Anda di halaman 1dari 4

Tugasan 1: Laporan Temu Bual

Bagi melaksanakan tugasan temu bual kursus Asas Kepemimpinan dan


Pembangunan Profesional Guru (EDUP3083), saya telah menjalankan temu bual
bersama seorang guru di SJK(C) Sulong pada 1 Mac 2020. Saya telah memilih
Puan Saliha sebagai responden saya kerana beliau berpengalaman dalam
pengajaran. Beliau merupakan guru yang berkhidmat di 10 buah sekolah selama
25 tahun dan bertugas sebagai guru bidang agama di sekolah ini.

Berdasarkan temu bual yang telah saya jalankan, terdapat beberapa


aspek, isu dan cabaran yang berkaitan tentang profesion seorang pendidik.
Pendidikan profesional merupakan guru yang dapat mengutamakan klien utama
dalam pendidikan iaitu murid dan sentiasa bersedia membantu semua murid
menguasai ilmu pengetahuan. Pendidik profesional sentiasa dapat membezakan
peribadi sendiri dan kerjayanya sebagai seorang guru. Profesion perguruan
bukan sahaja mengajar ilmu akademik, malah ia melangkaui dimensi-dimensi
lain bagi melahirkan dan memperkembangkan potensi individu yang seimbang
dalam aspek jasmani, emosi, rohani, dan intelek seperti yang terkandung dalam
Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).

Dalam ciri-ciri seorang guru sebagai pendidik yang profesional, beliau


berpendapat bahawa guru perlu mempunyai emosi yang stabil. Guru yang
berkualiti dari segi emosi mempunyai pemikiran yang positif dalam menjalankan
tugasnya. Contohnya guru dapat menghayati nilai-nilai murni, norma dan etika
perkhidmatan. Guru yang berwibawa juga merupakan ciri-ciri seorang pendidik
yang profesional. Guru harus sentiasa tidak sombong dan rendah diri di mana
jua. Wibawa seseorang guru amat penting diamalkan dalam masyarakat supaya
dapat melahirkan rasa hormat dalam kalangan masyarakat.

Menurut Cruess, et al. (2004), profesion ditakrif sebagai pekerjaan yang


melibatkan penguasaan terhadap pengetahuan dan kemahiran yang kompleks.
Hal ini berpendapat sama dengan Puan Saliha bahawa pendidik yang
profesional seharusnya berperanan pakar dalam menguasai bidang pengajaran
mereka sebagai seorang guru. Guru perlu prihatin terhadap kehendak murid dan

1
berkomunikasi baik dengan murid. Mereka juga sentiasa meningkatkan kualiti
hasil pengajaran mereka. Guru bukan sahaja sentiasa mengesan dan menilai
kekuatan dan kelemahan murid malahan dapat membaiki kelemahan-kelemahan
tersebut. Sebagai seorang guru juga harus sentiasa prihatin terhadap
perkembangan sekolah dan memberi cadangan terhadap perkembangan
kebaikan sekolah.

Dalam sesi temu bual ini, beliau telah memberi dua isu yang berkaitan
dengan profesion seorang pendidik iaitu dari segi kepelbagaian budaya dalam
persekitaran sekolah dan stress sebagai seorang guru. Sebagai seorang guru
Melayu dalam sekolah kebangsaan Cina, beliau telah menghadapi masalah
berkaitan komunikasi dan kefahaman terhadap kepelbagaian budaya yang
berlainan. Bagi menyelesaikan masalah ini, beliau telah mengambil kesempatan
untuk belajar Bahasa Cina supaya dapat mendampingi murid-murid. Janelle Cox
(2016) mengemukakan enam ciri utama seseorang guru yang profesional pada
abad ke-21, antaranya adalah guru yang dapat menyesuaikan diri di mana-mana
persekitaran. Puan Saliha telah menunjukkan kesesuaian diri dalam persekitaran
yang berbeza budaya dan berusaha untuk menguasai kemahiran bertutur.

Stress bagi seseorang guru bukan sahaja merupakan isu yang berlaku
pada masa kini. Antara stress yang dikatakan membelenggu guru hari ini adalah
beban tugas pentadbiran, terpaksa menjalankan tugas “ibu bapa” selain
tanggungjawab hakiki sebagai pendidik, malah terpaksa menghadapi dengan ibu
bapa murid. Cadangan penyelesaian yang telah diberi oleh beliau adalah guru
harus sentiasa membezakan kedudukan mereka semasa di dalam sekolah dan
di luar sekolah. Beliau berpendapat bahawa seseorang guru harus tinggalkan
masalah di sebelah pagar sekolah sebelum memasuki dalam sekolah supaya
tidak membawa emosi ke dalam tugasnya. Guru juga perlu merancang masa
dengan lebih cekap supaya dapat meluangkan masa yang lebih untuk
melaksanakan perkara yang dapat meningkatkan profesionalisme seseorang
pendidik. Bagi beliau, seseorang manusia perlu mengagihkan masa mereka
kepada tiga perkara iaitu kerjaya, sendiri, keluarga ataupun masyarakat.

2
Selain itu, beliau berpendapat bahawa cabaran semasa yang dihadapi
oleh guru pada masa kini adalah kemahiran pedagogi dalam pembelajaran dan
pemudahcaraan (PdPc). Teknik PdPc yang lama perlu diketepikan dan
penguasaan PdPc PAK-21 perlu dimartabatkan. Kebanyakan guru tidak dapat
melengkapkan diri dengan pengetahuan pedagogi yang mempunyai unsur PAK-
21. Pendapat ini selari dengan kajian oleh Masyuniza (2018) yang menunjukkan
bahawa kemahiran abad ke-21 dalam proses PdPc yang kurang diterapkan oleh
guru menyebabkan murid-murid kurang mendapat pendedahan tentang
kemahiran-kemahiran abad ke-21. Kebanyakan guru juga belum bersedia untuk
menerima transformasi dalam pendidikan negara kita, contohnya Revolusi
Industri 4.0. Ini disokong oleh kajian Sharita et. al., (2018), yang menunjukkan
pengetahuan dan kesediaan guru terhadap Revolusi Industri 4.0 adalah berada
tahap sederhana. Pada halnya pendidikan pada masa kini perlu mengadaptasi
kepada kaedah baharu pengajaran selari dengan perkembangan pantas
teknologi.

Pemimpin merupakan individu dalam sesuatu kumpulan yang diberi


tanggungjawab mengarah dan menyelaraskan aktiviti untuk mencapai matlamat
kumpulan tersebut. Pada pendapat beliau, guru yang pemimpin profesional dan
berjiwa pendidik seharusnya kompeten dalam aspek pedagogi, sosial,
profesional, dan peribadi. Guru-guru yang kompeten dalam semua aspek
tersebut akan mendidik dengan pelbagai strategi PdPc, memberi tunjuk ajar
dengan sentuhan kasih sayang, bertindak dengan penuh tanggungjawab, dan
menjadi suri teladan semata-mata menjadikan pelajarnya insan yang unggul.
Guru yang pemimpin profeisonal juga mempunyai ilmu penyampaian yang
mantap dan dapat memberi kefahaman kepada murid-murid. Guru juga perlu
sentiasa membimbing murid yang lemah dan merangsang pemikiran murid.

Kesimpulannya, pengisian pendidik yang berkualiti dan profesional dapat


meningkatkan dan mengembang kualiti pendidikan negara dalam menuju
pendidikan bertaraf dunia. Guru adalah agen terpenting dalam merealisasikan

3
pendidikan anak bangsa Malaysia dalam mengharung cabaran di tahap yang
lebih tinggi.

Anda mungkin juga menyukai