Anda di halaman 1dari 8

SEKOLAH KEBANGSAAN JAWA

SARIKEI

BORANG MINIT CURAI


(TAKLIMAT/MESYUARAT/KURSUS/CERAMAH/BENGKEL/SEMINAR DAN SEUMPAMANYA)

A. Butiran Laporan

NAMA PEGAWAI YANG MENGHADIRI: SUZAN ANAK MUSA


PERKARA: KURSUS KEPIMPINAN PEMIMPIN PERTENGAHAN (LCML)
TARIKH: 3-7 OGOS 2020 ( ISNIN )
MASA: 0800 - 1630
TEMPAT: DEWAN SMK SARIKEI BARU
ANJURAN: INSTITUT AMINUDDIN BAKI CAWANGAN SARAWAK

B. Perkara yang dibincangkan

Bil. Catatan Minit/Isu Tindakan/


Makluman
Pembentangan Penolong Pegawai Sektor Pengurusan Sekolah – Tindakan:
Encik Affendi Mohamed Amin

1. Ucapan Penyelaras Kursus: Makluman Semua


 Mengucapkan terima kasih atas kehadiran semua guru yang terpilih peserta kursus
untuk menghadiri Kursus Kepimpinan Pemimpin Pertengahan.
 Kursus ini perlu dilaksanakan dalam keadaan SOP agar tiada konflik
berlaku.
 Pensyarah dari IAB memperkenalkan diri dan menyatakan tujuan
kursus diadakan.

2. Hari ke-1
(I) Pengenalan Kursus
(II) Sesi Perkenalan antara Peserta Kursus.
(III) Pemilihan Penghulu dan Penghuluwati.
(IV) Pembentangan Encik Hairolhamzi Bin Bahroddin:
a. Pengurusan Kendiri
i. Objektif :
 Mengenalpasti peranan pemimpin pertengahan.
 Menyenaraikan kompetensi pemimpin pertengahan.
 Membuat refleksi kendiri sebagai pemimpin pertengahan.
b. Cadangan tanggungjawab/ tugas ketua panitia telah dibincang dalam
kumpulan masing-masing dan disenaraikan untuk dibentangkan.
c. Kerangka Pemimpin Pertengahan IAB (2016) adalah dibina yang mana
pemimpin pertengahan menjadi pengantara kepada ketua dan guru.
Kerangka ini terdiri 4 peranan :
 Menjuarai alternatif
 Memudahcara penyesuaian
 Mensintesis maklumat
 Melaksana strategi

d. Kerangka ini bertujuan :


 Membantu pemimpin pertengahan membuat keputusan.
 Melunakkan hubungan antara ketua dan guru.
 Menguruskan pasukan.
e. 14 kompetensi berdasarkan tagging KOMPAS IAB :
i. Menjuarai alternatif :
 Komunikasi
 Kreativiti dan inovasi
 Pengurusan sosial
 Proaktif
ii. Memudahcara penyesuaian:
 Komunikasi
 Kerja sepasukan
 Kreativiti dan inovasi
 Menyelesai masalah
 Membuat keputusan
 Mengurus perubahan
 Pengurusan sosial
 Proaktif
iii. Mensintesis maklumat:
 Komunikasi
 Kreativiti dan inovasi
 Pengurusan sosial
 Proaktif
iv. Melaksanakan strategi:
 Komunikasi
 Menyelesai masalah
 Membuat keputusan
 Kerja sepasukan
 Membangun kapasiti
 Pengurusan sosial
 Proaktif
 Orientasi pencapaian
 Pembangunan instruksional
 Perkongsian ilmuan
 Berfokuskan kurikulum
 Penyeliaan
f. Refleksi Kendiri terdiri daripada :
 Imej – tertakluk kepada peraturan-peraturan pejawat awam.
 Sumbangan – yang diberikan secara kerelaan diri.
 Penambahbaikan – tindakan susulan yang diambil.
 Legasi – sesuatu yang ditinggalkan, boleh dicontohi dan bermakna.
g. Setiap Kumpulan menulis Moral Imperatif berdasarkan 4 kriteria refleksi
kendiri dan refleksi rakan ke atas watak sebagai ketua panitia.

3. Hari ke-2
(I) Pembentangan Puan Dayang Rahanah Awang Mashor
a. Pengurusan Tugas Utama
i. Objektif :
 Menentukan keutamaan tugas pemimpin
pertengahan.
 Membuat pemetaan tugas pemimpin pertengahan.
 Menetapkan visi kendiri sebagai pemimpin
pertengahan.
b. Sebagai pemimpin, harus memberi penghargaan kepada pihak
bawahan yang telah memberi bantuan.
c. Buku Pemimpin 360° (Maxwell J. C., 2005) adalah sebuah buku
yang berkaitan dengan pemimpin yang boleh memimpin secara
menyeluruh tidak kira peringkatnya.
d. Pemimpin 360° :
 Memimpin pegawai atasan (Lead Up ) – mampu
mempengaruhi orang atasan.
 Memimpin rakan sejawat (Lead Across)
 Memimpin orang bawahan ( Lead Down)
e. Cabaran sebagai Ketua Panitia :
 Kekurangan tenaga kerja. – Libatkan guru yang tidak terlibat
dengan panitia.
 Opsyen guru tidak memenuhi keperluan sekolah. – Menyertai
kursus PITO jika diberi peluang.
 Rutin kerja yang sama. – Buat Penggiliran kerja
 Kewangan yang terhad. – Dapatkan sumbangan daripada
pihak luar.
 Guru kurang kemahiran dalam panitia yang terlibat. – boleh
gunakan bimbingan daripada SISC+ dan rakan sekerja.
 Kurang kerjasama daripada ibu bapa dalam menyokong
aktiviti sekolah.- Dapatkan sokongan melalui PIBG.
 Sasaran tidak dapat dicapai. –
 Masalah bahasa dalam pelaksanaan DLP. – Minta pertolongan
daripada Panitia Bahasa Inggeris untuk berkongsi ilmu bahasa
Inggeris.
f. Andaian yang dinyatakan oleh Maxwell J.C. ialah:
 Pangkat – “Saya tidak boleh memimpin jika saya bukan orang
atasan.” – tidak setuju, orang yang tiada pangkat boleh
memimpin dalam sesuatu komuniti.
 Destina – “Apabila saya menjadi orang atasan, saya akan
belajar memimpin.” – Setuju, kedudukan seseorang akan
menyebabkan perubahan diri dalam memimpin.
 Pengaruh – “Apabila saya menjadi orang atasan, orang akan
mengikut saya.” – setuju, arahan dari pihak atasan akan
sentiasa dipatuhi.
 Tiada pengalaman – “Apabila saya menjadi orang atasan, saya
akan dapat mengawal semua perkara.” – Setuju – semua
orang akan memberi kerjasama dan akur.
 Kebebasan – “Apabila saya menjadi orang atasan, saya akan
dapat kuasa mutlak.” – tidak setuju, keadaan ini setiap
bertukar ganti dan tidak tetap serta bertanggungjawab
dengan keputusan yang dibuat.
 Diberi kuasa – “Sekiranya saya tidak menjadi orang atasan,
saya tidak mahu memimpin.” - tidak setuju, sesetengah
sahaja mahu diberi kuasa sah untuk memimpin.

 Potensi – “Saya tidak mencapai potensi sebenar, sekiranya


saya tidak menjadi pemimpin tertinggi.” – tidak setuju,
potensi wujud dalam apa-apa keadaan.
g. Susunan 9 tugas ketua panitia dalam bentuk Diamond 9 adalah
mengikut keutamaan dari atas ke bawah.
h. Tugasan Kumpulan – menyenaraikan tugas Ketua Panitia berdasarkan
SPI Bil.4 /1986 dan SKPMg2 Standard 3 dan Standard 4.
i. Kesedaran terhadap tugas Ketua Panitia:
 SKPMg2 dan SPI adalah berkaitan antara satu sama lain.
 SKPMg2 dan SPI boleh menjadi satu garis panduan untuk
semua guru menjalankan tugas.
 Sebagai senarai semak tugas panitia yang telah ditetapkan.
j. Penambahbaikan kompetensi sebagai ketua panitia :
 Menyebarkan kepentingan SKPMg2 dan SPI kepada semua
rakan sejawat.
k. Ilmu baharu yang diperoleh :
 Menjadikan SPI dan SKPMg2 sebagai garis panduan semasa
menjalankan tugas panitia atau guru.
l. Refleksi untuk sesi petang – ketua panitia haruslah mempunyai
pandangan positif terhadap kerja panitia dan berupaya menjalankan
tugas mengikut peringkat pekeliling yang disiarkan serta mampu
mempengaruhi ketua jabatan untuk melaksanakan tugas panitia
dengan mantap.

4. Hari ke-3
(I) Pembentangan Puan Dayang Rahanah
a. Mengurus Pasukan
i. Objektif :
 Membina dan mengurus pasukan.
 Mengenal pasti strategi kepimpinan dan pengurusan
berkualiti.
 Membina Pelan Pembangunan Diri.
b. Kandungan :
i. Model ARRAS dan DEFFRAAC
ii. Komuniti Pembelajaran Profesional (PLC)
- Konsep
- Ciri
- Alat
iii. Instructional Round (IR)
iv. Kanvas Strategi Analisis Data
v. Pelan Pembangunan Kendiri
c. Membentuk dan Menamakan Kumpulan yang dibentuk dan
memberikan maksud ke atas nama kumpulan yang dipilih.
d. Aktiviti Kumpulan - Membina kapal terbang dengan lipatan kertas
untuk mendapatkan terbangan yang paling jauh. Penerbangan kali
pertama dibuat dengan bentuk kapal terbang yang dibuat sendiri
tanpa berbincang dengan rakan lain. Penerbangan kali kedua telah
dibuat setelah dibuat penambahbaikan. Penerbangan kali ketiga
dibuat setelah membuat bandingan penerbangan secara bandingan
antara kumpuan lain dan memerlukan kerjasama sepasukan.

e. Cara membina dan membangunkan pasukan dengan ARRAS (Yap,


2000) :
 Accept unconditionallly – Terima tanpa syarat
 Respect – Menghormati
 Recognize – Mengiktiraf
 Appreciate – Menghargai
 Support – Menyokong
f. DEFFRAAC ( Yap, 2003) adalah untuk membangunkan kumpulan yang
dibina:
 Delegation – Agihan
 Empowerment – Pengupayaan
 Follow-up Action – Tindak ikut
 Follow-through Action – Tindak Susulan
 Reflection –Refleksi
 Action For Improvement – Tindakan Penambahbaikan
 Appreciation – Menghargai
 Celebration – Meraikan
g. Kriteria Pasukan Berprestasi Tinggi ( Cook,S. 2009) :
 Takrifan yang jelas dan dihebahkan.
 Saling mempercayai dan menghormati antara satu sama lain.
 Komunikasi yang berkesan.
 Bekerjasama
 Kesediaan bekerja berpasukan
 Pemimpin yang sentiasa mencabar keupayaan dan memberi
sokongan
 Berkebolehan menyatakan perbezaan pandangan dan
menghargai konflik
 Peranan dan tanggungjawab yang jelas
h. Komuniti Pembelajaran Profesional (PLC) ( Du Four et.al, 2010 ) - Para
pendidik yang komited dan bekerja secara kolaboratif dalam proses
inkuiri secara kolektif yang berterusan dan kajian tindakan untuk
mencapai prestasi yang lebih baik untuk murid-murid mereka:
i. Konsep PLC :
 Focus –penekanan kepada kepentingan data, intervensi
berfokus dan pemantauan berterusan
 Improve –Mempercepat proses pembetulan dan
penambahbaikan
 Share – Perkongsian pengalaman, kepakaran dan amalan baik.
j. Ciri-ciri PLC :
 Berkongsi misi, visi, nilai dan maklumat ( Shared mission,
vision, values and goals)
 Fokus terhadap pembelajaran murid secara kolaboratif
( Collaboration team focused on learning )
 Inkuiri secara kolektif ( Collective inquiry )
 Beroreintasikan Tindakan dan Eksperimental ( Action
orientation ad experimentation )
 Komited untuk penambahbaikan berterusan ( Commitment to
continous improvement )
 Berorientasikan keputusan (Result oreintation )

k. Aktiviti kumpulan dan kelas – Aktiviti Jigsaw menyatakan cabaran


melaksanakan PLC.
l. Aktiviti PLC :
 Learning Walk
 Lesson Study
 Instructional Rounds
 PLC On the Goal ( PLC dalam Talian )
m. Instructional Rounds – adalah proses yang menggalakkan
perbincangan pengajaran untuk penambahbaikan sekolah. Amalan ini
efektif bagi menwujudkan disiplin dan fokus yang sama antara guru
dengan guru yang lain ( seolah-olah sama dengan lesson study).
n. Cara pelaksanaan IR adalah menggunakan Borang P-M-D (Plus,
Minus dan Delta antara Teacher dan Students ). (Plus – kelebihan
orang lain, Minus – kelemahan diri, Delta – Manfaat dan tambahbaik
antara guru dan murid). Borang ini juga sebagai bahan penyeliaan
kepada diri guru dan digunakan pada sesuatu bahagian pengajaran
sahaja.
o. Mengenalpasti Problem of Practice – sesuatu yang dilihat oleh
sekolah.
p. Semasa IR :
 Pemerhatian bilik darjah
 Bilangan kecil 4- 5 orang guru
 Memerhati aktiviti kelas untuk 20-25 murid
 Respon murid
q. Kanvas Strategi Analisis Data (Razak & Nor, 2015)
 Mengapa ? (Objektif)
 SKPMg2 (Standard 3 – Refleksi Kendiri )
 Analisis Data (Analisis Jurang)
 Merancang Program ( sPeCt)
 Melaksanakan Program (Instructional Rounds/Aktiviti)
 Penyeliaan ( Amalan Terbaik)
 Mengumpul data (Analisis Data )
 Tindakan seterusnya
r. Cara pelaksanaan Kanvas Strategi Analisis Data ialah menggunakan
kertas graf untuk menyatakan skor yang diperoleh dengan skor
unjuran sepatutnya untuk mengesan jurang yang terbesar. Jurang
tersebut perlu dikesan untuk mencari cara mengatasinya. Susunkan
isu/ cabaran dalam Standard 3 jurang yang terbesar ke paling kecil,
menggunakan Alat Semakan Program Sekolah untuk menghapuskan,
menambahkan, mengurangkan, mewujudkan atau mengekalkan
program sekolah yang sepatutnya. Wujudkan cara penyelesaian
untuk masalah yang telah ada dalam program yang dilaksanakan.
Contohnya, masalah peningkatan kualiti pengajaran guru pilih cara
penyelesaian PLC – IR.
s. Merancang Program Alat Semakan Sekolah ( sPeCt) dengan borang
tersebut untuk mengesan program yang sesuai untuk meningkatkan
PdPC guru dalam Standard 4.
t. One Page Project Manager ( OPPM) ( Clark, 2007) – program yang
dirancang perlu dipantau dengan alat ini. Alat ini merumuskan projek
dalam satu muka surat ringkas yang mengandungi segala maklumat
penting mengenai projek. Digunakan untuk memantau status projek
dan dikongsi bersama pihak atasan dan pihak lain. Boleh digunakan
untuk merancang, mengawal dan berkomunikasi suatu maklumat.
Alat ini boleh digunakan pada mana-mana peringkat untuk
memantau status program.
u. Business Model YOU (Clark et al. 2012)– satu alat sebagai rumusan
untuk 3 tema utama iaitu Pengurusan Kendiri, Pengurusan Tugas
5. Utama dan Pengurusan Pasukan.

Hari ke-4
(I) Bengkel Problem Based Learning
a. Setiap kumpulan akan diberi data / maklumat mengenai
murid atau guru
Arahan :
 Analisis data / maklumat yang diberikan
 Kenalpasti kekuatan dan kelemahan
 Cadangan penambahbaikan yang boleh digunakan.
b. Pasukan hendaklah :
 Menyatakan objektif
 Menganalisis data
 Memberi cadangan yang relevan untuk
penambahbaikan
 Kreatif
 Menggunakan Kanvas Analisis Data
 Menyatakan kompetensi yang digunakan
6.  penutup

Hari ke-5
(I) Pembentangan Setiap kumpulan.
7. (II) Majlis Penutupan.

Hal-hal lain
a. Peserta perlu memasuki laman iab.moe.edu.my ( Username : no. KP,
Password : 12345678 ) untuk mengisi penilaian pesyarah.
b. 6 orang pesyarah akan turun ke sekolah mulai September untuk
membimbing dan melihat perkembangan peserta selepas kursus.
c. Peserta perlu memberikan perkongsian dengan pentadbir, PK, ahli
panitia dan panitia lain tentang bahan yang disampaikan dalam
kursus. Bukti sesi perkongsian perlu disediakan.
d. Fail LCML perlu diwujudkan dan kandungan fail adalah seperti dalam
senarai semak yang diedarkan.

Disediakan oleh:
……………………………
( SUZAN ANAK MUSA ) Tarikh Disediakan: 8 Ogos 2020

Disahkan oleh:

…………………………..
( AZEMAN BIN AKEL )
Guru Besar
SK JAWA

Catatan:
1. Minit/isu ditulis dengan ringkas dan mudah difahami serta tidak menjejaskan maksud asal.
2. Fokus kepada maklumat yang memerlukan tindakan susulan, penting dan segera.