Anda di halaman 1dari 1

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .................................................................................

No. Induk : .................................................................................

Kelas : .................................................................................

Alamat : .................................................................................

Memberikan kuasa kepada :

Nama : .................................................................................

NIP : .................................................................................

Pangkat/Gol. : .................................................................................

Jabatan : .................................................................................

Alamat : .................................................................................

Untuk mengambilkan kami Dana Bantuan Beasiswa Miskin (BSM) Triwulan III Tahun Anggaran
2010 di Kantor POS Sikur sebanyak Rp. 810.000 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) (18 orang x
Rp. 45.000).

Demikian Surat Kuasa ini dibuat agar dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Semaya, Desember 2010

Yang diberikan kuasa Yang memberikan kuasa

NIP.