Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KELAS PEMULIHAN KHAS

MATA PELAJARAN Bahasa Melayu Pemulihan Khas KELAS /  T4 & T5 / 2 orang


BIL MURID murid
MINGGU / HARI / 9 / Selasa/ 16.3.2021 MASA 10.30 – 11.30
TARIKH
TEMA/TAJUK Perpaduan
KUMPULAN TAHUN 4 TAHUN 5
KEMAHIRAN Kemahiran 7 : Perkataan kv+kv+kv -
PEMULIHAN (KP) Kemahiran 31: Membaca dan membina ayat
mudah
STANDARD 3.2.1 Membina dan menulis ayat 2.3.1 Membaca kuat pelbagai jenis ayat daripada
PEMBELAJARAN sesuatu bahan bacaan dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul serta berjeda.

PENGETAHUAN Membaca ayat mudah -


SEDIA ADA
Pada akhir pembelajaran, murid dapat membina Pada akhir pembelajaran, murid dapat membaca
OBJEKTIF dan menulis sekurang-kurangnya lima ayat sekurang-kurangnya tiga perenggan dengan
mudah yang mengandungi perkataan kvkvkv. sebutan dan intonasi yang betul. (TP3)
(TP3)
Set Induksi
Murid membaca ayat melalui permainan kotak muzik.
AKTIVITI PDPC
Langkah PdPc Langkah PdPc
1. Murid membaca perkataan kvkvkv 1. Murid membaca teks dengan sebutan dan
dan ayat mudah yang terdapat intonasi yang betul.
dalam ppt slide. 2. Guru menerangkan isi kandungan
2. Murid membina ayat mudah kepada murid.
melalui kad sorong tarik dan 3. Murid menyenaraikan isi penting dan
menulis dalam papan putih. Membacakannya.
(permainan) 4. Murid membuat rumusan tentang teks secara
3. Murid melengkapkan ayat dengan lisan.
Perkataan kvkvkv yang sesuai.

Penutup
Murid memutarkan roda dan menjawab soalan guru secara lisan.

PENILAIAN / BAHAN BANTU KBAT ELEMEN MERENTAS NILAI


PENTAKSIRAN BELAJAR(BBB) KURIKULUM(EMK)

Tahun 4 ☐ Buku teks                ☐ Mengaplikasi ☐ Kreativiti/Inovasi ☐ Baik Hati


☐ Menganalisis ☐ Bahasa       ☐ Kerjasama
☐ Internet             ☐ Mencipta ☐ Sains & Teknologi ☐ Bertolak Ansur
☐ Pemerhatian – akt 2 ☐ Laptop            ☐ Menaakul ☐ Keusahawanan ☐ Keadilan
  ☐ Kad Imbasan     ☐ Membuat       ☐ Pendidikan Alam ☐ Kejujuran
☐ Lisan   ☐ Modul                           Refleksi Sekitar     ☐ Bersyukur
☐ Projektor ☐ Membuat ☐ Patriotisme       ☐ Tolong-menolong
☐ Tulisan – akt 3 ☐  Kad Gambar   
     Keputusan ☐ TMK      ☐ Bertanggungjawab
☐ Carta          
☐ Membuat ☐ Pendidikan Sivik ☐ Hemah Tinggi
☐ Projek     ☐ Bahan Maujud
     Inovasi ☐ Pendidikan ☐ Hormat
☐ Buku cerita
☐ Menyelesaikan Kesihatan Menghormati
☐ Lain-lain
Tahun 5 ppt slide       Masalah ☐ Kasih Sayang
☐ Kesabaran
☐ Pemerhatian – akt 3
PETA I-THINK ☐ Ketekunan
 
☐ Berbudi Bahasa
☐ Lisan  - akt 4  Peta bulatan
 Peta buih
☐ Tulisan  Peta pokok
 Peta buih
☐ Projek     berganda
 Peta dakap
 Peta alir
 Peta pelbagai alir
 Peta titi

REFLEKSI / IMPAK PdPc ditangguhkan kerana:


☐ Mesyuarat / Kursus
……/….. orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi ☐ Program Sekolah
latihan pengayaan/pengukuhan. ☐ Guru Pengiring
☐ Aktiviti Luar
……/….. orang murid tidak menguasai objektif pembelajaran dan diberi
☐ Cuti Rehat / Cuti Sakit
latihan pemulihan.
☐ Cuti Peristiwa / Cuti Am
Catatan :  ☐ Cuti Bencana / Cuti Khas
☐ Lain-lain :
…………………………………………………………………. ________________________________________