Anda di halaman 1dari 3

PE

ETUNJU
UK PENG
GGUNA AAN APL
LIKASI E-KEHA ADIRANN
U
UNTUK P
PROSES
S INPUT
T DATA
A CUTI, IIZIN,DIN
NAS,dll

A. L
LOGIN A
APLIKA
ASI E-KE
EHADIR
RAN :
Untuk masuk kke Aplikasi E-Kehadiran, silahkkan login m
melalui INT
TRA LIPI

Setellah masukk ke halam


man beran
nda INTRA
A LIPI, pilih menu E
E-KEHADIR
RAN pa
ada
Moduul Umum INTRA LIP PI

PILIH ME
ENU E-KE
EHADIRAN
N
Menu Dashb board pa
ada Aplikkasi E-Ke
ehadiran untuk monitoring data pre esensi ja
am
masu uk dan jjam pula
ang sertaa informa
asi menggenai izin
n, cuti, d
dinas,dll yang telaah
diinp
put/diusulkkan.

B. IINPUT D
DATA IZ
ZIN/CUT
TI/DINAS
S/TUBEL
L/IBEL P
PADA A
APLIKA
ASI E-
KKEHADIRAN :
Untu
uk penammbahan data izin
n / cuti / dinass / tube
el / ibell ada pada Menu
Adm
ministrasii Izin

1 1

unttuk penam
mbahan da ata izin
dattang lamb
bat/pulang
g cepat

untuk peenambaha an data


cuti/dina
as/tubel/ib
bel
x Penam mbahan d data izin d
datang lammbat/pulaang cepatt :
1. Pilih menu untuuk menam mpilkan jeendela inp
put Form P
Perizinan
2. Isikan nama a pegawa ai yang akkan diinpu
ut data izin
n nya
3. Pilih jenis izzin nya
4. Teentukan ta anggal nyya
5. Isikan alasa an nya
6. Un nggah dokkumen de engan me engklik tom
mbol
7. Jikka semua field telah terisi klik tombol

2
3
4
5

x Penam mbahan d data cuti/d


dinas/tube
el/ibel :
1. Pilih menu untu
uk menam mpilkan jeendela inp
put Form P
Perizinan
2. Isikan nama a pegawa ai yang akkan diinpuut data izin
n nya
3. Pilih jenis izzin nya
4. Teentukan ta anggal mu ulai nya
5. Teentukan ta anggal selesai nya
6. Isikan alasa an nya
7. Un nggah dokkumen de engan me engklik tom
mbol
8. Jikka semua field telah terisi klik tombol

2
3
4
5
6

Jika telah seleesai proses input d


dan disim
mpan, makka data te
ersebut akan ditariik ke dala
am
perekapan un ntuk kepeerluan pelaporan d data keha
adiran pa
asca cuti bersama Hari Raya
Idul F
Fitri kepada Keme enpan dan RB.