Anda di halaman 1dari 2

TUTORIAL

Banding beza ciri dan impak kepemimpinan transformasi dan kepemimpinan transaksi dalam
sesebuah organsasi Pendidikan

KEPEMIMPINAN TRANSFORMASI KEPEMIMPINAN TRANSAKSI

Pemimpin memotivasikan pengikutnya Pemimpin memotivasikan pengikutnya


dengan memberikan bimbingan secara dengan menawarkan ganjaran sebagai
individu, beroperasi berasaskan nilai dan satu pertukaran (barter) untuk tugasan
seterusnya mempengaruhi pengikutnya yang dilaksanakan.
untuk beranjak daripada sikap tidak ambil
peduli kepada peringkat motivasi dan
komitmen yang lebih tinggi.

Pemimpin meletakkan penekanan pada Pemimpin meletakkan penekanan pada


nilai-nilai, cita-cita, moral dan keperluan hubungannya dengan pengikutnya.
para pengikut.

Pertimbangan individu; memberikan Menyediakan ganjaran kontinjensi


perhatian kepada ahli yang dikatakan sebagai kontrak yang ditetapkan
CIRI
terabai
Pengurusan berkecuali (mengekalkan
Stimulasi intelek; mengupayakan pengikut status quo), menghindari daripada
untuk memikirkan cara penyelesaian memberikan arahan jika tiada masalah
masalah lama menggunakan cara baharu yang timbul

Motivasi berinspirasi, menetapkan


jangkaan tinggi terhadap prestasi melalui
penampilan pemimpin yang dinamik dan
berkeyakinan

Pengaruh pemimpin, suri teladan


ditonjolkan dalam bentuk kejayaan diri,
sahsiah dan tingkah laku
IMPAK Kesan daripada penggunaan kepimpinan Kesan daripada penggunaan
ini adalah bersifat kekal kerana mampu kepimpinan ini adalah bersifat
menyelesaikan masalah pengikut ketika sementara kerana ganjaran yang
menghadapi keadaan yang penuh diberikan hanya dapat memberikan
ketidakpastian dan ketidaktentuan, kepuasan terhadap usaha individu
meningkat kepuasan kerja dan dalam tempoh tersebut sahaja.
meningkatkan komitmen terhadap kerja Manakala apabila berada dalam tempoh
Selain itu, kepemimpinan transformasi masa yang lama seseorang individu
juga membantu pekerja untuk akan merasakan ganjaran yang
mengekalkan motivasi di dalam mereka diperolehi itu adalah tidak setimpal
dengan pemimpin memberikan dengan usaha yang dicurahkan.
perhatian kepada para pekerja,
disamping menggalakkan pekerja untuk Dalam jangka panjang ganjaran yang
meneruskan sebarang pilihan yang disediakan oleh kepimpinan transaksi itu
telah di pilih oleh mereka serta akan tidak memenuhi keperluan yang
memberikan daya tahan kepada dikehendaki oleh pengikut
pengikut untuk mengekalkan fokus di
dalam tugas mereka. Selain itu, kesan penggunaan
kepimpinan ini juga memudahkan
pemimpin untuk menguasai orang
bawahan dengan menggunkan hadiah
dan ganjaran.

(311 patah perkataan)


RUJUKAN
Mohd Firdaus Zakaria dan Norsiah Mat. (2018). Kesan Kepemimpinan Transformasi Pengetua Ke Atas
Keseimbangan Kerja Dan Kehidupan Guru. Diakses pada 15 Mac 2021 daripada
http://www.iarjournal.com/wp-content/uploads/IARJ-SS-4_1_19-27.pdf

Ishak Bin Mad Shah dan Mastura Bte Mahfar. (tt) Impak Tingkah Laku Kepimpinan Transaksi Dan
Transformasi Pengetua Ke Atas Tingkah Laku Kerja Guru-Guru. Diakses pada 15 Mac 2021
http://repo.uum.edu.my/1736/1/IMPAK_TINGKAH_LAKU_KEPIMPINAN_TRANSAKSI.pdf

Wan Faridah Akmal Wan Ismail, Noor Azmi Mohamad dan Ishak Mad Shah. (2002). Kepimpinan
Transaksi/Transformasi Dan Ciri Kerja Profesional Teknologi Maklumat Sektor Awam Malaysia.
Diakses pada 15 Mac 2021 daripada http://eprints.utm.my/id/eprint/1436/1/JT37E%5B5%5D.pdf

Wong Kiet Wah, Noriati A. Rashid dan Boon Pong Ying. (2018). Asas Kepemimpinan dan Pembangunan
Profesionalisme Guru Edisi Kedua. Shah Alam: Oxford Fajar Sdn. Bhd.