Anda di halaman 1dari 7

Rancangan Pengajaran Harian

Sekolah Kebangsaan Sibu Jaya, Sibu

MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU KELAS 4 IXORA


TARIKH / HARI 19/11/2020 KHAMIS MASA 0900-1000
TEMA Ekonomi, Keusahawanan TAJUK Tuah Musim Kemarau
Dan Pengurusan Kewangan
KEMAHIRAN Bertutur Mendengar Membaca Menulis Seni Bahasa Tatabahasa
STANDARD 3.3
KANDUNGAN Menghasilkan penulisan
STANDARD 3.3.1
PEMBELAJARAN Menulis draf dan menghasilkan penulisan imaginatif dan deskriptif

OBJEKTIF Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
PEMBELAJARAN 1. Menulis draf mengikut susunan cerita yang betul.
2. Menghasilkan penulisan yang sesuai dengan draf yang dihasilkan
AKTIVITI Induksi Set:
PENGAJARAN DAN - Murid menonton video pertanian.
PEMBELAJARAN - Murid mengaitkan dengan isi pelajaran.
(PdP) L1 -
- Murid melihat contoh draf penulisan imaginatif
- Murid menyusun isi mengikut rasional.
 Murid cuba membina ayat menggunakan draf yang dihasilkan.
L2 -
Aktiviti 1
- Murid diberi topik penulisan imaginatif “Tuah Musim Kemarau”
- Murid disediakan draf susunan cerita.
Aktiviti 2
- Murid menyusun draf cerita mengikut kesesuaian.
- Murid dibimbing membetulkan susunan.
L3
Aktiviti 1
 Murid diagihkan lembaran kerja mingguan.
 Murid menghasilkan penulisan imaginatif berdasarkan draf yang telah
dihasilkan.
Aktiviti 2
 Murid menghantar gambar penulisan yang telah dihasilkan menerusi
Whatsapp.
 Guru akan membetulkan dan menyemak penulisan.
L4 Pengayaan dan Pemulihan
Pengayaan
 Murid menghasilkan penulisan berbentuk deskriptif berdasarkan tajuk yang
diberi.
Pemulihan
 Murid membina draf berdasarkan tajuk.
Penutup:
1. Membuat rumusan tentang isi pelajaran yang berkaitan dengan cara
penulisan imaginatif.
2. Penerapan nilai murni berkaitan topik yang disampaikan.
SISTEM BAHASA Kosa kata: tuah, kemarau. Terkenal
PENGUASAAN Tahap 1 Tahap 2 Tahap 3 Tahap 4 Tahap 5 Tahap 6
BAHAN BANTU Buku Teks Modul Powerpoint Spesimen
BELAJAR (BBB)
Internet Projektor Model Gambar/Cerita

Radio Radas Buku Lain-lain:


Cerita
KECERDASAN Interpersonal Intrapersonal Kinestatik Logik Matematik
PELBAGAI Muzikal Verbal Linguistik Naturalis Visual Ruang
ELEMEN MERENTAS Kreativiti &Inovasi Pend. Alam Sekitar TMK Kesihatan dan
Kebersihan
KURIKULUM (EMK)
Bahasa Patriotisme Nilai Murni Lain-lain:

Sains & Teknologi Keusahawanan

KEMAHIRAN Membanding beza Mengkategorikan Menjana idea Komunikasi


BERFIKIR / ABAD 21 Menghubungkait Menginterpretasi Mentafsir Kreativiti
Mencipta Analogi Membuat Ramalan Membuat Menyelesai isu
Membuat Inferens Membuat Rumusan Keputusan Kolaborasi
Menilai
PENTAKSIRAN Lembaran Kerja Pemerhatian Lisan Tugasan
PENGAJARAN & Hasil Kerja Kuiz Drama Projek
PEMBELAJARAN
CATATAN Aktivti Pengajaran dan Pembelajaran ditangguhkan kerana:
Mesyuarat Program Sekolah Mengiring Murid Keluar
Cuti Bencana / Cuti Khas Cuti Peristiwa / Cuti Umum Aktiviti Luar
LANGKAH/ ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN CATATAN
MASA PEMBELAJARAN

INDUKSI SET Video Pertanian  Murid menonton video BBB


(5 MINIT) pertanian.  Video
 Murid berbincang tentang
pertanian yang telah Menyungkil
dilihat. pengetahuan sedia
 Murid mengaitkan dengan ada murid
isi pelajaran. berkaitan isi
. pelajaran
LANGKAH 1 Draf Penulisan Aktiviti 1 BBB
(15 INIT) Imaginatif  Murid melihat contoh draf - Draf
-susunan penulisan imaginatif karangan
-koheren dan  Murid membaca draf - Karangan
kohesi penulisan. contoh
-kesesuaian topik Aktiviti 2
 Murid menyusun isi
mengikut rasional.
 Murid cuba membina ayat
menggunakan draf yang
dihasilkan.
LANGKAH 2 Tuah Musim Aktiviti 1 BBB
(10 MINIT) Kemarau  Murid diberi topik Lembaran kerja
- Pendahuluan penulisan imaginatif “Tuah
- Isi Musim Kemarau”
- Penutup  Murid disediakan draf
susunan cerita.
Aktiviti 2
 Murid menyusun draf
cerita mengikut
kesesuaian.
 Murid dibimbing
membetulkan susunan.

LANGKAH 3 Aktiviti 1 Aplikasi


(15 MINIT)  Murid diagihkan lembaran Membaca cerita
kerja mingguan. menggunakan
 Murid menghasilkan sebutan dan intonasi
penulisan imaginatif yang betul
berdasarkan draf yang
telah dihasilkan.
Aktiviti 2
 Murid menghantar gambar Menjana Idea
penulisan yang telah Murid menjawab
dihasilkan menerusi soalan pemahaman
Whatsapp. yang disediakan.
 Guru akan membetulkan
dan menyemak penulisan.
LANGKAH 4 1. Pengayaan Pengayaan Menghasilkan
(10 MINIT)  grafik  Murid menghasilkan penulisan deskriptif
penulisan berbentuk berdasarkan tajuk
2. Pemulihan deskriptif berdasarkan yang diberi
 Urutan tajuk yang diberi.
cerita Pemulihan Bina draf sebelum
(Rujuk  Murid membina draf penghasilan
balik L1 berdasarkan tajuk. penulisan
(Rujuk Balik L1)
PENUTUP 1. Kognatif  Membuat rumusan Mendapatkan
(5 MINIT) Rumusan tentang isi pelajaran yang maklum balas dan
tentang isi berkaitan dengan cara pemahaman murid.
pelajaran penulisan imaginatif.
 Penerapan nilai murni
2. Nilai Murni berkaitan topik yang
Bersyukur disampaikan.
Bijak
Mengambil
Peluang
REFLEKSI Kekuatan:

Kelemahan:

Penambahbaikan:

DIsemak oleh Guru Pembimbing Disemak Oleh Pensyarah Pembimbing

Tandatangan: Tandatangan:
Catatan: Catatan:
TarikhL Tarikh:
Catatan Guru Pembimbing/Pensyarah Catatan Guru Besar
Pembimbing

Tandatangan
Tandatangan Nama
Nama Tarikh
Tarikh

Anda mungkin juga menyukai