Anda di halaman 1dari 2

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT)

BIDANG : KEMANUSIAAN (GEOGRAFI)

KEKUATAN ( S) KELEMAHAN (W)


S1. Pentadbir memberi kerjasama sama W1 Penguasaan Bahasa Malaysia yang
DALAMAN ada dari segi pengurusan atau kewangan lemah dikalangan pelajar
bagi mengendalikan program peningkatan W2 Hampir kesemua pelajar di kelas 3B dan
prestasi akademik. 3H mempunyai kemahiran membaca dan
S2. Guru-guru Geografi sentiasa memberi menulis yang rendah.
kerjasama dalam program / aktiviti yang W3 Kekurangan kemudahan meriso
dijalankan bagi meningkatkan prestasi lembaran kerja murid
LUARAN pelajar W4. Kekangan masa menjalankan kelas
S3. Guru mencukupi mengikut opysen & bimbingan kerana bercanggah dengan
berpengalamam aktivtiti sekolah
S4. 20% murid motivasi tinggi W5 Kehadiran pelajar kurang menggalakkan
semasa kelas tambahan/ bimbingan
dijalankan

PELUANG( O ) S–O W–O


O1 Peruntukan kewangan untuk Program Panitia S1, S2 + S3+O3 W1+O2
dari PIBG setiap tahun ST2 Tingkat minat murid melalui sebaran
O2 Sumber maklumat daripada Internet dan ST 1 Meningkatkan kualiti pencapaian melalui maklumat dari Internet dan media massa
media elektronik kerjasama dalaman dan luaran W3,W4 +O1
O3 Bercabang minda dengan sekolah-sekolah ST 3 Menambahkan lembaran kerja yang
bawah Program Geografi oleh JPM dari semasa mengikut tahap pencapian murid untuk
ke semasa. meningkatan prestasi
W2+O3
ST4 Meningkat minat murid yang lemah
dalam P&P matapelajaran Geografi
CABARAN / ANCAMAN( C) S- C W- C
C1 Perbezaan tahap pencapaian murid dalam satu S4 +C1 W5 +C2
kelas menyukarkan keberkesanan P&P
C2 Harapan ibu bapa yang tinggi terhadap ST 5 Menyediakan modul mengikut tahap ST 6 Meningkatkan tahap profesionalisme
pencapaian anak mereka. pencapaian murid guru dan mengurangkan beban guru.