Anda di halaman 1dari 7

Latihan Teori-Teori Pembelajaran

1. Teori Istilah-Istilah Prinsip-Prinsip Asas Implikasi kepada PdPc dan murid


Pembelajaran berkeperluan khas
Behaviourisme
1. Pelaziman 1. Generalisasi  Guru sentiasa memberi pujian atau
2. Pelaziman klasik 2. Diskriminasi ganjaran seperti hadiah setiap kali
Pavlov 3. Ransangan terlazim 3. Penghapusan murid memperoleh atau
4. Gerak balas 4. Pembelajaran semula melaksanakan sesuatu dengan
terlazim baik. Maka, murid akan menjadi
terbiasa untuk mendapatkan hasil
yang terbaik meskipun tiada pujian.

1. Gerak balas operan 1. Proses cuba-ralat (trial  Guru boleh meningkatkan


Thorndike 2. Ransangan tak and error) keberhasilan atau keberkesanan
terlazim 2. Memilih dan pembelajaran murid dengan
3. Pelaziman operan menghubungkait sentiasa melaksanakan latihan
(selecting and connecting) pengukuhan menggunakan
3. Hukum pembelajaran: pelbagai alat bantu mengajar.
 hukum kesediaan  Guru boleh meningkatkan
 hukum latihan kesediaan murid untuk belajar
 hukum kesan dengan menggunakan pelbagai
motivasi seperti menyediakan
ganjaran atau mengaplikasikan
penggunaan ICT dan video yang
menarik sebelum memulakan
kelas.
1. Pelaziman operan 1. Diskriminasi  Guru memberikan kata-kata pujian
2. Pelaziman klasik 2. 5 Proses: selepas pelajar melaksanakan
3. Rangsangan sama  Peneguhan positif sesuatu tugasan atau menjawab
Skinner ada terlazim atau tak  Peneguhan negatif soalan seperti memberikan
terlazim  Dendaan senyuman, ‘Bagus!’, memberi
 Prinsip Premack hadiah dan sebagainya.
 Pelupusan  Guru perlu berhati-hati dalam
memberi peneguhan negatif
kerana murid akan
menganggapnya sebagai hukuman.
Sebagai contoh, guru memberikan
teguran kepada pelajar yang tidak
menyiapkan tugasan yang
diberikan.
Kritikan :
1. Tidak mampu menjelaskan situasi pelajar yang kompleks
2. Tidak relevan terhadap pembelajaran manusia (eksperimen haiwan)
3. Cenderung membuat pelajar untuk berfikir linier, kovergen, tidak kreatif dan tidak produktif

2. Teori Istilah-Istilah Prinsip-Prinsip Asas Implikasi kepada PdPc dan murid


Pembelajaran berkeperluan khas
Kognitif
1. Teori celik akal  Konsep berfikir  Tumpuan dan pemerhatian yang
2. Pengamatan  Penyelesaian dilaksanakan oleh guru terhadap
Kohler 3. Penanggapan masalah pelajar perlu untuk mendorong
pelajar menjadi lebih yakin.
Pemerhatian yang positif akan
merangsang pelajar untuk berusaha
dengan gigih untuk menyiapkan
tugasan walaupun tugasan tersebut
amat sukar baginya
 Guru perlu mengurus pelajarnya dari
segi emosi, tingkah laku dan disiplin
bagi membolehkan setiap sesi
pembelajaran berjalan dengan lancar.
1. Skema Tahap perkembangan  Membuat penaakulan terhadap
2. Asimilasi kognitif: sesuatu kemungkinan, ia telah sedia
3. Akomodasi membuat eksperimen menguji idea,
Piaget 4. Keseimbangan 1. Peringkat deria kebenaran dan pemikiran saintifik.
motor (0-2 tahun) Mereka berkebolehan untuk
2. Peringkat menggunakan beraneka jenis strategi
praoperasi (2-7 untuk menyelesaikan masalah.
tahun  Pendekatan pengajaran pula
3. Peringkat operasi melibatkan penggunaan kaedah lisan
konkrit (7-11 tahun) yang lebih banyak. Pelajar pada
4. Peringkat operasi peringkat sekolah menengah
formal (12 tahun ke digalakkan sering mendengar,
atas) membaca dan berbincang, kemudian
melakukan latihan.

1. Pembelajaran 1. Maklumat lisan 1. Pengalaman sedia ada murid-murid


isyarat 2. Kemahiran Intelek akan banyak membantu mereka
2. Gerak balas 3. Strategi kognitif dalam menyelesaikan masalah seperti
Gagne 3. Rangkaian 4. Kemahiran Motor kemahiran 3M iaitu membaca,
motor 5. Sikap menulis dan mengira. Dengan
4. Bahasa pengetahuan ada ketika di prasekolah
5. Diskriminasi FASA PENGAJARAN dahulu, tentu situasi ini tidak akan
6. Konsep 1. Aktifkan motivasi menyukarkan bagi kanak-kanak
7. Prinsip 2. Menarik perhatian tersebut.
(Hukum) 3. Rangsang ingatan
8. Penyelesaian 4. Sediakan panduan
Masalah pelajaran
5. Bantu penyimpanan
6. Galakkan
pemindahan
pembelajaran
7. Meniru perlakuan
8. Beri maklum balas
1. Pembentukan dan i. Penyusunan  Pembelajaran Matematik akan
Penyusunan Konsep Maklumat menjadi lebih mudah dengan
Brunner 2. Proses Penemuan ii. Strategi penggunaan symbol untuk mewakili
Kognitif konsep-konsep yang berbentuk
3 Konsep: abstrak.
 Konsep Konjuntif  Memberikan dorongan kepada murid
 Konsep Disjuntif agar mereka dapat mencapai
 Konsep Hubungan kecekapan diri adalah aktiviti yang
menggerakkan mereka untuk
Fasa Pembelajaran: mencuba secara rela hati dengan
 tahap informasi menyempurnakannya sendiri
 tahap transformasi disamping saling bersaing sesama
 tahap evaluasi mereka.
PEMBELAJARAN (a) Model 1. Tajuk-tajuk pembelajaran yang ingin
DEDUKTIF Pembelajaran diajar oleh guru perlulah diubahsuai
Ekspositori dan diintergerasikan dengan
Ausubel DUA JENIS BELAJAR (b) Penyusunan Awal maklumat yang telah dipelajari
1. Rote learning dahulu.
2. Meaning 2. Guru menggunakan pembelajaran
learning resepsi (penerimaan) atau model
pengajaran ekspositori kerana guru
ADVANCE dapat menyampaikan maklumat yang
ORGANIZER lengkap dalam susunan yang teratur
seperti dalam kaedah kuliah.
Kritik:
1. Tidak mampu menerangkan struktur, proses dan fungsi kognitif dengan jelas.
2. Tidak dapat diukur melalui seorang pelajar sahaja, maksudnya kemampuan pelajar harus diperhatikan
secara menyeluruh.

3. Teori Istilah-Istilah Prinsip-Prinsip Asas Implikasi kepada PdPc dan murid


Pembelajaran berkeperluan khas
Konstruktivism
e

1. berasaskan Proses Adaptasi 1. Keutamaan harus diberikan kepada


pengalaman 1. Asimilasi penglibatan murid yang aktif dan berusaha
Piaget 2. keupayaan 2. Akomodasi. sendiri dalam aktiviti pembelajaran. Ini
mengurus bertujuan memberi ruang kepada murid
maklumat dan untuk berinteraksi dengan rakan dan bahan-
pengetahuan bahan pembelajaran secara meluas.

1. Berasaskan 1. Zone of Proximal 1. Guru memberikan galakan kepada pelajar


kolaborasi dan Development (ZPD) yang mahir untuk membantu rakan yang
Vygotsky interaksi guru, 2. Scaffolding kurang mahir.
bahan mengajar 3. Guru sebagai fasilitator 2. Guru memberikan arahan yang jelas dan
dan pelajar bermakna yang seboleh- bolehnya
2. Sosial dan budaya mempunyai kaitan antara pengajaran
dengan kehidupan seharian kanak-kanak.

Kritik
1. Teori ini tidak menyeluruh untuk semua peringkat pendidikan
2. Peranan guru sebagai pendidik menjadi lebih pasif (hanya sebagai fasilitator)

4. Teori Istilah-Istilah Prinsip-Prinsip Asas Implikasi kepada PdPc dan murid


Pembelajaran berkeperluan khas
Sosial
1. Permodelan Jenis-jenis Peniruan: 1. Guru mestilah memastikan bahawa
(modelling) 1. Secara langsung diri sendiri boleh menunjukkan tingkah
2. Model 2. Secara tidak langsung laku yang boleh diteladani serta
3. Peneguhan 3. Gabungan memaklumkan kepada anak murid
(reinforcement) 4. Sekat laluan berkenaan kesan sesuatu tingkahlaku
4. Observational 5. Tak sekat laluan yang tidak bermoral, melanggar norma-
Albert Bandura learning norma masyarakat dan undang-undang,
bersifat eksploitasi dan manipulasi dan
sebagainya.
2. Guru perlu memastikan dan berusaha
menyediakan persekitaran sosial yang
kondusif agar modeling boleh berlaku.
3. Guru menanam nilai-nilai murni dan
sentiasa menggunakan psikologi serta
simulasi semasa sesi pengajaran dan
pembelajaran agar dapat membentuk
murid ke arah yang lebih proaktif dan
produktif. Contohnya, guru membuat
aktiviti seperti kuiz, teka-teki atau
bertanyakan pelbagai soalan yang
mencabar minda kepada murid agar
kemahiran kognitif mereka dapat
berkembang secara berterusan.
Kritik
1. Kanak-kanak cenderung mengikut apa sahaja perlakuan atau nilai termasuklah perlakuan yang negatif yang
boleh mempengaruhi pembelajaran mereka.
2. Sukar diaplikasikan dalam situasi yang berbeza.