Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

8.30-10.00 pg
3 Selasa 16.2.2021 5 SAINS
pdpr

TEMA: INKUIRI DALAM SAINS UNIT: 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK

TAJUK KEMAHIRAN PROSES SAINS UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH


STANDARD
1.1 Kemahiran Proses Sains
KANDUNGAN
1.1.3 Mengukur dan menggunakan nombor dengan menggunakan alat dan unit piawai dengan teknik yang betul.
1.1.7 Menggunakan perhubungan ruang dan masa dengan menyusun kejadian sesuatu fenomena atau peristiwa
mengikut kronologi berdasarkan masa.
1.1.8 Mentafsir data dengan memilih idea yang relevan tentang objek, peristiwa atau pola yang terdapat pada data
untuk membuat penerangan.
1.1.9 Mendefinisi secara operasi dengan memerihalkan satu tafsiran tentang perkara yang dilakukan dan
STANDARD
diperhatikan bagi sesuatu situasi mengikut aspek yang ditentukan.
PEMBELAJARAN
1.1.10 Mengawal pemboleh ubah dengan menentukan pemboleh ubah bergerak balas dan dimalarkan setelah
pemboleh ubah dimanipulasi ditentukan dalam sesuatu penyiasatan.
1.1.11.Membuat hipotesis dengan membuat pernyataan umum yang boleh diuji tentang hubungan antara
pemboleh ubah dalam sesuatu penyiasatan.
1.1.12 Mengeksperimen dengan menggunakan kemahiran proses sains asas bagi mengumpul dan mentafsir data
serta membuat rumusan untuk membuktikan hipotesis dan membuat laporan.
Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
OBJEKTIF Mengeksperimen dengan menggunakan kemahiran proses sains asas bagi mengumpul dan mentafsir data serta
PEMBELAJARAN membuat rumusan untuk membuktikan hipotesis dan membuat laporan.

KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya menjalankan eksperimen dengan baik.


Pengenalan:
1. Murid membaca dan memahami situasi dalam dialog.
Aktiviti:
2. Murid secara dalam kumpulan, berbincang tujuan, penyataan masalah, hipotesis dan cara menentukan
pemboleh ubah.
3. Murid menyediakan alatan dan bahan yang diperlukan.
AKTIVITI PDPC 4. Murid membaca dan memahami langkah-langkah sebelum memulakan eksperimen.(PAK21)
5. Murid melakukan eksperimen dengan berpandukan langkah-langkah yang diberi. (PBD)
6. Murid mencatakan data dan mentafsir data.
7. Murid membuat kesimpulan. (KBAT)
8. Murid membentangkan hasil data eksperimen mereka.
Penutup:
6. Murid membuat kesimpulan pelajaran hari ini.
AKTIVITI PAK-21 Learning Experiences (Pengalaman Peribadi) Presentations (Persembahan)- individu, berpasangan, berkumpulan.
Memerhatikan / Meramalkan /
Mengelaskan / Menggunakan perhubungan ruang dan masa /
Mengukur dan menggunakan nombor / Mentafsir data /
KPS
Membuat inferens / Mendefinisi secara operasi /
Mengawal pemboleh ubah / Mengeksperimen /
Membuat hipotesis / Berkomunikasi /
Menggunakan peralatan dan bahan sains / Membersihkan peralatan sains /
KMS Menyimpan peralatan dan bahan sains / Mengendalikan spesimen /
Melakar spesimen, peralatan & bahan sains / Tidak berkenaan
BAHAN BANTU BELAJAR Kertas. Buku teks m/s 10-11
KBAT/EMK/NILAI Menilai Sains dan Teknologi Bekerjasama

TAHAP PENGUASAAN 5 Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Projek Mudah


Kehadiran : ____ / ____
___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI
___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdPc di jalankan secara pdpr
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU HARI TARIKH TAHUN MASA MATAPELAJARAN

9.00-10.00 pg
4 Isnin 22.2.2021 5 SAINS
pdpr

TEMA: INKUIRI DALAM SAINS UNIT: 1.0 KEMAHIRAN SAINTIFIK

TAJUK KEMAHIRAN PROSES SAINS UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH


STANDARD
1.1 Kemahiran Proses Sains
KANDUNGAN
1.1.3 Mengukur dan menggunakan nombor dengan menggunakan alat dan unit piawai dengan teknik yang betul.
1.1.7 Menggunakan perhubungan ruang dan masa dengan menyusun kejadian sesuatu fenomena atau peristiwa
mengikut kronologi berdasarkan masa.
1.1.8 Mentafsir data dengan memilih idea yang relevan tentang objek, peristiwa atau pola yang terdapat pada data
untuk membuat penerangan.
1.1.9 Mendefinisi secara operasi dengan memerihalkan satu tafsiran tentang perkara yang dilakukan dan
STANDARD
diperhatikan bagi sesuatu situasi mengikut aspek yang ditentukan.
PEMBELAJARAN
1.1.10 Mengawal pemboleh ubah dengan menentukan pemboleh ubah bergerak balas dan dimalarkan setelah
pemboleh ubah dimanipulasi ditentukan dalam sesuatu penyiasatan.
1.1.11.Membuat hipotesis dengan membuat pernyataan umum yang boleh diuji tentang hubungan antara
pemboleh ubah dalam sesuatu penyiasatan.
1.1.12 Mengeksperimen dengan menggunakan kemahiran proses sains asas bagi mengumpul dan mentafsir data
serta membuat rumusan untuk membuktikan hipotesis dan membuat laporan.
Pada akhir Pdpc murid akan dapat,
OBJEKTIF Mengeksperimen dengan menggunakan kemahiran proses sains asas bagi mengumpul dan mentafsir data serta
PEMBELAJARAN membuat rumusan untuk membuktikan hipotesis dan membuat laporan.

KRITERIA KEJAYAAN Murid berjaya menjalankan eksperimen dengan baik.


Pengenalan:
1. Murid mengimbas pelajaran lalu.
Aktiviti:
2. Murid secara dalam kumpulan, berbincang hubungan ruang dan masa.
3. Murid mendefinisi secara operasi.
AKTIVITI PDPC
4. Murid secara dalam kumpulan menjawab soalan (a) hingga(e). (PAK21)
5. Murid membincangkan jawapan (KBAT)
6. Murid menjawab semula soalan dalam buku latihan.(PBD)
Penutup:
6. Murid membuat kesimpulan pelajaran hari ini.

AKTIVITI PAK-21 Think– Pair– Share (Fikir- Pasang– Kongsi) Presentations (Persembahan)- individu, berpasangan, berkumpulan.
Memerhatikan / Meramalkan /
Mengelaskan / Menggunakan perhubungan ruang dan masa /
Mengukur dan menggunakan nombor / Mentafsir data /
KPS
Membuat inferens / Mendefinisi secara operasi /
Mengawal pemboleh ubah / Mengeksperimen /
Membuat hipotesis / Berkomunikasi /
Menggunakan peralatan dan bahan sains / Membersihkan peralatan sains /
KMS Menyimpan peralatan dan bahan sains / Mengendalikan spesimen /
Melakar spesimen, peralatan & bahan sains / Tidak berkenaan
BAHAN BANTU BELAJAR Kertas. Buku teks m/s 12-13
KBAT/EMK/NILAI Menilai Sains dan Teknologi Bekerjasama

TAHAP PENGUASAAN 5 Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) Buku Latihan


Kehadiran : ____ / ____
___ /___ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan.
REFLEKSI
___ /___ murid yang tidak mencapai objektif diberi bimbingan.
PdP dijalankan secara pdpr

Anda mungkin juga menyukai