Anda di halaman 1dari 5

Cara menghasilkan video yang berkesan dan justifikasi

Media mempunyai pengaruh yang besar dalam pengajaran dan pembelajaran. Alat dan
bahan media ini dapat membantu pendidik atau guru dalam pencapaian sesuatu objektif
pembelajaran dengan lebih berkesan. Oleh itu, sebagai seorang guru pada zaman era
globalisasi ini, kita harus mengetahui satu dua cara untuk menghasilkan video yang berkesan.
Dengan berikut ini, saya akan membincangkan langkah-langkah untuk menghasilkan video
yang berkesan.

Menghasilkan video yang berkesan ia merangkumi 13 langkah, iaitu tetapkan tujuan


dan objektif, penyelidikan bagi mengumpulkan bahan, pilih bahan-bahan yang sesuai, menulis
skrip, bersedia membuat penggambaran, sediakan bahan-bahan grafik, sediakan bahan dan
peralatan, mulakan penggambaran, menyunting, membuat rakaman audio, prebiu, gunakan
dalam pengajaran serta penilaian dan penambahbaikan.

Langkah pertama adalah menetapkan tujuan dan objektif, iaitu memastikan matlamat
rancangan untuk menghasilkan bahan video. Kumpulan sasaran yang saya menetapkan adalah
murid-murid kelas Tahun 4 Merah. Saya merancang untuk menghasilkan sebuah video yang
mengenai perkara yang boleh dan tidak boleh dilakukan semasa berada di bengkel dan
kecelekaan yang akan berlaku sekiranya tidak mematuhi peraturan di dalam bengkel. Video ini
akan ditayangkan pada permulaan kelas agar murid dapat memahami apa tajuk yang saya
akan mengajar.

Oleh itu, untuk memastikan tujuan dan objektif dapat dicapai, saya akan menambah
subtitle yang sesuai dalam video supaya memudahkan murid untuk mempelajari dan
memahami. Bukan itu saja, saya juga memastikan pengunaan teks, gambar, animasi, muzik
dan bunyi dapat menyampaikan penjelasan dan mesej dengan baik. Dengan ini, dapat menarik
perhatian murid untuk menjalankan proses pembelajaran dan pengajaran dan dapat
menyampaikan mesej dengan jelas dan berkesan.

Langkah seterusnya adalah penyelidikan bagi mengumpulkan bahan, iaitu


mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan seperti maklumat dan gambar dengan awal
sebelum membuat pengambaran. Pada mulanya, saya akan mencari maklumat di buku-buku
rujukan dan majalah pada perpustakaan mengenai tajuk yang saya akan mengajar iaitu
“Peraturan keselamatan”. Selain daripada buku, saya juga akan mengakses internet untuk
mendapatkan lebih banyak maklumat dan juga akan meletakan gambar-gambar yang sesuai
dan berkaitan terhadap tajuk. Dengan hal ini demikian, akan memudahkan saya untuk
menghasilkan sebuah video yang sesuai kepada muridnya.

Seterusnya, adalah pilihan bahan-bahan yang sesuai. Selepas saya mengumpulkan


banyak bahan yang berkaitan dengan tajuk, saya akan memilih bahan dengan benar-benar
perlu dan relevan berpandukan tujuan dan objektif yang telah ditetapkan. Selain itu, saya juga
akan membuat pilihan mengikut kefahaman dan kesesuaian pada murid. Dengan ini, dapat
mengelakkan kebosanan dan membantu murid untuk memahami konsep serta maklumat yang
disampaikan kepada mereka. Bukan itu saja, saya juga akan mempertimbangkan kesusuaian
gambar dan muzik agar tidak akan mengelirukan mereka.

Selepas itu, adalah langkah menulis skrip. Terlebih dahaulu saya akan memahami
sepenuhnya terhadap tajuk yang saya akan mengajar. Dengan ini, saya akan dapat merancang
pengenalan, isi kandungan dan kesimpulan yang bersesuaian kepada murid. Saya juga
mempertimbangkan bahan-bahan yang perlu dan memasukkan ke dalam skrip. Dengan ini,
saya dapat menghasilkan video yang mudah dan kaya dengan kandungan. Secara tidak
langsung, dapat memperkayakan ilmu dan menark perhatian murid semasa pengajaran dan
pembelajaran.

Sementalahan itu, adalah langkah persediaan membuat penggambaran. Langkah ini


dijalankan adalah kerana untuk mendapatkan gambar yang tidak dapat dikumpul melalui
kaedah lain. Sebelum mengambil sebarang gambar, saya akan membuat rancangan tentang
tempat, bahan dan gambar apa perlu diambil. Seterusnya, saya akan menjalankan sesi
penggambaran mengikut jadual yang ditetapkan. Dengan ini, saya dapat menghasilkan video
dengan sistematik, teratur dan tidak akan mengalami keadaan huru-hara.

Sebeluam menjalankan penggambaran, saya akan menghasilkan bahan-bahan grafik


dan menjadi CASPER sebagai panduan. CASPER terdiri daripada enam elemen iaitu Contrast
(Kontras), Alignment (Seimbang), Simplicity (Simplisiti), Proximity (Jarak antara objek),
Emphasis (Penekanan) dan Repetition (Pergulangan).

Prinsip kontras menyatakan bahawa jika dua item tidak serupa, maka perbezaan itu
hendaklah diperlihatkan dengan ketara. Sebagai contoh saya akan mengariskan dan
membesarkan perkataan yang penting, seperti “Mematuhi” dan “Jangan” untuk membantu
murid untuk mengelakkan berlaku kemalangan semasa berada di bengkel. Bukan itu saja, saya
juga akan menggunakan warna yang muda atau sejuk sebagai latar belakang apabila
menggunakan perkataan yang berwarna hitam. Dengan penggunaan kontras, dapat
menambahkan keceriaan kepada rekeaan saya dan dapat membantu karya saya menjadi lebih
menarik untuk pembacaan dengan membuat tajuk dan subtajuk secara menonjol.

Prinsip kedua adalah prinsip seimbang, menyatakan bahawa setiap item diletakkan
dalam muka perisian perlulah seimbang dengan muka perisian kursus supaya kelihatan
tersusun kemas dan rapi. Saya akan menggunakan prinsip ini menerangkan peraturan am dan
peraturan keselamatan diri semasa berada di bengkel dan menyusun gambar yang berkaitan
terhadap tajuk dengan teratur dan seimbang. Dengan ini, penghasilan visual akan menjadi lebih
baik, dinamis dan bermakna.

Seterusnya adalah prinsip simplisiti, menyatakan bahawa bahan grafik yang disediakan
itu hendaklah kelihatan mudah dan ringkas. Oleh hal demikian, saya akan meletakkan gambar-
gambar yang keperluan dan berkaitan terhadap pembelajaran dan pengajaran serta
memasukkan sedikit banyak grafik animasi. Bukan itu saja, saya juga akan meletakkan
perkataan atau ayat yang penting dan pendek saja. Dengan ini, akan menarik perhatian murid
untuk belajar dan akan memudahakan murid untuk belajari dan memahami.

Bagi prinsip jarak antara objek, menyatakan bahawa kumpulan item yang berkaitan
harus berdekatan antara satu sama lain supaya dilihat sebagai satu kumpulan dan tidak
terpisah. Manakala, kumpulan item yang tidak berkaitan harus dijarak dan dipisahkan agar
dilihatkan sebagai berlainan. Dengan ini, saya akan menjarakan antara teks dengan grafik
supaya tidak akan menganggu kelihatan murid terhadap tek dan dapat meningkatkan kejelasan
visual. Bukan itu saja, juga mengelakkan campur aduk maklumat dan tidak akan mengelirukan
kefahaman murid.

Mengikut prinsip penekanan, ditafsirkan sebagai pusat tumpuan atau fokus utama.
Tajuk pembelajaran saya kepada murid adalah “Peraturan Keselamtan” dan saya akan
memfokuskan kepada mematuhi peraturan dan menjaga keselamatan diri semasa di bengkel.
Oleh itu, saya akan “bold” dan membesarkan saiz perkataaan tentang mematuhi dan menjaga.
Selain itu, saya juga akan menggunakan warna yang berlainan untuk membezakan tajuk dan
subtajuk. Dengan ini, rekaan visual akan menjadi sebagai pusat penumpuan dan ditampil
dengan jelas kepada murid.

Prinsip yang terakhir adalah pergulangan, menyatakan bahawa harus kekalkan sesuatu
aspek reka bentuk pada tempat tertentu. Saya menggunakan warna latar belakang, bullet, saiz
dan bentuk font yang sama supaya video tersebut kelihatan konsisten. Selain itu, saya juga
menggunakan pelbagai kaedah untuk menyampaikan mesej yang penting secara berulang-
ulang. Sebagai contoh, saya akan menggunakan rakaman video, powerpoint, lembaran kerja
dan lain-lain untuk mengulangi peraturan keselamatan semasa berada di bengkel. Dengan ini,
membolehkan murid yang mempunyai kecenderungan berbeza terhadap media juga dapat
mencapai objektif pada tahap yang sama.

Langkah seterusnya adalah sediakan bahan dan peralatan. Antaranya adalah


menyediakan bahan dan peralatan yang berguna dan diperlukan semasa membuat sesi
pengambaran. Sebagai contoh, alatan bengkel seperti pemukul, gergaji, pembaris L dan lain-
lain serta model peti pertolongan cemas dan selain daripada kamera yang sesuai. Selain itu,
saya juga akan menyediakan peralatan yang diperlukan untuk menghasilkan video seperti
komputer, pembesar suara, perakam video dan sebagainya. Selain itu, saya juga akan
menggunakan perisian Window Movie Maker dan Format Factory untuk menghasilkan video
tersebut. Dengan ini, saya akan dapat menghasilkan video yang berkesan dan lancar.

Selepas mengumpulkan maklumat dan menyediakan bahan dan peralatan, saya akan
memulakan sesi pengambaran mengikut jadual yang telah dirancang. Selain itu, saya juga akan
memastikan cuaca yang sesuai dan baik, baru memulakan sesi pengambaran. Sekiranya,
didapati cuaca yang tidak baik untuk menangkap gambar atau membuat sesi pengambaran,
maka sesi pengambaran akan menjalakan di dalam bilik. Selepas itu, saya akan menjalankan
langkah suntingan. Suntingan ini dibuat berpandukan skrip video. Dengan ini, dapat
menghasilkan video yang padat dengan isi dan berkesan kepada murid.

Di samping itu, adalah langkah membuat rakaman audio, iaitu memasukkan narration,
kesan bunyi dan muzik latar dalam video. Semasa membuat rakaman audio, saya akan
memastikan penggunaan bahasa pertuturan yang mudah dan elakkan penyampaian seperti
bersyarah. Bukan itu saja, saya juga akan penggunaan tatabahasa yang betul dan memastikan
rakaman audio tidak lebih 25 minit serta audio bunyinya adalah jelas. Dengan penggunaan ini,
dapat memberi pengalaman berbahasa dan bertutur kepada murid tahap rendah atau murid
yang buta huruf serta menyampaikan mesej dengan lebih berkesan. Secara tidak langsung,
dapat meningkatkan kemahiran pendengaran pelajar dan sesuai untuk pembelajaran di rumah.

Apabila sudah menyiapkan video tersebut, saya akan menayangkan video kepada
sekumpulan kecil pratonton sahaja. Selepas itu, saya akan mendapatkan komen-komen dan
candangan-cadangan daripada muridnya, Dengan ini, saya akan dapat membaiki kelemahan
video dan karya video saya akan menjadi baik dan bersesuaian kepada murid untuk
menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran. Langkah ini adalah prebiu.

Langkah seterusnya adalah menggunakan video dalam pengajaran. Dalam sesi


pengajaran, saya akan menayang video tersebut pada permulaaan kelas kepada murid-murid
tahun 4. Dengan ini, dapat menarik perhatian murid terhadap kelas dan dapat mengelakkan
berlaku keadaan kebosanan terhadap pembelajaran. Sebelum itu, saya juga akan menyedian
peralatan yang membantu saya untuk menayangkan video seperti pembesar suara, LCD,
computer, projektor dan lain-lain dalam keadaan baik.

Di samping itu, saya juga akan meminta murid memberi perhatian terhadap video yang
mengenai peraturan keslamatan semasa di bengkel sebelum memulakan tayangan video.
Dengan hal ini demikia, murid akan mencapai tujuan dan objektif dengan mudah dan dapat
menguasai pengetahuan yang baru. Pada masa yang sama, saya akan berkongsi video
tersebut kepada rakan-rakan sejawat yang lain, apabila video tersebut tiada masalah atau
kelemahan lagi. Dengan ini, akan memudahkan guru yang lain untuk mengajar tajuk yang sama
dan murid akan mendapat pengetahuan yang sama.

Langkah terakhir adalah penilaian dan penambahbaikan terhadap video adakah


kesesuaian dalam proses pembelajaran dan pengajaran. Saya akan melalui tindak balas murid-
murid untuk menilai video sama ada menjalankan pembelajaran dan pengajaran dengan
keberkesanan. Selain itu, saya juga akan melalui aktiviti soalan, lembaran kerja atau aktivivti
“hand-on” untuk menilai keberkesanan terhadap video. Sekiranya, murid dapat mejawab atau
menyatakan sekurang-kurang tiga peraturan am dan peraturan keselamatan diri di bengkel
dengan tepat maka bermaksud mereka dapat melalui tayangan video untuk menguasai ilmu.
Manakala, murid tidak dapat mencapai tujuan dan objektif yang ditetapkan, maka saya perlu
menambaikkan video tersebut kepada murid agar dapat mencapai tujuan dan objektif dan
keberkesanan dalam proses pembelajaran dan pengajaran.

Anda mungkin juga menyukai