Anda di halaman 1dari 2

ISTILAH GENDER:

Pandangan umum masyarakat berkenaan cara


seseorang membawa diri, sama ada dari segi
pertuturan dan tingkah laku seseorang lelai
atau perempuan.

MAKSUD IDENTITI GENDER: MAKSUD STERIOTAIP GENDER:


Merujuk tatacara yang memperlihatkan aspek Pandangan yang ditetapkan oleh masyarakat
perwatakan, sika, tingkah laku, hak serta secara umum tentang ciri-ciri seseorang
tanggungjawab individu yang diterima oleh
DEFINISI seperti jantina, ras atau budaya.
masyarakat.

Contoh:
Contoh:
a. Perempuan tidak cekap membawa kereta.
a. Seorang ayah bertanggungjawab menjaga b. Lelaki sepatutnya bayar jika keluar dating.
keselamatan keluarga.
b. Ibu menyediakan bekelan makanan kepada
keluarga.
Sama Tapi Tak Serupa; Perkaitan Sosialisasi dengan Gender
 Kebanyakan individu mempelajari peranan gender, watak dan tanggungjawab masing-masing dalam masyarakat melalui proses
sosialisasi.
 Proses sosialisasi melibatkan pembentukan peranan gender melalui proses pemerhatian dan peniruan (mengikut apa-apa yang diwarisi
dari satu generasi ke generasi berikutnya.
 Aspek-aspek yang dibentuk dan menjadi asas masyarakat terhadap peranan gender ialah penampilan, perwatakan serta tangkah laku
seseorang.
 Selain itu, hak dan tanggungjawab mengikut jantina juga dititikberatkan.
Sebagai Contoh:
Kerja-kerja di dapur seperti memasak, mencuci pinggan dan menghidang makan hanya lakukan oleh orang perempuan sahaja.

Kesaksamaan Gender – Budaya Murni


Terdapat Akta tentang Kesaksamaan Gender;

Perkara 8 Perlembagaan Malaysia


“Semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat
perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang”

 Hak kesaksamaan amat penting bagi mengelakkan berlakunya diskriminasi dan ketidakadilan kepada rakyat Malaysia. Seterusnya, dapat
menegakkan hak asasi manusia. Kesaksamaan gender perlu ditekankan dan tegakkan dalam semua aspek kehidupan. Hal ini merangkumi
kesaksamaan dalam aspek pendidikan, peluang pekerjaan dan perlindungan hak asasi. Hak kesaksamaan diiktiraf sebagai salah satu
kebebasan asasi yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan.