Anda di halaman 1dari 76

Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.

com

Tiga Pedang Jang Tadjem 1


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

TIGA PEDANG JANG TADJEM


OLEH
LIE KENG NIO

Het auteursrecht op dit verhaal is aan de


uitgevers voorbehouden

….ooOOoo….

DI TJITAK DAN DIKLOEWARKEN OLEH :


DRUKKERIJ LIE TEK LONG
PINTOE BESAR BATAVIA

Prijs I 0.75.

Tiga Pedang Jang Tadjem 2


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

TIGA PEDANG JANG TADJEM


DJILID KA SATOE
––––––––––––––––––––––––––––

BAB I
ORANG PERTAPAAN

Deket djembatan Soema Ngo


kasi pedang, pergi di Kayhong
– hoe Tjek Kwa-Hong tjari
orang gaga.

Sinarnja matahari jang gilang-goemilang ada


mamentjarken tjahajanja ka moeka boemi, langit kaliatan
terang, sedeng oedara poen ada bersi.
Pada soeatoe hari, satoe koeil jang pernanja dalem
kota Lokyang, ada berdoedoek doea orang dengen tida
berkata-kata.
Klenteng di mana itoe doea orang berada, maski tida
boleh dibilang bagoes, tapi dari pengatoerannja njata ada
dirawat resik. Korsi-korsi dan medja kaliatan
bergoemilap, sedeng pekarangannja ada disapoe bersi.
Orang jang berdoedoek itoe ada saorang moeda jang
moekanja semoe mera, pengawakannja pasegi, roepanja
ada sanget gaga. la poenja alis jang kerang membikin
parasnja djadi kaliatan angker sekali. Dari sorot matanja

Tiga Pedang Jang Tadjem 3


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

ada mengoendjoek, djedjaka ini ada toeroenan orang


bangsawan.
Tapi sasoenggoenja djoega Hohan ini ada toeroenan
orang bangsawan. la saorang she Tjek, bernama Loan
alias Kwa-Hong. Ia poenja ajahanda ada satoe panglima
perang jang gaga perkasa, tapi itoe orang toea telah
menoetoep mata di waktoe Tjek Loan masi beroesia
moeda sekali.
Tjek Loan tida ada mempoenja laen soedara, sedeng
iboenja poen soeda lama meninggal doenia ; dari
almarhoem ajahnja ia ada trima warisan besar, tapi sebab
ia boekan ada orang jang seraka dengen kakajaan, dalem
bebrapa taon sadja itoe harta peninggalan moelai abis.
Berbareng abisnja ia poenja harta, roema jang
mendjadi ia poenja tempat tinggal, pada soeatoe hari telah
dimakan api, bebrapa temen jang baek padanja hendak
membri oewang boeat diriken poela satoe roema, tapi
Kwa-Hong soeda rnenampik, dan boeat menedoe djadi ia
tinggal sadja dalem klenteng jang terseboet di atas
bersama ia poenja boedak toea jang setia, sedeng laen-laen
boedak, waktoe meliat madjikannja soeda djadi begitoe
miskin, lantas poelang ka masing-masing poenja roema
boeat tjari laen pakerdjaan.
Dalem ini koeil Tjek Loan tida bekerdja laen, satiap
hari kaloe boekan jakinin ilmoe gislauw, tentoe ia batja
kitab-kitab perang dengen tida sekali merasa bosen.

Tiga Pedang Jang Tadjem 4


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

Begitoe sahari dengen sahari Tjek Loan kasi liwat ia


poenja tempo dengen membatja kitab-kitab, membikin
sair dan sabaginia.
Satoe hari dengen satoe hari, dengen tida dirasa Tjek
Loan tinggal dalem itoe roema berhala soeda satoe taon
lamanja.
Pada soeatoe hari betoel di moesin dingin, bebrapa
sobatnja ada oendang ia makan minoem, dan oendangan
ini ditrima dengen senang hati.
Sahabisnja minoem Tjek Loan lantas pamitan boeat
poelang kombali ka koeil tempatnja tinggal, kerna itoe
waktoe ada moesin dingm, maski siang hari saldjoe
toeroen tida brentinja, jang semingkin lama ada semingkin
deres, hingga kaliatan sabagi tepoeng jang toeroen dari
pengajakan.
Iltoe waktoe memang soeda amat dingin, ditamba
dengen kesioernja angin jang santer, hingga hawa dingin
djadi meresep ka toelang-toelang. Tapi Tjek Loan tida
perdoeliken itoe keadaan, dengen melawan toeroennja
saldjoe dan angin, ia landjoetken teroes perdjalanannja.
Baroe sadja djalan sampe di satoe tikoengan, betoel
deket djembatan, dari satoe djoeroesan ada kadengeran
soearanja orang bertreak-treak maoe djoeal pedang.
ltoe waktoe Kwa-Hong lantas marendak dan menoleh
ka djoeroesan di mana soeara itoe ada kadengeran. Di
sltoe ia liat ada berdjalan saorang toea jang memake

Tiga Pedang Jang Tadjem 5


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

badjoe pandjang, roepanja seperti orang pertapaan dengen


membawa tiga batang pedang.
“He, pedang apatah jang ia maoe djoeal?" begitoe kata
Tjek Loan dalem hatinja, dimana kamoedian ia lantas
menghamperi itoe orang jang tadi bertreak dan sasoedanja
deket ia lantas angkat tangan membri hormat sembari
berkata :
“Bolehtah akoe permisi liat, pedang apa jang kaoe
hendak djoeal, Losoe?"
Itoe orang jang hendak djoeal pedang tida lantas
menjaoet, hanja mengawasi itoe orang gaga beberapa
waktoe lamanja dan kamoedian balik menanja :
“Apa Tjongsoe maoe liat akoe poenja pedang?"
“Bener akoe maoe liat itoe."
“Tapi akoe kira kaoe tida nanti bisa liat dengen terang,
sebab toeroennja saldjoe ada begini deres. Akoe kira ada
lebi baek kaloe kaoe toenggoe sadja sampe saldjoe brenti
baroe dipreksa."
“Ja, begitoe poen baek. Tapi apa akoe boleh dapet
taoe Losoe poenja nama jang terhormat, tinggal di mana
dan pedang jang hendak didjoeal itoe apa namanja?"
“Akoe ini ada orang pelantjongan jang tiada poenja
katentoean tempat tinggal. Namakoe Soema Ngo dan
banjak orang gelarken To To Tjoe. Di ampat pendjoeroe
dari ini doenia akoe soeda pergi boeat tjari orang jang

Tiga Pedang Jang Tadjem 6


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

gaga, dan ini hari akoe dapat katemoe Tjongsoe; dan


apakah Tjong-soe ini boekan Tjek Kwa-Hong?"
Satelah Tjek Loan denger itoe orang toea seboet
namanja ia djadi kaget. Itoe waktoe ia lantas djalanken
peradatan sembari berkata:
“Oh, akoe ini ada mempoenjai mata tapi tida ada
bidjinja, hingga tida kenalin pada Losiansoe, soenggoe
akoe ini ada berdosa besar sekali."
“Djanganlah Tjongsoe merendaken diri sampe
begitoe," kata Soema Ngo sembari bales orang poenja
hormat.
Itoe waktoe kadoea orang lantas menghamperi ka
bawah poehoen jang lebat daonnja boeat menedoe soepaja
tida ditimpa saldjoe. Di sini itoe orang pertapaan serahken
ia poenja tiga batang pedang boeat diliat. Dengen girang
Kwa-Hong samboeti dan tjaboet dari saroengnja, jang
dengen berkredep pokiam itoe kasi liat ia poenja tjahaja
gilang-goemilang.
Tjek Loan mengawasi itoe pedang dengen amat
kagoem, kamoedian ia menanja, pokiam ini apa namanja?
Soema Ngo bilang: tida perloe Tjek Loan menanja,
kerna masing-masing gagangnja itoe pedang ada tertoelis
ia poenja nama. Koetika Tjek Loan denger begitoe ia
lantas liat pedang jang pertama, dimana ia dapetken bener
sadja di gagangnja ada tertoelis perkataan Liong Tjoan
Kiam ; pedang jang kedoea tertoelis Tjoan Lok Kiam;
sedeng jang katiga terseboet Tioe Hou Kiam.

Tiga Pedang Jang Tadjem 7


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

“Brapatah Losiansoe hendak djoeal boeat ini satoe-


satoenja pedang?" menanja Tjek Loan sasoeda
meneliktikin itoe pokiam bebrapa saat lamanja.
“Ini pedang akoe tida bisa hargaken," saoet Soema
Ngo: "Tapi kaloe akoe bilang sariboe tail mas, harga itoe
masi boleh dibilang amat moera."
"Boeat kabaekannja ini pokiam, memang djoega tida
mahal boeat sabegitoe harga, tapi brangkali Losiansoe tida
taoe, bahuea akoe ini ada saorang miskin, jang boeat
sabegitoe harga tentoe sadja akoe tida mampoe beli. Dan
sekarang akoe harep Losiansoe tida djadi goesar kaloe
pedangmoe ini akoe tida bisa beli."
Sahabisnja kata begitoe Tjek Loan lantas hendak
serahken kombali itoe sendjata pada jang poenja, tapi itoe
orang pertapaan berkata sernbari tertawa:
"Oh, kaoe kliroe sekali, Hohan, kaloe kaoe kaloearken
perkataan begitoe. Menoeroet akoe poenja pengliatan,
kaoe ini boekannja selek-selek poenja dandanan, maski
djoega ini waktoe kaoe ada dalem soesa, tapi kamoedian
hari bisa djadi beroentoeng. Dari hal akoe poenja pedang,
maski djoega ada orang maoe beli boeat sabegitoe harga,
akoe tentoe tida nanti djoeal, kerna barang ini maoe pili
orang jang bakal djadi ia poenja toean. Boekantah orang
doeloe ada kata: “Pedang jang baek maoe pili madjikan,"
dan sekarang akoe liat kaoe bakal djadi saorang jang
ternama dikamoedian hari, maka kaloe kaoe soeka dengen
ini sendjata, dengen senang hati akoe soeka kasiken ini
padamoe. Bagimana kaoe poenja pikiran, Tjongsoe?"

Tiga Pedang Jang Tadjem 8


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

“Djanganlah Losiansoe maen-maen, soenggoe bitjara


itoe membikin akoe mendjadi amat maloe."
“Akoe tida sekali maen-maen, Tjongsoe, apa jang
akoe bilang itoe ada dengen sabenernja. Dan sekarang
trimalah ini pedang Tjoan Lok Kiam boeat kaoe, sedeng
jang doea boeat laen orang gaga, jang akoe harep kaoe
toeloeng tjari dan bila soeda katemoe kaoe nanti soeka
toeloeng serahken ini padanja."
Tjek Loan satelah liat jang betoel-betoel pedang itoc
dikasiken padanja, ia poenja hati djadi sanget girang, di
sitoe ia lantas hatoerken trima kasi dan menanja djoega,
orang jang bakal diserahken itoe doea pokiam di mana
moesti ditjarinja?
Soema Ngo kasi taoe, “Boeat tjari itoe doea Hollan
kaloe di ini kota tida katemoe, moesti ditjari di provincie
Holam, kota Kayhonghoe Di sitoe,” begitoe kata itoe
orang pertapaan lebi djaoe, “Nanti dikatemoeken saorang
jang adatnja loear biasa. Tapi boeat tjari itoe orang tida
boleh lambat, kerna dikoeatirken ia nanti pergi ka laen
tempat.”
"Nah, begitoe sadja jang akoe pesen padamoe,
Tjongsoe," kata Soema Ngo jang toetoep bitjaranja:
“Sekarang akoe hendak berangkat, sebab masi banjak
oeroesan jang akoe moesti oeroes."
Sahabisnja kata begitoe Soema Ngo lantas berlaloe,
sedeng Tjek Loan kombali atoerken banjak trima kasi

Tiga Pedang Jang Tadjem 9


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

kamoerahannja itoe orang toea jang soeda kasi ia itoe


sendjata baek.
Sasoeda itoe orang pertapaan berdjalan djaoe, Kwa-
Hong lantas boeroe-boeroe balik ka klenteng tempatnja
mondok. Koetika sampe di dalem ia poenja boedak toea
lantas samboet dan tanjaken ka mana itoe madjikan soeda
pergi.
Tjek Loan kasi taoe ia dioendang oleh temen-
temennja, dan kamoedian tjeritaken pada itoe boedak jang
setia apa jang ia soeda berdjandji pada Soema Ngo boeat
pergi ka kota Kayhonghoe aken tjari orang gaga jang
hendak dikasiken itoe pedang.
“ Tapi bagimana kita bisa pergi," kata Tjek Loan:
“Sebab kita tida ada poenja oewang boeat bikin itoe
perdjalanan jang begitoe djaoe?"
Boedak itoe poen tida bisa kata soeatoe apa, tapi
sasoeda berpikir bebrapa saat lamanja, ia kata, boeat pergi
ka itoe kota baek nanti sadja kaloe soeda liwat taon baroe,
jang brangkali bisa dapet oewang aken dikerdja ongkos.
Si madjikan rasa itoe tempo ada terlaloe lama, tapi
apalah ia bisa berboeat, sebab oewang tida ada, maoe
atawa tida, terpaksa ia toeroet djoega perkataannja itoe
boedak toea aken menoenggoe sampe liwat taon baroe.

Begitoelah sadari perkara itoe dimoefakatin aken


menoenggoe datengnja tempo, satiap hari Tjek Loan

Tiga Pedang Jang Tadjem 10


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

batja-batja kitab perang, dan kaloe soeda merasa tjape


doedoek, Ia djalanken ilmoe silatnja depan itoe koeil
sarnpe bebrapa djoeroes.
Dengen tida terasa lagi taon baroe jang ditoenggoe
telah dateng waktoenja, koetika sampe di Tjhiagwe
Tjapgo, Kwa-Hong oelangken poela apa jang doeloe ia
damiken pada itoe boedak toea, dan tanja, “Sekarang
tempo jang ditoenggoe itoe telah sampe, dengen tjara
bagimana bisa didapetken itoe ongkos?”
Sasoeda berpikir bebrapa saat lama boedak itoe
berkata:
“Ja, akoe djoega tida bisa dapet pikiran jang lebi baek
dari pada minta toeloengannja orang-orang di ini
kampoeng, belon taoe bagimana madjikankoe ampoenja
pikiran?"
“Akoe kira," begitoe si toea teroesken bitjaranja:
“Kaloe Kongtjoe njataken teroes terang kita poenja
maksoed, itoe orang-orang jang doeloe soeda perna trima
Tailoya dan Kongtjoe poenja boedi, nanti soeka bantoe
ongkos boeat bikin itoe perdjalanan. Tapi belon taoe
bagimana madjikankoe ampoenja pikiran dalem ini
perkara?"
“Itoelah akoe kira tida bisa mendjadi, sebab boeat
minta marika poenja derma, akoe merasa maloe sekali."

Tiga Pedang Jang Tadjem 11


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

“Itoelahmemang akoe soeda doega. Tapi hal ini


Kongtjoe tida oesa koeatir, akoe jang nanti bitjara
padanja."
Tjek Loan tida menjaoet, hanja toendoeki kapala
sembari berpikir. Sabelon ia dapet pikir apa-apa,
boedaknja jang setia itoe kata : “Baeklah itoe madjikan
tida oesa djadi moendoer-madjoe boeat kasi taoe
maksoednja pada orang-orang kampoeng.
Kwa-Hong jang belon bisa dapet satoe pikiran, satelah
denger begitoe, djadi apa-boleh-boeat toeroet pikirannja ia
poenja boedak. Dan si toea, satelah liat jang madjikannja
moefakat dengen bitjaranja, dengen tida bernanti lagi
lantas kasi taoe pada orang-orang di kota Lokyang, jang
Tjek Loan minta marika itoe poenja dateng esok pagi di
koeil tempatnja tlnggal, boeat dikasi taoe soeatoe perkara,
dalem mana madjikannja hendak minta toeloengan.
Itoe orang-orang banjak jang soeda perna trima
boedinja itoe orang gaga, koetika denger begitoe,
besoknja kira-kira poekoel delapan iaorang lantas dateng,
dimana Tjek Loan dan boedaknja memang socda
menoenggoe sadari pagi.
Sasoedanja itoe orang banjak pada doedoek, Kwa-
Hong njataken jang ia hendak pergi ka kota Kayhonghoe,
tapi tida poenja oewang boeat ongkos di djalan.
“Sabetoelnja akoe merasa maloe sekali boeat njataken
ini pada kaoe, sobat-sobat!" kata Tjek Loan dengen paras
jang merasa djenga: “Tapi sebab kapentingan ada

Tiga Pedang Jang Tadjem 12


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

memaksa akoe berboeat begitoe, djadi apa-boleh-boeat


akoe njataken djoega ini hal padamoe teroes terang!"
“Oh, itoelah tida lebi dari pantes, Hohan!" djawab itoe
orang banjak dengen soeara berbareng: “Akoe rame-rame
jang soeda menerima kaoe poenja boedi, merasa wadjib
menoendjang Hohan ampoenja maksoed jang moelia, jang
tentoe djoega perdjalananmoe ini ada mengandoeng
maksoed apa-apa jang loeas artinja. Dan maski djoega
maksoed jang dikandoeng olehmoe akoe rame-rame belon
taoe, tapi lebi doeloe bisa didoega, tentoe moelia adanja!"
Lebi djaoe itoe orang banjak berdjandji, di hari esok
pada waktoe begini ia nanti anterken itoe oewang jang
sabagimana Tjek Loan ada perloe.
Tjek Loan hatoerken banjak trima kasi atas itoe orang-
orang kampoeng poenja katjintaan hati.
Betoel sadja di hari esoknja, doea orang dateng ka itoe
koeil serahken anampoeloe tail perak pada itoe orang gaga
dari oewang jang dapet dikoempoel pada hari kamarennja.
Sedeng bebrapa orang poela jong mendjadi sobatnja,
koetika mendenger kabar jang Kwa-Hong hendak pergi ka
kota Kayhonghoe, lantas dateng dalem itoe klenteng boeat
menanjaken kapan itoe sobat maoe berangkat. Dari
temennja itoe, kombali Tjek Loan dapet doearatoes tail
perak, djadi djoembla sama jang soeda ada doearatoes
anampoeloe tail.

Tiga Pedang Jang Tadjem 13


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

Sasoeda oewang jang diboeat ongkos itoe sedia, hari


jang dipili boeat berangkat djato pada tanggal doea,
boelan doea.
Pada itoe hari Tjek Loan pergi ka roema Soetheng di
mana aboe leloehoernja ada ditaro. Di sitoe ia pasang hio
aken mengasi taoe pada orang toea dan leloehoernja jang
telah marhoem, jang ia hendak pergi ka laen kota.
Koetika sabaliknja ka klenteng, ia poenja boedak
soeda sediaken barang makanan dan arak boeat sobat-
sobatnja jang dioendang. Tida lama betoel sadja itoe
sobat-sobat jang dioendang pada dateng boeat mengasi
slamat djatan.
Sasoeda semoea orang berkoernpoel, Tjek Loan lantas
angkat ia poenja tjawan, mengasi slamat tinggal pada itoe
kawan-kawan jang baek, sedeng itoe teman-teman bales
hatoerken slamat djalan, dan harep itoe sobat di tempat
orang bisa djaga diri, soepaja tida koerang soeatoe apa.
Tjek Loan mengoetjap trima kasi atas sobat-sobatnja
itoe poenja nasehat dan pembrian slamat.
Koetika perdjamoean soeda ditoetoep dan sobat-
sobatnja soeda pada poelang, Tjek Loan berkata pada ia
poenja boedak:
“Akoe poenja pergi belon taoe kapan nanti poelang.
Tapi paling tekas tiga boelan dan lamanja satenga taon.
Dan kaloe akoe soeda pergi, akoe harep kaoe di sini djaga
diri biar baek; laen-laen pesenan akoe kira tida perloe,

Tiga Pedang Jang Tadjem 14


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

kerna kaoe orang soeda toea dan mengarti apa jang haroes
dilakoeken."
Boedaknja itoe bilang ia mengarti, dan kamoedian
lantas bena-benaken barang jang perloe bakal dibawa.
Dalam boengkoesan pakeannja Tjek Loan masoeki
itoe oewang jang orang kasi, dan pada boedaknja ia
tinggalken anampoeloe tail perak boeat dikerdja ongkos.
Pada besok paginja itoe orang gaga lantas bawa ia
poenja boengkoesan dan kasi slarnat tinggal pada itoe
boedak toea, kamoedian lantas kaloear dari kota Lokyang
menoedjoe ka djalanan jang teroes ka kota Kayhonghoe.
Dalem perdjalanannja ini di waktoe siang Tjek Loan
berdjalan, kaloe hari soeda djadi malem ia menginep di
roema-roema makan atau pemondokan. Begitoelah setiap
hari ia djalan dengen tida brenti-brenti, jang tida brapa
hari lagi telah sampe di wates dari kota jang
dikoendjoengi.
Sasampenja dalern itoe kota ia lantas tjari satoe roema
makan dan sakalian minta satoe kamar boeat menginep.
Sebab dalem perdjalanannja jang bebrapa belas hari
itoe ada dirasaken amat tjape, maka itoe waktoe
sesoedaaja bersantap sore, siang-siang Kwa-Hong masoek
di kamar boeat tidoer. Besoknja pagi sasoeda bangoen ia
lantas mandi dan kamoedian minta toekang roema makan
sediaken arak bersama barang santapan.

Tiga Pedang Jang Tadjem 15


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

Sahabisnja minoem ia kaloear djalan-djalan boeat


meliat keadaannja itoe kota jang baroe taoe di koedjoengi,
sasoedanja berdjalan sedikit lama ia lantas balik kombali.
Begitoelah sesoedanja tinggal dalem itoe roema
makan kira-kira ampat hari, belon djoega dapet liat orang
gaga jang hendak ditjari, maka pada itoe soeatoe hari,
salagi minoem ia menanja pada toekang roema makan :
“Brangkali kaoe taoe, sobat, disini di mana ada tempat
plesir jang bagoes dan enak boeat orang djalan-djalan?"
“Itoe akoe taoe sampe baek, Taiya," saoet toekang
roemah makan, “Apa Taiya hendak djalan-djalan?"
“Begitoelah akoe pikir. Tapi apa kaoe bisa oendjoeki
djoega di mana tempatnja?"
“Kaloe Taiya maoe djalan-djalan, tida ada jang lebi
baek salaen dari pada pesiar di taman Tieng Tjoen Wan.
Taman itoe salaennja bagoes poen ada ditanami banjak
poehoen-poehoen boenga jang sanget indah dan haroem,
sedeng pernanja taman itoe poen tida djaoe dari ini
tempat."
Tjek Loan djadi soeka hati denger katerangannja itoe
toekang roema makan, di sitoe ia lantas tanja lagi di mana
djalannja. Sasoeda dikasi taoe, sahabisnja minoem Kwa-
Hong lantas kaloear dari itoe roema makan, menoedjoe ka
pintoe Barat aken pergi ka taman Tjeng Tjoen Wan.
Sasampenja di tempat terseboet, ia liat banjak orang
lelaki dan prampoean bererot-rerot masoek ka itoe tempat.

Tiga Pedang Jang Tadjem 16


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

Kwa-Hong toeroet di antara itoe orang-orang banjak, jang


sasoedanja berdjalan sedikit, dari kadjaoean ada kaliatan
satoe taman jang loeas, dimana banjak sekali poehoen-
poehoen kembang. Di tenga-tenga itoe taman ada ditaro
satoe papan jang tertoelis dengen tiga hoeroef besar,
boenjinja “TJOEN TJENG TJOEN WAN", sedeng disana
sini ada roema-roema tempat pembrentian boeat orang
mengaso, jang djoemblanja sasoedanja dittoeng, ada
tigapoeloe banjaknja.
Di pinggir-pinggir itoe taman ada didiriken ranggon-
ranggon tempat plesir, jang sesoenggoenja djoega
pemandangan itoe ada bagoes sekali.
Sesoeda meliat itoe semoea Tjek Loan lantas masoek
diroema tempat pengasohan jang pake merk Soe Hian
Teng, dimana ia disamboet oleh satoe anak ketjil jang
djaga di sitoe.
Sasoeda Tjek Loan doedoek itoe anak jang tadi lantas
bawaken satoe tjangkir thee.
Tjek Loan lantas minoem itoe thee jang orang
soegoeken padanja sembari memandang roema itoe
poenja perabotan. Dimana ada kaliatan satoe medja
Patsianto bersama delapan korsinja, sedeng lagi
memoedji-moedji kabagoesannja itoe barang prabot, anak
jang tadi bawaken ia thee kaliatan larl-lari menghampiri
sembari berkata :·
“Akoe harep Taiya tida djadi goesar," kata itoe botja
dengan napas sengal-sengal: “Akoe boekannja mengoesir,

Tiga Pedang Jang Tadjem 17


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

akoe harep Taiya lantas pergi, sebab madjikankoe maoe


dateng ; dan kaloe ia liat ada kaoe, akoe tentoe dapet
geger, sebab akoe trima kadatenganmoe dengen zonder
permisinja."
Kwa-Hong denger begitoe pikir betoel djoega, soepaja
itoe anak tida dapet tjomelan ia lantas bangoen
boeatberlaloe. Tapi sabelonnja ia kaloear dari itoe roema
pengasohan, orang jang poenja itoe tempat pembrentian
soeda sampe depan itoe roema dimana Tjek Loan sedeng
maoe bertindak;
Orang jang poenja itoe roema ada saorang toea jang
dikira soeda beroesia anempoeloe taon, kapalanja pake
satoe iketan soetra jang tersoelam bagoes, di blakangnja
ada mengikoet satoe orang moeda jang roepanja tjakep,
sedeng pakeannja poen ada amat perlente.
Itoe orang toea satelah liat Tjek Loan poenja roepa
jang tjakep dan angker, ia lantas doega, orang ini tentoe
ada satoe Hoban. Maka itoe waktoe dengen kalakoean
hormat, itoe orang toea angkat tangan membri hormat
sembari berkata,
“Oh, kiranja ada Hohan, marilah kita-orang doedoek-
doedoek kombali sabentaran."
“Akoe ini ada koerang hormat pada Lohoe," kata Tjek
Loan jang lantas membales orang poenja hormat: “Akoe
ini soeda ambit kabranian dateng ka ini roema
pembrentian di loear Lohoe ampoenja taoe, akoe harep
Lohoe soeka maafken."

Tiga Pedang Jang Tadjem 18


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

“Oh, djangan Hohan kata begitoe, itoe semoea ada


perkara ketjil," saoet itoe orang toea jang lantas adjak
Tjek. Loan doedoek kombali di sebla dalem. Dan botja
jang tadi satelah liat madjikannja tida djadi goesar hal ia
soeda brani-branian trima tetamoe, djadi merasa girang.
Itoe waktoe dengen tida diprenta lagi ta lantas
bawaken tiga tjangkir thee pada itoe madjikan dan
tetamoenja.
Sasoedanja masing-masing minoem isinja itoe tjawan,
toean roema lantas menanja, di mana Tjek Loan itoe
poenja tempat tinggal. Koetika Tjek Loan kasi taoe jang ia
dateng dari kota Lokyang; itoe orang toea lantas berkata :
kaloe itoe tetamoe ada dateng dari itoe kota, apa ia ada
kenal pada saorang moeda jang mendjadi itoe toean roema
poenja sobat.
“Boleh djadi djoega akoe kenal, tapi siapatah adanja
Lohoe ampoenja sobat itoe?" menauja Kwa-Hong sembari
mengawasi.
“Sobat itoe bernama Tjek Loan alias Kwa-Hong,
ajahnja ada djadi panglima perang jang tersohor," kata
itoe orang toea : “Pada akoe ajahnja Kwa-Hong itoe ada
angkat soedara, dan orang itoe brangkali Hohan ada
kenal?"
Tjek Loan satelah denger begitoe djadi sanget kaget
tertjampoer girang, kerna dengen tida dinjana, di ini
tempat ia bisa katemoe sanak soedara.

Tiga Pedang Jang Tadjem 19


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

Di sitoe ia lantas bangoen, sodja itoe orang toea, dan


njataken siapa adanja ia poenja diri.
“Soenggoe akoe ini ada mata tapi tida bisa
mengenalken pada sanak soedara," kata Tjek Loan
sernbarl menjodja : “Akoe ini poen boekan laen, hanja
Tjek Loan adanja. Tapi akoe belon taoe siapa adanja
Lopehoe ini?"
“Oh, oh.. Hiantit, Hiantit, tida njana kita-orang bisa
katemoe di sini," kata itoe orang toea dengen soeara
girang, koetika dapet taoe jang Hohan itoe ada ia poenja
tjoetjoe: “Akoe ini ada jang diseboet Hong Tiok, dan
lantaran dapet sakit, soeda lama akoe moehoen lepas dari
djabatankoe dan poelang ka kampoeng sendiri. Dan ini
begitoe kata itoe Lopehoe jang teroesken bitjaranja - ada
akoe poenja Siauwsai; ia poenja nama Soen Hoe alias
Giok-Tok. Ia poenja ajah pada kaoe poenja Lengtjoe poen
ada angkat soedara."
Tjek Loan jang mendenger itoe mendjadi girang, dan
sabagi kaponakan, ia lantas sodja pada Hong Tiok dan
kamoedian adjar kenal djoega pada Soen Hoei, jang djadi
masi boekan orang laen.
Itoe waktoe Hong Tiok lantas prenta boedak sediaken
makanan jang ledzat boeat oendang itoe tjoetjoe jang
baroe dateng,· sedeng minoeman jang disediaken ada arak
jang paling wangi dan aloes rasanja.
Sembari makan iaorang lantas bitjaraken perkara jang
doeloe-doeloe. Koetika Tjek Loan tanja pangkat apa jang

Tiga Pedang Jang Tadjem 20


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

itoe Lopehoe ada pangkoe di kola Radja, Hong Tiok kasi


taoe, ia pangkoe djabatan Taisiangsi.
––––––––

BAB II
TAMAN BOENGA

Bie Pin-Liep dengen kawannja merampok prampoean,


doea Hohan menoeloeng Hong Siotjia.
Salagi marika itoe makan minoem, di djalanan jang
meneroes ka paseban Soe Hian Teng ada liwat doea djoli
besar dengen diiringin oleh bebrapa boedak prampoean.
Satoe boedak jang meliat itoe lantas masoek kasi taoe
pada Hong Tiok, jang Hong Hoedjin bersama Siotjia
soeda dateng.
Hong Tiok denger begitoe lantas berkata pada itoe
boedak, kasi taoe sadja pada itoe toekang djoli, bawa
Hoedjin bersama Siotjia ka paseban Hoe Sam Teng, sebab
di sini tempatnja lagi dipake makan minoem.
Boedak itoe lantas kaloear, sampeken apa jang
madjikannja poenja prenta pada si toekang djoli.
Tjek Loan jang denger begitoe, sasoeda boedak itoe
berlaloe lantas berkata :

Tiga Pedang Jang Tadjem 21


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

“Sabetoelnja ini hari Siauwtit moesti katemoeken pada


Pebo dan Simoay, sebab kita-orang ada terkena familie.
Tapi kaloe ini hari djoega Siauwtit mengadep, itoelah ada
koerang hormat, maka baek besok sadja Siauwtit nanti
dateng boeat membri hormat."
“Kendati Hiantit tida dateng, akoe tentoe soeroe orang
dateng panggil," kata itoe orang toea sembari bersenjoem.
Dalem itoe perdjamoean, Tjek Loan tjeritaken perkara
boege, sedeng Soen Hoei omongin hal soerat, Hong Tiok
jang mendengerin bitjaranja itoe doea orang moeda
merasa senang, kerna apa jang dibitjaraken itoe ada
perkara jang bergoena.
Itoe waktoe koenjoeng-koenjoeng dari loear ada liwat
saorang moeda jang berpakean perlente masoek dalem
itoe taman. Orang moeda itoe ada diiring oleh bebrapa
belas boedak dan doea pengikoet jang dandanannja ada
kaliatan gaga.
Sembari djalan, itoe doea orang kadengeran berkata
dengen soeara berbisik;
“Eh, kaoe liat, itoe di roema pengasohan ada Hong
Tiok sama mantoenja."
Temennja menengok, dan koetika soeda meliat itoe
tiga orang ia berkata :
“Ija, itoe si toea bangka memang ada bersatroe pada
kita poenja Taiya, baik kita djitak kapalanja."

Tiga Pedang Jang Tadjem 22


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

“Hei, tida boleh gegaba, nanti itoe orang jang moeka


mera goesar."
“Kaloe begitoe." .
“Eh, tadi akoe liat Hong Hoedjin bersama Hong
Siotjia dateng ka mari," kata itoe temen jang satoe sembari
memoetoesken kawannja poenja bitjara:
“Apa tida baek kita rampok sadja kasi sama kita
poenja Kongtjoe?"
“Kaloe bisa itoe memang baek sekali. Tapi bagimana
kita moesti berboeat?"
“Itoe akoe kira tida sabrapa soesa," saoet itoe kawan
sembari bisiki apa-apa di koepingnja itoe teman.
Temen jang dibisiki itoe djadi girang.
Waktoe ini doea orang lagi berdami, perboeatannja
dapet diliat oleh Hong Tiok dan Soen Hoei. Dan ini
mertoea bersama mantoe, koetika liat begitoe lantas dapet
doega apa-apa jang tida enak, hingga parasnja jang tadinja
kaliatan bergirang djadi goerem.
Tjek Loan jang belon taoe siapa adanja itoe doea
orang, lantas menanja pada Hong Tiok : “Siapa adanja
orang itoe?”
Itoe orang toea jang ditanja lantas kasi taoe, doea
orang jang tadi ada goendalnja Bie Giok alias Bie Pin-Gie,
poetra dari Tjaisiang Bie Tiong-Liep, pada siapa Hong
Tiok ada bermoesoe.

Tiga Pedang Jang Tadjem 23


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

Lebi djaoe Hong Tiok kasi taoe, Pin-Gie itoe ada satoe
anak moeda jang sanget djahat, soeka rampas orang
poenja anak istri dengen mengandelken ajahnja poenja
pengaroe. Banjak orang jang soeda dirampas anak istrinja,
tapi pembesar tida brani bikin soeatoe apa.
“Itoe orang jang tadi kaloe Hiantit maoe taoe ada
bernama Pauw Seng-Djin, sedeng jang satoenja bernama
Sek Giok," kata poela Hong Tiok jang teroesken
bitjaranja: “Tapi itoe Sek Giok lantaran tenaganja koeat
dan pande bersilat, orang-orang di sini kasi nama padanja
Sek Kam-Tong.
Itoe Bie Pin-Gie sabelonnja anakkoe bertoenangan
pada Soen Hoei telah dilamar olehnja, tapi sebab
kalakoeannja ada begitoe matjem, akoe tida kapinginan
kasi anakkoe jang tjoema satoe-satoenja pada itoe anak
Tjaisiang."
Tjek Loan satelah denger itoe perkataan alisnja djadi
berdiri, dengen gigit-gigit gigi ia berkata dengen soeara
keras :
“Sampe begitoe poenja djahat, soenggoe Siauwtit tida
njana di ini kota Kayhonghoe ada orang jang brani
berboeat itoe kadjahatan, seperti djoega soeda tida ada
pembesarnja. Ini perkara Lopehoe troesa koeatir, kaloe ia
brani ganggoe pada kitaorang, Siauw-tit nanti hadjar itoe
binatang satoe persatoe, maskipoen toeannja sekalipoen!”
Salagi Tjek Loan merasa geregetan mendenger itoe
tjerita, kawannja itoe goendal kaliatan berlari-lari dengen

Tiga Pedang Jang Tadjem 24


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

bilang jang dalem ini taman bakal terbit roesoe, sebab


orangnja Bie Pin-Gie hendak rampok Hong Siotjia.
Ini tjerita sigra djoega lantas tersisr, hingga toekang-
toekang waroeng arak jang mendenger itoe djadi merasa
koeatir nanti waroengnja ditoebroek-toebroek orang, kaloe
sampe kadjadian roesoe. Maka itoe waktoe, maski masi
banjak orang jang maoe dateng minoem, soeda tida
diterima.
Toekang-toekang waroeng lantas benaken barang
dagangannja dengen sanget gerabak-geroeboek. Sajoer-
sajoer jang masi ada di mangkok diboeang ka djalanan,
dan saroepa sajoer jang dilemparken itoe, apa maoe kena
sirem saorang jang kabetoelan liwat di depan itoe waroeng
arak.
Orang jang disirem itoe djadi sanget goesar, tantas
menghamperi si toekang waroeng dengen soeara
menjentak :
“Koerang adjar! Apa kaoe poenja mata boeta, tida liat
orang!"
Si toekang waroeng satelah liat itoe orang gaga djadi
goesar, ia lantas sodja-sodja sembari berkata:
“Akoe kasalahan, Hohan, akoe harep kaoe soeka
mengampoeni, sebab akoe terboeroe-boeroe djadi tida liat
lagi pada kaoe jang sedeng berdjalan."
Orang gaga itoe pengawakannja ada sembilan kaki,
roepanja angker. Koetika meliat toekang waroeng

Tiga Pedang Jang Tadjem 25


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

menjodja-njodja, djadi merasa kasian, hingga maranja


djadi koerang dan lantas menanja:
“Mengapa kaoe begitoe terboeroe-boeroe maoe
toetoep waroeng, sedeng orang jang dateng ka ini tempat
masi begini rame?"
“Brangkali kaoe tida taoe, Hohan, di ini tempat bakal
terbit roesoe," saoet itoe toekang waroeng dengen hati
jang masi penoe rasa takoet, dan lantas sadja bilang
sabenernja: “Ini hari akoe denger kabar Bie Kongtjoe
hendak rampok Hong Siotjia, maka itoe, lantaran koeatir
dagangankoe ditoebroek orang kaloe terbit roesoe, maka
akoe soeda toetoep sadja siang-siang."
“He, siapatah adanja itoe Hong Siotjia dan siapatah
adanja itoe Bie Kongtjoe, tjoba kaoe tjeritaken biar betoel,
kaloe tida akoe tempiling kapalamoe."
“Ampoen, Hohan, akoe nanti tjerita teroes terang :
“Itoe Hong Siotjia ada gadisnja Hong Tiok Taidjin, jang
doeloe mendjabat pangkat Taisiangsi di kota Radja, tapi
sekarang ia soeda lepas djabatan itoe dan poelang ka
kampoeng sendiri.
Itoe Bie Kongtjoe ada poetranja Tjaisiang Bie Tiong-
Liep, ia ini dapet liat Hong Siotjia poenja kaeilokan, belon
lama – begitoe akoe denger orang tjerita – itoe Bie
Kongtjoe ada lamar gadisnja Hong Tiok, tapi lamarannja
soeda ditoelak dan kamoedian itoe Siotjia telah
ditoenangken pada Soen Hoei, hingga Bie Kongtjoe djadi
dendem hati ; dan sekarang kabetoelan itoe Siotjia djalan-

Tiga Pedang Jang Tadjem 26


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

djalan di ini taman, dimana ia dapet diliat oleh orangnja


itoe Kongtjoe jang kabarnja maoe rampok. Begitoelah ada
kabar jang akoe denger, Hohan," kata si toekang waroeng
jang toetoep tjeritanja sembari minta diampoenken
kasalahannja.
Itoe orang gaga satelah denger begitoe lantas djadi
moerka pada Bie Giok Kongtjoe, dengen tida berkata
soeatoe apa ia lantas djalan kaloear dari itoe waroeng.
Siapatah adanja ini orang gaga? Dan orang ini boekan
laen, hanja Pauw Kong alias Tjoe-Eng, saorang moeda
tinggi besar, moeka itam asal orang dari residentie
Soetianhoe. Ia ada poetranja saorang hartawan, tapi sadari
ajahnja menoetoep mata, lantaran terlaloe soeka beladjar
ilmoe silat dan bergaoel pada orang-orang gaga, hingga
itoe harta peninggalan lama kalamaan mendjadi abis.
Adatnja tida soeka liat perkara jang tida kapantesan, dan
bila ia liat ada orang jang berboeat tida patoet, ia soeka
bela, maski diri sendiri boleh terhoekoem.
Di tempat kadiamannja Pauw Kong ada dapet satoe
perkara, jaitoe, pada soeatoe hari salagi djalan-djalan, di
itue djalanan ia dapet liat toekang lepasin doeit panas jang
berkawan sembilan orang soeda berlakoe tida patoet pada
saorang jang dikasi pindjem doeit, jang sasoedanja orang
itoe bajar, tapi oleh itoe toekang lepasin doeit ditoedoe
belon bajar. Pauw Kong jang meliat itoe perkara djadi
mara, begitoe achirnja djadi riboet dan kamoedian,
lantaran goesar ia soeda poekoel mati lima dari itoe
sembilan orang.

Tiga Pedang Jang Tadjem 27


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

Sasoeda berboeat itoe perkara, pembesar di mana


tempatnja tinggal lantas prenta orang tangkep, dan Tjoe-
Eng denger begitoe lantas melariken diri ka kota
Kayhonghoe.
Di ini kota ia denger orang tjerita kabagoesannja
taman Tjeng Tjoen Wan, hingga ia djadi · katarik hati
boeat djalan-djalan. Tapi apa rnaoe, baroe sadja sampe di
itoe tempat, sabagimana jang kita liat, badjoenja kasirem
koewa sajoer jang toekang roema-makan lemparken, ·
dimana achirnja ia djadi dapet taoe satoe perkara jang tida
patoet dan djadi moerka.
Sasoedanja kaloear dari itoe waroeng arak, Tjoe-Eng
denger di sapandjang djalan orang tjerita, Hong Tiok
bersama mantoenja jang berdiam di roema pengasohan
Soe Hian Teng maoe dipoekoel, tapi lantaran ada saorang
jang moeka mera, djadi orangnja Bie Kongtjoe belon
brani menjerang.
Koetika mendenger itoe orang-orang poenja tjerita,
hatinja Pauw Tjoe-Eng djadi semingkin panas, sernbari
djalan ia djadi geregetan pada anaknja itoe orang
berpangkat jang goenaken pengaroe ajahnja. Tida lama ia
sampe di Soe Hian Teng, bener sadja di ini tempat ia
dapet liat ada tiga orang, dan orang jang satoenja mocka
mera, kaliatannja gaga perkasa.
“Kaloe begitoe ini perkara akoe tida boleh tinggal
diam," begitoe kata Pauw Khong dalem hatinja : “Akoe
moesti toeloeng padanja. Tapi itoe orang toea bersama
mantoenja tida perloe akoe lindoengken, sebab ada itoe

Tiga Pedang Jang Tadjem 28


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

orang moeka mera jang nanti djaga, djadi akoe lebi baek
toeloeng anak prampoeannja jang orang hendak rampok."
Sebab di itoe sapandjang djalan ia soeda denger jang
Hong Hoedjin bersama gadisnja ada berdiam di Hoe Sam
Teng. maka dengen tindakan pesat ia menoedjoe ka itoe
tempat dan semboenji di blakang itoe roema pengasohan
menoenggoe sampe orang jang hendak berboeat
kadjahatan dateng, baroe ia toeroen tangan boeat membri
pertoeloengan.
Waktoe Pauw Khong moelai semboenji, betoel itoe
waktoe Bie Pin-Gie lagi soeroe koempoelken orang-
orangnja, jaitoe sapoeloe palahwan jang namanja
digelarken seperti berikoet:
1 Beng le-Houw,
2 Tjoat San-Houw,
3 Bok Tjouw-Tian,
4 Kim Touw-Tai,
5 Gin Kaij-Kim,
6 Ngo Hwa-To,
7 Tiat To-Houw,
8 Siauw Bin-Houw,
9 Yoe Yong-Hoe,
10 Hek Tian-Ong.
Salaennja ini ada lagi delapan orang jang digelarken
dengen namanja bintang-bintang djahat, jaitoe:
1 Taitjiangkoen Kim Pek-Lee,
2 Yamhaiseng Tjiap-Goan,

Tiga Pedang Jang Tadjem 29


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

3 Taytiongsin Poei-Leng,
4 Swesatseng Lie Goan-Pa,
5 Kwanhoeseng Tjie-Swi,
6 Tiauwkeeseng Ong-Tjin,
7 Swekoanseng Tjlam-Siang,
8 Pekhouwseng Tieng-Seng-Boen.

Betocl keadaan di itoe waktoe seperti orang jang maoe


pergi poekoel negri, kerna salaennja itoe dclapanbelas
orang, ada lagi tigapoeloe orang jang dibawa sabagi
pengikoet boeat membantoe.
Sasoeda itoe semoea orang berkoempoel, dengen
dikapalaken oleh Sek Kam-Tong dan Pauw Seng-Djin, ia
berame lantas dateng ka taman Tjeng Tjoen Wan
mengadep pada Bie Kongtjoe. Sasoeda berdjoempa pada
ini madjikan, itoe orang-orang lantas pergi ka roema
pengasohan dimana Tjek Loan, Hong Tiok dan Soen Hoei
lagi sedeng makm minoem.
Itoe waktoe sembari minoem hatinja Hong Tiok dan
Soen Hoei merasa koerang enak, kerna apa jang ia liat tadi
dari gerak-gerakannja itoe doea goendal, sabagi ada apa-
apa jang bakal terdjadi.
Tapi baroe sadja perdjamoean itoe ia niat toetoep,
koenjoeng-koenjoeng Soen Hoei liat banjak orang jang
roepanja gaga dan keren dateng menghamperi ka
tempatnja, dimana dengen tida terasa lagi ia kaloearken
treakan kaget, jang katanja :
“Tjilakalah kita-orang, Gakhoe!"

Tiga Pedang Jang Tadjem 30


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

Hong Tiok djadi sanget terkedjoet meliat begitoe


banjak orang, dan ia lantas bisa doega, orang-orang itoe
tentoe ada soeroehannja Bie Kongtjoe jang maoe
membales sakit hati dan bikin maloe; sabelonnja ia bisa
kaloearken perkataan apa-apa, Tjek Loan jang memang
soeda dapet taoe dari bitjaranja itoe orang toea, satelah liat
begitoe, lantas berkata :
“Lopehoe dan Hiante djangan koeatir, doedoeklah!"
Sahabisnja oetjapken itoe perkataan lantas bangoen
dari tempat doedoeknja dan tanja itoe orang-orang maoe
apa bergeroemoelan dateng ka mari?
“Akoe maoe tjari Hong Tiok!" saoet itoe orang
banjak: “Hajo lekas kaoe soeroe itoe si toea bangka
kaloear, akoe poenja Kongtjoe maoe djitak kapalanja,
sebab ia soeda bikin maloe pada Kongtjoekoe." ,
“Oh, kaoe poenja Kongtjoe, itoe si kapala andjing?"
saoet Tjek Loan dengen tertawa: “Mana kaoe poenja
Kongtjoe, tekas soeroe ia dateng ka mari sodja pada koe."
“Apa kaoe kata, moeka mera, koerang adjar, kaoe
brani soeroe akoe poenja Kongtjoe sodja padamoe?!"
treak itoe palahwan-palahwan dengen soeara goesar
sekali.
Sedeng itoe waktoe Bie Kongtjoe jang memang soeda
sampe di itoe tempat, koetika denger Tjek Loan kata
begitoe djadi teramat goesar, dengen tida manoenggoe
sampe orang-orangnja madjoe, sabagi orang jang bisa

Tiga Pedang Jang Tadjem 31


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

bersilat poenja laga, ia lantas dateng memboeroe pada


Tjek Loan.
Tapi baroe sadja ia sampe, dengen tida kataoean lagi
Kwa-Hong poenja satoe kapelan soeda masoek di
lamboengnja, hingga membikin Bie Pin-Gie djadi
tergoeling sembari bertreak-treak.
Orang-orangnja satelah meliat Kongtjoenja dipoekoel,
lantas boeroe-boeroe dateng menoeloeng, sedeng jang
laen menerdjang Tjek Loan.
Tjek Kwa-Hong meliat orang menjerang padanja, ia
poen tida kasi hati, begitoe itoe orang-orang deket, ia
lantas labrak, hingga kadjoengkel-djoengkel.
Itoe kawanan doerhaka satelah meliat itoe orang
moeka mera begitoe poenja gaga, lantas pada moendoer
dan bebrapa antaranja boeroe-boeroe gotong Bie Pin-Gie
jang soeda kena dilamhoengin soepaja tida kena dilabrak
lagi.
Sedeng di ini tempat Tjek Loan lagi labrak orangnja
Bie Kongtjoe, adalah Kim Pek-Lee di laen fihak
menoedjoe ka Hoe Sam Teng boeat rampas Hong Siotjia,
Itoe waktoe djoestroe Hong Hoedjin bersama gadisnja
lagi doedoek omong-omong, koetika meliat dateng banjak
orang lelaki ia djadi kaget, kerna ia tida taoe orang-orang
itoe maoe apa.
Satoe dari boedaknja itoe njonja bangsawan satelah
liat Kim Pek-Lee mendatengi lantas menanja:

Tiga Pedang Jang Tadjem 32


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

“He, kaoe ini pada-pada maoe apakah, di sini


boekannja tempat orang lelaki, hanja ada akoe poenja
Hoedjin bersama Siotjia lagi doedoek-doedoek." .
“Kaoe tida oesa banjak tjerita!" menjentak Pek-Lee
pada itoe boedak : “Memang akoe ka mari maoe tjari kaoe
poenja Siotjia."
Sahabisnja kata begitoe ia lantas masoek, dan itoe
bcedak jang hendak mengalangi soeda didjoroki hingga
terplanting-planting.
Sasampenja di itoe roewangan dimana itoe iboe dan
anak lagi doedoek, Kim Pek-Lee lantas treakin
pengikoetnja lekas bawa dateng djoli.
Itoe waktoe Hong Siotjia lantas dipondong dan
dinaeki ka atas djoli dan lantas digotong sembari lari.
Itoe waktoe tida oesa dikata lagi bagimana kagetnja
itoe boedak-boedak dan Hong Hoedjin jang meliat
anaknja dibawa lari begitoe roepa.
Dengen bertreak-treak ia minta orang poenja
toeloengan, hingga Pauw Khong jang memang dari
satadian ada semboenji lantas kaloear.
Koetika ini orang gaga kaloear, itoe djoli jang bawa
Siotjia soeda berdjalan djaoe.
Djoli itoe dibawa meliwati roema pengasuhan Soe
Hian Teng, dimana itoe waktoe, Tjek Loan, Hong Tiok
dan Socn Hoei masi belon berlaloe dari itoe tempat. Dan
Kwa-Hong koetika meliat orang pada riboet, lantas

Tiga Pedang Jang Tadjem 33


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

bangoen boeat meliat. Di depan ia liat bebrapa orang lagi


gotong djoli sembari lari, sedeng dari blakang kaliatan
saorang tinggi besar, moeka itam mengoeber itoe djoli
dengen lari jang sanget kentjang.
ltoe tiga orang jang masi ada di Soe Hian Teng masi
belon doega kaloe dalem itoe djoli ada Hong Siotjia jang
dibawa lari, tapi satelah denger treakannja itoe boedak-
boedak, baroe Tjek Loan taoe, kaloe Siomoaynja orang
bawa merat.
Di sitoe ia kasi taoe pada Hong Tiok dan Soen Hoei
diam-diam di sitoe, kerna ia maoe soesoel itoe toekang
gotong djoli jang soeda lari djaoe.
Sembari mengoeber Tjek Loan berpikir, siapatah
adanja itoe orang tinggi besar jang lagi mengojok itoe
djoli, Dan maski belon taoe siapa adanja orang itoe, tapi ia
bisa doega, tentoe ada saorang gaga jang hendak membri
toeloengan.
Kamoectian sembari lari ia kaokin Pauw Khong, jang
soeda djaoe. Tapi Tjoe-Eng manatah bisa denger orang
poenja djeritan, hanja dengen hati jang maoe niat
menoeloeng Hong Siotjia sasoenggoenja, ia djadi lari
semingkin kentjang.
Tapi Tjek Loan jang lari semingkin pesat, dalem
sedikit tempo sadja soeda dapet soesoel larinja Pauw
Khong, di sitoe ia lantas bertreak:
“Hohan, toenggoe doeloe sabentaran!"

Tiga Pedang Jang Tadjem 34


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

Pauw Khong menengok, koetika liat ada saorang


moeka mera jang menjoesoel, di sitoe ia tantas brenti dan
berkata:
“Apa kabar, sobat. Djangan menggoda, akoe lagi
maoe toeloeng saorang prampoean jang dibawa tari oteh
itoe binatang jang sanget koerang adjar '"
Mendenger itoe djawaban Tjek Loan tantas mengarti,
ini ada saorang gaga jang djoedjoer, maka ia tantas
berkata : ia djoega maoe toetoeng pada itoe orang, tapi
sebab maoe boeroe-boeroe, djadi Kwa-Hong tida sempet
kasi taoe lagi siapa adanja itoe orang prarnpoean, hanja
sahabisnja kata begitoe, kadoeanja ini tantas lari lagi
terlebi pesat dari sabagimana tadi.
Tatkata orang bawa lari Hong Siotjia, Hong Hoedjin
arnpir sadja mendjadi pangsan, baek djoega itoe waktoe
masi banjak ia poenja boedak-boedak jang tantas adjak
itoe njonja bangsawan poelang ka roemanja, sedeng Seen
Hoei tida 'bisa bantoe mengedjer, kerna moesti anterken
itoe orang toea poetang doeloe ka gedongnja.
Tida oesa dikata tagi bagimana bingoengnja itoe
ajahanda dan toenangannja, jang waktoe dapet taoe poetri
dan toenangannja direboet orang, hingga tjoema harep,
soepaja Tjek Loan nanti bisa toetoeng dapetken kombali.
Tjek Loan bersama Pauw Kong sekaloearnja dari
pintoe taman, dari kadjaoean dapet liat ada satoe djoli
ketjil jang tagi digotong seperti terbang, di sebla blakang

Tiga Pedang Jang Tadjem 35


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

kaliatan Kim Pek-Lee jang bekas dilabrak mengikoeti tida


brentinja .
Betoel memang itoe waktoe Pek-Lee bersama He-
Goan ada memboentoeti itoe djoli, hingga hatinja djadi
amat bingoeng, koetika liat di blakang ada orang
mengedjer.
Tapi itoe doea pahlawan tida brani tinggatken Hong
Siotjia jang lagi digotong, hanja dengen hati amat koeatir
ia prenta lekas bawa maboer itoe djoli sabrapa bisa itoe
orang lari. Liwat sedikit dari itoe djalanan, djoli itoe
kaliatan menikoeng, di sini Pek-lee dapet liat satoe koeil
toea jang soeda tida dirawatin.
Sebab itoe doea orang gaga di blakang mengoeber
seperti angin, Pek-lee djadi merasa koeatir nanti
katjandek, maka satelah liat itoe klenteng, ia lantas prenta
itoe toekang gotong masoek dan semboenjiken djoli itoe
dalem roema berhala .. sedeng ia sendiri poen
mengoempet bersamasama.
Tjek Loan bersama Pauw Khong satelah sampe di itoe
tern pat tida dapet liat kamana itoe orang-orang jang
menggotong djoli poenja djalan, djadi amat bingoeng dan
tida taoe ka rnana maoe disoesoel. Tapi Pauw Khong kata,
tida boleh djadi itoe orang soeda lari djaoe, maka kaloe
tida sala, brangkali ia masoek ka dalem koeil boeat
mengoempet.

Tiga Pedang Jang Tadjem 36


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

“Sekarang tjobalah kita-orang tjari doeloe dalem itoe


koeil," kata Pauw Khong. “Kaloe di sitoe tida ada, baroe
kita soesoel lebi djaoe."
“Ja, begitoe poen baek," saoet Tjek Loan jang lantas
menghamperi itoe klenteng roesak.
Koeil itoe kaliatan soeda toea, sedeng daon pintoe dan
djendelanja ada tertoetoep di sana-sini. Sasoeda meliat
itoe, dengen tida kaloearken satoe perkataan la lantas
tendang itoe pintoe sampe kadengeran soeara
menggedroebrak.
Kadoeanja ini lantas masoek ka dalem. Orang-
orangnja Bie Kongtjoe koetika denger soeara gedoebrakan
lantas mendoega, jang dateng itoe tentoe Tjek Loan
bersama Pauw Khong, maka itoe waktoe ia lantas
tinggalken itoe djoli, naek ka atas tembok dan teroes lari
sipat koeping.
Pauw Khong dari loear satelah meliat Pek-Lee dan
He-goan bersama pengikoetnja lari, lantas lompat
memboeroe. Tapi itoe waktoe ia dikaokin oleh Kwa-
Hong, jang katanja tida perloe dioeber, kerna djoli itoe
ada kaliatan di samping kamar.
“Hohan! troesa kaoe oeber itoe orang-orang!" begitoe
ia treak: “Hong Siotjia ada di sini !''
Pauw Tjoe-Eng satelah denger Hong Siotjia ada di
sitoe, ia lantas brentiken oedekannja dan batik ka itoe
tempat sembari berkata:

Tiga Pedang Jang Tadjem 37


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

“Biarlah ini hari akoe kasi ampoen padanja, laen kali


akoe nanti hadjar biar sampe mampoes!"
Itoe waktoe Hong Siotjia lantas dikaloearken dari
dalem djoli, dimana ia lantas membri hormat pada itoe
doea orang gaga sembari hatoerken trima kasi atas iaorang
poenja pertoeloengan.
“Kaloe tida ada Hohan berdoea, akoe tida taoe
bagimana djadinja dirikoe ini," kata Hong Siotjia sembari
angkat doea tangannja: “Dan boedimoe itoe, soenggoe
besar sekali."
“Brangkali kaoe banjak kaget, Siotjia," kata Pauw
Tjoe-Eng : “Troesa terlaloe banjak horrnat, akoe nanti
anteri kaoe poelang kombali."
Baroe sadja ia abis kata begitoe, di loear ada
kadengeran sueara menggoembrang, dan Tjek Loan jang
kira soeara itoe ada orangnja Bie Pin-Gie, lantas kaloear
boeat meliat, tapi kamoedian ia dapet kanjataan, jang
dateng itoe adalah orangnja Soen Hoei jang dateng
menjoesoel.
Dengen tida banjak bitjara lagi Tjek loan lantas prenta
Hoe sakalian hamba-hamba gotong itoe djoli poelang ka
roema boeat anterken Hong Sio-tjia, sedeng ini doea
orang gaga mengikoet dari blakang.
Hong Tiok dan istrinja satelah dapet taoe jang anaknja
soeda dapet ditoeloeng, ia berdoea bersoekoer tida
abisnja. Dan dari boedaknja jang menggotong ia dapet
katerangan, salaennja Tjek Loan, ada saorang gaga laen

Tiga Pedang Jang Tadjem 38


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

jang bantoe menoeleng. Dan orang itoe, kata si boedak,


sekarang Soen Hoei adjak ka roemanja.
Betoel memang itoe waktoe Soen Hoei poen satelah
dapet taoe jang toenangannja dapet ditoeloeng, dengen
tida berlakoe ajal ia lantas papak djalannja Pauw Khong
dan Tjek Loan di tenga djalan, dimana ia lantas adjak itoe
doea orang dateng ka gedongnja.
Satelah sampe Soen Hoei lantas silaken itoe doea
orang doedoek, sedeng ia angkat tangan membri hormat
sembari berkata:
“Kaloe tida ada Tjekheng bersama Holtan berdoea,
belon taoe bagimana djadinja dengen dirinja akoe poenja
toenangan. Itoe boedi soenggoe ada besar sekali dan akoe
tida taoe dengen apa akoe nanti bisa bales."
“Itoelah ada satoe pertoeloengan ketjil sekali," kata
Pauw Khong: “dan apa jang akoe berboeat tida lebi dari
pada kawadjibannja sasama manoesia, jang memang
haroes membri toeloengan bila meliat ada orang jang
dilakoeken tida patoet."
Tjek Loan jang mendenger itoe djawaban lantas
berpikir dalem hatinja, ini orang gaga kaloe tida sala
tentoe ada itoe orang jang Soema Ngo soeroe tjari.
Tatkala itoe Soen Hoel soeda prenta boedaknja
sediaken barang makanan boeat oendang itoe doea orang,
tida lama barang makanan soeda sedia, dimana ia lantas
adjak itoe Holtan makan minoem.

Tiga Pedang Jang Tadjem 39


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

Katiga orang itoe lantas mengadepi medja


perdjamoean, dan sasoedanja minoem bebrapa tjangkir
Soen Hoei lantas angkat satoe gelas arak sembari berkata :
“Akoe jang renda, Soen Hoei, ini hari hatoerken pada
Holtan bersama Tjekheng satoe gelas arak boeat
mengoetjap banjak trima kasi. Kerna dari satadi akoe
belon dapet taoe Hohan ini dari mana, tapi soeda begitoe
soenggoe hati membri toeloengan, dan akoe ingin sekali
kenal Holtan poenja nama dan she jang terhormat."
Tjoe-Eng mendenger itoe pertanjaan, ia rasa tida
perloe moesti berdjoesta, maka dengen tida koeatir lagi ia
lantas kasi taoe, jang ia ada orang dari residentie
Soentianhoe, she Pauw nama Khong alias Tjoe-Eng. Lebi
djaoe Pauw-Khong tjeritaken djoega ia poenja saantero
hal sabagimana di sebla atasan ini soeda diterangken.
Soen Hoei denger itoe mendjadi girang, sedeng Tjek
Loan poen tida brentinja memoedji pada itoe orang gaga
jang soeda membela orang hingga diri sendiri sampe
tersangkoet perkara bcsar.
Itoe waktoe satoe sama laen lantas moelai adjar kenal.
Pauw Khong menanja pada Tjek Loan asal orang mana,
nama apa dan she apa.
Kwa-Hong kasi taoe ia orang kota Lokyang, nama
Tjek Loan alias Kwa-Hong, dan nama orang toeanja
djoega.
“Oh, akoe soenggoe ada mata tida bidjinja," kata
Pauw Khong: “kaloe begitoe ini Tjek Kong-tjoe, jang

Tiga Pedang Jang Tadjem 40


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

orang gelarken Bengsiangkoen, soeda lama akoe denger


Kongtjoe poenja nama jang seperti gledek berboenji di
pinggir koeping, dan akoe merasa beroentoeng dan girang
sekali jang ini hari akoe bisa bertemoe."
“Oh, itoelah ada gelaran kosong, Pauwheng, sedeng
sebenernja akoe tida ada mempoenjai apa kapandean
boeat disohorken sampe begitoe," saoet Tjek Loan dengen
merenda, sabagimana jang biasa dioendjoek oleh orang-
orang berboedi dan terpeladjar jang tida soeka agoengken
diri.
Itoe waktoe sembari minoem Soen Hoei berpikir,
kaloe diliat roepanja ini doea orang boekan sembarangan,
pantesnja di kamoedian hari bisa bergoena bagi negri.
Maka itoe waktoe ia lantas timboel ingetan kapingin boeat
angkat soedara, tapi belon taoe apa itoe Hohan soeka
toeroet atawa tida.
“Hohan berdoea Tjekheng," begitoe kata Soen Hoei
sembari angkat ia poenja tjawan arak : “akoe ada satoe
permintaan, belon taoe apa Hohan berdoea Tjekheng
soeka trima atawa tida."
“Hiante ada perrnintaan apa, tjobalah tjeritaken! kasi
akoe berdoea denger," kata Kwa-Hong.
Disitoe Soen Hoei lantas kasi taoe apa jang ada
dikandoeng dalem hatinja, jaitoe ingin angkat soedara.
“Kaloe Tjekheng berdoea Hohan tida menampik, akoe
ingin sekali angkat soedara, tapi belon taoe bagimana
Tjekheng dan Hohan ampoenja pikiran?"

Tiga Pedang Jang Tadjem 41


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

“Akoe saorang kasar dan pemboeronan, tentoe sadja


tida nanti menampik Kongtjoe poenja permintaan dan lebi
girang lagi akoe poenja hati, kaloe Tjek Kongtjoe djoega
soeka dan tida boeat tjelaan."
“Akoe dengen sagala senang hati, kaloe Hohan soeka
boeat kita bertiga angkat soedara."
Soen Hoei denger begitoe djadi amat girang, maka
itoe waktoe ia lantas prenta boedak sediaken barang-
barang boeat sembajang. Sasoedanja medja hioto sedia,
iaorang .masing-masing lantas pasang hio, bersoempa
pada Toehan Jang Maha Koeasa, moelai dari ini hari ia
bertiga djadi soedara mati idoep bersama-sarna.
“Menoeroet pedji jang dikaloearken, Tjek Loan djadi
soedara jang paling toea, Pauw Khong penenga dan Soen
Hoei jang paling moeda.
Sasoedanja abis sembajang iaorang lantas doedoek
kombali makan-minoem, dimana Soen Hoei lajani itoe
doea soedara dengen girang hati.
––––––––
Tatkala itoe orang-orangnja Bie Pin-Gie jang tadi
diojok-ojok soeda poelang kasi taoe pada madjikannja,
jang itoe rarnpasan telah gaga!. Bie Giok Kongtjoe satelah
denger begitoe lantas kata-katain itoe orang-orang amat
tida bergoena, kerna begitoe banjak tida mampoe tempoer
pada itoe orang moeka mera.

Tiga Pedang Jang Tadjem 42


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

Banjak lagi dampratan jang didjatoken alas kapalanja


itoe pahlawan-pahlawan jang dikatakan makan gadji boeta
dan sabaginja, hingga marika itoe sampe tida bisa
menjaoet lantaran maloe.
Salagi Kongtjoe itoe menjomel, dateng Kim Pek-lee
bersama He Goan jang abis lari dari itoe koeil dateng kasi
taoe, apa jang soeda terdjadi atas dirinja berdoea.
“Soenggoe ini hari kita-orang latjoer sekali, kongtjoe,"
begitoe kata itoe doea pahlawan dengen soeara berbareng
: “Akoe soeda dapet rampas Hong Siotjia, tapi sataoe dari
mana ada lagi orang jang moeka itam dateng memboeroe
dan toeloeng gadisnja Hong Tiok, sampe akoe tida bisa
bawa la dateng ka mari."
Bie Pin-Gie soeda tida bisa kata soeatoe apa, ia soeda
djadi amat kesel dan tida kapingin tjari taoe siapa itoe jang
moeka item, melinken tarik napas dan seseli itoe orang-
orang jang dikataken tida bergcena, hingga Pauw Seng-
djin dan jang laen-laen djadi melongo dan tida brani
djawab ini atawa itoe.
Meliat kawan-kawannja tida ada jang brani menjaoet,
Sek Kam-Tong lantas madjoe ka hadepan itoe madjikan
sembari berkata:
“Akoe rasa ini perkara Kongtjoe djangan tinggal diam.
Satoe kali kita poenja maksoed tida kasampean, baek kita
oelangken lagi, akoe tanggoeng Kongtjoe poenja maksoed
aken terkaboel."

Tiga Pedang Jang Tadjem 43


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

“Akoe rasa ada lebi baek kaloe kaoe toetoep moeloet,


Kam-Tong!" membentak Bie Kongtjoe. “Kerna kaloe
kaoe bisa, tadi djoega itoe perkara soeda beres."
“Tapi akoe ada niat laen, Kongtjoe."
“Niat bagimana?"
“Akoe rasa lebi baek kita labrak Soen Hoei boeat
bales Kongtjoe poenja maloe. Ini kali kita boleh labrak
padanja sapoeas hati, sebab itoe si moeka mera dan si
moeka itam tentoe soeda tida ada lagi di itoe tempat."
"ltoe betoel, Kongtjoe," kata Kim Pek-Lee jang
samboeng bitjara temennja.
Itoe anaknja Tjaisiang jang gelap pikiran satelah
denger begitoe, dengen tida berpikir lebi djaoe lantas
sadja djadi menoeroet. Tapi sebab itoe waktoe soeda djadi
sore, itoe perkara ia toenda sampe di hari esok.
––––––––

BAB III
PERKLAIAN HEIBAT

Pauw Kong oendjoek kakosenannja, di oetan Siong


doea soedara berpisa djalan.
Pada besok paginja, sasoeda itoe semoea toekang
berklai berkoempoel, Bie Pin-Gie tida dapet liat Pauw

Tiga Pedang Jang Tadjem 44


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

Seng-Djin, hingga ia lantas menanja pada sala satoe


orangnja, ka mana itoe palahwan jang satoe.
Orang jang ditanja menjaoet Pauw Seng-djin dapet
sakit. Bie Kongtjoe satelah denger begitoe merasa heran,
kerna kamarennja seger boeger ini hari mendadak djadi
sakit, tapi sebab koerang ia saorang perkara ini tida boleh
mendjadi oeroeng, maka Pin-Gie tida ambil poesing
padanja dan pikir boleh djadi itoe toekang poekoel dapet
sakit lantaran bekas dapet labrakan kamarennja.
Tapi sabetoelnja Pauw Seng-Djin sakit belaga, sebab
takoet pada Tjek Loan dan Pauw Khong, maka sasoeda
pesen pada orangnja, ia lantas naek ka pembaringan
sembari boengkoes kapala, sabagi lakoenja orang Jang
sasoenggoenja dapet sakit berat.
Tatkala itoe Sek Kam-Tong jang soeda bersiap lantas
adjak itoe bebrapa poeloe orang pergi ka roemanja Seen
Hoei, satelah sampe marika itoe lantas bertreak-treak
dengen soeara roesoe, hingga boedak-boedak di roemanja
Soen Hoei mendjadi kaget dan lantas kaloear pergi meliat.
Koetika ia liat itoe rombongan orang ada dikapalaken
oleh Sek Kam-Tong, jaitoe orang jang kamaren ia kenalin
bawa lari nonanja di taman Tjeng Tjoen Wan, maka
dengen tida bernanti lagi boedak itoe lantas berlari-lari ka
dalem kasi taoe pada Soen Hoei dan soedara angkatnja,
jang di loear dateng orangnja Bie Pin-Gie hendak
mengamoek.

Tiga Pedang Jang Tadjem 45


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

Soen Hoei satelah denger begitoe djadi amat kaget,


dengen tida berkata soeatoe apa ia mengawasi pada itoe
Toako dan Djiko, dan kamoedian baroe bisa berkata:
“Tjilaka kaloe begitoe, tentoe itoe Bie Pin-Gi hendak
bikin pcmbalesan. Abis begimanatah soedara, kaoe poenja
pikiran?"
“Hiante troesa koeatir, kaloe betoel ia maoe bikin
pembalesan akoe nanti labrak padanja," saoet itoe doea
soedara angkat dengen soeara berbareng.
Baroe sadja ia abis kata begitoe, itoe soeara riboet
djadi semingkin santer, hingga Pauw Khong jang
mendenger itoe djadi panas hati dan lantas kaloear.
Satelah ia sampe di loear betoel sadja kaliatan Sek
Kam-Tong dengen kawannja lagi berbaris sebagi orang
jang maoe berperang, dengen soeara seperti goentoer itoe
orang gaga bertreak: .
“He! kaoe ini siapa, pagi-pagl dateng kamari
membikin riboet?!"
Sek Kam-Tong satelah meliat kaloear Pauw Tjoe-Eng
hatinja djadi kaget, kerna ia. tiada sekali doega jang Pauw
Khong masi ada di sttoe.
Maka dengen manggoet-rnanggoet ia berkata:
“He, Hohan, mengapatah kaoe masi ada di sini, akoe
kira ada lebi baek kaloe kaoe bersariket padakoe, sebab
Bie Kongtjoe soeka sekali bergaoelan pada orang-orang
gaga."

Tiga Pedang Jang Tadjem 46


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

“He, binatang koerang adjar!" kata Pauw Khong


dengen soeara keras: “Tapi siapatah kaoe poenja nama?"
“Akoe ini jang dipanggil Sek Kam Tong, Hohan" .
“Oh, kaoe jang dipanggil Sek Kam-Tong?" treak
Pauw Tjoe-Eng jang memoetoesken orang poenja bitjara:
“akoe denger di soengei Kang-kauw ada satoe batoe jang
diseboet itoe nama. Sekarang akoe maoe tjoba apa bener
ada begitoe."
Sahabisnja berkata ia lantas mengamperin satoe batoe
jang ada di samping roema, dan angkat itoe batoe besar
jang ampir kira-kira sariboe kati beratnja ditimpaken atas
kapala Sek Kam-Tong sernbari berkata:
“Tjoba kaoe djaga ini batoe akoe maoe liat!”
Itoe waktoe Sek Kam-Tong djadi amat kaget, dengen
sanget goegoep dan sabelon bisa berboeat soeatoe apa
batoe itoe djato atas kapalanja, hingga di sitoe djoega
otaknja mendjadi antjoer.
Kawan-kawannja jang laen satelah meliat temennja
dibikin begitoe roepa lantas mendjadi goesar, dengen
bertreak-treak rame-rame memboeroe pada Pauw Tjoe-
Eng boeat ditangkep.
“Hajoe kita tangkep ini orang jang soeda mernboenoe
kita poenja kawan, serahken pada politie," treak Bie Hin,
jaitoe kawannja Sek Kam-Tong jang pande ilmoe silat.
“Betoel, hajoe kita rame-rame kepoeng padanja!"
saoet jang laen-laen sembari madjoe mengangsek.

Tiga Pedang Jang Tadjem 47


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

Bie Hin madjoe ka depan, dengen tida menanja lagi


lantas poekoel lamboengnja Pauw Khong.
Ini orang gaga satelah liat poekoelan sampe lantas
egos sedikit badannja dan balik memoekoel, tapi Bie Hin
djoega lantas kelit.
Itoe waktoe orang jang keroeboetin Pouw Khong
boekan maen poenja girang, rame-rame madjoe dan
kapelan toeroennja soeda seperti oedjan, tapi tida ada
satoe jang kena di badannja Tjoe-Eng.
Pauw Khong meliat begitoe djadi arnat goesar, ia
lantas kelit lagi sekali dan lantas barengin pegang batang
lehernja Bie Hin jang lantas dibanting ka tana.
Kawan-kawan jang laen satelah meliat Bie Hin soeda
tida bisa berkoetik lagi djadi sanget kaget, iaorang lantas
madjoe memboeroe boeat kepoeng itoe orang gaga.
Sabelon perkara djalan begitoe djaoe, Tjek Loan dan Soen
Hoei kaloear boeat meliat. Koetika liat Pauw Khong
timpaken batoe di atas kapalanja Sek Kam-Tong, Soen
Hoei djadi amat kaget, tapi itoe waktoe ia tida bisa
menjega soepaja itoe soedara angkat djangan berboeat
perkara onar lebi djaoe, sebab itoe waktoe orang-orangnja
Bie Pin-Gie soeda mengangsek begitoe keras.
Tjek Loan jang bermoela maoe pisaken, terpaksa
moesti oeroengken Ia poenja niat, sebab itoe waktoe
moesti bantoe Pauw Khong.
Kawan-kawan jang laen dari Bie Hin sabagian
memberobosan ka dalem roema boeat tangkep Soen Hoei.

Tiga Pedang Jang Tadjem 48


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

Sebab itoe waktoe Tjek Loan lagi membantoe Pauw


Khong, djadi ia tida bisa lindoengken Soen Hoei jang ada
sendirian. Koetika itoe doea soedara jang gaga perkasa
labrak orangnja Bie Kongtjoe, Soen Hoei jang memang
ada anak sakolaan dan berbadan lemah, soeda ditarik oleh
bebrapa belas orang dan lantas digendong, dan dibawa lari
ka pintoe blakang.
Soen Hoel bertreak-treak minta Tjek Loan dateng
menoeloeng, tapi itoe Toako jang lagi sedeng berantem
dimana bisa denger itoe djeritan, hingga datem sedikit
tempo sadja orang-orangnja Sek Kam-Tong. jang bawa
lari Soen Hoei soeda sampe dl roemanja Bie-hoe.
Satoe orang lantas masoek kasi taoe pada Bie
Kongtjoe, jang Sek Kam-Tong dan Bie Hin telah binasa
dalem perklaian, sedeng bebrapa belas pengikoet banjak
jang mati dan loeka.
Bie Pin-Gie satetah denger itoe tjerita djadi amat
kaget. Bermoela ia tida maoe pertjaja, tapi sebab boedak-
boedak itoe belon taoe berdjoesta, ia djadi pertjaja dan
lantas menan]a, tjara bagimana matinja itoe doea
palahwan jang gaga perkasa.
“He, soenggoe akoe tida mengarti bagimana Sek
Kam-Tong dan Bie Hin boleh djadi binasa?" kata Bie Pin-
Gie dengen hati jang memoekoet keras : “sama siapatah
iaorang berklai, maka sampe terbit itoe bahaja begitoe
roepa?"

Tiga Pedang Jang Tadjem 49


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

“Sama itoe doea orang jang kamaren djoega,


Kongtjoe."
“Sama jang kamaren djoega?"
“Betoel, Kongtjoe. - Itoe si moeka mera dan moeka
itam masi ada di roemanja Soen Hoei. Dan waktoe Sek
Kam-Tong dateng, sabelon Soen Hoei dapet dilabrak,
tantas kaloear jang moeka itam. Bermoela iaorang
bertjektjok sedikit, tapi kamoedian tantas sadja Sek Kam-
Tong ditimpa' sama batoe besar jang si moeka itam ambit
dari samping roemanja Soen Hoei, hingga otaknja djadi
antjoer."
“Sedeng Bie Hin," begitoe kata si boedak jang
teroesken bitjaranja: “Salagi maoe membela, telah
dibanting oleh itoe si moeka itam, jang njata ada djahat
sekali. Salaennja itoe doca palahwan, poen banjak
pengikoet jang soeda diboenoe oteh itoe doea orang, dan
bebrapa betas orang jang dapet loeka sekarang ada di
loear."
“Sampe begitoe poenja djahat itoe doea orang. Kaloe
begitoe akoe tida boleh tinggal diam ini perkara, hanja
moesti tangkep itoe Soen Hoei jang soeda koempoelken
orang djahat di roemanja. Hajo! sekarang koempoelken
semoea palahwan boeat kepoeng roemanja Soen Hoei !"
“Soen Hoei soeda kita-orang dapet tangkep, Kongtjoe,
sekarang ada di loear."
“He, bagimanatah kaoe bisa tangkep padanja, sedeng
Sek Kam-Tong sendiri tida bisa dapet tangkep?"

Tiga Pedang Jang Tadjem 50


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

Boedak itoe lantas kasi tjerita, jang ia dapet tangkep


Soen Hoei salagi Tjek Loan dan Pauw Khong bergebrak
pada kawan-kawannja, djadi dengen gampang ia bisa
tangkep itoe orang moeda dan lantas bawa lari ka mari.
Bie Kongtjoe tida menanja lagi, sahabisnja menanja
lantas kaloear boeat preksa. !toe waktoe ia lantas prenta
itoe orang tangkepan bawa ka kantoornja Tiekoan,
bersama satoe soerat dakwaan, dimana Soen Hoei
ditoedoe simpen doea orang djahat dalem roemanja,
hingga terbit perkara djiwa.
Sigra djoega Soen Hoei dilket dan di'iring oleh am pat
oppas bersama bebrapa boedak jang bakal mendjadi saksi.
Ini kabar sigra djoega sampe pada Hong Tiok, hingga
ini orang toea djadi amat kaget. Sebab ia tida ada
mempoenja pengaroe apa-apa, djadi boeat menoeloeng
itoe bakal mantoe, Hong Tiok moesti goenaken oewang
boeat soeap moeloetnja
Tiekoan jang bakal preksa itoe perkara. Tjek Loan
bersama Pauw Khong djadi sanget terkedjoet koetika
sahabisnja berklai ia tida dapet liat Soen Hoei. Dan salagi
ia maoe tjari lebi djaoe, satoe boedak dateng
menghamperi, kasi taoe jang Kongtjoenja soeda ditangkep
oleh orang-orangnja Bie Pln-Gie dan sekarang soeda
dibawa ka kantoornja Tiekoan.
Tida oesa dibilang lagi bagimana kagetnja ini doea
soedara koetika denger itoe kabar. Satoe sama laen saling
mengawasi dan tida taoe tjara bagimana moesti toeloeng

Tiga Pedang Jang Tadjem 51


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

pada Soen Hoei, hingga ia ini tida berkata-kata sampe


bebrapa saat lamaoja.
“Bagimana kaoe poenja pikiran, 'Koko? Akoe rasa
lebi baek sekarang kita pergi ka kantoor Tiekoan dan
rampas kombali Soen Hengte, apa tida baek begitoe?
Sebab dengen laen djalan ada soesa sekali boeat toeloeng
padanja. Itoelah ada perboeatan jang sanget gegaba."
“Nah abis bagimana baeknja?" . . .
Tjek Loan tida menjaoet, sesoedanla herpikir sedikit
lama ia kata, baek sekarang poelang doloe ka waroeng
tempatnja menginep boeat ambil boengkoesan jang ia
kirim, kamoedian baroe berdami lagi.
Pauw Khong menoeroet bitjaranja itoe Toako,
kamoedian kadoeanja ini kaloear dari gedongnja Suen
Hoei pergi ka itoe waroeng arak .jang kamaren,
sasoedania bajar oewang menginep dan oewang makan,
kadoeanja ini lantas berdjalan ka loear kota.
· Liwat doeapoeloe paal dari itoe perdjalanan, Tjek
Loan dapet liat ada oetan poehon Siong, boeat mengilangi
tjape, di ini tempat itoe doea orang gaga lantas brcnti.
Sasoeda doedoek sedikit lama Pauw Khong berkata:
“Toako, akoe rasa baek kita balik kombali, sebab djika
tida, pastilah ini perkara boleh tjilakai Soen Hengte. Kita
jang poekoel musuh itoe orang-orangnja Bie Pin-Gie, dan
kadosaan ini pastilah bakal ditanggoeng oleh Soen
Hengte, kaloe kita ditjari tida katemoe. Akoe

Tiga Pedang Jang Tadjem 52


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

sasoenggoenja tida tega sekali kaloe sampe Soen Hengte


jang moesti terhoekoem, sebab ia ada satoe anak sakolaan
jang berbadan kenji, jang tentoe tida sanggoep pikoel itoe
hoekoeman."
“Ja, akoe poen pikir begitoe," kata Tjek Loan. “Tapi
kaloe sekarang kita balik kembali poen tida bisa
toeloeng."
“Nah abis bagimanatah Toako poenja pikiran?"
“Akoe poenja pikiran, baek sekarang kita tjari orang
gaga boeat temen dan kaloe soeda dapet baroe kita
damiken lagi boeat menoeloeng Soen Hengte, dan sampe
itoe waktoe akoe rasa belon kasep."
“Abis djikaloe tida katemoe orang jang kita tjari?"
“Kita berdaja sabrapa bisa, tegesnja kita tida poetoes
berichtiar boeat toeloeng Soen Hengte poenja
kasoesahan."
“Nah kaloe begitoe biarlah akoe menoeroet Toako
poenja pikiran."
Sasoedanja ilang tjape, kadoeanja ini lantas moelai
berdjalan lagi, tapi baroe sadja liwat sedikit dari itoe
tempat, dalem itoe oetan Siong kadengeran soeara
berkresekan, hingga ini doea soedara djadi brenti boeat
meliat soeara apa adanja itoe.
Dari dalem itoe oetang kaliatan kaloear saorang toea,
koetika soeda mengawasi betoel, Tjek Loan.djadi

Tiga Pedang Jang Tadjem 53


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

terkedjoet bertjampoer girang, hingga ia lantas


menghamperi itoe orang toea dan membri hormat.
Orang toea itoe boekan laen, hanja Soema Ngo jang
taon doeloe di kota Lokyang soeda kasiken ia tiga batang
pedang.
Itoe waktoe Pauw Tjoe-Eng poen lantas dateng
menghamperi boeat membri hormat pada itoe orang
pertapaan jang baroe ini kali ia dapet katemoe.
“Soeda lebi satoe taon kita-orang tida katemoe
padamoe, Hohan," kata Soema Ngo sembari bersenjoem:
“Dan bagimanatah jang akoe pesen, apa soeda dapet kaoe
tjari itoe orang?"
“Apa jang Losiansoe pesen, sampe sekarang akoe
masi lakoeken teroes, tapi sabegitoe lama akoe belon
beroentoeng dapet katemoe itoe Enghiong jang kaoe
soeroe tjari. Dan akoe harep Losiansioe soeka toeloeng
oendjoeki."
Dengen tertawa itoe orang berilmoe lantas toendjoek
pada Pauw Khong, dimana ia kata: orang itoe poen Pauw
Tjoe-Eng adanja. Pada ini Hohan kaoe boleh kasiken itoe
pedang Tjoan Lok Kiam;' kata Soema Ngo: “Dan ini doea
Kimlong kaoe boleh trima saorang satoe."
Sahabisnja trimaken itoe soerat wasiat itoe orang
pertapaan lantas linjap, hingga Tjek Loan dan Pauw
Khong lantas berloetoet ka itoe djoeroesan mengoetjap
banjak trima kasi.

Tiga Pedang Jang Tadjem 54


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

Soerat itoe lantas diboeka, boenjinja satoe sair 1ang


tertoelis ampat baris seperti berikoet:
Perdjalananmoe tida beda sabagi orang jong lagi
kasasar.
Dari Kayhonghoe kaoe moesti djalan di Tjiatkang
pinggiran.
Di depan kaoe bakal hadepi satoe kagirangan besar,
Dalem praoe nanti bertemoe orang jang heran.

“He, Hiante, tjoba kaoe liat ini soerat " kata Tjek
Loan: “Ia bilang akoe moesti pergi di Tjiatkang dan
meliwati Hangtjioe, djadi kamoedian hari bisa senang,
Sekarang akoe inget, akoe poenja Bokoe jang bernama
Gouw Lan alias Keng-Lok ada tinggal di Hangtjioe dan
djadi panglima perang. Akoe sekarang poenja pikiran
baek kita pergi ka sana sadja doeloe, belon taoe bagimana
Hiante poenja pikiran?"
“Akoe tentoe menoeroet sadja pada Toako tapi akoe
djoega ada dikasi itoe soerat wasiat, maka baek kita boeka
boeat dapet taoe apa boenjinja."
“ Tjobalah Hiante boeka."
Sasoedanja Kimlong itoe diboeka, dalemnja ada
tertoelis:

Tiga Pedang Jang Tadjem 55


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

lni hari ada tanggal anatnbelas, kaoe moesti pergi di


djalanan Ouwkeng boeat toeloengin kombali Hong
Siotjia. Harep djangan tida.

“Soema Ngo Losiansoe ada saorang pertapaan jang


bisa taoe lebi doeloe apa jang belon terdjadi," kata Kwa-
Hong: “Maka akoe rasa baek sekali boenjinja itoe soerat
wasiat soedara perhatiken, jang tentoe djoega bakal
mendatengken satoe kagirangan dan kaoentoengan."
“Ja, akoe poen rasa begitoe," kata Tjoe-Eng.
Kadoeanja djadi merasa sedi boeat berpisa, tapi sebab
terpaksa, djadi apa-boleh-boeat. Itoe waktoe Tjek Loan
lantas boeka boengkoesannja, kaloearken dari sitoe satoe
perangkat pakean, satoe pedang Tjoan Lok Kiam bersama
oewang limapoeloe tail perak boeat itoe soedara poenja
ongkost di djalan.
“Hiante, akoe tida ada poenja barang apa-apa jang
boleh diboeat tanda mata, tjoema ini saperangkat pakean
dan sedikit oewang antjoer, akoe harep kaoe trima," kata
Tjek Loan sembari kasiken itoe barang-barang dengen
berlinang aer mata: “Akoe harep kaoe djaga diri biar baek
dan kita nanti bertemoe kombali di blakang hari - ini
pedang ada dari pengasinja Soema Ngo Losiansoe boeat
kaoe, harep kaoe taro boeat djaga diri."
Pauw Khong dengen sedi hati trima itoe
barang-barang, sabagimana itoe Toako, ia poen melele aer

Tiga Pedang Jang Tadjem 56


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

di mata. Ia tida bisa oetjapken banjak perkataan, tjoema


bisa bilaog :
“Akoe merasa girang sekali jang akoe soeda bisa
bertemoe pada Toako hingga djadi angkat soedara
bersama Soen Hengte, tapi dengen menjesel, baroe sadja
kita berkoempoel bebrapa hari, sckarang kita moesti
berpisa kombali. Oh, Toako, akoe Tjoe-Eng, tida taoe
sampe kapan nanti bisa bertemoe kombali pada Toako.
Dan lebi lagi akoe poenja hati djadi antjoer, kaloe
menginget nasib apa jang sekarang ada menimpa atas
dirinja Soen Hengte."
“Itoe perkara akoe rasa Pauw Hiante tida oesa terlaloe
boeat pikiran, sebab Soen Hengte ada saorang jang berhati
baek dan tida bersala, pastilah sedikitnja Thian nanti
lindoengken. Dan seandenja ia bakal dapet tjilaka, tentoe
tadi Losiansoe soeda kasi taoe. Tapi akoe kira, maski ·
djoega sekarang ini ia ada dalem soesa, tapi tida djadi
apa."
Tjoe-Eng tida bisa berkata apa-apa lagi. Sasoedanja
sodja pada Tjek Loan ia boengkoes itoe pakean bersama
oewang dan taro pedang Tjoan Lok Kiam di pinggangnja
dan teroes berpisa.
––––––––

BAB IV
DALEM KASOESAHAN

Tiga Pedang Jang Tadjem 57


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

Sebab Iida maoe mengakoe,


Soen Hoei ditahan dalem
pendjara, Di perdjalanan Hong
Siotjia kena di rampok kombali.

Sekarang kita kombali ka kota Kayhonghoe aken


meliat pada Soen Hoei jang soeda diserahken pada
Tiekoan, boeat dipreksa perkaranja.
Tiekoan di ini kola ada saorang she Soen bernama
Tan-Tjoan ; ia ada orang asal dari bilangan Ouwkeng,
tabeatnja serakah sama oewang dan soeka sekali trima
soeapan, hingga orang banjak namaken padanja Soen Pak-
Pi.
Sebab orang jang madjoeken itoe dakwaan ada
poetranja satoe Tjaisiang, maka Soen Tiekoan tida brani
ajal-ajalan. Sabelonnja preksa pada Soen Hoei, dengen
pengikoetnja ia lantas pergi ka roemanja itoe persakitan
boeat diselidi lebi djaoe apa jang mendjadi lantaran
terbitnja itoe perkara djiwa.
Itoe waktoe depan roemanja Soen Hoei soeda banjak
orang jang berkoempoel boeat menonton.
Koetika Tiekoan dateng itoe orang banjak pada
moendoer, sedeng orang-orangnja Bie Giok Kong-tjoe
jang taoe itoe perkara ditanja bagimana asal moelanja.

Tiga Pedang Jang Tadjem 58


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

Orang jang ditanja tida terangken bagimana asal-


oesoelnja, hanja kasi taoe hal kamatiannja Sek Kam-Tong
dan Bie Hin bersama bebrapa belas orang lagi jang
dipoekoel dan dibanting oleh Pauw Khong dan Tjek Loan.
Sasoeda bikin bebrapa pertanjaan jang tida perloe,
Soen Tiekoan lantas poelang kombali ka kantoornia, dan
di sini ia lantas panggil bebrapa boedaknja Bie Kongtjoe,
tetangganja Soen Hoei dan istrinja Sek Kam-Tong boeat
ditanja lantaran-lantarannja, jang brangkali iaorang ada
taoe.
Boedaknja Bie Kongtjoe jang ditanja kasi penjaoetan
sabagimana tadi. dan kamoedian ditanja istrinj Kam-Tong,
bagimana soeaminja poenja perdjalanan, maka sampe
terbit itoe perklaian.
Hosie, begitoe ada nama istrinja itoe palahwan jang
diboenoe, kasi taoe: ia poenja soeami satiap hari ada
djalan pada Bie Kongtjoe sabagi pengikoet. Tapi lantaran
Soen Hoei ada bentji, djadi ia soeroe doea orang gaga
poekoel sampe mati.
"Apa jang mendjadi lantaran maka Soen Hoei djadi
sakit hati pada soeamikoe, begitoe kata Hosie, jang oleh
boedaknja Bie Kongtjoe soeda diadjarken boeat bitjara:
"Itoelah akoe koerang taoe. Tapi lantaran sakit hati itoelah
soeda boleh dibilang pasti."
"Apa laen-laen katerangan kaoe tida ada poenja?"
menanja Tiekoan. ·

Tiga Pedang Jang Tadjem 59


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

“Laen-laen akoe tida begitoe taoe. Tapi akoe denger


kabar lantaran Soen Hoei bentji pada soeamikoe jang bisa
dapet kerdjaan pada poetranja saorang berpangkat, itoelah
jang membikin ia sakit hati."
Itoe orang prampoean disoeroe moendoer. Di sini
Tiekoan lantas moelai preksa bebrapa saksi jang tinggal
berdeketan roemanja Soen Hoei, brangkali iaorang ada
taoe ini perkara.
"Kita-orang semoea tida taoe ini perkara," saoet itoe
bebrapa tetangga dengen soeara berbareng: "Tapi kaloe
Tiekoan maoe tjari katerangan, akoe rasa ada lebi terang
kaloe menanja itoe pada Soen Hoei sendiri."
“Kaoe rame-rame poenja kataoean bagimana dalem
itoe perkara?"
"Kita-orang semoea ampir tida taoe soeatoe apa.
Sebab kita berarne ada orang-orang miskin, jang kaloe di
waktoe siang kabanjakan tida ada di roema."
Jang laen-laen waktoe ditanja poen bilang begitoe.
ltoe waktoe Soen Tiekoan lantas panggil mengadep
pada Soen Hoei.
Satelah sampe depan itoe pembesar negri, Soen Hoei
tida dapet liat Pauw Khong atawa Tjek Loan, hingga ia
poenja hati djadi merasa senang jang itoe doea soedara
penoeloeng tida toeroet tertangkep. Maka dengen tida
banjak bitjara lagi la lantas madjoe ka hadepannja
Tiek~an, membri hormat dan lantas berdiri di pinggiran.

Tiga Pedang Jang Tadjem 60


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

“He, kaoe orang masi begini moeda!" begitoe kata


Itoe kapala negri den gen soeara bengis: “Mengapatah
soeda bertjampoeran pada orang-orang djahat?"
“Tiekoan," begitoe kata Soen Hoei dengen hormat:
“Sabetoelnja kita-orang tida sekali-kali ada bertjampceran
pada orang djahat. Dan kaloe Tiekoan maoe taoe
doedoeknja jang terang adalah begini : Pada kamaren akoe
dan Gakhoekoe ada djalan-djalan di taman Tjoen Tjeng
Wan; di itoe tempat dengen tida kataoean lantaran apa,
orang-orangnja Bie Kongtjoe jang bernama Pauw
Seng-Djin dan Sek Kam-Tong telah dateng di tempatkoe
aken membikin riboet dan maoe poekoel djoega akoe
poenja Gakhoe dan akoe sendiri. Itoe waktoe dengen tida
sekali dikira, di itoe taman ada itoe doea orang gaga, jang
satelah meliat begitoe djadi goesar dan belaken kita-orang
dari serangannja Kam-Tong dan Seng-Ojin. Tapi sebab
menginget jang pertoeloengan itoe ada besar djoega, boeat
bales trima kasikoe kamaren akoe soeda oendang merika
berdoea dateng makan-minoem di roemakoe. Tapi siapa
taoe jang ini hari salagi kita orang makan-minoem pada
itoe doewa orang gaga, dateng Sek Kam-Tong bersama
Bie Hin dan orang-orangnja mcmbikin riboet, jang
roepa-roepanja maoe bales sakit hati kamaren. Hal ini
kombali membikin itoe doea orang gaga djadi goesar dan
lantas kaloear poekoel itoe doea orangnja Bie Kongtjoe.
Sahabisnja memoekoel, tentoe sadja ia lari, sedeng akoe
belon sempat boeat tanja iaorang poenja she dan nama."

Tiga Pedang Jang Tadjem 61


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

“Itoelah tida boleh djadi!" menjentak Tiekoan dengen


soeara keras : “Siapatah maoe pertjaja kaoe poenja
pengakoean itoe, orang jang soeda menginep satoe malem
kaoe tida taoe ia poenja nama l"
“Soenggoe akoe tida taoe ia poenja nama, Tiekoan,
dan sekali-kali akoe tida berdjoesta."
“ Tida! tida boleh djadi! itoe orang poenia nama kaoe
moesti taoe, sebab sabelonnja terdjadl itoe kariboetan,
samalemnja tentoe kaoe soeda tanja."
“Samalemnja akoe kaloepaan boeat menanja, sedeng
pada paginja, djoestroe salagi maoe menanja itoe, di loear
roemakoe ada terdenger soeara riboet-riboet, hingga itoe
orang gaga lantas kaloear dan begitoelah sabelon akoe
bisa menjega itoe perklaian soeda berdjalan begitoe
djaoe."
“Hoho! djadi njatalah kaoe masi sadja maoe berkapala
batoe, Soen Hoei !" kata Soen Tiekoan sernbari menepok
medja dan mata melotot: “Apa sasoenggoenja kaoe masi
djoega tetep tida soeka kasi taoe siapa namanja itoe doea
orang?"
"Bagimanatah akoe moesti kasi taoe, djikaloe akoe
tida taoe," djawab Soen Hoei jang njata maoe lindoengken
itoe doea soedara angkatnja.
Kerna dari pertanjaan dirasa tida bakal bisa dapet
katerangan, Tiekoan lantas prenta oppasnja ambil pekakas
kompes, dengen berboeat begitoe ia harep nanti bisa korek
itoe katerangan dari moeloetnja Soen Hoei.

Tiga Pedang Jang Tadjem 62


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

Tapi njatalah maksoednja Soen Tiekoan tida


kasampean, kerna maskipoen Soen Hoei soeda dikompes
tjara begitoe, tech itoe orang moeda tetep tida maoe kasi
taoe siapa adanja itoe moeka item poenja nama jang
sedjati.
Soen Hoei, satoe anak sakolaan jang berbadan lemah,
tatkala dikompes dengen itoe djepitan, boekan patoet ia
rasaken sakit, tapi sebab tetep tida maoe kasi taoe namanja
Tjek Loan dan Pauw Khong pada itoe kapala negri,
Tiekoan soeroe oppas djepit biar koeat, dimana achirnja
Soen Hoei djadi pangsan.
Sasoeda ia inget kombali Tiekoan lantas tanja lagi ;
Soen Hoei diboedjoek dari aloes sampe kasar dan dari
kasar sampe aloes boeat mengakoe, tapi ini orang moeda
jang besar penerilmanja, tetep bilang tida taoe, hingga
achirnja Tiekoan maoe pertjaja jang ini persakitan tida
taoe siapa adanja itoe doea orang gaga.
Boeat toenggoe sampe dapet katerangan dalem ini
perkara djiwa, Soen Hoei dimasoeken dalem pendjara,
sedeng itoe waktoe bebrapa saksi disoeroe poelang sadja.
Boeat bisa dapet tangkep itoe doea orang jang boeron,
Soen Tiekoan lantas tempel soerat plekat di mana-mana
tempat dengen petaken roepanja Tjek Kwa-Hong dan
Pauw Tjoe-Eng.
Atas permintaannja Bie Pin-Gie, roema tangganja
Soen Hoei ditoetoep, dan boedak-boedak satelah liat
banjak orang politie mendatengi dan denger jang roema

Tiga Pedang Jang Tadjem 63


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

madjikannja bakal dizegel, lantas boeroe-boeroe masoek


ka dalem kamar, benain sedikit barang-barang aloes
poenjanja
Soen Hoei dan kamoedian lantas berlaloe.
Roema itoe sigra djoega dizegel dan ditjap pake
tjapnja Tiekoan di itoe tempat.
Hong Tiok dan Hong Hoedjin soeda tida bisa berboeat
laen, melinken menangis memikiri perkaranja itoe bakal
mantoe, begitoe djoega Hong Siotjia, jang tentoe tida
koerang doekanja seperti ia poenja ajahanda dan iboenda.
Sasoeda satoe hari Soen Hoei dimasoekken dalem
pendjara, Hong Tiek lantas panggil cipier boei.
Koetika ini orang dateng Hong Tiok silaken ia
doedoek dan tjeritaken perkaranja itoe orang moeda jang
tida bersala, dan minta pada itoe cipier poenja kasian
soepaja Soen Hoei tida di seksa.
“Ini sedikit perak antjoer akoe harep kaoe ambil boeat
beli thee, sobat," kata Hong Tiok pada itoe cipier: “Akoe
harep kaoe soeka menoeloeng pada Soen Hoei boeat kasi
apa-apa jang ia kapingin dahar. Boedimoe itoe ada besar
sekali, sobat, dan hal ini akoe tentoe tida nanti loepaken."
Cipier boei satelah meliat itoe satoe boengkoesan
perak, hatinja djadi sanget girang. Ia berdjandji nanti
lindoengken Soen Hoei seperti anak sendiri.

Tiga Pedang Jang Tadjem 64


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

Begitoelah maski ada dalem boei, tapi Soen Hoei ada


dirawat sampe baek, dan ini semoea ada pengaroenja
oewang.
Sasoeda itoe cipier berlaloe Hong Tiok berkata pada
istrinja :
“Kita melinken ada poenja satoe anak prampoean,
jang sabegitoe banjak orang, melinken Soen Hoei akoe
penoedjoe boeat ambil mendjadi pasangannja, kerna ia
salaennja tjakep, ada anak jang terpeladjar, jang boleh
diharep boeat toempangken dirinja kita poenja anak dan
toempangken djoega kita poenja hari toea. Tapi siapa taoe
ini hari sabelonnja menikah ia moesti menampak bahaja
begini roepa, hingga akoe soesa sekali menoeloeng
padanja, sebab sabagimana kaoe taoe, akoe tida ada
mempoenjai pengaroe sabagimana doeloe."
“Abis apa kita boleh tega tida menoeloeng padanja?"
“Soeda tentoe sadja tida tega. Tapi kaloe maoe
menoeloeng djoega, akoe moesti minta pertoeloengan itoe
di kota Radja."
“Kaloe soeamikoe rasa di sana bisa dapet
pertoeloengan, akoe rasa djangan lambat aken meminta
itoe."
“Tapi akoe merasa koeatir sekali," kata Hong Tiok
sembari menarik napas pandjang: “Kerna perdjalanan dari
sini ka kota Radja boekan ada saperdjalanan satoe hari,
hingga kaloe akoe tinggal, akoe koeatir itoe Bie Pin-Gle
jang sanget koerang adjar dan mengandel pengaroenja ia

Tiga Pedang Jang Tadjem 65


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

poenja bapa, nanti dateng mengadoek. kaloe ia taoe


akoe tida ada di roema, sedeng di sini tida ada laen orang
jang akoe boleh andelken."
Hong Hoedjin tida menjaoet, ia toendoekken kapala
seperti orang jang lagi tjari pikiran bagimana baeknja.
Baroe sadja ia maoe berkata, Hong Tiok soeda berkata
lebi doeloe :
“Eh, doeloe akoe poenja ade, Hong Lim, jang djadi
kaoe poenja Djitjek, minta kita dateng di Ouwkeng, dan
sekarang djoestroe kita lagi ada dalem soesa, bagimanatah
istrikoe poenja pikiran, kaloe akoe bawa kaoe bersama
kita poenja anak prampoean menoempang doeloe di sana
salagi akoe pergi di kota Radja, tjoema djalanannja ka
Ouwkeng ada begitoe djaoe?"
“Ja. akoe poen maoe bilang begitoe," saoet Hong
Hoedjin : “Dan kaloe soeamikoe ada pikir begitoe,
baeklah kita djangan ajal, sasoeda bena-benaken barang,
sigra kita berangkat ka roema Djitjek." •
"Nah, kaloe kaoe ada satoedjoe dengen itoe pikiran,
sekarang djoega akoe boleh lantas bersedia," kata itoe
orang toea: “Tapi sabelonnja kita berangkat, akoe moesti
pergi doeloe ka pendjara boeat kasi taoe pada Soen Hoei
apa jang kita poenja maksoed, dan sakalian tinggalken
dioega ia oewang boeat dipake ongkos belandja sahari-
hari."
Begitoelah sorenja dari itoe hari, Hong Tiok pergi
pada cipier boeat trimaken lagi sadjoembla oewang

Tiga Pedang Jang Tadjem 66


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

sogokan dan sakalian pesen cipier djaga bakal mantoenja


itoe biar ati-ati. Sedeng pada Soen Hoei ia kasi taoe apa
jang di roema ia soeda damiken pada istrinja.
Sapoelangnja dari pendjara Hong 'Tiok Iantas tjari
hari boeat berangkat, dimana hari itoe dapet pada tanggal
tigabelas 'jang aken dateng.
Sedikit hari di moeka sabelonnja berasgkat, ia bena-
benaken barang-barang perhiasan jang berharga boeat
dibawa, dan boedak-boedaknja jang dirasa perloe ia adjak
pergi ka itoe tempat.
Waktoe Hong Tiuk oeroes ia poenja barang-barang,
boedaknja Bie Pin-Gie jang memang ada intip sadja Hong
Siotjia, satelah liat Hong Tiok berlakoe repot, lantas
serep-serepin ka mana itoe orang toea maoe pergi.
Sasoeda dapet selidiki dengen terang, sigra djoega
boedak itoe dateng pada Bie Giok Kong-tjoe, kasi taoe
apa jang Ia dapet serepin keadaannja Hong Tiok.
Ini Kongtjoe kaparat satelah denger begitoe mendjadi
girang. Di sitoe ia lantas berpikir, kaloe Hong Tiok maoe
pergi ka Ouwkeng, tentoelah ia adjak djoega poetrinja,
dan inilah ada waktoe jang paling baek kaloe maoe
rampas Hong Siotjia.
Kamoedian ia tanja pada itoe boedak jang bawa kabar,
Hong Tiok itoe pergi ka Ouwkeng ka roema siapa.
Boedaknja kasi taoe, Hong Tiok maoe pergi ka roema
ia poenja soedara moeda jang bernama Hong Lim.

Tiga Pedang Jang Tadjem 67


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

Bie Kongtjoe djadi girang, dengen tida bernanti lagi ia


lantas prenta orang panggil Pauw Seng-Dlin boeat diadjak
berdami merampas gadisnja itoe orang toea.
Koetika itoe orang dateng, si kaparat lantas kasi taoe
apa jang boedaknja telah dapet serepin, dan minta Pauw
Seng-Djin tjari akal boeat begal itoe nona manis jang
sakean lama ia ada rindoeken.
Si goendal satelah denger begitoe lantas berpikir, liwat
bebrapa saat ia njataken pikirannja, jang menoeroet
katanja, kaloe maoe rampas Hong Siotjia, perloe orang
moesti menjaroe djadi brandal.
Bermoela Bie Kongtjoe tida soeka menoeroet itoe
adjaran, kerna sabagi poetranja satoe Tjai-siang, ia merasa
hina moesti berlakoe begitoe, tapi sebab ia poenja birahi
pada Hong Siotjia ada begitoe keras, - sasoeda tida dapet
laen akal jang lebi baek - djadi apa-boleh-boeat ia toeroet
djoega itoe adjaran.
Begitoelah tigapoeloe toekang berklai bersama Pauw
Seng-Djin menjaroe djadi brandal, menginep di desa
Pouwtjoen, di mana Hong Tiok jang maoe pergi ka
Ouwkeng bakal liwat di itoe kampoeng, sedeng brapa
poeloe boedak lagi diadjak boeat pengikoetnja.
Sasampenja tanggal doeabelas, bersama Pauw Seng-
Djin ini Kongtjoe kaparat lantas menjoesoel ka itoe desa,
dimana itoe toekang-toekang berklai jang menjaroe djadi
begal soeda menoenggoe dari kamaren-marennja.

Tiga Pedang Jang Tadjem 68


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

Waktoe Bie Pin-Gie dan orang-orangnja pergi ka itoe


tempat, Hong Tiok di roema, sasoeda selese benaken
barang-barang jang bakal dibawa, lantas pergi ka
Soetheng, di mana aboe leloehoernja ada ditaro.
Di ini tempat pamoedjaiin ia sembajang dan mengasi
taoe pada roh dari ia poenja leloehoer, jang ia hendak
anterken anak istrinja ka Ouw-keng, menoempang pada
soedaranja; sahabisnja dari itoe tempat ia hendak
landjoetken perdjalanannja ka kota Radja boeat minta
pertoeloengan aken menoeloeng ia poenja bakal mantoe
jang sekarang lagi sedeng berada dalem soesa. Dan laen-
laen tagi niatnja ia seboetken di depan itoe medja
pamoedjaiin.
Sahabisnja pasang hio Hong Tiok toew.ang tiga
tjangkir arak, kamoedian berloetoet, moehoen roh soetji
'dari leloehoernja pajoengken atas perdjalanannja.
Sasoedanja selese sembajang ia lantas poelang.
Besok paginja, koetika hari baroe moelai fadjar,
boedak-boedak jang bakal mengikoet semoea soeda pada
bangoen ; begitoe poen Hong Hoe-djin dan Hong Siotjia
soeda berdandan boeat berangkat djalan.
Di sitoe Hong Tiok lantas panggil ia poenja satoe
boedak jang paling toea dan jang boleh dipertjaja boeat
oeroes roema tangganja, sawaktoe ia tida ada di roema.
Boedak itoe trima pesenan madjikannja dengen baek.

Tiga Pedang Jang Tadjem 69


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

Kira-kira djam lima pagi, sasoeda djoli sedia, Hong


Tiok lantas silaken anak istrinja naek kadalem djoli,
sedeng ia bersama boedak-boedak jang diadjak,
mengiringken dari blakang.
Begitoelah itoe sarombongan orang jang hendak
berangkat menoedjoe ka pintoe Oetara, dan dari sini
iaorang teroesken perdjalanannja ka Ouwkeng.
Sabagimana di atas telah dibilang, boeat pergi ka itoe
tempat lebi doeloe orang moesti liwati desa Pouwtjoen,
begitoelah sasoedanja berdjalan satoe hari, kira-kira ampir
menggerip Hong Tiok bersama orang-orangnja telah
sampe di itoe kampoeng.
Satoe penoendjoek djalan membri taoe, di ini desa
melinken ada berdiri satoe roema menginep, sedeng
kasanainnja soeda tida ada lagi tempat mondok. •
“Akoe rasa ada lebi baek kaloe Loya menginep di itoe
roema sadja," kata itoe boedak jang djadi penoendjoek
djalan : “Besok pagi baroe kita-orang teroesken poela ini
perdjalanan."
“Nah kaloe di sitoe ada tempat menginep,baeklah kita-
orang brenti sadja sabentaran boeat mengilangi tjape,"
kata Hong Tiok : “Sasoedanja bersantap kita teroesken
sadja ini perdjalanan, sebab ini malem bakal kaloear
boelan."
Boedaknja tida brani berbanta apa jang madjikannja
poenja kahendak. Berame itoe lantas dateng ka itoe

Tiga Pedang Jang Tadjem 70


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

tempat menginep, sasoedanja orang bersantap, marika


lantas berangkat poela.
Djoestroe baroe sadja iaorang kaloear dari itoe roema
pemondokan, boedaknja Bie Pin-Gie jang lagi tjari taoe ka
mana Hong Tiok berdjalan, telah dapet liat satoe djoli
bersama sakawan boedak. Dengen tida ajal lagi boedaknja
si kaparat itoe tanja pada toekang roema menginep, siapa
adanja itoe orang. Dari pertanjaan ia dapet djawaban,
orang dari Kayhonghoe jang hendak pergi ka Ouwkeng. .
Si boedak satelah denger begitoe lantas boeroe-boeroe
kasi taoe pada Kongtjoenja; Bie Pin-Gie satelah denger
itoe rapport lantas kasi taoe pada Pauw 'Seng-Djin dan
palahwan-pahlawannja.
“Nah, kaloe begitoe baeklah kita-orang moelai," kata
itoe palahwan dengen girang, dimana ia doega pasti,
pakerdjaannja jang hendak dilakoeken itoe bakal berhasil
dan ia bakal dapet banjak persen dari itoe madjikan jang
tra' mempoenja Thian.
Itoe waktoe, ini orang-orang jang berniat koerang
baek lantas tjompreng moeka, pake iket kapala dan bawa
gegaman, sabagimana lakoenja kawanan brandal, jang
lantas mengedjer djalannja Hong Tiok.
Kira-kira satenga djam djalannja itoe orang toea telah
dapet disoesoel; itoe kawanan bangsat jang dikapalaken
oleh Kongtjoe kaparat lantas bertreak soepaja orang itoe
soeka brenti boeat sabentaran.

Tiga Pedang Jang Tadjem 71


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

Hong Tiok djadi sanget terkedjoet waktoe dengcr itoe


socara djeritan. Di sitoe ia lantas dapet doega, orang jang
mengedjer itoe tentoe begal adanja.
Boedak-boedaknja jang mengiringken djoli semoea
djadi bergoemeter. Dari sinarnja remboelan jang baroe
mendadari Hong Tiok dapet liat sakawanan orang jang
tida karoean matjemnja dateng menjoesoel dengen
sendjata terhoenoes.
“Tjilaka ini sakali!" kata Hong Tiok dalem hati
sendiri. Tapi sebab itoe waktoe tida ada laen djalan,
dengen membraniken hati ia tahan koedanja dan madjoe
ka hadepan itoe orang jang mengoeber sembari berkata :
“Taij Ong, sabelon kaoe berboeat soeatoe apa pada
kita-orang, soeka denger apa jang akoe hendak bilang."
“Akoe ini," kata Hong Tiok jang teroesken bitjaranja :
“Bernama Hong Tiok, boekannja soedagar dan djoega
boekan ambtenaar jang baroe meletaken djabatan, hanja
ada saorang jang hendak pergi menoempang pada ia
poenja soedara. Djadi perdjalanankoe ini tida ada
membawa banjak oewang dan barang beharga,
sabagimana jang Taij Ong tentoe ada kira. Maka itoe,
akoe seorang toea bermoehoen atas Taij Ong ampoenja
moera hati, soekalah kiranja lepasken kita-orang bersama
anak dan istri ; atas Taij Ong poenja kamoerahan hati itoe,
akoe nanti inget boeat salama-lamanja."

Tiga Pedang Jang Tadjem 72


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

“Ja, kaoe boleh bilang apa jang kaoe soeka!" djawab


Yauw Kie, begitoelah namanja itoe palahwan jang
menjaroe djadi begal.
Waktoe Hong Tiok lagi bermoehoen kasiannja itoe
brandal penjaroe, di laen fihak Pauw Seng-Djin mendeketi
Bie Pien-Gie sembari berbisik, jang katanja :
“Mengapatah Kongtjoe boleh diam sadja, baek
sekarang prenta kita poenja orang rampas itoe Hong
Siotjia jang ada di dalem djoli, dan lantas bawa lari
padanja."
“Apa Hong Tiok troesa diboenoe?" menanja Bie Pin-
Gie dengen soeara pelahan.
“Akoe rasa itoe tida perloe, sebab kita toch tjoema
maoe dapetken Hong Siotjia sadja, boekan?"
“Betoel katamoe."
Sahabisnja kata begitoe Bie Giok lantas prenta satoe
palahwan jang bernama Hwan Kwe bersama bebrapa
pengikoet jang soeda tjompreng moeka boeat pergi ram
pas gadisnja Hong Tiok jang ada di sebla depan.
Itoe palahwan menoeroet prenta, dimana ia lantas
lariken koedanja ka itoe djoeroesan; sasampenja depan
djoli ia lantas toeroen, pondong Hong Siotjia dari djoli
jang lantas dinaekin ka atas koeda, kamoedian itoe
dilariken kentjeng ka djoeroesan Barat.
Ini perampasan dilakoeken dengen gampang, kerna
Hong Siotjia tida ada jang lindoengken.

Tiga Pedang Jang Tadjem 73


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

Betoel depan itoe djoli ada bebrapa boedak bersama


Hong Hoedjin, tapi itoe iboe dan boedak-boedak tida bisa
membri pertoeloengan sabagimana moestinja.
Hong Hoedjin jang paksa maoe menjega soepaja
anaknja djangan dirampok, telah didjoroki oleh Hwan
Kwe sampe djato tengkoeroep, sedeng bebrapa boedak
jang amat setia, waktoe maoe membri pertoeloengan,
soeda ditempiling oleh itoe begal penjamar sampe
kadjoengkel-djoengkel, sedeng bebrapa boedak lagi jang
soeda tida sanggoep menoeloeng lantas semboenjiken diri.
Hwan Kwe jang sasoedanja dapet rampas Hong
Siotjia lantas treaken Yauw Kie boeat lari. lni kawan
satelah denger itoe treakan lantas dapet taoe jang
pakerdjaan itoe tentoe soeda selese, maka dengan tida
berkata soeatoe apa ia lantas petjoet koedanja dan
tinggalken Hong Tiok sendirian.
Ini orang toea jang belon dapet taoe apa sebabnja itoe
kawanan begal pada merat, djadi merasa amat girang.
Dengen tiada ajal lagi ia lantas tjamboek koedanja
menghamperi djoli dimana anak dan istrinja ada
menocnggoe.
Kira-kira soeda deket ia amat terkedjoet, waktoe
meliat Hong Hoedjin lagi menangis sembari bergoeling-
goeling di atas tana.
ltoe waktoe dengen sanget bingoeng Hong Tiok lantas
menanja apa jang mendjadi sebab. Dan waktoe mendenger

Tiga Pedang Jang Tadjem 74


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

katerangan jang gadisnja telah dibawa lari, Hong Tiok


ampir mendjadi pangsan.
Bagimana besar doekanja itoe iboe dan ajah, dengen
kalam tida dapet diloekis. Hong Tiok soeda tida bisa
berkata soeatoe apa, sedeng istrinja masi sadja menangis
dengen sasenggoekan.
Boedak-boedaknja tida ada jang brani kaloearken
satoe pata perkataan, marika itoe semoea kaliatan
berkoempoel di deket djoli dengen roepa jang sanget
masgoel.
––––––––

BAB V
DATENG PENOELOENG

Pauw Khong dateng sasoedanja


Hong Se-He dirampok.
Meninggalken anak, Hong Tiok
pergi ka goenoeng Tjiat Tjoe San.
Tatkala itoe hari soeda djadi semingkin rnalem,
sinarnja boelan jang gilang-goemilang ada mamentjarken
tjahajanja ka moeka boemi. Hong Tiok dan istrinja itoe
waktoe tida taoe apa jang ia moesti berboeat. Ia maoe
soesoel itoe pembegal, tida taoe ka mana djalannja. Tapi
seandenja ia bisa soesoel, toch souda njata jang itoe orang
toea tida nanti bisa menoeloeng atas diri anaknja.

Tiga Pedang Jang Tadjem 75


Koleksi Goldy Senior http://lontaremas.blogspot.com

Selagi hatinja begitoe pepat, sakoenjoeng-koenjoeng


dari rimba jang pernanja tida djaoe dari itoe djalanan ada
kaliatan saorang tinggi besar dateng menghamperi
sembari berlari-lari. Hong Tiok jang kakeselan dan
katakoetan, waktoe meliat itoe orang, ia poenja hati djadi
bertamba kaget, kerna ia tida sangka laen, orang jang
baroe
dateng itoe tentoe ada kawannja begal jang tadi, jang
sekarang balik kombali hendak rampas ia poenja oewang
dan barang-barang .
“Binasalah ini sakali!" treak itoe orang toea dengen
soeara di tenggorokan: “Kita binasa ini sakali, Hoedjin,
kawannja itoe begal telah dateng kombali."

(Bersamboeng ka Djilid II)

Tiga Pedang Jang Tadjem 76