Anda di halaman 1dari 4

SOAL ULANGAN !

I. PILIHAN GANDA
1. Masa keemasan peradaban Islam dapat dicapai pada masa pemerintahan khalifah .......
a. Harun Al- Rasyid
b. Abu Ja’far Al- Mansur
c. Al- Mutawakkil
d. Al- Mustasir Dillah
e. Al-Adid
2. Istana megah yang dibangun oleh Ja’far Al-Mansur yang dibangun di pusat kota
Bagdad bernama......
a. Qhosru al-Dzahab
b. Qhosru al Hamra
c. Qhosru al Hasyimiyah
d. Qhosru al Parsi
e. Qhosru al Jufri
3. Ayah dari Harun Al-Rasyid bernama
a. Al- Amin
b. Al- Makmum
c. Al-Mutawakil
d. AL-Mahdi
e. Ahmad Bin Khalid
4. Khaligah Al-Makmum memegang kekuasaan setelah memenangkan perang
saudara dengan saudaranya, yaitu.....
a. Al-Mukmin
b. Al-Amin
c. Al-Farisi
d. Ar Rasyid
e. Al Mansur
5. Majlis yang digunakan untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan agama
pada masa khalifah Al-Makmum bernama ......
a. Baitul Hikmah d. Majlis Musyafarah
b. Majlis Munadharah e. Majlis Mukhofafah
c. Majlis Ta’lim
6. Bendungan irigasi berteknologi yang dialirkan ke kota Makkah yang dibangun
pada masa Harun Al-Rasyid, bernama ........
a. Terusan Sues
b. Terusan Panama
c. Terusan Khumairah
d. Terusan Zubaidah
e. Terusan al Hurairah
7. Karena kecerdasan dan keuletan Al-Makmum dalam mempelajari ilmu
pengetahuan umum maupun agama, beliau diberi gelar oleh ahli Barat dengan
nama .....
a. Al Makmum the Awesome
b. Al Makmum the Best
c. Al Makmum the Incredible
d. Al Makmum the Impresive
e. Al Makmum the Great
8. Dua tempat yang menjadi pusat peradaban dan ilmu pengetahuan pada dinasti
Abbasiyah yaitu ....
a. Andalusia dan Syiria
b. Andalusia dan Persia
c. Andalusia dan Bagdad
d. Bagdad dan Syiria
e. Bagdad dan Persia
9. Lembaga pendidikan tinggi sebagai pusat penelitian berbagai ilmu pengetahuan
pada masa Harun Al-Rasyid bernama ......
a. Baitul Mall d. Baitul An-Nadharah
b. Baitul Amwal e. Baitul Amfal
c. Baitul Hikmah
10. Salah seorang paman Abu Ja’far Al-Mansur yang menentang kekhalifahannya
adalah .....
a. Abu Muslim Al Khusarani
b. Abudullah bin Ali
c. Abdullah bin Muhammad
d. Ayatullah Ruhullah
e. Abdullah bin Abbas
11. Abu Ja’far Al-Mansur berkuasa pada tahun
a. 136-158 H / 754 -775 M
b. 137-159 H / 755 -776 M
c. 138 -160 H / 756-777 M
d. 139-161 H / 757-778 M
e. 140-162 H / 757-779 M
12. Seorang yang bekerja sama dengan keturunan Ali bin Abi Thalib memberontak di
Kuffah, bernama .....
a. Ahmad bin Khalid
b. Abdullah bi Ali
c. Ibnu Tabattaba
d. Nasir bin Sabath
e. Marwan bin Muhammad
13. Seorang keturunan Bani Umayyah yang memberontak di Syiria dan Irak, bernama ....
a. Ahmad bin Khalid
b. Abdullah bi Ali
c. Ibnu Tabattaba
d. Nasir bin Sabath
e. Marwan bin Muhammad
14. Seorang yang dipercaya memegang jabatan kepala rumah tangga istana pada masa
Al-Makmum, bernama ......
a. Ahmad bin Khalid
b. Abdullah bi Ali
c. Ibnu Tabattaba
d. Nasir bin Sabath
e. Al-Makmum
15. Khalifah yang merintis cikal bakal hidup bertoleransi antar umat beragama, adalah .....
a. Ahmad bin Khalid
b. Abdullah bi Ali
c. Ibnu Tabattaba
d. Nasir bin Sabath
e. Al-Makmum
II. URAIAN
1. Sebutkan lima diantara tujuh kebijakan Bani Abbasiyah!
2. Jelaskan bagaimana kondisi sosial pasa masa Dinasti Abbasiyah!
3. Sebutkan jasa-jasa yang telah ditorehkan oleh khalifah Al-Makmum!
4. Sebutkan jasa-jasa khalifah Harun Ar-Rasyid dalam pengembangan ilmu
pengetahuan!
5. Jelaskan fungsi dari lembaga Baitul Hikmah dan Majlis Munadharah!

 ...GOOD LUCK...