Anda di halaman 1dari 5

1.

0 Laporan Temu Bual

LAPORAN TEMU BUAL BERSAMA GURU SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CINA PENG
BIN, PULAU PINANG.

Tarikh : 28 Februari 2021

Masa : 11.00 Pagi

Tempat : Bilik Guru SJKC Peng Bin

Pada 28 Febuari 2021, saya telah menjalankan satu sesi temu bual dengan. Puan
Tan Guet Hong, Guru Penolong Kanan 1 SJKC Peng Bin, Pulau Pinang. Tujuan sesi temu
bual tersebut adalah untuk membincangkan ciri-ciri guru sebagai seorang profesional, isu-
isu dan cabaran semasa yang dihadapi oleh guru, dan perundangan yang berkaitan dengan
kerjaya guru. Berdasasrkan pendapat yang dikemukakan oleh guru yang berpengalaman
tersebut, saya dapat membuat analisis dan deduksi tentang peranan guru sebagai pemimpin
profesional dalam pelbagai aspek pengajaran dan pembelajaran.

Berdasarkan perspektif responden, ciri-ciri yang harus dimiliki oleh guru sebagai
seorang profesional termasuklah menguasai ilmu dan pengetahuan yang mendalam
pelbagai aspek seperti mata pelajaran yang diajar, pengetahuan pedagogi, pengetahuan
pedagogi dalam PdP. Seterusnya , seorang guru yang profesional haruslah mempunyai
sahsiah yang baik dan boleh diteladani pelajar. Contohnya, mereka harus berpegang teguh
kepada konsep moral atau pengajaran agama dan menanamkan fikiran yang positif dan
benar dalam jiwa murid. Guru yang profesional juga harus berpengetahuan mengenai
pelajar, terutamanya mereka seharusnya memahami, menerima, dan menghormati
kepelbagaian dalam kalangan murid. Seperkara lagi, seorang guru yang profesional akan
sentiasa mempelajari ilmu dan pengetahuan yang baru supaya meningkatkan kualiti hasil
pengajaran.

Seperti mana temubual dengan responden, seorang guru yang profesionl harus
mempunyai pengetahuan yang luas, kemahiran dan kaedah penyampaian yang cekap. Hal
ini dapat membantu untuk meneroka strategi dan kaedah PdP yang sesuai untuk
menyampaikan isi pembelajaran dan mampu menghadapi pelbaga cabaran semasa
mengajar anak murid. Sebagai contoh, guru dapat membantu murid untuk mencapai objektif
pembelajaran dengan menggunakan teknik “Scaffolding” sekiranya guru memahami Teori
Pembelajaran Konstruktivisme dan mengetahui cara untuk mengaplikasikannya dalam
proses PdP.
Di samping itu, responden juga memberi pandangan terhadap isu dan cabaran
semasa yang dihadapi oleh guru, terutamanya menyesuaikan diri dalam perkembangan era
globalisasi ini. Guru harus meningkatkan kemahiran penguasaan Teknologi Maklumat yang
semakin canggih dalam sesi pengajaran. Sebagai contoh, penularan penyakit Covid-19
telah menyebabkan perubahan yang besar terhadap kaedah PdP, para guru dikehendaki
mengendalikan PdPr secara atas talian. Dengan ini, guru harus menguasai penggunaan
teknologi baru seperti aplikasi dan perisian komputer untuk memastikan proses PdPr dapat
dilaksanakan dengan lancar dan menarik.

Seperkara lagi, guru sebagai seorang profesional perlu mematuhi perundangan


semasa melaksanakan kewajipan mereka. Guru harus sentiasa mematuhi Kod Etika
Perguruan Malaysia dan tatatertib yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.
Contohnya, guru harus bersikap bertanggungjawab terhadap murid dengan bersikap adil
terhadap setiap orang murid tanpa mengira faktor-faktor jasmani, mental, emosi, politik,
ekonomi, sosial, keturunan atau agama. Sebagai penjawat awam, guru juga harus
mematuhi peraturan tatakelakuan dan tatatertib seperti diperuntukkan di bawah peraturan 4,
Bab D Perintah Am. Sebagai contoh, guru tidak boleh membelakangkan tugas demi
kepentingan peribadi, menggunakan pengaruh untuk kepentingan diri, berkelakuan
mencemarkan imej diri dan negara serta lain-lain lagi.

Guru memainkan peranan yang penting sebagai pembimbing kepada murid di


sekolah sama ada dalam aspek pembelajaran, fikiran, dan perkembangan sosioemosi.
Lazimnya menyemai minat dan motivasi terhadap murid mata pelajaran yang diajar dengan
menggunakan cara yang sesuai dengan corak pembelajaran, personaliti murid, dan juga
mengenal pasti kekuatan dan kelemahan setiap murid. Selain iti, guru juga harus
menanamkan minat dan sikap yang sihat pada alam persekolahan dan amalan seharian
murid. Guru harus peka terhadap keperluan murid dengan mengenal pasti dan membantu
murid yang mengalami masalah sama ada dalam pelajaran, sosioemosi dan kesihatan.

Seterusnya, guru juga bertanggungjawab sebagai agen perubahan. Gejala sosial


yang semakin berleluasa dalam masyarakat kini merupakan satu cabaran besar kepada
tanggungjawab guru dan mereka berperanan mengawal kepincangan ini. Dengan hal ini,
guru harus membina kesepaduan ilmu, kemahiran dan nilai kepada murid. Khususnya, guru
perlu menerapkan nilai demokratik dan kepimpinan dalam kalangan murid melalui
penggunaan strategi pemusatan murid. Guru juga harus bersikap penyayang dan proaktif
semasa menangani isu berkaitan dengan murid.

Natijahnya, guru sebagai profesional memerlukan usaha dan komitmen yang tinggi.
Hal ini melibatkan proses yang kompleks dan masa yang panjang untuk menjadi seorang
guru yang profesional bagi memenuhi keperluan masyarakat moden yang berubah dari
semasa ke semasa.

2.0 Lampiran

Transkrip Temu Bual

Ooi : Salam sejahtera, Puan Tan.

Guru : Salam sejahtera.

Ooi : Pada pendapat anda, apakah ciri-ciri yang harus dimiliki oleh guru sebagai
seorang profesional?

Guru : Pada pandangan saya, guru merupakan sebuah kerjaya yang profesional dan
memerlukan komitmen yang tinggi untuk menunaikan kewajipan dengan

sempurna. Contohnya, seorang guru yang profesionl harus mempunyai


pengetahuan yang luas, kemahiran dan kaedah penyampaian yang cekap.

Ooi : Kenapa guru harus mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang


dinyatakan
oleh puan?

Guru : Hal ini sangat penting kerana kita sebagai profesional dalam pendidikan
harus
mencari strategi dan kaedah PdP yang sesuai supaya kita boleh
menyampaikan isi pembelajaran dan mampu menghadapi pelbagai cabaran
semasa mengajar anak murid kita.

Ooi : Bagaimanakah kita boleh mengaplikasikan pengetahuan tersebut semasa


menjalankan PdP?

Guru : Berdasarkan pengalaman saya, saya dapat membantu murid untuk mencapai

objektif pembelajaran dengan menggunakan teknik “Scaffolding” kerana saya

memahami Teori Pembelajaran Konstruktivisme dan cara untuk


menggunakannya.

Ooi : Saya amat bersetuju dengan pandangan puan terhadap ciri-ciri guru sebagai
profesional. Soalan yang seterusnya adalah apakah isu dan cabaran semasa
yang dihadapi oleh puan sebagai seorang guru?

Guru : Dari perspektif saya, dalam meniti arus kemodenan ini, kita harus
meningkatkan kemahiran penguasaan Teknologi Maklumat diri supaya kita
boleh menggunakannya untuk meningkatkan keberkesanan dalam sesi
pengajaran.

Ooi : Apakah isu yang berkaitan dengan penguasaan kemahiran teknologi yang
dinyatakan oleh puan?

Guru : Ya, sebagai contoh, penularan penyakit Covid-19 telah menyebabkan


perubahan yang besar terhadap kaedah PdP, para guru dikehendaki
mengendalikan PdPr secara atas talian. Dengan ini, kita harus menguasai
penggunaan teknologi baru seperti aplikasi dan perisian komputer untuk
memastikan proses PdPr dapat dilaksanakan dengan lancar dan menarik. Ini

merupakan cabaran yang amat besar bagi guru kerana kita harus
menguasainya dalam masa yang suntuk.

Ooi : Apakah perundangan yang harus dipatuhi oleh guru?

Guru : Sebagai guru, kita harus sentiasa mematuhi Kod Etika Perguruan Malaysia
dan tatatertib yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.

Ooi : Bolehkah puan menjelaskan kod etika ini dengan lebih teliti?

Guru : Tiada masalah. Contohnya, kita harus bersikap bertanggungjawab terhadap


murid dengan bersikap adil terhadap setiap orang murid tanpa mengira
faktor-
faktor jasmani, mental, emosi, politik, ekonomi, sosial, keturunan atau agama.

Ooi : Selain daripada kod etika perguruan, ada lagi ke perundangan yang lain yang

harus dipatuhi oleh guru?

Guru : Ya, kita juga tidak boleh membelakangkan tugas demi kepentingan peribadi,
menggunakan pengaruh untuk kepentingan diri, berkelakuan mencemarkan
imej diri dan negara serta lain-lain lagi. Ini juga merupakan salah satu
tatatertib
yang harus dipatuhi.
Ooi : Baik puan, itu sahaja semua soalan bagi temu bual ini. Terima kasih puan
kerana sudi bekerjasama untuk menjalankan temu bual pada hari ini.

Guru : Sama-sama Ooi.

Anda mungkin juga menyukai