Anda di halaman 1dari 8

SULIT 015/2

015/2 Nama: .............................................................................


Kertas 2
LTS 2
2005
40 minit
JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

MATEMATIK

Kertas 2

Empat puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 20 soalan.


Kod Pemeriksa
2. Jawab semua soalan. Markah Markah
Soalan
Penuh Diperolehi
3. Jawapan hendaklah ditulis dengan jelas 1 1
dalam ruang yang disediakan dalam kertas soalan. 2 1
3 1
4. Tunjukkan langkah-langkah penting. Ini boleh 4 1
membantu anda untuk mendapatkan markah. 5 1
6 2
5. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, 7 2
padamkan jawapan yang telah dibuat. Kemudian 8 2
tuliskan jawapan yang baru.
9 2
10 2
6. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukiskan
11 2
mengikut skala kecuali dinyatakan.
12 2
7. Markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan 13 2
ditunjukkan dalam kurungan. 14 2
15 2
8. Kertas soalan ini hendaklah diserahkan di akhir 16 3
peperiksaan. 17 3
18 3
19 3
20 3
Jumlah

__________________________________________________________________________________

Kertas soalan ini mengandungi 8 halaman bercetak.

[Lihat sebelah

015/2 SULIT
LEARNING TO SCORE 2005 ( SET 2 )

1 Tuliskan 1 058 006 dalam perkataan ( 1 markah )

2
3 5 1 0 9

Menggunakan semua kad-kad di atas angka di atas, bentukkan satu


nombor 6 digit yang terkecil
( 1 markah )
2

3 85 634 + 278 = ( 1 markah )

4 Tukarkan 63% kepada nombor perpuluhan ( 1 markah )

1
5. 7 481 × 23 = ( 1 markah )

6 0·3 ÷ 5 = ( 2 markah )

4 5
7 + 2 = ( 2 markah )
7 7

8 Berapakah 5% daripada 180g? ( 2 markah )

9 4 987 ─ 386 × 7 = ( 2 markah )

2 2
10 0·7 + 29·34 = ( 2 markah )

10

11

Rajah di sebelah terdiri daripada enam buah segitiga


sama sisi yang sama besar.Tuliskan pecahan, dalam
bentuk terendah yang mewakili kawasan berlorek daripada
seluruh rajah itu.

( 2 markah )

11

12
Rajah menunjukkan sebuah kuboid.
8cm
Nyatakan bilangan;

a. Bucu : _____________
6cm
6cm b. Satah bersisi 6 cm: _____________

( 2 markah )

12

3
13 Zainab ingin membahagikan 198 biji ciku secara sama banyak kepada
Awi dan 5 orang kawannya. Berapa biji ciku yang diperolehi oleh setiap
orang ?

( 2 markah )

13

14
P 9cm Q

L Dalam rajah di sebelah PQRS segiempat


sama dan KLM adalah segitiga sama sisi.
Hitungkan perimeter , dalam cm, kawasan
K 5cm tidak berlorek.

M ( 2 markah )

S R

14

15 Bacaan jam di bawah menunjukkan waktu Azmi bertolak dari rumah ke


Ipoh. Dia sampai di Ipoh pada pukul 9.50 pagi.

8:05 a.m.

Berapakah tempoh perjalanan Azmi ke Ipoh ?


( 2 markah )

15

2
4
16 2·35 kg + 85g
Nyatakan jawapan dalam kg
( 3 markah )

16

17 3 orang murid berkongsi membeli 7 buah buku cerita yang sama.Jika


setiap orang mengeluarkan RM12.60,berapakah harga bagi sebuah
buku cerita itu?
( 3 markah )

17

18 Rajah menunjukkan panjang seutas dawai.YZ adalah 60cm lebih


panjang daripada XY.

Y
5·4 m Z
X ■
■ ■

Hitungkan, dalam m, panjang XY. ( 3 markah )

18

3
5
Rajah menunjukkan isipadu air di dalam sebuah
19.
3
baldi.Jika ℓ air dimasukkan ke dalam bekas itu,
5
500 mℓ berapakah jumlah isipadu air dalam baldi itu ?

( 3 markah )

19

20. Jadual di bawah menunjukkan wang simpanan Rosnah dalam masa


4 hari.Purata simpanan selama 4 hari ialah 50 sen

Hari Isnin Selasa Rabu Khamis

Wang
25 sen 40 sen RM1
Simpanan

Hitungkan simpanan Rosnah pada hari Rabu.


( 3 markah )

20

3
KERTAS SOALAN TAMAT

6
7