Anda di halaman 1dari 3

KISI-KISI PENULISAN SOAL UJIAN SEKOLAH/MADRASAH

SMP/MTs TAHUN PELAJARAN 2020/2021

Satuan Pendidikan : SMP/MTs Tahun Pelajaran : 2020/2021


Kurikulum : 2013 Alokasi Waktu : 120 menit
Mata Pelajaran : Matematika Jumlah Soal : 40 PG
Kelas : IX (Sembilan) Tim Penyusun :

No Nomor KD/ Level Tk. Bentuk


Materi Pokok Indikator / Kemampuan yang diuji
Soal Kelas /Smt Kog. Kes. Soal
Cakupan Materi 1 : Bilangan
1 3.2/VII/1 Operasi bilangan bulat Peserta didik dapat menentukan hasil operasi bilangan bulat L1 Md PG
2 4.2/VII/1 Operasi bilangan bulat Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi bilangan bulat L2 Sd PG
3 3.2/VII/1 Operasi bilangan pecahan Peserta didik dapat menentukan hasil operasi bilangan pecahan campuran L2 Sd PG
4 4.8/VII/2 Perbandingan Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala L2 Sd PG
5 4.8/VII/2 Perbandingan Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai L2 Sd PG
6 3.3/VII/1 Operasi bilangan berpangkat Peserta didik dapat menentukan hasil operasi perkalian bilangan berpangkat negatif L1 Md PG
7 3.1/IX/1 Bilangan bentuk akar Peserta didik dapat menyederhanakan bentuk akar L1 Md PG
8 4.1/IX/1 Bilangan bentuk akar Disajikan permasalahan benda berbentuk tabung dengan diameter dan tinggi dalam bentuk L3 Sk PG
akar, peserta didik dapat menghitung volume benda tersebut.
9 3.1/VIII/1 Pola barisan bilangan Disajikan gambar berpola, peserta didik dapat menentukan pola suku ke n L2 Sd PG
10 4.1/VIII/1 Pola barisan bilangan Disajikan permasalahan nomor rumah pada kompleks perumahan (kiri ganjil dan kanan genap). L2 Sd PG
Peserta didik dapat menentukan nomor rumah pada pola ke n.
11 3.1/VIII/1 Barisan dan deret Peserta didik dapat menentukan hasil dari barisan atau deret aritmetika L2 Sd PG
12 4.1/VIII/1 Barisan dan deret Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan geometri L2 Sd PG
13 4.9/VII/2 Aritmatika Sosial Disajikan permasalahan diskon bertingkat tentang Peserta didik dapat menganalisis masalah L3 Sk PG
yang berkaitan dengan aritmetika sosial
Cakupan Materi 2 : Aljabar
14 3.7 / VII/1 Bentuk Aljabar Peserta didik dapat menentukan hasil penjumlahan bentuk aljabar L1 Md PG
15 3.8 / VII/1 Persamaan linear satu Peserta didik dapat menentukan himpunan penyelesaian dari PLSV L1 Sd PG
variabel (PLSV)
16 3.8 /VII/1 Pertidaksamaan (PtLSV) Peserta didik dapat menentukan himpunan penyelesaian yang berkaitan dengan PtLSV L2 Sd PG
Linear Satu Variabel
No Nomor KD/ Level Tk. Bentuk
Materi Pokok Indikator / Kemampuan yang diuji
Soal Kelas /Smt Kog. Kes. Soal
17 3.4 /VIII/1 Himpunan Disajikan dua buah himpunan, peserta didik dapat menentukan irisan dari dua himpunan L1 Md PG
tersebut
18 3.4 /VIII/1 Himpunan Peserta didik dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan operasi himpunan L2 Sd PG
19 3.3/VIII/1 Relasi dan Fungsi Disajikan himpunan pasangan berurutan, peserta didik dapat menentukan himpunan pasangan L1 Md PG
berurutan yang merupakan fungsi
20 3.3/VIII/1 Relasi dan Fungsi Menentukan nilai fungsi, jika diketahui rumus fungsinya (misal : f(x) = px + q, f(a) = b, f(c) = L2 Sd PG
d, hitunglah f(m) = ? )
21 3.4/VIII/1 Persamaan Garis Lurus Disajikan gambar garis dengan kemiringan tertentu pada kertas berpetak, peserta didik dapat L2 Sd PG
menentukan gradien garis yang tegak lurus dengan garis tersebut
22 4.4/VIII/1 Persamaan Garis Lurus Peserta didik dapat menentukan persamaan garis yang melalui sebuah titik (x,y) dan tegak L2 Sk PG
lurus dengan garis ax + by + c = 0
23 3.5/VIII/1 Sistem Persamaan Linear Peserta didik dapat membuat model matematika dari SPLDV L1 Md PG
Dua Variabel (SPLDV)
24 4.5/VIII/1 Sistem Persamaan Linear Disajikan jumlah dan perbandingan motor dan mobil, peserta didik dapat menentukan L3 Sd PG
Dua Variabel (SPLDV) banyaknya mobil
25 3.2/IX/1 Persamaan Kuadrat Peserta didik dapat menentukan nilai diskriminan L1 Sd PG
26 3.2/IX/1 Persamaan Kuadrat Peserta didik menentukan akar-akar persamaan kuadrat yang nilai a  1 L2 Sd PG
27 4.3 /IX/1 Fungsi Kuadrat Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi kuadrat L2 Sk PG
Cakupan Materi 3 : Geometri dan Pengukuran
28 3.7/VII/2 Garis dan sudut Disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan pasangan sudut berseberangan L1 Sd PG
29 3.8/VII/2 Segitiga dan segiempat Peserta didik dapat menentukan keliling gabungan dua bangun datar (segitiga dan segiempat) L2 Sd PG
30 4.6/VIII/2 Teorema pythagoras Peserta didik dapat menghitung jarak terdekat dua tempat. L2 Sd PG
31 3.7/VIII/2 Lingkaran Peserta didik dapat menentukan panjang salah satu busur suatu lingkaran jika diketahui dua L2 Md PG
sudut pusat.
32 4.8/VIII/2 Bangun ruang sisi datar Disajikan gambar balok yang tersusun dari kubus satuan, peserta didik dapat menganalisis sisi L3 Sd PG
(BRSD) balok yang dicat
33 3.4/IX/1 Kesebangunan dan Peserta didik dapat menentukan panjang salah satu sisi pada kesebangunan segitiga L2 Sd PG
kekongruenan
34 4.4/IX/1 Kesebangunan dan Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan L2 Sk PG
kekongruenan
35 3.5/IX/2 Bangun ruang sisi Peserta didik dapat menentukan luas permukaan gabungan dua BRSL. L2 Sk PG
lengkung (BRSL)
36 3.3/IX/1 Transformasi Peserta didik dapat menentukan bayangan dari dilatasi dengan titik pusat (0,0) L1 Md PG
No Nomor KD/ Level Tk. Bentuk
Materi Pokok Indikator / Kemampuan yang diuji
Soal Kelas /Smt Kog. Kes. Soal
Cakupan Materi 4 : Statistika dan Peluang
37 4.8/VII/2 Penyajian data dalam bentuk Disajikan diagram batang ganda, peserta didik dapat menganalisis selisih terbanyak. L3 Sd PG
tabel, diagram batang, garis
dan lingkaran
38 4.9/VIII/2 Ukuran pemusatan data Peserta didik dapat menyelesaikan masalah dari rata-rata gabungan L2 Sk PG
39 3.9/VIII/2 Titik sampel, ruang sampel Peserta didik dapat menentukan banyaknya ruang sampel mata dadu berjumlah n dari L2 Sd PG
dan peluang pelemparan dua buah dadu
40 3.9/VIII/2 Titik sampel, ruang sampel Peserta didik dapat menentukan peluang terambilnya bola dalam suatu kotak L2 Sd PG
dan peluang

Keterangan :
1. Level Kognitif : L1 (Pengetahuan dan Pemahaman), L2 (Aplikasi) dan L3 (Penalaran)
2. Tingkat Kesukaran : Md (Mudah), Sd (Sedang), dan Sk (Sukar)