Anda di halaman 1dari 4

Amalan bulan Sya’ban

Yang penuh keagungan


‫عمر الفاروق‬

Sya`ban
1. Di bulan ini di anjurkan agar memperbanyak sholawat
kepada Rasulullah saw, untuk menyambung dan
mempererat hubungan kita kepada Rasulullah saw ,
karena bulan ini adalah bulannya beliau. sebagaimana
sabda Nabi Muhammad saw (Sya’ban adalah bulanku)
2. Memperbanyak puasa khususnya puasa hari senin dan
kamis dan Ayamul bidh (hari 13,14,15)
3. Malam 15 Sya`ban : di anjurkan untuk menghidupkan
malamnya (Nisfu Sya`ban ) dengan beribadah,
bermunajat dan berdoa kepada Allah swt , karena malam
itu tidaklah seorang hamba memohon kepada Allah swt
melainkan do’anya di kabulkan oleh Allah swt,
sebagaimana di riwayatkan dari Abdullah bin Umar ra :
Lima malam yang tidak di tolak suatu doa 1.malam jum’at
2.malam pertama bulan Rajab 3.malam Nisfu Sya’ban 4.
Malam Lailatul Qodr 5. Malam hari Idul Adha dan Idul
Fitri. Sehingga di anjurkan bagi seseorang untuk
memperbanyak do’a kepada Allah swt baik urusan dunia
ataupun Akhirat.

1
Rasulullah saw bersabda : Barang siapa yang
menghidupkan lima malam maka berhak baginya surga :
Malam Tarwiyah (8 Dzulhijah) Malam Arofah (9
Dzulhijah) Malam Idul Adha (10 Dzulhijah) Malam Idul
Fitri dan Malam Nisfu Sya’ban.
4. Pada malam nisfu sya’ban malaikat mau mengganti
nama-nama orang yang akan meninggal dari sya’ban le
sya’ban berikutnya.
5. Allah mengampuni semua hambanya kecuali yang
musyrik, dan yang di hatinya ada kebencian kepada sa;ah
satu kaum muslimin, yang memutuskan tali silaturrahim,
dukun dlll.
6. Amalan yang paling afdhol di Malam Nisfu Sya’ban :
Membaca Surat yasin 3 kali,

 pertama dengan niat : panjang umur dalam ta`at


kepada Allah swt,
ِ
.‫الموت‬ ‫وحس ِن ال َخاتِ َم ِة ِعن َد‬ ِ ِ َ َ‫ول العم ِر فِي ط‬
ُ ‫اعة الل‬
ِِ
ُ ِ ُ‫ ال َفات َحة َو يَس بِنية ط‬
ِ
 Yang kedua dengan niat : dijauhkan dari bala.
‫الفتَن َما ظَ َهر ِم َنها َوَما بَطَن‬ ِ ‫ ال َفاتِحة و يس بِنِي ِة َدفع الب َلء والوباء والَمراض و‬
َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ
.‫الموت و عذائب في القبر‬ِ ِ ‫وس‬
‫وء ال َخاتِ َم ِة ِعن َد‬ َُ
 Yang ketiga dengan niat : dibanyakkan rizqi.
‫زق َح َل ًل ََثِ ًيرا طَيبًا ُمبَ َارًَا فِى‬ ِ ‫اس وتَيسير الر‬ ِ ِِ ِ
َ َ ِ ‫ ال َفات َحة َو يَس بِنية ا ِلستغنَاء َع ِن الن‬
.‫الدنيَا َوالَ ِخ َرة‬
Dan setiap selesai membaca surat yasin, lalu membaca
do’a berikut ini :
2
‫دعاء نصف شعبان‬
‫ص ْحبِ ِو َو َسل ْم‪.‬‬ ‫ِِ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬
‫صلى اللُ َعلَى َسيدنَا ُم َحمد َو َعلَى ٰالو َو َ‬ ‫َو َ‬
‫ْجلَ ِل َوا ِل َْ َر ِام‪ ,‬يَا ذَا الط ْوِل‬ ‫ك‪ ,‬يَا ذَا ال َ‬ ‫اَلل ُهم ياَ ذَا ال َْمن َولَ يُ َمن َعلَْي َ‬
‫ار ال ُْم ْستَ ِجي ِرين‪َ ,‬وَمأ َْم َن‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬
‫ت ظَ َه َر اللج ْين‪َ ,‬و َج َ‬ ‫َوا ِلنْ َع ِام‪ ,‬لَ الَوَ ال اَنْ َ‬
‫اب َش ِقيًّا اَ ْو‬ ‫ت ََتَبتَنِي ِع ْن َد َك ف ِي اُم ال ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬
‫ْكتَ ِ‬ ‫الْ َخائِف ْي َن‪ ,‬اَلل ُهم ا ْن َُ ْن َ ْ‬
‫ك‬ ‫ضلِ َ‬ ‫َم ْح ُرْوًما اَ ْو َمط ُْرْو ًدا اَ ْو ُم َقت ًرا َعلَي ف ِي الر ْز ِق‪ ,‬فَ ْام ُح اَلل ُهم بَِف ْ‬
‫اب‬‫ْكتَ ِ‬ ‫َش َقاوت ِي و ِحرمانِي وطَرِدي وإقْ تَار ِر ْزقِي‪ ,‬واَثْبِْتنِي ِع ْن َد َك ف ِي اُم ال ِ‬
‫َ‬ ‫َ َ َْ َ ْ َ َ‬
‫ك‬ ‫ْحق ف ِي َِتَابِ َ‬ ‫ك ال َ‬ ‫ْت َوقَ ْولُ َ‬ ‫ك قُل َ‬ ‫ات‪ ,‬فَِان َ‬ ‫س ِع ْي ًدا مرُزوقًا موف ًقا لِلْ َخ ْي ر ِ‬
‫َ‬ ‫َْ ْ َُ‬ ‫َ‬
‫شاء وي ثْبِ ُ ِ‬ ‫الْم ْن زِل على لِس ِ‬
‫ان نَبِي َ‬
‫ت َوع ْن َدهُ‬ ‫ك الْ ُم ْر َس ِل‪ ( ,‬يَ ْم ُحو اللُ َما يَ َ ُ َ ُ‬ ‫َ‬ ‫َُ‬
‫ف ِم ْن َش ْه ِر َش ْعبَا َن‬ ‫ِ‬ ‫ْكت ِ ِ‬
‫صِ‬ ‫اب)‪ ,‬الَ ِهي بِالت َجلي الَ ْعظَ ِم‪ ,‬ف ِي لَْي لَة الن ْ‬ ‫اُم ال َِ‬
‫ف َعني ِم َن‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬
‫ال ُْم َكرم‪ ,‬اَلتِي يُ ْف َر ُق ف َيها َُل اَ ْم ٍر َحك ْيم َويُ ْب َرْم‪ ,‬ا ْ‬
‫ص ِر ْ‬
‫ت اْلَ َعز اْلَ َْ َرُم‬ ‫ك أَنْ َ‬ ‫ت بِ ِو أَ ْعلَ ُم إِن َ‬ ‫الْبَلَءِ ماَ اَ ْعلَ ُم َوَما لَ اَ ْعلَ ُم َوَما أَنْ َ‬
‫ك ياَ اَرحم الر ِ‬
‫اح ِم ْي َن‪,‬‬ ‫ِ ِ‬
‫ت َعل ُم الْغُيُوب‪ ,‬ب َر ْح َمت َ ْ َ َ‬ ‫َواَنْ َ‬
‫ص ْحبِ ِو َو َسل ْم‪.‬‬ ‫ِِ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬
‫صلى اللُ َعلَى َسيدنَا ُم َحمد َو َعلَى ٰالو َو َ‬ ‫َو َ‬

‫‪3‬‬
Dan salah satu do’a yang di anjurkan untuk di baca di malam
tersebut.
َ ُ‫ اَلل ُهم إِني أَ ْسأَل‬،‫ف َعني‬
‫ك اْ َلع ْف َو‬ ُ ‫ك َع ُفو ََ ِريْ ٌم تُ ِحب اْ َلع ْف َو فَا ْع‬ َ ‫اَلل ُهم إِن‬
. ِ‫لم َعافَا َة الدائِ َمةَ فِي الديْ ِن َوالدنْ يَا َواْلَ ِخ َرة‬ ِ
ُ ْ‫َواْ َلعافيَةَ َوا‬
‫اجتِ ْي فَأَ ْع ِطنِ ْي‬ ِِ ِِ ِ
َ ‫ َوتَ ْعلَ ُم َح‬,‫ك تَ ْعلَ ُم سر ْي َو َع َلنيت ْي فَاقْ بَ ْل َم ْعذ َرت ْي‬ َ ‫اللهم إِن‬
.‫ َوتَ ْعلَ ُم َما فِ ْي نَ ْف ِس ْي فَا ْغ ِف ْر لِ ْي ذَنْبِ ْي‬,‫ُس ْؤلِ ْي‬
‫ص ْيبُنِ ْي‬
ِ ‫ادقًا حتى أَ ْعلَم أَنوُ َل ي‬ ِ ‫ وي ِقي نًا ص‬,‫اشر قَ لْبِي‬ ِ
ُ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ‫ك إِيْ َمانًا يُب‬ َ ُ‫اللهم إِن ْي أَ ْسأَل‬
.‫ك‬َ ِ‫ضائ‬ َ ‫ َوَرضنِ ْي بَِق‬, ‫إِل َما ََتَْبتَوُ لِ ٍي‬
Faedah
Sebagian Sholihin mengatakan : Barang siapa yang membaca :
di malam Nisfu Sya’ban sebanyak bilangan hurufnya (2375)
maka dia akan aman dari marabahaya dan kesusahan di tahun
tersebut.
‫ين‬ ِِ ِ ُ َُ ‫ك إِني‬ َ ‫َل إِلَوَ إِل أ‬
َ ‫نت م َن الظالم‬ َ َ‫بحان‬
َ ‫َنت ُس‬

Yayasan Al Fachriyah
Jln. Habib Novel Rt. 004/01 No. 1
Kel. Larangan Selatan Kec. Larangan Ciledug Tangerang Banten 15154

Anda mungkin juga menyukai