Anda di halaman 1dari 17

Nama : ……………………………………………….……..

Tahun : ……………………

SULIT 015/1

Matematik
Kertas 1
“LTS 3”
2006
1 jam

JABATAN PELAJARAN NEGERI PERAK

“LEARNING TO SCORE 2006”


MATEMATIK
Kertas 1 - Set Tiga

Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

2. Jawab semua soalan.

3. Jawab dengan menghitamkan ruangan pada kertas jawapan.

4. Bagi setiap soalan, hitamkan satu ruangan sahaja.

5. Sekiranya anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat.
Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

6. Rajah yang mengiringi soalan tidak dilukiskan mengikut skala kecuali dinyatakan.

7. Anda boleh membuat kerja mengira di tempat kosong di dalam kertas soalan.

Kertas soalan ini mengandungi 17 halaman bercetak

[ Lihat sebelah
SULIT
Jawab semua soalan.

1 25 189 + 492 351 + 87 =


Bundarkan jawapan kepada puluh ribu terdekat?
A 510 000
B 517 000
C 518 000
D 520 000

2 Di antara duit syiling berikut, yang manakah tidak terdapat di pasaran.


A 1 sen
B 20 sen
C 30 sen
D 50 sen

3 Rajah 1 menunjukkan satu pernyataan.

Saya membawa air minum


ke sekolah dalam sebuah
bekas setiap hari.

RAJAH 1

Apakah ukuran isipadu air sesuai yang dibawanya setiap hari.?


A 15 mℓ
B 15 mℓ
C 15 ℓ
D 15 ℓ

4 04 juta − 29 876 =


A 370 124
B 370 234
C 381 234
D 389 876

2

7
5 4 2 =
8
7
A 2 8

1
B 2 8

3
C 1
8
1
D 1
8

6 45 607 + 345 × 7 =
A 47 022
B 48 022
C 321 654
D 321 664

jam ÷ 5 =
1
7 2
3
Nyatakan jawapan dalam minit.
A 6
B 20
C 24
D 28

8 50 – 342 – ( 72 + 0696 ) =


A 7304
B 7904
C 8696
D 9296

9 35 % daripada 5 ialah
A 70
B 175
C 7
D 175

3
10 Rajah 2 menunjukkan nombor pada empat keping kad .

161 1061 1601 1016

RAJAH 2
Susunan yang betul mengikut tertib menurun bagi nombor- nombor itu ialah
A 161 , 1601 , 1061 , 1016
B 1016 , 1061, 1601 , 161
C 161 , 1061, 1601, 1016
D 1016 , 161, 1601, 1061

11 Berapakah purata , dalam mℓ, bagi 2 ℓ , 424 mℓ , 1 ℓ 60 mℓ dan 0.4 ℓ ?


A 296
B 746
C 971
D 1 106

3 1
12 Berapakah beza, dalam minit, di antara 3 jam dengan 1 jam ?
4 2
A 75
B 115
C 135
D 155

13 Diberi × 10 = 4072 + 298 .


Apakah nombor yang patut diisi dalam petak kosong?
A 0437
B 437
C 437
D 437

4
14 Di antara ukuran berat berikut yang manakah paling berat ?
A 007kg
B 07kg
C 70g
D 7g

15 Rajah 3 menunjukkan satu garis nombor.

800 840 P

RAJAH 3

Berapakah nilai P + 590 ?


A 1 430
B 1 470
C 1 510
D 1 550

16 Rajah 4 menunjukkan waktu mula dan waktu akhir sebuah drama televisyen.

12 12

9 3 9 3

6 6

Waktu mula Waktu akhir


RAJAH 4
10% daripada tempoh masa itu adalah siaran iklan.
Kira tempoh masa,dalam minit, siaran drama tersebut.
A 11
B 15
C 99
D 135

5
17 Rajah 5 menunjukkan beberapa ciri sebuah pepejal.

12 tepi yang sama panjang


6 satah yang sama luas.

RAJAH 5
Apakah nama pepejal itu ?
A Piramid
B Kon
C Kuboid
D Kubus

18 Rajah 6 menunjukkan waktu mula Zainal mengulangkaji pelajaran pada awal pagi.

12

9 3

RAJAH 6
1
Zainal berehat pada pukul 10.00 a.m. selama 2 jam dan kembali mengulangkaji

sehingga pukul 11.45 a.m.


Berapakah lama masa Zainal mengulangkaji pelajaran ?

A 4 jam 30 minit
B 4 jam 45 minit
C 5 jam
D 6 jam

6
19 Daerah P mempunyai 4 876 orang murid. Bilangan murid Daerah Q adalah 4 kali
bilangan murid daripada bilangan murid Daerah P. Jumlah murid yang memakai
cermin mata di kedua-dua daerah itu ialah 135 orang.

Berapakah bilangan murid yang tidak memakai cermin mata di kedua-dua daerah
itu ?

A 19 369
B 19 504
C 24 245
D 24 515

20 Rajah 7 menunjukkan harga buah duku yang dijual oleh Pak Abu.




 
 
 
1 kg RM3
4 kg RM10

RAJAH 7

Puan Nora membeli 10 kg buah duku. Di antara berikut yang manakah jumlah
bayaran terendah yang perlu dibayar?
A RM23
B RM26
C RM28
D RM30

21 Jadual 1 menunjukkan bilangan pekerja warga asing di sebuah syarikat.

Jantina Pekerja warga asing


Lelaki 8
Wanita 12

JADUAL 1
Terdapat 31 orang pekerja lelaki dan 49 orang pekerja wanita di syarikat itu.
Hitungkan peratus pekerja warga tempatan.
A 20
B 25
C 75
D 80

7
22 Rajah 8 menunjukkan isipadu dua jenis minuman.

Air
Susu Mineral
12ℓ 650 mℓ

RAJAH 8

Sham membeli 13 kotak susu dan 7 botol air mineral.


Berapakah jumlah isipadu, dalam liter , isipadu air minuman yang dibelinya?

A 611
B 16055
C 2015
D 37

23 Jadual 2 yang tidak lengkap menunjukkan jumlah markah yang diperoleh empat
orang murid dalam suatu ujian.

Murid Ken Lim Min Non

Markah 450 484

JADUAL 2
Purata markah bagi keempat-empat murid itu ialah 440 . Markah Min dan Non
adalah sama. Berapakah markah Min ?
A 413
B 467
C 494
D 880

8
24 Rajah 9 menunjukkan jarak di antara tiga buah bandar.

K L
248 km
58 km

M
RAJAH 9

Kampung Q terletak di tengah-tengah antara jarak Bandar K dengan Bandar L .


Berapakah jarak, dalam km, dari kampung Q ke Bandar M?
A 414
B 538
C 704
D 828

3
25 Suzie ada 480 biji manik. daripada jumlah manik itu berwarna merah. Bakinya
8
berwarna hijau dan kuning. Bilangan manik berwarna hijau adalah 2 kali manik
berwarna kuning.
Berapakah bilangan manik berwarna kuning?
A 100
B 150
C 200
D 300

9
26 Rajah 10 menunjukkan berat tiga biji tembikai.

235kg 1kg 950g 500 g

RAJAH 10

Berapakah jumlah berat, dalam kg, ketiga-tiga tembikai itu ?


A 48
B 93
C 2235
D 2685

27 Sebuah kotak besar mengandungi 20 kotak kecil. Setiap kotak kecil boleh diisi
antara 25 hingga 30 batang mancis.
Berapakah anggaran batang mancis yang terdapat dalam 7 buah kotak besar?
A 2 000
B 2 500
C 3 000
D 4 000

28 Jadual 3 menunjukkan bayaran bil yang perlu dibayar oleh Encik Johan.

Bil Amaun yang perlu


dibayar
Elektrik RM102.40
Air RM57.60

JADUAL 3

Encik Johan membayar sebanyak 75% daripada jumlah yang perlu dibayar.
Berapakah baki yang masih tinggal?

A RM40
B RM56
C RM104
D RM120

10
29 Rajah 11 menunjukkan berat bagi 5 bungkus biskut yang sama berat.

500g
500g
250g 250g

RAJAH 11

Di antara bacaan timbangan berikut, yang manakah menunjukkan berat bagi 2


bungkus biskut ?

A
0
g
750 250

500

B
0
g
750 250

500

C
0
g
750 250

500

D
0
g
750 250

500

11
30 Rajah 12 menunjukkan perbualan dua orang murid.

Jasni : Berapakah tinggi kamu Rina ?


Rina : Tinggi saya 15 cm lebih rendah dariapda
kakak saya, Rita, yang tingginya 172 m.
Berapakah pula tinggi kamu ?
Jasni : Tinggi saya 8 cm lebih tinggi daripada
adik saya, Jazli, yang tingginya 165 m

RAJAH 12

Berdasarkan perbualan tersebut, siapakah yang paling tinggi ?

A Jasni
B Rita
C Rina
D Jazli

31 Jadual 4 menunjukkan harga sotong dan udang.

Barang Harga (1kg)


Sotong RM24

Udang RM36

JADUAL 4
Puan Sal membeli 700g sotong dan 16 kg udang. Dia membayar dengan sekeping
wang kertas RM50 dan 3 keping wang kertas RM10.
Berapakah baki wangnya ?
A RM4.40
B RM5.60
C RM15.60
D RM20.00

12
32 Rajah 13 menunjukkan sebuah kuboid P dan sebuah kubus Q ?

2 cm Q
P 6 cm
27 cm

Y cm

RAJAH 13

Isipadu kuboid P adalah 2 kali isipadu kubus Q . Hitungkan panjang Y, dalam cm.

A 6
B 8
C 12
D 15

33 Rajah 14 dilukis pada petak-petak segiempat sama yang sama besar.

1 cm

RAJAH 14

Hitungkan luas, dalam cm² , kawasan berlorek ?

A 175
B 165
C 140
D 105

13
34 Rajah 15 menunjukkan sebuah segi empat tepat PQRS dan sebuah segitiga WXY .

P 14 cm Q

Y
9 cm

6 cm

S W 8 cm X R

RAJAH 15

Perimeter kawasan berlorek ialah 54 cm.


Hitungkan panjang XY, dalam cm .

A 10
B 13
C 14
D 16

35 Rajah 16 menunjukkan soalan yang perlu diselesaikan oleh empat orang murid.

Adli : Hitungkan 9% daripada 5 400


Ben : Hitungkan 15% daripada 3 300
Chen : Hitungkan 25 % daripada 2 000
Dali : Hitungkan 5% daripada 10 000

RAJAH 16

Siapakah yang mendapat jawapan yang paling kecil nilainya ?

A Adli
B Ben
C Chen
D Dali

14
36 Jadual 5 yang tidak lengkap menunjukkan markah Matematik 3 orang murid.

Murid Markah
Fendi 67
Gayah 81
Halim

JADUAL 5

Purata markah setiap murid itu ialah 70 .


Di antara pernyataan berikut yang manakah benar ?

A Jumlah markah Fendi dan Halim ialah 3.


B Jumlah markah Gayah dan Halim ialah 134.
C Beza markah Halim dengan purata markah dua orang kawannya ialah 12
D Markah Halim adalah yang tertinggi.

37 Rajah 17 ialah piktograf yang menunjukkan bilangan nasi lemak yang dijual oleh
sebuah kedai dalam masa tiga hari.

Isnin     

Selasa   

Rabu    

 mewakili 90 bungkus nasi lemak

RAJAH 17

3
5 daripada jumlah nasi lemak yang dijual itu adalah nasi lemak ikan bilis dan
bakinya nasi lemak udang .
Berapakah bilangan bungkus nasi lemak udang yang dijual ?
A 216
B 432
C 648
D 1080

15
38 Rajah 18 ialah carta palang yang tidak lengkap menunjukkan tinggi lima orang murid.

180

170
Ketinggian murid ( cm)

160

150

140

130

120

110
Rin Min Mal Nif Wan
MURID

RAJAH 18

Tinggi Wan adalah 3 cm kurang daripada purata tinggi empat orang murid itu.
Berapakah tinggi, dalam cm, Wan ?

A 135
B 162
C 165
D 168

39 Zana membungkus 5 bungkusan hadiah M dan 2 bungkusan hadiah N. Setiap


bungkusan M memerlukan 15m reben. Zana menggunakan 12m reben untuk
mengikat kesemua bungkusan hadiah itu.
Kira panjang, dalam cm, reben yang digunakan untuk mengikat setiap bungkusan N.

A 222
B 450
C 225
D 450

16
40 Rajah 19 menunjukkan harga dua buah kamera video R dan S sebelum diskaun.

R S
RM1500 RM1200

RAJAH 19
Diskaun 30%
Diskaun 20%

RAJAH 19

Di antara pernyataan berikut, yang manakah tidak benar ?

A Harga kamera video R selepas diskaun ialah RM1050


B Harga kamera video S selepas diskaun ialah RM960
C Beza harga kamera video R dengan kamera video S selepas diskaun ialah
RM9
D Jumlah potongan harga kamera video R dan S ialah RM1 350

KERTAS SOALAN TAMAT

17