Anda di halaman 1dari 5

FPK

objektif...

1. laporanpendidikan
2.prinsip FPK
3.kerjaya guru
4.tokoh
5.modelkurikulum
6.KBSR
7.teori
8.Falsafahpendidikanislam + barat
9.KBSM

soalan struktur....

Soalan 1
a) 4 tunjang yang menjadi dasar pendidikan menurut islam
- Percaya kehidupan di dunia dan akhirat
- Keesaan tuhan
- Kepercayaan kepada nabi dan rasul
- Bertanggungjawab terhadap diri sendiri
b) Falsafah pendidikan timur turut menyumbang terhadap perkembangan sistem
pendidikan di Malaysia. Beri 3 bukti implikasi falsafah timur terhadap sistem
pendidikan di Malaysia
- Perkembangan individu : membina tingkah laku manusia menjadi manusia yang
berakhlak
- Matlamat pendidikan : membina masyarakat yang harmoni
- Objektif pendidikan : melahirkan manusia yang sempurna dari segi JERIS
- Penekanan dari segi mata pelajaran matematik, sejarah, kesusasteraan dan
geografi
Soalan 2
a) Parenealisme berasaskan falsafah tradisional yang banyak dipengaruhi oleh
fahaman idealism Plato dan Aristotle. Menurut fahaman Parenialisme, manusia
adalah rasional maka rasionaliti dan intelek disemai melalui pendidikan. Nyatakan 4
fokus fahaman Perenealisme
- Fokus pada zaman Plato : perkembangan manusia yang menyeluruh, Pendidikan
manusia, topic pengetahuan umum di ajar dahulu, guru ialah pakar yang bijaksana
b) Menurut ahli falsafah pendidikan Esentialisme, guru perlu memainkan peranan
membantu pelajar memperoleh keperluan dan kualiti kehidupan agar mereka dapat
Berjaya dalam hidup dan masyarakat. Berikan 3 implikasi kenyataan fahaman
Esentialisme terhadap perkembangan pendidikan di Malaysia
- Kokurikulum : 3M menulis, membaca, mengira
- Peranan guru : guru seorang yang berwibawa di dalam kelas
- Peranan murid: berusaha bersungguh-sungguh
- Kaedah mengajar : didaktik
Soalan 3
a) Tokoh pendidik barat dan timur telah banyak memberikan sumbangan dalam
bidang pendidikan berkaitan falsafah, psikologi dan pedagogi. Terangkan 5
pandangan pengasas pendidikan progresif John Dewey tentang pendidikan.
- Pelajaran lebih mudah, menarik dan bermakna jika dirancang mengikut keperluan
minat murid
- Pentingnya pengalaman
- Ilmu pengetahuan boleh diperolah melalui hubungan manusia dengan alam sekitar
- Perlu mengamalkan kepimpinan demokratik
- Proses pendidikan perlu berlandaskan kajian sains
b) Aminuddin Baki merupakan seorang tokoh pendidikan Negara kita yang
terbilang. Beliau telah banyak berjasa dan menabur bakti dalam usaha peningkatan
mutu pendidikan Negara. Nyatakan 5 sumbangan beliau dalam usaha
meningkatkan mutu pendidikan Negara
- Memperkenalkan sejarah islam
- Memperkenalkan pendidikan aneka jurusan
- Jawatankuasa penyata razak & rahman talib
- Menubuhkan ahli majlis pemeriksaan Malaysia
- Mewujudkan sijil rendah pelajaran (SRP)
Soalan 4
a) Nyatakan 4 peranan guru dalam merealisasikan hasrat FPG
- Meningkatkan kemahiran professional (kaedah dan sebagainya)
- Meningkatkan kemahiran ICT
- Meningkatkan kemahiran KBKK
- Menjadi guru yang berpengetahuan, bertanggungjawab dan berdaya saing
b) Jelaskan dengan contoh bagaimana FPK dapat meningkatkan sistem pendidikan
negara ke tahap pendidikan bertaraf dunia
- Penyesuaian mengikut zaman (global & glokal)
- Penekanan kepada 3M
- Penekanan kepada modal insane
- Negara kita menjadi hub pendidikan di peringkat Asia

esei....

1. prkembangan sistem pndidikan di malaysia slepas dan semasamerdeka...

2. konsep modal insan kerjaya guru sebagai ibadah( perspektif agama)

3. pembentukan dan pelaksanaan kokurikulum...

jawapan utk esei..


1. komponen model kurikulum tyler.
•Objektif :
tahu tujuan pendidikn. - hasil pembelajaran
- potensi murid (contoh lemah, cemerlng, sedrhana,
bermslh pelajaran) .
- subjek yang diambil (cth sains, BI, dll)
- keperluan masyarakat.(peluang pekerjaan, perpaduan,
Patriotisme).
•Kandungan :
Pengalaman pendidkan perlu - khusus
- jelas / tepat
- berlandaskn FPK & FPG
- berdsrkn pngetahuan sedia ad murid
- boleh diukur
•Pengurusan
Melibatkan - pemilihan isi kndungan
- pengalamn pembelajarn (aktvt) sejjar dgn tujuan pend.
- Menggunakan RPH selari dgn tujuan penddikan.

•Penilaian
Pertimbangan diberi kpd : - formatif dn sumatif
- model penilaian yg diguna.

2. ciri2 guru yg dihasratkn oleh FPG:


1. Bersikap profesional.
2. Mempamerkan ciri-ciri kekuatan teori.
3. Kaya ilmu pengetahuan.
4. Bertindak di atas landasan etika dan tatasusila kerja.
5. Berakhlak terpuji dan mempunyai moral yang teguh.
6. Sentiasa berusaha meningkatkan kualiti hasil pengajaran.
7. Prihatin dengan kehendak murid dan ibu bapa.
8. Berkebolehan menilai kekuatan dan kelemahan murid-murid.
9. Melengkapkan diri dengan kemahiran yang sejajar dengan tuntutan semasa.
10. Menampilkan watak terpuji, berimej, berperibadi mulia, berwawasan sebagai
pendidik unggul pada setiap masa.
11. Memastikan situasi 'guru mengajar murid belajar' wujud di dalam kelas.
12. Berupaya melahirkan 'persekolahan berwatak' supaya pelajar mempunyai
kekuatan ilmu, berpersonaliti sihat dan serba boleh.
13. Berupaya membina minda pelajar yang cemerlang akademik.
14. Berupaya membentuk perwatakan murid dengan pelbagai keteguhan nilai diri
(bermoral, berakhlak mulia, berketrampilanm, pandai menyesuaikan diri dengan
situasi tertentu).
15. Taat dan setia terhadap perkhidmatannya, mempertahankan martabat
profesionnya.
16. Menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan, bebas pendirian, tidak berbelah
bahagi.
17. Profesional dan menumpukan perhatian kepada P&P di sekolah.

SEBELUM MERDEKA

Dasar ‘laissez-faire’

Pendidikan sebelum merdeka Semasa penjajahan British, sistem persekolahan yang


diamalkan adalah dasar ‘pecah’ dan ‘perintah’. Kerajaan British mengamalkan
dasar ‘laissez-faire’ dengan membiarkan tiap-tiap sistem persekolahan itu
berkembang mengikut haluan masing-masing. Kesannya, telah wujud empat sistem
persekolahan yang berbeza di negara kita pada masa itu. Hal ini menyebabkan
jurang ekonomi dan sosial yang semakin ketara dalam kalangan rakyat yang
berbilang kaum. Kaum Melayu dengan sekolah pondok yang bersifat tradisional
memperlihatkan mutu pendidikan yang amat terbatas dan sekolah-sekolah Melayu
ini didirikan atas daya usaha orang perseorangan. Manakala kaum Cina dengan
sekolah Cina yang diusahakan oleh sukarelawan Cina, sedangkan sekolah Tamil
pula diuruskan oleh kaum India, menakala Sekolah Inggeris pula diambil alih oleh
mubaligh-mubaligh Kristian.
Penyata Razak
Sistem persekolahan yang berbeza mempunyai haluan masing-masing dan tidak
dapat melahirkan satu identiti bangsa. Atas rasa kesedaran kebangsaan menerusi
pendidikan sebagai alat untuk mencapai perpaduan bangsa, maka satu
jawatankuasa ditubuhkan untuk mengkaji sistem pendidikan yang sedia ada.
Cadangan itu dikenali sebagai Penyata Razak 1956.
Laporan Penyata Razak 1956 mengemukakan dua cadangan utama yang menjadi
teras pembangunan pendidikan negara. Pertama, laporan ini mencadangkan setiap
kanak-kanak diberi peluang mendapat pelajaran apabila mencapai umur
persekolahan. Kedua, mengesyorkan perwujudan satu sistem pendidikan bagi
semua kanak-kanak agar dapat melahirkan rakyat yang bersatu padu dan
berdisiplin.
Bagi mencapai matlamat ini, Penyata Razak mengutamakan sistem pelajaran
kebangsaan yang pertama di Tanah Melayu. Penyata Razak ini kemudian dijadikan
Ordinan Pelajaran 1957 yang mengasaskan satu sistem bercirikan nasional dan
menjamin tempat di sekolah-sekolah rendah bagi setiap kanak-kanak di negara ini.
Penyata Razak ini telah diperakui dan diluluskan menjadi Ordinan Pelajaran tahun
1957. Ordinan ini juga mewajibkan semua jenis sekolah menggunakan sukatan
pelajaran yang sama. Laporan ini turut mengakui tujuan kerajaan untuk menjadikan
Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar secara langsung berkait rapat dengan
usaha pembinaan negara. Bahasa Melayu digunakan dalam konteks untuk
membantu perpaduan kebangsaan dan menjadi wahana yang berkesan untuk
komunikasi pelbagai kumpulan etnik dan masyarakat pelbagai dialek. Selain itu,
Bahasa Melayu juga dapat membantu pembentukan jati diri bangsa Malaysia yang
menggunakan bahasa komunikasi yang mudah difahami.