Anda di halaman 1dari 7

PANDUAN PENGGUNAAN TEMPLAT

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) BAHASA MELAYU TINGKATAN 1

PENGENALAN

Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) adalah sebahagian daripada komponen didalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS).
Pelaksanaannya telah bermula sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil. 3 Tahun 2011. PBD sebelum
ini dikenali sebagai PS (Pentaksiran Sekolah) di mana ia dilaksanakan secara formatif dan sumatif dengan pelbagai pendekatan
dan kaedah bagi mengenalpasti perkembangan pembelajaran murid secara keseluruhan.

A MAKLUMAT AM
Templat Pelaporan PBD ini mengandungi 5 halaman (sheet) :
1. PANDUAN
2. REKOD PRESTASI MURID
3. LAPORAN MURID (INDIVIDU)
4. DATA PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
5. GRAF PELAPORAN

B PENGGUNAAN TEMPLAT
Guru hendaklah melengkapkan maklumat asas pada templat ini di halaman REKOD PRESTASI MURID.
Maklumat yang perlu dilengkapkan adalah:
1. Nama dan Alamat Sekolah
2. Nama Guru dan Nama Kelas
3. Senarai Nama Murid, Nombor Kad Pengenalan dan Jantina
4. Nama Pentadbir
5. Jawatan Pentadbir (Guru Besar/ Pengetua)

C TAHAP PENGUASAAN

Tahap Penguasaan murid bagi setiap komponen di dalam templat ini direkodkan untuk tujuan pelaporan perkembangan
pembelajaran murid bagi sesuatu tempoh tertentu (Pertengahan / Akhir Tahun). Guru hanya perlu merekodkan Tahap
Penguasaan ini di halaman REKOD PRESTASI MURID sahaja dan seterusnya pelaporan individu murid akan dijana secara
automatik di halaman LAPORAN MURID (INDIVIDU) untuk cetakan. Tahap Penguasaan (TP) bagi tujuan analisis kelas dijana
secara automatik di halaman GRAF PELAPORAN.

D PENENTUAN TAHAP PENGUASAAN


1
Pentaksiran atau penilaian perlu dilakukan sepanjang masa semasa proses PdP berlaku yang berfokuskan kepada sesuatu
standard pembelajaran yang dipilih ketika proses sesuatu PdP. Tercapai atau tidak sesuatu tahap penguasaan boleh dikenal
pasti melalui objektif PdP berdasarkan standard pembelajaran yang dipilih. Murid yang tidak mencapai objektif standard
pembelajaran tersebut akan diulang ajar oleh guru.
Tahap Penguasaan murid akan ditentukan melalui pentaksiran atau penilaian yang dilakukan oleh guru semasa proses PdP.
2
Sebagai bukti pentaksiran tahap penguasaan murid telah dilakukan, guru boleh merekodkan atau mencatat tahap
penguasaan tersebut untuk membantu guru mengisi templat pelaporan yang disediakan. Templat pelaporan ini terdiri
daripada tiga kemahiran dalam tiga lajur iaitu kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran
menulis yang dibina berasaskan standard pembelajaran bagi setiap kemahiran bahasa.
3
Bagi tujuan pelaporan, guru hendaklah mengisi templat pelaporan yang disediakan oleh KPM sebanyak dua kali setahun
iaitu pertengahan dan akhir tahun. Guru hendaklah memilih option di sebelah kanan bahagian atas halaman untuk
menentukan pertengahan atau akhir tahun.
4

Tahap penguasaan yang terbaik dilaporkan di dalam templat pelaporan tersebut bagi setiap kemahiran bahasa iaitu kemahira
seni visual,
teknik, media
dan
proses
dalam
penghasilan
karya.
TP3:
Mengaplikasikan
SEKOLAH : SMK USJ 4 kefahaman dan
kemahiran
ALAMAT : JALAN USJ 4/3,47600
bahasaUEP,
seni
visual,
: SUBANG JAYA,media,
SELANGOR.
teknik
dan proses
TARIKH PELAPORAN : dalam ======
penghasilan ID#AAAAL2nfofQ
karya Sila tentukan peringkat pentaksiran Windows User
serta (2021-03-25
MATA PELAJARAN NAMA GURU MATA PELAJARAN: mengamalkan Pentaksiran Pertengahan Tahun 09:27:45)
nilai murni. TP keseluruhan
BAHASA MELAYU KELAS: TP4: Pentaksiran Akhir tahun Hanya
Menganalisis dilaporkan untuk
aplikasi bahasa Pentaksiran
NO. MY KID / NO. seni visual, Akhir Tahun
TAHAPteknik
media, PENGUASAAN BAGI SETIAP BIDANG TAHAP PENGUASAAN sahaja.
BIL. NAMA MURID KAD JANTINA dan
MENDENGAR KESELURUHAN
PENGENALAN proses MEMBACA MENULIS
DANdalam
BERTUTUR
1
penghasilan
2 karya melalui
3 eksplorasi dan
4 penjanaan idea
5 serta
mengamalkan
6 nilai murni.
7 TP5:
8 Menjustifikasika
n aplikasi bahasa
9 seni visual,
10 media, teknik
dan
11 proses dalam
12 penghasilan
karya melalui
13 pengolahan idea
14 serta
15 mengamalkan
nilai murni.
16 TP6: Mencipta
17 hasil karya
secara kreatif,
18 inovatif dan
19
mengamalkan
20 nilai murni
21 dengan
22 mengaplikasi
bahasa seni
23 visual,
24 media, teknik
dan proses serta
25 mampu
26 membuat
apresiasi
27 secara ilmiah.
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

…………………………………………………
PN. LIM YEN LENG
PENGETUA
SMK USJ 4
SMK USJ 4
JALAN USJ 4/3,47600 UEP, LOGO
SUBANG JAYA, SELANGOR. SEKOLAH
30 December, 1899

BAHASA MELAYU

Nama Murid
No. MY KID
Jantina
Kelas 0
Nama Guru 0
Tarikh Pelaporan 30 December, 1899

Tahap Penguasaan Keseluruhan PENTAKSIRAN PERTENGAHAN TAHUN

Berikut adalah pernyataan bagi


Tahap Penguasaan Keseluruhan hanya dilaporkan pada pentaksiran akhir tahun sahaja
Tahap Penguasaan keseluruhan

TAHAP
MATA PELAJARAN KEMAHIRAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

MENDENGAR DAN
#N/A
BERTUTUR

BAHASA MELAYU MEMBACA #N/A

MENULIS #N/A

ULASAN TAMBAHAN
(Jika ada) :

………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………
0 PN. LIM YEN LENG
GURU MATA PELAJARAN PENGETUA
SMK USJ 4 SMK USJ 4
DATA PERNYATAAN STANDARD PRESTASI

TAHAP
KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR
PENGUASAAN
Memberikan respons terhadap maklumat, fakta dan idea dalam pengumuman dan ucapan yang diperdengarkan
1 dengan menggunakan sebutan mengikut konteks serta memahami perkataan dan rangkai kata dalam pelbagai ujaran
pada tahap sangat terhad.

Memberikan respons terhadap maklumat, fakta dan idea dalam pengumuman dan ucapan yang diperdengarkan
2 dengan menggunakan sebutan yang betul mengikut konteks serta memahami perkataan dan rangkai kata dalam
pelbagai ujaran pada tahap terhad.

Memberikan respons terhadap maklumat, fakta dan idea dalam pengumuman dan ucapan yang diperdengarkan
3 dengan menggunakan sebutan yang betul mengikut konteks serta memahami perkataan dan rangkai kata dalam
pelbagai ujaran pada tahap memuaskan.

Memberikan respons terhadap maklumat, fakta dan idea dalam pengumuman dan ucapan yang diperdengarkan
4 dengan menggunakan sebutan yang tepat mengikut konteks serta memahami perkataan dan rangkai kata dalam
pelbagai ujaran pada tahap kukuh.
Memberikan respons terhadap maklumat, fakta dan idea dalam pengumuman dan ucapan yang diperdengarkan
5 dengan menggunakan sebutan yang betul mengikut konteks serta memahami perkataan dan rangkai kata dalam
pelbagai ujaran pada tahap tekal dan terperinci.

Memberikan respons terhadap maklumat, fakta dan idea dalam pengumuman dan ucapan yang diperdengarkan
6 dengan menggunakan sebutan yang betul mengikut konteks serta memahami perkataan dan rangkai kata dalam
pelbagai ujaran pada tahap tekal, terperinci dan menjadi teladan.

TAHAP
KEMAHIRAN MEMBACA
PENGUASAAN
Membaca secara mekanis, intensif dan ekstensif, menyatakan makna perkataan, memproses dan memahami
1 maklumat, memberikan respons, serta mengenal pasti idea utama dan idea keseluruhan dalam pelbagai bahan pada
tahap yang sangat terhad.

Membaca secara mekanis, intensif dan ekstensif, menyatakan makna perkataan, memproses dan memahami
2 maklumat, memberikan respons, serta mengenal pasti idea utama dan idea keseluruhan dalam pelbagai bahan pada
tahap yang terhad.

Membaca secara mekanis, intensif dan ekstensif, menyatakan makna perkataan, memproses dan memahami
3 maklumat, memberikan respons, serta mengenal pasti idea utama dan idea keseluruhan dalam pelbagai bahan pada
tahap yang memuaskan.

Membaca secara mekanis, intensif dan ekstensif, menyatakan makna perkataan, memproses dan memahami
4 maklumat, memberikan respons, serta mengenal pasti idea utama dan idea keseluruhan dalam pelbagai bahan pada
tahap yang kukuh.

Membaca secara mekanis, intensif dan ekstensif, menyatakan makna perkataan, memproses dan memahami
5 maklumat, memberikan respons, serta mengenal pasti idea utama dan idea keseluruhan dalam pelbagai bahan pada
tahap yang tekal dan terperinci.

Membaca secara mekanis, intensif dan ekstensif, menyatakan makna perkataan, memproses dan memahami
6 maklumat, memberikan respons, serta mengenal pasti idea utama dan idea keseluruhan dalam pelbagai bahan pada
tahap yang tekal, terperinci dan menjadi teladan.

TAHAP
KEMAHIRAN
Menulis untuk MENULIS
menyatakan makna kata dan sesuatu situasi yang dibaca, didengar dan ditonton serta melengkapkan
PENGUASAAN
1 maklumat
Menulis dalam
untuk pelbagai bahan,
menyatakan maknamenghasilkan pelbagai
kata dan sesuatu penulisan,
situasi dan mengedit
yang dibaca, teks ditonton
didengar dan dengan serta
betul, melengkapkan
tepat dan
2 gramatis
maklumat
Menulis pada
untuk tahap
dalam sangat
pelbagai
menyatakan terhad.
bahan,
makna menghasilkan pelbagai
kata dan sesuatu penulisan,
situasi dan mengedit
yang dibaca, teks ditonton
didengar dan dengan serta
betul, melengkapkan
tepat dan
3 gramatis
maklumat pada
Menulis untuk tahap
dalam terhad
pelbagai
menyatakan bahan,
maknamenghasilkan pelbagai
kata dan sesuatu penulisan,
situasi dan mengedit
yang dibaca, teks ditonton
didengar dan dengan serta
betul, melengkapkan
tepat dan
4 gramatis
maklumat pada tahap
dalam memuaskan.
pelbagai bahan, menghasilkan pelbagai penulisan, dan mengedit teks dengan betul, tepat dan
Menulis untuk menyatakan makna kata dan sesuatu situasi yang dibaca, didengar dan ditonton serta melengkapkan
5 gramatisuntuk
maklumat
Menulis pada tahap
dalam kukuh.
pelbagai
menyatakan bahan,
maknamenghasilkan pelbagai
kata dan sesuatu penulisan,
situasi dan mengedit
yang dibaca, teks ditonton
didengar dan dengan serta
betul, melengkapkan
tepat dan
6 gramatis pada
maklumat tahap
dalam tekal bahan,
pelbagai dan terperinci.
menghasilkan pelbagai penulisan, dan mengedit teks dengan betul, tepat dan
gramatis pada tahap sangat tekal, terperinci dan menjadi teladan.

TAHAP
KESELURUHAN
PENGUASAAN Murid mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang sangat lemah, sangat terhad dan
1
memerlukan
Murid banyak bimbingan,
mempamerkan panduan dan
tahap pengetahuan latihan
bahasa dandalam kemahiran
kecekapan bahasa.
berbahasa yang lemah, terhad dan memerlukan
2
sedikit bimbingan,
Murid berupaya panduan, dantahap
mempamerkan latihan dalam kemahiran
pengetahuan bahasabahasa.
dan kecekapan berbahasa yang sederhana dan berupaya
3 Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa danasas
kecekapan berbahasadalam
yang baik, dapat bahasa.
mengungkapkan idea serta menguasai kemahiran berfikir yang tanpa bimbingan kemahiran
4 mengaplikasikan pengetahuan bahasa dengan berkesan, berupaya mengungkapkan idea, menguasai kemahiran
berfikir yang kritis, dan mengamalkan pembelajaran kendiri secara minimum dalam kemahiran bahasa.
Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang tinggi, berupaya
mengungkapkan
Murid idea dengan jelas
berupaya mempamerkan danpengetahuan
tahap terperinci, berkomunikasi secara efektif,
bahasa dan kecekapan mengaplikasikan
berbahasa pengetahuan
yang cemerlang dan konsisten,
5
bahasa
berupayayang lebih kompleks,
mengungkapkan menguasai
idea kemahiran
dengan jelas, berfikir
terperinci danyang kritis menguasai
tersusun, dan kreatif, kemahiran
serta mengamalkan pembelajaran
berfikir yang kritis, kreatif
6 secara kendiri dalam kemahiran bahasa.
dan inovatif, berkomunikasi secara efektif dan penuh keyakinan, mengamalkan pembelajaran secara kendiri serta
menjadi model teladan kepada murid yang lain dalam kemahiran bahasa.
BAHASA MELAYU
Sekolah: SMK USJ 4 Guru Mata Pelajaran: 0
Kelas 0
MENDENGAR DAN BERTUTUR MEMBACA
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
12BIL. MURID 0 0 0 0 0 0 12BIL. MURID 0 0 0 0 0 0
12
12 12
12

5
10 10
5
10
10 10
10
8 8

8
8 8
8
6 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06
6 06
1 2 3 4 5 6 6
1 2 3 4 5 6
4 4

4
4 4
4
2 JUMLAH 0 MURID 2 JUMLAH 0 MURID

2
2 2
2
MENULIS
0 TAHAP0 PENGUASAAN KESELURUHAN
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
0
0 MURID 0
BIL. 0 0 0 0 0 0 0BIL. MURID 0 0 0 0 0 0

5 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

JUMLAH 0 MURID JUMLAH 0 MURID

12
12 12
12
12
12
10
10 12
10
10
10 10
88 10
88

8 668 86
6

446 6
44
6 4
22 42
2
4 2 20
00 0
0 0
2