Anda di halaman 1dari 27

PANDUAN PENGGUNAAN TEMPLAT

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) SAINS


PENGENALAN

Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) adalah sebahagian daripada komponen didalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS).
Pelaksanaannya telah bermula sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil. 3 Tahun 2011. PBD sebelum
ini dikenali sebagai PS (Pentaksiran Sekolah) di mana ia dilaksanakan secara formatif dan sumatif dengan pelbagai pendekatan
dan kaedah bagi mengenalpasti perkembangan pembelajaran murid secara keseluruhan.

A MAKLUMAT AM
Templat Pelaporan PBD ini mengandungi 5 halaman (sheet) :
1. PANDUAN
2. REKOD PRESTASI MURID
3. LAPORAN MURID (INDIVIDU)
4. DATA PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
5. GRAF PELAPORAN

B PENGGUNAAN TEMPLAT
Guru hendaklah melengkapkan maklumat asas pada templat ini di halaman REKOD PRESTASI MURID.
Maklumat yang perlu dilengkapkan adalah:
1. Nama dan Alamat Sekolah
2. Nama Guru dan Nama Kelas
3. Senarai Nama Murid, Nombor Kad Pengenalan dan Jantina
4. Nama Pentadbir
5. Jawatan Pentadbir (Guru Besar/ Pengetua)

C TAHAP PENGUASAAN

Tahap Penguasaan murid bagi setiap komponen di dalam templat ini direkodkan untuk tujuan pelaporan perkembangan
pembelajaran murid bagi sesuatu tempoh tertentu (Pertengahan / Akhir Tahun). Guru hanya perlu merekodkan Tahap
Penguasaan ini di halaman REKOD PRESTASI MURID sahaja dan seterusnya pelaporan individu murid akan dijana secara
automatik di halaman LAPORAN MURID (INDIVIDU) untuk cetakan. Tahap Penguasaan (TP) bagi tujuan analisis kelas dijana
secara automatik di halaman GRAF PELAPORAN.

D PENENTUAN TAHAP PENGUASAAN


1 Pentaksiran perlu dilakukan sepanjang masa dan tahap penguasaan murid dipantau secara berterusan. Tahap penguasaan
ini boleh dicatat di dalam buku rekod, atau lain-lain tempat catatan; tetapi untuk tujuan pelaporan kepada ibu bapa, ia
boleh direkod di dalam templat yang dibekalkan ini dan dilaporkan dua kali setahun iaitu pada pertengahan tahun dan akhir
tahun.

2 Templat pelaporan ini terdiri daripada 11 lajur yang dibina berdasarkan konstruk bidang/ tema/ kemahiran/ kelompok.

3 Guru hendaklah memilih option di sebelah kanan bahagian atas halaman Rekod Prestasi Murid untuk membuat pelaporan
di dalam templat ini.
4 Pelaporan bagi 4 bidang/ kemahiran akan dilakukan pada pertengahan tahun, manakala pelaporan bagi 6 lajur bidang/
kemahiran pula dilakukan pada akhir tahun.
ATAU
5 Pelaporan bagi bidang/kemahiran akan dilakukan pada pertengahan tahun dan akhir tahun.
6 Tahap Penguasaan diberikan berdasarkan setiap rubrik mengikut konstruk bidang/ tema/ kemahiran/ kelompok (sila
nyatakan) tersebut seperti di halaman Data Peryataan Tahap Penguasaan.
Tahap Penguasaan diberikan berdasarkan setiap rubrik mengikut konstruk bidang/ tema/ kemahiran/ kelompok (sila
nyatakan) tersebut seperti di halaman Data Peryataan Tahap Penguasaan.
(Nota: Pegawai mata pelajaran boleh menambah teks lain di dalam ruang ini tetapi 5 perkara di atas hendaklah dikekalkan)
SEKOLAH : SMK USJ 4

ALAMAT : JALAN USJ 4/3,47600 UEP,

: SUBANG JAYA, SELANGOR.


======
TARIKH PELAPORAN : ID#AAAALu8AhE
c
Sila tentukan peringkat pentaksiran Windows User
MATA PELAJARAN NAMA GURU MATA PELAJARAN: Pentaksiran Pertengahan Tahun (2021-03-25
09:33:20)
SAINS KELAS: Pentaksiran Akhir tahun TP keseluruhan
Hanya
dilaporkan untuk
Pentaksiran
NO. MY KID / NO. DOMAIN KEMAHIRAN SAINTIFIK TAHAP
DOMAIN PENGETAHUAN
PENYELENGGARAA DOMAIN PENYIASATAN SAINTIFIK Akhir Tahun
BIL. NAMA MURID KAD JANTINA PENEROKAAN TENAGA DAN PENEROKAAN DAN NILAI MURNI PENGUASAAN sahaja.
PENGENALAN N DAN PENGGAL PENGGAL PENGGAL PENGGAL KESELURUHAN
KAEDAH SAINTIFIK UNSUR DALAM KELESTARIAN BUMI DAN
KESINAMBUNGAN PERTAMA KEDUA PERTAMA KEDUA
1 ALAM HIDUP ANGKASA
HIDUP
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

…………………………………………………
PN. LIM YEN LENG
PENGETUA
SMK USJ 4
SMK USJ 4
JALAN USJ 4/3,47600 UEP, LOGO
SUBANG JAYA, SELANGOR. SEKOLAH
30 December, 1899

SAINS

Nama Murid
No. MY KID
Jantina
Kelas 0
Nama Guru 0
Tarikh Pelaporan 30 December, 1899

Tahap Penguasaan Keseluruhan PENTAKSIRAN AKHIR TAHUN

Berikut adalah pernyataan bagi


Tahap Penguasaan Keseluruhan hanya dilaporkan pada pentaksiran akhir tahun sahaja
Tahap Penguasaan keseluruhan

TAHAP
MATA PELAJARAN KEMAHIRAN TAFSIRAN
PENGUASAAN

KAEDAH SAINTIFIK #N/A

PENYELENGGARAAN DAN
#N/A
KESINAMBUNGAN HIDUP

PENEROKAAN UNSUR
#N/A
DALAM ALAM

TENAGA DAN
#N/A
KELESTARIAN HIDUP

PENEROKAAN BUMI DAN


#N/A
ANGKASA

SAINS
PENGGAL PERTAMA #N/A

PENGGAL KEDUA #N/A

PENGGAL PERTAMA #N/A

PENGGAL KEDUA #N/A


ULASAN TAMBAHAN (Jika
ada) :

………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………
0 PN. LIM YEN LENG
GURU MATA PELAJARAN PENGETUA
SMK USJ 4 SMK USJ 4
DATA PERNYATAAN STANDARD PRESTASI

TAHAP
KAEDAH SAINTIFIK
PENGUASAAN Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran sains mengenai definisi Sains, makmal sains, kuantiti fizik dan unitnya,
1
penggunaandefinisi
Memahami alat pengukur, ketumpatan
Sains, makmal sains,dan langkah
kuantiti fizik dalam penyiasatan
dan unitnya, saintifik.
penggunaan alat pengukur, ketumpatan dan langkah dalam
2
penyiasatan saintifik
Mengaplikasikan sertaSains,
definisi dapatmakmal
menjelaskan
sains,kefahaman
kuantiti fiziktersebut.
dan unitnya, penggunaan alat pengukur, ketumpatan dan langkah dalam
3
penyiasatan saintifik
Menganalisis untuk melaksanakan
pengetahuan tugasan
mengenai definisi Sains,mudah.
makmal sains, kuantiti fizik dan unitnya, penggunaan alat pengukur,
4 Menilai keseluruhan proses penyiasatan saintifik yang telah dilaksanakan untuk menentukan langkah yang boleh ditambahbaik ke
ketumpatan dan
Merekacipta langkah dalam
persembahan penyiasatan
menggunakan saintifik dalam
multimedia/ visual/konteks penyelesaian
folio/ poster/ masalahdrama
main peranan/ mengenai kejadian
dengan atau fenomena
cara kreatif dan inovatifalam.
5 atas definisi Sains, makmal sains, kuantiti fizik dan unitnya, penggunaan alat pengukur, ketumpatan dan langkah dalam konteks
menggunkan pengetahuan dan kemahiran saintifik ke atas definisi Sains, makmal sains, kuantiti fizik dan unitnya, penggunaan alat
6 penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.
pengukur, ketumpatan dan langkah dalam penyiasatan saintifik dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan
TAHAP dengan mengambil kira nilai sosial/ekonomi/budaya masyarakat.
PENYELENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP
PENGUASAAN Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran sains mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/
1
gerakbalas/pembiakan.
2 Memahami sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi / gerakbalas/pembiakan serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut.
Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/ gerakbalas/pembiakan
3
untuk melaksanakan
Menganalisis tugasan
pengetahuan mudah. mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/ gerakbalas/pembiakan dalam konteks
mengenai
4
penyelesaian masalah mengenai kejadian atau fenomena alam.
Menilai pengetahuan mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/ gerakbalas/pembiakan dalam konteks penyelesaian
5
masalah dan membuat keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.
Merekabentuk persembahan pelbagai media/visual/folio/poster/main peranan/drama secara kreatif dan inovatif dengan
6 menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai sel sebagai unit asas kehidupan/koordinasi/ gerakbalas/pembiakan
dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan dengan mengambil kira nilai sosial/ekonomi/budaya masyarakat.
TAHAP
PENEROKAAN UNSUR DALAM ALAM
PENGUASAAN
1 Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran sains mengenai jirim/jadual berkala/udara.
2 Memahami jirim/jadual berkala/udara serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut.
Mengaplikasikan pengetahuan jirim/jadual berkala/udara untuk menerangkan kejadian atau fenomena alam dan dapat
3
melaksanakan tugasan mudah.
Menganalisis pengetahuan mengenai struktur jirim/jadual berkala/udara dalam konteks penyelesaian masalah mengenai kejadian
4
atau fenomena
Menilai alam. mengenai jirim/jadual berkala/udara konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk
pengetahuan
5 Merekabentuk persembahan pelbagai media/visual/folio/poster/main peranan/drama secara kreatif dan inovatif dengan
melaksanakan satu tugasan.
6 menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai jirim/jadual berkala/udara dalam konteks penyelesaian masalah dan
membuat keputusan dengan mengambil kira nilai sosial/ekonomi/budaya masyarakat.
TAHAP
TENAGA DAN KELESTARIAN HIDUP
PENGUASAAN Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran sains mengenai penggunaan cermin/ ciri cahaya/ pantulan cahaya/pembiasan
1
cahaya/penyebaran
Memahami penggunaan cahaya/penyerakan cahaya/penambahan
cermin/ ciri cahaya/ dan penolakan
pantulan cahaya/pembiasan cahaya.
cahaya/penyebaran cahaya/penyerakan
2
cahaya/penambahan
Mengaplikasikan dan penolakan
penggunaan cermin/cahaya serta dapat
ciri cahaya/ menjelaskan
pantulan kefahaman
cahaya/pembiasan tersebut.
cahaya/penyebaran cahaya/penyerakan
3 Menganalisis pengetahuan mengenai penggunaan cermin/ ciri cahaya/ pantulan cahaya/pembiasan cahaya/penyebaran
cahaya/penambahan dan penolakan cahaya untuk melaksanakan tugasan mudah.
4 cahaya/penyerakan
Menilai cahaya/penambahan
kesesuaian penggunaan cermin/ ciridancahaya/
penolakan cahaya
pantulan dalam konteks penyelesaian
cahaya/pembiasan masalahcahaya/penyerakan
cahaya/penyebaran mengenai kejadian atau
Merekabentuk
fenomena alam.persembahan pelbagai media/visual/folio/poster/main peranan/drama secara kreatif dan inovatif dengan
5 cahaya/penambahan dan penolakan cahaya dalam dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan untuk
menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains penggunaan cermin/ ciri cahaya/ pantulan cahaya/pembiasan cahaya/penyebaran
6 melaksanakan satu tugasan.
cahaya/penyerakan cahaya/penambahan dan penolakan cahaya dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat keputusan
TAHAP dengan mengambil kira nilai sosial/ekonomi/budaya masyarakat.
PENEROKAAN BUMI DAN ANGKASA
PENGUASAAN
1 Mengingat kembali pengetahuan dan kemahiran sains mengenai struktur bumi/geobencana/sumber Bumi.
2 Memahami struktur bumi/geobencana/sumber Bumi serta dapat menjelaskan kefahaman tersebut.
Mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai struktur bumi/geobencana/sumber Bumi untuk melaksanakan
3
tugasan mudah.
Menganalisis pengetahuan mengenai struktur bumi/geobencana/sumber Bumi dalam konteks penyelesaian masalah mengenai
4
kejadianpengetahuan
Menilai atau fenomena alam. struktur bumi/geobencana/sumber Bumi dalam konteks penyelesaian masalah dan membuat
mengenai
5 Merekabentuk persembahan pelbagai media/visual/folio/poster/main peranan/drama secara kreatif dan inovatif dengan
keputusan untuk melaksanakan satu tugasan.
6 menggunakan pengetahuan dan kemahiran sains mengenai struktur bumi/geobencana/sumber Bumi dalam konteks penyelesaian
•masalah dan strategi
Merancang membuat keputusan
dan prosedurdengan mengambil
yang kurang kira nilai
tepat dalam sosial/ekonomi/budaya
penyiasatan saintifik. masyarakat.
TAHAP
PENGUASAAN • Menggunakan
DOMAIN bahan dan peralatan
PENYIASATAN SAINTIFIKsains yang kurang sesuai untuk menjalankan penyiasatan saintifik.
•• Merancang strategi
dan dan prosedur
melaksanakan yang betul
strategi dalam penyiasatan
dan prosedur yang betul saintifik dengan bimbingan.
dalam penyiasatan saintifik dengan bimbingan.
1 Tiada data dikumpul dan direkodkan.
Menggunakan
•• Merancang dan bahan dan
melaksanakanperalatan sains
strategi danyang sesuai.
sesuai
prosedur dan
yang betul.
betul dalam penyiasatan saintifik.
2 Tiada penerangan atau penerangan sukar difahami.
• Mengendali merekod datadata
Mengumpul dan menggunakan
merekodkan yang
bahan tidak
yang lengkap
relevan.
dan peralatan atau tidak
sains relevan.
yang sesuai dan betul untuk mendapatkan keputusan yang jitu.
3
Membuat interpretasi
Mengorganisasikan
Mengumpul
• Menjalankan data yang dan
data kesimpulan
dalam
relevan
penyiasatan bentuk
dan
saintifik yang
merekodkan
dan menulistidak
numerikal bersandar
dalam
laporan yangkepada
atau visual
format dengan data yang
sedikit
yang sesuai.
lengkap. dikumpul.
ralat.
4
• Membuat
Mengumpul, interpretasi
Mengorganisasikan dandalam
data kesimpulan
mengorganisasikan bentuk yang bersandar
numerikal
dan mempersembahkan atau kepada
visual
data data
dengan
dalamyang
tiadadikumpul.
bentuk ralat.
numerikal atau visual dengan baik.
5 • Menjustifikasikan
Menulis laporan dapatan penyiasatan
penyiasatan saintifik dengan
yang mengaitkan teori, prinsip dan hukum sains dalam membuat pelaporan.
Membuat interpretasi
• Menginterpretasi datadata
dan dan kesimpulan
kesimpulan yangkurang
yang lengkap.
tepattepat dengan
dengan tujuan
penaakulan penyiasatan.
saintifik.
6 • Menilai dan mencadangkan
Menulis laporan penyiasatan penambahbaikan
saintifik yangdata. kepada
lengkap. kaedah penyiasatan dan kaedah inkuiri lanjutan apabila perlu.
• Mengenal pasti trend, pola dan hubungan
• Membincangkan kesahan data dan mencadangkan penambahbaikan kaedah pengumpulan data.
TAHAP •DOMAIN
Merancang strategi dan prosedur yang kurang tepat dalam penyiasatan saintifik.
PENYIASATAN SAINTIFIK
PENGUASAAN Menggunakan
• Merancang dan bahan
strategi danprosedur
dan
melaksanakanperalatan sains
yang
strategi danyang
betul kurang
dalam
prosedur sesuai
penyiasatan
yang untuk
betul menjalankan
saintifik
dalam penyiasatan
dengan bimbingan.
penyiasatan saintifik.
saintifik dengan bimbingan.
1
Tiada data dikumpul
• Menggunakan
Merancang danbahan dan
dandirekodkan.
melaksanakanperalatan sains
strategi danyang sesuai.
sesuaiyang
prosedur dan betul
betul.dalam penyiasatan saintifik.
2
Tiada penerangan
Mengumpul
• Mengendali atau penerangan
merekod
merekodkan
dan menggunakan datadata
yang
bahan sukar
tidak
yang difahami.
lengkap
relevan.
dan peralatan atau tidak
sains relevan.
yang sesuai dan betul untuk mendapatkan keputusan yang jitu.
3
Membuat interpretasi
Mengorganisasikan
Mengumpul
• Menjalankan data yang dan
data kesimpulan
dalam
relevan
penyiasatan bentuk
dan
saintifik yang
merekodkan
dan menulistidak
numerikal bersandar
dalam
laporan yangkepada
atau visual
format dengan data yang
sedikit
yang sesuai.
lengkap. dikumpul.
ralat.
4
Membuat interpretasi
Mengorganisasikan
• Mengumpul, dandalam
data kesimpulan
mengorganisasikan bentuk yang bersandar
numerikal
dan mempersembahkan atau kepada
visual
data data
dengan
dalamyang
tiadadikumpul.
bentuk ralat.
numerikal atau visual dengan baik.
5 •• Menjustifikasikan
Menulis
Membuatlaporan dapatan penyiasatan
penyiasatan saintifik dengan
yang mengaitkan teori, prinsip dan hukum sains dalam membuat pelaporan.
interpretasi
Menginterpretasi datadata
dan dan kesimpulan
kesimpulan yangkurang
yang lengkap.
tepattepat dengan
dengan tujuan
penaakulan penyiasatan.
saintifik.
6 • Menilai dan mencadangkan
Menulis laporan penyiasatan penambahbaikan
saintifik yangdata. kepada
lengkap. kaedah penyiasatan dan kaedah inkuiri lanjutan apabila perlu.
• Mengenal pasti trend, pola dan hubungan
• Membincangkan
Murid kesahan untuk.
belum berkebolehan data dan mencadangkan penambahbaikan kaedah pengumpulan data.
TAHAP
PENGUASAAN • Menyatakan
DOMAIN
Murid kurang cara bagaimana
KEMAHIRAN
berkebolehan sains digunakan
SAINTIFIK
untuk: DAN NILAI untukMURNI
menyelesaikan masalah.
1 • Menyatakan
Murid implikasi
cara
berkebolehan: menggunakan
bagaimana sains untuk
sains digunakan menyelesaikan
untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau isu tertentu
masalah.
2 •Murid
Menggunakan
Menyatakan bahasa
implikasi
cara
berkebolehan: saintifiksains
menggunakan
bagaimana untukdigunakan
berkomunikasi.
sains untuk menyelesaikan
untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau isu tertentu
masalah.
3 Mendokumentasikan
Menggunakan
Menyatakan
•Murid
Menentukan bahasasumber
implikasi
bagaimana
berkebolehan: sainsmaklumat
saintifik
menggunakanuntuk sains
digunakan yang
untuk digunakan.
berkomunikasi.
untuk menyelesaikan
menangani masalahsesuatu
ataumasalah atau isu tertentu
isu tertentu.
4 Mendokumentasikan
Menggunakan
Menentukan
• Merumuskan bahasasumber
implikasi
bagaimana sainsmaklumat
saintifik
menggunakanyang yang
terhad
sains
digunakan digunakan.
untuk
untuk
untuk berkomunikasi.
menyelesaikan
menangani sesuatu
masalah ataumasalah atau isu tertentu.
isu tertentu.
5 Mendokumentasikan
Selalu
• Merumusmenggunakan sedikit
bahasa
implikasi sesuatu sumber
saintifikmaklumat
masalah yang digunakan.
yangisumencukupi
atau tertentu untuk berkomunikasi.
Mendokumentasikan
• Sentiasa menggunakan sebahagian daripada
bahasa saintifik sumber
untuk maklumat yang
berkomunikasi dengan digunakan.
baik.
• Mendokumentasikan hampir kesemua sumber maklumat yang digunakan.
Murid berkebolehan:
• Merumuskan bagaimana sains digunakan untuk menangani masalah atau isu tertentu.
• Membincang dan menganalisis implikasi sains untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau isu tertentu
6
• Sentiasa menggunakan bahasa saintifik secara konsisten untuk berkomunikasi dengan jelas dan tepat
Murid belum berkebolehan
• Mendokumentasikan untuk.
sumber maklumat dengan lengkap.
TAHAP
PENGUASAAN •• Menyatakan
DOMAIN
Murid kurang cara
KEMAHIRANbagaimana
berkebolehan
Menjadi ‘role model’ kepada sains digunakan
SAINTIFIK
untuk:
pelajar untukMURNI
DAN NILAI
lain. menyelesaikan masalah.
1 •Murid
Menyatakan implikasi menggunakan sains
cara bagaimana sains digunakan untuk
berkebolehan: untuk menyelesaikan sesuatu
menyelesaikan masalah atau isu tertentu
masalah.
2 Menggunakan
• Menyatakan
Murid bahasa
implikasi
cara
berkebolehan: saintifiksains
menggunakan
bagaimana untukdigunakan
berkomunikasi.
sains untuk menyelesaikan
untuk sesuatu
menyelesaikan masalah atau isu tertentu
masalah.
3 Mendokumentasikan
Menggunakan
Menyatakan
• Menentukan
Murid bahasasumber
implikasi
bagaimana
berkebolehan: sainsmaklumat
saintifik
menggunakanuntuk sains
digunakan yang digunakan.
berkomunikasi.
untuk
untuk menyelesaikan
menangani sesuatu
masalah ataumasalah atau isu tertentu
isu tertentu.
Murid berkebolehan:
Mendokumentasikan
bahasasumber
4 Menggunakan
Menentukan
• Merumuskan implikasi
bagaimana sainsmaklumat
saintifik
menggunakanyang
digunakan yang
terhad
sains digunakan.
untuk
untuk
untuk berkomunikasi.
menyelesaikan
menangani sesuatu
masalah ataumasalah atau isu tertentu.
isu tertentu.
• Merumuskan
Selalu bagaimana
Mendokumentasikan
menggunakan sains
sedikit
bahasa digunakan
sumber
saintifik untuk
maklumat
yangisu menangani
yang
mencukupi untukmasalah
digunakan. atau isu tertentu.
berkomunikasi.
5 • Merumus implikasi sesuatu masalah atau tertentu
•• Membincang dan menganalisis
Mendokumentasikan sebahagian implikasi
daripada sains untuk
sumber menyelesaikan
maklumat yang sesuatu masalah atau isu tertentu
digunakan.
6 Sentiasa menggunakan bahasa saintifik untuk berkomunikasi dengan baik.
• Sentiasa menggunakan bahasa saintifik secara konsisten untuk berkomunikasi dengan jelas dan tepat
• Mendokumentasikan hampir kesemua sumber maklumat yang digunakan.
TAHAP • Mendokumentasikan sumber maklumat dengan lengkap.
KESELURUHAN
PENGUASAAN • Menjadi ‘role model’ kepada pelajar lain.
1 Lemah
2 Sederhana
3 Memuaskan
4 Baik
5 Cemerlang
6 Sangat cemerlang
NO. MY KID / NO. KAD
BIL. NAMA MURID JANTINA KUMPULAN
PENGENALAN

1 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
…………………………………………………
PN. ROZITA BT AHMAD
PENGETUA
#REF!
KRITERIA
REKABENTUK PROSES APLIKASI PERSEMBAHAN
Adakah murid merancang
20% projek secara Adakah murid melaksanakan
20% Adakah murid menggunakan
20% Adakah murid
20% berjaya
terperinci dengan15tujuan yang jelas? langkah yang
10betul dalam pelbagai kemahiran
13 dan strategi berkomunikasi
17secara efektif
melengkapkan projek? untuk mengaplikasikan pengetahuan mengenai idea utama dalam
kepada masalah dalam projek? projek?
6
20%
PENGETAHUAN JUMLAH DARIPADA
Adakah murid 20%menunjukkan 100% JUMLAH
pemahaman idea 19 melalui kaedah MARKAH
inkuiri, kajian, analisis atau
pengalaman?
NO. MY KID / NO. KAD
BIL. NAMA MURID JANTINA KUMPULAN
PENGENALAN

1 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
…………………………………………………
PN. ROZITA BT AHMAD
PENGETUA
#REF!
KRITERIA
REKABENTUK PROSES APLIKASI PERSEMBAHAN
Adakah murid merancang
20% projek secara Adakah murid melaksanakan
20% Adakah murid menggunakan
20% Adakah murid
20% berjaya
terperinci dengan15tujuan yang jelas? langkah yang
10betul dalam pelbagai kemahiran
13 dan strategi berkomunikasi
17secara efektif
melengkapkan projek? untuk mengaplikasikan pengetahuan mengenai idea utama dalam
kepada masalah dalam projek? projek?
6
20%
PENGETAHUAN JUMLAH DARIPADA
Adakah murid 20%menunjukkan 100% JUMLAH
pemahaman idea 19 melalui kaedah MARKAH
inkuiri, kajian, analisis atau
pengalaman?
SAINS
Sekolah: SMK USJ 4 Guru Mata Pelajaran: 0
Kelas: 0

KAEDAH SAINTIFIK PENYELENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 0 0 BIL. MURID 0 0 0 0 0 0

5 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

JUMLAH 0 MURID JUMLAH 0 MURID

PENEROKAAN UNSUR DALAM ALAM TENAGA DAN KELESTARIAN HIDUP


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 0 0 BIL. MURID 0 0 0 0 0 0

5 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

JUMLAH 0 MURID JUMLAH 0 MURID

PENEROKAAN BUMI DAN ANGKASA PENGGAL PERTAMA


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 0 0 BIL. MURID 0 0 0 0 0 0

5 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
1 2 3 4 5 6 TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

JUMLAH 0 MURID JUMLAH 0 MURID

PENGGAL KEDUA PENGGAL PERTAMA


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 0 0 BIL. MURID 0 0 0 0 0 0

5 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

JUMLAH 0 MURID JUMLAH 0 MURID

PENGGAL KEDUA TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 0 0 BIL. MURID 0 0 0 0 0 0

5 5
5 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

JUMLAH 0 MURID JUMLAH 0 MURID

12
12
12 12
12
12
10 12
10 10 10
12
10
10
88 10
10
88
8
668
6 668
8

6 446 646
4
4
224 4
224
2
4 20
002 02
0 TP 11 TP
TP TP 22 TP 33 TP
TP TP 44 TP
TP 55 TP
TP 66 TP 1
TP TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP
TP 6
0 0
2 TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 0 TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6