Anda di halaman 1dari 6

PANDUAN PENGGUNAAN TEMPLAT

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) BAHASA TAMIL

PENGENALAN
Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) adalah sebahagian daripada komponen di dalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah
(PBS). Pelaksanaannya telah bermula sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil. 3 Tahun
2011. PBD sebelum ini dikenali sebagai PS (Pentaksiran Sekolah) di mana ia dilaksanaan secara formatif dan sumatif
dengan pelbagai pendekatan dan kaedah bagi mengenalpasti perkembangan pembelajaran murid secara
keseluruhan.

A MAKLUMAT AM
Templat Pelaporan PBD ini mengandungi 5 halaman (sheet) :
1. PANDUAN
2. REKOD PRESTASI MURID
3. LAPORAN MURID (INDIVIDU)
4. DATA PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
5. GRAF PELAPORAN

B PENGGUNAAN TEMPLAT
Guru hendaklah melengkapkan maklumat asas pada templat ini pada halaman REKOD PRESTASI MURID.
Maklumat yang perlu dilengkapkan adalah:
1. Nama dan Alamat Sekolah
2. Nama Guru dan Nama Kelas
3. Senarai Nama Murid, Nombor Kad Pengenalan dan Jantina
4. Nama Pentadbir
5. Jawatan Pentadbir (Guru Besar/ Pengetua)

C TAHAP PENGUASAAN

Tahap Penguasan murid bagi setiap komponen di dalam templat ini direkodkan untuk tujuan pelaporan
perkembangan pembelajaran murid bagi sesuatu tempoh tertentu (Pertengahan / Akhir Tahun). Guru hanya
perlu merekodkan Tahap Penguasaan ini di halaman REKOD PRESTASI MURID sahaja dan seterusnya pelaporan
individu murid akan dijana secara automatik di halaman LAPORAN MURID (INDIVIDU) untuk cetakan. Tahap
Penguasaan (TP) bagi tujuan analisis kelas dijana secara automatik di halaman GRAF PELAPORAN.

D PENENTUAN TAHAP PENGUASAAN


1
Pentaksiran perlu dilakukan sepanjang masa dan tahap penguasaan murid dipantau secara berterusan. Tahap
penguasaan ini boleh dicatat di dalam buku rekod, atau lain-lain tempat catatan; tetapi untuk tujuan pelaporan
kepada ibu bapa, ia boleh direkod di dalam templat yang dibekalkan ini dan dilaporkan dua kali setahun iaitu
pada pertengahan tahun dan akhir tahun.

2 Templat pelaporan ini terdiri daripada 3 lajur yang dibina berdasarkan konstruk kemahiran mendengar dan
bertutur, membaca dan menulis.
3 Guru hendaklah memilih option di sebelah kanan bahagian atas halaman Rekod Prestasi Murid untuk membuat
pelaporan di dalam templat ini.
4 Pelaporan bagi Tahap Penguasaan kemahiran mendengar dan bertutur, membaca dan menulis perlu dilakukan
pada Pertengahan Tahun dan Akhir Tahun.
5 Tahap Penguasaan Keseluruhan hanya perlu dinyatakan pada akhir tahun.
6
Tahap Penguasaan diberikan berdasarkan setiap rubrik mengikut konstruk kemahiran (mendengar dan bertutur,
membaca, menulis serta keseluruhan) tersebut seperti di halaman Data Pernyataan Tahap Penguasaan.
தகவல்கள், ஆகியவற்
கருத்துக றுடன் ம்
விவரங்க TP4:
ள் நிறுத்தக மாணவர்க்
ஆகியவற் ் ளைத்
தொகுத்து கு நல்ல
றை வாசிக்க மொழியறி
விவரிக்க வும் எழுதவும்
பல்வகை வும்
வும் கருப்பொ மொழியாற்
கருத்து ருள், எழுத்து
ப் றலும்
ரைக்கவு கருச்சொ உள்ளது.
ம் இயலும். ல், படிவங்க
ளைப் மாணவர்க்
கருவாக் கு
TP3: ஓரளவு, கியங்களை படைக்கவு
ம் இயலும். ஆய்வுச்
SEKOLAH/ பள்ளி : SMK USJ 4 செவி மடுத்தவற் அடையாளங் சிந்தனை
றிலுள்ள காணவும் யோடு
TP4:
ALAMAT/ முகவரி : JALAN USJ 4/3,47600 UEP, கருத் து
களை கருத்துண
இலக்கணப் எண்ணங்க
நிரல்படக் கூறவும் ர் ளையும்
தகவல்கள், கேள்விக பிழையின்
: SUBANG JAYA, SELANGOR. கருத்துக ளுக்குப் றி கருத்துக
வாக்கிய ளையும்
ள் பதிலளிக் ஏரணச்
TARIKH PELAPORAN/அறிக்கை வெளியீட்டுத் தேதி : ஆகியவற் கவும் ம்
அமைக்கவு சிந்தனை
றை இயலும். யோடு
விவரிக்க Sila tentukan peringkat pentaksiran
ம்
விவரங்க வெளிப்ப
MATA PELAJARAN/ பாடம் NAMA GURU MATA PELAJARAN/ பாட ஆசிரியர் பெயர்: வும் TP4: Pertengahan Tahun/ அரையாண்டு
Pentaksiran ளை மதிப்பீடு டுத்தும்
கருத்து வாசிப்பு திறனும்
BAHASA TAMIL/ தமிழ்மொழி KELAS/ படிவம்: ரைக்கவு ப் Akhir Tahun/ ஆண்டு நிரல்பட
Pentaksiran இறுதி மதிப்பீடு
உள்ளது.
பகுதிகளை த்
ம் இயலும். தொகுத்து மாணவர்க்
ச் சரியான கு ஓரளவு
வேகம், எழுதவும்
TP4: பல்வகை சுயமாகக்
NO. MY KID / NO. KAD TAHAP PENGUASAAN
செவி மடுBAGI
த் SETIAP BIDANG/
தவற் தொனி, TAHAP
எழுத்து PENGUASAAN கற்கும்
BIL./ PENGENALAN/ JANTINA/ ஆண்/ ஒவ்வொரு மொழித்திறனுக்குமான
றிலுள்ள உச்சரிப் ப் KESELURUHAN/ திறனும்
NAMA MURID/ மாணவர் பெயர் கருத் து
அடைவுநிலை களை பு ஒட்டுமொத்த
எண் அடையாள அட்டை பெண் MENDENGAR DAN படிவங்க உள்ளது.
நிரல்படக் கூறவும் ஆகியவற்
எண் BERTUTUR/ MEMBACA/
தகவல்கள், MENULIS/
றுடன் ளை அடைவுநிலை
நல்ல
மொழிநடை TP5:
கேட்டல், வாசிப்பு
கருத்துக எழுத்து
நிறுத்தக யில் மாணவர்க்
1 பேச்சு ள் ் சரளமாக குச்
வாசிக்க படைக்கவு
2 ஆகியவற் ம் இயலும். சிறந்த
றைத் வும் மொழியறி
3 தெளிவாக கருப்பொ
TP5: வும்
4 விவரிக்க ருள், இலக்கணப் மொழியாற்
வும் கருச்சொ றலும்
5 கருத்து ல்,
பிழையின்
றியும் உள்ளது.
6 ரைக்கவு கருவாக் எழுத்துப மாணவர்க்
7 ம் இயலும். கியங்களை ் கு ஆய்வு,
அடையாளங் வாக்கிய ஆக்கச்
8 TP5: காணவும் சிந்தனை
ம்
9 செவி மடுத்தவற் கருத்துண அமைக்கவு யோடு
றிலுள்ள ர் ஏரணமான
10 கருத் துகளை கேள்விக
ம்
விவரங்க எண்ணங்க
11 நிரல்படச் ளுக்குத் ளை ளையும்
சரளத் துடன் தெளிவாக
12 கூறவும் ப்
நிரல்பட கருத்துக
க் ளையும்
13 தகவல்கள், பதிலளிக் கருத்துப தெளிவாக
14 கருத்துக கவும் ் வும்
ள் இயலும். தொகுத்து விளக்கமா
15 ஆகியவற் கவும்
எழுதவும்
16 றை நல்ல TP5: பல்வகை விளைபயன்
மொழிநடை வாசிப்பு மிக்க
17 யில் ப்
எழுத்து
ப் வகையில்
18 இலக்கணப் பகுதிகளை படிவங்க வெளிப்ப
பிழையின் ச் சரியான
19 றித் வேகம்,
ளை ஏரணமான டுத்தும்
கருத்துக திறனும்
20 தெளிவாக தொனி, ளுடன் உள்ளது.
21 விவரிக்க உச்சரிப் இலக்கணப் மாணவர்க்
வும் பு பிழையின் குச்
22 கருத்து ஆகியவற் சுயமாகக்
றி ஏற்ற
23 ரைக்கவு றுடன் மொழியணிக கற்கும்
ம் இயலும். நிறுத்தக திறனும்
24 ்
ளைப்
பயன்படுத உள்ளது.
25 TP6: தயக்கமில ் நல்ல
செவி மடுத்தவற் ் சரளமாக
26 றிலுள்ள வாசிக்க
மொழிநடை TP6:
யில் மாணவர்க்
27 கருத் துகளைத் வும் படைக்கவு கு மிகச்
28 தயக் க மில லா
் மல் கருப்பொ ம் இயலும். சிறந்த
நிரல்படச் ருள், மொழியறி
29 சரளத் துடன் கருச்சொ வும்
TP6:
30 கூறவும் ல், இலக்கணப் மொழியாற்
தகவல்கள், கருவாக் றலும்
31 கருத்துக கியங்களை
பிழையின்
றியும் உள்ளது.
32 ள் அடையாளங் எழுத்துப மாணவர்க்
ஆகியவற் காணவும் ் சிறந்த
33 றை நல்ல கருத்துண
கு ஆய்வு,
வாக்கிய ஆக்கப்
34 மொழிநடை ர் ம் புத்தாக்
35 யில் கேள்விக அமைக்கவு கச்
இலக்கணப் ளுக்கு ம் சிந்தனை
36 பிழையின் நல்ல யோடு
விவரங்க
37 றி ஏற்ற மொழிநடை ளை ஏரணமான
மொழியணிக யில் எண்ணங்க
38 ளைப் தெளிவாக
நிரல்பட
க் ளையும்
39 பயன்படுத ப் கருத்துப கருத்துக
் பதிலளிக் ்
40 தயக்கமில கவும்
ளையும்
எழுத்துப தெளிவாக
41 ் தெளிவாக இயலும். ் வும்
42 விவரிக்க தொகுத்து விளக்கமா
வும் TP6: எழுதவும் கவும்
43 கருத்து வாசிப்பு நிரல்பட
பல்வகை
44 ரைக்கவு ப் எழுத்து வும்
ம் இயலும். பகுதிகளை விளைபயன்
45 ச் சரியான
ப்
படிவங்க மிக்க
46 வேகம், ளை ஏரணமான வகையில்
47 தொனி, கருத்துக தயக்கமில
உச்சரிப் ளுடன் ் கவரும்
48 பு இலக்கணப் வகையில்
49 ஆகியவற் பிழையின் வெளிப்ப
றுடன் றி ஏற்ற டுத்தும்
50 நிறுத்தக திறனும்
மொழியணிக
51 ் ளைப் உள்ளது.
தயக்கமில பயன்படுத பிற
52 ் கவரும் ் நல்ல மாணவர்க
53 வகையில் மொழிநடை ளுக்கு
சரளமாக
54 வாசிக்க
யில் உதாரணமாக
கவரும் இருப்பதோ
வும் வகையில் டு
கருப்பொ படைக்கவு சுயமாகக்
ருள், ம் இயலும். கற்கும்
கருச்சொ திறனும்
………………………………………………… ல், உள்ளது.
கருவாக்
PN. LIM YEN LENG கியங்களை
PENGETUA அடையாளங்
SMK USJ 4 காணவும்
கருத்துண
ர்
கேள்விக
ளுக்கு
இலக்கணப்
பிழையின்
றி நல்ல
மொழிநடை
யில்
தெளிவாக
ப்
பதிலளிக்
கவும்
இயலும்.
SMK USJ 4
JALAN USJ 4/3,47600 UEP, LOGO
SUBANG JAYA, SELANGOR. SEKOLAH
30 December, 1899

BAHASA TAMIL/ தமிழ்மொழி

Nama Murid/ மாணவர் பெயர்


No. MY KID/ அடையாள அட்டை எண்
Jantina/ ஆண்/ பெண்
Kelas/ படிவம் 0
Nama Guru/ ஆசிரியர் பெயர் 0
Tarikh Pelaporan/ அறிக்கை வெளியீட்டுத் 30 December, 1899
தேதி

Tahap Penguasaan Keseluruhan/ ஒட்டுமொத்த அடைவுநிலை PENTAKSIRAN PERTENGAHAN TAHUN/ அரையாண்டு மதிப்பீடு

Tahap Penguasaan Keseluruhan hanya dilaporkan pada pentaksiran akhir tahun sahaja/ ஆண்டு இறுதி
Berikut adalah pernyataan bagi Tahap Penguasaan keseluruhan/ மதிப்பீட்டில் மட்டுமே ஒட்டுமொத்த அடைவுநிலைக்கான விவரிப்பு
ஒட்டுமொத்த அடைவுநிலைக்கான விவரிப்பு வெளியிடப்படும்

TAHAP
MATA PELAJARAN/ KEMAHIRAN/ TAFSIRAN/
பாடம் திறன் PENGUASAAN/ விவரிப்பு
அடைவுநிலை

MENDENGAR DAN
BERTUTUR/
#N/A
கேட்டல்,
பேச்சு

BAHASA TAMIL/ தமிழ்மொழி MEMBACA/


வாசிப்பு #N/A

MENULIS/ #N/A
எழுத்து

ULASAN GURU/
ஆசிரியர் குறிப்பு :

............................................................................. …………………………………………………………………………
0 PN. LIM YEN LENG
GURU MATA PELAJARAN PENGETUA
SMK USJ 4 SMK USJ 4
DATA PERNYATAAN STANDARD PRESTASI

TAHAP PENGUASAAN/ STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR/ கேட்டல், பேச்சுத்
அடைவுநிலை திறனுக்கான தர அடைவுநிலை விவரிப்பு
மிகக் குறைந்த அளவிலும் அதிகத் தடுமாற்றத்துடனும் மட்டு மே செவிமடுத்தவற்றிலுள்ள கருத்துகளைக் கூறவும்
1 தகவல ் க ள ், கரு த் து கள ் ஆக ிய வற ் றை வ ிவர ிக ் கவு ம ் கரு த் து ரை க் கவு ம ்
இயலு ம ்.

குறைந்த அளவிலும் தடுமாற்றத்துடனும் மட்டு மே செவிமடுத்தவற்றிலுள்ள கருத்துகளைக் கூறவும் தகவல்கள்,


2
க ரு த் து கள ் ஆக ிய வற ் றை வ ிவர ிக ் க வு ம ் கரு த் து ரை க் கவு ம ் இயலு ம ்.

ஓர ளவு , செவிமடுத்தவற்றிலுள்ள கருத்துகளை நிரல்படக் கூறவும் தகவல்கள், கரு த் து க ள ் ஆக ிய வற ் றை


3
வ வி ர க
ி ் கவு ம ் க ரு த் து ரை க் கவு ம ் இயலு ம ்.

செவிமடுத்தவற்றிலுள்ள கருத்துகளை நிரல்படக் கூறவும் தகவல்கள், கரு த் து க ள ் ஆக ிய வற ் றை த ்


4
தெ ள ிவ ாக வ ிவர ிக ் கவு ம ் கரு த் து ரை க் க வு ம ் இயலு ம ்.

செவிமடுத்தவற்றிலுள்ள கருத்துகளை நிரல்படச் சரளத்துடன் கூறவும் தகவல்கள், கரு த் து க ள ் ஆக ய


ி வற ் றை
5 ந ல ் ல ம ொழ ிந டை ய ில ் இல க் கணப ் ப ிழை ய ின் ற ித ் தெ ள ிவ ாக வ ிவர ிக ் கவு ம ்
க ரு த் து ரை க் கவு ம ் இயலு ம ்.

செவிமடுத்தவற்றிலுள்ள கருத்துகளைத் தயக்கமில்லாமல் நிரல்படச் சரளத்துடன் கூறவும் தகவல்கள், க ரு த் து கள ்


ஆக ிய வற ் றை ந ல ் ல ம ொழ ிந டை ய ில ் இல க் கணப ் ப ிழை ய ின் ற ிஏ ற ் ற ம ொழ ிய ண ிக ளைப ்
6 ப யன் ப டு த் த ித ் தயக் க ம ில ் ல ாம ல ் தெ ள ிவ ாக வ ிவர ிக ் கவு ம ்
க ரு த் து ரை க் கவு ம ் இயலு ம ்.

TAHAP PENGUASAAN/ STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MEMBACA/ வாசிப்புத் திறனுக்கான


அடைவுநிலை தர அடைவுநிலை விவரிப்பு
ம க ி க ் கு றை ந ் த அளவ ிலு ம ் அத ிக த ் தடு ம ாற ் ற த் து ட னு ம ் ம ட ் டு மே
வ ாச ிப ் பு ப ் ப கு த ிக ளை வ ாச ிக ் கவு ம ் க ரு ப ் ப ொரு ள ், கரு ச ் ச ொல ்,
1 க ரு வ ாக ் க ிய ங் க ளை அடை ய ாளங் க ாணவு ம ் க ரு த் து ணர ் கே ள் வ ிக ளு க ் கு ப ்
ப த ில ள ிக ் கவு ம ் இயலு ம ்.

கு றை ந ் த அளவ ிலு ம ் தடு ம ாற ் ற த் து ட னு ம ் ம ட ் டு மே வ ாச ிப ் பு ப ் ப கு த ிக ளை


2 வ ாச ிக ் கவு ம ் கரு ப ் ப ொரு ள ், க ரு ச ் ச ொல ், க ரு வ ாக ் க ிய ங் க ளை
அடை ய ாளங் க ாணவு ம ் கரு த் து ணர ் கே ள் வ ிக ளு க் கு ப ் ப த ில ள ிக ் கவு ம ் இயலு ம ் .

ஓர ளவு , வ ாச ிப ் பு ப ் ப கு த ிக ளைச ் ச ர ிய ான வே க ம ், த ொன ி, உ ச ் ச ர ிப ் பு
ஆக ிய வற ் று ட ன ் ந ிறு த் தக் கு ற ிக ளு க் கே ற ் ப வ ாச ிக ் கவு ம ் க ரு ப ் ப ொரு ள ்,
3
க ரு ச ் ச ொல ், க ரு வ ாக ் க ிய ங் க ளை அடை ய ாளங் க ாணவு ம ் க ரு த் து ணர ்
கே ள் வ ிக ளு க் கு ப ் ப த ில ள ிக ் கவு ம ் இயலு ம ் .

வ ாச ிப ் பு ப ் ப கு த ிக ளைச ் ச ர ிய ான வே கம ், த ொன ி, உ ச ் ச ர ிப ் பு ஆக ிய வற ் று ட ன ்
ந றுி த் தக் கு ற ிக ளு க் கே ற ் ப ச ் ச ர ளம ாக வ ாச ிக ் கவு ம ் கரு ப ் ப ொரு ள ்,
4
க ரு ச ் ச ொல ், க ரு வ ாக ் க ிய ங் க ளை அடை ய ாளங் க ாணவு ம ் க ரு த் து ணர ்
கே ள் வ ிக ளு க் கு த ் தெ ள ிவ ாக ப ் ப த ில ள ிக ் கவு ம ் இயலு ம ் .

வ ாச ிப ் பு ப ் ப கு த ிக ளைச ் ச ர ிய ான வே கம ், த ொன ி, உ ச ் ச ர ிப ் பு ஆக ிய வற ் று ட ன ்
ந றுி த் தக் கு ற ிக ளு க் கே ற ் ப த ் தயக ் கம ில ் ல ாம ல ் ச ர ளம ா வ ாச ிக ் க வு ம ்

5 க ரு ப ் ப ொரு ள ், கரு ச ் ச ொல ், கரு வ ாக ் க ிய ங் க ளை அடை ய ாளங் க ாணவு ம ்
க ரு த் து ணர ் கே ள் வ ிக ளு க் கு ந ல ் ல ம ொழ ிந டை ய ில ் தெ ள ிவ ாக ப ் ப த ில ள ிக ் கவு ம ்
இயலு ம ்.

வ ாச ிப ் பு ப ் ப கு த ிக ளைச ் ச ர ிய ான வே கம ், த ொன ி, உ ச ் ச ர ிப ் பு ஆக ிய வற ் று ட ன ்
ந று
ி த் தக் கு ற ிக ளு க் கே ற ் ப த ் தயக ் கம ில ் ல ாம ல ் கவரு ம ் வகைய ில ் ச ர ளம ாக
6 வ ாச ிக ் கவு ம ் கரு ப ் ப ொரு ள ், க ரு ச ் ச ொல ், க ரு வ ாக ் க ிய ங் க ளை
அடை ய ாளங் க ாணவு ம ் கரு த் து ணர ் கே ள் வ ிக ளு க் கு இல க் கணப ் ப ிழை ய ின் ற ிந ல ் ல
ம ொழ ிந டை ய ில ் தெ ள ிவ ாக ப ் ப த ில ள ிக ் கவு ம ் இயலு ம ் .

TAHAP PENGUASAAN/ STANDARD PRESTASI KEMAHIRAN MENULIS/ எழுத்துத் திறனுக்கான


அடைவுநிலை தர அடைவுநிலை விவரிப்பு
ம க ி க ் கு றை ந ் த அளவ ிலு ம ் அத ிக எ ழு த் து ப ் ப ிழை யு ட னு ம ் ம ட ் டு மே
1 வ ாக ் க ிய ம ் அமைக ் கவு ம ் வ ிவர ங் க ளைத ் த ொகு த் து எ ழு தவு ம ் ப ல ் வகை
எ ழு த் து ப ் ப டி வங் க ளைப ் ப டை க் கவு ம ் இயலு ம ்.

கு றை ந ் த அளவ ிலு ம ் எ ழு த் து ப ் ப ிழை யு ட னு ம ் ம ட ் டு மே வ ாக ் க ய


ி ம ்
2 அமைக் க வு ம ் வ ிவர ங் க ளைத ் த ொகு த் து எ ழு தவு ம ் ப ல ் வகை எ ழு த் து ப ்
ப டி வங் க ளைப ் ப டை க் கவு ம ் இயலு ம ்.

ஓர ளவு , வ ாக ் க யி ம ் அமைக ் கவு ம ் வ ிவர ங் க ளைத ் த ொகு த் து எ ழு தவு ம ் ப ல ் வகை


3
எ ழு த் து ப ் ப டி வங் க ளைப ் ப டை க் கவு ம ் இயலு ம ்.

இல க் கணப ் ப ிழை ய ன ி ் ற ிவ ாக ் க ிய ம ் அமைக ் கவு ம ் வ ிவர ங் க ளை ந ரி ல ் ப ட த ்


4 த ொகு த் து எ ழு தவு ம ் ப ல ் வகை எ ழு த் து ப ் ப டி வங் க ளை ந ல ் ல ம ொழ நி டை ய ில ்
ப டை க் க வு ம ் இயலு ம ்.
இல க் கணப ் ப ிழை ய ின் ற ியு ம ் எ ழு த் து ப ் ப ிழை ய ின் ற ியு ம ் வ ாக ் க ிய ம ்
அமைக் க வு ம ் வ ிவர ங் க ளை ந ரி ல ் ப ட க ் கரு த் து ப ் ப ிழை ய ின் ற ித ் த ொகு த் து
5 எ ழு தவு ம ் ப ல ் வகை எ ழு த் து ப ் ப டி வங் க ளை ஏ ர ணம ான கரு த் து க ளு ட ன ்
இல க் கணப ் ப ிழை ய ின் ற ிஏ ற ் ற ம ொழ ிய ண ிக ளைப ் ப யன் ப டு த் த ிந ல ் ல ம ொழ ிந டை ய ில ்
ப டை க் க வு ம ் இயலு ம ்.
இல க் கணப ் ப ிழை ய ின் ற ியு ம ் எ ழு த் து ப ் ப ிழை ய ின் ற ியு ம ் ச ிற ந ் த வ ாக ் க ிய ம ்
அமைக் க வு ம ் வ ிவர ங் க ளை ந ிர ல ் ப ட க ் கரு த் து ப ் ப ிழை ய ின் ற ியு ம ்
எ ழு த் து ப ் ப ிழை ய ின் ற ியு ம ் த ொகு த் து எ ழு தவு ம ் ப ல ் வகை எ ழு த் து ப ்
6 ப டி வங் க ளை ஏ ர ணம ான கரு த் து களு ட ன ் இல க் கணப ் ப ிழை ய ின் ற ிஏ ற ் ற
ம ொழ ிய ண ிக ளைப ் ப யன் ப டு த் த ிந ல ் ல ம ொழ ிந டை ய ில ் கவரு ம ் வகைய ில ்
ப டை க் க வு ம ் இயலு ம ்.

TAHAP PENGUASAAN/ KESELURUHAN/ ஒட்டுமொத்த விவரிப்பு


அடைவுநிலை
ம ாணவர ் க் கு மிகக் குறைந்த ம ொழ ிய ற வு ி ம ் ம ொழ ய ி ற
ா ் ற லு ம ் உ ள் ளது .
1
ம ாணவர ் க் கு அத ிக ம ன
ா வழ ிக ாட ் ட லு ம ் ப ய ிற ் ச ியு ம ் தே வைப ் ப டு க ிற து .

ம ாணவர ் க் கு க ் குறைந்த ம ொழ ய ி ற ிவு ம ் ம ொழ ிய ாற ் ற லு ம ் உ ள் ளது .


2
ம ாணவர ் க் கு ச ் ச ிற ிது வழ ிக ாட ் ட லு ம ் ப ய ிற ் ச ியு ம ் தே வைப ் ப டு க ிற து .

ம ாணவர ் க் கு ஓரளவு ம ொழ ிய ற ிவு ம ் ம ொழ ிய ாற ் ற லு ம ் உ ள் ளது . ம ாணவர ் க் கு ச ்


3 ச நி ் த ிக ் கு ம ் த ிற ன ோடு எ ண் ணங் க ளையு ம ் கரு த் து க ளையு ம ்
வெ ள ிப ் ப டு த் து ம ் த ிற னு ம ் உ ள் ளது .

ம ாணவர ் க் கு நல்ல ம ொழ ிய ற ிவு ம ் ம ொழ ிய ற ா ் ற லு ம ் உ ள் ளது . ம ாணவர ் க் கு


ஆய் வு ச ் ச ிந ் தனைய ோடு எ ண் ணங் க ளையு ம ் கரு த் து க ளையு ம ் ஏ ர ணச ்
4 ச நி ் தனைய ோடு வெ ள ிப ் ப டு த் து ம ் த ிற னு ம ் உ ள் ளது . ம ாணவர ் க் கு ஓர ளவு
சு யம ாக க ் கற ் கு ம ் த ிற னு ம ் உ ள் ளது .

ம ாணவர ் க் கு ச ் சிறந்த ம ொழ ிய ற ிவு ம ் ம ொழ ிய ாற ் ற லு ம ் உ ள் ளது . ம ாணவர ் க் கு


ஆய் வு , ஆக் க ச ் ச ிந ் தனைய ோடு ஏ ர ணம ான எ ண் ணங் க ளையு ம ் க ரு த் து க ளையு ம ்
5 தெ ள ிவ ாக வு ம ் வ ிளக் கம ாக வு ம ் வ ிளைப யன் ம ிக ் க வகைய ில ் வெ ள ிப ் ப டு த் து ம ்
த றி னு ம ் உ ள் ளது . ம ாணவர ் க் கு ச ் சு யம ாக க ் க ற ் கு ம ் த ிற னு ம ் உ ள் ளது .

ம ாணவர ் க் கு மிகச் சிறந்த ம ொழ ிய ற ிவு ம ் ம ொழ ிய ாற ் ற லு ம ் உ ள் ளது .


ம ாணவர ் க் கு ஆய் வு , ஆக் கப ் பு த் த ாக ் க ச ் ச ிந ் த னைய ோடு ஏ ர ணம ான
எ ண் ணங் க ளையு ம ் கரு த் து க ளையு ம ் தெ ள ிவ ாக வு ம ் வ ிளக் கம ாக வு ம ்
6 ந ரி ல ் ப ட வு ம ் வ ிளைப யன் ம ிக ் க வகைய ில ் தயக் கம ில ் ல ாம ல ் கவரு ம ் வகைய ில ்
வெ ள ிப ் ப டு த் து ம ் த ிற னு ம ் உ ள் ளது . ப ிற ம ாணவர ் களு க் கு உ த ார ணம ாக
இரு ப ் ப த ோடு சு யம ாக க ் கற ் கு ம ் த ிற னு ம ் உ ள் ளது .
BAHASA TAMIL/ தமிழ்மொழி
MEMBACA/
MENDENGAR DAN BERTUTUR/ கேட்டல், பேச்சு வாசிப்பு
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 0 0 BIL. MURID 0 0 0 0 0 0

5 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

JUMLAH 0 MURID JUMLAH 0 MURID

MENULIS/
எழுத்து TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN/ ஒட்டுமொத்த அடைவுநிலை
TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 0 0 BIL. MURID 0 0 0 0 0 0

5 5

0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0
TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

JUMLAH 0 MURID JUMLAH 0 MURID

12 12
12
12
12 12
12 12 12
12 12
10 12
12 10
10 12
12
10
10 10
12
10
10
10
10 10 10
10
88 10
10
8 888 10
88
888 8
8 8 868
66
6
6
8
6
6
6 6 66 64
46 6
666
4
4 64 46
4
24
4 4
42
4
4 2
2 44 24
2
2 20
2
44 002
2 42 0
0 0 2
2 0 TP 11 TP
TP TP 22 TP 33 TP
TP TP 44 TP
TP 55 TP
TP 66 22 0
0 TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP
TP 66
0
22
0 TP 11 TP
TP TP 22 TP
TP 33 TP
TP 44 TP
TP 55 TP
TP 66 20 0 TP 1
TP 1 TP
TP 2
2 TP 3
TP 3 TP
TP 4
4 TP
TP 5
5 TP
TP 66
0 00 TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
00 0