Anda di halaman 1dari 7

PANDUAN PENGGUNAAN TEMPLAT

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) BAHASA MELAYU TINGKATAN 2

PENGENALAN
Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) adalah sebahagian daripada komponen didalam Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS).
Pelaksanaannya telah bermula sejak tahun 2011 berdasarkan Surat Siaran Lembaga Peperiksaan Bil. 3 Tahun 2011. PBD sebelum
ini dikenali sebagai PS (Pentaksiran Sekolah) di mana ia dilaksanakan secara formatif dan sumatif dengan pelbagai pendekatan
dan kaedah bagi mengenalpasti perkembangan pembelajaran murid secara keseluruhan.

A MAKLUMAT AM
Templat Pelaporan PBD ini mengandungi 5 halaman (sheet) :
1. PANDUAN
2. REKOD PRESTASI MURID
3. LAPORAN MURID (INDIVIDU)
4. DATA PERNYATAAN TAHAP PENGUASAAN
5. GRAF PELAPORAN

B PENGGUNAAN TEMPLAT
Guru hendaklah melengkapkan maklumat asas pada templat ini di halaman REKOD PRESTASI MURID.
Maklumat yang perlu dilengkapkan adalah:
1. Nama dan Alamat Sekolah
2. Nama Guru dan Nama Kelas
3. Senarai Nama Murid, Nombor Kad Pengenalan dan Jantina
4. Nama Pentadbir
5. Jawatan Pentadbir (Guru Besar/ Pengetua)

C TAHAP PENGUASAAN
Tahap Penguasaan murid bagi setiap komponen di dalam templat ini direkodkan untuk tujuan pelaporan perkembangan
pembelajaran murid bagi sesuatu tempoh tertentu (Pertengahan / Akhir Tahun). Guru hanya perlu merekodkan Tahap
Penguasaan ini di halaman REKOD PRESTASI MURID sahaja dan seterusnya pelaporan individu murid akan dijana secara
automatik di halaman LAPORAN MURID (INDIVIDU) untuk cetakan. Tahap Penguasaan (TP) bagi tujuan analisis kelas dijana
secara automatik di halaman GRAF PELAPORAN.

D PENENTUAN TAHAP PENGUASAAN


1 Pentaksiran atau penilaian perlu dilakukan sepanjang masa semasa proses PdP berlaku yang berfokuskan kepada sesuatu
standard pembelajaran yang dipilih ketika proses sesuatu PdP. Tercapai atau tidak sesuatu tahap penguasaan boleh dikenal
pasti melalui objektif PdP berdasarkan standard pembelajaran yang dipilih. Murid yang tidak mencapai objektif standard
pembelajaran tersebut akan diulang ajar oleh guru.
2 Tahap Penguasaan murid akan ditentukan melalui pentaksiran atau penilaian yang dilakukan oleh guru semasa proses PdP.
Sebagai bukti pentaksiran tahap penguasaan murid telah dilakukan, guru boleh merekodkan atau mencatat tahap
penguasaan tersebut untuk membantu guru mengisi templat pelaporan yang disediakan. Templat pelaporan ini terdiri
daripada tiga kemahiran dalam tiga lajur iaitu kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran
3 menulis yangpelaporan,
Bagi tujuan dibina berasaskan standardmengisi
guru hendaklah pembelajaran
templatbagi setiap kemahiran
pelaporan bahasa.oleh KPM sebanyak dua kali setahun
yang disediakan
iaitu pertengahan dan akhir tahun. Guru hendaklah memilih option di sebelah kanan bahagian atas halaman untuk
menentukan pertengahan atau akhir tahun.
4 Tahap penguasaan yang terbaik dilaporkan di dalam templat pelaporan tersebut bagi setiap kemahiran bahasa iaitu
kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Pelaporan ini sebagai rekod prestasi
keseluruhan kemahiran bahasa yang patut dikuasai oleh setiap murid. Tahap Penguasaan ini ditentukan melalui
pertimbangan profesional guru berasaskan setiap standard pembelajaran yang dipelajari oleh murid. Pernyataan setiap
Tahap Penguasaan tersebut tercatat pada data Pernyataan Tahap Penguasaan.
SEKOLAH : SMK GHAFAR BABA

ALAMAT : MASJID TANAH

: MELAKA

TARIKH PELAPORAN : 2/10/2017


Sila tentukan peringkat pentaksiran
MATA PELAJARAN NAMA GURU MATA PELAJARAN: PN. SUZILA MOHAMED Pentaksiran Pertengahan Tahun
BAHASA MELAYU KELAS: TINGKATAN 2 AMANAH Pentaksiran Akhir tahun

NO. MY KID / NO. TAHAP PENGUASAAN BAGI SETIAP BIDANG


TAHAP PENGUASAAN
BIL. NAMA MURID KAD JANTINA KESELURUHAN
PENGENALAN MENDENGAR
MEMBACA MENULIS
DAN BERTUTUR
1 AHMAD BIN SULAIMAN 123356-78-9413 L 2 4 6 5
2 SITI ROKIAH BINTI ALI 133456-78-9412 P 2 4 6 5
3 MOHD RAMLI BIN SHUKRI 120001-78-9413 L 2 4 6 5
4 NORAINI BINTI KASIM 123876-78-9416 P 2 4 6 5
5 ALIAS BIN OMAR 126100-08-9417 L 2 4 6 5
6 ABDUL HAKIM BIN KAMARUZAMAN 149990-00-9413 L 2 4 6 5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
NO. MY KID / NO.
TAHAP PENGUASAAN
BIL. NAMA MURID KAD JANTINA KESELURUHAN
PENGENALAN MENDENGAR
MEMBACA MENULIS
DAN BERTUTUR
52
53
54

…………………………………………………
EN. TAN KAR HOCK
GURU BESAR
SMK GHAFAR BABA
SMK GHAFAR BABA
MASJID TANAH LOGO
MELAKA SEKOLAH
2 October, 2017 NOTA : JANGAN PADA

BAHASA MELAYU ###


###
Nama Murid AHMAD BIN SULAIMAN ###
No. MY KID 123356-78-9413 ###
Jantina L ###
Kelas TINGKATAN 2 AMANAH ###
Nama Guru PN. SUZILA MOHAMED ###
Tarikh Pelaporan 2 October, 2017 ###
###

###
Tahap Penguasaan Keseluruhan PENTAKSIRAN PERTENGAHAN TAHUN
###

Berikut adalah pernyataan bagi


Tahap Penguasaan Keseluruhan hanya dilaporkan pada pentaksiran akhir tahun sahaja
Tahap Penguasaan keseluruhan
###
###
TAHAP
MATA PELAJARAN KEMAHIRAN TAFSIRAN
PENGUASAAN
###

Memberikan respons terhadap ujaran, maklumat, fakta dan idea yang diperdengarkan; serta berbicara
MENDENGAR DAN
2 untuk menyampaikan maklumat, berbincang, berunding dan memberikan ulasan tentang sesuatu
BERTUTUR
perkara menggunakan sebutan yang betul, ayat yang gramatis dan bertatasusila pada tahap terhad.
###

Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dalam sesuatu petikan dengan memberi
BAHASA MELAYU MEMBACA 4 respons serta menganalisis idea keseluruhan dalam pelbagai bahan yang dibaca pada tahap yang
kukuh.
###

Menulis untuk menyatakan, melengkapkan, meringkaskan, merumus dan mengolah maklumat yang
MENULIS 6 tersurat dan tersirat dalam sesuatu genre penulisan dengan betul, tepat dan gramatis pada tahap
sangat tekal, terperinci dan menjadi teladan.
###
###
###

ULASAN TAMBAHAN ###


(Jika ada) :
###
###
###
###
###
###
###
………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ###
PN. SUZILA MOHAMED EN. TAN KAR HOCK ###
GURU MATA PELAJARAN GURU BESAR ###
SMK GHAFAR BABA SMK GHAFAR BABA ###
###
DATA PERNYATAAN STANDARD PRESTASI

TAHAP
KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR
PENGUASAAN

Memberikan respons terhadap ujaran, maklumat, fakta dan idea yang diperdengarkan; serta berbicara untuk
1 menyampaikan maklumat, berbincang, berunding dan memberikan ulasan tentang sesuatu perkara menggunakan
sebutan yang betul, ayat yang gramatis dan bertatasusila pada tahap sangat terhad.

Memberikan respons terhadap ujaran, maklumat, fakta dan idea yang diperdengarkan; serta berbicara untuk
2 menyampaikan maklumat, berbincang, berunding dan memberikan ulasan tentang sesuatu perkara menggunakan
sebutan yang betul, ayat yang gramatis dan bertatasusila pada tahap terhad.

Memberikan respons terhadap ujaran, maklumat, fakta dan idea yang diperdengarkan; serta berbicara untuk
3 menyampaikan maklumat, berbincang, berunding dan memberikan ulasan tentang sesuatu perkara menggunakan
sebutan yang betul, ayat yang gramatis dan bertatasusila pada tahap memuaskan.

Memberikan respons terhadap ujaran, maklumat, fakta dan idea yang diperdengarkan; serta berbicara untuk
4 menyampaikan maklumat, berbincang, berunding dan memberikan ulasan tentang sesuatu perkara menggunakan
sebutan yang betul, ayat yang gramatis dan bertatasusila pada tahap kukuh.

Memberikan respons terhadap ujaran, maklumat, fakta dan idea yang diperdengarkan; serta berbicara untuk
5 menyampaikan maklumat, berbincang, berunding dan memberikan ulasan tentang sesuatu perkara menggunakan
sebutan yang betul, ayat yang gramatis dan bertatasusila pada tahap tekal dan terperinci.

Memberikan respons terhadap ujaran, maklumat, fakta dan idea yang diperdengarkan; serta berbicara untuk
6 menyampaikan maklumat, berbincang, berunding dan memberikan ulasan tentang sesuatu perkara menggunakan
sebutan yang betul, ayat yang gramatis dan bertatasusila tahap tekal, terperinci dan menjadi teladan.

TAHAP
KEMAHIRAN MEMBACA
PENGUASAAN

Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dalam sesuatu petikan dengan memberi respons
1
serta menganalisis idea keseluruhan dalam pelbagai bahan yang dibaca pada tahap sangat terhad.

Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dalam sesuatu petikan dengan memberi respons
2
serta menganalisis idea keseluruhan dalam pelbagai bahan yang dibaca pada tahap yang terhad.

Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dalam sesuatu petikan dengan memberi respons
3
serta menganalisis idea keseluruhan dalam pelbagai bahan yang dibaca pada tahap yang memuaskan.

Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dalam sesuatu petikan dengan memberi respons
4
serta menganalisis idea keseluruhan dalam pelbagai bahan yang dibaca pada tahap yang kukuh.

Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dalam sesuatu petikan dengan memberi respons
5
serta menganalisis idea keseluruhan dalam pelbagai bahan yang dibaca pada tahap yang tekal dan terperinci.

Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat dalam sesuatu petikan dengan memberi respons
6 serta menganalisis idea keseluruhan dalam pelbagai bahan yang dibaca pada tahap yang tekal, terperinci dan
menjadi teladan.

TAHAP
KEMAHIRAN MENULIS
PENGUASAAN

Menulis untuk menyatakan, melengkapkan, meringkaskan, merumus dan mengolah maklumat yang tersurat dan
1
tersirat dalam sesuatu genre penulisan dengan betul, tepat dan gramatis pada tahap sangat terhad.
Menulis untuk menyatakan, melengkapkan, meringkaskan, merumus dan mengolah maklumat yang tersurat dan
2
tersirat dalam sesuatu genre penulisan dengan betul, tepat dan gramatis pada tahap terhad.

Menulis untuk menyatakan, melengkapkan, meringkaskan, merumus dan mengolah maklumat yang tersurat dan
3
tersirat dalam sesuatu genre penulisan dengan betul, tepat dan gramatis pada tahap memuaskan.

Menulis untuk menyatakan, melengkapkan, meringkaskan, merumus dan mengolah maklumat yang tersurat dan
4
tersirat dalam sesuatu genre penulisan dengan betul, tepat dan gramatis pada tahap kukuh.

Menulis untuk menyatakan, melengkapkan, meringkaskan, merumus dan mengolah maklumat yang tersurat dan
5
tersirat dalam sesuatu genre penulisan dengan betul, tepat dan gramatis pada tahap tekal dan terperinci.

Menulis untuk menyatakan, melengkapkan, meringkaskan, merumus dan mengolah maklumat yang tersurat dan
6 tersirat dalam sesuatu genre penulisan dengan betul, tepat dan gramatis pada tahap sangat tekal, terperinci dan
menjadi teladan.

TAHAP
KESELURUHAN
PENGUASAAN

Murid mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang sangat lemah, sangat terhad dan
1
memerlukan banyak bimbingan, panduan dan latihan dalam kemahiran bahasa.

Murid mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang lemah, terhad dan memerlukan
2
sedikit bimbingan, panduan, dan latihan dalam kemahiran bahasa.

Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang sederhana dan
3 berupaya mengungkapkan idea serta menguasai kemahiran berfikir yang asas tanpa bimbingan dalam kemahiran
bahasa.

Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang baik, dapat
4 mengaplikasikan pengetahuan bahasa dengan berkesan, berupaya mengungkapkan idea, menguasai kemahiran
berfikir yang kritis, dan mengamalkan pembelajaran kendiri secara minimum dalam kemahiran bahasa.

Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang tinggi, berupaya
mengungkapkan idea dengan jelas dan terperinci, berkomunikasi secara efektif, mengaplikasikan pengetahuan
5
bahasa yang lebih kompleks, menguasai kemahiran berfikir yang kritis dan kreatif, serta mengamalkan
pembelajaran secara kendiri dalam kemahiran bahasa.

Murid berupaya mempamerkan tahap pengetahuan bahasa dan kecekapan berbahasa yang cemerlang dan
konsisten, berupaya mengungkapkan idea dengan jelas, terperinci dan tersusun, menguasai kemahiran berfikir
6
yang kritis, kreatif dan inovatif, berkomunikasi secara efektif dan penuh keyakinan, mengamalkan pembelajaran
secara kendiri serta menjadi model teladan kepada murid yang lain dalam kemahiran bahasa.
BAHASA MELAYU
Sekolah: SMK GHAFAR BABA Guru Mata Pelajaran: PN. SUZILA MOHAMED
Kelas TINGKATAN 2 AMANAH
15
MENDENGAR
0
0 DAN BERTUTUR MEMBACA
0

TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6


BIL. MURID 0 6 0 0 0 0 BIL. MURID 0 0 0 6 0 0

10 10

6 6
5 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

JUMLAH 6 MURID JUMLAH 6 MURID

MENULIS TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN


TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6 TAHAP PENGUASAAN TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
BIL. MURID 0 0 0 0 0 6 BIL. MURID 0 0 0 0 6 0

10 10

6 6
5 5

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

JUMLAH 6 MURID JUMLAH 6 MURID

20
0 0