Anda di halaman 1dari 11

1.

0 Pengenalan

Pendidikan merupakan satu perkara yang sangat penting dalam Islam. Jika pendidikan ini tidak dapat
dilaksanakan dengan baik dan sempurna, maka keseimbangan jasmani, emosi, rohani dan intelek (JERI)
akan menjadi tidak stabil. Ilmu dakwah merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur tahap
keterlibatan guru dalam menghayati Falsafah Pendidikan Islam dan Falsafah Pendidikan Negara.
Terdapat pelbagai pendekatan dan metode dalam melaksanakan proses dakwah yang boleh
diimplementasikan oleh guru pendidikan Islam (GPI). Pendidikan juga merupakan salah satu dari metode
dakwah untuk menyampaikan kefahaman tentang ajaran agama Islam. Jika semua guru pendidikan
Islam mempunyai ilmu dan kefahaman cara menggunakan metode dakwah dengan betul, maka sudah
pasti Falsafah Pendidikan Islam dan Falsafah Pendidikan Negara dapat dicapai dengan baik. Rasulullah
SAW juga mengajarkan bagaimana cara manusia berkehidupan, baik melalui keteladanan dengan akhlak
mulia, hingga turun aksi menjadi pebisnis, politikus, bahkan jenderal perang. Bukti-bukti cara
dakwah Rasulullah bisa terlihat dari sejarah panjang kehidupan Rasulullah SAW, dalam
berkehidupan misalnya, Rasulullah hadir dengan suri taulan mengajarkan cara memanusiakan
manusia, serta cara bersikap yang baikseperti shiddiq, amanah, tabligh, fatanah. Islam ialah agama
samawi yang terakhir dan bersifat sejagat (universal). Ia diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. yang
merupakan Nabi terakhir untuk disampaikan kepada semua golongan manusia. Segala ajaran dalam
Islam telah pun disampaikan sepenuhnya oleh Baginda dalam bentuk yang paling sempurna
sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah s.w.t. Oleh itu ajaran Islam berada dalam keadaan yang
sempurna dan lengkap untuk manusia pada setiap tempat dan zamanRasulullah saw membekali diri
dengan kebaikan, ketaqwaan, keikhlasandanakhlak mulia dalam membimbing sehingga menimbulkan
simpati dan audien mudah menerima ajakan (ajaran Islam) Dalam era kebangkitan Islam dan perubahan,
umat Islam masih belum dapat mencari pendekatan dakwah yang sesuai untuk dilaksanakan khususnya
kepada golongan bukan Islam. Kebanyakan gerakan dakwah mempunyai hala tuju dan pendekatan yang
tersendiri dan berbeza antara satu sama lain dalam melaksanakan dakwah mereka

ISU

Negara kini sedang menuju kehancuran jika gejala sosial dikalangan belia yang semakin bertambah hari
demi hari, tidak ditangani dan dibendung dengan segera. Kebimbangan itu diluahkan Ketua Pengarah
Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), Dr. Syed Ali Tawfik al-Attas berikutan bertambahnya jumlah
penagih dadah, kes juvana dan penghidap HIV di seluruh negara. Beliau berkata, golongan belia perlu
disedarkan dan diberi bimbingan agar nilai-nilai murni dan akhlak mulia yang ada pada diri dapat disubur
serta disalur ke arah kebaikan ummah (Utusan Malaysia, Rabu, 1 Nov. 2006). Masalah ini tidak boleh
dibiarkan berlarutan kerana ia melibatkan banyak faktor yang boleh mendatangkan kerosakan
terutamanya kepada diri remaja, agama dan negara. Tanggungjawab membanteras masalah sosial
sebegini bukan sahaja tanggungjawab kerajaan malah ia harus dipikul oleh semua pihak.

2.0 Pelaksanaan dakwah Rasulullah


Dalam kamus Lisan al-’Arab dakwah artinya ialah menjemput, mengajak, memanggil,
menyeru5 . Dalam Kamus Dewan, dakwah adalah kegiatan menyeru dan meyakinkan orang lain
supaya menerima sesuatu kepercayaanSecara bahasa, dakwah bermakna penyiaran, propaganda
(Poerwadarminta, 1976: 222). Perkataan dakwah adalah berasal daripada bahasa Arab yang
mempunyai beberapa pengertian. Menurut Kamus Lisan al-‘Arab, dakwah merujuk kepada meminta
tolong, beribadat, memandu, menjemput, mengajak, memanggil, menyeru dan melaung.6

Dari sudut Istilah, Muhammad al-Ghazali mendefinisikan dakwah sebagai satu program yang
lengkap, yang kesemua peringkatnya mengandungi semua ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh
manusia bagi menjelaskan tujuan dan matlamat hidup dan bagi menyingkap petunjuk jalan yang
menjadi petunjuk kepada mereka
2.1 Secara rahsia
Peringkat dakwah secara rahsia selama tiga tahun di Mekah.Setelah turunnya wahyu
yang pertama ini, Jibril tidak muncul lagi untuk beberapa lama, sementara Nabi
Muhammad menantikannya dan selalu datang ke gua Hira. Dalam keadaan menanti
itulah turun wahyu yang membawa perintah kepadanya. Wahyu itu berbunyi sebagai
berikut: hai orang yang berselimut, bangun, dan beri ingatlah. Hendaklah engkau
besarkan Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu, tinggalkanlah perbuatan
dosa, dan janganlah engkau memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan)
yang lebih banyak dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu bersabarlah (Al-
Muddatsir: 1-7).Dengan turunnya perintah itu, mulailah Rasulullah saw melakukan
dakwah Islam. Langkah pertama yang dilakukan adalah berdakwah secara diam-
diam di lingkungan keluarga terdekat dan di kalangan rekan-rekannya. Hal ini dapat
dilihat dari firman Allah SWT

Karena itulah, orang yang pertama kali menerima dakwahnya adalah keluarga dan
sahabat dekatnya, di antaranya: Khadijah (isteri), Ali bin Abi Thalib (sepupu),
Abu Bakar (sahabat), Zaid ( budak yang diangkat anak), Ummu Aiman (pengasuh). Abu
Bakar berhasil mengislamkan beberapa orang teman dekatnya, seperti Utsman
bin Affan, Zubair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, Saad bin Abi Waqqas, Thalhah
bin Ubaidillah dan al-Arqam bin Abi al-Arqam (Badri Yatim, 2008: 19).Selama tiga tahun
pertama sejak diutusnya Nabi Muhammad saw dakwah dilakukan secara sembunyi-
sembunyi, selanjutnya dakwah dilakukan dengan terang-terangan secara lisan,
misalnya memberi nasehat, memberi peringatan dsb.

Dalam tiga tahun awal masa dakwahnya di Mekah, Rasulullah berdakwah dengan cara
sembunyi-sembunyi. Ia mendakwahi beberapa orang terdekatnya yang diyakini bisa
merahasiakan pesan yang dibawanya.
2.2 Secara terbuka
Nabi muhammad terus melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, sampai kemudian
turun wahyu Allah SWT, Surat Al-Hijr ayat 94. Hal ini dituturkan dalam QS. Al-Hijr ayat
94: “maka sampaikanlah (Muhammad) secara terang-terangan segala apa
yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang yang musyrik”. Sejak
turunnya ayat ini, nabi mulai menyampaikan dakwah secara terbuka, sebuah langkah
pertama untuk memasukkan gagasan agama ke dalam aktualisasi social dan kehidupan
politik. Satu hal yang sangat penting adalah bahwasanya kelompok pengikutnya yang
pertama adalah kalangan migran, kalangan miskin, warga kalanyang lemah, dan
anak-anak dari kalangan klan kuat (Ali bin Abi Thalib), dimana mereka merupakan
kalangan yang paling kecewa terhadap pergeseran moral dan social di Mekah, dan
mereka membuktikan pesan-pesan Nabi Muhammad saw sebagai sebuah alternative
yangvital (Ira Lapidus, 1999: 34-35).Adapun metode yang dilakukan nabi dalam
dakwah secara terang-terangan adalah: pertama, mengundang Bani Abdul Muttalib ke
rumahnya dan menjelaskan bahwa dia telah diutus oleh Allah (A. Syalabi, 2003: 76),
mendengar penjelasan nabi, Abu Lahab marah sambil berkata: ”celakalah engkau! Apa
untuk inikah kami engkau panggil?” (A. Syalabi, 2003: 76). Hal inilah yang
melatarbelakangi turunnya Surah Al-Lahab. Kedua, undangan terbuka kepada seluruh
masyarakat quraisy di bukit Shafa.Nabi ingin melihat bagaimana pandangan
masyarakat quraisy terhadap kepribadian beliau. Masyarakat quraisy sepakat bahwa
beliau adalah orang yang tak pernah berdusta. Setelah itu beliau mengumumkan
kenabiannya (Wahyu Ilahi dan Harjani Hefni, 2007:50). Ketiga, Muhammad saw
memproklamirkan ke-Esa-an Tuhan dan mengajarkan kesatuan dan persamaan antara
manusia (Jamil Ahmad, 2000: 3). Keempat, nabi ﴾6﴿mengadakan pertemuan khusus
dengan orang-orang yang percaya kepada beliau untuk aktivitas pembacaan
(tilawah), pengajaran (ta‟lim), dan pensucian (tazkiyah), di rumah Arqam bin Abil
Arqam, dan merupakan sekolah Islam yang pertama. Kelima, beberapa pengikut nabi
meninggalkan Mekah dan mencari perlindungan atau mengungsi ke Ethiopia, sebuah
negeri di seberang Laut Merah (Bernard, 2000: 79)
3.0 pemikiran kreatif dalam Pendidikan dengan meneladani proses dakwah yang digunakan oleh
Rasulullah

Ghazali Darusalam (1996:27), seorang yang hendak berdakwah mestilah mengetahui cara, teknik atau
metode (uslub) berdakwah. Tanpanya masyarakat yang menjadi sasaran dakwah akan menolak dan
menerima secara negatif. Pendapat Aep Kusnawan 2004:7, kegiatan berdakwah sudah ada sejak adanya
tugas dan fungsi yang perlu diberatkan oleh manusia dibelantara kehidupan dunia ini.Dalam melakukan
dakwah, Rasulullah sawmenerapkan banyak strategi dan pendekatan, mulai dari keteladanan, yaitu
menampilkan diri sebagai sosok suri tauladan yang penuh dengan akhlak mulia, hingga turun aksi
menjadi pebisnis, politikus, bahkan jenderal perang. Adalah dimaklumi bahawa dakwah yang berkesan
memerlukan kepada suatu pendekatan yang bersesuaian dengan sasaran. Asas kepada keperluan ini
merujuk kepada dua komponen utama dalam Dakwah Islamiyah iaitu isi atau pengajaran yang hendak
disampaikan kepada sasaran dan cara untuk menyampaikan pengajaran tersebut Allah SWT telah
mengajarkan pendekatan dakwah kepada Nabi SAW melalui pelbagai pendekatan namun yang menjadi
asas utama segala bentuk pendekatan dakwah ialah pendekatan al-hikmah, al-maw„izah al-hasanah
dan al-mujadalah bi al-lati hiya ahsan – boleh buat untuk guru

 Al-Hikmah, - guru
Dalam metode dakwah, al-hikmah diartikan bijaksana, baik sangka, hati bersih, lapang dada.
Manakala menurut Wan Hussein
Azmi, pendekatan al-hikmah dalam berdakwah dapat dibahagikan kepada tiga bahagian
iaitu:70
a. Al-Hikmah yang berhubung dengan sifat-sifat pendakwah. Pendakwah perlulah
bersifat menurut sifat-sifat para nabi iaitu benar, cerdik, amanah dan tabligh,
meletakkan sesuatu pada tempatnya, sabar, mempunyai pengetahuan dan
pengalaman yang luas.
b. Al-Hikmah yang berhubung dengan isi kandungan dakwah iaitu mengambil isi
kandungan daripada al-Quran dan segala penerangan yang di berikan sewajarnya
bertepatan dengan kebenaran serta dalil-dalil yang kuat dan tepat yang boleh
menerangkan kebenaran dan menghilangkan segala keraguan.
c. Al-Hikmah yang berhubung dengan alat dan strategi dakwah hendaklah
digunakan betul-betul sesuai dengan tempatnya untuk menegah berlakunya
kerosakan dalam gerakan dakwah
-Uswatun Hasanah
Munzier Suparta dan Harjani Hefni 2003:205 menegaskan bahawa dakwah dengan Uswatun
Hasanah adalah dakwah dengan memberikan contoh yang baik melalui perbuatan nyata yang sesuai
dengan Penerapan Metode Dakwah di dalam Melaksanakan Proses Pengajaran dan Pembelajaran
59 etika dakwah. Bahkan, Uswatun Hasanah adalah salah satu kunci sukses dakwah Rasulullah, salah
satu bukti adalah bahawa pertama kali tiba di Madinah, yang dilakukan oleh Rasulullah adalah
membangunkan masjid Quba, mempersatukan kaum Ansar dan Muhajirin dalam ikatan ukhwah
Islamiah.
- Dakwah dengan Keteladan
Dakwah yang dilakukan Nabi SAW tidak hanya secara lisan ataupun ucapan, akan tetapi juga
berbentuk dakwah dengan memberi contoh dan kerja nyata di hadapan para sahabatHal ini di mana
Nabi SAW menggunakan pendekatan melalui perbuatan nyata dalam dakwah, tanpa melalui kata-
kata, dengan memperhatikan kondisi dan keadaan mad‟u Baginda

Sebagai contoh adalah Perjanjian Hudaibiyah, adalah salah satu aplikasi metode dakwah dengan
memberi contoh dan kerja nyata yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ketika itu, Perjanjian Hudaibiyah
selesai ditandatangani, maka Nabi SAW memerintahkan kepada seluruh rombongan untuk
mengikutinya supaya bercukur serta menyembelih kambing, sebagaimana lazimnya haji dan umrah
terhalang kerana tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna. Akan tetapi kejadian tersebut
memberikan kekesalan di hati Nabi SAW, kerana setelah tiga kali berturut-turut Baginda
memberikan perintah tersebut, tidak seorangpun yang mematuhi perintahnya.
Orang-orang percaya pada Rasulullah saw sebagai sosok yang berbudi pekerti luhur, hal itu juga
karena dalam dakwahucapan dan perbuatan Nabi sejalan. Keteladanan Rasulullah saw dalam segala
tindak-tanduknya, baik dalam berbicara maupun bertindak sehari-hari, ditegaskan oleh Allah swt.,
“sungguh aku telah mengutus seseorang untuk kalian semua sebagai suri tauladan yang
baik,”(QS. al-Ahzab ayat 21). Dalam ayat lain, “dan bagimu terdapat akhlak yang sangat mulia,”(QS.
al-Qalam ayat 4). Konsep uswah hasanah, keteladanan yang baik, bukan saja mesti menjadi
pendekatan seluruh dai muslim, tetapi sudah menjadi ajaran Islam itu sendiri.

Di peringkat menyampaikan Hidayah Nabi S.A.W. telah menyampaikan ajaran Al Quran kepada
masyarakatnya dengan cara mengajar, mendidik, dan melatih setiap orang agar bersedia dan layak
memikul perintah Allah S.W.T .

Sikap yang diambil Dalam memberi hidayah kepada umat manusia adalah lemah lembut dan kasih
sayang.
Tujuannya ialah supaya manusia dapat mengenal hakikat kebenaran berdasarkan kemahuan fitrah
yang semula jadi walaupun dalam pelbagai ibarat atau rupa, mengikut persediaan dan kebolehan
seseorang, kerana mengikut kadar inilah manusia dipertanggunjawabkan dengan hukum Allah.

Ayat-ayat Al Quran yang yang menggambarkan teknik dakwah peringkat menyampaikan hidayah ini
adalah banyak. Antaranya: Firman Allah S. W.T.:

Terjemahan: Serulah mereka, itu kepada jalan Tuhan engkau berdasarkan hikmah dan nasihat yang
baik dan hendaklah kamu bantahkan mereka dengan sesuatu yang lebih baik. ( An – Nahli: 125 ).

Maksudnya hendaklah diseru umat manusia daripada millah yang berlainan itu supaya kembali
kepada kebenaran yang ditetapkan oleh Tuhan berdasarkan hikmah,, iaitu dengan memperkenalkan
hakikat kebenaran pengajaran yang sama dalam Kitab-kitab Ilahi yang menggambarkan kemahuan
fitrah manusia , dan memberi nasihat – nasihat yang baik . Jika berlaku percanggahan pendapat,
hendaklah dibantah dengan cara yang lebih baik .

2. Teknik Dakwah Peringkal Dinul Hak (Keadilan Yang Tulen) - kerajaan

Di dalam Surah Ar Rum, ayat 30. Allah S.W.T . telah memerintahkan setiap individu supaya
menegakkan haluan hidup masing-masing berpandukan semangat kemanusiaan yang satu.
Keadilan Yang Tulen tidak mungkin wujud dalam masyarakat sekiranya undang –undang (syariat)
yang dicipta tidak dipersetujui oleh semua peringkat dan golongan dalam masyarakat. Oleh itu bagi
mewujudkan keadilan yang tulen yang menjadi asas bagi manusia mencapai kebahagian, mestilah
ada suatu perlembagaan khusus berlandaskan kemahuan fitrah setiap manusia.

Perlembagaan itu mestilah datang daripada Allah melalui rasulnya, seperti nabi saw yang telah
membawa kepada umat manusia suatu perlembagaan keadilan yang tulen dan peraturan hidup
yang lengkap yang terkandung di dalam al-quran.
Oleh yang demikian, penguatkuasaan undang-undang ( syariat ) yang diakui olehsetiap manusia
sebagai asas pentadbiran yang baik dan diperlukan untuk keselamatan semua manusia , walaupun
dilaksanakan oleh Nabi S. A.W. secara jihad dan pelbagai kekerasan, tidaklah dianggap sualu
paksaan oleh Allah S.W.T. ini adalah kerana segala kekerasan yang di laksanakan itu bukanlah suatu
perkara yang berlawanan dengan kehendak manusia ataupun suatu pencabulan terhadap hak-
haknya, kerana jiwa manusia sebenarnya lelah menyaksi dan mengakui
kebenarannya dan menuntut pelaksanaan peraturan i tu demi untuk mengekalkan keselamatan
semua umat manusia .
Membentuk Satu Ikatan Perjanjian
Penghijrahan Rasulullah s.a.w. ke Madinah pada tahun 622M merupakan era baru dalam baginda
menjalankan risalah dan dakwah IslamiahMakkah. Namun begitu, sokongan
tersebut belum menjamin kekuatan posisi Rasulullah s.a.w. kerana populasi Madinah terbahagi
kepada beberapa kumpulan yang berbeza dalam cara berfikir dan kepentingannya. Untuk itu,
baginda berikhtiar dalam membuat perjanjian bertulis yang dapat diterima oleh semua kumpulan
sosial yang bercorak majmuk itu (Abdul Ghafar & Shamsul Bahri 1998: 26).
Sahifah atau Piagam Madinah merupakan satu daripada tiga dasar penting yang telah
dilaksanakan oleh Rasulullah s.a.w. di Madinah dalam proses penyebaran dakwah dan
pembangunan negara Islam iaitu selepas pembinaan masjid dan usaha-usaha dalam
persaudaraan.

Dakwah dengan Dialog


Hal penting yang perlu dicatat, Allah swt memerintahRasulullah untuk berdakwah dengan
perkataan-perkataan yang baik, penuh nasehat yang bijaksana, bukan kata-kata penuh
kebencian dan permusuhanialog yang disampaikan dengan santun, secara otomatis, akan
menjadi mauidlah hasanah(wejangansarat kebijaksanaan).
 Mawiczah Hasanah
Secara bahasa, maw’izah al-hasanah terdiri dari dua kata maw’izah dan hasanah. Kata maw’izah
artinya ialah nasihat, bimbingan, pendidikan dan peringatan.49 Sedangkan hasanah ialah kebaikan
Nabi Muhammad s.a.w di dalam hadis baginda ada menyatakan bahawa agama adalah nasihat.
Sabda Rasulullah yang bermaksud: “Agama adalah Nasihat: sahabat bertanya untuk siapa nasihat
tersebut? Nabi menjawab, nasihat tersebut ialah bagi Allah, rasulnya kepada pemimpin-pemimpin
Muslimin dan orang ramai di kalangan mereka” Mengikut pendapat ’Abd al-Hamid al-Bilali, al-
maw’izah al-Hasanah merupakan salah satu manhaj dalam dakwah untuk mengajak ke jalan Allah
dengan memberikan nasihat atau membimbing dengan penuh kasih sayang agar mereka mau
berbuat baik. Adapun al-hasanah ialah kebaikan.73
Oleh itu, al-maw„izah al-hasanah memberi erti nasihat yang baik

erdapat pelbagai bentuk kata untuk menasihati sasaran seperti yang disenaraikan oleh al-Bayanuni
iaitu perkataan yang jelas dan terang yang bersifat halus dan lembut, bentuk tunjuk ajar yang halus
dan dapat difahami, bentuk kiasan yang beradab, bentuk kisah, perkataan yang berkesan dan
jenaka, peringatan tentang nikmat-nikmat yang boleh membawa kepada kesyukuran, bentuk
memuji dan mengkritik, bentuk menggalakkan untuk membuat kebaikan dan menakutkan dengan
perkara yang buruk, bentuk janji-janji Allah SWT dengan pertolongan dan kekuatan, bentuk
menahan penderitaan dan bersabar.
- Dengan menarik perhatian
Dalam menggunakan cara ini Nabi saw tidak menasihati secara langsung, tetapi beliau
mengemukakan soalan-soalan yang dapat menarik perhatian orang ramai kepada perkara yang ingin
dikatakan, sehingga fikiran mereka bersedia untuk menerima pengetahuan, nasihat dan pengajaran.
Dengan menegur
Kepada para sahabat yang sudah lama berinteraksi dengan Nabi SAW dan sudah banyak mendapat
pengajaran daripada Baginda, maka Nabi berdakwah kepada mereka dengan menegur sebahagian
sahabatnya manakala dalam salah satu kejadian yang tidak
Dengan tunjuk ajar
Masih mengikut metode al-maw’izah al-hasanah ialah memberi nasihat dengan gaya bahasa yang
tegas. Nabi pernah memberi nasihat dan tunjuk ajar dalam bentuk perintah dan arahan kepada
orang-orang mukmin diantara umatnya

 Al-Mujadalah bi allati Hiya Ahsan


Dari bahasa al-mujadalah dari jadala yang bermakna berdebat, dan mujadalah adalah
perdebatan.61 Quraisy Shihab berpendapat mujadalah bermakna menarik tali dan
mengikatnya guna menguatkan sesuatu.62Menurut ’Ali al-Jarisah mujadalah bermakna
datang untuk memilih kebenaran.63 Sedang pengertian mujadalah secara istilah ialah usaha
tukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak secara sinergi, tanpa ada permusuhan

Kenal pasti golongan sasar/Mengiktiraf dan Meraikan Kedudukan Madcu (Sasaran Dakwah)

Dari segi prinsipnya, dakwah Islamiah tidak


pernah menggunakan kekerasan dan paksaan seperti
firman Allah yang bermaksud:

ungsionalisasiMasjid
etika hijrah ke Madinah, langkah pertama yang Rasulullah lakukan adalah membangun masjid
kecil yang berlantaikan tanah, dan beratapkan pelepah kurmaMelalui Masjid, Rasulullah saw
melakukan pengajaran Islam sekaligus pemberdayaan masyarakar.Gerakan dakwahberbasis masjid
ini telahdiperankanoleh Rasulullah saw. di Masjid Nabawi,Madinah. Bentuk pemberdayaan yang
dilakukan meliputi pemberdayaan dalam aspek spiritual, aspek sosial (persatuan dan kesetaraan),
pendidikan, ekonomi, politik dan pertahanan
3.1 Guru
Pembentukan kurikulum yang bersepadu tidak lengkap dan sempurna jikakaedah
pengajaran dan pembelajaran tidak dititiberatkan.
Mohd. Azhar Abd. Hamid, Azmi Shah Suratman dan Muhamad Fauzi Othman 2001:46 telah
menjelaskan bahawa dewasa ini, dunia dilakari oleh pelbagai trend dan paradigma kehidupan
bentuk baru. Globalisasi yang ditandai arus gelombang zaman peringkat ketiga seperti mana
menurut sarjana barat, telah memberi impak yang bukan sedikit dalam kehidupan moral sesebuah
masyarakat. Hal ini tidak terkecuali dari pada meresapi jiwa dan jati diri masyarakat Melayu sama
ada di bandar mahupun di luar bandar. Statistik kerosakan sosial dan moral membuktikan fenomena
ini. Sebut apa jua bentuk perlakuan tidak bermoral seperti pembunuhan, sumbang muhrim,
pelacuran, gangsterisme, alko-holisme, perjudian, ketagihan dadah sehinggalah isu vandalisme dan
‘black metal’ setiap satu daripadanya melibatkan orang Melayu. Berdasarkan pendapat di atas,
penulis menganggap metode dakwah sangat sesuai untuk diimplementasikan di dalam proses
pengajaran dan pembelajaran (P&P) Pendidikan Islam. Hal ini juga telah terbukti sejak zaman
Rasulullah saw, baginda telah berjaya membentuk peribadi yang mulia dikalangan para sahabatnya.
Perlunya di sini satu subjek asas diwujudkan dalam program latihan guru bagi menerapkan metode
dakwah di dalam siri-siri latihan perguruan kepada setiap bakal guru agar mereka dapat
menggunakan ilmu tersebut di dalam P&P mereka. pendekatan adalah satu perkara yang penting
dalam dakwah kerana ia merupakan cara bagaimana pengajaran yang disampaikan itu dapat
mempengaruhi sasaran untuk menerimanya. Sesuatu pengajaran walaupun baik, susah untuk
diterima oleh sasaran jika cara penyampaiannya tidak betul.12 Tanpa pendekatan yang baik juga,
masyarakat yang menjadi sasaran dakwah akan memberi respon yang negatif terhadapnya
walaupun isi yang disampaikan menarik dan bermutu.
Penjelasan yang nyata dan jelas
Isi atau pengajaran yang hendak disampaikan kepada sasaran mestilah jelas dan tidak menimbulkan
kekaburan dan silap faham serta tafsiran yang menyeleweng.19Komunikasi Jelas dan Mudah
Kamarul Azmi dan Ab. Halim Tamuri 2007:44, metodologi lain yang digunakan oleh Rasulullah s.a.w.
ialah penggunaan kata-kata yang jelas dan mudah maksudnya. Metodologi ini penting kerana kata-
kata yang jelas dan mudah memudahkan kefahaman kefahaman kepada semua golongan
masyarakat. Tujuan Baginda s.a.w. adalah untuk membangunkan semua golongan manusia
mengikut pendidikan pembangunan Insan yang dikehendakinya. Oleh itu, dengan cara memilih jalan
yang memudahkan mereka mengikutinya akan menambahkan keberkesanan pengajaran Baginda.
Ini berasaskan kenyataan bahawa setiap manusia mempunyai beberapa perbezaan tingkat akal dan
kemampuan fizikalnya. Justeru, segala bentuk pendidikan, pengajaran, bimbingan, nasihat dan
sebagainya hendaklah disampaikan dengan kata-kata yang mudah. Ahmad Yunus Kasim 2010:20
mengatakan pendidikan Islam yang berkesan turut memerlukan proses pengajaran secara
sistematik, tertib dan beransur-ansur mengikut tahap kemampuan, Penerapan Metode Dakwah di
dalam Melaksanakan Proses Pengajaran dan Pembelajaran 63 kefahaman dan pencapaian akal
fikiran murid. Oleh itu, guru perlu memiliki pengetahuan kandungan dan pedagogikal secukupnya
untuk menghasilkan pengajaran yang cemerlang dan berkesan. Mengolah dan menterjemah dalam
bentuk yang mudah difahami oleh murid dalam proses pengajaran. Menggunakan bahan rujukan
yang sesuai mengikut tahap perkembangan, kematangan dan kecerdasan murid dan mempunyai
pengetahuan yang bersesuaian dengan topik yang akan diajar dan mempunyai cara terbaik untuk
menyampaikan ilmu pengetahuan tersebut.

Berperingkat-peringkat
Bagi tidak memberati orang yang menerima dakwah, pengajaran yang disampaikan dilakukan dalam
keadaan berperingkat-peringkat. Sebagai contoh, pengharaman arak tidak dilarang secara terus,
malah secara peringkat demi peringkat.

Mudah
Mesej yang hendak disampaikan hendaklah melalui semudah-mudah cara. Ini kerana Islam itu
sendiri mudah dan selaras dengan tabiat semulajadi manusia terutamanya dalam perkara yang
berkaitan kelonggaran hukum atas sebab-sebab yang munasabah.

Peribadi Mulia Suhaimi


Muhamad 2007:35, dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam, keperibadian
mulia yang ada pada guru itu sendiri memainkan peranan yang amat penting dalam membentuk
nilai-nilai yang baik dalam diri pelajar. Bagi mencapai madamat ini, para pendidik Islam digesa
mencontohi keperibadian Rasulullah s.a.w. sebagai “role model” dalam semua aspek kehidupan.
Sehubungan dengan ini guru perlu mempelajari dan melengkapkan diri dengan amalan dan
penghayatan Islam yang sejati, agar barakah sebagai seorang guru dirasai dan dimanfaatkan oleh
pelajar.

Sasaran
Sebelum melaksanakan proses P&P oleh GPI terhadap semua pelajarnya. Perkara permulaan yang
perlu dilakukan oleh GPI adalah mengenali dahulu setiap pelajarnya. Ini bertujuan untuk
memudahkan GPI merancang strategi P&P dengan terperinci agar segala bahan yang disampaikan
dapat menarik minat pelajarnya. Bagi GPI yang tidak mempunyai persediaan yang cukup, sama ada
mengetahui latar belakang pelajarnya atau penyediaan bahan P&P yang baik. Mereka akan
mengalami masalah dalam proses Penerapan Metode Dakwah di dalam Melaksanakan Proses
Pengajaran dan Pembelajaran 65 P&P mereka, bahan yang disampaikan kurang menarik, tahap
penyampaian tidak seimbang dengan konitif pelajar dan alat bantu mengajar (ABM) juga menjadi
tidak menarik. Peristiwa ini akan menyebabkan proses P&P yang dijalankan oleh GPI menjadi boring
dan tidak bermakna buat murid. Nur Zakiah Hani Kamarolzaman & Masnora Hj Sepikun t.Thn:6, bagi
menjamin pembelajaran yang maksimum, setiap guru hendaklah membuat perancangan pengajaran
yang teliti. Guru yang berpengalaman mahupun yang tidak berpengalaman tetap perlu membuat
perancangan pengajaran. Perancangan yang berkesan akan menjamin pengajaran dan pembelajaran
yang menyeronokkan. Selain itu, masalah disiplin di dalam bilik darjah dapat dikurangkan. Bagi
menyediakan suatu perancangan pengajaran yang baik dan berguna, guru harus terlebih dahulu
menyedari kepentingan perancangan pengajaran terhadap pengajarannya. Di samping itu, dia
seharus dapat mentafsirkan silibus, terutama subjek yang disampaikannya dan juga kurikulum yang
ada. Selain itu, guru juga dikehendaki menentukan suatu format perancangan pengajaran yang
sesuai untuk digunakan semasa menyediakan rancangan kerjanya. Hasil daripada perancangan
pengajaran yang baik, sesi pengajaran yang berkesan juga seharusnya dapat dicapai oleh guru
tersebut. Setelah guru mengenali dan mengklasifikasikan pelajar-pelajarnya yang baik dan lemah.
GPI perlu merancang sesuatu perkara agar pelajar-pelajarnya yang lemah dapat dimotivasikan
supaya mereka bersedia untuk belajar. GPI juga boleh menggunakan komunikasi yang mudah dan
jelas supaya setiap pelajar memahami setiap maksud yang disampaikan oleh GPI

Bila Masa Berbicara dan Masa Diam


Sebagai guru yang baik, setiap nasihat dan segala pertuturan yang dikeluarkan mestilah dengan
ikhlas dan terhindar dari pengaruh hawa nafsu. Kerana pertuturan yang melibatkan hawa nafsu ini
tidak akan menyelesaikan masalah dan ia akan membuatkan para pelajar hilang keyakinan kepada
guru tersebut. Gunakanlah kaedah ini dengan sebaik yang mungkin agar hubungan guru dengan
pelajar sentiasa aman dan saling memerlukan diantara satu sama lain. GPI menyampaikan ilmu apa
yang ia ketahui sahaja dan perkara-perkara yang belum pasti kesahihannya tidak akan disampaikan
oleh guru kerana cerita tersebut diragui dan akan menjadi fitnah. Setiap persoalan yang
dibangkitkan oleh pelajar, harus dijawab dengan apa yang diketahui sahaja dan apa yang tidak
diketahui ditangguhkan dahulu. Pada masa akan datang GPI memberikan jawapan setelah disemak
dari sumber-sumber yang benar.

Memilih Kata Yang Tepat


Untuk memastikan P&P yang disampaikan berkesan, maka para GPI hendaklah menggunakan
kaedah
pedagogi yang tepat bersesuaian dengan keadaan para muridnya. GPI tidak perlu mengambil masa
yang lama untuk menegur para muridnya. Sebaiknya kesalahan yang dilakukan itu terus ditegur
dengan menggunakan kata-kata yang baik dan berhikmah. Banyak ilmu pengetahuan yang perlu
diketahui oleh GPI agar ia mudah untuk menghadapi gelagat setiap pelajarnya.
66 Prosiding Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam (SEAPPI2012)
(1) Cara Berpisah
Para GPI perlu mestilah memulakan kelas dengan memberikan salam, memastikan bilik darjah
dalam
keadaan baik dan bersih, set induksi yang boleh menarik minat pelajar terhadap topik yang
dibincangkan. Sebelum penutup GPI membuka sesi soal jawab, supaya pelajar berpeluang untuk
bertanya apa yang mereka kurang faham akan subjek yang disampaikan oleh GPI. Jika tidak ada
persoalan yang berkaitan dengan subjek, boleh juga pelajar bertanya tentang masalah atau
hukum-hukum semasa yang berlaku di lapangan sekarang ini.
Lazimnya, penutup akan dilakukan dengan cara GPI menyimpulkan tajuk yang dibincangan di
dalam kelas dengan menggunakan kaedah syarahan. Menurut Kamarul Azmi Dan Ab. Halim Tamuri
2007:49, teknik khutbah digunakan oleh Rasulullah s.a.w. digabungkan dengan teknik dialog dan
perbincangan selain mengayakan teknik ini dengan penerapan nilai baik kepada para sahabat.

Uswatun Hasanah
Contoh ikutan paling dekat bagi para pelajar adalah guru-guru mereka, sebaiknya setiap GPI mesti
mempunyai contoh tauladan yang baik seperti mempunyai akhlak mahmudah, tutur bahasa yang
tidak menyakitkan, pemudah cara atau sebagainya agar tindak tanduk mereka dapat dijadikan
model ikutan pelajar mereka. Hal ini telah dibuktikan oleh Rasulullah s.a.w. dan para sahabatnya
dalam menyampaikan dakwah kepada umat manusia ketika itu. Azizee Hasan 2011:50 menegaskan
para sahabat telah memberikan gambaran terbaik tentang hakikat Ad-Deen dalam bentuk yang
terang dan mulia di kalangan manusia. Mereka tegar menghadapi ujian dan cubaan, meninggalkan
jalan rukhshah (pilih jalan azimah) yang mungkin menjadi sebab fitnah kepada golongan yang tidak
beriman.
Dakwah Bil Lisan Al-Haal
Satu metode yang meliputi ketiga-tiga asas umum metode dakwah Al-Hikmah, Mauizatah al-
Hasanah dan Al-Mujadalah. Kaedah ini merangkumi semua metode dakwah yang telah disenaraikan
di atas. Jadi sebagai seorang guru, jadikan tindakan lebih banyak dari berkata-kata, setiap tingkah
laku atau pekerjaan yang dilakukan sesuai pada masa dan tempatnya. Kadang-kadang dengan
perkataan boleh menimbulkan salah faham dan sakit hati bagi orang yang mendengarnya. Dengan
pekerjaan atau perbuatan kita tidak ada sesiapa yang teguris dan ia lebih mudah untuk
mendekatkan seseorang ke jalan yang benar. Dalam metode ini juga, guru boleh menggunakan
kaedah P&P seperti belajar sambil bermain di dalam bilik darjah untuk meningkatkan lagi minat
pelajar terhadap P&P yang dijalankan oleh guru. Kesimpulan yang dapat diambil dari segala metode
yang disampaikan di atas ini, GPI boleh juga mengabungkan segala metode dakwah yang terdapat di
dalam mauizah al-Hasanah dan Al- Mujadalah di dalam setiap metode yang telah dinyatakan di atas.
Apa-apa pun bergantung kepada kebijaksanaan GPI dalam mengaplikasikan kesemua metode
dakwah di dalam P&P mereka.

Mauziah Hasanah Nasihat


GPI mestilah menjadi pemudah cara bagi setiap pelajar, segala masalah yang mereka hadapi boleh
dikongsikan kepada GPI tanpa segan silu. Berbagai nasihat yang berguna diberikan oleh GPI agar
pelajar tersebut termotivasi untuk memilih jalan yang sesuai dalam mengatasi masalah yang
dihadapi oleh mereka. ‘Aidh Abdullah Al-Qarni. 2007:127 berpendapat bahawa seorang penasihat
umat mestilah sentiasa menunjukkan rasa belas kasih kepada umatnya. Dan ia harus mengetahui
bagaimana keadaan mereka. Lalu memberi mereka nasihat, dengan penuh rasa cinta dan sayang. Di
sini juga GPI boleh menggunakan metode P&P seperti galakan dan ancaman, suruhan dan tegahan
agar pelajar tersebut dapat mengetahui perkara yang salah dan perkara yang benar. Metode wasiat
dapat digunakan oleh GPI pada bila-bila masa, ia tidak semestinya digunakan di dalam bilik darjah,
tetapi sesuai juga digunakan di luar bilik darjah. Wasiat yang dimaksudkan di sini ialah seperti: (1)
Jadi pelajar yang baik (2) Hormati kedua ibu bapa (3) Hormati guru-guru (4) Hormati orang yang
lebih dewasa. (5) Belajar bersungguh-sungguh (6) Jangan tinggalkan solat (7) Dan lain-lain. Metode
Tabsyir Wa Tandzir juga boleh digunakan di dalam memberikan nasihat kepada para pelajar dengan
menceritakan khabar-khabar gembira kepada manusia yang mengamalkan segala suruhan Allah dan
khabar yang buruk bagi orang yang melanggar larangan Allah. Firman Allah SWT di dalam surah Al-
Baqarah ayat 257: Maksudnya: ‘Allah Pelindung (yang mengawal dan menolong) orang-orang yang
beriman, ia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kufur) kepada cahaya (iman), dan orang-orang
yang kafir, penolong-penolong mereka ialah taghut yang mengeluarkan mereka dari cahaya (iman)
kepada kegelapan (kufur), mereka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. ” Setiap pelajar
akan lebih faham apa yang disampaikan oleh guru mereka semasa menjalankan P&P diluar bilik
darjah. Metode ini juga sangat sesuai di dalam bilik darjah dan boleh digandingkan dengan metode
kisah di dalam huraian P&P. Ia akan lebih berkesan dan kemas, jika bandingkan kisah-kisah yang
telah dimuatkan di dalam al-Quran dan hadis dengan isu-isu yang berlaku pada zaman sekarang.

4.0 Penutup

Kejayaan dakwah Rasulullah yang dilihat sehingga sekarang telah membuktikan pelbagai starategi
dan pendekatan dalam proses dakwah dapat menyeru kepada manusia, menunjukan mereka jalan
yang benar. Oleh itu, semua pihak mestilah meneladani proses dakwah Rasulullah dan
menerapkannya dalam pendidikan agar dapat mencapai matlamat Falsafah Pendidik Kebangsaan
yang ingin melahirkan individu yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.
Justeru itu, dakwah Rasulullah terbukti mampu dijadikan sebagai kaedah atau strategi dalam
melaksanakan perubahan dalam pendidikan supaya dapat diperkembangkan lagi ke tahap yang
lebih tinggi.