Anda di halaman 1dari 14

Bahagian A (Soalan Subjektif)

[20 Markah]
Jawab semua soalan

1. Senarai berikut merupakan sumber sejarah.


 Pisau
 Kapak
 Tembikar
Apakah kategori bagi peralatan tersebut?
A Fosil C Manuskrip
B Artifak D Dokumen

2. Batu Bersurat Terengganu merupakan kaedah bertulis yang dapat membantu kita untuk
menyelidik sejarah negara.
Apakah kesimpulan yang diberikan oleh sejarawan setelah membuat penyelidikan terhadap batu
bersurat tersebut?
A Terengganu sebuah pusat perdagangan antarabangsa
B Masyarakat Terangganu mahir dalam bidang seni lukis
C Islam sudah bertapak di Terengganu pada awal abad ke-14
D Kerajaan Terangganu berjaya membina empayar yang luas

3. Mengapakah mata pelajaran Sejarah diberi penekanan dalam sistem persekolahan di sekolah
kita pada hari ini?
A Memupuk semangat cinta akan tanah air
B Mengagung-agungkan peristiwa bersejarah
C Membangkitkan semula kegemilangan tanah air
D Mengenang peristiwa yang pernah berlaku di tanah air

4. Senarai berikut merupakan binatang yang pernah hidup di bumi.


 Sloth
 Woolly mammoth
 Harimau bertaring panjang
Binatang tersebut hidup pada Zaman _____________.
A Batu C Neolitik
B Logam D Air Batu

5. Rajah berikut menunjukkan garis masa Zaman Air Batu


23 – 5 juta 5.3 - 2.6 juta 2.5 juta - 10 000 Hari ini

Miosen
X Pleistosen Holosen

Apakah X?
A Purba C Pliosen
B Miologi D Mesolitik

6. Pernyataan berikut menerangkan perubahan yang berlaku kesan daripada kecairan air batu.

 Sungai mengalirkan air ke dalam tasik dan laut


 Aliran sungai yang mengalir menenggelamkan
2
kawasan tanah rendah di sepanjang tepi pantai.
Apakah kesan daripada perkembangan tersebut?
I Pembentukan Selat Melaka III Kewujudan Pentas Sunda
II Kemunculan Teluk Siam IV Pembekuan permukaan air Laut Jawa
A I dan II C II dan III
B I dan IV D III dan IV

7. Mengapakah aktiviti mengumpul makanan semakin berkurangan pada Zaman Neolitik?

A Aktiviti pertanian dijalankan C Bahan makanan semakin kurang


B Perkongsian makanan berlaku D Perpindahan manusia ke tempat lain

8. Rajah berikut menunjukkan Zaman Prasejarah yang pernah dialami oleh masyarakat di Asia
Tenggara.
Zaman Paleolitik X Zaman Neolitik

Apakah Zaman X?
A Logam C Hoabinhian
B Moden D Prapaleolitik

9. Perkataan ‘civilization’ dalam bahasa Inggeris diambil daripada perkataan Yunani, ‘civitas’
Apakah maksud ‘civitas’ ?
A Sungai C Agama
B Bandar D Tulisan

10. Gambar berikut menunjukkan seorang sarjana teragung Islam.

Ibn Khaldun
Apakah pandangan beliau tentang konsep tamadun?
I Akidah III Pemikiran
II Sejarah IV Peradaban
A I dan II C II dan III
B I dan IV D III dan IV

11 Jadual berikut menunjukkan pembinaan terkenal tamadun awal dunia.


Tamadun Awal Pembinaan Terkenal

Mesir Purba Piramid


Mesopotamia X
Apakah X?
A Sfinks C Mohenjo-Daro
B Colosseum D Taman Tergantung Babylon

3
12. Dalam Tamadun Mesir Purba, kerajaan baru telah muncul apabila golongan bangsawan
memerintah Mesir.
Siapakah ketua pemerintah Kerajaan Baru?
A Wazir C Pendeta
B Firaun D Maharaja

13. Gambar berikut menunjukkan zigurat yang dibina oleh masyarakat Mesopotamia.

Apakah fungsi zigurat?


A Kediaman raja C Kawasan pertanian
B Tempat beribadat D Pusat perdagangan

14. Maklumat berikut berkaitan dengan undang-undang tamadun awal dunia


 Mengandungi 282 perkara
 Merangkumi hal perdagangan, kecurian, denda, dan hukuman.

Apakah nama undang-undang tersebut?


A Kod Undang-undang Hammurabi C Hukum Kanun Melaka
B Undang-undang Rom D Undang-undang Rakyat

15. Jadual berikut menunjukkan sistem pemerintahan yang pernah diamalkan dalam Tamadun
Yunani.
Sistem Pemerintahan Maksud

Oligarki Pemerintahan yang dikuasai oleh sebahagian


kecil golongan yang berkuasa
X Pemerintahan yang dikuasai oleh golongan
bangsawan
Apakah X?
A Tirani C Aristokrasi
B Monarki D Demokrasi

16. Peta berikut menunjukkan pengembangan agama dari India ke merata-rata tempat di dunia
semasa pemerintah Asoka.

Apakah agama yang disebarkan?


A Islam C Buddha
B Hindu D Kristian

4
17. Gambar berikut menunjukkan Tiang Asoka.

Apakah agama yang diukir pada Tiang Asoka?


A Epik Ramayana C Undang-undang negara
B Lirik lagu kebangsaan D Sejarah Dinasti Maurya

18. Maklumat berikut berkaitan dengan bentuk perluasan kuasa dalam Tamadun India.

 Perluasan fizikal
 Perluasan keagamaan

Apakah kebaikan perluasan keagamaan berbanding perluasan fizikal?


A Mengutamakan kedamaian C Meningkatkan kekuatan kerajaan
B Menguasai wilayah yang luas D Mengukuhkan kedudukan pemerintah

19. Jadual berikut menunjukkan tiga peringkat pendidikan dalam Tamadun China.
Peringkat Pembelajaran

Rendah Menghafal tulisan dan buku suci


Menengah Menulis karangan dan sajak
Tinggi X
Apakah X?
A Menterjemah buku suci C Mencatat salasilah maharaja
B Menghafal kitab agama D Menulis buku undang-undang
20. Jahiliah berasal daripada perkataan Arab iaitu jahala.
Apakah maksud jahala.
A Daif C Degil
B Jahil D Kejam

Ruangan jawapan

1 11
2 12
3 13
4 14
5 15
6 16
7 17
8 18
5
9 19
10 20

Bahagian B (Soalan Subjektif)


[40 Markah]
Jawab semua soalan

1 Perancangan bandar Tamadun Indus membuktikan penduduknya telah mencapai tahap tamadun yang
tinggi.
(a) Namakan dua bandar terancang yang terdapat dalam tamadun Indus.
i. _________________________________________________________________________
ii. _________________________________________________________________________
[2 markah]

(b) Mengapakah bandar dalam (a) i. dianggap bandar yang terancang?


________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[4 markah]

(c) Beri cadangan anda untuk meningkatkan pembangunan bandar dan tempat tinggal anda.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6
________________________________________________________________________________
[4 markah]

2 Tamadun Rom terkenal dalam bidang seni bina.


(a) Senaraikan seni bina Rom yang terkenal dan masih kekal sehingga hari ini.
i. _________________________________________________________________________
ii. _________________________________________________________________________
iii. _________________________________________________________________________
[3 markah]

(b) Jelaskan faktor-faktor yang mendorong kemajuan Tamadun Rom dalam bidang seni.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[4 markah]

(c) Malaysia mempunyai binaan yang mengagumkan. Buktikan.


________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3 markah]

3 Lembah Sungai Ganges memainkan peranan penting dalam perkembangan Tamadun India.
(a) Namakan tiga dinasti yang wujud dalam Tamadun India.
i. _________________________________________________________________________
ii. _________________________________________________________________________
iii. _________________________________________________________________________
[3 markah]

(b) Terangkan istilah yang berikut.


i. Janapada :__________________________________________________________________
ii. Mahajanapada :_____________________________________________________________
[2 markah]

(c) Jelaskan kejayaan yang dicapai oleh kerajaan Magadha yang terletak di Timur Laut India.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[2 markah]

(d) Mengapakah Tamadun India berkembang di Lembah Sungai Ganges?


________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3 markah]

4 Masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam mengalami zaman kegelapan yang dikenali sebagai Zaman
Jahiliah.
(a) Mengapakah zaman tersebut dianggap sebagai zaman kegelapan?
7
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3 markah]

(b) Masyarakat Arab jahiliah mementingkan semangat Assabiyah.


Apakah kesan daripada amalan tersebut?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[3 markah]

(c) Apakah akan berlaku sekiranya semangat Assabiyah diamalkan dalam masyarakat Malaysia yang
berbilang kaum?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
[4 markah]

8
Bahagian C (Soalan Esei)
[40 Markah]
Jawab dua soalan sahaja

5 Peta berikut menunjukkan lokasi Tamadun Huang He.

(a) Terangkan sistem pemerintahan dan pentadbiran Tamadun Huang He. (6 markah)
(b) Jelaskan sumbangan Tamadun Huang He dalam bidang pertanian. (6 markah)
(c) Mengapakah kerajaan Malaysia perlu memajukan sektor pertanian di negara kita?
(8 markah)

6 Negara Kota TamadunYunani mempunyai sistem pemerintahan dan pentadbiran yang tersendiri.
(a) Jelaskan fungsi Dewan Perhimpunan di Athens. (8 markah)
(b) Sparta memberi penekanan kepada disiplin ketenteraan dan semangat patriotik. Buktikan.
(6 markah)
(c) Terangkan iktibar yang boleh kita ambil daripada masyarakat Sparta demi kecemerlangan negara
Malaysia. (6 markah)

7 Jadual berikut menunjukkan tiga tahap peperiksaan perkhidmatan awam dalam Tamadun China.
Tahap pertama Xiucai
Tahap kedua Juren
Tahap ketiga Jinshi

(a) Terangkan ciri-ciri setiap tahap tersebut. (6 markah)


(b) Calon-calon yang lulus dalam peperiksaan perkhidmatan awam memperoleh pelbagai keistimewaan.
Jelaskan. (6 markah)
(c) Sistem pendidikan merupakan elemen penting untuk membangunkan negara kita. Bincangkan.
(8 markah)
8 Ketokohan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin yang unggul dinyatakan dalam al-Quran dan hadis.
(a) Jelaskan kejayaan baginda sebagai pemimpin negara dan pemimpin masyarakat. (6 markah)
(b) Terangkan peranan baginda sebagai pembangun ekonomi dan pemimpin tentera. (6 markah)
(c) Bincangkan ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad SAW yang patut diteladani oleh pemimpin.
(8 markah)

9
Ruangan jawapan

10
11
12
13
14
15