Anda di halaman 1dari 1

PATURAY TINEUNG

Assalamualikum wr .wb
Alhamdulilahi aujaba’alaina bil jama’ah wanahana ‘anit tafaruqi wal’adawah .ash-shalatu wasalamu ‘alaina rosulillah
syaidina muhammadibni ‘abdillah wa’ala alihi wa shahbihi wa ma walah,amma ba’du

Sugrining puji kasangga ka gusti nu maha suci ,sadaya puja kasangga ka pangeran nu maha kawasa kalayan qudrat
irodat mantenna urang sadaya,tiasa kumpul riung ,amprok jonghok ,hempak merbayaksa di tempat anu kalintang
endahna.
mudah mudahan hibar barokah kalih maghfiroh allah swt ginuluran ka urang sadaya ,amin.

teu hilap shalawat mugia dilelerkeun ka panutan alam ,manusia anu pangmulyana nyatana habibbana wanabiyyana
Muhammad saw,katut kulawargina ,para sohabatna oge umat sadayana anu turut ,tumut ka ajaran anjeuna,amin.

Urang sadaya anu hadir didieu, ngajadi saksi pikeun lumangsungna acara paturay tineung PPL Wil Bin Desa
Sirnajaya wasta Pak Rohmat Supriatna, anu di luluguan ku Gapoktan Sugih Jaya.

Jisim kuring pisan dina danget ieu kapapancenan ku ketua, kanggo nataan runtuyan acara ti kawit dugi ka akhir ti
awal dugi ka tuntas na ieu acara. dupi acara anu bade kapindangkeun :

Bubuka
Galindengna Ayat suci Al-Quran
Biantara sareng pangdeudeul ti :
Ketua Gapoktan Sugih Jaya
Sakecap Dua Kecap ti Para Ketua Poktan ka PPL nu bade Ngalih
Unjukan paturay tineung
Biantara pamasrahan ti PPL Lami ka PPL Enggal
Musofahah (Sasalaman Para Ketua Poktan ka PPL Lami) nu bade Ngalih (Sesi Foto)
Maca du’a
Pamungkas/Tutup

Mangga urang buka ieu acara ku aosan basmallah sasarengan __________ku aosan eta acara parantos di buka
kalayan resmi.
Acara kadua supados langkung langkung ginuluran hibaring barokah mangga urang sami sami ngaregepkeun
galindengna aosan ayat ayat suci Al-Quran nu bade di aoskeun atawa di tepikeun ku pangersa
______________________, hatur nuhun, mudah mudahan ku ngalangkungan aosan nu nembe baroqah tina
amanah anu di popoyankeun tina dawuhan allah urang sadaya tiasa ngajalankeun sakumaha mistina malah mandar
aya dina rido Allah SWT.

Di Lajengkeun kana acara nu saterasna nyaeta biantara jeung pang deudeul,nu kahiji biantara ti ketua Gapoktan,
mangga dihaturanan linggih .(parantos rengse ).

Anu salajengna nyaeta acara nu ka opat unjukan paturay tineung, nu mimiti masrahkeun poktan ka PPL Enggal,(tos
rengse) anu saterasna mushafahah .( parantos rengse )

Nincak kanu acara nu ka lima nyaeta ngaoskeun du’a marangga urang sasarengan ngadu’a ka Allah nu maha
kawasa, nu bade di dugikeun ku ____________________(tos beres) hatur nuhun