Anda di halaman 1dari 3

KEXEI'IERIAT XOIUI{XAsI OAN INFOR,,ATIXA

@ OIREXTOR

GalrE Ulm
I JEI{I'CRAL SUXAER OAYA OAt{ PERA'IGXAT Pqs OA'{ INFOR"ATII(

[rdn.*! .l &rd
OIREKTORAT OPERABI SUIEi DAYA
Kdlar I tlo 2 J*rie ]0! l0 Cd Cald 021 300031@ *!dL:4i!E::eitg
FORI t LtR PERflOHONAX UtX SIAS|U RTOIO (SR)
OINAS TEIAP DAiI BERGERAX DARAT

A. KATEG(XI PERMOHONAN ls'l,bndnan&'s6ua,deqan rre8or F nohoan .nl

n 1.Ml?Mwnnk E 5. R.di6 bmn'ldrl,(or.sl^om.d E e.Pemhd s u


E 2. wdB 6...db.hd {rwA @ n:petcr O Mobll.unrr ! ro l*or'on r*rmg
I r. s.rur-,+we O B.osbno @i.ndhdd unh /
I l. nratorrunrrng O B.*stnrdrd H'ndvrdrv ($r)
! :. stuauron-rtt.' unr 1m1 UsLlon Ato Frekoens Rodrc
g Pr. wF OPn ufir
Tulun p.naalmn fr.k@nsl Edlo :
O PraHF

E 7. t6y.Lru!.a.1. tc.tmlnrk-l El tmunrk.n lm.rn.r


s.
^s..
t. OATA PEMO}ION lsirarai diE deman r.ubD d.n b.n.n

Pt Bokoh M'lli Corqo

Jl ftrpot tst,rrm Uloro tl,. st Pdrk Otoa


X6.t . Paucon Cantian S,r.abaqq
Jotro 1tnr Lotbs
o3r Srtrr?l r., Otl 31ta1?l ftbrmdli @qltri I. (ofi
3. Al.m.t P.n.Elh.n aHP Spekxun Fre*lssi Radir [ita b€d.d. d.B.n .l.m.r r.nto,

xEm.n.

4. N.h. P.n.n..!n,Ie.b Jolaoer Wah.{u H.rtriir Drckhn tJtarir


5. NomrAktr 8.drh Hukum ,6. IrO rr, . {-sor
. . @o
t*o gtlri g..ircdhan 5ior leel
r.rp : Ort- 8t30ool HP: oat to3
@!!i
1. Phoh.ny.nar.Lhhalitir.inst R.rt/o (.ll]dltln(6 i.unl6t.n loa. p.6ors p.d: but?alo.
'i6
2- 116. b.da hulum h.ru5s]J.Lra .kt padi.Ln b.d.n huluh d.n unl]t nBl.6i p.ednt hhrusid.rt.
m. i6t Gl p.rndintdr td!.hn.
3. l{$. F..rtturtj.kb.d.l.h lrmliEn b.d.n h!t!n sj d.q.n J(l. Crdld.n b.d5 huruh d.n urnul hrLBl
p.i.dnr.tr .d.l.h p{nph.n ln*.Gl p.m.rlnr.h t6.bd.
a, Cort*l p.u .d.Lh Fit yrg dtlhjil( rblrl pd.r .n b.d.. hukun .tsu iBtnll pan rint h 6ill k p..U.
rddh.d idt lt FnErs hln stBlun riio. Cdt..t p.r6 h{k n olo.
5- p.Ul. Fmols$ irin Sih &.i etu 3Ld@ ndL, dr: F6ohon .Lp:t mdFlbrry.k ij.. loddn d.lr n-Ua
Ed. lbdlr c - c) untut *tj.p rr.iun r.dk l.l.ny. *6...1 l.hplr.n Fll! nd.t l(pk h d.ri lohulir ini.
5. PdmohoDn rzln st-tun n dio untlt F.n!k t moblh/h.dh.ld lnlvH.ndy T.Uy orn y.r! l.bih d.n stu 3t.r6 ndlo
.Lp.r 6n,ltr jml.h p.EMLt'rsrun .dlo p.d. hdrr E.s,
7, P-nohon.n hh u ul lcp.rllan Edlo kon63loh!yk6s.</komr.d d.p.t drrluk.t untlrr b.b.Ep. p.Bryk.r r.p..i..,
b.. nron, mnib/hsdrld rh li.ndy TrLy {HT) h.st. ! l.n pr!. ,r.l@.ni .dro Y:lg .kan di8udt.n, y.ilu: HF (
3.30 MHr, vHl ( 150 - 174 Mnz) rt u UtlF (36- 33o MHr).
8. P.n t r..lr.ku..n r.db u.*ul eist.n lmollel r.dlo y.n! 6.rtaunrl.. ps.nak.t 69..Lr d.lE moda
^
L6unlk., dupl.4 d.p.t dihruk n untuk t b(qh.h .r.d6 nrxo manlm.l ro (6Px puluh) slt-
9. P.o.tt r odb Fng .k.n dlsuDk n untuk 3lstd komunik.n rrlo r.nENlon.Ukot tl^had bll m@p.k n
e.r.id.l .ddr ndo .t u F€lEt.t EdJo p.l.r.h (6,idm) d.n Pd6.n&. (+.M.!tler).
10. PholD. d.p.t my.np:rk . ili.n ldhullr l.h st jun R.dlo d.l.m lom.t .l.llro.lk sl dtttn id t v.rg Ll.h
dt rtuLb.r.rt.FhrdrntF, vd.ot-arB
DAIA sTASIU nAolo l\iru d,R' d.is.n.ensrdp ddn b?ur
c. DATA toI(Asr STAS|U'! RAOIO

?f t

xam!.n 0ar
(e orr 8
, ' 19 ,{r.t" ts^u [vs). tla ' ll ,1.(' BT(E)
5. &th.3i.n tt siu a.lio di .i.i pdiskDn t ur {-t)
5 i.dl6 ,.naor.6rr^ (.rea eku'.n)

D. DATA FRIKUENSI f,AOIO

2.L.b.t Ph.lSdnd*l&h I
a, Hrhrte rmulqi .ldI.n ndun .dio d./E@M toca toffi)
Ap.Uht tn$.rlrtdE n.iat6 r.dk!.*sisdrt
E. OATA P€NA GI(AI
'ADIO
4t lLt/to?ot/rot
la - 2\oo v
yd 114 M8r

l.lttldrtpn ri@*to .ltandlrtd unit ei odtub, t 9.tu1


Lapi*on dhd dqte sp.liltd, t.tnls pctuagkd dm edlkat pcMgkdr lopobitd diE.tuko.)

T€rcr Ht 6ArN y-2t


Olt^trt0r cg cTto AL a-: da
r16 s/d \1c
^.r

6. Ti8gl Art.{ diaE p.mul..n tan.h ,8


Ldpi*e tdln@ dctd *..At6i t*ol. dnt nd dot *nifirot petuhord [opabld dtqauktu)
6. DAT Flllt8 (.p.bil.h.nssun.6n rrhe')

L6cirk@ tdk ddo s9a'ifktd t t^kfift{lopbitodipzttu*a)


p.rmohoha^ i.in sl.ij!^ adio l.bih dad etu n siln..dlo
u^ft lbpiton hb htu stoeh Rdio thbohor zwtdalsn iunhh notun db)

5.Fy.! b.rtrd..tnga dlb .h lnl D.r!Y.t k n b.lm !.lurulr (hl. Flg dib.rlt r Lr|t.p d.n bd!.r dan ey. b.EdL
ltM.tul t.t nt p.tguEh rp.Lrtufr t*6i r.dlo sul Fr.t tr ,.Md.,r-eid.ra...

istics
,
JoH N6t r.rasyu h€FT Mtu ^(RGO
18 Februori .roro D,,at1uL qt^Nt
d
O IASIAII nAO|l, tsi,,r,i d6 d.i..i r.,Ibp d.i b.n-,
C. DAIA LOXASI STASIUN iADIO

mdli Car

gar;ro Hilrr {riiaLii po


Xd.m.t n
Kati.n4 ta^ (c(aia.
! ' r! 'at.l" ls^u{ir/s}. lr4 . ll ,it.t " 3r(E)
5.X.tiryBi.n st siun radio di at8 p.hukDn l.ui {ai)
5 R.dlB ,.ngop.Ei.n (.r.. akup.n)

2, L.b.r Ph. (8@d*rrlr, )

4. H!b!la.n konunikdid€4.n 3t8iun r.dlo d.t@n m aoim bnn)


Ap.tila tshubung d.ng.n itasiun .adl6 .kdsllng

E, DATA PERANGKAT RADIO

6LL\\ / t9e?t/2,)a
01 - clx6
t15 s/d \1i Mh,

l{O u.rr ldtttuntot pmtbdBot b/lldtuutu ht' od tu pEod)


Ldpt*ontdi. ddro spcifiai t*nis p.tu.ttdr dd *^iltot pcos*ot (opobito dipcrtukon)

5. Tlqd Anre di.t6 p.rmuk .n t.n.h

Ldpi'*@ tdlk@ te..lftd r*htt @t


ddta no dcn *^tfitot E@skot [dprbito ttiEttut l
G, OATA FILIIR (a:hli mngsldr:n nk.,

Ldoi.*@ sdkon &no sp3iltei ,€knis ftrr (ooobilo tlipeduka)

p.rtrElFn n nin mrlun 6dlo l.Uh d..l !.tu tt llun r.dio


unfr llapi*@ ttloa thro stBtun Radb tonbor@ tui.Lnoon lDbh \tu rdtbt

9y. valg b.rLrd}tllBrn dlb*.h hl 6.n .!.t n b.h*. d.t Fia dlb.dk.n l.nak.p &.
s.luruh b.n.r d.n 5.Y. bers€dh
M.tlhl t tentB p.rB!!un ,r.lEuh ln(6si r..io sGi Fltur.n ,.tund.ia-sid..&n.

tics
, .AQGO
Jt.xAlg{ oAnw lerreo".r
lo Fcbruarl 2ozo DttlElrtg ut^hr 19
teE,6@es&!fu

Anda mungkin juga menyukai