Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH )

Mata pelajaran : Bahasa Melayu


Tahun : 5 Orked
Bilangan Murid : 32 orang
Tema : Kebudayaan
Tajuk : Perayaan di Malaysia
Tarikh : 12 Februari 2007
Masa : 60 minit

Objektif : Pada akhir pelajaran murid dapat;

i. Murid dapat menyatakan tentang pengalaman


mereka menyambut perayaan secara lisan.
ii. Membaca dan menyatakan 5 isi penting secara lisan
mengenai perayaan di Malaysia.
iii. Murid dapat menulis karangan pendek mengenai
pengalaman mereka menyambut perayaan masing-
masing dengan menggunakan ayat majmuk yang
betul.

Hasil Pembelajaran:

1.1 berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan


menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonansi dan nada yang
sesuai.
Aras 1 (i) berbual tentang sesuatu perkara yang dialami den didengar dengan
menggunakan bahasa yang sesuai.

5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonansi yang betul
dan memahami petikan yang dibaca.
Aras 2 (i) membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada
intonansi berdasarkan tanda baca.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu
penulisan teks tentang sesuatu tajuk.
Aras 3 (i) menyediakan perenggan dengan mengguna ayat tunggal dan ayat
majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan.
Kemahiran Bahasa : Kemahiran bertutur, menulis dan mendengar.
Sistem Bahasa : Sistem ejaan, ayat tunggal dan ayat majmuk, sebutan
dan intonansi.

Ilmu : Bahasa Melayu, Kebudayaan


Nilai : Kesenian, menghayati, menghormati dan
Menghargai.

Kemahiran Bernilai Tambah (KBT)


Kemahiran Berfikir : Membuat perbezaan, menbuat inferens, dan
kemahiran mengkategori.
Kemahiran Belajar : Menerima maklumat, memproses dan melaporkan.
Kecerdasan Pelbaga : Kinestetik, intrapersonal, interpersonal, naturalis dan
emosi.

Pengetahuan Sedia Ada : Murid dapat menceritakan pengetahuan dan


pengalaman mereka mengenai perayaan yang
terdapat di Malaysia dengan cara berdialog dan
membina ayat dengan menggunakan ayat mudah.

BBB : Power point, buku latihan dan alat


tulis.
Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan

Murid Set Induksi (5 minit) KB : menghubungkait,


ditayangkan inferens
power point yang i)murid diminta untuk melihat paparan BCB: menonton dengan
berkaitan dengan power point dan menghayatinya. aktif
jenis-jenis ii)murid diminta untuk membezakan jenis BBB : power point
perayaan yang perayaan mengikut kaum dan
terdapat di menceritakan pengalaman mereka.
Malaysia. iii)guru menjelaskan tujuan aktiviti dan
tajuk pengajaran yang akan diajari pada
hari itu.

Guru memberi Langkah 1 (15 minit) KB : membuat inferens


teks cerita yang BCB : i) membaca dengan
bertajuk i)murid dikehendaki untuk mengelik intonansi yang betul.
“Perayaan Di salah satu pautan yang disediakan. ii) mendengar dengan aktif.
Malaysia” melalui ii)murid diminta membaca petikan itu BBB : teks cerita, power
power point. secara individu dengan kuat dan point
mengikut intonansi serta gaya yang betul.
iii)murid-murid yang lain dikehendaki
mendengar dan meneliti teks sambil
memahami petikan tersebut.
iv)kemudian guru menanyakan soalan
kepada murid berkaitan dengan petikan
tersebut.

Guru Langkah 2 (15 minit) KB : menghubungkaitkan,


mengadakan menjana idea
perbincangan i)murid dibahagikan kepada beberapa BCB : memproses
kumpulan antara kumpulan. maklumat dan melaporkan
murid-murid dan ii)murid diminta untuk berada dalam maklumat.
melakukan kumpulan dan membuat perbincangan. KP : verbal linguistik,visual,
pembentangan iii)murid dikehendaki membentangkan intrapersonal, interpersonal
melalui power perbezaan antara perayaan yang Nilai : kerjasama, hormat-
point. terdapat di Malaysia dan bandingkan menghormati
dengan pengetahuan dan pengalaman BBB : power point
mereka.
iv)kemudian kumpulan yang berjaya
menyiapkan dahulu akan
membentangkan hasil perbincangan
mereka dan mereka akan mendapat
ganjaran.
v)guru menanyakan soalan yang
berkaitan dengan tajuk dan pengetahuan
sedia ada mereka.

Guru memberi Langkah 3 (20 minit) KB : menjana idea,


latihan kepada menghubungkaitkan,
murid-murid. i)guru terlebih dahulu menanyakan membuat inferens.
kepada murid sekiranya mereka masih BCB : mengumpul,
Aktiviti tidak memahami tajuk pengajaran pada memproses, mencatat dan
Pemgayaan: hari tersebut. melaporkan maklumat.
Menulis karangan ii)guru memberi latihan kepada murid KP :
pendek iaitu membuat karangan pendek intrapersonal;interpersonal,
berdasarkan mengenai perbezaan perayaan di visual, verbal-linguistik.
tajuk yang diberi. Malaysia. Nilai : bekerjasama,
iii)guru membimbing kumpulan murid menghargai,.
Aktiviti yang memerlukan pemulihan dengan BBB : kertas latihan.
Pemulihan: menyediakan teks cerita yang perlu
Menyudahkan dilengkapkan dengan mengisi tempat
petikan yang kosong.
diberikan dengan
mengisi tempat
kosong.

Guru membuat Penutup (5 minit)


rumusan
mengenai i)murid digalakkan supaya mengumpul
pengajaran yang maklumat tambahan daripada bahan-
telah diajar dan bahan yang lain bagi menambanhkan
menanyakan pengetahuan mereka.
soalan kepada ii)murid juga menyatakan nilai-nilai murni
murid akan apa yang telah dipelajari pada hari tersebut.
yang mereka
telah pelajari.
Nilai-nilai murni :
Guru juga -Menghargai
menayakan nilai- -Bersyukur
nilai murni yang -Menghormati
terdapat semasa -bekerjasama
sesi pengajaran
dan
pembelajaran.