Anda di halaman 1dari 204

1

Bab Satu

Pendahuluan

1.1 PENGENALAN

Keberkesanan pengurusan sekolah secara langsungnya berkaitan dengan gaya

atau tingkah laku kepimpinan sekolah (Jeff Jones, 2005). Kepimpinan adalah

sangat penting tidak kira daripada unit pentadbiran, unit kurikulum, unit hal

ehwal murid, unit bimbingan dan kaunseling sekolah atau pusat sumber sekolah.

Sesebuah organisasi berkesan atau tidak adalah sangat bergantung kepada orang

yang memimpinnya.

Kepimpinan pengajaran di sekolah adalah amat diperlukan untuk

memastikan sekolah diuruskan dengan lebih berkualiti, memastikan segala

sumber sekolah digunakan dengan optimum dan memastikan pelajar mendapat

satu pembelajaran yang standard dan berkualiti, guru dapat menjalankan

pengajarannya dengan sempurna, dan pentadbiran dan pengurusan sekolah dapat

di pertingkatkan dari semasa ke semasa.


2

Seorang pemimpin yang berkesan di sekolah memerlukan kemahiran

yang pelbagai, tingkah laku dan gaya seseorang pemimpin itu amat diperlukan

untuk mencetuskan semangat setiap ahli dalam organisasinya. Kemahiran

pengurusan diri adalah asas pemimpin itu, dan ini diperkaitkan tingkah laku atau

amalan seseorang pemimpin itu. Jika kita memerlukan sokongan dan kerjasama

daripada rakan sejawat atau surbodinat, ia memerlukan pengurusan diri yang

amat ketara seperti kawalan emosi, kawalan intonasi percakapan dan cara-cara

penyampaian maklumat kepada surbodinat serta pengurusan masa, kewangan

dan dokumantasi yang teratur dan tersusun. Kesemua ini berkaitan dengan

tingkah laku atau amalan seseorang pemimpin itu. Berjaya atau tidak adalah

bergantung kepada kemahiran-kemahiran pengurusan yang ada pada seseorang

pemimpin itu.

Dengan itu kita perlu mengetahui apa itu kepimpinan supaya kita

mempunyai pengetahuan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang berkesan,

mengetahui apakah tugasan yang sebenarnya sebagai seorang pemimpin,

memahami apakah limitasi diri dalam pengurusan, keperluan diri dan organisai

dan membuat keputusan yang paling bijak , berkemahiran komunikasi,


3

berkemahiran imbas kembali apakah yang telah diri lakukan semasa mengurus

sesebuah organisasi, apakah yang perlu diperbaiki dan apakah yang perlu diubah

serta pakah yang perlu di kekalkan supaya sekolah itu menjadi sebuah sekolah

yang cemerlang dan berkesan dari segi kualiti dan kuantiti.

Sementara itu, kita harus mengetahui apakah tingkah laku dan gaya

yang paling sesuai untuk seseorang pemimpin supaya sekolah itu dapat gerak

dengan maju dan berjaya. Kepimpinan itu sebenarnya adalah satu cetusan idea

yang dapat memulakan pergerakan satu-satu organisasi itu. Pemimpin

merupakan orang yang penuh dengan innovatif dan kreatif. Pemimpin itu

sebenarnya orang tengah dan orang yang dapat berinteraksi dengan baiknya

dengan semua pihak termasuk surbordinatnya, orang atasan, persatuan,

masyarakat dan organisasinya. Menurut Lyons & Murpy (1994) pengetua yang

berkesan dapat mengawal tahap personal mereka sejajar dengan situasi,

berkeadaan yakin dan tenang walaupun dalam situasi yang kritikal. Pengetua

yang mempunyai efekasi kendiri yang tinggi akan menggunakan kuasa personal

dalaman seperti kecekapan, perhubungan, dan kuasa rujukan dalaman untuk

memainkan peranan mereka.


4

Di sekolah terdapat pelbagaian pelajar, keberkesanan sekolah masih

diukur dengan peratusan pelajar cemerlang SPM yang terdapat dalam sesebuah

sekolah, jadi seorang pengetua yang berkesan adalah merupakan seorang

pengetua yang dapat kekalkan peratusan pelajar cemerlang sekolah itu. Jika

beliau ingin memohon sebagai seorang pengetua cemerlang, beliau hendaklah

yang dapat mengekalkan keputusan cemerlang di sekolah beliau sekurang-

kurangnya 3 tahun berturut-turut. Jadi bagaimana hendak mengekalkan pelajar

untuk cemerlang akademik menjadi satu isu dalam pentadbiran dan pengurusan

sekolah di Malaysia masa kini.

1.2 Latar Belakang Kajian

Mengikut pandangan Lithwood dan Montgomery (1988), dalam Hussein

Mahmood (1993) berkata dalam mewujudkan perhubungan yang kental antara

sekolah dengan masyarakat ialah:

i. Menambah sumber pengajaran dan pembelajaran.

ii. Mengurangkan masalah disiplin sekolah

iii. Membantu pelajar membina sikap positif terhadap sekolah

iv. Membantu pelajar dalam bidang kerjaya mereka


5

v. Meningkatkan sokongan masyarakat terhadap misi sekolah

Dalam buku yang sama (Ruffin,1972; Bailey 1978, Milstein dan

Jennings, 1976) telah menyarankan pemimpin sekolah juga perlu memainkan

peranan mereka seperti seorang ahli politik, bagi menghubungkan pihak sekolah

dengan ibu bapa dan masyarakat sekitar sekolah, dengan jabatan serta individu

atau kumpulan individu tertentu. Membantu menyelesaikan masalah konflik

dalaman seperti konflik guru disiplin dan guru bimbingan dan kaunseling.

Bass (1985) menyatakan bahawa pengetua harus memiliki

kepemimpinan transformasional kerana kepemimpin jenis ini membuat guru-

guru sedar akan kepentingan hasil kerjanya dan dapat mendorong guru untuk

bekerja lebih dari yang diharapkan. Oleh sebab itu, kepemimpinan

transformasional yang diamalkan oleh pihak pengetua akan dapat meningkatkan

mutu kerja seterusnya dapat meningkatkan kualiti pendidikan. Ini adalah penting

menurut Task Force (1990), “principals can make a difference”. Daripada

kenyataan ini bolehlah dikatakan pengetua sekolah tersebut telah berusaha


6

mempengaruhi guru-gurunya supaya mereka akan berjuang dengan rela hati dan

penuh semangat ke arah pencapaian matlamat kumpulan.

Hussein Mahmood (1977) menjelaskan kepemimpinan padu pengetua

mempunyai signifikan antara iklim sekolah, moral guru dengan pencapaian

akademik. Ini telah membuktikan bahawa peranan pengetua amat pelbagai

meliputi tugas sebagai pentadbir, pengurus, pengarah, pewakil, pemudahcara,

penyelaras, pemberangsang dan penilai. Ini juga telah dibuktikan melalui kajian-

kajian dari genre sekolah berkesan telah menunjukkan bahawa sekolah-sekolah

yang sebelumnya tidak cemerlang telah bertukar menjadi cemerlang hasil

daripada kepemimpinan yang berwibawa, berketrampilan dan mantap.

Pendidik boleh dikatakan bagaikan pengasuh, pembimbing, role model

kepada pelajar, penyampai maklumat dan informasi yang tepat kepada pelajar

tetapi guru sekarang sibuk dengan perkara lain. Apa telah berlaku pada

pendidikan Negara kita? Apakah masalah telah timbul dalam sistem pendidikan

negara kita? Adakah ini berkaitan dengan pemimpin sekolah yang memimpin

mereka? Adakah ini berkaitan dengan gaya dan tingkahlaku pimpinan seorang
7

pemimpin? Apakah persepsi guru tentang tingakah laku atau gaya pengetua

sebagai pemimpin pengajaran di sekolah? Adakah wujudnya pertalian antara

tingkah laku atau gaya pengetua dalam pengajaran dengan keberkesanan sekolah

dari segi pencapaian akademik pelajar? Adakah wujudnya pertalian antara

tingkah laku pengetua dalam pengajaran dengan keberkesanan sekolah dari segi

bina insan pelajar?

Kepemimpinan adalah aspek penting dalam pengurusan kerana

kemampuan untuk memimpin dengan berkesan merupakan satu daripada anak

kunci untuk menjadi pengurus yang berkesan. Kejayaan sesuatu organisasi tidak

dapat dipisahkan daripada fungsi-fungsi keketuaan dan kepemimpinan. Hargreaves

dan Fink (2003) menjelaskan tujuh prinsip kepimpinan lestari bagi mengekalkan

kesinambungan pembelajaran, mengekalkan kejayaan sepangjang masa,

mengekalkan kepimpinan kewangan warga organisasi, mengutarakan isu keadilan

sosial, membangunkan sumber manusia, membina kapasiti dan menyokong serta

membantu komuniti mencapai matlamat.


8

Dalam buku yang berjudul “Kepimpinan Pendidikan: Cabaran Masa

Kini”, Al Ramiah (1992) telah menyifatkan penyeliaan sebagai satu strategi untuk

mendorong pihak lain ke arah tahap keberkesanan dan produktiviti yang lebih

tinggi. Fungsi-fungsi seorang penyelia pendidikan meliputi aspek-aspek mengarah,

mengawal, mencerap dan menilai. Mengarah merujuk kepada mempengaruhi dan

mendorong guru-guru untuk meningkatkan lagi prestasi dan keupayaan mereka.

Pengetua di sekolah perlu memainkan peranannya dalam menyelia pengajaran dan

pembelajaran dengan kotmitmen.

Kepimpinan pengajaran pengetua yang bersungguh-sungguh dan padu

mempunyai pertalian yang signifikan dengan budaya sekolah, semangat guru

dan pencapaian akademik pelajar (Hussein, 1993). Kepimpinan pengajaran

pengetua mempunyai kesan yang signifikan terhadap pelaksanaan inovasi

pendidikan dan juga pembelajaran pelajar. (Mortimore, 1995)


9

1.3 Penyataan masalah

Daripada isu-isu yang tersebut, untuk mengenalpasti hubungan dengan persepsi

terhadap tingkah laku pengetua, penyataan masalah adalah berdasarkan berikut:

1. Sejauhmanakah tingkah laku atau gaya pengetua di sekolah menengah

memainkan peranannya dalam menjelaskan misi, visi dan matlamat

sekolah mengikut persepsi guru?

2. Sejauhmanakah tingkah laku atau gaya pengetua di sekolah menengah

memainkan peranannya dalam menguruskan kurikulum dan

pengajaran?

3. Sejauhmanakah tingkah laku atau gaya pengetua di sekolah menengah

memainkan peranannya dalam menyelia pengajaran dan pembelajaran

mengikut persepsi guru?

4. Sejauhmanakah tingkah laku atau gaya pengetua di sekolah menengah

memainkan peranannya dalam memantau kemajuan pelajar mengikut

persepsi guru?

5. Sejauhmanakah tingkah laku atau gaya pengetua di sekolah menengah

memainkan peranannya dalam memupuk iklim sekolah yang kondusif

mengikut persepsi guru?


10

6. Sejauhmanakah tingkah laku atau gaya pengetua di sekolah menengah

memainkan peranannya dalam menggalakkan perkembangan

profesionalisme mengikut persepsi guru?

Dalam dunia pendidikan yang semakin mencabar ini, kita tidak boleh

lagi berpegang kepada cara dan kaedah kuno yang tidak lagi relevan dengan

tuntutan semasa. Mahu tidak mahu, pemimpin kita mesti berubah. Untuk

berubah pemimpin perlulah melakukan tranformasi diri dari segi gaya, tingkah

laku dan cara bertindak.

Tingkah laku kepimpinan memainkan peranan penting di dalam

membantu organisasi mencapai matlamat. Justeru itu, tingkah laku

kepimpinan seseorang pengetua akan menentukan jatuh bangunnya sesebuah

sekolah itu. Menurut Task Force (1990), “principals can make a difference”.

Daripada kenyataan ini bolehlah dikatakan kepemimpinan sebagai pengaruh,

seni atau proses mempengaruhi orang supaya mereka akan berjuang dengan

rela hati dan penuh semangat ke arah pencapaian matlamat kumpulan. Oleh itu

cabaran utama yang dihadapi oleh para pemimpin adalah bagaimana hendak
11

mempengaruhi orang yang dipimpinnya supaya menyokong visi, misi dan

strategi-strategi yang digubalnya itu. Ini adalah berkaitan dengan cara tindakan

seseorang pemimpin dan gaya atau tingkah lakunya terhadap warga-warga

dalam sesebuah organisasi.

Tingkah laku dan peranan kepimpinan adalah berbeza kerana

penekanannya adalah pada aspek tingkah laku interpersonal antara si

pemimpin dengan mereka yang dipimpinnya,bukan pada rutin harian. Itulah

sebabnya kepimpinan itu bukan sebahagian daripada jadual tugas seseorang,

tetapi ialah sebahagian daripada peribadi atau tingkah laku seseorang itu.

Hussein Mahmood, (1997) menegaskan bahawa pengetua dianggap oleh guru

sebagai model yang mengubah tingkahlaku guru. Pengetua hendaklah

menunjukkan contoh dan teladan dengan memainkan peranan sebagai jurulatih

atau guru kepada guru di sekolah itu. Melalui kenyataan ini maka tingkah laku

dan ciri-ciri pemimpin amatlah penting dalam pelantikan seseorang pengetua

terutama pengetua cemerlang. Ini bagi memastikan hala tuju pendidikan

tercapai.
12

Kajian ini menjawab sejauhmanakah tingkah laku pengetua di sekolah

menengah memainkan peranannya dalam menjelaskan misi, visi dan matlamat

sekolah mengikut persepsi guru? Sejauhmanakah tingkah laku pengetua di

sekolah menengah memainkan peranannya dalam menguruskan kurikulum dan

pengajaran? Sejauhmanakah tingkah laku pengetua di sekolah menengah

memainkan peranannya dalam menyelia pengajaran dan pembelajaran

mengikut persepsi guru? Sejauhmanakah tingkah laku pengetua di sekolah

menengah memainkan peranannya dalam memantau kemajuan pelajar

mengikut persepsi guru. Sejauhmanakah tingkah laku pengetua di sekolah

menegah memainkan peranannya dalam memupuk iklim sekolah yang

kondusif mengikut persepsi guru? Sejauhmanakah tingkah laku pengetua di

sekolah menengah memainkan peranannya dalam menggalakkan

perkembangan profesionalisme mengikut persepsi guru?

Dalam organisasi pendidikan sekolah, pentadbiran memainkan peranan

yang lebih aktif. Pengetua mesti membuat rancangan (planning) pada awal tahun

dengan sumber-sumber kewangan yang terhad dan sumber-sumber manusia

yang diperuntukkan oleh pihak atasan. Pengetua mesti mengelola (organising)


13

rancangannya dengan mengadakan mesyuarat. Penurunan kuasa akan ditetapkan

pada mesyuarat-mesyuarat yang dipengerusikannya. Selepas pengagihan tugas

dan penurunan kuasa, pengetua mesti memimpin (leading) dan menyelaras

(coordinating) supaya subordinat mendapat motivasi dan menjalankan tugas-

tugas dengan sempurna.

Dalam organisasi pendidikan sekolah, pentadbiran memainkan peranan

yang lebih aktif. Pengetua mesti membuat perancangan yang rapi supaya

sekolahnya maju dari segi kurikulum, ko-kurikulum, iklim dan budaya sekolah,

pentabiran dan pengurusan sekolah, pengagihan sumber manusia, pengurusan

fizikal dan keselamatan sekolah, pengagihan kewangan dalaman sekolah,

komunikasi dan komuniti. Menurut Back dan Cox (1984), pencapaian matlamat

adalah berdasarkan matlamat peribadi, matlamat kumpulan dan matlamat

organisasi. Di sekolah menengah, matlamat umum adalah seperti mencungkil

potensi pelajar. Matlamat pihak pengurusan dan pentadbiran adalah

meningkatkan akademik pelajar, membina insan, pencapaian ko-kulikulum,

sumber manusia dan sebagainya. Kepimpinan pengajaran pengetua yang

bersungguh-sungguh dan padu mempunyai pertalian yang signifikan dengan


14

budaya sekolah, semangat guru dan pencapaian akademik pelajar (Hussein,

1993). Kepimpinan pengajaran pengetua mempunyai kesan yang signifikan

terhadap pelaksanaan inovasi pendidikan dan juga pembelajran

pelajar(Mortimore, 1995).

1.4 Objektif kajian

Objektif kajian ini adalah untuk melihat pesepsi guru-guru sekolah

menengah di sebuah sekolah di Daerah Bera terhadap tingkah laku kepimpinan

yang ada pada pengetua dan amalan kepimpinan yang diamalkan oleh seorang

pengetua yang berkesan dan menwujudkan sekolah yang cemerlang dalam

pelbagai dimensi. Secara khususnya objektif kajian ialah untuk:

 Mengenalpasti persepsi guru tentang tingkah laku pengetua sebagai

pemimpin pengajaran di sekolah menengah.

 Menyelidik sama ada wujudnya pertalian antara tingkah laku

pengetua dengan keberkesanan sekolah dari segi pencapaian

akademik pelajar.
15

1.5 Persoalan Kajian

Kajian ini adalah untuk meninjau persepsi guru-guru terhadap tingkah

laku pemimpin dan amalan kepimpinan formal pengetua yang dapat

menwujudkan sekolah berkesan. Kajian ini akan menjawap beberapa soalan

kajian seperti berikut:

1. Sejauhmanakah tingkah laku pengetua di sekolah menengah

memainkan peranannya dalam menjelaskan misi, visi dan matlamat

sekolah mengikut persepsi guru?

2. Sejauhmanakah tingkah laku pengetua di sekolah menengah

memainkan peranannya dalam menguruskan kurikulum dan

pengajaran?

3. Sejauhmanakah tingkah laku pengetua di sekolah menengah

memainkan peranannya dalam menyelia pengajaran dan pembelajaran

mengikut persepsi guru?

4. Sejauhmanakah tingkah laku pengetua di sekolah menengah

memainkan peranannya dalam memantau kemajuan pelajar mengikut

persepsi guru?
16

5. Sejauhmanakah tingkah laku pengetua di sekolah menengah

memainkan peranannya dalam memupuk iklim sekolah yang kondusif

mengikut persepsi guru?

6. Sejauhmanakah tingkah laku pengetua di sekolah menengah

memainkan peranannya dalam menggalakkan perkembangan

profesionalisme mengikut persepsi guru?

1.6 Definisi operasi

1.6.1 Pengetua

Pengetua adalah ketua organisasi yang dilantik oleh pihak atasan untuk

menjalankan tugas-tugas yang berkaitan pendidikan. Kedudukan pengetua

memberikannya kuasa-kuasa tertentu. pengetua dapat menggunakan kuasa ini

untuk mempengaruhi subordinatnya mejalankan tugas-tugas tertentu.

Pengetua selalu dianggap sebagai orang yang serba tahu. Walau

bagaimanapun, pengetua adalah orang yang berpengetahuan tentang hal-hal

pendidikan. Subordinat akan merujuk masalah-masalah yang berkaitan dengan


17

perkhidmatan pendidikan kepada pengetua. Pengetua mempunyai kuasa rujuk.

Adalah menjadi tanggungjawab pengetua untuk membantu menyelesaikan

masalah subordinatnya. Sekiranya masalah seseorang dapat diselesaikan, ia akan

membawa kepada keselesaan dan kepuasan orang itu. Subordinat akan lebih

menghormati pemimpinnya bila pemimpinnya boleh menolongnya semasa dia

dalam kesusahan.

Pengetua adalah orang yang membentuk budaya sekolah, kepercayaan

serta menyatakan matlamat, visi dan misi sekolah demi mencapai keberkesanan

pengajaran di sekolah. Memastikan pelajar belajar dan mendapat kejayaan

dalam akademik serta penuh semangat, berjiwa dan bermoral, mempunyai

budaya tersendiri, dan sihat fizikal dapat diperkembangkan berterusan. Pelajar

yang bersedia meghadapi masa depan, cabaran, risiko, memikul tanggungjawab

diri sendiri.

Pengetua merupakan orang yang dapat menerangkan dengan jelas dan

teliti tentang perkembangan sekolah dan performan sekolah, sementara

menyampaikan laporan pengetua haruslah melibatkan semua termasuk ibu bapa,


18

masyarakat tempatan, pegawai pelajaran daerah, pengarah pelajaran negeri dan

kementerian.

Pengetua merupakan orang yang dapat menunjukkan teladan dalam

organisasinya, mempunyai kemampuan memotivasikan subordinat serta dapat

merealisasikan visi dan misi sekolah dengan seliaan pelbagai pihak termasuk

pelajar sekolah, persatuan ibu bapa dan guru, serta lembaga pengelola sekolah.

Pengetua adalah seorang yang dapat memimpin surbodinatnya

mengubah dan mengubal pengurusan dan pentadbiran supaya meningkatkan

keberkesanan dan kemajuan sekolah.

1.6.2 Visi

Keupayaan seseorang untuk meninjau dan melihat keseluruhan, baik

daripada kelemahannya atau kekuatannya untuk membolehkan seseorang

individu atau kumpulannya bergerak dan menentukan moto organisasi itu.


19

1.6.3 Misi

Tugas-tugas khas, jawatan dan tanggungjawab individu, kumpulan dan

organisasi untuk menjalankan tugas demi kebaikan dan keberkesanan organisasi

berkenaan.

1.6.4 Matlamat

Pihak pentadbir dan pengurus membantu ahli-ahli dalam organisasi

untuk mencapai sesuatu yang ditentukan untuk membolehkan seseorang

individu mencapai matlamat demi mencapai matlamat organisasi termasuk

perubahan kebudayaan dan iklim organisasi itu. Matlamat dalam pendidikan

adalah suatu tujuan berpusat untuk memfungsikan pihak pentadbiran dan

pengurusan. Matlamat pendidikan merupakan satu organisasi untuk

membolehkan kemajuan organisasi itu mencapai matlamat tertentu atau objektif

yang hendak dicapai melalui aktiviti kumpulan.


20

1.6.5 Sekolah Berkesan

 Sekolah berkesan mempunyai kepimpinan pengetua yang kuat

dengan tumpuan pengurusan terhadap peningkatan kualiti

pengajaran.

 Sekolah berkesan membina iklim persekolahan di mana setiap

murid berada dalam satu tahap pencapaian yang ditetapkan terlebih

dahulu dan tidak lebih menengah daripada itu. Tahap ini menjadi

sasaran saranan pergerakan sekolah.

 Sekolah berkesan mempunyai suasana disiplin yang teratur tanpa

perlunya membina peraturan yang ketat, tenang tanpa

penindasan yang secara amnya adalah selesa untuk suasana

proses pengajaran.
21

 Sekolah berkesan memberi keutamaan terhadap proses pengajaran.

Sekolah sanggup mengorbankan tenaga dan perhatian yang lebih

untuk memastikan bahawa pengajaran dilaksanakan secara teratur

dan memberi faedah. Keupayaan murid menguasai kemahiran

akademik amat perlu diberi keutamaan kalau dibandingkan dengan

kemahiran yang lain.

 Sekolah berkesan dapat mengesan kemajuan murid secara

sistematik. Melalui pengesanan yang teratur bermakna pengetua

dan guru mengawas kemajuan murid berpandukan kehendak dan

objektif pengajaran.

1.6.7 Persepsi

Pandangan dan pemikiran daripada pengalaman seseorang.


22

1.6.8 Penyeliaan

Mengikut Ibrahim Mamat (1993) dalam bukunya yang bertajuk

“Kepimpinan Sekolah: Teori dan Praktis”, beliau menyatakan penyeliaan

sebagai usaha pengetua dan guru-guru untuk mengetahui keadaan di sekolah

dalam segala kegiatannya untuk memperbaiki pengajaran dan pembelajaran.

Penyeliaan Pendidikan pula bermakna memberi pimpinan kepada para guru

untuk berkembang, meningkat dan mencapai kesempurnaan dalam tugas

mereka.

Dalam bukunya yang berjudul “Kepimpinan Pendidikan: Cabaran Masa

Kini”, Al Ramiah (1992) telah menyifatkan penyeliaan sebagai satu strategi

untuk mendorong pihak lain ke arah tahap keberkesanan dan produktiviti yang

lebih tinggi. Fungsi-fungsi seorang penyelia pendidikan meliputi aspek-aspek

mengarah, mengawal, mencerap dan menilai. Mengarah merujuk kepada

mempengaruhi dan mendorong guru-guru untuk meningkatkan lagi prestasi dan

keupayaan mereka.
23

1.6.9 Tingkah laku Pemimpin Sekolah Berkesan

Pemimpin dalam kajian ini merujuk kepada mereka yang menentukan

kriteria tingkah laku yang tinggi dan menjadi role model untuk mendapat

kepercayaan ahli, rasa hormat dan rasa yakin daripada orang lain. Pemimpin

sekolah bukan sahaja menjelaskan visi, misi dan matlamat dalam organisasinya

bahkan beliau merupakan orang yang bertanggungjawab terhadap kesemua

halnya dalaman dan luaran yang berkaitan dengan pengurusan dan pentadbiran

organisasi beliau, kesemua yang berkaitan dengan pelajar-pelajar, guru-guru dan

stafnya dalam urusan sekolah beliau.

Menurut Baldridge et al. (1978 ) Pemimpin sekolah merupakan orang

yang penting dalam membuat keputusan, menentukan polisi sekolah,

menjelaskan visi, misi dan matlamat sekolah dengan jelas. Beliau juga

merupakan seseorang yang mempunyai kuasa untuk mengagih tugas, mengagih

aktiviti sekolah, berkomunikasi dengan orang luar seperti ibubapa, persatuan

ibubapa, pengawai pendidikan daerah, negeri serta kementerian dan juga

masyarakat.
24

Beliau juga merupakan seorang yang melambangkan kuasa dalam dan

luaran terhadap sekolah. Menurut Bush (1988) Seorang pemimpin yang

bertanggungjawab untuk segala-galanya dalam organisasinya.

Beliau merupakan seorang pembimbing, seakan-akan seorang ketua


kapal. Beliau mendapatkan pengetahuan daripada pihak kerajaan, guru-
gurunya, luaran. Beliau mempunyai kesemua pengetahuan yang beliau
boleh, jadi saya mepercayai dan berkeyakinan apa-apa keputusan yang
dibuat oleh beliau.
(Bush, 1993,p.28)

Beliau merupakan seseorang yang berada pada kedudukan yang paling


sesuai yang dapat melihat dan meninjau sekolah sebagai satu
keseluruhan. Saya berpendapat bahawa ia adalah tepat dan betul
seseorang itu mendapat keputusan dari pihak atasan lebih baik daripada
anda tidak membuat apa-apa. Seseorang yang telahpun terpikul
pengetahuan, kepakaran dan kebolehan beliau pada hari penamatannya,
saya rasa jika beliau telah terbayar, beliaulah yang seharusnya
melakukan sesuatu.”
(Head of Department, quoted by Bush,
1993,p.39)

Daripada Boydell (1985) keberkesanan kepimpinan boleh

dikategorikan kepada tiga peringkat iaitu seperti jadual 1.1 di bawah.

1.1 Jadual Ciri-ciri dan peringkat keberkesanan kepimpinan


25

Peringkat Ciri-ciri ( Characteristic of the level)


(level)
Perinkat  Menintik beratkan standard dan
pertama prosedur.
(Pengurusa  Terlalu mengikut ketepatan peraturan.
n rigid)
Peringkat  Mempunyai gaya pengurusan yang
kedua tersendiri.
(Pengurus  Berpengalaman dalam pengurusan.
profesional)  Pembentuk sistem sesebuah organisasi.
 Menyemak dan menyatukan pelbagai
teori dan pandangan pengurusan yang
berguna.
 Membuat keputusan yang bijak.
 Tidak begitu ambil kira standard yang
telah ditetapkan.
 Berasa prosedur yang berkesan adalah
prosedur yang baik.
 Cara penyelesaian yang fleksibel.
 Dapat mengawal apakah strategik yang
perlu dilaksanakan dalam
organisasinya.
 Mempunyai kesedaran diri yang lebih
tinggi.
 Konsep diri tinggi.
 Mempunyaai kesedaran untuk
menerima pengajaran yang diterima.
 Selalu belajar dari pengalaman.
 Segala keputusan mempunyai prinsip
dan pendirian diri.
 Mempunyai pemikiran kreatif dan
innovatif (pencetus idea).
 Selalu mempunyai pandangan atau
persepsi yang baru.
Peringkat  Mengetahui dan memahami apakah
26

ketiga peranan dan kemanfaat sebagai seorang


(Pengurus pemimpin.
seni)  Mempunyai kepiawaian dan nilai yang
tersendiri.
 Merupakan orang yang mempunyai
kesempurnaan diri.
 Sangat memahami dan tahu bagaimana
mengabungkan kerjaya dan kehidupan
diri serta lain-lain perkara supaya
kesemuanya dijalan dengan lancar dan
tidak menimbulkan konflik.

Boydell(1985) berpendapat bahawa pengurusan diri atau kawalan

tinkah laku diri adalah kunci perkembangan diri yang positif dan menuju ke

kesempurnaan diri. Beliau berpendapat bahawa seseorang yang tidak dapat

mengurus diri dengan baik, adalah seseorang yang tidak berkemampuan

menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pemimpin itu tidak terurus,

bagaimana pemimpin itu dapat berharmoni dengan orang lain? Pengurusan diri

adalah asas merealisasikan “real self” dan membantu orang lain merealisasikan

“real self” juga. Jika seseorang itu dalam keadaan peringkat pengurusan pertama

yang hanya menitik beratkan pengurusan mengikut prosedur dan peraturan-

peraturan, beliau tidak berkeyakinan bila menghadapi masalah yang timbul.

Manakala pengurusan adalah lebih berkesan jika beliau berada di peringkat

kedua kerana beliau lebih fleksibel, dapat bertindak dengan segera bila
27

menghadapi masalah yang muncul. Jadi sebagai pengurus atau pemimpin yang

berkesan beliau haruslah merupakan seseorang yang dapat mencabar limitasi

sendiri, mengejar kemuncak matlamat termasuk mengubah pemikiran dan

tingkahlaku diri yang di luar zon keselesaan. Peringkat ketiga adalah peringkat

yang terlalu ideal untuk seseorang relisasikannya.

Dalam buku “Management Skill In Schools” daripada Dorothy Rowe,

seseorang pemimpin yang cemerlang mempunyai ciri-ciri seperti berikut:

 Kuasa menyelam

Dapat menyelami pemikiran orang lain dan mempunyai kesedaran diri

yang tinggi

 Kuasa analisis

Menguasai segala perkara dalam bidangnya dan dapat menganalisis

tingkah laku seseorang.

Beliau juga memgambarkan seseorang yang berjaya mempunyai enam

ciri-ciri yang penting:

1. Menghargai diri, menerima diri dan percaya kepada diri.


28

2. Tidak akan melibatkan diri dalam pembelaan maruah diri semata-

matanya untuk mengukuhkan kedudukan diri.

3. Mempunyai konsep diri yang dapat meliarisasikan matlamat yang telah

ditetapkan oleh diri sendiri, mempunyai gaya kretiviti untuk

perkembangan diri.

4. Dapat membuat keputusan yang kreatif dan tersendiri.

5. Dapat menerima pesepsi orang lain yang berbeza dengan diri sendiri dan

berkerja dengan orang yang berbeza pandangan.

6. Dapat mengambarkan diri dan melakarkan cerita kehidupan diri dan

menjadinya sebagai panduan kebahagian masa depan.

Dalam buku “The Seven Habits of Effective People” daripada

Covey (1989), pemimpin yang berjaya dan berkesan dalam kerjayanya

mempunyai tujuh amalan seperti :

1. Mengambil tindakan positif.

2. Melakukan kerja dengan permulaan dan penamatan yang baik.

3. Dapat mengaturkan kepentingan perkara mengikut urutan dari penting

kepada kurang penting.


29

4. Menwujudkan situasi “menang-menang”.

5. Menekankan perkara pertama adalah memahami dan kemudiannya

difahami.

6. Berusaha bekerja dalam suasana usahasama (synergy).

7. Mencapai matlamat diri dan organisasi.

1.7 Kepentingan kajian

Dapatan kajian ini akan dapat memberi panduan kepada pihak-pihak

tertentu di dalam kementerian Pelajaran Malaysia dan Jabatan Pelajaran Negeri

seterusnya para pengetua untuk menjalankan kepimpinan sekolah dengan lebih

berkesan. Penyelidik juga berharap agar tingkah laku kepimpinan sekolah ini

dapat membantu sekolah mencapai keberkesanan dalam pengurusan dan

pentadbiran sekolah itu dalam keadaan pendidikan berpusat ini di negara kita.

Diharap hasil kajian ini akan menjadikan rujukan dan panduan kepada

pengetua supaya mereka lebih memahami, berkemahiran, berpengetahuan dan


30

dapat menerima pendapat atau pandangan daripada subordinatnya. Sebagai

seorang yang penerima tanpa syarat terhadap organisasinya.

Dapatan ini juga membantu pengetua lebih memahami tanggungjawab sendiri

daripada persepsi guru-gurunya terhadap tingkah laku seorang pengetua yang

berkesan.

Dapatan ini juga dapat memberi garis panduan kepada seseorang

pentadbir atau pengurus dalam organisasi pengajaran dan pembelajaran supaya

beliau dapat mengerakkan seseorang individu, kumpulan dan juga dapat

memberi pandangan dan matlamat yang seharusnya kepada stafnya,

membimbing dan mengarah mereka menuju ke sesuatu matlamat tertentu dan

beliau harus mematuhi norma serta ciri-ciri yang ada tentang seorang pemimpin.

1.8 Kesimpulan

Tujuan utama usaha-usaha dalam mencari ciri-ciri pemimpin dan

amalan pengetua berkesan ini untuk menentukan agar sistem pendidikan ini

relevan dengan kehendak semasa, berkesan, licin dan berupaya membentuk

sekolah yang berkesan .


31

Ini menegaskan bahawa pengetua sebagai pemimpin dan pengurus

amat penting untuk meningkatkan mutu profesionalisme di sekolah-sekolah.

Pengetua juga memainkan peranan sebagai ejen perubahan dan pengerak utama

ke arah melahirkan guru-guru yang ceria dan bermotivasi untuk bekerja

membangunkan citra sekolah dan kecemerlangan di kalangan pelajar. Oleh itu

cabaran dalam pendidikan harus ditangani, oleh itu pengetua cemerlang yang

dilantik harus mempunyai inovasi dan adaptasi dalam kepemimpinan ,

pengurusan sekolah dan pendekatan pengajaran. Bab seterusnya akan meninjau

beberapa model kepemimpinan dan kajian-kajian yang telah dibuat tentang

kepemimpinan.
32

Bab Dua

Ulasan Rujukan

2.1 PENGENALAN

Setiap kajian memerlukan ulasan rujukan sebagai panduan ke arah

memperincikan lagi kajian. Dalam konteks kajian tingkah laku pengetua

berkesan di sebuah sekolah menengah di Bera, perincian ulasan rujukan

difokuskan terhadap teori dan pendekatan pemimpin berkesan dan beberapa

konsep serta dedinisi berkaitan yang menjadi tunjang utama kepada kajian ini.

2.2 Konsep

Banyak taksonomi diamalkan oleh pengkaji-pengkaji berkaitan kajian

keberkesanan tingkah laku pemimpin. menurut Gary Yulk(2006, p. 64) dalam

senarai jadualnya telah menyatakan pengkaji-pengkaji yang mengkaji

keberkesanan pemimpin seperti Fleishman (1953), Yulk et al. (1990), Bass &

Avolio (1990), Wilson et al. (1990), Podsakoff et al. (1990), Conger & Kanungo

(1994) dan Yulk, Gordon & Taber (2002) telah mengamalkan faktor analisis
33

untuk mengdeskripsikan tingkah laku keberkesanan seseorang pemimpin, Page

(1985) juga mengamalkan faktor analisis tetapi untuk mendeskripsikan

keperluan pekerjaan. Stogdill(1963) dan Mahhoney et al. (1963), telah

mengamalkan ”Theoretical-deductive” untuk mendeskripsikan keperluan

pekerjaan, House & Mitchell (1974) juga mengamalkan Theoretical-deductive”

tetapi untuk mendeskripsikan keberkesanan pemimpin, Mintzberg(1973) dan

Luthan & Lockwood (1984) telah mengamalkan Judgemental klasfikasi untuk

menerangkan aktiviti pemerhatian.

Methodologi Faktor Analisi adalah satu taxanomi yang menjalankan

kajian dengan model tingkah laku descripsi berdasarkan tingkah laku yang

sebenarnya., sesetengah pengkaji pula menggunakan cara lain untuk

menerangkan dengan detail mengenai kesamaan dalam tujuan, sesetengah pula

mengunakan model teorikal deductif untuk mengkaji tingkah laku seseorang

pemimpin. Walaupun pelbagaian method dan model digunakan untuk mengkaji

tingkah laku keberkesaan pemimpin, tujuan kajian adalah sama.


34

Menurut Gary Yukl (2006) ramai pengkaji telah dipengeruhi oleh

kajian penyelidikan keberkesanan kepimpinan tingkah laku pemimpin yang

telah dijalankan oleh ahli psikologi pada 1950s dan 1960s di Ohio State

Universiti dan Michigan Universiti. Tugasan utama pengkaji pada masa itu

adalah mengidentitikan kategari sama ada adanya relevan tingkah laku

pemimpin dan memperkembangkan soal selidik untuk mengukur kekerapan

pemimpin mengunakan tingkah laku ini. Pengkaji-pengkaji telah menghasilkan

sebanyak 1800 contoh tingkah laku pemimpin, kemudian mengurangkan

menjadi 150 item.

Berdasar keputusan kajian yang penting ini, dua jenis soal selidik

pendek yang telah diolah dan diperbaiki dan dikenali sebagai : The Leader

Behavior Description Questionnaire (LBDQ) dan Supervisory Description

(SBDatau SBDQ). Walaupun kedua jenis soal selidik ini digunakan, ia berbeza

dalam isi kandungannya atas skala tingkah laku (Schriesheim & Stogdill.1975).

Gary Yurl (2006) menyatakan limitasi dan kekuatan sesuatu model

untuk pengkaji menjalankan kajian. Contohnya, model faktor analisis banyak


35

digunakan sebagai alat pengukur, tetapi ia mempunyai banyak batasan iaitu

kekurangan keselarasan dalam penjelasan .keputusan banyak dipengaruhi oleh

faktor emosi seseorang dan apabila menjawab soal selidik, responden

mempunyai pilihan subjektif untuk menjawab soal selidik tersedia itu.

Keputusan juga dipengaruhi oleh faktor kandungan item, saiz sampel, format

soalan dan pengharapan daripada pengkaji.

Model Multidimention (pelbagaian dimensi) adalah lebih berkesan

digunakan untuk menkaji tingkah laku seseorang pemimpin. Contohnya, konsult

dengan pasukan dalam perancangan projek tindakan (perhubungan manusia),

kesesuaian sumber kemanusiaan dan sumber-sumber (keberkesanan

tugasan),dan mengesan banyak cara untuk menyelesaikan masalah dan cara-cara

inovatif dalam memenuhi kepuasan klien (penyesuaian dalam perubahan).

Mengenai pennyelidikan faktor analisis, surbodinat dapat mengesan

tingkah laku pemimpinnya dalam dua kategori yang utama iaitu timbang rasa

dan struktural. Beliau memberi taksiran kelakuan timbang rasa membawa

maksud kelakuan pemimpin itu mempunyai ciri-ciri menjaga perasaan orang


36

lain, mengambil berat seseorang, mesra, mudah didampingi, dan selalu sokong

dan memotivasi surbordinatnya, ini termasuklah sudi mendengar, membimbing,

menasihat dan menyelesaikan masalah bersama-sama surbordinatnya. Pemimpin

prihatin juga sudi menerima idea-idea surbordinat, kongsi pengalaman dan

menganggap surbordinatnya sebagai satu pasukan. Taktifan Gardner (2000)

tentang kepimpinan adalah merujuk kepada proses pujukan iaitu mempengaruhi

orang lain untuk mencapai objektif secara kolektif antara pemimpin dengan

pengikut. Yulk (2006) merumuskan takrifan kepimpinan adalah berkisar

tentang proses bagaimana pemimpin mempengaruhi pengikut melakukan tugas

melalui matlamat organisasi.

Kelakuan struktural adalah kelakuan yang menekankan keutamaan atas

tugasan yang dipegang, lebih cenderung kepada menyempurnakan tugasan.

Pemimpin yang mempunyai ciri-ciri ini selalu menjelaskan dan berusaha

berpandukan matlamat yang telah ditetapkan, mementingkan visi dan misi

organisasi, perancangan rapi dan pengagihan tugasan dengan terperinci,

mengadakan mesyuarat dengan kerapkali, mementingkan pencapaian, mengikut

standard program atau tugasan, mengarah surbodinat bekerja mengikut prosedur


37

dan matlamat yang telah ditetapkan, cepat mengesan masalah melalui maklumat

yang terkumpul, seorang informatif dan dapat mengkoordinatkan pelbagaian

aktiviti dengan surbodinatnya yang berlainan.

Seseorang yang mempunyai tingkah laku berorientasi tugasan atau

struktuaral yang berkesan mempunyai keupayaan mengorganisai tugasannya

cenderung pada aktiviti, suka merancang perancangan dan operasi jangka

pendek, mengatur atau mengagih kerja kepada individu atau kumpulan,

menjelaskan apakah kesan dan impak sesuatu tugasan dijalankan, mengariskan

objektif atau matlamat yang spesifik untuk tugasan yang berfungsi dan

membawa pencapaian yang nyata, menjelaskan peratuaran, prosedur, polisi dan

operasi standard, mengarah dan mengkoordinatkan aktiviti tugasan,

mepemantau pencapaian, beropersi dan menyelesaikan masalah dengan segera

jika dikesani Gary(2006).

Bolman dan Deal (1984): persepsi struktur adalah berdasarkan satu set

topik perbincangan dan hipotesis:


38

1. Organisasi diwujudkan untuk melengkapkan pencapai matlamat yang

telah ditetapkan.

2. Untuk apa-apa orgnisasi, satu struktur yang secocok dengan matlamat,

persekitaran, teknologi yang ada dan orang yang terlibat dalam

organisasi tersebut.

3. Organisasi dijalankan dengan lebih berkesan apabila persekitaran yang

terganggu dan kurang tenteram serta kecenderungan individu boleh

dipaksa dengan peratuaran yang rasianaliti.

4. Kepakaran yang tinggi seseorang individu dan mempunyai pretasi atau

kejayaan yang cemerlang.

5. Koordinasi dan pengawasan akan berjaya melalui kuasa yang

diperkuatkan serta melibatkan peraturan yang tidak melibatkan

perasaan peribadi.
39

6. Struktur adalah bersistematik dan implemen.

7. Masalah organisasi biasanya menunujukkan struktur yang tidak

berfungsi dan kurang sesuai dan boleh diperbaiki dengan menyusun

semula organisasi berkenaan.

Formal model menekankan kepegawaian dan mempunyai elemen

struktur dalam sesebuah sekolah di Malaysia. Dalam pelbagai organisasi formal

mempunyai konsep amnya:

1. Moran (1972) “Sesuatu system…mengandungi satu bahagian

set interaksi dan bukti sesuatu jenis integriti secara

keseluruhan”. Ini menekankan dalam sesuatu bahagian dan unit

mempunyai perkaitan yang sistematik antara satu sama lain

dalam institusi masing-masing.

2. Formal model memberi satu struktur kepegawaian yang kukuh.

Sentiasa dipaparkan dalam carta organisasi yang menunjukkan


40

gambaran perkaiatan kuasa dan pengagihan tugas dalam sesuatu

organisasi.

3. Dalam struktur kepegawaian cenderung dengan hierarki. Carta

organisasi menunjukkan perkaitan sacara vertikal antara staf.

Dalam staf sekolah menengah adalah bertanggungjawab

kepada ketua jabatan. Dengan perkataan lain hierarki bermakna

principal mempunyai pengawasan, penjagaan serta

pengendalian terhadap aktiviti yang akan dikendalikan oleh staf

bawahannya. “Kebanyakan sekolah masih mengendalikan

sekolahnya dengan tidak adanya perubahan, hierarki dan

paternalisme. Menurut Renshaw (1974) dalam pengurusan

dalaman, mereka masih mengekalkan struktur yang ketat dalam

pengunaan kuasa untuk pengawasan, penjagaan dan

pengedalian aktiviti sekolah.

4. Kesemua organisasi formal mempunyai simbol sekolah sebagai

organisasi “goal-seeking”. Organisasi sekolah mempuyai


41

matlamat secara rasmi yang boleh diterima oleh ahli-ahli dalam

organisasi itu. Sekolah menrupakan organisasi berhieraki dan

pengetua merupakan orang yang menentukan visi, misi,

matlamat organisasi mereka. Menurut Coulson (1985)

pemimpin yang berjaya adalah “goal-oriented” kerana mereka

mempunyai visi bagaimana mereka memandang kemajuan

sekolah mereka.

5. Fomal organisasi menganggap bahawa keputusan pengurusan

dalam organisasi adalah melalui proses rational. Secara

terperinci, segala pertimbangan dan penilaian dibuat

berdasarkan matlamat organisasi itu. Asas pendekatan membuat

keputusan adalah dipertimbangan secara objektif, detasir dan

melalui proses pemikiran yang mendalam. Menurut Perrow

(1961) "Untuk melihat betapa hebat dan kebijaksanaan

pemimpin menggunakan pemikiran logik dan rationalnya untuk

menerangkan matlamat dengan jelas dan mempunyai wawasan

yang dapat dicapai dalam organisasinya.”


42

6. Pendekatan Formal menwakili kuasa dan kedudukan seseorang

pemimpin secara rasmi. Peranan pengetua mengunakan kuasa

dan kedudukannya untuk bekerjasama dengan subordinatnya.

7. Dalam Pendekatan Formal, pengetua adalah diamanahkan oleh

pihak pengawasannya untuk menguatkuasakan tanggungjawab

mereka untuk pengagihan

2.3 Organisi Instruktual

Pendekatan formal membolehkan organisasinya berjalan dengan lancar

untuk mencapai matlamat dengan visi, misi yang jelas. Ini bermakna pemimpin

organisasi formal akan membawa organisasinya menuju kearah yang telah

ditetapkan dengan spesifik. Menurut Harling (1984),segala aktiviti dan prosedur

adalah dinilai dengan objektif yang telah ditetapkan.


43

2.3.1 Batasan formal model

Menurut Perrow (1961), organisasi formal mungkin merupakan satu

ciri yang tidak realiti sekolah sebagai “goal-oriented” organisasi. Ia adalah sukar

untuk sekolah menentukan matlamat dalam pendidikan dengan jelas.

Membuat keputusan dengan rational adalah sukar. Keputusan dalam

pengajaran dan pembelajaran sepatutnya diputuskan oleh guru-guru yang

mempunyai kepakaran masing-masing. Menurut Weick (1976),berkeyakinan

bahawa rational yang praktikal adalah lebih diterima daripada kepiawaian yang

telah ditetapkan. Memandang organisasi secara keseluruhan dan mengabaikan

sumbangan individu. Kejayaan adalah merujuk kepada organisasi dan tidak pada

kualiti dan pengalaman individual.

Ia akan menrumitkan kelancaran menjalankan aktiviti yang difikirkan

perlu kerana segala tugas telah ditetapkan dan perlunya menurut arahan yang

diberi. Sumbangan dan kepakaran seseorang adalah bawah kawalan kuasa yang

telah dikuatkuasakan. Ini menyebabkan keadaan yang berbeza menimbulkan


44

konflik antara pihak atasan dengan subodinatnya, dan ini akan menghalang

keberkesanan pengurusan dan pentadbiran, pengajaran dan pembelajaran.

Pendekatan organisasi formal adalah berdasarkan penganggapan

implisit bahawa organisasi itu adalah stabil. Kebolehpercayaan formal model

adalah dikekang dalam keadaan perubahan yang pesat dan cepat.

2.3.2 Keberkesanan pengetua

Isu pengurusan dan amalan pengetua sering menjadi pilihan untuk ahli-

ahli pendidikan sebagai kajian keberkesanan dalam dunia pengurus dan

pentadbirannya. Menurut Trump (1981) yang menyatakan bahawa pengetua sangat

mempengaruhi kualiti program sekolah melebihi orang lain. Begitu juga Edmond

(1979) dan Stogdill (1974) mendapati pemimpin mempunyai pengaruh penting

dalam menentukan kejayaan. Ini bermakna sebuah sekolah yang cemerlang

bergantung kepada pengurusan dan pentadbiran yang berkesan. Hoy dan Miskel

(2001) juga bersetuju bahawa kecemerlangan sekolah bergantung kepada pengaruh

pengurusan dan kepimpinan organisasi berkenaan.


45

Pandangan penulis Hoy dan Miskey (2001) berkenaan pengaruh

pengurusan dan kepimpinan terhadap kecemerlang sekolah menyokong dapatan

kajian Atan Long et al. (1991), Edmonds (1979) dan Stogdill (1974)yang

mendapati pemimpin mempunyai pengaruh penting bagi menentukan kejayaan

organisasi pendidikan. Kenyataan ini turut dipersetujui oleh Trump (1981) yang

menyatakan bahawa pengetua sangat mempengaruhi kualiti program sekolah

melebihi orang lain. Pengaruh penting dan signifikannya peranan pengetua

terhadap kecermelang sekolah turut diperakui Sergiovanni (1995). Pemimpin yang

bermasalah akan menyebabkan kegagalan untuk sekolah berfungsi sebagai

organisasi yang berkesan (Rusmini 2004).

Abdul Shukor (2004) menyatakan pengurusan dan kepimpinan

pengetua adalah faktor utama yang akan menentukan keberkesanan sekolah

tersebut. Beliau juga menyatakan bahawa pengetua perlu kompeten untuk

berfungsi sebagai seorang pemimpin dan pengurus yang cekap. Pengurusan dan

kepimpinan pengetua adalah faktor utama yang akan menentukan keberkesanan

sekolah serta akan menentukan jatuh bangun sekolah tersebut. Sekolah dilihat
46

sebagai pemacu ke arah penghasilan pendidikan yang berkualiti. Ini bererti

pengetua selaku ketua jabatan di sekolah diberi amanah untuk merealisasi aspirasi

dan pembangunan pendidikan negara (Abas Awang & Balasundran A. Ramiah

2002) dan bertanggungjawab terhadap kecemerlangan dan kejayaan sesebuah

sekolah.

Kepemimpinan dalam bidang pendidikan di luar Negara dan di

Malaysia sentiasa menegaskan bahawa kepemimpinan pengetua secara

signifikannya adalah tunjang utama terhadap keberkesanan sesebuah sekolah.

kepemimpinan pengetua adalah tunjang utama kepada merealisasikan hasrat dan

misi pendidikan nasional (Zaidatol Akmaliah Lope Pihie 2003; Ayob Jantan 2005;

Ross 2006; Creech 2006; Blasé et al. 1995).

Menurut Wan Liz Ozman (1996), ketua sesebuah organisasi memainkan

peranan yang besar dalam mencorak suasana kerja, motivasi, kelicinan dan

keberkesanan organaisasi tersebut. Seseorang pemimpin yang tidak mempunyai

wawasan yang jelas mengenai objektif dan arah tujuan organisasinya sudah tentu

tidak akan dapat mengemudikan organisasi tersebut ke arah matlamat yang tepat.
47

Menurut Lyons & Murpy (1994) pengetua yang berkesan dapat mengawal

tahap personal mereka sejajar dengan situasi, berkeadaan yakin dan tenang walaupun

dalam situasi yang kritikal. Pengetua yang mempunyai efekasi kendiri yang tinggi

akan menggunakan kuasa personal dalaman seperti kecekapan, perhubungan, dan

kuasa rujukan dalaman memainkan peranan mereka.

Stail kepemimpinan yang pelbagai juga menyumbang kepada

keberkesanan kepemimpinan berbanding amalan satu atau dua stail kepemimpinan

yang dianggap kurang dinamik, tidak relevan malah menghadkan perkembangan

organisasi. Di samping itu, ia turut menggambarkan keupayaan pemimpin

menggunakan integrasi pemikiran ketika menyelesaikan masalah dan membuat

keputusan (Pisapia 2005 dipetik dalam Muzzamil Yassin 2006; Leithwood et al.

2006; Yukl & Lepsinger 2004).

Pada tahun 2006, Standard Kompetensi Kepengetuaan Sekolah

Malaysia (SKKSM) digubal. Berdasarkan SKKSM, pengetua dapat menghayati

dan menguasai standard pengurusan dan kepimpinan apabila mereka memiliki

nilai profesinal dan pengetahuan, serta melakukan amalan terbaik dalam sambilan
48

bidang pengurusan di sekolah iaitu dalam pengurusan dan kepimpinan organisasi,

pengurusan kurikulum, pengurusan hal ehwal murid, pengurusan kewangan,

pengurusan pentadbiran pejabat, pengurusan persekitaran dan kemudahan fizikal,

pengurusan dan pembangunan sumber manusia, dan pengurusan perhubungan luar.

Selari dengan kenyataan bahawa pengetua memerlukan beberapa kompetensi

untuk melaksanakan tanggungjawab dengan berkesan.

2.4 Kajian-Kajian Berkaitan Keberkesanan Pengetua

Perhatian khusus tentang tingkah laku kepimpinan mula mendapat

perhatian adalah berdasarkan kajian-kajian awal oleh Jawatankuasa Penyelidikan

di Universiti Ohio State. Hasil kajian-kajian ini dirumuskan oleh Fleishman (1973)

tentang aspek-aspek tingkah laku kepimpinan yang boleh dikategorikan kepada

dua dimensi sahaja iaitu tingkah laku timbang rasa (consideration) dan

pendayautamaan struktur (initiating structure).

Menurut Yulk (2006) mentakrifkan tingkah laku timbang rasa dan

tingkah laku pendayautamaan struktur dengan jelas. Tingkah laku timbang rasa
49

adalah merujuk kepada sifat-sifat peramah pemimpin dengan pekerja, sentiasa

membantu, menyokong pekerjanya, menitikberatkan soal-soal kebajikan mereka

dan menggalakkan penglibatan pekerjanya dalam sebarang proses membuat

keputusan. Sebaliknya tingkah laku pendayautamaan struktur pula adalah merujuk

kepada tingkah laku kepimpinan yang bersikap mementingkan tugas,

menggalakkan ahlinya mengikut setiap arahan yang diberikan, menjelaskan

dengan nyata dan tegas dalam setiap langkah yang dibuat serta menggalakkan

pencapaian prestasi kerja yang tinggi di kalangan pekerja.

Daripada dua dimensi tingkah laku kepimpinan ini, Halpin (Hills,

1963) mengklasifikasikannya kepada empat peringkat iaitu:

 Tinggi tingkah laku timbang rasa dan tinggi tingkah laku

pendayautamaan struktur.

 Menengah tingkah laku timbang rasa dan tinggi tingkah laku

pendayautamaan struktur.
50

 Menengah tingkah laku timbang rasa dan menengah tingkah laku

pendayautamaan struktur.

 Objektif dalam erti kata dapat menguasai emosi dan lebih banyak

menggunakan akal.

Harris et al. (2003) pula mendefinisikan kepemimpinan sebagai tingkah

laku yang dikongsi secara kolektif dan penglibatan semua ahli dalam sebuah

organisasi.

Model dan pendekatan rangka kepemimpinan telah diperkenalkan oleh

Profesor Lee Bolman dan Profesor Terence Deal pada 1991 dan dikemaskini

semula pada tahun 2003. Melalui buku mereka, Reframing Organizations dan

Path to School Leadership, Bolman dan Deal (1997) mengemukakan Model

Empat Rangka Kepemimpinan atau Four Frames Leadership Model (1991; 2003)

kerap digunakan untuk menganalisis kepemimpinan organisasi. Empat rangka

kepemimpinan yang dikemukakan oleh Bolman dan Deal (1991) dibina

berlandaskan dua andaian utama iaitu:


51

1. Kepemimpinan Struktural yang merujuk kepada tingkah laku pemimpin yang

mengutamakan produktiviti dan pengurusan yang cekap. Organisasi yang

cekap dianggap mempunyai matlamat yang jelas, melaksanakan pengkhususan

berdasarkan tugas dan hubungan yang formal. Pemimpin juga memberi

penjelasan tentang sesuatu tugas. Kepemimpinan menuntut akauntibiliti

pengikut terhadap hasilan. Pemimpin turut menguatkuasakan peraturan

organisasi sebagai proses penghasilan tenaga kerja yang berdisiplin dan

dedikasi. Proses penilaian pula dilakukan bertujuan memastikan setiap tugas

dilaksana menurut piawaian dan kerangka yang betul.

2. Kepemimpinan Sumber Manusia merujuk kepada tingkah laku pemimpin yang

menumpukan perhatian kepada keperluan pengikut. Ini adalah kerana pengikut

dianggap sumber terpenting dalam mencapai kejayaan organisasi. Oleh itu,

pemimpin perlu menitikberatkan hubungan dengan pekerja melalui gelagat

kepemimpinan seperti memberi motivasi, membimbing dan mempraktikkan

autonomi pekerja dalam tugas. Pemimpin juga melatih pengikut dengan

mendelegasi beberapa tugas melalui pelaksanaan pengupayaan.


52

Melalui modelnya, Bolman dan Deal (1997) mengandaikan bahawa

tingkah laku kepemimpinan dapat dikelompokkan kepada empat rangka atau stail

kepemimpinan yang dirujuk sebagai kepemimpinan politik, sumber manusia,

simbolik dan struktural. Daft (1999) mengandaikan bahawa setiap rangka

kepemimpinan perlu diamalkan mengikut jangka hayat organisasi yang

digambarkan seperti ‘tangga’. Pada peringkat awal penubuhan, pemimpin perlu

mengamalkan kepemimpinan struktural untuk membina struktur dan asas

organisasi yang mantap melalui pengurusan yang efektif. Pada tahap kedua,

apabila asas pengurusan organisasi telah mantap, kepemimpinan sumber manusia

perlu diamalkan untuk menanamkan kesetiaan staf terhadap organisasi. Setelah itu,

kepemimpinan politik digunakan untuk menyelesaikan konflik dan mengesahkan

kekuasaan pemimpin dalam organisasi. Akhir sekali, kepemimpinan simbolik

digunakan untuk membina ketaatan, kesetiaan, pembinaan identity dan penerapan

nilai dalam kalangan warganya.


53

2.5 Kajian-Kajian Berkaitan Peranan dan tingkah laku Pengetua

2.5.1 Prinsip kepimpinan

Hargreaves dan Fink (2003) menjelaskan tujuh prinsip kepimpinan

lestari bagi mengekalkan kesinambungan pembelajaran, mengekalkan kejayaan

sepangjang masa, mengekalkan kepimpinan kewangan warga organisasi,

mengutarakan isu keadilan sosial, membangunkan sumber manusia, membina

kapasiti dan menyokong serta membantu komuniti mencapai matlamat.

2.5.2 Penyelia

Dalam buku yang berjudul “Kepimpinan Pendidikan: Cabaran Masa

Kini”, Al Ramiah (1992) telah menyifatkan penyeliaan sebagai satu strategi untuk

mendorong pihak lain ke arah tahap keberkesanan dan produktiviti yang lebih

tinggi. Fungsi-fungsi seorang penyelia pendidikan meliputi aspek-aspek mengarah,

mengawal, mencerap dan menilai. Mengarah merujuk kepada mempengaruhi dan

mendorong guru-guru untuk meningkatkan lagi prestasi dan keupayaan mereka.


54

2.5.3 Pemantau

Pemantau memberi banyak infomasi yang diperlukan untuk

perancangan dan penyelesaian masalah, ini adalah kenapa ia begitu penting pada

seseorang pengurus dan pentadbir yang berkesan (Meredith & Mantel, 1985).

Informasi yang terkumpul adalah digunakan untuk mengenalpasti masalah dan

peluang yang tersisip, malahan ia juga membantu seorang pemimpin yang

berkesan untuk merancang semula dan mengubahsuaikan objektif, strategi,

rancangan, polisi dan langkah-langkah kerja.

Pemantau juga memberi banyak infomasi yang diperlukan untuk

membuat penilaian pencapaian individu dan organisasi, mengenal pasti kelemahan

dan kekuatan seseorang dan organisasi, keperluan latihan, menyediakan bimbingan

dan asisten, dan penganugerahan seperti mengiktirafkan seseorang, memberi sijil

penghargaan khidmat cemerlang, tambah gaji dan sebagainya. Jika seseorang

mempunyai kelemahan mepemantau, seseorang itu tidak akan dapat mengenalpasti

masalah yang timbul sebelum masalah itu menjadi semakin serius.


55

2.5.4 Pembina Iklim dan budaya sekolah

Mengikut Hussein Mahmood (1977) menjelaskan kepemimpinan padu

pengetua mempunyai signifikan antara iklim sekolah, moral guru dengan

pencapaian akademik. Kepimpinan pengajaran pengetua yang bersungguh-

sungguh dan padu mempunyai pertalian yang signifikan dengan budaya sekolah,

semangat guru dan pencapaian akademik pelajar (Hussein, 1993). Kepimpinan

pengajaran pengetua mempunyai kesan yang signifikan terhadap pelaksanaan

inovasi pendidikan dan juga pembelajran pelajar. (Mortimore, 1995). Budaya

kolabolatif membantu sekolah untuk menghadapi sebarang cabaran dan kesulitan

bersama untuk mencapai matlamat mereka (Schein 1992).

2.6 Kesimpulan

Organisasi yang kompleks masa kini memerlukan pemimpin

mengamalkan lebih daripada dua gelagat kepemimpinan untuk memahami

organisasi di samping mengamalkan stail kepemimpinan yang sesuai berlandaskan

situasi (Morgan 1997, Abdul Shukor Abdullah 2004; Hawkins 2001). Pemimpin

menganggap organisasi sebagai arena untuk menguasai sumber yang terhad.


56

Konflik dalam organisasi tidak dapat dielakkan manakala kuasa adalah sumber

utama kepada pemimpin untuk meluaskan pengaruh. Pemimpin organisasi akan

menggunakan kemahiran politik untuk menyelesaikan masalah organisasi melalui

sokongan, melakukan perundingan, membina hubungan, melakukan penyatuan

dengan staf dan menjana hubungan dengan individu berpengaruh dan institusi

sekitar. Tindakan kepemimpinan politik juga dirujuk sebagai keperluan mengurus

dan menyelesaikan konflik dalam organisasi.

Sesetengah pemimpin melihat organisasi sebagai realiti sosial yang

mementingkan budaya. Organisasi dianggap beroperasi seperti ‘pentas’ dan

pemimpin serta pengikut adalah watak utamanya. Pemimpin juga berperanan

membina kepercayaan, menerapkan nilai murni dan ketaatan melalui budaya

organisasi yang membawa kepada perkongsian matlamat melalui upacara

organisasi. Pemimpin juga menekankan konsep kesatuan identiti melalui matlamat

dan upacara organisasi.

Formal model adalah untuk sekolah-sekolah yang berkeadaan stabil,

tidak adalah perubahan besar dalam masa yang singkat. Surbodinat-surbordinat


57

dalam organisasi selesa dengan peraturan yang telah ditetapkan, memahami visi,

misi dan matlamat dengan jelas. Pemimpin berkemampuan membawa

organisasinya ke arah yang telah ditetapkan.


58

Bab Tiga

Methodologi

3.1 PENGENALAN

Menurut Gary Yukl (2006) ramai pengkaji telah dipengeruhi oleh kajian

penyelidikan keberkesanan kepimpinan tingkah laku pemimpin yang telah

dijalankan oleh ahli psikologi pada 1950s dan 1960s di Ohio State Universiti

dan Michigan Universiti. Tugasan utama pengkaji pada masa itu adalah

menidentitikan kategari sama ada adanya relevan tingkah laku pemimpin dan

memperkembangkan soal selidik untuk mengukur kekerapan pemimpin

mengunakan tingkah laku ini. Pengkaji-pengkaji telah menghasilkan sebanyak

1800 contoh tingkah laku pemimpin, kemudian mengurangkan menjadi 150

item.

3.2 Objektif kajian

Objektif kajian ini adalah untuk :


59

1. Mengenalpasti persepsi guru tentang peranan pengetua sebagai pemimpin

pengajaran di sekolah menengah.

2. Menyelidik sama ada wujudnya pertalian antara tingkah laku pengetua

dalam pengajaran dengan keberkesanan sekolah dari segi pencapaian

akademik pelajar.

3.3 Kaedah kajian

Kaedah deskritif (kekerapan dan min) digunakan untuk menganalisis

data. Data yang dikumpul di bahagi kepada 3 bahagian utama berdasarkan 60

responden guru lelaki dan guru perempuan Sekolah Menengah Kebangsaan.

Soalan kajian dibahagi kepada 3 bahagian. Iaitu :

3.3.1 Bahagian pertama

Bahagian pertama (demografi): Analisis diskritif maklumat dan

latarbelakang reponden.

1. Latar Belakang Responden Kajian


60

Jantina

Umur

2. Kelayakan Akademik Tertinggi

3. Kelayakan Ikhtisas Tertinggi

4. Tempoh Berkhidmat Sebagai Guru

5. Tempoh Berkhidmat Di Sekolah Sekarang

3.3.2 Bahagian II

(II) Analisis stastik diskritif bagi soalan 1 hingga 39 berhubung dengan

tingkah laku kepimpinan dan pentadbiran pengetua mengikut persepsi guru-guru

dari aspek negatif dan positif tentang kedua-dua tingkah laku yang dilakukan

oleh pengetua. Item-item soal selidik diubahsuai dari “Principal’s Instructional

Management Rating Scale” (PIMRS):

a. Menjelaskan misi, visi dan matlamat sekolah.


61

b. Mengurus kurikulum dan pengajaran.

c. Menyelia pengajaran dan pembelajaran.

d. Memantau kemajuan pelajar.

e. Memupuk iklim sekolah kondusif.

f. Menggalakkan perkembangan profesionalisme.

Pemeringkatan min skor ditetapkan seperti berikut:

i. 4.00-3.00 aktif

ii 2.99-2.00 sederhana

iii 1.99-0 pasif

3.3.3 Bahagian III


62

Pemerhatian Kajian ini dilakukan secara kualitatif berdasarkan kepada

soal selidik , temubual, pemerhatian dan penelitian dokumen. Temubual

dijalankan terhadap pengetua dengan soalan-soalan seperti penglibatan

pengetua dalam menjelaskan visi, misi dan matlamat sekolah, meningkatkan

sokongan terhadap visi dan misi sekolah, menguruskan kurikulum dan

pengajaran, menyelia pengajaran dan pembelajaran, memantau kemajuan

pelajar, memupuk iklim sekolah yang kondusif dan mengalakkan perkembangan

profesionalisme. Kajian meneliti pertemuan-pertemuan tidak formal, dokumen-

dokumen sekolah seperti profil sekolah dan takwin sekolah mengenai

bagaimana pengetua mengurus dan memimpin sekolah ke satu hala tuju yang

telah ditetapkan pada awal tahun.

Untuk mengenalpasti hubungan dengan persepsi terhadap 6 dimensi

tingkah laku pengetua, penyataan masalah adalah berdasarkan berikut:

1. Sejauhmanakah pengetua di sekolah menengah memainkan peranannya

dalam menjelaskan misi, visi dan matlamat sekolah mengikut persepsi

guru?

2. Sejauhmanakah pengetua di sekolah menengah memainkan peranannya

dalam menguruskan kurikulum dan pengajaran?


63

3. Sejauhmanakah pengetua di sekolah menengah memainkan peranannya

dalam menyelia pengajaran dan pembelajaran mengikut persepsi guru?

4. Sejauhmanakah pengetua di sekolah menengah memainkan peranannya

dalam memantau kemajuan pelajar mengikut persepsi guru?

5. Sejauhmanakah pengetua di sekolah menengah memainkan peranannya

dalam memupuk iklim sekolah yang kondusif mengikut persepsi guru?

6. Sejauhmanakah pengetua di sekolah menengah memainkan peranannya

dalam menggalakkan perkembangan profesionalisme mengikut

persepsi guru?

Mempunyai tingkah laku yang


aktif dalam,
 menjelaskan misi, visi dan
matlamat sekolah
Pengetua
 menguruskan kurikulum Pencapaian
berkesan
dan pengajaran akademik
 menyelia pengajaran dan tinggi
pembelajaran
 memantau kemajuan
pelajar
 memupuk iklim sekololah
yang kondusif
 menggalakkan
perkembangan
profesionalisme
64

3.1 Diagram tingkah laku pengetua berkesan

Bab Empat

Analisis Data, Perbincangan Dan Interprestasi

4.1 PENGENALAN

Berhubung dengan analisis secara diskritif ini, penyelidik akan menganalisis

perkara-perkara seperti:-

(I) Analisis diskritif maklumat dan latarbelakang reponden

Maklumat dan latar belakang responden

(II) Analisis diskritif bagi soalan 1 hingga 39 berhubung dengan

tingkah laku kepimpinan dan pentadbiran pengetua mengikut persepsi guru-


65

guru dari aspek negatif dan positif tentang kedua-dua tingkah laku yang

dilakukan oleh pengetua.

Dilihat dari pesepsi guru-guru, analisis statistik inferen akan digunakan.

4.00-3.00 aktif

2.99-2.00 sederhana

1.99-0 pasif

(III) Analisis secara kualitatif

Pemerhatian Kajian ini dilakukan secara kualitatif berdasarkan kepada

soal selidik, temubual, pemerhatian dan penelitian dokumen.

Temubual dijalankan terhadap pengetua dengan soalan-soalan seperti

penglibatan pengetua dalam menjelaskan visi, misi dan matlamat sekolah,

meningkatkan sokongan terhadap visi dan misi sekolah, menguruskan

kurikulum dan pengajaran, menyelia pengajaran dan pembelajaran, memantau


66

kemajuan pelajar, memupuk iklim sekolah yang kondusif dan mengalakkan

perkembangan profesionalisme.

Kajian meneliti pertemuan-pertemuan tidak formal, dokumen-dokumen

sekolah seperti profil sekolah dan takwin sekolah mengenai bagaimana pengetua

mengurus dan memimpin sekolah ke satu hala tuju yang telah ditetapkan pada

awal tahun.

4.2 Analisis Maklumat dan latarbelakang responden

Penyelidik telah mengedarkan sebanyak 60 borang soal selidik kepada

guru-guru secara rawak daripada inrolmen guru sekolah seramai 97 orang guru

(88 guru terlatih dan 9 orang guru tidak terlatih, guru lelaki seramai 26 dan

bilangan guru perempuan seramai 71.) di sebuah sekolah menengah Daerah

Bera. 60 (100%) orang guru ini telah menjawab soal selidik ini. Dari 60 borang

soal selidik yang telah dijawab oleh guru ini akan dibuat kajian, huraian, analisis

dan interpretasi tentang maklumat diri, latarbelakang secara diskritif.

i. Jantina

Jadual 4.2.1 Frekuensi dan peratusan jantina


67

Jantina Frekuensi (N) Peratusan(%)


Lelaki 16 26.70
Perempuan 44 73.30
Jumalah 60 100.0

Daripada jadual 4.2.1, menunjukkan terdapat 16 (26.7%) orang guru lelaki dan

44 (73.3%) orang guru lelaki telah menjawab soal selidik yang diedarkan kepada

mereka.

ii. Bangsa

Jadual 4.2.2 Frekuensi dan peratusan bangsa

Bangsa Frekuensi (N) Peratusan(%)


Cina 29 48.3
Melayu 31 51.7
India 0 0
Lain-lain 0 0
Jumalah 60 100.0

Daripada jadual 4.2.2, menunjukkan terdapat 29 (48.3%) orang guru Cina dan

31 (51.7%) orang guru Melayu telah menjawab soal selidik yang diedarkan

kepada mereka.
68

iii. Umur

Jadual 4.2.3 Frekuensi dan peratusan umur

Umur Frekuensi (N) Peratusan(%)


Kurang daripada 25 2 3.3
25 – 29 21 35.0
30 – 34 13 21.7
> 34 24 40.0
Jumalah 60 100.0

Daripada jadual 4.2.3, menunjukkan terdapat 2 (3.3%) orang guru di bawah

umur 25, 21 (35%) dalam lingkungan umur 25 hingga 29, 13 (21.7%) responden

adalah dalam lingkungan umur 30 hingga 34 dan 24 (40%) responden berumur

34 ke atas.
69

iv. Kelulusan tertinggi akademik.

Jadual 4.2.4 Frekuensi dan peratusan kelulusan tertinggi akademik


responden

Kelulusan tertinggi akademik Frekuensi N) Peratusan(%)


Lulus SPM 0 0
Lulus STPM 0 0
Sijil Diploma 0 0
Sijil Ijazah 57 95
Master 3 5.0
PHD 0 0
Jumlah 60 100.0

Daripada jadual 4.2.4, kesemua reponden adalah daripada golongan kelulusan

ijazah dan master, iaitu 57 (95%) orang reponden mempunyai kelulusan ijazah

dan 3 (5%) mempunyai kelulusan master.


70

v. Kelulusan ikhtisas tertinggi

Jadual 4.2.5 Frekuensi dan peratusaan kelulusan ikhtisas tertinggi

Kelulusan tertinggi Frekuensi (N) Peratusan(%)


akademik
PJJ 3 5.0
Maktab Perguruan 6 10.0
Diploma Pendidikan 31 51.7
Lain-lain 20 33.3
Jumalah 60 100.0

Daripada jadual 4.2.5, terdapat 3 (5%) responden mempunyai ikhtisas tertinggi

melalui Pendidikan Jarak Jauh, 6 (10%) responden dari maktab perguruan,

31(51.7%) responden dari Diploma pendidikan dan 20 (33.3%) adalah dari lain-

lain cara mendapat ikhtisas mereka.


71

vi. Pengalaman menjadi seorang guru

Jadual 4.2.6 Frekuensi dan peratusan pengalaman menjadi seorang guru

Pengalaman Frekuensi (N) Peratusan(%)


< 1 tahun 2 3.3
1 hingga 4 tahun 16 26.7
5 hingga 9 tahun 22 36.7
10 hingga 14 6 10.0
tahun
> 14 tahun 14 23.3
Jumlah 60 100.0

Daripada jadual 4.2.6, didapati 2 (3.3%) reponden mempunyai pengalaman

mengajar kurang daripada 1 tahun, 16 (26.7%) responden mempunyai

pengalaman mengajar antara 1 tahun hingga 4 tahun, 22 (26.7%) responden

mempunyai pengalaman mengajar antara 5 tahun hingga 9 tahun, 6 (10%)

responden mempunyai pengalaman mengajar 10 tahun hingga 14 tahun, 14

(23.3%) responden mempunyai pengalaman mengajar melebihi 14 tahun.

vii. Pengalaman bertugas di sekolah ini


72

Jadual 4.2.7 Frekuensi dan peratusan pengalaman bertugas di sekolah


semasa

Pengalaman bertugas Frekuensi (N) Peratusan(%)


< 1 tahun 10 16.7
1 hingga 4 tahun 25 41.7
5 hingga 9 tahun 17 28.3
10 hingga 14 tahun 2 3.3
> 14 tahun 6 10.0
Jumlah 60 100.0

Daripada jadual 4.2.7, didapati 10 (16.7%) reponden mempunyai pengalaman

mengajar kurang daripada 1 tahun di sekolah ini, 25 (41.7%) responden

mempunyai pengalaman mengajar antara 1 tahun hingga 4 tahun di sekolah ini,

17 (28.3%) responden mempunyai pengalaman mengajar antara 5 tahun hingga

9 tahun di sekolah ini , 2 (3.3%) responden mempunyai pengalaman mengajar

10 tahun hingga 14 tahun di sekolah ini, 6 (10%) responden mempunyai

pengalaman mengajar melebihi 14 tahun di sekolah ini.

viii. Jenis opsyen guru

Jadual 4.2.8 Frekuensi dan peratusan jenis opsyen guru


73

Opsyen Frekuensi (N) Peratusan(%


)
Tetap dan berpencen 57 95
Guru Sandaran Terlatih 3 5
Jumlah 60 100.0

Daripada jadual 4.2.8, terdapat 57(95%) responden adalah guru terdiri daripada

guru dalam golongan tetap dan berpencen dan 3 (5%) responden adalah guru

sandaran terlatih.

4.3 Analisis tingkah laku kepimpinan dan pentadbiran pengetua


74

Analisis stastik diskritif bagi soalan 1 hingga 39 berhubung dengan tingkah laku

kepimpinan dan pentadbiran pengetua mengikut persepsi guru-guru dari aspek

negatif dan positif tentang kedua-dua tingkah laku yang dilakukan oleh

pengetua.

4.3.1 Rumusan analisis frekuensi dan peratusan persepsi guru terhadap

pengetua sekolah menjelaskan visi, misi dan matlamat sekolah

Jadual 4.3.1.1 Frekuensi dan peratusan persepsi guru terhadap pengetua


sekolah menetapkan matlamat-matlamat tahunan sekolah dan memberi
tumpuan kepada pencapaian matlamat tersebut

Menjelaskan visi, Frekuensi dan Peratusan Responden


misi dan matlamat
sekolah Tidak Kadangkala Kerapkali Selalu Jumlah
pernah

Pengetua 1 1 19 39 60
menetapkan 1.7 1.7 31.7 65.0 100
matlamat-matlamat
tahunan sekolah
dan memberi
tumpuan kepada
pencapaian
matlamat tersebut

Daripada jadual 4.3.1.1, terdapat 39 (65.0%) responden menjawab pengetua

selalu menetapkan matlamat-matlamat tahunan sekolah dan memberi tumpuan


75

kepada pencapaian matlamat tersebut, 19 (31.7%) menjawab kerapkali, hanya

dua orang (3.4 %) menjawab kadangkala dan pengetua tidak pernah menetapkan

matlamat-matlamat tahunan sekolah dan memberi tumpuan kepada pencapaian

matlamat tersebut.Ini menjelaskan bahawa 96.7% guru sekolah ini menganggap

pengetua sekolah ini menetapkan matlamat-matlamat tahunan sekolah dan

memberi tumpuan kepada pencapaian matlamat tersebut.

Jadual 4.3.1.2 Frekuensi dan peratusan persepsi guru terhadap pengetua


sekolah menghuraikan matlamat sekolah secara lisan kepada guru

Menjelaskan visi, Frekuensi dan Peratusan Responden


misi dan matlamat
sekolah Tidak Kadangkala Kerapkali Selalu Jumlah
pernah

Pengetua 0 5 20 35 60
menghuraikan 0 8.3 33.3 58.3 100
matlamat sekolah
secara lisan kepada
guru-guru

Daripada jadual 4.3.1.2, terdapat 35 (58.3%) responden menjawab pengetua

selalu menghuraikan matlamat sekolah secara lisan kepada guru-guru, 20

(33.3%) menjawab kerapkali, 5 orang (8.3 %) menjawab kadangkala dan tiada

orang menjawab pengetua tidak pernah menghuraikan matlamat sekolah secara


76

lisan kepada guru-gurunya. Sebanyak 91.6 % guru sekolah ini menjelaskan

bahawa pengetua sekolah ini selalu dan kerapkali menghuraikan matlamat

sekolah secara lisan kepada guru-guru.

Jadual 4.3.1.3 Frekuensi dan peratusan persepsi guru terhadap pengetua


memastikan matlamat akademik sekolah dipamerkan dengan jelas di sekolah

Menjelaskan visi, Frekuensi dan Peratusan Responden


misi dan matlamat
sekolah Tidak Kadangkala Kerapkali Selalu Jumlah
pernah

Pengetua 0 0 17 43 60
memastikan 0 0 28.3 71.7 100
matlamat akademik
sekolah dipamerkan
dengan jelas di
sekolah

Daripada jadual 4.3.1.3, terdapat 43 (71.7%) responden menjawab pengetua

selalu memastikan matlamat akademik sekolah dipamerkan dengan jelas di

sekolah, 17 (28.3%) menjawab kerapkali, tiada orang (0 %) menjawab

kadangkala dan tiada orang (0%) menjawab pengetua tidak pernah memastikan

matlamat akademik sekolah dipamerkan dengan jelas di sekolah .Ini

menjelaskan bahawa, seramai 100 % guru berpandangan bahawa pengetua


77

sekolah ini selalu dan kerapkali memastikan matlamat akademik sekolah

dipamerkan dengan jelas di sekolah.

4.3.1.4 Frekuensi dan peratusan persepsi guru terhadap pengetua sekolah


berbincang dengan guru tentang matlamat akademik sekolah dalam
mesyuarat guru

Menjelaskan visi, Frekuensi dan Peratusan Responden


misi dan matlamat
sekolah Tidak Kadangkala Kerapkali Selalu Jumlah
pernah

Pengetua 0 7 21 32 60
berbincang dengan
guru tentang 0 11.7 35.0 53.3 100
matlamat akademik
sekolah dalam
mesyuarat guru

Daripada jadual 4.3.1.4, terdapat 32 (53.3%) responden menjawab pengetua

selalu berbincang dengan guru tentang matlamat akademik sekolah dalam

mesyuarat guru, 21 (35.0%) menjawab kerapkali, 7 orang (11.7 %) menjawab

kadangkala dan tiada orang (0%) menjawab pengetua tidak pernah berbincang

dengan guru tentang matlamat akademik sekolah dalam mesyuarat guru.Ini

menjelaskan bahawa seramai 88.3 % guru berpendapat pengetua sekolah ini

selalu dan kerapkali berbincang dengan guru tentang matlamat akademik

sekolah dalam mesyuarat guru.


78

4.3.1.5 Frekuensi dan peratusan persepsi guru terhadap pengetua sekolah


memastikan program pengajaran di sekolah bersesuaian dengan matlamat
yang telah ditetapkan.

Menjelaskan visi, Frekuensi dan Peratusan Responden


misi dan matlamat
sekolah Tidak Kadangkala Kerapkali Selalu Jumlah
pernah

Pengetua 0 8 24 28 60
memastikan
program pengajaran
0 13.3 40.0 46.7 100
di sekolah
bersesuaian dengan
matlamat yang
telah ditetapkan.

Daripada jadual 4.3.1.5, terdapat 28 (46.7%) responden menjawab pengetua

selalu memastikan program pengajaran di sekolah bersesuaian dengan matlamat

yang telah ditetapkan, 24 (40.0%) menjawab kerapkali, 8 orang (13.3 %)

menjawab kadangkala dan tiada orang (0%) menjawab pengetua tidak pernah

memastikan program pengajaran di sekolah bersesuaian dengan matlamat yang

telah ditetapkan.Ini menjelaskan bahawa 86.7 % guru berpendapat bahawa

pengetua sekolah ini selalu dan kerapkali memastikan program pengajaran di

sekolah bersesuaian dengan matlamat yang telah ditetapkan.

4.3.1.6 Rumusan frekuensi dan peratusan persepsi guru terhadap pengetua


sekolah menjelaskan visi, misi dan matlamat sekolah
79

Menjelaskan visi, Frekuensi dan Peratusan Responden


misi dan matlamat
sekolah Tidak Kadangkala Kerapkali Selalu Jumlah
pernah

Pengetua 1 1 19 39 60
menetapkan
matlamat- 1.7 1.7 31.7 65.0 100
matlamat
tahunan sekolah
dan memberi
tumpuan kepada
pencapaian
matlamat
tersebut

Pengetua 0 5 20 35 60
menghuraikan
matlamat sekolah 0 8.3 33.3 58.3 100
secara lisan kepada
guru-guru

Pengetua 0 0 17 43 60
memastikan
matlamat akademik 0 0 28.3 71.7 100
sekolah dipamerkan
dengan jelas di
sekolah
Pengetua 0 7 21 32 60
berbincang dengan
guru tentang 0 11.7 35.0 53.3 100
matlamat akademik
sekolah dalam
mesyuarat guru
80

Pengetua 0 8 24 28 60
memastikan
program pengajaran 0 13.3 40.0 46.7 100
di sekolah
bersesuaian dengan
matlamat yang
telah ditetapkan.

Jadual 4.3.1.6 menunjukkan para guru mempunyai persepsi bahawa pengetua

selalu nenjelaskan visi, misi dan matlamat sekolah berdasarkan memastikan

matlamat akademik sekolah dipamerkan dengan jelas di sekolah

(71.7%),menetapkan matlamat-matlamat tahunan sekolah dan memberi tumpuan

kepada pencapaian matlamat tersebut (69%), menghuraikan matlamat sekolah

secara lisan kepada guru-guru (58.3%), berbincang dengan guru tentang

matlamat akademik sekolah dalam mesyuarat guru (53.3%) dan memastikan

program pengajaran di sekolah bersesuaian dengan matlamat yang telah

ditetapkan (46.7%).

Para guru juga mempunyai persepsi bahawa pengetua kerapkali

nenjelaskan visi, misi dan matlamat sekolah berdasarkan memastikan program

pengajaran di sekolah bersesuaian dengan matlamat yang telah ditetapkan

(40.0%), berbincang dengan guru tentang matlamat akademik sekolah dalam

mesyuarat guru (35%), menghuraikan matlamat sekolah secara lisan kepada


81

guru-guru (33.3%), menetapkan matlamat-matlamat tahunan sekolah dan

memberi tumpuan kepada pencapaian matlamat tersebut (31.7%), dan

memastikan matlamat akademik sekolah dipamerkan dengan jelas di sekolah

(28.3%).

Para guru juga mempunyai persepsi bahawa pengetua kadangkala

menjelaskan visi, misi dan matlamat sekolah berdasarkan memastikan program

pengajaran di sekolah bersesuaian dengan matlamat yang telah ditetapkan

(13.3%), berbincang dengan guru tentang matlamat akademik sekolah dalam

mesyuarat guru (11.7%),menghuraikan matlamat sekolah secara lisan kepada

guru-guru (8.3%), hanya (1.7%) pengetua sekolah ini menetapkan matlamat-

matlamat tahunan sekolah dan memberi tumpuan kepada pencapaian matlamat

tersebut, tiada (0%) seorang guru menyatakan pengetua sekolah ini kadangkala

memastikan matlamat akademik sekolah dipamerkan dengan jelas di sekolah.

Daripada jawapan responden, hanya seorang guru (1.7%) memastikan

pengetua sekolah ini tidak pernah menetapkan matlamat-matlamat tahunan

sekolah dan memberi tumpuan kepada pencapaian matlamat tersebut dan tiada

seorang guru memastikan pengetua tidak pernah menghuraikan matlamat


82

sekolah secara lisan kepada guru-guru, memastikan matlamat akademik sekolah

dipamerkan dengan jelas di sekolah, berbincang dengan guru tentang matlamat

akademik sekolah dalam mesyuarat guru dan memastikan program pengajaran

di sekolah bersesuaian dengan matlamat yang telah ditetapkan.Sebagai rumusan,

jadual tersebut menggambarkan bahawa pengetua sekolah ini adalah seorang

pengetua yang amat mementingkan visi, misi dan matlamat pencapaian sekolah.

Beliau selalu dan kerap kali (92.66%) menjelaskan visi, misi dan matlamat

sekolah dengan begitu jelas sekali di sekolah bawah pimpinannya.

4.3.2 Rumusan analisis frekuensi dan peratusan persepsi guru terhadap


pengetua sekolah menguruskan kurikulum dan pengajaran

4.3.2.1 Frekuensi dan peratusan persepsi guru terhadap pengetua sekolah


terlibat dalam merancang dan melaksanakan kurikulum

Menguruskan Frekuensi dan Peratusan Responden


kurikulum dan
pengajaran Tidak Kadangkala Kerapkali Selalu Jumlah
pernah
83

Pengetua terlibat 0 1 25 34 60
dalam merancang
dan melaksanakan
0 1.7 41.7 56.7 100
kurikulum

Jadual 4.3.2.1 terdapat 34 (56.7%) responden menjawab pengetua selalu terlibat

dalam merancang dan melaksanakan kurikulum, 25 (41.7 %) menjawab

kerapkali, hanya seorang (1.7%) menjawab kadangkala dan tiada responden

menjawab pengetua tidak pernah terlibat dalam merancang dan melaksanakan

kurikulum. Ini menjelaskan bahawa 98.4 % pengetua sekolah ini terlibat dalam

merancang dan melaksanakan kurikulum.

Jadual 4.3.2.2 Frekuensi dan peratusan persepsi guru terhadap pengetua


sekolah memberitahu dengan jelas guru-guru yang bertanggungjawab
menyelaras kurikulum bagi setiap tingkatan dan kelas

Menguruskan Frekuensi dan Peratusan Responden


kurikulum dan
pengajaran Tidak Kadangkala Kerapkali Selalu Jumlah
pernah

Pengetua 0 7 25 28 60
memberitahu
dengan jelas guru-
84

guru yang
bertanggungjawab 0 11.7 41.7 46.7 100
menyelaras
kurikulum bagi
setiap tingkatan dan
kelas.

Jadual 4.3.2.2 menyatakan terdapat 28 (46.7%) responden menjawab pengetua

selalu memberitahu dengan jelas guru-guru yang bertanggungjawab menyelaras

kurikulum bagi setiap tingkatan dan kelas, 25 (41.7 %) menjawab kerapkali, 7

orang (11.7%) menjawab kadangkala dan tiada responden menjawab pengetua

tidak pernah memberitahu dengan jelas guru-guru yang bertanggungjawab

menyelaras kurikulum bagi setiap tingkatan dan kelas.Ini menjelaskan bahawa,

seramai 88.4 % responden beranggapan bahawa pengetua sekolah ini

memberitahu dengan jelas kepada guru-guru yang bertanggungjawab

menyelaras kurikulum bagi setiap tingkatan dan kelas.

Jadual 4.3.2.3 Frekuensi dan peratusan persepsi guru terhadap pengetua


sekolah mengambil bahagian dalam menyemak semula keperluan bahan
pengajaran sekolah

Menguruskan Frekuensi dan Peratusan Responden


kurikulum dan
pengajaran Tidak Kadangkala Kerapkali Selalu Jumlah
pernah

Pengetua 1 5 32 22 60
85

mengambil
bahagian dalam 1.7 8.3 53.3 36.7 100
menyemak
semula
keperluan bahan
pengajaran
sekolah.

Jadual 4.3.2.3 menyatakan terdapat 22 (36.7%) responden menjawab pengetua

selalu mengambil bahagian dalam menyemak semula keperluan bahan

pengajaran sekolah, 32 (53.3%) menjawab kerapkali, 5 orang (8.3%) menjawab

kadangkala dan 1 (1.7%) responden menjawab pengetua tidak pernah

mengambil bahagian dalam menyemak semula keperluan bahan pengajaran

sekolah. Ini menjelaskan bahawa, seramai 90% responden berpendapat bahawa

pengetua sekolah ini mengambil bahagian dalam menyemak semula keperluan

bahan pengajaran sekolah.

Jadual 4.3.2.4 Frekuensi dan peratusan persepsi guru terhadap pengetua


sekolah mengawasi pengajaran guru di bilik darjah bagi memastikan ianya
sejajar dengan objektif kurikulum sekolah

Menguruskan Frekuensi dan Peratusan Responden


kurikulum dan
pengajaran Tidak Kadangkala Kerapkali Selalu Jumlah
pernah
86

Pengetua 0 10 26 24 60
mengawasi
pengajaran guru 0 16.7 43.3 40.0 100
di bilik darjah
bagi memastikan
ianya sejajar
dengan objektif
kurikulum
sekolah.

Jadual 4.3.2.4 menyatakan terdapat 24 (40.0%) responden menjawab pengetua

selalu mengawasi pengajaran guru di bilik darjah bagi memastikan ianya sejajar

dengan objektif kurikulum sekolah, 26(43.3%) menjawab kerapkali, 10 orang

(16.7%) menjawab kadangkala dan tiada responden (0%) menyatakan pengetua

tidak pernah mengawasi pengajaran guru di bilik darjah bagi memastikan ianya

sejajar dengan objektif kurikulum sekolah. Ini menjelaskan bahawa, sebanyak

83.3% guru berespon bahawa pengetua sekolah ini mengawasi pengajaran guru

di bilik darjah bagi memastikan ianya sejajar dengan objektif kurikulum

sekolah.

Jadual 4.3.2.5 Frekuensi dan peratusan persepsi guru terhadap pengetua


sekolah mengawasi keberkesanan program pengajaran

Menguruskan Frekuensi dan Peratusan Responden


kurikulum dan
pengajaran Tidak Kadangkala Kerapkali Selalu Jumlah
87

pernah

Pengetua 0 6 31 23 60
mengawasi
keberkesanan 0 10.0 51.7 38.3 100
program
pengajaran.

Jadual 4.3.2.5 memaparkan terdapat 23(38.3%) responden menjawab pengetua

selalu mengawasi keberkesanan program pengajaran, 31(51.7%) menjawab

kerapkali, 6 orang (10.0%) menjawab kadangkala dan tiada responden (0%)

menyatakan pengetua tidak pernah mengawasi keberkesanan program

pengajaran. Ini menjelaskan bahawa, 90.0% responden menganggap pengetua

sekolah ini mengawasi keberkesanan program pengajaran.

Jadual 4.3.2.6 Frekuensi dan peratusan persepsi guru terhadap pengetua


sekolah menggunakan keputusan keseluruhan peperiksaan apabila membuat
keputusan tentang kurikulum

Menguruskan Frekuensi dan Peratusan Responden


kurikulum dan
88

pengajaran Tidak Kadangkala Kerapkali Selalu Jumlah


pernah

Pengetua 0 9 31 20 60
menggunakan
keputusan 0 15.0 51.7 33.3 100
keseluruhan
peperiksaan
apabila membuat
keputusan
tentang
kurikulum.

Jadual 4.3.2.6 menunjukkan terdapat 20(33.3%) responden menjawab pengetua

selalu menggunakan keputusan keseluruhan peperiksaan apabila membuat

keputusan tentang kurikulum, 31(51.7%) menjawab kerapkali, 9 orang (15.0%)

menjawab kadangkala dan tiada responden (0%) menyatakan pengetua tidak

pernah menggunakan keputusan keseluruhan peperiksaan apabila membuat

keputusan tentang kurikulum. Ini menjelaskan bahawa, 85.0% responden

berpendapat bahawa pengetua sekolah ini menggunakan keputusan keseluruhan

peperiksaan apabila membuat keputusan tentang kurikulum..

Jadual 4.3.2.7 Frekuensi dan peratusan persepsi guru terhadap pengetua


sekolah mengalakkan guru-guru menggunakan masa pengajaran untuk
mengajar dan melatih kemahiran dan konsep baru

Menguruskan Frekuensi dan Peratusan Responden


kurikulum dan
89

pengajaran Tidak Kadangkala Kerapkali Selalu Jumlah


pernah

Pengetua 0 12 20 28 60
mengalakkan
guru-guru 0 20.0 33.3 46.7 100
menggunakan
masa pengajaran
untuk mengajar
dan melatih
kemahiran dan
konsep baru.

Jadual 4.3.2.7 menunjukkan frekuensi dan peratusan persepsi guru terhadap

pengetua sekolah Menguruskan kurikulum dan pengajaran.Terdapat 28(46.7%)

responden menjawab pengetua selalu mengalakkan guru-guru menggunakan

masa pengajaran untuk mengajar dan melatih kemahiran dan konsep baru,

20(33.3%) menjawab kerapkali, 12 orang (20.0%) menjawab kadangkala dan

tiada responden (0%) menyatakan pengetua tidak pernah mengalakkan guru-

guru menggunakan masa pengajaran untuk mengajar dan melatih kemahiran dan

konsep baru. Ini menjelaskan bahawa, 85.0% responden berpendapat bahawa

pengetua sekolah ini mengalakkan guru-guru menggunakan masa pengajaran

untuk mengajar dan melatih kemahiran dan konsep baru.


90

Jadual 4.3.2.8 Frekuensi dan peratusan persepsi guru terhadap pengetua


sekolah memaklumkan kepada guru-gurunya perkembangan terkini dalam
kurikulum pengajaran

Menguruskan Frekuensi dan Peratusan Responden


kurikulum dan
pengajaran Tidak Kadangkala Kerapkali Selalu Jumlah
pernah

Pengetua 0 3 30 27 60
memaklumkan
kepada guru- 0 5.0 50 45 100
gurunya
perkembangan
terkini dalam
kurikulum
pengajaran.

Jadual 4.3.2.8 menyatakan frekuensi dan peratusan persepsi guru terhadap

pengetua sekolah Menguruskan kurikulum dan pengajaran.Terdapat 27(45.0%)

responden menjawab pengetua selalu memaklumkan kepada guru-gurunya

perkembangan terkini dalam kurikulum pengajaran, 30(50.0%) menjawab

kerapkali, 3 orang (5.0%) menjawab kadangkala dan tiada responden (0%)

menyatakan pengetua tidak pernah memaklumkan kepada guru-gurunya

perkembangan terkini dalam kurikulum pengajaran. Ini menjelaskan bahawa,

sebanyak 95.0% guru berpandangan bahawa pengetua sekolah ini


91

memaklumkan kepada guru-gurunya perkembangan terkini dalam kurikulum

pengajaran.

Jadual 4.3.2.9 Frekuensi dan peratusan persepsi guru terhadap pengetua


sekolah menguruskan kurikulum dan pengajaran

Menguruskan Frekuensi dan Peratusan Responden


kurikulum dan
pengajaran Tidak Kadangkala Kerapkali Selalu Jumlah
pernah

Pengetua terlibat 0 1 25 34 60
dalam merancang
dan melaksanakan
0 1.7 41.7 56.7 100
kurikulum

Pengetua 0 7 25 28 60
memberitahu
dengan jelas guru- 0 11.7 41.7 46.7 100
guru yang
bertanggungjawab
menyelaras
kurikulum bagi
setiap tingkatan dan
kelas.

Pengetua 1 5 32 22 60
mengambil
bahagian dalam 1.7 8.3 53.3 36.7 100
menyemak
semula
keperluan bahan
pengajaran
92

sekolah.

Pengetua 0 10 26 24 60
mengawasi
pengajaran guru 0 16.7 43.3 40.0 100
di bilik darjah
bagi memastikan
ianya sejajar
dengan objektif
kurikulum
sekolah.

Pengetua 0 6 31 23 60
mengawasi
keberkesanan 0 10.0 51.7 38.3 100
program
pengajaran.

Pengetua 0 9 31 20 60
menggunakan
keputusan 0 15.0 51.7 33.3 100
keseluruhan
peperiksaan
apabila membuat
keputusan
tentang
kurikulum.

Pengetua 0 12 20 28 60
mengalakkan
guru-guru 0 20.0 33.3 46.7 100
menggunakan
93

masa pengajaran
untuk mengajar
dan melatih
kemahiran dan
konsep baru.

Pengetua 0 3 30 27 60
memaklumkan
kepada guru- 0 5.0 50 45 100
gurunya
perkembangan
terkini dalam
kurikulum
pengajaran.

Jadual 4.3.2.9 menunjukkan para guru mempunyai persepsi bahawa pengetua

sekolah tersebut selalu menguruskan kurikulum dan pengajaran berdasarkan

pengetua selalu terlibat dalam merancang dan melaksanakan kurikulum (56.7%),

selalu memberitahu dengan jelas guru-guru yang bertanggungjawab menyelaras

kurikulum bagi setiap tingkatan dan kelas (46.7%), selalu mengalakkan guru-

guru menggunakan masa pengajaran untuk mengajar dan melatih kemahiran dan

konsep baru (46.7%), selalu memaklumkan kepada guru-gurunya

perkembangan terkini dalam kurikulum pengajaran (45.0%), selalu mengawasi

pengajaran guru di bilik darjah bagi memastikan ianya sejajar dengan objektif

kurikulum sekolah (40.0%), selalu mengawasi keberkesanan program


94

pengajaran(38.3%), selalu mengambil bahagian dalam menyemak semula

keperluan bahan pengajaran sekolah(36.7%), dan selalu menggunakan

keputusan keseluruhan peperiksaan apabila membuat keputusan tentang

kurikulum (33.3%).

Para guru juga mempunyai persepsi bahawa pengetua kerapkali

mengambil bahagian dalam menyemak semula keperluan bahan pengajaran

sekolah (53.3%), kerapkali memaklumkan kepada guru-gurunya perkembangan

terkini dalam kurikulum pengajaran (50.0%), kerapkali mengawasi

keberkesanan program pengajaran dan menggunakan keputusan keseluruhan

peperiksaan apabila membuat keputusan tentang kurikulum (51.7%), kerapkali

mengawasi pengajaran guru di bilik darjah bagi memastikan ianya sejajar

dengan objektif kurikulum sekolah. (43.3%), kerapkali terlibat dalam merancang

dan melaksanakan kurikulum dan memberitahu dengan jelas guru-guru yang

bertanggungjawab menyelaras kurikulum bagi setiap tingkatan dan kelas

(41.7%), dan menggunakan keputusan keseluruhan peperiksaan apabila

membuat keputusan tentang kurikulum (33.3%)


95

Sesesetengah guru juga mempunyai persepsi bahawa pengetua

kadangkala mengalakkan guru-guru menggunakan masa pengajaran untuk

mengajar dan melatih kemahiran dan konsep baru (20%), kadangkala

mengawasi pengajaran guru di bilik darjah bagi memastikan ianya sejajar

dengan objektif kurikulum sekolah (16.7%), kadangkala menggunakan

keputusan keseluruhan peperiksaan apabila membuat keputusan tentang

kurikulum (15.0%), kadangkala memberitahu dengan jelas guru-guru yang

bertanggungjawab menyelaras kurikulum bagi setiap tingkatan dan kelas

(11.7%), kadangkala mengawasi keberkesanan program pengajaran (10.0%),

kadangkala mengambil bahagian dalam menyemak semula keperluan bahan

pengajaran sekolah, kadangkala memaklumkan kepada guru-gurunya

perkembangan terkini dalam kurikulum pengajaran (5%), dan hanya 1 (1.7%)

responden menyatakan bahawa kadangkala pengetua sekolah tersebut terlibat

dalam merancang dan melaksanakan kurikulum.

Daripada jawapan responden, hanya seorang guru (1.7%) memastikan

pengetua sekolah ini tidak pernah mengambil bahagian dalam menyemak

semula keperluan bahan pengajaran sekolah. Tiada responden (0%) menganggap

pengetua sekolah tersebut tidak pernah terlibat dalam merancang dan


96

melaksanakan kurikulum, tidak pernah memberitahu dengan jelas guru-guru

yang bertanggungjawab menyelaras kurikulum bagi setiap tingkatan dan kelas,

tidak pernah mengawasi pengajaran guru di bilik darjah bagi memastikan ianya

sejajar dengan objektif kurikulum sekolah, tidak pernah mengawasi

keberkesanan program pengajaran, tidak pernah menggunakan keputusan

keseluruhan peperiksaan apabila membuat keputusan tentang kurikulum, tidak

pernah mengalakkan guru-guru menggunakan masa pengajaran untuk mengajar

dan melatih kemahiran dan konsep baru dan tidak pernah memaklumkan kepada

guru-gurunya perkembangan terkini dalam kurikulum pengajaran.

Kesimpulannya, kebanyakan guru beranggapan bahawa pengetua sekolah ini

selalu dan kerapkali menguruskan kurikulum dan pengajaran sekolah tersebut.

Sebagai rumusan, jadual tersebut menggambarkan bahawa pengetua

sekolah ini adalah seorang pengetua yang selalu menguruskan kurikulum dan

pengajaran sekolah beliau. Beliau selalu dan kerapkali (89.34%) menguruskan

kurikulum dan pengajaran dengan sesungguhnya.


97

4.3.3 Rumusan analisis frekuensi dan peratusan persepsi guru terhadap


pengetua sekolah Menyelia pengajaran dan pembelajaran

Jadual 4.3.3.1 Frekuensi dan peratusan persepsi guru terhadap pengetua


sekolah Menyelia pengajaran dan pembelajaran.

Menyelia Frekuensi dan Peratusan Responden


pengajaran dan
pembelajaran Tidak Kadangkala Kerapkali Selalu Jumlah
pernah

Pengetua 0 15 27 18 60
menyelia
pengajaran guru- 0 25.0 45.0 30.0 100
guru dalam kelas

Jadual 4.3.3.1 menunjukkan frekuensi dan peratusan persepsi guru terhadap

pengetua sekolah menyelia pengajaran dan pembelajaran. Terdapat 18 (30.0%)

responden menjawab pengetua selalu menyelia pengajaran guru-guru dalam

kelas, 27 (45.0%) menjawab kerapkali, 15 (25.0%) menjawab kadangkala dan

tiada responden (0%) menyatakan pengetua tidak pernah menyelia pengajaran

guru-guru dalam kelas. Ini menjelaskan bahawa, seramai 75.0% guru

menganggap pengetua sekolah ini selalu dan kerapkali menyelia pengajaran

guru-guru dalam kelas.


98

Jadual 4.3.3.2 Frekuensi dan peratusan persepsi guru terhadap pengetua


sekolah Menyelia pengajaran dan pembelajaran.

Menyelia Frekuensi dan Peratusan Responden


pengajaran dan
pembelajaran Tidak Kadangkala Kerapkali Selalu Jumlah
pernah

Pengetua 0 8 25 27 60
memastikan
guru-guru 0 13.3 41.7 45.0 100
sentiasa
menepati masa
dari waktu
masuk ke kelas
mengajar
sehingga waktu
kelas berakhir

Jadual 4.3.3.2 menyatakan frekuensi dan peratusan persepsi guru terhadap

pengetua sekolah Menyelia pengajaran dan pembelajaran. Terdapat 27 (45.0%)

responden menjawab pengetua selalu memastikan guru-guru sentiasa menepati

masa dari waktu masuk ke kelas mengajar sehingga waktu kelas berakhir, 25

(41.7%) menjawab kerapkali, 8 (13.3%) menjawab kadangkala dan tiada

responden (0%) menyatakan pengetua tidak pernah memastikan guru-guru

sentiasa menepati masa dari waktu masuk ke kelas mengajar sehingga waktu

kelas berakhir. Ini menjelaskan bahawa, kebanyakan guru (86.7%) berpendapat

bahawa pengetua sekolah ini selalu dan kerapkali memastikan guru-guru


99

sentiasa menepati masa dari waktu masuk ke kelas mengajar sehingga waktu

kelas berakhir.

Jadual 4.3.3.3 Frekuensi dan peratusan persepsi guru terhadap pengetua


sekolah Menyelia pengajaran dan pembelajaran.

Menyelia Frekuensi dan Peratusan Responden


pengajaran dan
pembelajaran Tidak Kadangkala Kerapkali Selalu Jumlah
pernah

Pengetua anda 1 14 26 19 60
menyemak buku
latihan pelajar 1.7 23.3 43.3 31.7 100
ketika membuat
penilaian
pengajaran guru
di bilik darjah

Jadual 4.3.3.3 menunjukkan frekuensi dan peratusan persepsi guru terhadap

pengetua sekolah Menyelia pengajaran dan pembelajaran. Terdapat 19 (31.7%)

responden menjawab pengetua selalu menyemak buku latihan pelajar ketika

membuat penilaian pengajaran guru di bilik darjah, 26 (43.3%) menjawab

kerapkali, 14 (23.3%) menjawab kadangkala dan hanya satu responden (1.7%)

menyatakan pengetua tidak pernah menyemak buku latihan pelajar ketika

membuat penilaian pengajaran guru di bilik darjah. Ini menjelaskan bahawa

75% guru berpendapat bahawa pengetua sekolah ini selalu dan kerapkali
100

menyemak buku latihan pelajar ketika membuat penilaian pengajaran guru di

bilik darjah.

Jadual 4.3.3.4 Frekuensi dan peratusan persepsi guru terhadap pengetua


sekolah Menyelia pengajaran dan pembelajaran.

Menyelia Frekuensi dan Peratusan Responden


pengajaran dan
pembelajaran Tidak Kadangkala Kerapkali Selalu Jumlah
pernah

Pengetua 0 8 32 20 60
berbincang
dengan guru 0 13.3 53.3 33.3 100
mengenai
kekuatan dan
kelemahan
pengajaran guru
selepas membuat
pencerapan

Jadual 4.3.3.4 frekuensi dan peratusan persepsi guru terhadap pengetua sekolah

Menyelia pengajaran dan pembelajaran. Terdapat 20 (33.3%) responden

menjawab pengetua selalu berbincang dengan guru mengenai kekuatan dan

kelemahan pengajaran guru selepas membuat pencerapan, 32 (53.3%) menjawab

kerapkali, 8 (13.3%) menjawab kadangkala dan tiada responden (0%)

menyatakan pengetua tidak pernah berbincang dengan guru mengenai kekuatan

dan kelemahan pengajaran guru selepas membuat pencerapan. Ini menjelaskan


101

bahawa, 86.6% reponden beranggapan bahwa pengetua sekolah ini selalu dan

kerapkali berbincang dengan guru mengenai kekuatan dan kelemahan

pengajaran guru selepas membuat pencerapan.

Jadual 4.3.3.5 Frekuensi dan peratusan persepsi guru terhadap pengetua


sekolah Menyelia pengajaran dan pembelajaran.

Menyelia Frekuensi dan Peratusan Responden


pengajaran dan
pembelajaran Tidak Kadangkala Kerapkali Selalu Jumlah
pernah

Pengetua 0 9 34 17 60
memberi
cadangan yang 0 15.0 56.7 28.3 100
berfaedah
kepada guru
selepas
melakukan
pencerapan di
dalam kelas

Jadual 4.3.3.5 menunjukkan frekuensi dan peratusan persepsi guru terhadap

pengetua sekolah Menyelia pengajaran dan pembelajaran. Terdapat 17 (28.3%)

responden menjawab pengetua selalu memberi cadangan yang berfaedah kepada

guru selepas melakukan pencerapan di dalam kelas, 34 (56.7%) menjawab

kerapkali, 9 (15.0%) menjawab kadangkala dan tiada responden (0%)

menyatakan pengetua tidak pernah memberi cadangan yang berfaedah kepada


102

guru selepas melakukan pencerapan di dalam kelas. Ini menjelaskan bahawa,

85.0% responden beranggapan bahawa pengetua sekolah ini selalu dan kerapkali

memberi cadangan yang berfaedah kepada guru selepas melakukan pencerapan

di dalam kelas.

Jadual 4.3.3.6 Frekuensi dan peratusan persepsi guru terhadap pengetua


sekolah Menyelia pengajaran dan pembelajaran.

Menyelia Frekuensi dan Peratusan Responden


pengajaran dan
pembelajaran Tidak Kadangkala Kerapkali Selalu Jumlah
pernah

Pengetua anda 0 13 25 22 60
menggalakkan
guru 0 21.7 41.7 36.7 100
menghasilkan
strategi
pengajaran yang
baru dalam
perjumpaan atau
perbincangan
informal

Jadual 4.3.3.6 menunjukkan frekuensi dan peratusan persepsi guru terhadap

pengetua sekolah Menyelia pengajaran dan pembelajaran. Terdapat 22 (36.7%)

responden menjawab pengetua selalu Pengetua anda menggalakkan guru

menghasilkan strategi pengajaran yang baru dalam perjumpaan atau


103

perbincangan informal, 25 (41.7%) menjawab kerapkali, 13 (21.7%) menjawab

kadangkala dan tiada responden (0%) menyatakan pengetua tidak pernah

Pengetua anda menggalakkan guru menghasilkan strategi pengajaran yang baru

dalam perjumpaan atau perbincangan informal. Ini menjelaskan bahawa seramai

78.4% guru memberi respon bahawa pengetua sekolah ini selalu dan kerapkali

menggalakkan guru menghasilkan strategi pengajaran yang baru dalam

perjumpaan atau perbincangan informal.

Jadual 4.3.3.7 Frekuensi dan peratusan persepsi guru terhadap pengetua


sekolah Menyelia pengajaran dan pembelajaran.

Menyelia Frekuensi dan Peratusan Responden


pengajaran dan
pembelajaran Tidak Kadangkala Kerapkali Selalu Jumlah
pernah

Pengetua 0 17 27 16 60
bersedia
menerima idea 0 28.3 45.0 26.7 100
dari guru tentang
pelaksanaan
pengajaran di
sekolah

Jadual 4.3.3.7 menyatakan frekuensi dan peratusan persepsi guru terhadap

pengetua sekolah Menyelia pengajaran dan pembelajaran. Terdapat 16 (26.7%)

responden menjawab pengetua selalu bersedia menerima idea dari guru tentang
104

pelaksanaan pengajaran di sekolah, 27 (45.0%) menjawab kerapkali, 17 (28.3%)

menjawab kadangkala dan tiada responden (0%) menyatakan pengetua tidak

pernah bersedia menerima idea dari guru tentang pelaksanaan pengajaran di

sekolah. Ini menjelaskan bahawa, seramai 71.7% guru menganggap pengetua

sekolah ini selalu dan kerapkali bersedia menerima idea dari guru tentang

pelaksanaan pengajaran di sekolah.

Jadual 4.3.3.8 Rumusan frekuensi dan peratusan persepsi guru terhadap


pengetua sekolah menyelia pengajaran dan pembelajaran

Menyelia Frekuensi dan Peratusan Responden


pengajaran dan
pembelajaran Tidak Kadangkala Kerapkali Selalu Jumlah
pernah

Pengetua 0 15 27 18 60
menyelia
pengajaran guru- 0 25.0 45.0 30.0 100
guru dalam kelas

Pengetua 0 8 25 27 60
memastikan
guru-guru 0 13.3 41.7 45.0 100
sentiasa
menepati masa
dari waktu
masuk ke kelas
mengajar
sehingga waktu
105

kelas berakhir

Pengetua anda 1 14 26 19 60
menyemak buku
latihan pelajar 1.7 23.3 43.3 31.7 100
ketika membuat
penilaian
pengajaran guru
di bilik darjah
Pengetua 0 8 32 20 60
berbincang
dengan guru 0 13.3 53.3 33.3 100
mengenai
kekuatan dan
kelemahan
pengajaran guru
selepas membuat
pencerapan

Pengetua anda 0 13 25 22 60
menggalakkan
guru 0 21.7 41.7 36.7 100
menghasilkan
strategi
pengajaran yang
baru dalam
perjumpaan atau
perbincangan
informal

Pengetua anda 0 13 25 22 60
menggalakkan
guru 0 21.7 41.7 36.7 100
106

menghasilkan
strategi
pengajaran yang
baru dalam
perjumpaan atau
perbincangan
informal
Pengetua 0 17 27 16 60
bersedia
menerima idea 0 28.3 45.0 26.7 100
dari guru tentang
pelaksanaan
pengajaran di
sekolah

Jadual 4.3.3.8 menunjukkan para guru mempunyai persepsi bahawa pengetua

sekolah tersebut selalu memastikan guru-guru sentiasa menepati masa dari

waktu masuk ke kelas mengajar sehingga waktu kelas berakhir (45.0%), selalu

menggalakkan guru menghasilkan strategi pengajaran yang baru dalam

perjumpaan atau perbincangan informal (36.7%), selalu berbincang dengan guru

mengenai kekuatan dan kelemahan pengajaran guru selepas membuat

pencerapan (33.3%), selalu menyemak buku latihan pelajar ketika membuat

penilaian pengajaran guru di bilik darjah (31.7%), selalu menyelia pengajaran

guru-guru dalam kelas (30.0%), selalu memberi cadangan yang berfaedah

kepada guru selepas melakukan pencerpan di dalam kelas (28.3%), dan selalu
107

bersedia menerima idea dari guru tentang pelaksanaan pengajaran di sekolah

(26.7%).

Para guru juga mempunyai persepsi bahawa pengetua kerapkali

mengambil bahagian dalam menyemak semula keperluan bahan pengajaran

sekolah (53.3%), kerapkali memaklumkan kepada guru-gurunya perkembangan

terkini dalam kurikulum pengajaran (50.0%), kerapkali mengawasi

keberkesanan program pengajaran dan menggunakan keputusan keseluruhan

peperiksaan apabila membuat keputusan tentang kurikulum (51.7%), kerapkali

mengawasi pengajaran guru di bilik darjah bagi memastikan ianya sejajar

dengan objektif kurikulum sekolah. (43.3%), kerapkali terlibat dalam merancang

dan melaksanakan kurikulum dan memberitahu dengan jelas guru-guru yang

bertanggungjawab menyelaras kurikulum bagi setiap tingkatan dan kelas

(41.7%), dan menggunakan keputusan keseluruhan peperiksaan apabila

membuat keputusan tentang kurikulum (33.3%)

Sesetengah guru juga mempunyai persepsi bahawa pengetua

kadangkala mengalakkan guru-guru menggunakan masa pengajaran untuk

mengajar dan melatih kemahiran dan konsep baru (20%), kadangkala


108

mengawasi pengajaran guru di bilik darjah bagi memastikan ianya sejajar

dengan objektif kurikulum sekolah (16.7%), kadangkala menggunakan

keputusan keseluruhan peperiksaan apabila membuat keputusan tentang

kurikulum (15.0%), kadangkala memberitahu dengan jelas guru-guru yang

bertanggungjawab menyelaras kurikulum bagi setiap tingkatan dan kelas

(11.7%), kadangkala mengawasi keberkesanan program pengajaran (10.0%),

kadangkala mengambil bahagian dalam menyemak semula keperluan bahan

pengajaran sekolah, kadangkala memaklumkan kepada guru-gurunya

perkembangan terkini dalam kurikulum pengajaran (5%), dan hanya 1 (1.7%)

responden menyatakan bahawa kadangkala pengetua sekolah tersebut terlibat

dalam merancang dan melaksanakan kurikulum.

Daripada jawapan responden, hanya seorang guru (1.7%) memastikan

pengetua sekolah ini tidak pernah mengambil bahagian dalam menyemak

semula keperluan bahan pengajaran sekolah. Tiada responden (0%) menganggap

pengetua sekolah tersebut tidak pernah terlibat dalam merancang dan

melaksanakan kurikulum, tidak pernah memberitahu dengan jelas guru-guru

yang bertanggungjawab menyelaras kurikulum bagi setiap tingkatan dan kelas,

tidak pernah mengawasi pengajaran guru di bilik darjah bagi memastikan ianya
109

sejajar dengan objektif kurikulum sekolah, tidak pernah mengawasi

keberkesanan program pengajaran, tidak pernah menggunakan keputusan

keseluruhan peperiksaan apabila membuat keputusan tentang kurikulum, tidak

pernah mengalakkan guru-guru menggunakan masa pengajaran untuk mengajar

dan melatih kemahiran dan konsep baru dan tidak pernah memaklumkan kepada

guru-gurunya perkembangan terkini dalam kurikulum pengajaran.

Kesimpulannya, kebanyakan guru beranggapan bahawa pengetua sekolah ini

selalu dan kerapkali menguruskan kurikulum dan pengajaran sekolah tersebut.

Sebagai rumusan, jadual tersebut menggambarkan bahawa pengetua

sekolah ini adalah seorang pengetua yang selalu menguruskan kurikulum dan

pengajaran sekolah beliau. Beliau selalu dan kerapkali (89.34%) menguruskan

kurikulum dan pengajaran dengan sesungguhnya.


110

4.3.4 Rumusan analisis frekuensi dan peratusan persepsi guru terhadap pengetua
sekolah memantau kemajuan pelajar

Jadual 4.3.4.1 Frekuensi dan Peratusan Pengetua sekolah berjumpa dan


berbincang secara individu dengan guru-guru mengenai kemajuan
akademik pelajar

Memantau Frekuensi dan Peratusan Responden


kemajuan
pelajar Tidak Kadangkala Kerapkali Selalu Jumlah
pernah

Pengetua 0 16 33 11 60
berjumpa dan
berbincang 0 26.7 55 18.3 100
secara individu
dengan guru-
guru mengenai
kemajuan
akademik pelajar

4.3.4.1 menunjukkan frekuensi dan Peratusan Pengetua berjumpa dan

berbincang secara individu dengan guru-guru mengenai kemajuan akademik

pelajar. Terdapat 11 (18.3%) responden menjawab pengetua berjumpa dan

berbincang secara individu dengan guru-guru mengenai kemajuan akademik

pelajar, 33 (55.0%) menjawab kerapkali, 16 (26.7%) menjawab kadangkala dan

tiada responden (0%) menyatakan pengetua tidak pernah berjumpa dan

berbincang secara individu dengan guru-guru mengenai kemajuan akademik


111

pelajar.Ini menjelaskan bahawa, seramai 73.3% guru menganggap pengetua

sekolah ini selalu dan kerapkali berjumpa dan berbincang secara individu

dengan guru-guru mengenai kemajuan akademik pelajar.

Jadual 4.3.4.2 Frekuensi dan Peratusan Pengetua sekolah memaklumkan


kepada guru-guru dan pelajar-pelajar tentang pencapaian akademik
sekolah

Memantau Frekuensi dan Peratusan Responden


kemajuan
pelajar Tidak Kadangkala Kerapkali Selalu Jumlah
pernah

Pengetua 0 6 25 29 60
memaklumkan
kepada guru- 0 10 41.7 48.3 100
guru dan pelajar-
pelajar tentang
pencapaian
akademik
sekolah

Jadual 4.3.4.2 menunjukkan frekuensi dan peratusan pengetua sekolah

memaklumkan kepada guru-guru dan pelajar-pelajar tentang pencapaian

akademik sekolah. Terdapat 29 (48.3%) responden menjawab pengetua

memaklumkan kepada guru-guru dan pelajar-pelajar tentang pencapaian

akademik sekolah, 25 (41.7%) menjawab kerapkali, 6 (10.0%) menjawab

kadangkala dan tiada responden (0%) menyatakan pengetua tidak pernah


112

memaklumkan kepada guru-guru dan pelajar-pelajar tentang pencapaian

akademik sekolah. Ini menjelaskan bahawa, seramai 90.0 % guru menganggap

pengetua sekolah ini selalu dan kerapkali memaklumkan kepada guru-guru dan

pelajar-pelajar tentang pencapaian akademik sekolah.

Jadual 4.3.4.3 Frekuensi dan Peratusan Pengetua sekolah memaklumkan


kepada guru-guru dan pelajar-pelajar tentang pencapaian akademik
sekolah

Memantau Frekuensi dan Peratusan Responden


kemajuan
pelajar Tidak Kadangkala Kerapkali Selalu Jumlah
pernah

Pengetua 0 5 29 26 60
memberi
penekanan 0 8.5 48.3 43.4 100
terhadap
pencapaian
pelajar dalam
pelajaran

Jadual 4.3.4.3 Frekuensi dan Peratusan Pengetua sekolah memaklumkan

kepada guru-guru dan pelajar-pelajar tentang pencapaian akademik sekolah.

Terdapat 24 (40%) responden menjawab pengetua menentukan sasaran

pencapaian akademik bagi setiap mata pelajaran, 29(48.3%) menjawab

kerapkali, 7 (11.7%) menjawab kadangkala dan tiada responden (0%)


113

menyatakan pengetua tidak pernah menentukan sasaran pencapaian akademik

bagi setiap mata pelajaran. Ini menjelaskan bahawa, seramai 88.3% guru

menganggap pengetua sekolah ini selalu dan kerapkali memaklumkan kepada

guru-guru dan pelajar-pelajar tentang pencapaian akademik sekolah. Terdapat

26 (43.3%) responden menjawab pengetua selalu memberi penekanan

terhadap pencapaian pelajar dalam pelajaran, 29(48.3%) menjawab kerapkali,

5 (8.5%) menjawab kadangkala dan tiada responden (0%) menyatakan

pengetua tidak memberi memberi penekanan terhadap pencapaian pelajar

dalam pelajaran. Ini menjelaskan bahawa, seramai 91.6% guru menganggap

pengetua sekolah ini selalu dan kerapkali memberi penekanan terhadap

pencapaian pelajar dalam pelajaran.

Jadual 4.3.4.4 Frekuensi Dan Peratusan Pengetua Sekolah Memberikan


Dorongan Dan Galakan Kepada Pelajar Supaya Berjaya Dalam Pelajaran

Memantau Frekuensi dan Peratusan Responden


kemajuan
pelajar Tidak Kadangkala Kerapkali Selalu Jumlah
pernah

Pengetua 0 1 31 28 60
memberikan
dorongan dan 0 1.7 51.7 46.7 100
galakan kepada
pelajar supaya
114

berjaya dalam
pelajaran

Jadual 4.3.4.4 menunjukkan frekuensi dan peratusan pengetua sekolah

memberikan dorongan dan galakan kepada pelajar supaya berjaya dalam

pelajaran. Terdapat 28 (46.7%) responden menjawab pengetua selalu

memberikan dorongan dan galakan kepada pelajar supaya berjaya dalam

pelajaran, 31(51.7%) menjawab kerapkali, 1 (1.7%) menjawab kadangkala dan

tiada responden (0%) menyatakan pengetua tidak pernah memberi memberikan

dorongan dan galakan kepada pelajar supaya berjaya dalam pelajaran. Ini

menjelaskan bahawa, seramai 98.4% guru menganggap pengetua sekolah ini

selalu dan kerapkali memberikan dorongan dan galakan kepada pelajar supaya

berjaya dalam pelajaran.

Jadual 4.3.4.5 Frekuensi Dan Peratusan Pengetua Sekolah Mengajar Dan


Memberi Tunjuk Ajar Kepada Pelajar Yang Menghadapi Masalah Dalam
Pelajaran

Memantau Frekuensi dan Peratusan Responden


kemajuan
pelajar Tidak Kadangkala Kerapkali Selalu Jumlah
pernah

Pengetua 1 27 20 12 60
mengajar dan
memberi tunjuk 1.7 45 33.3 20 100
115

ajar kepada
pelajar yang
menghadapi
masalah dalam
pelajaran

Jadual 4.3.4.5 menunjukkan frekuensi dan peratusan pengetua sekolah

mengajar dan memberi tunjuk ajar kepada pelajar yang menghadapi masalah

dalam pelajaran. Terdapat 12 (20%) responden menjawab pengetua selalu

mengajar dan memberi tunjuk ajar kepada pelajar yang menghadapi masalah

dalam pelajaran, 20(33.3%) menjawab kerapkali, 27( 45%) menjawab

kadangkala dan seorang (1.7%) menyatakan pengetua tidak pernah mengajar

dan memberi tunjuk ajar kepada pelajar yang menghadapi masalah dalam

pelajaran. Ini menjelaskan bahawa, seramai 53.3% guru menganggap pengetua

sekolah ini selalu dan kerapkali mengajar dan memberi tunjuk ajar kepada

pelajar yang menghadapi masalah dalam pelajaran.


116

Jadual 4.3.4.6 Frekuensi Dan Peratusan Pengetua Sekolah Mengajar Dan


Memberi Tunjuk Ajar Kepada Pelajar Yang Menghadapi Masalah Dalam
Pelajaran

Memantau Frekuensi dan Peratusan Responden


kemajuan
pelajar Tidak Kadangkala Kerapkali Selalu Jumlah
pernah

Pengetua 2 7 25 26 60
memastikan
tindakan diambil 3.3 11.7 41.7 43.3 100
terhadap pelajar-
pelajar yang
memerlukan
pengajaran khas
seperti kelas
pemulihan

Jadual 4.3.4.6 menunjukkan frekuensi dan peratusan pengetua sekolah

mengajar dan memberi tunjuk ajar kepada pelajar yang menghadapi masalah

dalam pelajaran. Terdapat 26 (43.3%) responden menjawab pengetua selalu

memastikan tindakan diambil terhadap pelajar-pelajar yang memerlukan

pengajaran khas seperti kelas pemulihan, 25(41.7%) menjawab kerapkali,

7( 11.7%) menjawab kadangkala dan 2 (3.3%) responden menyatakan

pengetua tidak pernah memastikan tindakan diambil terhadap pelajar-pelajar

yang memerlukan pengajaran khas seperti kelas pemulihan. Ini menjelaskan

bahawa, seramai 85.0% guru menganggap pengetua sekolah ini selalu dan
117

kerapkali memastikan tindakan diambil terhadap pelajar-pelajar yang

memerlukan pengajaran khas seperti kelas pemulihan.

Jadual 4.3.4.7 Rumusan Frekuensi Dan Peratusan Persepsi Guru Terhadap


Pengetua Sekolah Memantau Kemajuan Pelajar

Memantau Frekuensi dan Peratusan Responden


kemajuan pelajar
Tidak Kadangkala Kerapkali Selalu Jumlah
pernah

Pengetua 0 16 33 11 60
berjumpa dan
berbincang secara 0 26.7 55 18.3 100
individu dengan
guru-guru
mengenai
kemajuan
akademik pelajar

Pengetua 0 6 25 29 60
memaklumkan
kepada guru-guru 0 10 41.7 48.3 100
dan pelajar-pelajar
tentang
pencapaian
akademik sekolah
Pengetua memberi 0 5 29 26 60
penekanan
terhadap 0 8.5 48.3 43.4 100
pencapaian pelajar
dalam pelajaran
118

Pengetua 0 1 31 28 60
memberikan
dorongan dan 0 1.7 51.7 46.7 100
galakan kepada
pelajar supaya
berjaya dalam
pelajaran

Pengetua mengajar 1 27 20 12 60
dan memberi
tunjuk ajar kepada 1.7 45 33.3 20 100
pelajar yang
menghadapi
masalah dalam
pelajaran

Pengetua 2 7 25 26 60
memastikan
tindakan diambil 3.3 11.7 41.7 43.3 100
terhadap pelajar-
pelajar yang
memerlukan
pengajaran khas
seperti kelas
pemulihan

Jadual 4.3.4.7 menunjukkan rumusan frekuensi dan peratusan persepsi guru

terhadap pengetua sekolah memantau kemajuan pelajar. Kebanyakkan guru

mempunyai persepsi bahawa pengetua sekolah tersebut selalu berjumpa dan


119

berbincang secara individu dengan guru-guru mengenai kemajuan akademik

pelajar 11(18.3%), selalu memaklumkan kepada guru-guru dan pelajar-pelajar

tentang pencapaian akademik sekolah 29(48.3%), selalu menentukan sasaran

pencapaian akademik bagi setiap mata pelajaran 24(40.0%), selalu memberi

penekanan terhadap pencapaian pelajar dalam pelajaran 26(43.4%), selalu

memberikan dorongan dan galakan kepada pelajar supaya berjaya dalam

pelajaran 28(46.7%), selalu mengajar dan memberi tunjuk ajar kepada pelajar

yang menghadapi masalah dalam pelajarn 12(20%), dan selalu memastikan

tindakan diambil terhadap pelajar-pelajar yang memerlukan pengajaran khas

seperti kelas pemulihan 26 (43.3%).

Para guru juga mempunyai persepsi bahawa pengetua sekolah tersebut

kerapkaliberjumpa dan berbincang secara individu dengan guru-guru mengenai

kemajuan akademik pelajar 33(55.0%), kerapkali memaklumkan kepada guru-

guru dan pelajar-pelajar tentang pencapaian akademik sekolah 25(41.7%),

kerapkali menentukan sasaran pencapaian akademik bagi setiap mata pelajaran

29(48.3%), kerapkali memberi penekanan terhadap pencapaian pelajar dalam

pelajaran 29(48.3%), kerapkali memberikan dorongan dan galakan kepada

pelajar supaya berjaya dalam pelajaran 31(51.7%), kerapkali mengajar dan


120

memberi tunjuk ajar kepada pelajar yang menghadapi masalah dalam pelajarn

20(33.3%), dan kerapkali memastikan tindakan diambil terhadap pelajar-pelajar

yang memerlukan pengajaran khas seperti kelas pemulihan 25 (41.7%).

Sesetengah guru juga mempunyai persepsi bahawa pengetua sekolah

tersebut kadangkala berjumpa dan berbincang secara individu dengan guru-guru

mengenai kemajuan akademik pelajar 16(26.7%), kadangkala memaklumkan

kepada guru-guru dan pelajar-pelajar tentang pencapaian akademik sekolah

6(10.0%), kdangkala menentukan sasaran pencapaian akademik bagi setiap mata

pelajaran 7(11.7%), kadangkala memberi penekanan terhadap pencapaian

pelajar dalam pelajaran 5(8.5%), kadangkala memberikan dorongan dan galakan

kepada pelajar supaya berjaya dalam pelajaran 1(1.7%), kadangkala mengajar

dan memberi tunjuk ajar kepada pelajar yang menghadapi masalah dalam

pelajarn 27(45.0%), dan kadangkala memastikan tindakan diambil terhadap

pelajar-pelajar yang memerlukan pengajaran khas seperti kelas pemulihan 7

(11.7%).

Daripada jawapan responden, tiada seorang guru 0(0%) tidak pernah

berjumpa dan berbincang secara individu dengan guru-guru mengenai kemajuan


121

akademik pelajar, tidak pernah memaklumkan kepada guru-guru dan pelajar-

pelajar tentang pencapaian akademik sekolah, tidak pernah menentukan sasaran

pencapaian akademik bagi setiap mata pelajaran, tidak pernah memberi

penekanan terhadap pencapaian pelajar dalam pelajaran, tidak pernah

memberikan dorongan dan galakan kepada pelajar supaya berjaya dalam

pelajaran, hanya seorang responden 1(1.7%) menganggap pengertua sekolah

tersebut tidak pernah mengajar dan memberi tunjuk ajar kepada pelajar yang

menghadapi masalah dalam pelajaran dan 2 responden 2(3.3%) menyatakan

pengetua sekolah tersebut tidak pernah memastikan tindakan diambil terhadap

pelajar-pelajar yang memerlukan pengajaran khas seperti kelas pemulihan.

Kesimpulannya, kebanyakan guru beranggapan bahawa pengetua

sekolah ini selalu dan kerapkali memantau kemajuan pelajar. Sebagai rumusan,

jadual tersebut menggambarkan bahawa pengetua sekolah ini adalah seorang

pengetua yang selalu dan kerapkali memantau kemajuan pelajar sekolah beliau.

Beliau selalu dan kerapkali (82.85%) memantau kemajuan pelajar dengan

sesungguhnya.
122

4.3.5 Rumusan analisis frekuensi dan peratusan persepsi guru terhadap pengetua
sekolah memupuk iklim sekolah yang kondusif

Jadual 4.3.5.1 Frekuensi Dan Peratusan Pengetua Sekolah Memberi


Penekanan Terhadap Disiplin Sekolah Yang Baik Untuk Menggalakkan
Pembelajaran Pelajar

Memupuk iklim Frekuensi dan Peratusan Responden


sekolah yang
kondusif Tidak Kadangkala Kerapkali Selalu Jumlah
pernah

Pengetua 0 6 16 38 60
memberi
penekanan 0 10 26.7 63.3 100
terhadap disiplin
sekolah yang
baik untuk
menggalakkan
pembelajaran
pelajar

Jadual 4.3.5.1 menunjukkan frekuensi dan peratusan pengetua sekolah

memberi penekanan terhadap disiplin sekolah yang baik untuk menggalakkan

pembelajaran pelajar. Terdapat 38 (63.3%) responden menjawab pengetua

selalu memberi penekanan terhadap disiplin sekolah yang baik untuk

menggalakkan pembelajaran pelajar, 16(26.7%) menjawab kerapkali,

6( 10.0%) menjawab kadangkala dan 0 (0%) responden menyatakan pengetua

tidak pernah memberi penekanan terhadap disiplin sekolah yang baik untuk
123

menggalakkan pembelajaran pelajar. Ini menjelaskan bahawa, seramai 90.0%

guru menganggap pengetua sekolah ini selalu dan kerapkali memberi

penekanan terhadap disiplin sekolah yang baik untuk menggalakkan

pembelajaran pelajar.

Jadual 4.3.5.2 Frekuensi Dan Peratusan Pengetua Sekolah Adalah


Peramah Dan Mudah Didampingi

Memupuk iklim Frekuensi dan Peratusan Responden


sekolah yang
kondusif Tidak Kadangkala Kerapkali Selalu Jumlah
pernah

Pengetua adalah 4 23 28 5 60
peramah dan
mudah 6.7 38.3 46.7 8.3 100
didampingi

Jadual 4.3.5.2 menujukkan frekuensi dan peratusan pengetua sekolah adalah

peramah dan mudah didampingi. Terdapat 5 (8.3%) responden menjawab

pengetua adalah peramah dan mudah didampingi, 28(46.7%) menjawab

pengetua sekolah tersebut kerapkali menunjukkan beliau seorang peramah dan

mudah didampingi, 23( 38.3%) menjawab pengetua sekolah tersebut

kadangkala menunjukkan diri seorang peramah dan mudah didampingi dan 4

(6.7%) responden menyatakan pengetua tidak pernah menunjukkan diri beliau


124

seorang peramah dan mudah didampingi. Ini menjelaskan bahawa, seramai

53.7% guru menganggap pengetua sekolah ini selalu dan kerapkali

menujukkan dirinya seorang peramah dan mudah didampingi.

Jadual 4.3.5.3 Frekuensi Dan Peratusan Pengetua Sekolah Memberi


Kebebasan Kepada Guru-Guru Dalam Menjalankan Tugas Harian

Memupuk iklim Frekuensi dan Peratusan Responden


sekolah yang
kondusif Tidak Kadangkala Kerapkali Selalu Jumlah
pernah

Pengetua 0 17 27 16 60
memberi
kebebasan 0 28.3 45 26.7 100
kepada guru-
guru dalam
menjalankan
tugas harian

Jadual 4.3.5.3 menujukkan frekuensi dan peratusan pengetua sekolah memberi

kebebasan kepada guru-guru dalam menjalankan tugas harian.Terdapat 16

(26.7%) responden menjawab pengetua selalu memberi kebebasan kepada guru-

guru dalam menjalankan tugas harian, 27(45.0%) menjawab kerapkali,

17( 28.3%) menjawab kadangkala dan 0 (0%) responden menyatakan pengetua

tidak pernah memberi kebebasan kepada guru-guru dalam menjalankan tugas

harian. Ini menjelaskan bahawa, seramai 71.7% guru menganggap pengetua


125

sekolah ini selalu dan kerapkali memberi kebebasan kepada guru-guru dalam

menjalankan tugas harian.

Jadual 4.3.5.4 Frekuensi Dan Peratusan Pengetua Sekolah Mengambil


Masa Untuk Mendengar Masalah Guru-Guru

Memupuk iklim Frekuensi dan Peratusan Responden


sekolah yang
kondusif Tidak Kadangkala Kerapkali Selalu Jumlah
pernah

Pengetua 2 20 29 9 60
mengambil masa
untuk 3.3 33.3 48.3 15 100
mendengar
masalah guru-
guru

Jadual 4.3.5.4 menujukkan frekuensi dan peratusan pengetua sekolah

mengambil masa untuk mendengar masalah guru-guru. Terdapat 9 (15.0%)

responden menjawab pengetua selalu mengambil masa untuk mendengar

masalah guru-guru, 29(48.3%) menjawab kerapkali, 20( 33.3%) menjawab

kadangkala dan 2 (3.3%) responden menyatakan pengetua tidak pernah

mengambil masa untuk mendengar masalah guru-guru. Ini menjelaskan bahawa,

seramai 63.3% guru menganggap pengetua sekolah ini selalu dan kerapkali

mengambil masa untuk mendengar masalah guru-guru.


126

Jadual 4.3.5.5 Frekuensi Dan Peratusan Pengetua Sekolah Mengamalkan


Empowerment Dalam Pelaksanaan Sekolah

Memupuk iklim Frekuensi dan Peratusan Responden


sekolah yang
kondusif Tidak Kadangkala Kerapkali Selalu Jumlah
pernah

Pengetua 1 16 33 10 60
mengamalkan
empowerment 1.7 26.7 55 16.7 100
dalam
pelaksanaan
sekolah

Jadual 4.3.5.5 menujukkan frekuensi dan peratusan pengetua sekolah

mengamalkan empowerment dalam pelaksanaan sekolah. Terdapat 10 (16.7%)

responden menjawab pengetua selalu mengamalkan ”mpowerment’ dalam

pelaksanaan sekolah, 33(55.0%) menjawab kerapkali, 16( 26.7%) menjawab

kadangkala dan 1 (1.7%) responden menyatakan pengetua tidak pernah

mengamalkan ’empowerment’ dalam pelaksanaan sekolah. Ini menjelaskan

bahawa, seramai 66.7% guru menganggap pengetua sekolah ini selalu dan

kerapkali mengamalkan ’empowerment’ dalam pelaksanaan sekolah.


127

Jadual 4.3.5.6 Frekuensi Dan Peratusan Pengetua Sekolah Mengambil


Langkah Untuk Memupuk Suasana Kelas Dan Sekolah Yang Kondusif

Memupuk iklim Frekuensi dan Peratusan Responden


sekolah yang
kondusif Tidak Kadangkala Kerapkali Selalu Jumlah
pernah

Pengetua 1 7 35 17 60

mengambil
1.7 11.7 58.3 28.3 100
langkah untuk

memupuk

suasana kelas

dan sekolah

yang kondusif

Jadual 4.3.5.6 menujukkan frekuensi dan peratusan pengetua sekolah

mengambil langkah untuk memupuk suasana kelas dan sekolah yang kondusif.

Terdapat 17(28.3%) responden menjawab pengetua selalu mengambil langkah

untuk memupuk suasana kelas dan sekolah yang kondusif, 35(58.3%) menjawab

kerapkali, 7( 11.7%) menjawab kadangkala dan 1 (1.7%) responden menyatakan

pengetua tidak pernah mengambil langkah untuk memupuk suasana kelas dan

sekolah yang kondusif. Ini menjelaskan bahawa, seramai 86.9% guru


128

menganggap pengetua sekolah ini selalu dan kerapkali mengambil langkah

untuk memupuk suasana kelas dan sekolah yang kondusif.

Jadual 4.3.5.7 Frekuensi Dan Peratusan Pengetua Sekolah Mengambil


Langkah Untuk Mengurangkan Gangguan Semasa Pengajaran

Memupuk iklim Frekuensi dan Peratusan Responden


sekolah yang
kondusif Tidak Kadangkala Kerapkali Selalu Jumlah
pernah

Pengetua 0 8 29 23 60
mengambil
langkah untuk 0 13.3 48.3 38.3 100
mengurangkan
gangguan
semasa
pengajaran

Jadual 4.3.5.7 menujukkan frekuensi dan peratusan pengetua sekolah

mengambil langkah untuk mengurangkan gangguan semasa pengajaran.

Terdapat 23(38.3%) responden menjawab pengetua selalu mengambil langkah

untuk mengurangkan gangguan semasa pengajaran, 29(48.3%) menjawab

kerapkali, 8( 13.3%) menjawab kadangkala dan Tiada 0 (0%) responden

menyatakan pengetua tidak pernah mengambil langkah untuk mengurangkan

gangguan semasa pengajaran. Ini menjelaskan bahawa, seramai 86.6% guru


129

menganggap pengetua sekolah ini selalu dan kerapkali mengambil langkah

untuk mengurangkan gangguan semasa pengajaran.

Jadual 4.3.5.8 Rumusan analisis frekuensi dan peratusan persepsi guru


terhadap pengetua sekolah memupuk iklim sekolah yang kondusif

Memupuk iklim Frekuensi dan Peratusan Responden


sekolah yang
kondusif Tidak Kadangkala Kerapkali Selalu Jumlah
pernah

Pengetua 0 6 16 38 60
memberi
penekanan 0 10 26.7 63.3 100
terhadap disiplin
sekolah yang
baik untuk
menggalakkan
pembelajaran
pelajar

Pengetua adalah 4 23 28 5 60
peramah dan
mudah 6.7 38.3 46.7 8.3 100
didampingi

Pengetua 0 17 27 16 60
memberi
kebebasan 0 28.3 45 26.7 100
kepada guru-
guru dalam
menjalankan
130

tugas harian
Pengetua 2 20 29 9 60
mengambil masa
untuk 3.3 33.3 48.3 15 100
mendengar
masalah guru-
guru

Pengetua 1 16 33 10 60
mengamalkan
empowerment 1.7 26.7 55 16.7 100
dalam
pelaksanaan
sekolah

Pengetua 1 7 35 17 60
mengambil
langkah untuk 1.7 11.7 58.3 28.3 100
memupuk
suasana kelas
dan sekolah
yang kondusif

Pengetua 0 8 29 23 60
mengambil
langkah untuk 0 13.3 48.3 38.3 100
mengurangkan
gangguan
semasa
pengajaran
131

Jadual 4.3.5.8 menujukkan frekuensi dan peratusan pengetua sekolah para

guru mempunyai persepsi bahawa pengetua sekolah tersebut selalu memupuk

iklim sekolah yang kondusif. Pengetua sekolah tersebut selalu penekanan

terhadap disiplin sekolah yang baik untuk menggalakkan pembelajaran pelajar

38(63..3%), selalu menunjukkan diri seorang peramah dan mudah didampingi

5(8.3%), selalu memberi kebebasan kepada guru-guru dalam menjalankan tugas

harian 16(26.7%), selalu mengambil masa untuk mendengar masalah guru-guru

9(15%), selalu mengamalkan ’empowerment’ dalam pelaksanaan sekolah

10(16.7%), selalu mengambil langkah untuk memupuk suasana kelas dan

sekolah yang kondusif 17(28.3%), dan selalu mengambil langkah untuk

mengurangkan gangguan semasa pengajaran 23 (38.3%).

Para guru juga mempunyai persepsi bahawa pengetua sekolah tersebut

kerapkali memberi penekanan terhadap disiplin sekolah yang baik untuk

menggalakkan pembelajaran pelajar 16(26.7%), kerapkali menunjukkan diri

seorang peramah dan mudah didampingi 28(46.7%), kerapkali memberi

kebebasan kepada guru-guru dalam menjalankan tugas harian 27(45.0%),

kerapkali mengambil masa untuk mendengar masalah guru-guru 29(48.3%),

kerapkali mengamalkan ’empowerment’ dalam pelaksanaan sekolah 33(55.0%),


132

kerapkali mengambil langkah untuk memupuk suasana kelas dan sekolah yang

kondusif 35(58.3%), dan selalu mengambil langkah untuk mengurangkan

gangguan semasa pengajaran 29 (48.3%).

Sesetengah guru juga mempunyai persepsi bahawa pengetua sekolah

tersebut selalu memberi penekanan terhadap disiplin sekolah yang baik untuk

menggalakkan pembelajaran pelajar 38(63..3%), selalu menunjukkan diri

seorang peramah dan mudah didampingi 5(8.3%), selalu memberi kebebasan

kepada guru-guru dalam menjalankan tugas harian 16(26.7%), selalu

mengambil masa untuk mendengar masalah guru-guru 9(15%), selalu

mengamalkan ’empowerment’ dalam pelaksanaan sekolah 10(16.7%), selalu

mengambil langkah untuk memupuk suasana kelas dan sekolah yang kondusif

17(28.3%), dan selalu mengambil langkah untuk mengurangkan gangguan

semasa pengajaran 23 (38.3%).

Daripada jawapan responden, tiada seorang guru 0(0%) tidak pernah

memberi penekanan terhadap disiplin sekolah yang baik untuk menggalakkan

pembelajaran pelajar, tidak pernah memberi kebebasan kepada guru-guru dalam

menjalankan tugas harian, dan tidak pernah mengambil langkah untuk


133

mengurangkan gangguan semasa pengajaran. Hanya seorang responden 1(1.7%)

menganggap pengertua sekolah tersebut tidak pernah mengamalkan

’empowerment’ dalam pelaksanaan sekolah dan mengambil langkah untuk

memupuk suasana kelas dan sekolah yang kondusif. Terdapat 2 responden

2(3.3%) menyatakan pengetua sekolah tersebut tidak pernah mengambil masa

untuk mendengar masalah guru-guru dan 4(6.7%) responden menyatakan

pengetua bukan seorang peramah dan mudah didampingi.

Kesimpulannya, kebanyakan guru beranggapan bahawa pengetua

sekolah ini selalu dan kerapkali memupuk iklim sekolah yang kondusif. Sebagai

rumusan, jadual tersebut menggambarkan bahawa pengetua sekolah ini adalah

seorang pengetua yang selalu memupuk iklim sekolah yang kondusif sekolah

beliau. Beliau selalu dan kerapkali (74.9%) memupuk iklim sekolah yang

kondusif. dengan sesungguhnya. Rumusan analisis frekuensi dan peratusan

persepsi guru terhadap pengetua sekolah menggalakkan perkembangan

profesionalisme.
134

4.3.6 Rumusan analisis frekuensi dan peratusan persepsi guru terhadap pengetua
sekolah memupuk iklim sekolah yang kondusif

Jadual 4.3.6.1 Frekuensi Dan Peratusan Pengetua Sekolah Menggalakkan


Perkembangan Profesionalisme

Menggalakkan Frekuensi dan Peratusan Responden


Perkembangan
Tidak Kadangkala Kerapkali Selalu Jumlah
Profesionalisme pernah

Pengetua 1 7 21 31 60
menggalakkan
guru-guru 1.7 11.7 35 51.7 100
mengikuti
kursus bagi
meningkatkan
profesionalisme
mereka

Jadual 4.3.6.1 menunjukkan frekuensi dan peratusan pengetua sekolah

menggalakkan perkembangan profesionalisme. Terdapat 31 (51.7%)

responden menjawab pengetua selalu menggalakkan guru-guru mengikuti

kursus bagi meningkatkan profesionalisme mereka, 21 (35%) menjawab

kerapkali, 7(11.7%) menjawab kadangkala dan satu responden 1 (1.7%)

menyatakan pengetua tidak pernah menggalakkan guru-guru mengikuti kursus

bagi meningkatkan profesionalisme mereka. Ini menjelaskan bahawa, 86.7%


135

reponden beranggapan bahwa pengetua sekolah ini selalu dan kerapkali

menggalakkan guru-guru mengikuti kursus bagi meningkatkan profesionalisme

mereka.

Jadual 4.3.6.2 Frekuensi Dan Peratusan Pengetua Sekolah Menggalakkan


Guru-Guru Mengikuti Kursus Bagi Meningkatkan Profesionalisme Mereka

Menggalakkan Frekuensi dan Peratusan Responden


Perkembangan
Tidak Kadangkala Kerapkali Selalu Jumlah
Profesionalisme pernah

Pengetua 1 4 23 32 60
mengadakan
bengkel di 1.7 6.7 38.3 53.3 100
sekolah untuk
memenuhi
keperluan
profesional guru

Jadual 4.3.6.2 menunjukkan frekuensi dan peratusan pengetua sekolah

mengadakan bengkel di sekolah untuk memenuhi keperluan profesional guru.

Terdapat 32 (53.3%) responden menjawab pengetua selalu mengadakan

bengkel di sekolah untuk memenuhi keperluan profesional guru, 23 (38.3%)

menjawab kerapkali, 4(6.7%) menjawab kadangkala dan satu responden

1(1.7%) menyatakan pengetua tidak pernah mengadakan bengkel di sekolah


136

untuk memenuhi keperluan profesional guru. Ini menjelaskan bahawa, 91.6%

reponden beranggapan bahwa pengetua sekolah ini selalu dan kerapkali

mengadakan bengkel di sekolah untuk memenuhi keperluan profesional guru.

Jadual 4.3.6.3 Frekuensi Dan Peratusan Pengetua Sekolah Menggalakkan


Mengadakan Bengkel Di Sekolah Untuk Memenuhi Keperluan Profesional
Guru

Menggalakkan Frekuensi dan Peratusan Responden


Perkembangan
Tidak Kadangkala Kerapkali Selalu Jumlah
Profesionalisme pernah

Pengetua 0 3 17 40 60
mendapatkan
seluruh staf 0 5 28.3 66.7 100
untuk menyertai
kursus dalaman
yang diadakan di
sekolah

Jadual 4.3.6.3 menunjukkan frekuensi dan peratusan pengetua sekolah

mendapatkan seluruh staf untuk menyertai kursus dalaman yang diadakan di

sekolah. Terdapat 40(66.7%) responden menjawab pengetua selalu

mendapatkan seluruh staf untuk menyertai kursus dalaman yang diadakan di

sekolah, 17 (28.3%) menjawab kerapkali, 3 (5.0%) menjawab kadangkala dan


137

tiada responden (0%) menyatakan pengetua tidak pernah mendapatkan seluruh

staf untuk menyertai kursus dalaman yang diadakan di sekolah. Ini

menjelaskan bahawa, 95% reponden beranggapan bahwa pengetua sekolah ini

selalu dan kerapkali berbincang mendapatkan seluruh staf untuk menyertai

kursus dalaman yang diadakan di sekolah.

Jadual 4.3.6.4 Frekuensi Dan Peratusan Pengetua Sekolah Memberi


Sokongan Kepada Guru-Guru Yang Mencuba Kemahiran Pengajaran Yang
Diperolehi Dari Kursus Dalam Perkhidmatan Yang Telah Dihadiri

Menggalakkan Frekuensi dan Peratusan Responden


Perkembangan
Tidak Kadangkala Kerapkali Selalu Jumlah
Profesionalisme pernah

Pengetua 0 6 24 30 60
memberi
sokongan 0 10 40 50 100
kepada guru-
guru yang
mencuba
kemahiran
pengajaran yang
diperolehi dari
kursus dalam
perkhidmatan
yang telah
dihadiri
138

Jadual 4.3.6.4 menunjukkan frekuensi dan peratusan pengetua sekolah

memberi sokongan kepada guru-guru yang mencuba kemahiran pengajaran

yang diperolehi dari kursus dalam perkhidmatan yang telah dihadiri. Terdapat

30 (50.0%) responden menjawab pengetua selalu memberi sokongan kepada

guru-guru yang mencuba kemahiran pengajaran yang diperolehi dari kursus

dalam perkhidmatan yang telah dihadiri, 24 (40%) menjawab kerapkali,

6(10.0%) menjawab kadangkala dan tiada responden (0%) menyatakan

pengetua tidak pernah memberi sokongan kepada guru-guru yang mencuba

kemahiran pengajaran yang diperolehi dari kursus dalam perkhidmatan yang

telah dihadiri. Ini menjelaskan bahawa, 90% reponden beranggapan bahwa

pengetua sekolah ini selalu dan kerapkali memberi sokongan kepada guru-guru

yang mencuba kemahiran pengajaran yang diperolehi dari kursus dalam

perkhidmatan yang telah dihadiri.


139

Jadual 4.3.6.5 Frekuensi Dan Peratusan Pengetua Sekolah Memberi


Peluang Kepada Guru-Guru Semasa Mesyuarat Panitia Untuk Memberi
Pandangan Atau Berkongsi Maklumat Yang Diperolehi Dari Kursus Dalam
Perkhidmatan Yang Telah Dihadiri

Menggalakkan Frekuensi dan Peratusan Responden


Perkembangan
Tidak Kadangkala Kerapkali Selalu Jumlah
Profesionalisme pernah

Pengetua 0 6 22 32 60
memberi
0 10 36.7 53.3 100
peluang kepada
guru-guru
semasa
mesyuarat
panitia untuk
memberi
pandangan atau
berkongsi
maklumat yang
diperolehi dari
kursus dalam
perkhidmatan
yang telah
dihadiri
140

Jadual 4.3.6.5 menunjukkan frekuensi dan peratusan pengetua sekolah

memberi peluang kepada guru-guru semasa mesyuarat panitia untuk memberi

pandangan atau berkongsi maklumat yang diperolehi dari kursus dalam

perkhidmatan yang telah dihadiri. Terdapat 32 (53.3%) responden menjawab

pengetua selalu memberi peluang kepada guru-guru semasa mesyuarat panitia

untuk memberi pandangan atau berkongsi maklumat yang diperolehi dari

kursus dalam perkhidmatan yang telah dihadiri, 22 (36.7%) menjawab

kerapkali, 6(10.0%) menjawab kadangkala dan tiada responden (0%)

menyatakan pengetua tidak pernah memberi peluang kepada guru-guru semasa

mesyuarat panitia untuk memberi pandangan atau berkongsi maklumat yang

diperolehi dari kursus dalam perkhidmatan yang telah dihadiri. Ini menjelaskan

bahawa, 90% reponden beranggapan bahwa pengetua sekolah ini selalu dan

kerapkali memberi peluang kepada guru-guru semasa mesyuarat panitia untuk

memberi pandangan atau berkongsi maklumat yang diperolehi dari kursus

dalam perkhidmatan yang telah dihadiri.


141

Jadual 4.3.6.6 Rumusan analisis frekuensi dan peratusan persepsi guru


terhadap pengetua Menggalakkan Perkembangan Profesionalisme

Menggalakkan Frekuensi dan Peratusan Responden


Perkembangan
Tidak Kadangkala Kerapkali Selalu Jumlah
Profesionalisme pernah

Pengetua 1 7 21 31 60
menggalakkan
guru-guru 1.7 11.7 35 51.7 100
mengikuti
kursus bagi
meningkatkan
profesionalisme
mereka

Pengetua 1 4 23 32 60
mengadakan
bengkel di 1.7 6.7 38.3 53.3 100
sekolah untuk
memenuhi
keperluan
profesional guru
Pengetua 0 6 24 30 60
memberi
sokongan 0 10 40 50 100
kepada guru-
guru yang
mencuba
kemahiran
pengajaran yang
142

diperolehi dari
kursus dalam
perkhidmatan
yang telah
dihadiri

Pengetua 0 6 24 30 60
memberi
sokongan 0 10 40 50 100
kepada guru-
guru yang
mencuba
kemahiran
pengajaran yang
diperolehi dari
kursus dalam
perkhidmatan
yang telah
dihadiri

Pengetua 0 6 22 32 60
memberi
peluang kepada
0 10 36.7 53.3 100
guru-guru
semasa
mesyuarat
panitia untuk
memberi
pandangan atau
berkongsi
maklumat yang
diperolehi dari
kursus dalam
perkhidmatan
143

yang telah
dihadiri

Jadual 4.3.6.6 Rumusan analisis frekuensi dan peratusan persepsi guru

terhadap pengetua Menggalakkan Perkembangan Profesionalisme.Kebanyakkan

guru mempunyai persepsi bahawa pengetua sekolah tersebut selalu

menggalakkan guru-guru mengikuti kursus bagi meningkatkan profesionalisme

mereka 31(51.7%), selalu mengadakan bengkel di sekolah untuk memenuhi

keperluan profesional guru 32(53.3%), selalu mendapatkan seluruh staf untuk

menyertai kursus dalaman yang diadakan di sekolah 40(66.7%), selalu memberi

sokongan kepada guru-guru yang mencuba kemahiran pengajaran yang

diperolehi dari kursus dalam perkhidmatan yang telah dihadiri 30(50.0%), dan

selalu memberi peluang kepada guru-guru semasa mesyuarat panitia untuk

memberi pandangan atau berkongsi maklumat yang diperolehi dari kursus dalam

perkhidmatan yang telah dihadiri 32 (53.3%).

Para guru juga mempunyai persepsi bahawa pengetua sekolah tersebut

kerapkali menggalakkan guru-guru mengikuti kursus bagi meningkatkan

profesionalisme mereka 21(35.0%), kerapkali mengadakan bengkel di sekolah

untuk memenuhi keperluan profesional guru 23(38.3%), kerapkali kerapkali


144

mendapatkan seluruh staf untuk menyertai kursus dalaman yang diadakan di

sekolah 17(28.3%), kerapkali memberi sokongan kepada guru-guru yang

mencuba kemahiran pengajaran yang diperolehi dari kursus dalam perkhidmatan

yang telah dihadiri 24(40.0%), dan kerapkali memberi peluang kepada guru-

guru semasa mesyuarat panitia untuk memberi pandangan atau berkongsi

maklumat yang diperolehi dari kursus dalam perkhidmatan yang telah dihadiri

22 (36.7%).

Sesetengah guru juga mempunyai persepsi bahawa pengetua sekolah

tersebut kadangkala menggalakkan guru-guru mengikuti kursus bagi

meningkatkan profesionalisme mereka 7(11.7%), kadangkala mengadakan

bengkel di sekolah untuk memenuhi keperluan profesional guru 4(6.7%),

kadangkala mendapatkan seluruh staf untuk menyertai kursus dalaman yang

diadakan di sekolah 3(5.0%), kerapkali memberi sokongan kepada guru-guru

yang mencuba kemahiran pengajaran yang diperolehi dari kursus dalam

perkhidmatan yang telah dihadiri 6(10.0%), dan kadangkala memberi peluang

kepada guru-guru semasa mesyuarat panitia untuk memberi pandangan atau

berkongsi maklumat yang diperolehi dari kursus dalam perkhidmatan yang telah

dihadiri 6 (10.0%).
145

Daripada jawapan responden, tiada seorang guru 0(0%) tidak pernah

mendapatkan seluruh staf untuk menyertai kursus dalaman yang diadakan di

sekolah, tidak pernah memberi sokongan kepada guru-guru yang mencuba

kemahiran pengajaran yang diperolehi dari kursus dalam perkhidmatan yang

telah dihadiri, dan tidak pernah memberi peluang kepada guru-guru semasa

mesyuarat panitia untuk memberi pandangan atau berkongsi maklumat yang

diperolehi dari kursus dalam perkhidmatan yang telah dihadiri. Hanya seorang

responden 1(1.7%) menganggap pengertua sekolah tersebut tidak pernah

menggalakkan guru-guru mengikuti kursus bagi meningkatkan profesionalisme

mereka dan mengadakan bengkel di sekolah untuk memenuhi keperluan

profesional guru. Kesimpulannya, kebanyakan guru beranggapan bahawa

pengetua sekolah ini selalu dan kerapkali menggalakkan perkembangan

profesionalisme.

Sebagai rumusan, jadual tersebut menggambarkan bahawa pengetua

sekolah ini adalah seorang pengetua yang selalu menggalakkan perkembangan

profesionalisme. Beliau selalu dan kerapkali (90.67%) menggalakkan

perkembangan profesionalisme dengan sesungguhnya.


146

Bahagian II

Analisis stastik diskritif bagi soalan 1 hingga 39 berhubung dengan tingkah laku

kepimpinan dan pentadbiran pengetua mengikut persepsi guru-guru dari aspek

negatif dan positif tentang kedua-dua tingkah laku yang dilakukan oleh

pengetua.

Dilihat dari pesepsi guru-guru, analisis statistik inferen akan digunakan.

i. 4.00-3.00 aktif

ii 2.99-2.00 sederhana

iii1.99-0 pasif

4.4 Rumusan Dimensi-Dimensi Yang Dikaji


147

Jadual 4.4.1 Min Dimensi-Dimensi Yang Dikaji

Bil Item Min


1 Menjelaskan visi, misi dan matlamat 3.51
sekolah
2 Menguruskan kurikulum dan 3.31
pengajaran
3 Menyelia pengajaran dan pembelajaran 3.13
4 Memantau kemajuan pelajar 3.19
5 Memupuk iklim sekolah yang kondusif 3.01
6 Menggalakkan perkembangan 3.45
profesionalisme

Jadual 4.4.1 menunjukkan min 6 dimensi yang dikaji. Daripada responden yang

menjawab soalan soal selidik, didapati pengetua sekolah ini adalah seorang yang

aktif. Daripada min yang terpapar di jadual 4.17.1 atas, menunjukkan pengetua

sekolah ini aktif dalam menjelaskan visi, misi dan matlamat sekolah

(min=3.51), aktif dalam menguruskan kurikulum dan pengajaran (min=3.31),

aktif menyelia pengajaran dan pembelajaran dalam sekolahnya, aktif memantau

kemajuan pelajar (min=3.19), aktif memupuk iklim sekolah yang kondusif

(min=3.01), dan aktif juga menggalakkan perkembangan profesionalisme

(min=3.45).
148

Pencapaian SPM pada tahun 2006 daripada calon seramai 205 orang,

secara keseluruhan peratusan lulus semua mata pelajaran adalah 65.85 dan gred

purata sekolah adalah 6.38, tahun 2007 dengan bilangan calon seramai 228

orang, secara keseluruhan peratusan lulus semua mata pelajaran adalah 67.42

dengan gred purata sekolah 6.26, dan tahun 2008 dengan bilangan calon seramai

227, secara keseluruhan peratusan lulus semua mata pelajaran adalah 79.30 dan

gred purata sekolah adalah 5.44. Daripada data-data yang terkumpul ini, boleh

nampak dengan nyata bahawa berturut-turut 3 tahun, pencapaian sekolah SPM

adalah semakin meningkat. Pelajar cemerlang dari tiada seorang calon mendapat

lebih daripada 10A pada tahun 2006 dan 2007 menjadi 4 orang calon mendapat

lebih daripada 10A pada tahun2008, bilangan pelajar mendapat 5A hingga 10A

adalah semakin meningkat dari tahun2006 hingga 2008, iaitu dari 9 orang

meningkat kepada 17 orang tahun2007 dan 36 orang calon pada tahun 2008.
149

4.5 Rumusan secara kualitatif tingkah laku pengetua berkesan

Bahagian III

Pemerhatian kajian ini dilakukan secara kualitatif berdasarkan kepada soal

selidik , temubual, pemerhatian dan penelitian dokumen.

Temubual dijalankan terhadap pengetua dengan soalan-soalan seperti

penglibatan pengetua dalam menjelaskan visi, misi dan matlamat sekolah,

meningkatkan sokongan terhadap visi dan misi sekolah, menguruskan

kurikulum dan pengajaran, menyelia pengajaran dan pembelajaran, memantau

kemajuan pelajar, memupuk iklim sekolah yang kondusif dan mengalakkan

perkembangan profesionalisme.

Kajian meneliti pertemuan-pertemuan tidak formal, dokumen-dokumen

sekolah seperti profil sekolah dan takwin sekolah mengenai bagaimana pengetua

mengurus dan memimpin sekolah ke satu hala tuju yang telah ditetapkan pada

awal tahun.
150

4.5.1 Analisis Tingkah laku Pengetua Secara Kualitatif

Pengetua sekolah ini beranggapan bahawa seorang pengetua berkesan

seharusnya tegas dalam membuat keputusan, prihatin dan bertolak ansur.

Mempunyai kemahiran berkomunikasi dengan komuniti luar seperti PIBG,

Lembaga Pengelola Sekolah, Pegawai polis, Pegawai kesihatan dan agensi-

agensi kerajaan dan swasta. Mempunyai sifat-sifat peribadi seperti bermatlamat,

bertanggungjawab, tepat pada masa, dan sebagainya.Beliau berkata,

Mempunyai kemahiran berkomunikasi dengan komuniti luar seperti


PIBG, Lembaga Sekolah, Pegawai polis, Pegawai kesihatan dan agensi-
agensi kerajaan dan swasta. Berupaya menyelesaikan masalah, peka
kepada persekitaran yang boleh membantu dan merosakkan sekolah.
Tahu macammana mengurus kewangan, mengagih tenaga dan sumber,
mampu memandu satu organisasi ke satu hala tuju yang ditetapkan.

Beliau beranggapan bahawa syarat menjadi pengetua adalah

bergantung kepada kemahiran kepimpinan seseorang itu dan kemahiran seorang

pengetua boleh dipertingkatkan melalui kursus-kursus seperti kursus

kepengetuaan di IAB yang dianjurkan oleh Majlis pengetua, JPN atau

kementerian. Beliau berkata,


151

Kemahiran seorang pengetua boleh dipertingkatkan melalui kursus-


kursus seperti kursus kepengetuaan di IAB yang dianjurkan oleh Majlis
pengetua, JPN atau kementerian.

Menurut beliau sebelum melaksanakan sesuatu di sekolah, pengetua

yang berkesan seharusnya jelas dengan kehendak kementerian pelajaran,

ibubapa, dan komuniti. Ini adalah satu langkah yang baik untuk menetukan visi

dan misi yang selaras dengan kehendak pelanggan. Kemudian bekerja secara

berpasukan bersama penolong-penolong kanan, pihak-pihak tertentu membuat

analisis mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sekolah. Hasil

analisis membantu pihak sekolah menghasilkan strategi yang sesuai dengan

kehendak matlamat sekolah.Beliau berkata,

Seorang pengetua berkesan seharusnya tegas dalam membuat


keputusan, prihatin dan bertolak ansur. Selain itu, kita seharusnya
bermatlamat, bertanggungjawab, saanggup mengahdapi risiko, peka
kepada kelemahan dan kekuatan dalaman sekolah....”.

Beliau beranggapan pengumpulan maklumat dan membuat analisis,

kemudian merealisikan melalui strategi yang dilaksanakan adalah sangat penting

dalam pengurusan dan pentadbiran sekolah.


152

Beliau beranggapan bahawa daripada analisis dibuat dapat membantu pihak

sekolah menjalinkan perspektif pelanggan, proses dalaman, kewangan dan

perbelanjaan dan pembangunan staf. Hubungkait antara komponen strategi

digunakan untuk mengenalpasti pemacu prestasi supaya strategi dilaksanakan

mencapai matlamat yang telah ditentukan.Untuk memantapkan dan

merealisasikan strategi yang telah dipilih, setiap strategi seharusnya dalam

bentuk yang boleh diukur.

Kesimpulannya, analisis adalah asas kepada kejayaan melaksanakan

strategi. Jadi setiap pengetua yang berkesan seharusnya peka kepada

persekitaran, selalu mengumpul maklumat yang berguna supaya analisis boleh

dijalankan, strategi yang berkesan boleh merealisasikan matlamat yang

ditentukan. Beliau beranggapan bahawa pengurusan dan petadbiran yang

berkesan adalah sangat-sangat bergantung kepada staf-staf sekolah yang ikhlas

dan jujur dalam organisasi, tanpa bekerjasama daripada guru-guru sekolah,

sekolah itu akan gagal dalam semua bidang. Pengetua yang tegas dalam

keputusan juga satu faktor menjayakan keberkesanan pengurusan dan


153

pentadbiran sekolah. Segala keputusan harus diambil tindakan tegas. Beliau

berkata,

Kita harus membantu warga-warga sekolah meningkatkan prestasi guru,


pelajar dan staf-staf sekolah. Menjelaskan hala tuju sekolah,
memfokuskan tindakan dalam bidang yang penting. Sebelum
melaksanakan sesuatu di sekolah, kita harus jelas dengan kehendak
kementerian pelajaran, ibubapa, dan komuniti. Ini adalah satu langkah
yang baik untuk menetukan visi dan misi yang selaras dengan kehendak
pelanggan. Kemudian bekerja secara berpasukan bersama penolong-
penolong kanan, pihak-pihak tertentu membuat analisis mengenai
kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sekolah. Sentiasa buat
analisis, hasil analisis ini membantu pihak sekolah menghasilkan
strategi yang sesuai dengan kehendak matlamat sekolah.

Seorang pengetua harus tahu apakah fokus sekolah yang sesuai dan
berkesan. Jadi saya menentukan 6 fokus yang boleh membawa semua
warga sekolah menuju ke arah tuju yang hendak dicapai. Iaitu
pengajaran dan pembelajaran yang berkesan, semangat CPO
diutamakan semasa menjalankan tugas, membanteras ponteng sekolah
(ponteng sifar sekolah), membina sekolahku rumahku yang kondusif,
penggunaan ICT dan dasar 60:40. Seorang pengetua harus tahu apakah
fokus sekolah yang sesuai dan berkesan

Beliau beranggapan bahawa sekolah ini merupakan sekolah harapan,

ada ruang kemajuan, berpotensi untuk kemajuan. Selama tiga tahun setengah

beliau berada di sekolah ini, beliau berasa cabaran-cabaran dan masalah-masalah

yang beliau hadapi adalah preastasi sekolah ini agak menengah, disiplin pelajar

sekolah ini perlu diperbaiki dan fizikal yang serba kurang. Beliau berkata,
154

Pandangan pertama saya, sekolah ini kekurangan kelengkapan, kerusi


dan meja guru tidak cukup, saya terus memperbaiki keadaan. Bumbung
dewan bocor, bangunan usang dan perlu diperbaiki, semua bumbung
sekolah diperbaiki.

Selama beliau berada di sekolah ini, beliau telah banyak membantu

pelajar dalam bidang pencapaian akademik pelajar. Pencapaian sekolah semakin

meningkat walaupun latar belakang sosioekonomi keluarga tempatan ini amat

mempengaruhi pencapaian akademik murid.

Untuk menyelesaikan masalah-masalah sekolah, pengetua sekolah ini

merancang dan mengadakan seberapa banyak program yang ada untuk

membantu sekolah.Beliau berkata,

Sekolah saya mengadakan program ponteng sifar, program buku


kawalan kelas, program kawalan berfokus, program buku pas keluar
kelas, program merit demerit, program bimbingan dan kaunseling,
program anti buli, program malam PIBG (setiap hari selasa), rakaman
CCTV, program penggunaan video kamera dan digital, program e-
disiplin program lawatan social bersama PIBG untuk memastikan
semua pelajar mematuhi peraturan sekolah, memastikan pelajar-pelajar
saya berada dalam kelas, memastikan pelajar-pelajar saya hormat pada
guru, hormat sekolah, menganggap sekolahku rumahku.

Kesemua program ini dipandang adalah semua berkaitan dengan


disiplin sekolah, pada pandangan saya sebuah sekolah yang berkesan,
kita seharusnya memastikan semua pelajar kita berada dalam kelas dan
mematuhi peraturan barulah mereka dapat bersedia untuk belajar dalam
kelas. Jika tingkah laku mereka kasar, tidak menghormati sesiapa dan
155

tidak mematuhi peraturan, kelas tidak akan aman selama-lamanya,


bagaimana matlamat dan prestasi pelajar dapat ditingkatkan? Ok, yang
seterusnya sekolah akan turut mengadakan program pengajaran dan
pembelajaran berkesan dalam kelas, program motivasi, program teknik
menjawab untuk jaya, program kemahiran belajar, anugerah pelajar
cemerlang, malam kebudayaan.

Ternampak inovasi sekolah bagi tiga tahun terakhir ini, beliau berkata,

Kemudahan sistem pesanan ringkas sekolah yang bertujuan untuk


memudahkan ibu bapa dan masyarakat tempatan membuat aduan dan
laporan berhubung salah laku pelajar dan perkembangan sekolah.
Memudahkan ibu bapa memperolehi maklumat mengenai kelakuan dan
salah laku anak-anak. PIBG menyediakan sebuah telefon bimbit dan
talian untuk kegunaan Lembaga Disiplin. Seorang setiausaha disiplin
dipertangungjawabkan untuk mengurus dan mengendalikan pesanan
ringkas daripada ibu bapa dan masyarakat. Ini dapat membantu sekolah
mepertingkatkan kemajuan pendidikan di sekolah saya.

Yang kedua, menaik taraf sistem rakaman CCTV sekolah supaya


merakamkan pergerakan imej di semua kawasan strategik sekolah dan
rakaman CCTV ini boleh diakses melalui internet dan internet.
keselamatan dan harta benda sekolah akan terjamin.

Pengetua sekolah menyenaraikan beberapa cadangan apa itu sekolah

berkesan dalam dialog beliau. Beliau berkata,

Pengumpulan maklumat melalui semua pihak dan diri sendiri,


kemudiannya membuat analisis yang membantu sekolah, mencari jalan
bagaimana membantersakan halangan-halangan, mengenalpasti siapa
boleh membantu. Setelah analisis dibuat, ia dapat membantu pihak
sekolah menjalinkan perspektif pelanggan, proses dalaman, kewangan
dan perbelanjaan dan pembangunan staf. Hubungkait antara komponen
strategi digunakan untuk mengenalpasti strategi dilaksanakan mencapai
156

matlamat yang telah ditentukan.Untuk memantapkan dan


merealisasikan strategi yang telah dipilih, setiap strategi seharusnya
dalam bentuk yang boleh diukur.

Kesimpulannya, analisis adalah asas kepada kejayaan melaksanakan

strategi. Setiap pengetua yang berkesan seharusnya peka kepada persekitaran,

selalu mengumpul maklumat yang berguna supaya analisis boleh dijalankan,

strategi yang berkesan boleh merealisasikan matlamat yang ditentukan.

Beliau berasa pengurusan dan petadbiran yang berkesan adalah sangat-

sangat bergantung kepada staf-staf sekolah yang ikhlas dan jujur dalam

organisasi, tanpa bekerjasama daripada guru-guru sekolah, sekolah itu akan

gagal dalam semua bidang. Sebagai pengetua juga haruslah tegas dalam

keputusan. Memastikan segala keputusan diambil tindakan tegas.

Sejauhmana pengetua menjelas visi, misi dan matlamat sekolah?

Pada awal tahun pengetua akan mengingatkan semua guru dalam

mesyuarat guru pertama mengenai visi, misi dan matlamat sekolah. Beliau juga

akan mengulang sekali pada setiap mesyuarat yang di adakan sepanjang tahun.
157

Pada perhimpunan sekolah beliau juga akan memberitahu dan menjelaskan visi,

misi dan matlamat sekolah kepada semua warga sekolah. Dalam mesyuarat

PIBG, beliau juga akan memberitahu setiap AJK PIBG supaya mereka jelas visi,

misi dan matlamat sekolah supaya mereka dapat membantu sekolah menuju ke

satu halatuju yang telah ditetapkan.

Semasa pengetua masuk kelas, beliau juga akan memberitahu pelajar-

pelajar visi, misi dan matlamat sekolah. Semasa berjumpa calon-calon PMR,

SPM dan STPM, beliau juga akan menjelaskan matlamat sekolah, visi, misi

sekolah dan PPD. Beliau akan menanya pelajar-pelajar matlamat pencapaian

akademik sekolah supaya pelajar benar-benar memahami apa yang harus mereka

lakukan supaya matlamat sekolah tercapai.

Dari pemerhatian didapati bahawa pertemuan-pertemuan tidak formal

di antara guru-guru dengan pengetua samada di kantin sekolah atau di bilik guru

lazimnya berkisar masalah-masalah pelajar dan isu-isu tugas rasmi dengan

maklumat atau pengalaman pengetua. Menurut kata seorang kaunselor di

sekolah ini;
158

Kita tidak begitu senanglah berbual dengan pengetua, beliau jarang


berkisar hal-hal keluarga, di kantin dia makan dengan kita, selalu
mengeluh dan menluahkan perasaan mengenai masalah dan disiplin
sekolah, fizikal sekolah yang kurang lengkap, bangunan yang usang
tetapi di bilik guru dia datang selalu menekankan analisi keputusan
pelajar, TOV pelajar, target pencapaian pelajar, matlamat PMR, SPM
dan STPM, masalah-masalah pembelajaran pelajar, semua mengenai
hal akademik dan bagaimana mencapai matlamat sekolah. Saya berasa
beliau seorang pengetua yang berwawasan,tegas dan bermatlamat.

Sejauh mana pengetua sekolah ini menguruskan kurikulum dan pengajaran ?

Dalam pertemuan dengan pengetua, pengetua sekolah ini bersetuju

seseorang pengetua berkesan menguruskan kurikulum dan pengajaran sekolah.

Beliau berkata,

Saya sebagai pengerusi dalam pengurusan kurikulum sekolah, saya


akan mempergerusikan mesyuarat dengan setiausaha kurikulum
sekolah,penolong kanan, ketua-ketua bidang dan penyelaras tingkatan
pada akhir tahun persekolahan untuk merancang semula perancangan
sekolah dan akan turun kuasa kepada penolong kanan pentadbiran
untuk menguruskan prestasi guru dan prestasi pelajar, menetapkan
jadual waktu sekolah, perancangan takwin sekolah dan menetukan guru
mengajar dengan keupayaan dan bidang yang guru mahir, turun kuasa
kepada penolong kanan Hal Ehwal Murid sekolah supaya dia membuat
pengagihan tugasan guru-guru dalam kebajikan, kesihatan dan
keselamatan sekolah, mengetuai lembaga disiplin, menjadi pengerusi
anti dadah dan prostar sekolah, pengerusi biasiswa dan menetukan
AJK-AJK yang dia rasa ada kemampuan untuk menjalankan tugas yang
telah dia tetapkan. Begitu juga turun kuasa kepada penolong kanan ko-
kurikulum untuk menguruskan segala aktiviti-aktivit ko-kurikulum
159

seperti pengagihan tugasan badan beruniform, persatuan dan sukan,


menetukan setiausaha ko-kurikulum dan penyelaras aktiviti ko-
kurikulum. Saya tidak melibat diri secara langsung tetapi menjadi
pengerusi kepada mereka supaya segala urusan pengurusan dan
pentadbiran dijalan dengan lancar.

Pada mesyuarat pertama penolong kanan akan mengedarkan setiap


orang guru satu buku pentadbiran sekolah dan takwin sekolah dan
membacakan setiap kandungan yang penting kepada guru-guru dalam
mesyuarat. Dalam kandungan buku pentadbiran sekolah terkandung
visi, misi dan matlamat sekolah, peraturan guru, ikrar guru dan tugasan
guru, serta jadual bertugas guru. Dalam kandungan takwin sekolah
nyata dengan jelas aktiviti-aktiviti yang akan dijalankan sepanjang
tahun, ini memudahkan guru-guru membuat rancangan yang kemas dan
teratur dan jelas apa aktiviti yang akan dianjurkan disekolah.

Setiap kali pengetua menghadiri mesyuarat peringkat jabatan, bila balik

ke sekolah beliau akan mengadakan taklimat guru untuk memastikan guru

mendapat maklumat terbaru samada dari PPD, JPNP atau kementerian.

Di sekolah ini, mesyuarat guru akan diadakan setiap dua bulan atau dirasai

perlu, mesyuarat postmodem akan berlangsung sebaik saja keputusan PMR,

SPM dan STPM keluar dan keputusan peperiksaan percubaan peperiksaan, serta

keputusan petengahan tahun dan akhir tahun untuk membantu guru-guru

membuat perancangan yang lebih strategik untuk menemu matlamat sekolah dan

meningkatkan kuantiti dan kualiti pencapaian sekolah.


160

Sejauh mana pengetua sekolah in memantau kemajuan pelajar?

Pengetua sekolah ini juga bersetuju seseorang pengetua berkesan

seharusnya memantau kemajuan pelajar. Mengikut beliau,

Seperti biasa... Saya akan bekerjasama dengan kaunselor sekolah untuk


membantu pelajar menetapkan matlamat mereka, membuat rancangan
untuk menuju ke hala matlamat mereka, program Aku Janji diadakan
supaya pelajar menetapkan target masing-masing calon peperiksaan
kerajaan.

Penekanan analisis prestasi pelajar oleh panitia masing-masing,


mengarah guru-guru mata pelajaran membuat TOV pelajar, semua
panitia diwajibkan membuat folio A dan folio B, mendapatkan bantuan
daripada kaunselor untuk menjalankan program motivasi dan
menjelaskan kekuatan membuat graf kemajuan dan membimbing
pelajar membuat graf kemajuan untuk membantu mereka dalam
meningkatkan kemajuan akademik mereka. Penyelaras tingkatan dan
kaunselor dikehendaki menyediakan profil PMR, SPM dan STPM,
menentukan pelajar-pelajar cemerlang pada awal tahun dan
memaparkan gambar-gambar mereka dalam pejabat guru supaya guru-
guru mengenali mereka, memaparkan di papan kenyataan koridor
bacaan sekolah supaya semua pelajar mengenali mereka dan juga di
bilik pengetua, penolong kanan pentadbir dan juga kelas mereka.

Daripada dapatan temubual dengan pengetua didapati pengetua betul-

betul mengambil berat tentang kemajuan pelajar dan beliau membantu guru

menyediakan dokumen-dokumen dan juga mengadakan program untuk pelajar

supaya kemajuan pelajar dapat dipertingkatakan.


161

Sejauh manakah pengetua menyelia pengajaran dan pembelajaran?

Diperhatikan bahawa sekolah ini mempunyai cara pengurusan yang

sistematik dan berstruktur. Setiap kerja yang hendak dilakukan di sekolah ini

didokumentasikan dalam bentuk prosedur kerja dan fail meja dan maklumat juga

mudah diperolehi. Pengetua sekolah ini sentiasa meronda kelas, menyelia dan

memantau guru-guru sekolah ini, di samping itu beliau juga menurunkan kuasa

kepada Penolong Kanannya. Namun begitu pengetua di sekolah ini juga kerap

berbincang secara formal dan tidak formal dengan guru-guru yang memerlukan

bantuan tentang pelbagai aspek pengajaran dan pembelajaran pelajar. Ini

membuktikan bahawa pengetua sekolah ini memberi tumpuan utama kepada

pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

Pengetua sekolah menengah yang berkesan akan mengamalkan gaya

kepimpinan pengajaran, di mana beliau banyak menghabiskan masanya di

sekolah dan sentiasa menyelesaikan pelbagai isu -isu berkaitan pengajaran dan

pembelajaran. Dalam setiap tindak-tanduknya beliau memberi tumpuan lebih


162

kepada kaedah guru mengajar, mendidik, menunjuk ajar pelajar serta

menerapkan nilai -nilai kepada pelajar.

Beliau juga kerap menjelaskan hala tuju sekolah kepada guru -guru dan

pelajar-pelajar. Beliau mengajar lima waktu seminggu dan supaya beliau dapat

menghayati masalah yang di hadapi oleh guru-gurunya dalam proses pengajaran

dan pembelajaran.

Beliau berusaha seberapa boleh untuk hadir dalam mesyuarat panitia

matapelajaran dan beliau juga juga menurunkan kuasa kepada Penolong

Kanannya memastikan yang mesyuarat dijalankan semasa beliau tidak sempat

hadir mesyuarat yang telah ditetapkan.

Kajian ini mendapati penolong kanan pentadbiran, penolong kanan Hal

Ehwal Murid, ketua-ketua bidang dan ketua-ketua panitia mata pelajaran turut

terlibat mencerap guru-guru secara formal. Biasanya ini dilakukan untuk guru

baru. Perbincangan antara dua pihak akan dilakukan selepas pencerapan.

Perbincangan mereka kerapkali dalam suasana mesra. Pengetua sekolah ini


163

memberi sepenuh kebebasan untuk guru-guru berkreativiti dalam pengajaran

mereka di bilik darjah.

Walaupun guru-guru penolong kanan menjadi mentor kepada ketua-

ketua panitia mata pelajaran, pengetua juga menjadi mentor kepada mata

pelajaran Bahasa Malaysia di sekolah ini. Tugas para mentor ini adalah memberi

bimbingan dan tunjuk-ajar serta rakan berkongsi masalah pengajaran dan

pembelajaran pelajar.

Sekolah ini melaksanakan pencerapan secara berkala yang diagihkan

bersama penolong kanan, ketua-ketua bidang dan ketua-ketua panitia mata

pelajaran mengikut jadual yang telah disediakan sejak awal tahun lagi. Setiap

guru dicerap sekurang-kurangnya empat kali setahun. Aktiviti pencerapan di

sekolah ini adalah merupakan perkara biasa dan teguran oleh pengetua,

penolong kanan, ketua-ketua bidang, ketua-ketua panitia adalah diambil secara

positif oleh guru-guru. Kebiasaannya guru-guru yang dicerap akan menerima

maklum balas serta-merta daripada pihak pengurusan.


164

Pengetua sekolah sentiasa menekankan pencerapan yang dilakukan

adalah satu perkongsian pengalaman dalam pengajaran dan pembelajaran supaya

memperkuat lagi pengajaran dan pembelajaran guru yang dicerap. Satu kelakuan

saling bantu membantu. Kelakuan ini bukan untuk mencari kelemahan

seseorang. Hasil pencerapan ke atas pengajaran guru-guru adalah dibincangkan

secara menyeluruh dan kelemahan serta kekuatan pengajaran di kongsi bersama

bagi tujuan memperbaiki kualiti pengajaran serta meningkatkan keberkesanan

sesi pengajaran. Dengan cara ini juga guru-guru dapat meningkatkan kemahiran

mengajar melalui perkongsian idea dan kritikan yang membangun. Kata seorang

guru matematik;

Guru-guru dicerap sekurang-kurangnya dua kali dalam satu penggal


atau empat kali setahun. Lepas pencerapan, saya akan berbincang
dengan ketua panitia saya atau ketua bidang yang melakukan
pencerapan terhadap saya, mereka akan berbincang dengan saya
dengan bantuan borang khas digunakan. Begitu juga pernah sekali saya
dicerap oleh pengetua, beliau terus beritahu apa kekuatan saya, cara
penyampaian saya, saya terimalah teguran tu secara positif. Lagipun
untuk kebaikan saya dan pelajar saya. Saya berasa pengetua tidak
pernah tegur saya jika saya tidak melakukan kesilapan yang tidak boleh
dimaafkan”.

Sementara itu, beliau sangat peka kepada persekitaran dan kelemahan

penguasaan Bahasa Malaysia di sekolah. Sebagai usaha untuk meningkatkan

kualiti pengajaran Bahasa Malaysia, pengetua menekankan setiap guru


165

menggunakan Bahasa Malaysia yang betul semasa menjalankan pengajaran dan

pembelajaran dalam kelas, sentiasa ingatkan pelajar gagal Bahasa Malaysia

dalam SPM tidak layak menerima sijil. Untuk meningkatkan kualiti penggunaan

Bahasa Malaysia dan pencapaian akademik sekolah. Menurut pengetua sekolah

ini;

Dari pemerhatian saya, saya dapati pelajar-pelajar sekolah ini lemah


dalam penggunaan Bahasa Melayu dan guru-guru sekolah ini yang
mengajar mata pelajaran lain selalu menggunakan bahasa ibunda untuk
membantu pelajar, mereka membuat penjelasan dengan bahasa ibunda
dalam pengajaran dan pembelajaran mereka, ini akan mengurangkan
peluang untuk pelajar belajar bahasa Malaysia dalam kelas, dan
kelemahan penggunaan Bahasa Malaysia tidak akan diperbaiki. Jadi
saya sentiasa memastikan setiap guru mengajar dengan menggunakan
bahasa Malaysia selain daripada pengajaran dan pembelajaran Bahasa
Inggeris, Bahasa Ibunda, Matematik dan Sains.

Sejauh manakah pengetua sekolah ini memupuk iklim sekolah yang kondusif?

Menurut kata seorang guru Bahasa Cina baru di sekolah ini;

Saya berasa tertekan bila pengetua meronda kelas, beliau terlalu


menekan kepada keceriaan sekolah dan suasana pembelajaran sekolah.
Apabila beliau nampak kelas kita kotor, beliau akan terus masuk kelas
kita dan mengarah pelajar-pelajar saya membersihkan kelas, menyusun
kerusi meja dengan kemas, barulah beliau membenarkan saya mulakan
pengajaran dan pembelajaran saya di kelas saya.
166

Menurut kata seorang guru Sejarah di sekolah ini;

Saya berasa juga tertekan bila pengetua meronda kelas, apabila beliau
ternampak pelajar saya tertidur dalam kelas, beliau akan masuk kelas
saya dan mengejutkan pelajar yang tidur di atas meja itu. Beliau akan
turut mengingatkan saya supaya memastikan setiap pelajar saya
bersedia baru boleh memulakan pengajaran dan pembelajaran dalam
kelas saya.”

Menurut kata seorang guru Matematik tingkatan menegah atas di

sekolah ini;

Saya tidak berasa apa-apa bila pengetua meronda kelas, beliau tidak
pernah masuk kelas saya dan tidak pernah tegur saya…

Apabila berhadapan dengan masalah prestasi guru, pengetua sekolah ini

didapati tidak gemar membuat teguran tentang tugas semasa dikhalayak ramai.

Beliau berbincang secara peribadi di dalam bilik beliau. Apabila beliau

berbincang dengan guru tersebut beberapa kali dan guru itu masih degil

melakukan sesuatu, beliau akan hilang kesabaran beliau dan terus tegur guru itu

di dalam pejabat am yang tidak begitu tertutup. Beliau sendiri mengakui;

Kurang keberkesanan perbincangan dengan guru adalah guru itu tidak


mengambil inisiatif untuk berubah dan ini akan menyebabkan saya
hilang kesabaran untuk berbincang secara peribadi dengan guru
berkenaan.
167

Kata kaunselor sekolah;

Kadang-kala saya berasa kekok di bilik pejabat am sekolah apabila


saya ternampak pengetua sedang menegur rakan-rakan kita yang telah
banyak melakukan kesalahan, saya akan keluar pejabat itu dengan
segera. Beliau tegas dan kadang kala tidak menggunakan kemahiran
interpersonal.

Kata beliau;

Saya banyak bersabar dan bertolak ansur dengan guru-guru yang


memberi kerjasama kepada pihak sekolah tetapi jika mereka yang degil
saya akan menjadi tegas terhadap mereka supaya mereka fahami segala
keputusan harus diambil tindakan. Pengetua harus tegas dalam
keputusan.

Bila berbincang tentang pendekatan pengetua sekiranya ada guru yang

lalai dalam melaksanakan tugas, seorang guru Bahasa Cina di sekolah ini

berkata;

Pengetua akan terus menunjukkan di mana kelalaian itu dan menegur


kami. Bagi saya walaupun teguran beliau ini betul tapi saya sudah
terasa sesuatu. Kalau ada yang tak kena, saya selalu di tegur begitu.
Kalau ada pun sesiapa yang buat silap, pengetua juga melakukan
kelakuan yang sama seperti saya. Jadi guru-guru sekolah ini masak
dengan perangai pengetua kita, biasanya kami akur arahan kerana
segan pada dia”.

Pengetua sekolah ini sendiri mengakui;


168

Saya ni bukanlah keras orangnya. Pada asasnya saya ini lembut, tapi
bertempat. Saya berpendapat kita tak perlu guna kekerasan kerana
semua staf di sini seharusnya memahami peraturan , pekeliling yang
berkaitan dengan bidang diri, bekerja mengikut prosedur, mematuhi
peraturan, jujur dan ikhlas,mengabil iktibar dan berkotmitmen,
memahami visi dan misi sekolah, 6 fokus utama sekolah, mereka
seharusnya tidak ada masalah dalam bidang mereka, saya tidak dapat
sabar jika mereka masih melakukan kesalahan yang berulang dan tidak
patut berlaku. Walau bagaimanapun setakat ini saya tak ada masalah
dengan guru-guru di sini.

Pengetua di sekolah ini banyak menurunkan dan berkongsi kuasa dan

tanggungjawab dalam menangani isu-isu di sekolah seperti masalah pengajaran

dan pembelajaran di bilik darjah. Misalnya apabila timbul masalah berkaitan

prestasi kerja guru, biasanya pengetua terlebih dahulu menyerahkan pada

penolong kanan pentadbiran untuk menangani sesuatu masalah. Perkara ini

disahkan oleh guru penolong kanan di sekolah ini;

Setakat sekarang ini, saya yang akan berhubung dengan guru


berkaitan. Jika prestasi pelajar menurun, saya yang akan berjumpa
dengan guru yang mengajar kelas itu, beliau jarang berjumpa terus
dengan guru itu kecuali saya yang merujukkan kes kepada beliau.
Setakat ini tak perlulah berjumpa dia selepas berjumpa dengan guru
berkenaan. Pada setiap kesempatan yang ada, beliau sering bertanya
tentang hal-hal berkaitan tugas guru atau program sekolah.

Pengetua di sekolah ini juga sentiasa berada di pintu sekolah untuk

memastikan semua pelajar berpakaian kemas, mematuhi peraturan sekolah dan


169

sewaktu loceng waktu akhir berbunyi, pengetua juga akan berusaha berada di

pintu besar sekolah untuk memastikan semua pelajar balik dengan selamat.

Seperti kata beliau;

Setiap pagi saya datang awal ke sekolah sebelum guru-guru lain tiba
dan saya terus berjalan ke setiap bangunan dan kawasan sekolah.
Sebelum loceng berbunyi, saya akan tunggu di pintu besar menunggu
ketibaan pelajar saya supaya memastikan setiap pelajar saya berpakaian
kemas dan berucap selamat pagi kepada saya. Selepas loceng berbunyi,
saya baru masuk ke pejabat saya membuat kerja-kerja pentadbiran.
Kemudian sebelum waktu rehat saya akan meronda kelas demi kelas
untuk memastikan kebersihan, keselamatan dan keceriaan sekolah
terjaga. Tengahari atau petang sebelum pelajar dan guru balik saya
akan beronda sekali kawasan sekolah ini. Jadi saya tahu apa yang
sebenarnya berlaku di sekolah saya. Masa berjalan-jalan saya akan
tegur apa yang tak kena macam kebersihan bilik darjah, kekemasan
kerusi meja dalam kelas, keceriaan dan semangat belajar pelajar dan
memastikan semua pengajaran dan pembelajaran dijalankan dengan
lancar. Pada masa itu saya tegas dan jarang menyapa dan bersembang
dengan pekerja sekolah atau guru–guru saya.

Kenyataan ini juga disokong oleh pengakuan guru-guru yang di temu

bual semasa kajian.


170

Sejauhmana pengetua sekolah ini mengalakkan perkembangan profesionalisme?

Daripada pemerhatian, sekolah ini menjalankan LADAP setiap dua

minggu hari Sabtu yang dirancang oleh kaunselor sekolah. Pengetua sebagai

pengerusi LADAP. Mereka akan berbincang dan merancang dengan terapi

supaya program kursus dalaman sekolah dapat dijalakan sekurang-kurangnya 7

kali setahun. Seperti kata beliau;

Untuk mengalakkan perkembangan profesionalisme, sekolah kita telah


mengadakan bengkel mata pelajaran yang diketuai oleh ketua-ketua
bidang dan ketua-ketua panitia, bengkel-bengkel kemahiran pengurusan
kelas yang di ketuai guru-guru cemerlang sekolah, pengurusan
kewangan oleh pegawai kerani supaya guru mengetahui pengagihan
kewangan sekolah, seminar perkongsian pengalaman dan ilmu...Selain
daripada peringkat sekolah, pengetua juga menggalakkan guru-guru
mengikuti kursus-kursus yang dianjur oleh PPD, JPN dan Kementerian,
atau guru-guru sendiri mengahdiri persidang yang dianjurkan oleh
persatuan-persatuan keguruan dan institut-institut pendidikan kerajaan
dan swasta.

Menggalakkan guru saya melanjutkan pelajaran, selalu membaca


khasnya buku-buku berkaitan pendidikan, berkaitan dengan bidang
khusus mereka, selalu peka kepada persekiran, menggumpul maklumat
yang terbaru yang berkaitan dengan pendidikan, mengikuti kursus
jangka pendek (3-6 bulan) atau kursus masa jangka panjang (1 tahun)
yang dinajur oleh Kementerian.
171

4.6 Kesimpulan

Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa penglibatan pengetua dalam

menjelaskan visi, misi dan matlamat sekolah adalah ketara, penurunan kuasa

dalam menguruskan kurikulum dan pengajaran, mementingkan aktiviti menyelia

pengajaran dan pembelajaran, mempunyai strategi dan program yang boleh

membantunya memantau kemajuan pelajar, giat dalam memupuk iklim sekolah

yang kondusif dan mempunyai insiatif dalam mengalakkan perkembangan

profesionalisme. Pencapaian sekolah yang semakin meningkat adalah berkaitan

dengan tingkah laku pengetua yang mengambil berat dalam menjelaskan visi,

misi dan matlamat sekolah, pengurusan kurikulum dan pengajaran, penyelia

pengajaran dan pembelajaran dalam sekolahnya yang aktif, kerap memantau

kemajuan pelajar, memupuk iklim sekolah yang kondusif, dan bersungguhan

dengan menggalakkan perkembangan profesionalisme.


172

Bab Lima

Rumusan, Perbincangan Dan Cadangan

5.1 PENDAHULUAN

Bab ini merumuskan dapatan-dapatan kajian yang berkaitan dengan sejauhmanakah

tingkah laku atau gaya pengetua di sekolah menengah memainkan peranannya

dalam menjelaskan misi, visi dan matlamat sekolah mengikut persepsi guru dan

pengetua sekolah? Sejauhmanakah tingkah laku atau gaya pengetua di sekolah

menengah memainkan peranannya dalam menguruskan kurikulum dan pengajaran?

Sejauhmanakah tingkah laku atau gaya pengetua di sekolah menengah memainkan

peranannya dalam menyelia pengajaran dan pembelajaran mengikut persepsi guru

dan pengetua sekolah? Sejauhmanakah tingkah laku atau gaya pengetua di sekolah

menengah memainkan peranannya dalam memantau kemajuan pelajar mengikut

persepsi guru dan pengetua sekolah? Sejauhmanakah tingkah laku atau gaya

pengetua di sekolah menegah memainkan peranannya dalam memupuk iklim

sekolah yang kondusif mengikut persepsi guru dan pengetua sekolah?

Sejauhmanakah tingkah laku atau gaya pengetua di sekolah menengah memainkan


173

peranannya dalam menggalakkan perkembangan profesionalisme mengikut

persepsi guru dan pengetua sekolah? Rumusan dibuat berdasarkan kepada hasilan

kajian yang dijelaskan dalam Bab Empat. Perbincangan bab ini adalah mengenai

rumusan utama kajian serta kaitan kajian dapatan kajian ini dengan dapatan kajian-

kajian yang lalu. Bab ini juga akan mengulas implikasi dapatan kajian dan

mengemukakan beberapa cadangan untuk kajian selanjutnya dengan tujuan

menambahbaikan lagi tingkah laku dan peranan pengetua berkesan di sekolah

menengah. Berikut merupakan rumusan dapatan utama kajian ini.

5.2 Rumusan dan Ringkasan

Dalam bab ini dirumuskan secara keseluruhan dapatan kajian tentang

tingkahlaku kepimpinan pengajaran pengetua SMK luar bandar di Daerah Bera.

Didapati pengetua sekolah ini adalah seorang pengetua yang aktif, beliau cuba

menetapkan misi sekolah supaya dapat menggembleng segala sumber dan usaha

sekolah untuk mencapai matlamat kecemerlang KPPK dalam bidang

kokurikulum, keceriaan, bina insan dan pengurusan sekolah. Beliau adalah

seorang guru berpengalaman dan mempunyai kelulusan akademik tertinggi di

Universiti Sains Malaya, sebelum itu beliau hanya mempunyai kelulusan


174

ikhtisas sijil guru. Setelah berkhidmat selama sebelas tahun di sekolah ini, beliau

naik pangkat menjadi penyelia petang di sekolah lain. Pernah menjadi guru

penolong kanan hal ehwal murid di sekolah berdekatan sejak 1995, naik pangkat

ke sekolah baru sejak 1996, menjadi pengetua sekolah ini pada tahun 2006. Gred

jawatan pengetua sekarang adalah DG52. Mendapat anugerah pengurusan

pendidikan cemerlang sekolah menengah PPD bera tahun 2008. Merupakan

salah seorang ahli panel temu duga guru sandaran tidak terlatih Daerah Bera.

5.2.1 Sejauhmanakah tingkah laku atau gaya pengetua di sekolah menengah

memainkan peranannya dalam menjelaskan misi, visi dan matlamat sekolah

mengikut persepsi guru dan pengetua sekolah?

Hasil dapatan kajian ini menyokong Wan Liz Ozman (1996), ketua

sesebuah organisasi memainkan peranan yang besar dalam mencorak suasana

kerja, motivasi, kelicinan dan keberkesanan organaisasi tersebut. Seseorang

pemimpin yang tidak mempunyai wawasan yang jelas mengenai objektif dan

arah tujuan organisasinya sudah tentu tidak akan dapat mengemudikan

organisasi tersebut ke arah matlamat yang tepat.


175

Secara keseluruhannya kebanyakan responden sekolah ini beranggapan

bahawa pengetua sekolah ini selalu dan kerap kali menjelaskan visi, misi dan

matlamat sekolah dengan begitu jelas sekali di sekolah bawah pimpinannya.

Pengetua sekolah ini memainkan salah satu peranannya sebagai merancang dan

mengorganisikan organisasinya dengan terancang. Mengformulakan

perancangan pendek, menjalankan projek, dan cuba mengerakkan organisainya

menuju ke objektif yang dapat mencapai misi dan visi sekolah, beliau juga cuba

mengitepretasikan perancanganan tahunan kepada objektif-objektif yang boleh

tercapai dengan selalu dan kerap kali menjelaskan visi, misi dan matlamat

sekolah dengan begitu jelas sekali di sekolah bawah pimpinannya.

Beliau juga memainkan peranan beliau sebagai pemimpin yang cuba

menemukan subordinatnya dari visi dan misi organisasi kepada tujuan yang

terasas di sekolahnya dengan selalu dan kerapkali menghuraikan matlamat

sekolah secara lisan kepada guru-guru supaya semua warga sekolah mempunyai

gambaran yang jelas apakah kehendak sekolah dan masyarakat. Dari cetakan

profil sekolah, beliau digambarkan seorang pengetua yang sanggup


176

menggembleng segala sumber dan usaha sekolah untuk mencapai matlamat

kecemerlang KPPK dalam bidang kokurikulum, keceriaan, bina insan dan

pengurusan sekolah.

Ini adalah penting menurut Task Force (1990), “principals can make a

difference”. Daripada kenyataan ini bolehlah dikatakan pengetua sekolah

tersebut telah berusaha mempengaruhi guru-gurunya supaya mereka akan

berjuang dengan penuh semangat ke arah pencapaian matlamat kumpulan. Oleh

itu, beliau cuba mengatasi cabaran utama yang dihadapi oleh para pemimpin

dengan cuba mempengaruhi orang yang dipimpinnya supaya menyokong visi,

misi dan strategi-strategi yang digubalnya itu tidak kira secara lisan atau melalui

mesyuarat yang dikendalikan.

Hasil kajian menunjukkan pengetua sekolah ini merupakan seorang

pengurus di peringkat autoriti hieraki dalam organisainya. Didapati beliau

adalah seorang yang bertangungjawab dalam menentukan dasar-dasar sekolah

yang penting, termasuklah menentukan matlamat organisasinya, merancang

strategi demi mencapai objektif sekolah, menetukan atau mengingatkan


177

subunitnya bahawa polisi-polisi sekolah, PPD, Kementerian berasaskan

pekeliling, mengagih tugas dengan perinci, dan membahagikan peruntukan

kepada panitia-panitia yang telah ditetapkan. Jadi kebanyakan respondan

memberi respon bahawa pengetua sekolah ini menetapkan matlamat-matlamat

tahunan sekolah dan memberi tumpuan kepada pencapaian matlamat tersebut.

Tingkah laku yang dipaparkan oleh pengetua ini sangat

cenderung ke ”Task Oriented Behaviorous” daripada respon responden sekolah

ini. Selain daripada itu, tingkah laku pengetua ini juga boleh didapati melalui

meneliti takwin, cetakan profil sekolah dan dokumen-dokumen sekolah ini,

beliau menumpukan penuh perhatian dalam mengorientasikan dan

mengfungsikan tugasan, seperti merancang dan menjadualkan aktiviti sekolah

dengan terperinci, koordinat aktiviti subordinat, memberi peruntukan yang wajib

diberi, kelengkapan dan teknikal sisten. Orang yang berorientasikan ”Task

Behaviors” mempunyai tiga ciri-ciri yang begitu ketara, iaitu:

a. Merancang perancangan pendek.

b. Menjelaskan tanggungjawab, peranan dan matlamat

c. Memantau operasi dan pencapaian.


178

Merancang perancangan pendek membawa maksud apa hendak

dilakukan, bagaimana, siapa akan melakukan dan bila benda itu perlu disiapkan.

Tujuan seseorang merancang adalah untuk memastikan keberkesanan pada unit

kerja, koordinat aktiviti dan mengoptimumkan sumber-sumber yang ada dalam

organisasinya.

Daripada pengetua sendiri yang menyatakan beliau membantu warga-

warga sekolah meningkatkan prestasi guru, pelajar dan staf-staf sekolah.

Menjelaskan hala tuju sekolah, memfokuskan tindakan dalam bidang yang

penting. Sebelum melaksanakan sesuatu di sekolah, pihak sekolah jelas dengan

kehendak kementerian pendidikan, ibubapa, dan komuniti agar mempunyai

langkah yang baik untuk menetukan visi dan misi yang selaras dengan kehendak

pelanggan. Bekerja secara berpasukan dengan penolong-penolong kanan, pihak-

pihak tertentu membuat analisis mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan

ancaman sekolah. Sentiasa buat analisis yang membantu pihak sekolah

menghasilkan strategi yang sesuai dengan kehendak matlamat sekolah.


179

Responden juga menyatakan pengetua ini mempunyai ciri-ciri yang

tersebut ini, iaitu pengetua sekolah ini menetapkan matlamat-matlamat tahunan

sekolah dan memberi tumpuan kepada pencapaian matlamat tersebut.

Kebanyakan guru sekolah ini menjelaskan bahawa pengetua sekolah ini selalu

dan kerapkali menghuraikan matlamat sekolah secara lisan kepada guru-guru.

Kesemua responden mengaku pengetua sekolah ini selalu dan kerapkali

memastikan matlamat akademik sekolah dipamerkan dengan jelas di sekolah.

Kebanyakan responden berpendapat pengetua sekolah ini selalu dan kerapkali

berbincang dengan guru tentang matlamat akademik sekolah dalam mesyuarat

guru, pengetua sekolah ini selalu dan kerapkali memastikan program pengajaran

di sekolah bersesuaian dengan matlamat yang telah ditetapkan.

Hargreaves dan Fink (2003) menjelaskan tujuh prinsip kepimpinan lestari

bagi mengekalkan kesinambungan pembelajaran, mengekalkan kejayaan

sepangjang masa, mengekalkan kepimpinan kewangan warga organisasi,

mengutarakan isu keadilan sosial, membangunkan sumber manusia, membina

kapasiti dan menyokong serta membantu komuniti mencapai matlamat.


180

5.2.2 Sejauhmanakah tingkah laku atau gaya pengetua di sekolah menengah

memainkan peranannya dalam menguruskan kurikulum dan pengajaran?

Kajian mendapati pengetua sekolah ini memberitahu dengan jelas

kepada guru-guru yang bertanggungjawab menyelaras kurikulum bagi setiap

tingkatan dan kelas. Kebanyakan responden juga berpendapat bahawa pengetua

sekolah ini mengambil bahagian dalam menyemak semula keperluan bahan

pengajaran sekolah, mengawasi pengajaran guru di bilik darjah bagi memastikan

ianya sejajar dengan objektif kurikulum sekolah, mengawasi keberkesanan

program pengajaran, menggunakan keputusan keseluruhan peperiksaan apabila

membuat keputusan tentang kurikulum, mengalakkan guru-guru menggunakan

masa pengajaran untuk mengajar dan melatih kemahiran dan konsep baru,

memaklumkan kepada guru-gurunya perkembangan terkini dalam kurikulum

pengajaran.

Pengetua sendiri juga memberi satu gambaran bahawa beliau seorang

yang turut melibat diri dalam pengajaran dan pembelajaran, sentiasa meronda

kelas, menyelia dan memantau guru-guru sekolah, selalu memanggil guru beliau
181

atau meminta pertolongan penolong kanan sekolah berbincang secara formal

dan tidak formal dengan guru-guru yang memerlukan bantuan tentang pelbagai

aspek pengajaran dan pembelajaran pelajar, fokus kepada pengajaran dan

pembelajaran guru atas ‘guru mengajar, pelajar belajar’, kaedah guru mengajar,

mendidik, menunjuk ajar pelajar serta menerapkan nilai -nilai kepada pelajar

dan berkongsi pengalaman bersama-sama demi tujuan memperbaiki kualiti

pengajaran serta meningkatkan keberkesanan sesi pengajaran.

Kesemua ini dapat menggambarkan bahawa pengetua sekolah ini

adalah seorang pengetua yang selalu menguruskan kurikulum dan pengajaran

sekolah beliau dengan jelas dan sepenuh hati.

Orang yang berorientasikan ”Task Behaviors” mempunyai tiga ciri-ciri

yang begitu ketara, iaitu a. Merancang perancangan pendek, b. Menjelaskan

tanggungjawab, peranan dan matlamat, c. Memantau operasi dan pencapaian.

Didapati pengetua sekolah ini memberitahu dengan jelas kepada guru-guru yang

bertanggungjawab menyelaras kurikulum bagi setiap tingkatan dan kelas.

Kebanyakan responden sekolah juga berpendapat bahawa pengetua sekolah ini


182

mengambil bahagian dalam menyemak semula keperluan bahan pengajaran

sekolah, mengawasi pengajaran guru di bilik darjah bagi memastikan ianya

sejajar dengan objektif kurikulum sekolah, mengawasi keberkesanan program

pengajaran, menggunakan keputusan keseluruhan peperiksaan apabila membuat

keputusan tentang kurikulum, mengalakkan guru-guru menggunakan masa

pengajaran untuk mengajar dan melatih kemahiran dan konsep baru,

memaklumkan kepada guru-gurunya perkembangan terkini dalam kurikulum

pengajaran. Ini menunjukkan pengetua sekolah ini cenderung kepada tingkah

laku ”Task Oriented”.

Ini juga membuktikan pengetua sekolah ini memahami secara kognitif dan

tingkah laku untuk mencapai matlamat. Menurut Lyons & Murpy (1994) pengetua

yang berkesan dapat mengawal tahap personal mereka sejajar dengan situasi,

berkeadaan yakin dan tenang walaupun dalam situasi yang kritikal. Pengetua yang

mempunyai efekasi kendiri yang tinggi akan menggunakan kuasa personal dalaman

seperti kecekapan, perhubungan, dan kuasa rujukan dalaman memainkan peranan

mereka.
183

5.2.3 Sejauhmanakah tingkah laku atau gaya pengetua di sekolah menengah

memainkan peranannya dalam menyelia pengajaran dan pembelajaran mengikut

persepsi guru dan pengetua sekolah?

Tingkah laku atau gaya pengetua di sekolah ini dinampak dengan jelas

sekali daripada kajian dijalankan. Dalam konteks ini jelas menunjukkan

pengetua sekolah ini orang yang berorientasikan tugasan. Dalam contoh tingkah

laku berorientasi tugasan jelas mengariskan bahawa seorang ”Task Behaviors”

mempunyai tiga ciri-ciri yang begitu ketara, iaitu a. Merancang perancangan

pendek, b. Menjelaskan tanggungjawab, peranan dan matlamat, c. Memantau

operasi dan pencapaian.

Dari segi persepsi guru terhadap pengetua sekolah ini selalu dan

kerapkali menyelia pengajaran dan pembelajaran, menguruskan kurikulum,

menyelia pengajaran guru-guru dalam kelas, memastikan guru-guru sentiasa

menepati masa dari waktu masuk ke kelas mengajar sehingga waktu kelas

berakhir, menyemak buku latihan pelajar ketika membuat penilaian pengajaran

guru di bilik darjah, berbincang dengan guru mengenai kekuatan dan kelemahan
184

pengajaran guru selepas membuat pencerapan, memberi cadangan yang

berfaedah kepada guru selepas melakukan pencerapan di dalam kelas,

menggalakkan guru menghasilkan strategi pengajaran yang baru dalam

perjumpaan atau perbincangan informal, bersedia menerima idea dari guru

tentang pelaksanaan pengajaran di sekolah dengan sesungguhnya. Daripada

dapatan kajian, pengetua sekolah ini mempunyai ciri-ciri c. Memantau operasi

dan pencapaian yang ternyata.

Dalam buku yang berjudul “Kepimpinan Pendidikan: Cabaran Masa

Kini”, Al Ramiah (1992) telah menyifatkan penyeliaan sebagai satu strategi

untuk mendorong pihak lain ke arah tahap keberkesanan dan produktiviti yang

lebih tinggi. Fungsi-fungsi seorang penyelia pendidikan meliputi aspek-aspek

mengarah, mengawal, mencerap dan menilai. Mengarah merujuk kepada

mempengaruhi dan mendorong guru-guru untuk meningkatkan lagi prestasi dan

keupayaan mereka. Pengetua di sekolah ini telah memainkan peranannya dalam

menyelia pengajaran dan pembelajaran mengikut dengan cukup kotmitmen.


185

5.2.4 Sejauhmanakah tingkah laku atau gaya pengetua di sekolah menengah

memainkan peranannya dalam memantau kemajuan pelajar mengikut persepsi

guru dan pengetua sekolah?

Daripada persepsi para guru sekolah ini beranggapan bahawa pengetua

sekolah selalu dan kerapkali berjumpa dan berbincang secara individu dengan

guru-guru mengenai kemajuan akademik pelajar, memaklumkan kepada guru-

guru dan pelajar-pelajar tentang pencapaian akademik sekolah, menentukan

sasaran pencapaian akademik bagi setiap mata pelajaran, memberi penekanan

terhadap pencapaian pelajar dalam pelajaran, memberikan dorongan dan galakan

kepada pelajar supaya berjaya dalam pelajaran, mengajar dan memberi tunjuk

ajar kepada pelajar yang menghadapi masalah dalam pelajaran dan memastikan

tindakan diambil terhadap pelajar-pelajar yang memerlukan pengajaran khas

seperti kelas pemulihan. Dapat digambarkan bahawa pengetua sekolah ini

adalah seorang pengetua yang menyelesaikan masalah dengan spotan dan fokus

kepada masalah.
186

Ini bermakna pengetua sekolah ini mepemantau operasi dan pencapaian

sekolah dengan begitu nyata. Beliau sentiasa melibatkan diri dalam mengumpul

maklumat mengenai operasi sekolah termasuk progresi kerja, pencapaian

individu dalam organisainya, memastikan kualiti dan produk atau perkhidmatan,

dan kejayaan dalam satu-satu projek atau program yang dikendali oleh

subodinatnya. Tingkah laku pemantau boleh wujud dalam banyak gaya

seseorang, ini termasuk observasi kerja atau operasi organisasinya, membaca,

menulis laporan, meneliti data-data pencapaian yang terpapar pada skrin

komputer, inspeksi kualiti atas sesuatu sampel tugasan surbodinat, dan sentiasa

mengadakan perjumpaan penyemakan yang dapat meningkatkan mutu kerja

secara individu atau kumpulan.

Pemantau memberi banyak infomasi yang diperlukan untuk

perancangan dan penyelesaian masalah, ini adalah kenapa ia begitu penting pada

seseorang pengurus dan pentadbir yang berkesan (Meredith & Mantel, 1985).

Informasi yang terkumpul adalah digunakan untuk mengenalpasti masalah dan

peluang yang tersisip, malahan ia juga membantu seorang pemimpin yang


187

berkesan untuk merancang semula dan mengubahsuaikan objektif, strategi,

rancangan, polisi dan langkah-langkah kerja.

Pemantau juga memberi banyak infomasi yang diperlukan untuk

membuat penilaian pencapaian individu dan organisasi, mengenal pasti

kelemahan dan kekuatan seseorang dan organisasi, keperluan latihan,

menyediakan bimbingan dan asisten, dan penganugerahan seperti

mengiktirafkan seseorang, memberi sijil penghargaan khidmat cemerlang,

tambah gaji dan sebagainya.

Jika seseorang mempunyai kelemahan mepemantau, seseorang itu tidak

akan dapat mengenalpasti masalah yang timbul sebelum masalah itu menjadi

semakin serius. Tingkah laku atau gaya pengetua di sekolah ini selalu dan

kerapkali memainkan peranannya dalam memantau kemajuan pelajar, ini

bermakna pengetua sekolah ini adalah seorang yang bergaya pemantau dan

berorientasikan tugasan. Pencapaian sekolah ini semakin meningkat mempunyai

hubungan berkaitan dengan tingkah laku pengetua yang tinggi dalam memantau

dan menyelia kemajuan pelajar.


188

5.2.5 Sejauhmanakah tingkah laku atau gaya pengetua di sekolah menegah

memainkan peranannya dalam memupuk iklim sekolah yang kondusif mengikut

persepsi guru dan pengetua sekolah?

Daripada persepsi responden, pengetua sekolah tersebut selalu dan

kerapkali memberi penekanan terhadap disiplin sekolah yang baik untuk

menggalakkan pembelajaran pelajar, memberi kebebasan kepada guru-guru

dalam menjalankan tugas harian, mengambil masa untuk mendengar masalah

guru-guru ,mengamalkan ’empowerment’ dalam pelaksanaan sekolah

mengambil langkah untuk memupuk suasana kelas dan sekolah yang kondusif

mengambil langkah untuk mengurangkan gangguan semasa pengajaran.

Kesimpulannya, kebanyakan responden beranggapan bahawa pengetua

sekolah ini selalu dan kerapkali memupuk iklim sekolah yang kondusif.

Mengikut Hussein Mahmood (1977) menjelaskan kepemimpinan padu

pengetua mempunyai signifikan antara iklim sekolah, moral guru dengan

pencapaian akademik. Kepimpinan pengajaran pengetua yang bersungguh-

sungguh dan padu mempunyai pertalian yang signifikan dengan budaya


189

sekolah, semangat guru dan pencapaian akademik pelajar (Hussein, 1993).

Kepimpinan pengajaran pengetua mempunyai kesan yang signifikan terhadap

pelaksanaan inovasi pendidikan dan juga pembelajran pelajar. (Mortimore,

1995)

Tingkah laku atau gaya pengetua di sekolah menengah ini memainkan

peranannya dalam memupuk iklim sekolah yang kondusif adalah tinggi dan

beliau juga cuba menunjukkan diri sebagai seorang peramah dan mudah

didampingi. Beliau juga mempunyai tingkah laku berorientasi ”Relation-

Oriented Behavior”. Ciri-ciri tingkah laku ”Relation-Oriented Behavior” adalah

seseorang itu mempunyai gaya seperti, selalu memberi sokongan dan dorongan

kepada seseorang jika menemui tugasan yang sukar, menunjukkan keyakinan

kepada seseorang atau kumpulan walaupun menghadapi tugasan yang sukar,

suka bersosial dan menjalin hubungan yang erat dengan orang-orang

pekelilingnya, mengenalpasti sumbangan sesorang dan memberi pujian

terhadapnya, memberi latihan dan mepemantau seseorang atau kumpulannya

jika dirasai sesuai, berbincang dengan seseorang dengan perkara yang akan

menyentuh mereka semasa membuat keputusan, membenarkan seseorang


190

menjalankan tugas dengan cara terbaik untuk mereka, dan membantu

menyelesaikan konflik dengan cara positif.

Pengetua sekolah ini dapat membimbing dan menjadi pemudah cara

kepada surbodinatnya dengan tindakan segera dan secara spotan. Seseorang

pengurus atau pentadbir yang berkesan dipengaruhi oleh keupayaan bimbingan

dan memudah cara secara lantas. Pencapaian akan tercapai dengan cepat jika

diikuti dangan pujian atau kritikan positif. Budaya organisasi yang jelas dan kuat

perlu dikembangkan dan dikongsi oleh semua ahli sekolah. Ini membolehkan

mereka bersedia untuk berkongsi tanggungjawab dan terlibat sepenuhnya dalam

kerja sekolah untuk mencapai idea-idea yang dikongsi bersama. Budaya

kolabolatif ini akan membantu sekolah untuk menghadapi sebarang cabaran dan

kesulitan bersama untuk mencapai matlamat mereka (Schein 1992).

5.2.6 Sejauhmanakah tingkah laku atau gaya pengetua di sekolah menengah

memainkan peranannya dalam menggalakkan perkembangan profesionalisme

mengikut persepsi guru dan pengetua sekolah?


191

Kebanyakan responden mempunyai persepsi bahawa pengetua sekolah

tersebut selalu dan kerapkali menggalakkan guru-guru mengikuti kursus bagi

meningkatkan profesionalisme mereka, mengadakan bengkel di sekolah untuk

memenuhi keperluan profesional guru, mendapatkan seluruh staf untuk

menyertai kursus dalaman yang diadakan di sekolah, memberi sokongan kepada

guru-guru yang mencuba kemahiran pengajaran yang diperolehi dari kursus

dalam perkhidmatan yang telah dihadiri, memberi peluang kepada guru-guru

semasa mesyuarat panitia untuk memberi pandangan atau berkongsi maklumat

yang diperolehi dari kursus dalam perkhidmatan yang telah dihadiri.

Nyata sekali tingkah laku berciri ”Task Oriented Behavior” dan ”

Relation Oriented Behavior” dimiliki oleh pengetua sekolah ini. Seseorang yang

cenderung kepada ”Task Oriented Behavior” dan ” Relation Oriented Behavior”

selalu memerhatikan keperluan surbonatnya dalam organisasinya, dan membuat

perancangan atau program yang dianggap perlu kepada surbordinatnya untuk

meningkatkan mutu dan kualiti kerja demi meningkatkan pencapaian dan

memandu mereka ke arah matlamat yang ditetapkan di awal-awal tahun.


192

Secara kesimpulan, pengetua sekolah menunjukkan tingkah laku beliau

yang mempunyai banyak persamaan yang dinyatakan oleh Gary(2006), iaitu

seseorang yang mempunyai tingkah laku berorientasi tugasan yang berkesan

mempunyai keupayaan mengorganisai tugasannya cenderung pada aktiviti, suka

merancang perancangan dan operasi jangka pendek, mengatur atau mengagih

kerja kepada individu atau kumpulan, menjelaskan apakah kesan dan impak

sesuatu tugasan dijalankan, mengariskan objektif atau matlamat yang spesifik

untuk tugasan yang berfungsi dan membawa pencapaian yang nyata,

menjelaskan peratuaran, prosedur, polisi dan operasi standard, mengarah dan

mengkoordinatkan aktiviti tugasan, mepemantau pencapaian, beropersi dan

menyelesaikan masalah dengan segera jika dikesani.

5.3 Perbincangan

Isu pengurusan dan amalan pengetua sering menjadi pilihan untuk ahli-ahli

pendidikan sebagai kajian keberkesanan dalam dunia pengurus dan

pentadbirannya. Menurut Trump (1981) yang menyatakan bahawa pengetua

sangat mempengaruhi kualiti program sekolah melebihi orang lain. Begitu juga

Edmond (1979) dan Stogdill (1974) mendapati pemimpin mempunyai pengaruh


193

penting dalam menentukan kejayaan. Ini bermakna sebuah sekolah yang

cemerlang bergantung kepada pengurusan dan pentadbiran yang berkesan. Hoy

dan Miskel (2001) juga bersetuju bahawa kecemerlangan sekolah bergantung

kepada pengaruh pengurusan dan kepimpinan organisasi berkenaan.

Abdul Shukor (2004) menyatakan pengurusan dan kepimpinan

pengetua adalah faktor utama yang akan menentukan keberkesanan sekolah

tersebut. Beliau juga menyatakan bahawa pengetua perlu kompeten untuk

berfungsi sebagai seorang pemimpin dan pengurus yang cekap. Daripada

dapatan kajian, pengetua sekolah ini adalah seorang yang aktif dalam

menjelaskan visi, misi dan matlamat sekolah, pengurusan kurikulum dan

pengajaran, sebagai seorang penyelia pengajaran dan pembelajaran dalam

sekolahnya yang aktif, kerap memantau kemajuan pelajar, memupuk iklim

sekolah yang kondusif, dan bersungguhan dengan menggalakkan perkembangan

profesionalisme. Di bawah pimpinan beliau pencapaian SPM sekolahnya dari

tahun 2006 hingga 2008 peratusan lulus semua mata pelajaran meningkat dari

65.85 hingga 79.30 dan gred purata sekolah 5.44 (2008).


194

Pengetua sekolah ini juga berhadapan dengan cabaran mengekal atau

meningkatkan prestasi kurikulum kerana latar belakang pelajar yang sederhana

dan lemah sekolah tersebut. Bagaimanapun pengetua sekolah ini tidak

memperlihatkan sikap berputus asa, malah memperlihatkan sikap positif dan

tetap menaruh harapan mencapai kecermelangan kurikulum dari semasa ke

semasa. Ini bermakna pengetua sekolah ini aktif dalam menentukan langkah-

langkah bagi mencapai matlamat kurikulum dengan jaya, menetapkan sasaran

kurikulum yang mampu dicapai, merancang strategi meningkatkan

kecemerlangan kurikulum, menentukan dan melaksanakan pengajaran dan

pembelajaran yang berkesan bawah seliaan dan pantauan pengetua. Beliau

berupaya mengumpul maklumat untuk membanteraskan masalah dan cabaran

yang dihadapi.

Pengetua sekolah seharusnya mempunyai keenam-enam kemahiran ini

untuk menjayakan pengurusan dan kepimpinan. Analisis adalah lebih terperinci

dengan melihat item pernyataan secara satu persatu menunjukkan responden

menilai pengetuanya sebagai pengurus yang memiliki visi dan misi yang jelas,
195

mempunyai kemahiran komunikasi dan kerajinan dan proses memantauan

surbodinatnya.

Faktor yang diteliti oleh guru-guru di sekolah juga berfokus terhadap

kurikulum. Kejayaan dalam akademik sekolah juga membantu kita menilai

keberkesanan pengetua. Disamping itu pengetua sekolah ini juga menjadikan

pemantauan sebagai amalan. Pemantauan yang dijalankan termasuklah menyelia

pengajaran guru-guru dalam kelas, memastikan guru-guru sentiasa menepati

masa dari waktu masuk ke kelas mengajar sehingga waktu kelas berakhir,

menyemak buku latihan pelajar ketika membuat penilaian pengajaran guru di

bilik darjah, berbincang dengan guru mengenai kekuatan dan kelemahan

pengajaran guru selepas membuat pencerapan, memberi cadangan yang

berfaedah kepada guru selepas melakukan pencerapan di dalam kelas,

menggalakkan guru menghasilkan strategi pengajaran yang baru dalam

perjumpaan atau perbincangan informal dan bersedia menerima idea dari guru

tentang pelaksanaan pengajaran di sekolah.


196

Dapatan kajian tingkah laku pengetua sekolah ini menunjukkan beliau

seorang yang cukup rajin, komited dan proaktif, sentiasa berjumpa dan

berbincang secara individu dengan guru-guru mengenai kemajuan akademik

pelajar. Beliau sebagai seorang penyelia pengajaran dan pembelajaran dalam

sekolahnya yang aktif, kerap memantau kemajuan pelajar. Tindakan susulan

seperti memeriksa buku latihan, buku kerja, dan buku nota pelajar, serta

memeriksa Buku Rancangan Mengajar guru secara berkala. Amalan memberi

peringatan agar guru-guru mengamalkan amalan ”Back to Basic” iaitu ”Guru

mengajar,pelajar belajar” juga dibuat dari semasa ke semasa. Dariapada

pendangan guru-guru sekolah tersebut, pengetua sekolah ini dapat melaksanakan

tugas pemantauan yang hampir sempurna.

Selain daripada tindakan itu, beliau juga memaklumkan kepada guru-

guru dan pelajar-pelajar tentang pencapaian akademik sekolah, menentukan

sasaran pencapaian akademik bagi setiap mata pelajaran, memberi penekanan

terhadap pencapaian pelajar dalam pelajaran dan memberikan dorongan dan

galakan kepada pelajar supaya berjaya dalam pelajaran. Pengetua sekolah ini
197

menjalankan tugas-tugas beliau dengan mengutamakan masa depan pelajarnya

dengan memenuhi matlamat yang telah beliau tetapkan.

Untuk mengatasi kesibukan dengan tugas-tugas pentadbiran dan tugas

luar, mengikut pandangan guru beliau dan beliau sendiri mengaku beliau

kerapkali dan selalu mengamalkan ’empowerment’ dalam pelaksanaan sekolah

dan memberi kebebasan kepada guru-guru dalam menjalankan tugas harian.

Kebanyakan guru sekolah ini beranggapan, pengetua banyak melepas tangan

dengan tugas yang diupayakan kepada penolong kanan dan ketua bidang sekolah

tersebut dari semasa ke semasa.

Kajian ini juga mendapati pengetua sekolah ini membuat perancangan,

memaklumkan rancangan dengan jelas kepada guru-guru, mempengaruhi guru-

gurunya dengan cara menetapkan matlamat-matlamat tahunan sekolah dan

memberi tumpuan kepada pencapaian matlamat tersebut, menghuraikan

matlamat sekolah secara lisan kepada guru-guru, memastikan matlamat

akademik sekolah dipamerkan dengan jelas di sekolah, berbincang dengan guru

tentang matlamat akademik sekolah dalam mesyuarat guru, memastikan


198

program pengajaran di sekolah bersesuaian dengan matlamat yang telah

ditetapkan sejak awal-awal dan mengedarkan takwin sekolah kepada guru-guru

untuk memastikan perancangan sekolah dijalan dengan lancar. Beliau juga yakin

dengan keupayaan guru-guru akan cenderung untuk mencapai kejayaan

sebagaimana dihasratkan.

Beliau juga aktif dengan menyediakan kursus dalam dari semasa ke

semasa demi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru dalam tugas-tugas

kurikulum.

Secara keseluruhannya, pengetua sekolah ini menunjukkan tingkah

laku atau amalan yang cukup mantap dan sanggup menghadapi cabaran seperti

mengatasi masalah-masalah dalam pengurusan kurikulum, melaksanakan sistem

pemantauan yang lebih sempurna, memupuk iklim sekolah yang sihat dan

positif, mengatur dan merancang kursus untuk meningkatkan profesion

perguruan dan memastikan segala aktiviti dalaman dan luaran sekolah dijalan

dengan lancar.
199

5.4 Cadangan

1. Guru berpendapat pengurusan dan petadbiran pengetua di sekolah tersebut

adalah berkesan. Pengetua aktif dalam keenam-enam dimensi yang dikaji.

Pengetua perlu sentiasa memainkan peranannya dalam menjelaskan misi, visi

dan matlamat sekolah. Pengetua harus menetapkan matlamat-matlamat tahunan

sekolah dan memberi tumpuan kepada pencapaian matlamat tersebut,

menghuraikan matlamat sekolah secara lisan kepada guru-guru, memastikan

matlamat akademik sekolah dipamerkan dengan jelas di sekolah, berbincang

dengan guru tentang matlamat akademik sekolah dalam mesyuarat guru, dan

memastikan program pengajaran di sekolah bersesuaian dengan matlamat yang

telah ditetapkan.

2. Seorang pengetua yang berkesan perlu mempunyai kuasa dan pengetahuan

yang berkaitan dengan perkhidmatan pendidikan supaya dapat membantu guru-

guru. Pengetua mempunyai kuasa rujuk. Adalah menjadi tanggungjawab

pengetua untuk membantu menyelesaikan masalah subordinatnya. Jikalau

masalah seseorang dapat diselesaikan, akan membawa kepada keselesaan dan


200

kepuasan orang itu. Subordinat akan lebih menghormati pemimpinnya bila

pemimpinnya boleh menolongnya semasa dia dalam kesusahan. Kepuasan

seseorang pekerja akan menyumbangkan tenaga kepada organisasinya.

3. Pengetua perlu memberi peluang untuk guru-guru meluangkan perasaan tidak

berpuas hati kepada pihak bertanggungjawab mengikut prosedur yang sesuai

untuk mendapat kesefahaman antara satu sama lain.

4. Pengetua mesti memberi penekanan terhadap disiplin sekolah yang baik untuk

menggalakkan pembelajaran pelajar, mengambil bahagian yang tinggi dan

menggunakan nilai moral dalam menangani masalah disiplin sekolah

memandangkan masalah disiplin telah mencapai tahap genting pada masa

sekarang.

5. Pengetua juga seharusnya memberi kebebasan kepada guru-guru dalam

menjalankan tugas harian, mengamalkan ’empowerment’ dalam pelaksanaan

sekolah, mengambil langkah untuk mengurangkan gangguan semasa pengajaran

supaya memupuk suasana kelas dan sekolah yang kondusif.


201

6. Pengetua seharusnya menggalakkan guru-guru mengikuti kursus bagi

meningkatkan profesionalisme mereka, mengadakan bengkel di sekolah untuk

memenuhi keperluan profesional guru, memastikan semua staf menyertai kursus

dalaman yang diadakan di sekolah, memberi sokongan kepada guru-guru yang

mencuba kemahiran pengajaran yang diperolehi dari kursus dalam perkhidmatan

yang telah dihadiri, memberi peluang kepada guru-guru semasa mesyuarat

panitia untuk memberi pandangan atau berkongsi maklumat yang diperolehi dari

kursus dalam perkhidmatan yang telah dihadiri.

7. Seorang pengetua berkesan seharusnya tegas dalam membuat keputusan,

prihatin, bertolak ansur, bermatlamat, bertanggungjawab, sanggup mengahdapi

risiko, peka kepada kelemahan dan kekuatan dalaman sekolah dan tepat pada masa.

8. Mempunyai kemahiran berkomunikasi dengan komuniti luar seperti PIBG,

Lembaga Sekolah, Pegawai polis, Pegawai kesihatan dan agensi-agensi kerajaan

dan swasta. Berupaya menyelesaikan masalah, peka kepada persekitaran yang

boleh membantu dan merosakkan sekolah. Tahu macam mana mengurus


202

kewangan, mengagih tenaga dan sumber, mampu memandu satu organisasi ke satu

hala tuju yang ditetapkan.

9. Profesien seorang pengetua boleh dipertingkatkan melalui kursus-kursus seperti

kursus kepengetuaan di IAB, Universiti-Universiti, Majlis pengetua, JPN atau

Kementerian Pendidikan.

5.5 Cadangan kajian lanjutan

Walaupun dalam dapatan kajian jelas membuktikan pengetuanya

berkesan. Kajian ini hanya diskopkan pada peringkat sekolah ini dan hubungkait

dengan tingkah laku pengetua sahaja, sebenarnya ada banyak lagi faktor-faktor

lain yang akan mempengaruhi keberkesanan seseorang pengetua dan pelbagai

pengkaji mempunyai pelbagai pandangan mengenai tingkah laku, keberkesaan,

dan pencapaian. Walaupun pemerhatian dan cara temubual digunakan ia masih

ada limitasinya untuk responden menjawab soalan dengan baik.


203

Didapati bahawa kebanyakan pengetua adalah dilantik oleh

Kementerian Pelajaran secara umum, mereka amatlah memerlukan peningkatan

pengetahuan dan peningkatan dalam semua bidang pengurusan di sekolah

supaya dapat bertindak dengan penuh keyakinan dan berkesan. Sebelum

melantik bakal-bakal pengetua harus ditemuduga dan menjalani satu ujuan

untuk mngenalpasti seseorang itu berbakat dan mempunyai ciri-ciri tingkah laku

yang sesuai menjadi seorang pengetua yang berkesan.

Adakah benar apa yang digariskan dalam kontek Standard Kompetensi

Kepengetahuan Sekolah Malaysia (2006) itu akan melahirkan pengetua berkesan

dan cemerlang dan adakah pengetua berkesan hanya bergantung pada

pencapaian tiga tahun berturut-turut. Sekiranya mereka dapat mengekalkan

pencapaian yang tinggi di sekolah dan memiliki nilai profesional, pengetahuan

dan kemahiran, adakah mereka dianggap sebagai pengetua yang berkesan dan

cemerlang.

Walaupun kajian ini mempunyai banyak kelemahan dan limitasinya,

diharap kajian ini dapat membantu dan mendorong pengkaji-pengkaji lain yang
204

berminat renung balik dan mengenalpastikan tingkah laku atau gaya yang paling

berkesan untuk mengendali sesebuah sekolah.

Anda mungkin juga menyukai