Anda di halaman 1dari 82

J-

1l C.,TO B U J C,KHUH"C::,T Ii T 11 T rpA-Bi\.;Kffi:. ;29

MEmOBIIT,A r~p.AllA' (Miscellanea)

, 'I(:J:Q. 16 1987

P~a~U'm)HM. o®pp

IbHJbAHA AJIEKClIfi, ,p:YDlAH ,T. EATAKOBl>IJn, OJIT'A~ItPOJE1?~E, MgO;r1,PAF HETPOJB1Hi, CJIABEHI.{O TEP3IIR" HEUAA cl>EHiFi .

O;J.TOBOPUH- vrel~::t-JJiIl"CJIABEHlCO "TRP3Mfi ,!:tllpeKTOp, l'h::TOP,Uj'CKOJ;" fl'ac;-nlXYTa

IIPQCBE'XA l&EOfFA.U 1988.

INg,'TIT'UT .D'HIST6f'RE DOGUMBNTS

T0ll.1e~29

"

MISCELLANEA

Tome 16 1987

Cpintfe de reda,ctian

LJ[UANA ALEKSIc;' DOSAN T.BAT'A1).OVld, OLGA ZIROIEVlt, JlAI_ODRAOFBTR'OVlC,' SLAVEN'KO TEF,ZIC, NB'NAIi lIBne, "

R~daGlceUli en GOber SLAVENI{O TER-Z:IC Diirect~,'(j:r de'l'Xtlsti'tu:t d'hlstoire,

. . .) ~

PR_QSVETA BEOGRAD 1.9'8'8.

-,

KATAJlOrH3~1J;lHA Y UVBJIHKAUIIJH (elF)

"

I

949;71 1116/18" (093.2)

,MEIDOIHITA rpaha = (MisceBanea). - BeOI'jJ::lJ.l.:,Hap-ma KtMwa,

I95~ Klb. ;~4 em .

KH. .. 16 I O)J,lrOHo:pfB! ype:~ CnaSe;H'KO I,epaHlt - Beor:pat,IJ, ,:' npocaem

, '[:fJTJI..J 19&8. ;_ 181 .CTp.. - (I'paba / IkTopHjCKH HH!cTHry:r 1,

~&~. .

IlK: a, XpBaTGKa - I:iC"FOpnjoKa -rpaoa, ~7~8. Boo,

6. Xana-Ilponanosa Qy¥Ul; J8.14 - HCT.CipHjcKa rpaaa; lB, )J.\.'yjoB'H'U

)KHBOjIIH (l!:Q.8-187{)) - "MnCJIH ocaetUreHCT:BY" •

CAAP.JKAJ

BOjUH C. ,D,apHfl, 3anuc1tU14u 'K:pajuu.l1~UX lC)looea y Kapno ea« KOM.

ze'Hepa.Jtary 1668-.1738'. zootl.J:f.e . 7

I'narop CTaHojeBlln" Ilonuc .c'ca:H.0'8HUUlT8a 1.1 3eMJbe yofuoAiunu

3aiJpa U3 1756. wQU1cfe 49

C]Ja.BKO fanpHJIOmrn, Tpaba 0 XaC;lu-IJpodQ,H.06.oj 6ynu 18.14 .. to-

dUne 127

JIaTIHlKa nepoBHn, nMUCAU 0 OB'eUl..fe11.c:rBY'" _)fCU'(UYjUH(l )Kyjo6Una. 169

·3J?9(497 _12)" 1756" ".

\

fJIHrOp C:'fAHOJEBHR

_ DOOllC C"JAHOBHlIIQ:,TBAH 3EMlbE V OKOAHHH 3AAPA 03 1.756. rOAHHE

BeMffi€: ocaojeae Qll. 'fwa.l:Ka, if ~p'l-rj·e-M'e ,,ll,Ba:' uOCJl>€'.l¥'Ela ilVlif!e-:ra'lK1r -rvpcaca patfi .. (1684--1699: tH 1714-1718) ~roGB~Tajy npocr6p .oll .o:iw~ ffmi€;. 3a}J.pa. ):1,,0 I~HlI-HHt;, Emt;ar 111 RivlOTdK0T, f:E\aQ '.RJ;liIi@ (liNG Tpoeapa, itmOeH'HKa, Cr{'pa~HHa 'II Ma'KapOI<:'Y,. Tlpeeaa ·}.,1J!;era-qKO j rrporrjean '9pane 3eMn.e aa TOM rrpocropy o:6Y'XiSaTartre cy 228685 'KaMIla, !Kdj¥ je 'Dpeiww mIo;IJ;ll:je.Jlll1.lll l'CleJB~a. 3a 'TY ;3'eM1I>y IOO'P8(I5,~Ha CY. TpiH !l:(a:raCTpa, /kBa panaje iM !I'I(;:)GJbe,n:lB11 rITCic:rrrrJe ,MJ1.€Tal)lKOI' oona:jafba lli\ll,'o1'elKotI' 1717. rO:J;1iH~e. DBa Ta 3.€!M1J>a ornanrena ije AP~aBHOM I1 1JO!D;~1j~'llieHa' rC-eJJ;ia'UH~ M3 fHa j(opHmne~e. rla-'llY 3ell.'l:JJ~y IK()pll'01!l\}1ll..liff qr FfIJIall'3JI!H ,;IJ.ecexml'r [{t. 'filJ3iBapli'rn¥. 3e.M:Jba ',[laTa MGt l'iOOp;Hmli'eH.e Iurje Ice,MotJIa n'pqn;a'D,lli, iH'li: aa.rrG..iKrH:llH IIOA XH'ITOTfiKY_ IIQillTO' j,eraaCJibebHiBi,tH';e· rnmo [to MlY.WlKioJj JltJiH~j~H, Y \c;illj1:Jaj'y IDYMHp.al£,a MywlKe nose .30l\i'iba ce -spanaJ,la ,:;m;p"~alJ!H. j<acfl.l.Hlje: •. ,Ha{;n.'e~e je rrpomapeao ~H na )l(eHiclW' TIOTOMiCmo..IJ;:H.p, XVIII ~jeK y .n.a:JIMa~jiH, Jey _3Hauq 6oPge .aa 3OMThY, aa lb-e1fy. na:.D,ljeJlty H Ilp€]JaCrIQ)J;jerry. )I:qlCr'l/Meaa'T 'KipjR- ;o5da~myJeM ,HaeClIao je nOiB~OM IIlO-

A5ene 3eMfl.e ~ '3a;D;a;pOlW.MKPl;fj y. _

ITo je~H~M JJ;oroytMeJfllY 1M3 Cp~JUilHe XVIII 'BHj:e!I'\.a 'Y OKQ[I!llHH '3a,.

Apa r6mlo je 93 'Hac.eiba, -y~a:JBeH:a je.o;.Ho olD; ]1I;P'y:.::bt D,El.. Je;rt/He no met']:

MiH'Jha. ~GTOl{aTOrrallK'UX !H~CeJDa· 6mw je 39,IIpaBQiCJl'aI8IifHX 17, a, Xmi'Jewi,HIIX ]0. KaTOJ1:Bll(a je 'Pf:UIO- 15889 )JG{'I'ema a npaB'BOT~alB'HlH'X 8541 ~aHOBHBK. HO>;H~'ITWM XVIII BrHj~Ka 'lqJ0ll3eHllilB3J[O ce na Ije 'Y 0l(:OJ1iI1iHiH 3'a~pa [00]'1'0 99 OO~ ;t<laJM.rt~. o~pap.nlBe 3~Vlme JI _ 29 7n~'C~aBOB'ffiHIK.a •. Be~ tllH!;la c:effi}'cKa',!1;piKana Je '3eMmy 6es UOTBp))l;e .UITO je 'OI1Jlo. cyrn~OTH!O aaK,oli'y. 3anna.u:8;o rje n.paiB'll xaoc V norJTe~y K:opJ1lWnel:ba -BeMJI,e, Jl;a r6n JIIlI1pa!BI1J1I.a 10 craase B'E'J.r:reIJj~j\a oe- O!.UJTYIJH.JJa .aa 'aa:PaPIFI'Y 'PecPOIp~ly .

. Ap:pa,ptHH aaxorr )1;06110(:) je ~e [IO re'H~pallHOM IIpO~y wpan- 1.iOOKY' rpr3M.a'HrJljy. 3,aJ_Kou. 'OIU 28· q:nalHolla o5Hapop:oBaH je Era ,UPelJ.BH~ oeHIlM Mj,eCTIfMa ~q_ '!l:C<Q::a'Ce' j'FfIa M:J'eceUa 175-6. If'O;JJMIH~, HalHTWIrnjaH!C1KOtM H xpBaTC&O~t Ij~Hl1~y .3aKOiHOM. ce 'P¢'I'Y.Jl'lll!ElY npasa U oOa!B'83e4?e'y,rn.alI.~a, IjWel'p:sa H JKOplII0HHjKa 3et.~Joe. 3aatO!H 'HfIlj-e ,D.O'l;fflO· imrK.BlKlB'Y ,Q,J1aK-, lIlany '~eJba:qHMa. ceJibaK j,e-~ro;o6Ii"o .J;llI!3a ~a'MJIa. :3~lbe n:o qJlaHiY.n{}Ma~ mc'DBa. IIPIlJlH'Kr(),'M J]o)1,'jeJte 3eMJbe R3Bpmen je [[{)[fIJJ:: 3e.MJM1IllliUlX napUEma rHp;'OMahnHCFa::Ba. Oq~ P.eDff'OIH8:..lI':EI!HX nODI-DCa, TaI{lHlH'jre nPO:QjeH8 aa: no}e,llJlime p,ePBje M qJID"aBy )I;SJIM,aqHljy, y npaoj, :ntmo'BWlHH XVIII B'Hj\j\R!a' iUfje. :n03F1'al' lfHjep:i,aH rronac 3eMJ;E>e .u my)lJfl.,n;or:[~.¥J\.1:eHa1" W 1756.

49

HaJc~aD 1JI6~O:O:OM.:rro,a,Jene 3e..'A:J::be, Mrot{e ce loM:'aTp:'8.TI;f ,IQOOTIYHQ ITlgY9Jl81H1,1f.M. TtllM 110ifIiHlC9iM o6v)CsaffeH'O j',e. 23 ;nctGeJba ca 1'5'5'0 uopo:IJ)m:(a lH to 4C)o·· eraH"()j~RM'Ka. Y;rraAn~HBa Ije pa'3JJiHIK'a lH'3Meby lIlpoIfjeHe 1Ha~e-.rna y ~OIK~~e~"Iy,

y ~kiQJ'eM- je p:l1{j'eQ "0 92 _H8!C€'Jbq" 1M iimmca 'GeJ:Ia '113 1756; t.0i~He:. Q'tI:Hrzrenao, 'pa3;rIil[~a m:rol1HtIre O"DYl.na nrro lOy rynoDllllOY [HE!: 1156., 'HeKO~O aacen,a l1'OIl'H"ca:Ha 'lJ{ao 'j-eJl,'FFO 'ceno, 'Io 'j,e rOMJlO V 10Ma!A!Y ca M;llella~pM [lOJIHtl'HJKOM rp.y~ail:ba 'fIaiGerr:.81 'Y Aa..n:lJI.&all!Hj~.1. V nOI1HcHI_Ha:o~ffia [FlU 'I 756. - T~:tme iHI'''Jecy o6~aheH~ 'q3a llaJreTha y OK!OJIrllii"ild. 3a.r:r;pa,

,UI@KY'MeHaT' je .1l3 Ap';i:~OII" apxaaa y J3eHeUHju: fAl'ch1vio d~i State di Veneaia 'cep¥ja Provvedatort general] in Dalmazla e:t Alharna, filza 596); UOrnHCH ey ypanerfl;i ~3Bp'CHO amH.C'f'pa:!H!liliUe 'TeKci'a mIU:eey' YPM1H{) 'OJIco:*eHe. Y -normcif 'IOBaItor 'Cerra, 3aJ'llYTa: iQlO rH't'!Ka cl'pa~a IDOTIlHiOa .,upyror nacersa. Ilourro 'je Ba: OBaJ,,,dJ jCTpaHH'qI-l T6K\C;Ta ':Y'I']lfCaHq RM€ iiiaJcen.a,

.1~Je 6lino 'h~iWKO T3"1!HO 'C1I10)1W1lli, IU'l0 ,TeWCT •. MjepulllIIl,'li 'Iff nOillHOJ1IDa'tfli ~IiIllJ;IH cy OJ]" IKyne zro rrq7Iie"op: cejra :z1,O eena, nonacwaana 6p,C)j >rJnall'IOBa !lIopGlJl.lIl:I;e' rr riOBp:I:IirmJy ;n;O:D;[.fjen.elIe '3®.M:Jbe~ '.Jl:Ba (I<:8llI.1!lla no "P.)J:lfBIM ::Ka:lKO " }e nponacarro Tpuj"IaHHjearo'lll 3.a:KOHo¥. ITpeMa T()M!e, nOIIHJC lee MO)l<e lC.M;alrpal'.l:ll 'lIlOllfiYHlo, i!rwy:w,atH:HM. Jfocroje ,;o;iBU lHa'Ci.iIOlB-;a: ;o;'Q'KytMeFlTa, HpfBfH nOJD; ;rllMeHm.-r.: "Nome delle vdlle che sana state catasticate -del contado .di Zara" , l~fKymI.O 23 nacen.a. iIlOlfrntc ceJlla· 1ll00KJIana lee' ca 'J!p:yrr'U!M .. sraonoB0M H3V3'el3 ¥ ,Il,lBa ',cny!;Ja:ja. Y 'JIl',PB'Ofu: CmIDKY" 3eM!y,H!.HIK. 'je 1~IIlpK:"a'H .acao j~~H'O ceno, a "If JJ.p'yro.M TIoDllrey 'K3P ]J)Ba. 'fi'8JOeTha;: 3eM!Y!'l:Hl!K" c.eJb~» H .3euY'if'1Jt11l\" AJ.J15~HJJ;:H~. Y tnpBolh:!lHaCJIOBlY 1'l.\3" Pa..:qamR!HoBall; ICy 'yrI1lH10arHte. III ,n;,o5pe HO.Jl\e .. ' ITD~OHBaq je ;JL,iU:-BHH iaacen,a -,IliHJCao na ::ETanlrnlla:JJ:idKoM je.3lJ!I<;y. Ja 'caM . Y3 J.i"IaCen..a -.Ra l1llaJ1IHlJaHCKiOM. ¥3a:tpa~U y.MeTao, lHiM:~Ha na cpIlqJ(oxpBaTCKOM' j,ean,roy.

Ilonac TIp'V)Ka .. \lorY-buDd sa UlpQlYlJalBa'H'.e-Hl143u rrpOOJIe.Ma, OJ! [10- p~A'J.IiUe ;IJiO anaOCO,lI,lHeBfHoJ' )l('HlB9:r,a: myl"lJ,'H. Y npoojefKW 'ilOPO'J,1;HI,1;a 'joe. t5PQ.JauJ.a meet tlJIal'IO'Ba,. llc.1"HlHa, ·3aOHJB:em<ena. ley [leT (i::r,Oi\fa,fiHJtH::T'.Ba ca j,ejmHHIl\I1 llJl3\l:'1:0,M:, i}f 37 ca J1jBa \urana. BRJIO je -R -'3~y~.X rropozraua ICa. ,~2. - y'Eyna'Ha an.n ;SpJloQ:i\&ane_ Be.rulii.:r:.rm'3. rH,a!ceJJ:>a IBa:p:P.fpaJJ;a'je O!Il. 24 HopoilJ.Hllqe ,llO 6:l:I.m~y 2001 Utyna. Bpoj 'CTa'lIOBH!H1l(aH31.ceTh-:;l. rHnje-'~jeK '3a\BIHiOM.'D on 6poj.a 'riopOp;l1Ua: ,qta.HIW:8aq 00 26 ll1opOJliI1l:~a lHlMao. je 411 c:ralJIO!BCH1HiKla, ,ll;oJ.( je Panrrane oa 24 lIO,pOJlIHn;e' ,6pojano' csera 1451.lGlT!eJba. [I8.IIKOllinatHe-lea 63 nopomme. IJUtailO joe 240 !cTM,'(()lBBl~a, )I.QK' je q;,~mrtfjal<:otBq

oa 36 rtQPop;,nna ~pp_6jan6 297~yb..alHa. MeJJty iHaJjP.po;jlmja ~meellia crra~a:JJiH oy TiIll-b .(lOOO). Bpaaa 1(990), lieoFp31,ll; (815), '~\I\J(ollIa;H (:730) era-

'H'O~HiHKa ~ - "

KOPI4c;,'H.Q..JlIi 3eMJbe, 'PO:lIlfliO roy )l<MlB'J,eruH. 'Y eeny Y I{oje.1'-i )cy dPpa- 15lJIB3JIH _3eM:JblY, Y icnyqa;jy !K2I)J;a HHje. -6nJIo ',Il;'GlBDJb'HO aezrrse aa cse *Mren,e oena, rHl3"B!jebR-D'M. 6p6j~ Ic:eJba&a LII;o;njeJD"l1JBaH..a· 'ji€ 3eMJba (If. 'CijiGjev:r.UIW· CeJljl'j/Ma. Ta:K.iB}J 'npnMiJep!H: CYp1rj€'l1IQI._ Tart<,o· ,~alHaecr nO'P'o;O_.HH;a 10.6 ITal<::Q-mllia'HR ;o;P)K,a:Jl'O j_e3eMffiy Y Bpaara. r,~ICOb~i 'H)~llq:)J]iHlKO n01Po~!fl1l;a~.

BH:OIJpa,n;a ,o6pabHlBall;D- je '~eMJJ:>V 'Y BRailm. .

_ 3eM.rr.a je ;Q.aBa:tIa U:Ia JK{)pRIiUfie}b~. ca llIp'aBOOd -OTI"1YLIa (con lauderrrio), IH 6e.a npaea 01Jl{yna_ {senza 'laudemlio). 3eM1ba. 'f)~ ltI:];IaBa .. o'nK!Vlr-Ia" ?rJHlB-HOM; j¢ .seaaaa '3'a 'pa3H6 'Cnym6e ~ao 'ffiTO cv-carica di Caip:irtaa1.u .• chies~,RarQCb', sargente maggiore. \It C.J:IJlit.liHo. TlIl 'K0.P'JIPIf-1JH~I'[;3.eMThe J1)M,aJllH cy aaarno Bene .naprrene Hero iKMeFOBR,' 'qaK J{ )J;O 2'O()I xasena,

50

. -----~

V 'aeKKM. Hal0effiHMia, HCTl<J!~~, :a,prro plfjeTiKo lH.a& Ce, -f£ no- _Hem '3aCJllVJK:HIf

m?'ab~'IlH" ' . -

IT0-!,'pe5HO je pqjalOHHTH 1IJ.00mfC qTaH~iR- 3eiM,yIDmi:-An:631H'.q1H.

BemlIHa Tara Cl:ZtiHoBHliilInrflBa lOy CrrOBeHH. TIK my,rw: ICY, IY'I'JHllBHOrMj, tiIop»-" jmr.J{-O!M '.H'3 lJaIJ(03Baae MJl'eraoc.trre AJIi6a1H!Hj'e (Albania Veneta), -IKO] a je ooy.~.B.aTa.rl'a. 'lle-PfHTOpHj Y li'OTQB-O uHj~m~:«-ata;3JIlJa:;e llpHe rope; .D;o:6ap l.BlH'O XepTI;_€;fio-mme n nese ,Kpa!jeBe rcj-~ep;ae Am6~j~,,[1pUmEKQiM'_ poo~ noRHea, l\J[rrt!{{aHH CY' HX 1~C_H;SaJIIH KaQ ,A.n:6alHUe; H:a:RO to I HH no IHlMeHy. H!H no 'ITp('.3HMefH1Y lH:(flj.ocy 6.H:JIH.

llpI!JIHKDM o6janJ:&l:IiB'a}&a ~g.BOI'tU1KvMeHTa.f Halctt:oja0 i0a1M_ ~a y Tex~ I"

J:m{tJ~aM ne;rne;n:y6YJ'le;sijlepa:H opummmny. Ca .mrrjeBe CTpaHe TetKcra yJrJtH: .•

can je 6p-oj 'qnaHO:B,R_ illlop0,lJ,i.H.n;e;3.aTIIM IMMe \u"OMatM1-:Ia, 'flOllpJlllUffa ~Mi.[b'e-

IGa npaBOM _ O'T1~a, .H 600 %era. .Ha KPa'jy, ru0J:l.py6pHlKoM }[1 tutto ~Je

y1mynHR lloBpmr~H.a - 06n;je Bp!OTe 3e1M~. iIloapIllllliHa 'j'e pa;qyH3Ta y [la;!I,O· emol<:,a'V{ \Ka;A;IlIIirfMa (earnpo padovano), Ma:pT,ff~~a' (quarto r Ii - i'a!BOJlaJMa (tavola), [J,i'l;D,OIBaR'O'lGi. I<a'MII H3HO'C:FIIQ je 3862J2_7, ,m~' KB,apar je-qeiiBj:i'11ima

~ili"ma. Ka;;wr-!H:Ma- 84Q, :a. 'HEap-aT 2m T'aBDJIa. Mne.:al@Ka TaiBOna_lt1!3HQlCHna

joe 4,:35 nr', a nanonaascnca 4,54 m1.. y (~TBa~ .lcBat1Ka - p:yr6p;rma lIMa -rptH ~(lOnOfie. ,IQaO llIT'O .'cy ITtQIJ3p!llIlHlJ:Iic_f(e i¥:jepe ~A uHajmene J];O I:fallM8l'be: !Klh'WJ,;

roaapal' H TaB·alIa.' •

P;,oKryMf¥Ia-r crrana y oae pajerne nonn~oe iCTarHOBHI1iirnBa ill 3eMJbe; K:OIjlMI oTBapajy ,troBe 'DeMa1.1OKe ~e, 1:N:)'J1ffB'a sa je,!l;a-a ,}'I:eBeiJ:iHiJGI_ -npocTOp. Ca Ale'MOypa:cpOKor \Iff npHB'J?elll,~lIO'l' rcTaHO-BHWTa lEbeJJ'O:l:Ia IapUlj'eJ)J,Ia'OCT je or_POMHa.9qer0.m3-i:lTH je :lJ.'a ne IH ,,r(P¥ilUi 'HeTp'a~a~ ·;lJ!.O-UPHI-Ul!je::mr np_oy~ -qa'JBaIbY 'CT?HQP''HHi!Ifl1B.a Jill rtOJI,:<IDpnB_pIe,Ile y oBDMe oIi::pajy.

-

51

-PER:IL CON TAD 0 DI ZARA

CATALOGO DELLE FAMIGLIE DEVILLiel. OKE 1I$NNO OTTE-NUTQ LE;CDMPETENl'I INVEstITE, E CQSiI1rURE DJEL NOME DE GRAZJ,ATI, A CV1 ,PARIMNTI -:SISONO . DISTRIBUITE LE RESPETTrvE~ INVESJ'ITE. IL TUTTO PER D]SPONSlIZ[ONE' DELL'lLLU8TRISSMO" ET :ECOELLENT.ISSlIMO SIONOR FRANCESCO GRlliMANI FRQVEDITOR GE:NERA.L lN DALMAZIA EI ,qB~NrIA.

. , D1\ ESSERE U'MiLIATO Au.:.~.A1PPRnVAzloNE . , .

DEIL'ECOELLENTISSl:MO SENAT.O -

s. CASSAN (SUKOsAN)

1

2

Dlsposizione delle puhliche -
terrre
, - ...
sema
laudemro lin.-t~tto
J 4 5 .6 7' 8 9 19 11
- 12 12
12 111 12 In
6 IS
14 14
8_ S
26 26
14 14-
]2 12
8 8
14 14
8
10 50 10 \SO
.. 162
14 ~ 192. J4 -
16 ~ - 1'6
-
10 - 120 10 120 .Numero delle anime

11 V.idBarba

..- .

carnpi

11 Giacomo Bersich

3 Mate Barisich

7

4-

Mate BUEz;Ql

13

Toma Cichich

7

Gaspar' $ionkh

-

Mate Cresan quondam Giure

4

Mate Cresan Vechi6'

7

Marco Cresan

4

Mio Chrechich

5

Giur.e Chreehich

, 1

8

Ante Chrechich

5

-

S:4

--- - - -- - - -- - -

'"
J 2 3 # '4- 5 6 1 8- 9 10 11
.
1 Lovre, Dian 14 9~ - 14 98
-
0 Martin Devich 12 12 -
12 Gbergo Dresicfr 24 , 24
,
7 Sime Drasich, 14 2 14 ·2
"1 Mile Erach 14· 28 -J4. 28
Toma F :ra.tl!fCh 11 3 HI 11 3 111
7 SuiZZa- Gerdovioh 14 24 J4 24
13 Ive Gasparovich 26 '10 26 10
'1 Gi,adl'e Gasparovich 14 94 14 94,
, 5: Gher:go Giacovaz to 100 10 100 '
-
u Gio.sif Giacovaz 26' _.,.-. )6
12 12
6 Giure 'Gracali'ch 12 12
5 Mio Levacieh :9 2 105 9. 2 105
4 mure Letine. 8 8
5, Toma Letina 10 ~ 10,
r
9, :Sare Labus 18 18
12 Ivan. Marinovlcb 24 I 24
-
.6 Giosif Maril]lxwi ch [2 101 12 ,101·
6 Sripan ~arlndv.ic,h 12'
7 Sirne Marinovich 14 44 44
1:1 Mal'e Matosich 7 , 3 [68 7 J " 168
I
J Stipe Matostch 6' - . 6
,
u Stipe MHosevich. 22 tz ,_ 22 72 ,
53
,;
" 1 2 '3 4, 5 6 7 8 9 10 ]I
6 Ante Milosevich ~ 12 ~.
6 S.iime Milesevic1'J( 12 ~ 12 -
~ -
12 Mate MiIElsevic11 24 14
9 Giure . Marfiaovich 18 r .......!, 1&; 1
5 IV,an Merieta 10 .]5 10 15
,7 Sime- M?rtinovaz 14 -82 14 82
12 Nicola: Martinovaz 23 .3 149 23 2 149
14 Mio Mar:tinovaz .28 - 67 28 6':7
12- Pave. Medieh 24 20 24· 20
9 Sim'e Novoselich 18 , 'IS
12 12 -~
22 22
4- Marc@ Nedl;ich .8 78· 8 78
J Giacov Poboraz 6 165 ~ 6 165
7 Tqma Poboraz 14 14
1 Ante Protich . 14 14
9 Ghetg6 Pisevich .18 - 18
.
9 18 18
2 PasicH 4 10 4 to
'9 Pm'dan Pasieli 18 :18
6 Toma Piglusich 12- 12
4· Mile Pigliusich 8 8
'8 () 6
'. 3 I'Ve 1$ 90 16 _90
..-
l
54
• i ..,_-_

2 3 4 5 6 7 8 '9 io 1t
Liica' PE(1iieh 10 ~, 10
MiIie Pavich 32. ..4- - 32
- __ - -
lve P;av.ic;:h: 10 to -
Toma Perisich 30 30
lyan Perkh l4 _, 14
Gios,iE Perich 12' 12
,6 P1:llve Paulo 12 U
5 Vuoo Raspovich )0 1 10 1
12 Stipan Raspovlch ~4 16, 24 76
2 Giure Raspo\lk,h. 4 4 -
:3 Giosif Raspovich 6 '6
'4 Jve Raspovich 8 s
5 Sirne Sibuda 9 3 no 9 3 17,0
"
1 Bare Sibuda . 4; 4 \ .
5 Visco Sudiona .10 - 10 -
3 ~arco Solup- 6 6
14 Mate Smolich quondam Stipe' 28 41 28 47
2. lorna Smolich 4 4
_ll ,Smpe. SmQlkh 22 221
1 Iv~ Smolich 4 "4
S Giacov Smolich 16- 16
~
4 Marco Smolich 8 100 ,& lOt;)
.55 , ..

- I

~ 2 j 10
4 5 6 7' 8 9 11
14 Mate Smolicfi qudndam Filip:Pf;l 28 . 28
-
12 Mate Staun - 24 iOO 24 100
Stipan ,"- 22-
u Stann 22 roo" rOO,
6 Mate S toianovich 12 12
.
8 Marco Siohich 16 ]6
6 Bare Sdrig:na 12. .12
8 Anton Sdrlgna 16 16 16- J6
-1.1 Ante Titlrbariu€l 22 - 22
7 Mate Turbarina ]4 14
-8 Mate -Velisla;v 16" 16
15 Mate -Vicinovic.h 30 . 30
6 Mt0 Vesil n 38 12 3,8
6 Siaae Arbanas 12 12
2 "Luca Smolich 4 - , 4
6"1 -
J HJWpo, Basich 6
-2 Marco Rucavina 4 4
3: Giacomo Peticich 5 .3 l30 - 5 3 ]:30
'3 Ante 'Baris:iCh 6 6
3 Mate Ctchlch, 7 '7 -
Per Ia carica da oapitaniato 8 ~
Gioan Filippi 16 16 -
S6 - fiu:riuiro. de:He . a.I;1i:Qi,e

TORImTE {TURAN1)
j)i.;;p.osjz i0_rle <I-~Ue p.u1?Jie,he 1:\erre
. .
-senza
con. Ha:udemiJI; ialtde:wnio in tatter
S 4 .5 6 7 [8 9 10' H
carilJi'j:, 3'6 1 36 ~
14- - lA
.24 .M
9 3 198. 9 3 ,19&
~
12 12
15 t - 6 1
.. r
20 16,
"
16 lfJ
8 - 8
16 1'05 16 10'5
'20 24 2D .:1.4-
1'8 >J 1'8 7
20 10 20 10
18 24 18 .24,
13 3 37 13, .3 37,
19 3 12 19 3 12
Hi 40 10 '- 40
8 l$P '8 139
-.
[8 - 71 18 7:'1
16 45 ]6 '4:5
57 :2

1..8'
'7
fl.
5
:6
..
3
]0
8
4
8
1.0
9
~ 10
9
7
10
J '8
4
9
8 Ante, MiIovaz

Ante Mandich

Bare' Pit;:ch:ian'

Bare .MilcQvfu~

Giure Pedisleh

Giacomo ,Sodich

GheIg@ J~obkh

- . "".' .

.Gheirgo .Blas~ch

Marco Blasich

Mattia .M.arovich

NJ,attin 'Otvall~li'"-

1 :2 3 4 5 6 7 S ~~ . ro 11
4 ~ic,ola QPY~icJi 8 2 - 8 2-
6 Frane F.{aca~, 12 115 1_2 115
2 Marto Miaili!C!h A .2 - 4 .- 2'
:8 1.6 - 8
'7 Sims. \]3ausevic.l1 86 -13' <~ 86
10. Sirae MilcQv.ich 20. 1$ '-2.0 1:5,
- 1 Mar-tift Romich 1-4 41 14 4:1
5. M;srli'l1 Ravlelich to 10
to Nicola l?avelieh: 20 1 36 20 - 1 36
I S,h'JrroD lPavel!iCh 14 41 14 4J
\ ...
4; M~rt:6 CQITI;ai"ich 8 a
5 Vi.ce.nzo Comarich 'ltl 11':)
4 Toma e l'rafeHb Os~t¢ic}J ,8 2 1'11 8 i 171
.5 Pere Gliubav:ich 10 112 l'tl . i'32
3;5::- :3 ;; 3$' 3- , 3
~
;6 Yid VidiiliS 12 137 12 LH
,- 7 Slme . Blehich 13 3 3 , 13 3~ ·3,
- .,.1'''
6, Slme Bctr~k:h 12 54 '12 -- 34
-.
11 Sim~ _Ma1ti~1 34 .2 34 2
.5 Ibm:;. .Belich ".- 10 10.
5 VUCOi .BeBeh ,10 io
13' - , 6iL -26 2' 61
3 G~pv:qni . ZLlli~IiQV11ch 6 . 0
capitanio dena. vila 8 8
-
58
'" ,.
l -2 3 4 5 6 T -'8 9 to 11
parooo 29 .2 29 2
diiesa 29- J 29 1
eredi Derrico IOo. 1 48 l(}o 1 48
Francesco e Iratello R9tt;:t JO 30 $,5. ~itl;PPO E GIACOMO (FI~lPJ'A[~.OV~)

Nunr~ro deBe anime

Disposizione' ¢dJe 'pubUche terre.

sulle anime . con I~~demipi

senza Iaudermic

in tutto

Anton JB,a:ta:s

16 41

campi

16

47
2lJ4
3 291
3 1~1
I
10 12 Giure Barbarosa
12 Duiam Bersich
~ ¥arc9 'But'z.;<Jl
til Ghergo Banisieh
., -lO M~o, 'Cusinovieh
to Rocco, Cusjncvich
U 24 204

24,-

~ 291

7 -. 3 191

7

20
20
.20
22
l~
18
14
6
10
26-
,
12 20

10

20'

20'

112

_ ~2

H2

7' Tom-a Chiosich

J, 176

13

3 176

9, Niccla Capovich

18

.7Ml.o Glligich

14

'j Mate Gignich

6

5 Gine Gingolia

10

8
3 151
109
59 II} Oiure. 0 sia Ive Giesehina

3 15;1..

Giuchich

t09

12.

, 1 2 ~ 4 5 ~ 7 8 9 TO -11
10 Giacomo Mllatovich 19 3 '152. 19 3 1:52
.].;1- 3 14 3
7· Nicola Micasina 14 54· l~ .54
1.6 Sime Maiza 32 19 32 19
6 Sime 12 2 43 11 2 43
8 Frane Masca 1.& 16 -
. -
9 Nicola Peehfch , 18 30 18 30 ..
3 --_Giure Pechk~ \ 6' 20.3 6 2.03
6 .Tedor Pauncovich 12 12
8 Ant~ Simicieh 16 31 .16 31
lQ: Ivan Simietch- 35 1 107 ~ 35 1 107
13 . Mate Sangolin' 26 27 26 :27
14 _28, 46 28. 46
6 ]2 2 lGQ 1;Z 2 100
6 Giure S:ineevicb ]2 1 ."97 12 1 'fJI7~
6 AJ:1,te Tr:avizza 12 1 37 112 1 37-
2 Marco- Vlasich 4 4-
fA Mate GiUE1Sich 24 1 10 ,21 10
16 Anti-: Eantina 31. '3 15 31 3 15
Alla chiesa 30 20 30 20
paroco 3.0' 30
cap"ita:l"ilo -. , . 8 8
. ~
capil'an :'Be;a;nardo Draacich 14- 3 2;8 14 3 28
Marco Brancovich - 16 )- 41. 16 42
"60
( 1 2 3 4 5 6 7 . 8 9 10 11
,
Praneeseo e batello RoHa - 10 2 10 2
Giova.nd Battista Srratico .:« S 142 S 142
Giovani Costantini. .1), 3 4 5 :3 1 EACOST}ANE (PAKOSCANEi

N1!1mero
de;ile . sulle aniine
senza
, arame ... con laudernio Iaudemio In tutto
,
18 Misco Bachia ,campi lJO 1 54 ]0 1 54
2 Marco Bungur .2 85 i 85
14 Toma Bungur ;!~ 3 r 2 .1 13
0.:1
4 Ghergo Bungur 2 ,88 _, 2 88
4 Nicola Bungur 3 r2;Z 3 ' 122
4. Pete Bungur -; 3 41 3 41
JO Sirne quondam MAle Baricich 6 75 6 75
]0 NticoIa Barieih- :4 3 ]4 4 :3 14
4, Gasparo 'BOSCdVich .5 1. 95 e- 95
o
13 Nicola Cazia 12 ] 75, - 12 1 75
12 Zvane - Curtevich 3 .3 18.3 3' 3 183
l~' .·Simon Lovre' Curtovich 1 62 1 . 62
,e
6 Marco C:hiudina 5 106 5 106
3 Ghergo Chitidina 3 'Sa 3 80
7 Sime Cbiudina 5 3 113 5 3 113
8 Ghergo Cerpetich :) 15 3 15
61 . -

1 _2. .3 4 5 6 7 a- tu n
2 Bat,e .c;os,tie:ra; 4 4
10 Sime Drascovich ] ~ il2 1 1 122
7 Sime: Dalaco 3 1 35 3. 1 35
2 N]~.Qla, Dalaco -.2 1 31 z 1 31
.
2. Zvane quondam
-'romi Giureslch 2 2 206 2 :2 206,
4 Zorz,j Giuresicb 2 3- 169 2 3 '169
-, '
5 'TerGo: Gduresich 1 1 [78 1 1 liS
7 Ghergo Giuresich 6 1 178 -6. 1 178
13 Sime Gasp-aroV'ich 3, 3 J'1 3. 3, -37
5 Misco . Gasparovich 3 2 '36 3 2 36
6 'I'oma Gasparovieh .3 --"'7124 3 11~
J Giacomo. Gruioich 5 3 74 _. 5 3 7'4
. 74
6 .B~IDe Lasman ·4 2 74 4 2
I
10 Illia .Lochich ,8 1 91 _. 8 L 91
4. Zuanne Loohic-h 7 47 7 47
9 Mati(l Maxanovich 2 2' 58. 2- 2 58
12 Mairco Maxanovich 5 3, 146 ,_..... S· 3 146
~ Ghergo Miosevtch 6· 1 ~2 6 82
4 Sime Miocevi~b -3 :3 26 ~ 3 3 20
11 Mi~hiel Mirceticb 2- 1 "93 2 1 93
i9 Zuanne Nrleolin _:6 -2 17 6 :2 77
7 Sirne Panzich ,6 1 158 6 1 158.
.3 Doimo Panzicl» 3 2, 169 3 . 2 t(l9'
. 62 ..
_1 I 3 4 1l1"
2 7 8 9: 11
11 Bare Plachiar 6- 26 6, 26
8 Toma Plaohiar 4 J :6 4' J (,
8 Mate' P'UllOS detto Macich _1 1 81 1 1 81
8 Martin PUh0S 1 164· 1 j 164
~, Zuanoe 1;'ti0a;s, "4 2 1:-87 4: 2: 187
4 Mate Pun:Qs derto Bugna 4 1 no "4 1. 1,10
".
1 &ime Rasin 1 J oF 93 1 1 93
6 Zorzi Rasin :2 1 31 ,- 1 1 93
(; Zorzi Rasirr 2. 1 31 .. 2
- -
"
s Pere Rasin Jl 3 122, r 3- 122
4 JY1isco Rasin 2 3 141 - , .2 141
~6 T-OU1a Sarin 4 1 4 1 134
7 Ghergov.Sar'in 5, - '8'1- 5 81 -
-
4 Ante Sarin 3 3 121 .3 3 121
. -
2 ·Sime Sarin 4 1 12.0 4 ] 120
7 2 114 - 2, 174
5 'Zuanne S'cbilicb 3. 3' 121 - 3 '3 121
6 Giacomo Soeiclr 4 82 - 4 82
9 MiseQ Vugiasin 4 .i 13 4 i 13
"4 .Giure Vucev 2 1 196 2, 1 f96,
4 Mate VUCO\! 13 179 u 179'
14 A,nt.e Vuscovich :3 .2 1,66 3 2 166
5 Shne Veslgllevich ·4 3 121 - 4 3 -~ 121
, 121
15 .Mare Vullnovich - 4 7 '2.PL
63 "-
I 2 3 4 5 6 7 '8 9 lQ 11
15 Fi.lippo Schilich 6 2- 143. ,6' .2 143,
Carica di capitanio 3 J 16 .~ 1 16
- 10 1 96 10 1 96
~
parOGO 2 2. 97; 2 2' ,97 ZARA VECHfA. (ElOGRA)))

~umero J
delle sulle anime
ardme con laudemlo
]2 Mico Zulin campi 9 1 30
8 Mate e 'fratelli Zabar ]0 2 60
4 Ghergo Marat 5' l 120-
.5 Giure Miculicich 3 ] 60
l3 Mjo' La lin 18 1 85
4 lve Miculicich 3' 161
. s Toma Mersum 1 3 55
{). Sime Mervich 5 3 154
4 Mate Mi'lossich 5 175
9 Marco Pleticossa 13 I 28
11 .14i.sco Socol 5 1 54
6 Misco MorosiiJR q 2. 134
3 Toma Pelizarich 2 j 70
11 Ive Pelizarich I} 16'8
6 Marco Stampalia 8- 3 16
64 senza Iaudemio

III tutto
9. 1 30
to 2 60
5 1 120'
3 60
l8 1 -85
3 161
6 .3 55
5 J 154
.5 175
13 I 28.
5 1 54
7 2 .134
j
i 1- 70
9 . 168 -
8- .3 16 ---. - - ----- -=--_

\.
...
'2 3 4 5 6 7 ',8 9 10 11
4 Mate -Stampalfa 12 168 1~ 168
5 SiDle Tomich: de1:t~a AntoniQ, 2 .2 H1 2 2 117
8 Vechlo 4 3 69 4 3 69
6 Martin, Tomich 10 l' i1S 10 1 118
6 Toma Mersun detto
Vitanovich 4 3 4 :3
S' Bare Veliqh '6 ,.3 6 ~ --;;;;-
~
11 Misco Zodeh detto
Vdtanovich. 18 1 132 18 '1 '132
6 Giure Lneacich '4 1 202 4 1 20~
10 .Pere ToUch 8 1 45 8 1 4'5
"
9 Zuanne Sterpich
detto Giurassevich 12 3 68 12 3 68
6 Mate Menrkh 3 2 . 30 3 2 'aO
7 M<isco ,Mervicb: 8 2 54 S 2. S4
7 Martin .MeIVizza 7 2 82 , 7 2 B2
-
9 'Nicola· Matcssich 1J H}3 11 1,03·
7 Martin Pil:a~Qvich a '1' i68 3 1 1,68
4 Mlsco PeliZarich 2 J 124 2 .1 124
7 j Zuanne Rudich 10 2 7 10 :2 7'
6 Marco Rudich ,9 i20 9 J.20·
.10. :Matco Spadlich 14 - 3 159 r=: J14 J, 1:29
6 Mate Saia 4 1 94 4 1 ~
7 2 U6' ~' 13 2 It6
iJ Misco Spadich -s .. 18 'S· t8
.
65 I 1 2 3' 4 5 ,6 7 8 9 .10 il
9 Sime Spadich- 10 3 18 • 10 3 18
7 Ive Spadich 1~ _ 62 .. 13 62
3 Ma~~ Spaaich detto Sime 5 .2 10-2 5 2 102
9 Misco Schilieh 8 2 201 8 .2 201
- Simicich -9
6 Sim~ 9 196 - 1'96'
3 Toma Stampalia (:; 2 4 6, 2 4:
7 Mate Simi.oitib 7 1 il66 , 7 1 16:6
3 Mate .Sterpieh 3 3 29 ~ 3: 3 29
1 Frane Sodich .2 :50 - 2 50
P Mate Tdlich 19 47 19 47
".. ~
-7 'Mate Torlac detto Tomich 12 ,3 114 _, _'. 12 3 114
4, lYe TOJ;Ilicit 4 2 130 ~ - 4 ,2- 130 '
7' . Ante Tulich 9 :198 _, c9 198
8 Toma Tomich, 10 1 100 10 1 100
.
.8 Sime Tom,as 8 1 92 8 1 92
6 Sime Veticich 4 4 82 4 2 ,82
-7 Marco yul~p~" 8 i33, 8 13'3
10 Toma Vulelhl 6. 63 6' 63
,
8 Mate Vidovich 6 1 _207 6 1 207'
8 GiQsjp Gelicich 5' 3 188 s 3 1'88
10 Sime Zahetieh 4 9 4
8 Maat Zabetich 4 3 147 4 ~ 141
8 Giure Zabetich 8 54 8 54
.2 Misco Smaicich 4 85 4 85 ~ 2 3 4 5 6 7' B 9 ·10 n
~
5 Mico Zeean 5 3 22 5 3 22.
11 Petar Bilich 11 2~ .90 ~ 17 2 '90 -
5 9 .2 8 9 2 8,
S Misco Billeh ._ S. 1 170 - . 5 n 170
-4 Toma Bugfievaz 3 1 124 . 3 "1 ~4
7 Mise; Buglievaz j 2- 39 .,. 7 2 39
-
5 Misco Colar " 84 '4 84
7 NicOla Colar 7 114 7 114
4' Sime Curt 8 1 122 8 1 122
6 Mate Cassioh .5 I 53, 5 1 S3
3 ·.Sime Drascovieh 6 6
9 Bare Drescovich 14, 1 87 ]4 1 67
1 Mate, Drascovich 9 ·2 118 9 2 118
1 ~ Martin Drascovieh 3 .3 198 - ~ 3, [98
3 Glum Drascovich ,6 14.5 6 t45
5 Marc:(j- Dobanovich 5 1 .133 ~. 5, 1 153
-2 S]rO.e Dobanovich 3 3' 202 ....._ 3 :3 202
5 Mate Dobanovich 4 191 4- 19.1
i he- Doliba 4· 19 4 19
13 -Sirne Gle.scblina 2:I 2 168 - - - U 2 .168
is Giaeov Gerzan 9 2 104 9 ,2 ]04
3 Filip.po G~l;';tich 3, 185 , 3 185.
2 ,"lve Gerzich 5 181 ,
5 187
3 Giacov Geszan " - 64 4' 64
67 1 2; J 4 :5 6 7 8 9 10 ri
.3 Sime Ger,2:ich 5 187 5 - 187
" -
3' Giacon Giuchich 4 64 - 4 64
-
5 Ante, Giuchlch .~ 1 83 5 L '83
2 Ante Gelich 4 1 77 - 4 1- '77
'2 Bare, GeliCiCh I 70 i 70
3 Sime Ge1.idch 'l 1 1M -. 1. 1 130
5 Zorn i..u~azlna 2 1 12 2 1 12
5 'foma Lucazina 50 2 69 ,5 2 69
5 Sime Lalin 7 109 '7 109
7 Zuanne Rudich- fO 2 s 10 2 1
6 Max~o Rudich '9 iGO 9 190
10 Mate Spadicb III .3 12'9 14- 3 129
4 Zorz! Giuricich 1 170 - I 170
'5 Jerel) Giuricich '3 '170 - - 3 110
_'
7 .... Mist:o Mor,ozin a.eUo
Suiza i12 ]27 ri 127
Mate Radossich 6 29 6 29
Nicola Radossieh 6 6 6 '6
Mate l.ueaziCh ,3 3
I\(artin Lu~~ich 3 150 3 0150
Ma~r:fih Palassovich 1 3 6B l' 3 68
-
-
Steffano Pleticossa 9 B3 9 133,
7 1 1 65 'J 1 65,
"- 13 -Sime 6aspa~ovich 'il 3 U4 =t 1 3 . 1.14
68
.~
- '\

-
1. 2; 3, -4- 5 6 7 8 9 10 11
Q Misco. Gas;parovich 1 90 1 90
6 Toma . Gasp'¥()vicb. 2 34 2 3~
3 Giaconi6 GruJiicich 142- 142
9 Mattio MaXi~ovith ~ 1 162 1 162 "
.l2 Marco Maxanov:ich 4 6- -4 P
6 G_p~tgo Mios_eyjch 3 3
4, Sime Miosevich I 100 1 100
7 Sime Panzich, 1. - 1. -_
11 Bare Plachiar 2 ioO - - 2 aoo
8, Toma Plaehiar 175- _, 175
9· Zuaane Punos 2 ilL27 , 2 127:

'7 Matte Punos deUo
Bugna 1 1
3. Sime Savin 3 3 ..
9 Misco v'uggliassin ,1 1 51 1 ,I 51
4 -Mate VU!;OV 2 133. 2 .133
'14 Ant~ Vus~vit1h 3 '145 3 145
15 Ante VUlinovich 1 :2 ]48 1 2 148
-,8 GaSparo .Boscovlch 3 1- ZOO. 3 1 ZOQ,
Capitano ~ernardQ Drancich 32 ~ --32
7 Sime Matcovich 4 3 97 - 4 3 9if
'6 Srme Zecari 5 3 50 ,,5 3, SO
4 Ante DogHanaz 3 1 200 3 1 200
r
3 Mate' Doglianaz 2 1 .. 11. 2 1 11
,
6,9 ] - .2 3 4 S 6 7 8 9. 10 11
12 St~pan Prlbilovi¢h 19 H4 - 19 114
2 Ghergo Bug1ie:v:~z 4 70 4 7'(,)'
~ 2 Ghergo Zecan 2 2 2 2
..-
2 Sirtt,v GaU¢h 2 2' 2 2
2 Giure Tornich 4: '4
capitan Miehieliua
dette Lu~in Giucovich . 4 3 10:3 4 3 to3
._
4 Ive Zabetioh 3 :2' 39 3 2 39.
8- Bose Tolich - 14 3 70 14 - 3 70
.~
1 Ive To1ich 1 ~O 1 30
2 Sime -Mersun
detro Vit~ovk;h, 4 1 -4
4 Toma Matcovich . .5: ill 80. 5' 1 ,80 SEGUONO LE .VIU:'XCE DiI PACOSTIANE eRE HANNa HAVUTO QUALCHE PORZIONE -DI LORO ACCOM.ODAl\dENTO INZARA VECHIA ..

18 Miseo Bachia earnpi 10 1 60 10 1 60
'2 Nt'areo Bungur' 3 1· 128 .3 1 12&.
,
l4 Toma Bungur .. .5 1 '52 - 5 1 5.2
4, Gher:gp Bungur 3 ~ :3
4 Nicola Bungur 3 3 1
4 Pere Bungur' 1 lObi 1 100
10 Nicola Caiza 3 '1 135 .3 135'
U Zvanne CurtoViic1'l 1 1 122 _ 1 1 122
7 Sirne Chiu~a 2 168 2 168
7fJ 1 '2 3 4 5 q' 7 8 9 10 11
s Ghergo Cerpet~ch 1 50 '1 .50 "
10 Sirne Drascovich. \ ] 18:9 1 1.8,9
2 Zuanne qucndam
TOn;t<t; Giu::resich 2 i 6 2 1 6 ,
. POLAZ~A (POLACA)

, '

Disposizione de11e p~bliic,lle terre
Numero
q~lk - -sulle anime ,sen.za.
anirne con Iaudemio Iaudemio in tutto
18 Mjo ~u]jano.vich campi 36 182 3.6 182
18 Filippo Bubanovich 36 US 61
IS Giure Culas 3'5 3: 16 - 35 J. 16
9 j~aI:~ Culas 18 9 3 152 1.7 3; i.52
5 Ivan Conacina - 10 2 42 .16 26 2' 42
to Simon GiUl."gevic 20 103 20 40 lO~,
5: IIlia Ouberma 10 159 8 18 159
.
6 Silva, Malbassa 2 - 10 12 Ul
-
-HI Ivan Matosrch 36 36 36 36
.3~ Gfacon Matosidi 6 142 6 142
.9 Simon Maslatda 18 132 25 4$, 32
9' .Ivan Btrgltac f8 ;3 37 18 .3 37'
" "
9. .Tvan Novacovich 18 151 18. 15,1
15 Peter Ose.ta:z 29 163 - 20 49 168
l6 Ivan Peraich 32 120 10 42 4~ 120
71 , .

] 2 3' ·4 5 6 7 ,g 9 1() 11
10 Miro Peteovich 20 173, _, :3.5 ;;3 173
20 Peter Pertegnaza 40 2 76 30 7 2 - 70
7 Ivan Pertegnaza 14. 115 14 115
7 Giadre Pepich 14 - 14,
5 Mate Percovich 10 1 15'8 10 1 158
2 Nico Radlnich 4 1 ,,70 4 '1- 70
18 Marco Rasnevich 3p 311 8 44 31
.5 Simon . Tochich
de't~(} Sovil 10 2 ]0 2
7 Anton Vucosich 7 3 '7 .3
Giure IBesirovich - 7 3- -'I " 3
2 Peter VuIfaWch 4 93 93
--1 Sime Sagoraz I ,6 t65 6 165
,
4- Nicola ZeppiiI!-a S. 71 ,8 7t
6 Ra;de Sladacovieh ~ 12 74 U 7'4
6 Bate Matosich i2 128 ~ 12 121t
, ~
7 Steffano Pe.cteghaza 14 _ 14
Capitanio 8· 1'10' S 110
paroco 30 170 no
chiesa 30 30 30 .- 30
Giuseppe Galeno 40 40
Pietro e frateUi: Allbmoni" . -----.- 129 2 66 i29 2 66
Ii Stipan Chludina
Gi~go:g:tJ.e ·I1Ilfe111ore L 1 ,
'- _, .
I
tz STA,NCOVAZ (STANKOVKC)
.-
Disposizione delle puhliche terre
Nnraero
'delle .sulle arrirne, senza
am:me 'con laudemio laudemro in tutto
,
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6 Ghergo Bohan camp.i 1.2 ""1 21
[5 Marco Clanich 30 • 189 32 6 6 6.6 189
10 Bose Clarich 20 71 20 71
18 Dujarn .Clarieh. ,.36 1 20 36 l 20
,
17' . Gh..ergo MiI~ticlt 26 20 26 20
8 MarGo MiJetidJ - 16 US _ 16 118
19 Mio Mi~etjch 2,0 131 20 13]
12 .fetal" Mf1~tich 24 U;5 ...._, 24 _ .. J.il.3·
17 -Paval MHeti~ch 34 1 '184 34 184
1'7 Frane Manch 3;4 , '7Q 34 70
18 Martin nipoti Marich. 36. 3 .27 , 36 3 27
e
35 N!i9.Qla Udovich .69 ,;) 79 ,69' J 79
12 Ghergo Oriovich .24 .3 1,8:6 :24 3 186
17 Ivan Orlovkti 34 14 3:4 14
1.8 Zuanne ,e fratelli G.rloYich ,36, 27 ~- 36 27
3.1 Per~ 9doviGh 7~ 14'
8. Giacov .orlovic.1i 16 !l94: 16 194
41 Marco :E",elal'ich '81 3 33. 81 3 33
So Stipan Persun f6 1 144. .16. 1 144
9 Giuxe 'Statii'iz:za 1& 2 96. i&, 2 96
73 1 2 3 4 ;5 9-' io l!
10 Ante Statirizza 20. ,47 '20, 47
,9 18 ,j -J;1 IS- .1 21
.-
14 26 t -108 i6 2; lOS.
15 J\itate Vun~ch 3.0 - 1 134 -, 30 134
15 MarC_Q Vpnicb 3.0 1- 47 - 30 -3 47
J
'7 Hli:a e hijmti VucQ,san 14- 2 '71 14 2 7"1
.
carica, :di c~pi(;;t:o.io ;8 8
chiesa 30 110 30 110
Gian Ba t't1ii ta :citta:dino
di Zara 10 to 10: 10
bor~zyzo AdCiibad
cittad.ino di Ziiira- 50 ~D SQ. 5.B NlIUleFO delle ariitne

sufle .ariime
con ladd?trri:io
24 I 7
-.3:2 ,2. 9:5
26 ]4
.,w-
20 130
6
2~ 121
10 1 8'9
,--
,
1:0 126 sern:ca laudemio

in turto
34 i J .
32
26 1;'4
20 130'·
6
28 121
1'0 t ,Sc9.
10 126 2

eampi

15. 'Sitne- Osagovieh

10 Alfl!on Pastvovleh

3 M~o Pemper

14 illia .Q~aftuz

74

- -- - --

- -

j 2 J 4 5 6 1 ·8 9 10 :11
"2 Bose Simich 5 1 71 - 5 1 71
10 29 10 2"9'
}O .Lazq- Tintor ·2U ..... ~ 2Q
4 .Nioob. Ankh 8 1. 70 ,s, '1 70
.,
13. Marco Versaico 26 ] 107' 26 1 101.
10 Filippo Versatec 20 182' ._ 20 -~ 182
, I ~~
20 .124 20 124
s Nicola Versalco 16 195 _- 16 195
8 Ghergo Ver:sai,cq 16 1 74 ~ 16 1 74
11 Sime Versaico 21 3 ·56 . - 21 3 56
-
~8 Giacov Vranosich- 16 160 )6 .160
8 . Giop VraU-Gsich 1-6 159 - 16 159
6 nLia VranoskJi 12 139 tz 139
4 Dazo Kesal 8 - S-
S lIlia Miletich 10 10'
4 Giovi:zza. Paravigna 8 ~, 8
3 Glen Knezevich 6 1 6 1
J - Cusman, Popovich -6 6 ,
,3 Peter' Tes.mch 6: ~ ; ·6.
carica di eapitanio If .a:
parcco .,30 30
chiesa 30 30
H· Marco Aregl 21 3< 66- 21 .3 66
12' Giacoriloi Are¥J 24 156 . ....." 24 . J56-
75 J I
2 4 5 6 -7' .8 9' 10 11
1'4 2 ,a8 :z
23: 45 '3 84 45 3 -84
6, - S!ipan Ba~ovic~ 12 in 12 10'
4' .Lovre Bato~kh 8 1 8 1 -
18 'T<;>ma Batovich ·3"1'; 1 20 .36 1 20
4 -S_jme Buha 8 8
'1 Ma'rc6 'Ct~ach 14 U3 14 133
'\
~. Ivan Ctesach 6 l .6 1
'C
1
'7 Radec eaHn:ich 1:3'· ·3 57 13 3 57
3 6 46 6 46
7 Bose Desmal 14 186 1'4 ~. 186
~
~ Gherga Desmal :1'8 1 38 , la 1 3'8'
J . i4 17 3 14
9 Nicola Desmal U
. . .
"
17 Mate e rrateni Olav-idi 33, 1 ·88 33 1 88
7 Martin Lazarich, 137 14 [37
Hi" "Nicola, fratdli
. e nipotJ Ivanessa 3:2. ]95 22 195
10 Sime- Mil!WoviCh 2_0 M 2,0 6,0
]0 Gian Marich 20 204 '20 204
9i Bose Marich 1'7 3 1'69 17 - 3 169
6 Ivan GoS~[e;p 11 3 13Q 11 -3_ 130
23 Mio M:idb~ss<l! 47 66 J5 .2.
') Luea Malbassa 18 1 -1;2 ___,. 60
13 Bose Malbas$a- 25\ :3 '75 2S' 3· 7:5
76
...__ -~- - ---- -_ - -- - .

I
2 3 4 5 6 '7 8 9. 10 U
'3 Nicola ,Malb?lssa 6 6,
>; 6 Gion 'Milovan 12 J09 12 109
- , ..
.1 . Giesip Milovan 9 .3 181 9, 3 131
L~ Giuro Merehela 24 38 24 38
13 Matio Merchela 26 26
Giuseppe Margatni 10 ~40 10 4Q
LeQn.artlo e fratelll 21 -->.... 21 .
-
Lorenzo' Adobati 10 10
.Diodato Cal an 30 30
N.icO'io Bonie,eUi 45. 45, .
Capitan Zor:Zi Vlasto 37 2 31 2
Gio'vani Ftilippi 15· 2 15. 2
Lorenzo Ruste. 60 (101
30 30
Francesco Maria Rotta 80 80
Vicenzo Sudigna 50 50 GORIZZA (OORICi\)

r

Dispdsj~one delle publiche jerre

Numero delle mrlme

sulle anime

, CGn Iaudemio

in tutto

IVl:¥lt Berber

io

118:

campi

10

20

Ioma 'Berber

20

5

Peter Marsich detto Busich

, -..~

I 129

1 129

10

I

11

· ---- - - _-_----=---==--- -----

,--

j
i .2 3 4: 5 6 7 '8 9 10 1-1
8 Antonio Billach Itl 113 ~ 16 lL13
3 Giosef Billach -6 6
.."
s Domenico Culesln to 194 10 194
4 luta Chiurcosich 8 34 - 8 34
12- -
.Stanoo Ki')vacewch 24 1 188 24 1 188,
s:
12 Giure, Cararnarco 24 1?6 24 126
-
12 Mia.t l)etBgn:a 24 ']9 24 19'
Galissich -
8' Vid 1'6 82 16 92
10' Produ!_l Galfs sicli to 90 10 90.
4 Sim6 Giuranich, - 8 - 8
.6 Toma Ichich 12 12
1<\ Todor Lesaich 1'6 115 16 -1 U5
5 jo - 12 10 7.2
8 Bare MUovaz.:, - 16 ·147 16 ]47
7 G:hergo Mlsse:tina 13 3 15.0 13 :3 lSQ
8 Pe'ter Osmarcovich 1<6 61' ....... ·16 67
-3 Toma Osmarc9wich 6- 1 10& 6' '1 208
9 Marco Pastrrvovich 18 2 57 18 2: 51]
:5 Ivan' Pastuvovieh' 10 ,3 10 3, -,
20 .Jve Perich' 40 , 209 209"
- '____,
3 Sime et -Ivasr SterrrJ.o'&ich 6 48~ 6 48-
-16· iDugian Ster,;motich :3:2 .1 3.2 1
1.1 Andrea Stefanich i2 134 22 134
21 Anton Stefantch 42 195 42 ']95.'
78 f 2 .3 4 5 6 7 .: 8 9 10 U
7 Mate Stipamich 14 145 14 145
-
~ 4 Miat S!Uo,lich -8 1 18, S 1 18 .;
(i ,. Hare SeItli.ci:it 11 3 152 11 3 152
); .Mate soretle Tomlch 6 t 187 6. 18:[
e -,
I.
Il Marco Miglianich 8 32 / 8 r 32
-
n Mqrtm Vuscich 21 3' 135 21 3 135
'7 Marco ArslaJ.I. 14 .14
5 10 110 - 10 no
-.
"
9 Milanco Zuturilo is. 2S 18 25
7 Anton Zorzich 14 1 24 14 1 24
'8 Stipari Zupanovich }6 16
Carica ill capitaino 8 96, 8 96
cniesa 29 2 7 29 2 7.
paroco 29 2 207 23 ·1 207
Znane B.ian:chi 179 ·3 US 179 3 125
Antonio Plovesena 100 100
ADzOJa. et Ellena Vrl:u;:hien 120' 1 187 uo j 181
Giovani Batista Stranico 28 28
,
-
Giova,ni Filippi 7 9
Gioan. Giubanaz 120 101-
Conte Carlo e -
Jrat~m 'CanagetU 37 1 1:7 "37 1 17
79 RASTETt:ICH '(RAS,TEVIc)
Disposizione dellepubliclre terre
'Numero
delle sulle 'anime senza
amme con laudemio Iaudemlo In tutto
-
r 2 l' 4 .5 6 7 8 9 10 11
8 Giosip 'Banovkh campi '16 51 16 51
L4 Vi:seq e fratelli Banovich • 2& ][7 28 iL7
9 Marco Beghich e li~p0te 18 1 52 18 1 32
u Giadre e ftate:Uo Bercllaza 26 191' - 26 '191
, :2
20 Stanco Bercliaza e fratello 40 45 40 2 45
4 Giacov 8, [ 19 8 1 19
20 Pane e -fratelli Clarich • 42 1 193 42' 1 .l~3
15 Mio e nipote Clarich e fra'teHi )0 2 J ~ 3D .1 3
7 Ivan Clarlch quondam Gregoria ,]4 2 148 1:4 2 ]48
, 146
8, Ivan Clarich 16 1 1..46 Hi! 1
3 Peter Clarich 5 - .5 k 200
J' Tadia Cladeh J4- 1 159 14 1 159
]0 .Mate Giurgevich 20 4S 20 45
8 Sime Clarich 16 3 40 16 3 40
13 Fihl,l?p:0 Giur~evich 26 - 18 26 18
10 ''NiC:ol~ Gnatovich 20 ~ 81 20 ,81

4 Filippo Gpatnvicli 8 1 12 • ...... 8 1 22
10 Despot Gnatovlch 20 2 39 2.0 2 - 39
16 Ivan Gnatovich 32 37 32, 37
6 Frane §,iurgev.ich 10- t 62 JO_ .Th 62
80 1 2. 3 4 5 6 7 8 9 W 11
6' Miat Gnatovich in 7 W 7
10 Sime Grubiss:ich 20 ,56 20 56
Grublsstch I
Ivan e fTatelli 16 1 -. 16 1
11 Ivan MuQribii;:h 22 176 22 176
5 Gregorio Ostoich 6 6
u Sjme Pupavaz e Iratelll ,2'?: 22
3 Ivan Sopich 6 57 [) 51
1'2) 'Iadre Sterbaz 24 24
IS Vido -Tepsa 3P 36
.'
1;0 Peter Tepsa ~ nipote 20 143 20 1:43
6 Mia Tintor 12 2 ·99 12 .2 99
8 Martin Tadich 16 3 155 16 3 -155
l2 Stoian Voivodicb fratelli , 24
e 24
12 Stipan Vruchinkh e ru:poti 14 123 24 123
8 Toma Vesnich, -16 40 16 401
17 Iv~h -SipCich Iratelli e nipoti 34 1 7 M 7
4 Zfio Siacich .
8 1 192 8' J 1Q2
. .5 Peter Siacich _10 157 -10 157:
11 Sava Siaoich 22 44 22 44
7 Peter Pintar - fratello, 14 14
e
6 Mareo e Giuro Raseovich 12 12
.3 Anton Giurgevlch . 6 6
2 Yoder S'lJismich .5 5
,
3 Peter Bundur 6' - 6
Rl
_.... :2 J 4 5 6 7 .s 9 10 H
3 Peter Lonzar 6 1 168 6. 1 168,
,3 'Simat Tepsa quondam: Ivan 6 3 P ,~
carica di capitanio - 8 t54 8 154
,
chiesa . 30 1 36 jo t 36
paraon 30 83 ~O 83
brigadier Francesco Carrara 36 3' 1'86 36 :3 18_~
capitan Marco Antoni Terri 94 42 94 ~ 42
"
capitan Zuane Eellzincvieh 43 1 97 43 1 97
capitan Pietro
e. fratello Fanfogna 190 ~J 32 190 1 31
Fabia (ialuzZi Scarpa 30' 2 59 30 2 ~9
( Giuseppe. Ventura 23 - 56 23 56
11 Sime e Iratelli Tepsa 22 1 150 22 1 1l5'O .GIAGOGNE SUPERIOR (GQRNJE JAGODNIE)

Disposizinne delle publiehe terre

Numero delle anirne

sUlle anime seilza
con laudemie laudemio in tutto
1'4 601 - JL4 60
8 168 - 8 _'. 16,8,
15 3,2 1.5 32
I'
14
16 1 16 1
. 12 1 . 12 1 T Supan Bassich campl
4 M~xil)l Dresich
'a L~q Chiossich
7 Ivan Chiupieh
8 Anton Chiupieh
6 Nicola Sfianovich 1 2 3 4 5 6 7 s Ii) [Q 11
8 Peter Drag~s Ip - 8,2 _, 16 82
.13 Gian Drecovioh 26 68 36 63 68
3 Nicola. Drecovich 6 6
3 Mialo efratell! Drecovich " 6 S. 3 9 5
It Laze Gulieh 20 2 roo 2Q 2 100
8 TUia Gufieh 15 6 f 1 ~21 I
7 Giura Gulich 13 3 '13- 3 - 16, - 1 132
9- Mialo e fr,ateHi Gulich 77 3 104 77 :,3 104
10 Stoian Gulich 2Q 100 20 1 tOO
6 . Nicol"! Guli¢h 12 1,8,0 1 2 13 2 180
l3. Peter e fratelli -TRieU. 2S 3< 134- 25 3. 134
9 Giovan Inich 17 .H2' 17 Hi
...... ,
7 Peter Keres 14 10 ,20 14 20
5 Yid Keres 10 20 10 2,0
9 BOSQ Marich - 17 2 U 2
'4 David Marich 8 50 8 50
~ Petar Mus solin 11 3 10:2 ill 3 102
11 Ivan Mus,solin 21 3 138 ~ ~ 21 3 138
8' Sbi:pan MtI'ssoUn 16 '200. < 16 200
-
B Vassil Popovich 26 27 53 -
11 Andrea Popovich 22 180 7 22 1<80
6 Toma Favich _11 :3 11 3-
9 Bose Radich . 18 12 18 1.12
7' Gian Terstizza 14 2 ,54 14 2 54
83: -.

1 2 3 4 .5 6 7 8 9 10 11
6_ Grubissa Rudich 11 11
. ""'-
,12 Ariton Stand(;.h 24 54 :24 54
7 . Giacov Sablissa 14 1, 70 1~ 1 70
7 Luca Veinovich 9 100 '9 100
7 :nlia Vucicevich 13 1 U9' 1.3 1 119
Peter Vucieevielr 13· 170 .13 no
10 Peter Savich J9 3 56 ~19 3 56
10 Vassil Zezevich 1& 1 205 18 1 205
5 Illia Zi:ll0vich 10 135 10 135
91 ~uca e nipoti
Zagetaz e sorelle 18 40 1;&, 40
15 Peter Zaletovich, 3,0 3.1L
6 Teder Perich 1-2 12'
3 Giure Selaz 6. 6
6 Petar Drecovieh 12 12
8 Peter Banich 16- 16"
I
<11 Peter Chiosich 8' 8
7 Nikola lnich 13' . 13
, caries d'i capitanio ~ 8 8
ehiesa 30 .30
Nicola M:ircovidh 'e fratelIi 4i6 1 65 46 1 65
.Nicolo Draghicevich 200 200
Ivan Lucassich
detto Radovich 23 .23
84 SEGUONO U VILLIct D1 GlAGOGNE INFERrORCHE, HANNO IAVUTO QUALCHE PORZIONE Dr LORO ACCOMOi)AMENTO IN GIAGOGNE SUPERIOR

. .'

, Disposu.i!one dellapubliche terre
Numero
cl¢lle suIle anime 5¢n~a
anime con.Iaudemio laudernin in tutto'
1 .2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
6 Frane. Plazib:at campi 8 J 95 a 1 95
s Jvizza Vertazza 6 6
19 Toma Zepma ,13 ~ 13 _\
26 Misse Zepina 24 J 155 24 1 155
8 Mitar Zareovich to 2 - 10' -2
!} .Mio Zarcovich , 5 1 S 1
·8 Petar ZarcO"w.ch 2 2 2 2 ,
1Q Nicola Pantalia l' 2 2
caries eli capitanio
da Gi'agogne Inferiore, S
12 Nicola Covazevich 1 70 1. 70
I GIAGOGNE IN_FE.RIQR (DONJE lAGOPNJE).

Disposizione den-e I)1:llI::ttiche terre

Numero dene' ,

anime

sude amine senza:
COf:l! Jatrdemio laudemlo in wtta
14 137 14 137
22 3 140. 12 3 140
23 1 4. 23 1 4
B J 18,6 13 3 lSb
8 123 8 123 "I . Ostogia Babich

campi

12' Nicola Covacevioh

·12 Stipm Chiudina

4 Nicola Babich

,85

1 ~ 3 4 5 6 7 8 9 LO 11
6 Glavan Boscovich 12 n6 1.2 H6
6 Frana Plazibat 3 2 ]15 3 i 1~5
(, Stipan Railich 9 .3 196 9 3 196
6 MarcQStan;evicfi 11 3 11 3
6 Nicola e fratelli Vertazza 12 101 12 101
8 Ivizza Vert::l:zza 10 49 10 49
9 Giovan Inich 3 108 -, :3 108
7' Nicola Inich 1 1
13 Vassil Popovich 1 ~1
{; Toma Pavich 1 170 1 170
9 Bose Marich 3 '3
10 VassilZez.eykh 1 128 1 128
, '6 Grubissa Rudich ] 1 I
7 Luca Viitnovleh; 5- 2 47- 5: 2 47
H Lazo Gulich 3 180 3 180
7 UUa VUGcicevich 1 190 1 190
8. lUi a GYlicf:i:, 3 180 ~ 3 180
7 Peter Vucicevich 1 1
Nicolo M'irco'll,(ich 4 4
_Giuro iBogdan 13 13 .1
.. 22 Misse Ze-ppina 21 2 5!5: 27 2 5S
6 Giure Z~ppina 12 3 69 12 3 69
]0 Toma Zeppina 19, 2 ]15 29' 2 115
'86 1. 2 3 4 5. 6 '7 8 :9 10 11
8 Mitar Zarcovich 5 2. 1;8 5 2 LS
9' -Mia Zareov..ich 13 66 13 66
8 Petar Zarcevieh, 13' 3 133 13 3 133
, 1:83 .'
7 IlHa Vu1imdovich 13 :5 13 3 183
10 Nicola Pantalia 18 2 29 i8 2 29
-capitano della villa (nema podatka) RADAZINOVA2 (RAI)AS,INOV AC)

Dispos.uione 'delle . publiche terre
. Numero
delle snlle anime
anime senza
, ICOU lqudemio. laJ.ldl~mio m tutjo
17- Luca Bassieh campi. 34 1 (90 21 55 1 1-91lJ
. 9 Mia Bassich 18 ,51) 1~ :55' -
12 Martin Bassich 24 1 1.34' - 9 33 1 134
1)1 -Illia Bassich - --18 J 201 l - .21 \ 1. 20l
9 haute Jeico Bassich 18 2 114 13 31 2 174
3 Stanco Bassich 6 2 38 6 2 38
8 Todor Bassich 16 L 101 16 1 1£H
14 Toma Bassieh 28 3 16-1 - '1 ~~ J. 161
6 !Van Babich 1-2 63' 12 63
6 Ghei-go e fratell:.i Cernoevich 12 12
,11 Ante Cerpegna 22 1 4U 1.0 32 1 40
10 Marco Derllch ]9 J 130 g 27 3 130
87· 1 .2 3' 4, 5 ,,;; 7 8 9, 10 11
8 Martin Deriich 16 '1 162 16 1 162,
I
10 Ivan Derlich 19 3, 15,,· 5 24 3 154
-
...
li, "
6 Nicola Decem 174 12 ,_ , 114
-
6 Martin Decem 12 9.5 12 95
III Frane Decem 20 J 156 5 25 1 156
8 Mio C~ith 1.6 re
3 Nicola Ercegh 6 1 92 6 r 92
16 Jure Fantina 132 2 176 '7 \ _, 29 2 176
9 Misco Galich 18 159 18 159
3 . Giuro Galien 6 2 6 2
8 M.ate .Giaconclch 16 2 '40 16, 2 40
j Toma Giaconcich '6 62 6 ,62
6 Luca Maglich 15 2 54 .15. 2 54
,r . r
'(" Pane Pechianich 12 2 70 l2 2 70
.J
10 Ivan Rachich .to 2 H2 20 2 ill
~ )
~ Martin' Rachich 16 l 79 20 26 t 79
. 10 Mate Strignaicl; 20 2 174 20 2 174
17 Peter Terzia 3'4' 8 42
'5 Josip Zarcovich 10. 129 to f29
c,ark:a di capltanio 8 8
paroco 29 3 US 29: ·3 :1.18
chiesa 29 .2 49 29 2 49
govemator 'Bartolo Salamon 78.' 202 18, 202
capitan Cortese 15 88 15 88 1 2 3 4 5· 6 7- 8 -9 10 11
Antonia .relicta quondam
maggior' BiancJd e figlioli 90 1. ~4: 90 1 -94
'Lorenzo Rusten 30 86 30 86 TIGN (TIN])

Numero delle anhrte

Disposizioue deH,e publiche .terre

sulle a¢me
cen laudemio
1.'0
18 I ~79
16 2 79
12 2 9
10 1 201
16 19
30 I '179
18 78
10 3' 1M
8 170
6 1.12
10 2 176
16 1'65
14 1 103
2tl - - 70
J . senzaIaudemio

(
In tutto
.29
36 1 79
16 2 79
12. 2 9'
-
11 201
25 79
30 179
24 ~, 18
10 3 160
8 11Q
6 • 112'
10 2. 176
16 _;:,.. 165
"
14 1 11)3
28 70
89 ,5 Vule Arbanas

campi

19

9

Giaeov Alav'agna

8

8 Giure Alavagna

"

g TOlna- Bustrich

5 Ivan Bustrich

'2

8 Ghergo "Starnpaaa

9

J:3 Luca Passich

9

Man.:o Curt

6

.5 [van Cettina:

4 Stoian Cressoevich

,~ Vid Chiacherum

5 nlii Ch:iossipb

8: Tonia Dlaca

4 Sims Ferletta

1 2- 3 4 S ,6 7 8 f} ]0 11
~J Sl1ttCQ Gergovich 6 2 154 6 . 2 154
f3 Gia:oov GLumj1i, .126 ,68 - 26 68
11 Vule Krensevieh - 12 91 26 48 91
S_ Bose Krencet.lkh 10 192 16 26 ]99
:5 NioolaKrenci;tvich 10 10
9 .Mia Krencevich 18 68, 6 24 68
6 Ive KlaiclJ 12 1 ,41 ]2 1 41'
28 GiU1'e Lemesma 56 65 20 76 65
11 Nicola Ldnzat - .22 23 22. ~23
101 Gherge Lemessin 20 171 ,3 23 171
16 Radoiza Lasmanovich 32 42 18 ,,3 'SO 3 4~
3 Jacov Matassovich 6 2 184 .6 12 184
,
s Bare Matasovic 10 59' 1Q 59.
6 Ive Mantia 12 2 -193 12 2 193
7 Sava .Mazura 14 85 14 85
. 16
.2 Mate Marich 4 8 12 11'}
H Pei~e "SHieh 2 2
S ~Nicolo Billc'h 3 3'
5 MisGQ Bilich .4 <2 4 2
4 Mi.$CO Bulievaz 6 2 6 2
s Miseo Colar 4 1 140 4 1 1-40
7 Nic61a Colar 7 '24 1 24
-6 Mate Cassich detto S~gnanovieh 7 7
9 Bare Drascovich 3 43 3 43
90 ]' :2 :3 4 .5 ,(, 7 '8 9 10 11
7 Mate Drascovich 2 3 ~ 3
7 Martin Drascovich 8 2. - S: 2
5 Marco P"lbano-wch 2 2 190 2 2 ]90
10 Sime Giesciliin,a 7 n 1 73
3 Filippo Gerzich 2 .2
3 Giacpv Giuchich 2 2
3 Sime Gercich 1 1
.5 Ante Giuchich 4 ·3 4 J
L 'Bare GeIicicij _3, 105 3 10~
\.
3 Sime Gelicicb 4 .3 30 4. 3 3.0
5 Zorzi Lucazina 7 .3 6'(1 7 3 6~
.5 Tarna Lucazina 4 3. 168 ~ 3 168
5 S!llme Labn 2 3 iS4 2 3 'l54
12 Mieo LaUn 14 2 188 14 , 2 188
4 Mate e fratellii Zabar S 1 127 - 5 1. 127
~
4 Gergo Marat Z 2 90 2 '2 9.0
13 MilO LaUn 7 2 145 7 2 145
5 Giuro Mikulfcich 5 5
.4 lYe' Miculicich 5 5
J'
5 T:,omaso Mersun 3 1 3 1
6 Shne Merviclch, 6 1 15.3- 6 i 153-
7 Mate Milosich 9. 9
8 Marco Bleticosa 2 l 16 2 3 16
9 Chiro Mirosavlevdch 18 48 18 4S
" '91. I

1 2. " 4 $, 6 7 8 9 }()- U
8 Iva-n Miaglievich. ,12 2 6 ][ 1S 2
..
7 mia Pualo 14 130 ]4 130
9 \ Nicola Lipasir; 18 -70 18 - 70
14 Nicola quondam TOmi1
e 'fratelli Radich 27 3 149 27 3 149.
14 And:rea .Silovich "28 133 2$. 133
17 Radoiza Senich 34 10:8 10 44- 108
12 Mlix.o Selaeh 23 3 39 '23 3 39
JiO Ante Sodich iOI ]98 20 198
.
13 Toma Simich cioe:
NiCola e, fnttelli· Sj1;llkh 26 1'00 15 4-1 1.00
6 Giure Ivanis 12 138 12 138
14 Nicola Chiocich 28 1 78 i2 40 1 78
8 Peter Glutgevich 16 1 145 22 1 38, 2 145
H Mate Gergiclr ~8 52 28 .52
(, Antonio e fratelli Marisich 12 3- 12 3
{;i Tudor' Giuresich 10 3 67 10 3 61
carica di capitanio ~ 8:
.aUa chicsa 30 123 '30 123
al paroco 30 30
Marco Brancovich et Ella
sua .moglie 29 2 80 29 2 80
ccllonello Francesco Begna 60 51 60 . ....=t, S1
.-
Giuseppe e fratelli Desiderati, '100 32 100 32
Veronica Buchta 150 150
92 J 2 .3 4 ~, '6 7 8 '9 J.O -0
Ivan Simicrch 28 28~
Pierro e fracelli Albinoni 196 1 1$9 19.'6 159
'Giovani Battista Stratico, 120 3 15:5 120 3' 155
I
..
SEG.(IoNo LI VIUICI DrZARA VECHIA eRE HANNO AV,UTO
QUALCHE PORZIONE D1 LORO ~CCbMODAMENTO IN TIGN
. --
- ~2
3 "Ioma :Stampaliia 2
q Mate Simicich 2 1 , ·2 1
3 Mate Sterpii.':h :2 1 2 1
6. Mate Tolich IS' 2 205 15 2 2Q5
7 Mate Torlach detto Tomich 1 1 .L 1 1
4\ Ive Tornioh I 130 1 130
7 Ante TuHch 2 2
,
8 Joma Tomich 5 3 5 3
8 Sime Tomas "1 2 163 -' '7 2 1.63 ~
6 Sime Velieich 3 "3
10 Tdma Vulelia 4 19 19
A Mate - Vidovich 7 144 ,7 144
'8 G~osip Gelicich 8 8.
8 Miiat Zahettch 3 2 150 3 2 150
1Q Sirne Zabetich 5, 13.5 8 135
s GiuFe Zabetich _1 3 60 1 3 69
Sirne Zecan 1 2 44 1, 2 44
5 Mise!) Zecan 2 2: 2 :2
93'
": 1 2 3 4 5 6 7 e 9 10 11
lye Toli~h 1 1 1 1
4 Toma MafcoWch 2.. s - 2 __ 3,
4 Ante Doglianaz 3 - 3.
3 Mate Doglianaz :'2 2
12 Stipan Pripilovtch 4 2· 180 4 i 180
2 GergQ Zecan 1 2 71 1 2 71
2 Sime Gallc;h 1 2 .... L .2
Graziata Ellena Giucovich 3 14~ 3 144
<I Ive Zabetich 4- 3 96 4 3 9~
8 Bose Tol.ich. 20 1 < 1-56 .20 1 L56
7 Sime Matcmqch '9_ i 9 1
9 -Misco. MOiroslt'1! delta -Suisza 5 3 - 5 .3.
5 Zorzi Slavich .10 10
if MiscQ Cocol. 16 3 6 16 3 60
6 Mis,co MbT0sm 4 4
3,' lorna Pelizarich, '2 3 156 2. 3 156
H lve PeUzalich 12 3 167 12 3 167
6, Marco Stampalia 3 3 73 2 .3- 73
7 Mate Stampajla 1 116 1 1 116
.5 Sime Tomich detto . Antonio 7 - 1 185 7 1 185;
- -
,s Shue Tomiich ~ecchio 9 :2 134"": 9 2 134
6 ·I1i.tt rtin Tomich 1 2 105 1 2 !OS
6. lorna Mersum 2 2
.'5 Bare Veliciclr ~ ,. '1 3 1
94
"- - -- ----

2 3 4 5 ,{5I 7 8 9 10 11
il Misco ZOIiiCh detto Vitanovich 3 '2 3 2
.
:6 Giure Levactch 7 3 7' 3
10 Pere Tolich H 3 Ii 3
9 'Zvane Sterpich 3 - S
6 Mate Menr~cl1 8 2 150 8 2 150
7 Misco Mervich 5 2 170 . :5 2 110
7 Marlin MerviZza 6 1 6 1
9 Nicula Ma'ttossich 7 163 7 163
:2 -
7 MarNn Pilatovicb 10 2 80 10 ,80
,4' MisCG Pelizarich 5 195 . 5 19.5
7 Zvane Rudich 3 2 ISO 3 2 ISO
6 - Marcp Rudich 2 3' 105 2 3 . 105
10 Mp.te Spadieh, quondam SiIDe 4 ~ 3 4 3.
....
6 Mate, Sum 4 2 100 4 '2 100
7 Bare Spadieh 3 3 - 3 ']
9 Sime $pad:ich. 7 ~ 112 7, 172
7 Ive Spadich .3 10 3 to
.3 Mate Spadkh 2 2:
9 .Misco Spadich 9 1 2Q9 "- 9 1 20.9
6 Sime- Simicich 2 3 2 3
Per la oarica di capitanc I
di Zara Vecchia 6 1 129 6 1 129
95 - I

SEGUO_NO LI VILLicl PI POlAZZA C~E HANNd AVUIO QUALCHE PORZIONE DI LORO ACCOMOlDAMENTO IN 'FIGN

1 ., ~ 3 4 ,5. 6., 7 8 '9 10 11
.,
15 Peter Ozelaz 1 1
Mate Radosich 1 1
M'a;rtih. Palaseovich J 1 1 1
Steffano Pleticosa ,6 3 3 ...
_- 6< VRANA (VRANA)

Nurnero de.lle anime

Disposizione delle publiche terre
sulle anime senza
con Iaudernio laudernio in tutto
31 -3 101 31 3 10]
6 ~ 27. 8 1 1.'7
16 146 16 146
6, - 6'
-
14 .66 14 66
32 30 32 30
6 81 6' &'7
8 t 114 '2-9 1 .37 1 114
.
61 176 6 176
12 S4 12 54
a 9 3 9
8 102 8 102 16

campi

Giure Bangen

4 Mia!: Bacich

8 Peter Cuchich

3 Ante Giuros

7 Sime Guberina

16 Misco -Knezevlch

3 Miseo Ivazzevich

3 Toma Mravaz

6 Mate Mircetich

4 Marco Mircetich deUo Knesevich

. 4 Stoian M1rcetiCh

'96

2 :3 4 5' 6· 7 S 9 10. - H
4 Mat"co Mircetich 8 s: 8 5
1 P~~a: M-ataltsa 14 1 180 14· ] 180
1'0 Martin Qpari.ch 3.2 lQ5 ,...... 32 195
~ lye Dparich 6 51 6 5i
Jl Mat~ Oparich -Z2 1.32 2i , 132
9 Ghergo qllard~ 18 2 18 2
. .
3 Teroa Plasibat ·6 1 3 6 1 3,
12 Petru- e fratelli Sarich 12 39 12 39
U Nicola Sidich 22 t 25 22 1 2.5
6 .Gi,u.n~o Sussich ,16 14 16 ~4'
21 rUiia e nip'Qt~ SttigUliiza 42 74 61 93 42
14 -;
7 Luca. Stercagl 14 198 19,8
7 Sime Teritara 14. i48 14 148
8 Jtl1':e Voiara 16 3,6 16 k.." 36
5 TOllla. Voiara: ilO i29 10 129
I
5 Nicola VUGOV 10 64, 10 64
5 Lazo V'w:;:ov .~ 10 36 to 36
4 Peter Vucov detto Cernissa 8 1 8 1
12 Vide· re1I1ct:a Radossa Chercar 23 3. 184 2j 3 184'
1 ~ate Simicich 4. 2 4- 2
, 2
6 'Mate Tolich 2
4 lve Tomich " 3 2 130 s. 2 139
'7 Ante Tulich 4 i ·4 1
6 Sima Vellicibh. 4 2 4· 2
97 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
- "..
-4 Marco Vulelja 5 J - 5 3
10 Toma Vulelia 9 3 9, 3
8 -Ma:te V4davich .2 A - 2 2
8· Giosip Gelicich 2 1 - 2 r
8 Miat Zabem.<;h 7 2' - 7 2
to 6 6
1:1 6 1 6' 1
5 Mica Zeyatl. 3 3 3 -3
6 'Sime Z~c;m 4 4 - ~ 4 3
4: Ante Doglianaz 1- 2 1 2
3. 1 3 1
.~: Gio;re Gelich 6 6
eaaiea. di capitanc , . 1 3.
~ --- .sEGUONO U VILL!CI DIP:ACOSTANIE" eHE HANNa ~VUTO QUALCH,E PORZIONE DI LORO ACCOMODA!'AEN"fP IN' VRANA

l·g MisGO Bachia 25 1~ lOS ,
-
2 Marc'Q Bungur 2 2 -35 2 2 35
.:>
14 Toma Bun~r 20' 1 14'8 - 20 1 l48
6 ,
-; >I Gergo -S.l1.n.gp:r 2 6 2
A· 6 1 110 I:, 1 110
4 Pere Bungur' '6 2 80 6 2 80
"
,io 8ime quondam
Marco" Barisaich 13 3 144 13 3 144
98 ".p..._
[ 2 3 4 5 (1 7 g 9 10, 11
-
10 Nicola Barissich 15 -2 95 15," 2 95 ,
cartca di capitano 8 8
paroco 301 27 30 27
chiesa 30 ,i 6 .30 1 6
dottor B" Sdpe 60, 60
, laSll_O
domino zio e gOlvernat<>F
F;r;ancesco, e fratelli
nipoti Spingarel<i U 1 i4 11 1 14
Francesco e frateli Bartolazz] ~2. .2 12 :2,
Marco Br'illlcQ'wch 44 41& .........
BeFgantin I - 6 6
GiaooID.;q SEGUONo LI VILle! DI ZARA VECHIA GI;tE HANNO!\.VUtO Ql)ALCHE PORZIONE'DI reno ACCOMODAMENTO' IN VRA.N)A

,11 Peter Bilioh campi 2 2 2 2
4 Tema Buglievae 4- 3, 4 3
5 Misco Colar 1 2 1 2
9' Bare Drascovich 3 3~
1 Mate Drascovich r 3 " 1 .3
- -
7. Martin. Drascovich 1 .2 1 ~
5 Mar-:co DohanuviG,h 2 - .2- ,-
5 Mate Dpbanovich 1 2 8Q 7 2 '80
II Gi.;aoon Gerzaa 2 2 ~ 2. 2
-
3' Filippo Gerzlc;h ~ - l
- ~
5 Giuro Miculicdch 1 3 - 1 3
. 1 2 3 4 5 ,6 7 8 9. 10 11
(j MlscoMorosin 2. "" 2
~
3 lorna. Pelizarilch 3 3.
6 Marco Stampalia .2 2
7 Mate ,·Stampa]ia 3 20 3 20 -
6- Sirne Tomich Vechio I 2 13S: 1 2 ]35
6 Toma Mersum detto Vitanovi.ch 5 2, - 5 2
.
9 Zuanne Sterpich ..
detto Gim:ase.vich 2- 1 - 2 1
8 Martin Punos 14 2 43, 14 2 43
9 Zuantie Punos 12 1 206 12 1 206
7 Mate Punos detto Bugna 9 ] 156 9' 1 156-
1 Sime Rasin :3 125 3 125
6 Zorzi Rasin 9 3, 4 9 3 4
3 Ante: "Rasm :3 2. 112 .3 '2 112
5 8 1 98 8 1 98
4 Misco Rasin 6 35 6 35
5 Toma Sarin 5 2 66 -. 5 2 6'6
7 Gerg,0 Sarin 8 2 129 .8 2 .129
4 Ante Sarin 4 1 63 4 1 63
:01 Sime . Satin 1 2 1 2
7 Ante 805m 13 37 13 2,'7
5 Zuanne Schilich~ 6 45 Q 4S
6 Giacomo Sosich 7 3 199 7· 3. 199
9 Visco "VuiaSli:n 12 1 94 12 1 94 1 2 ~ 4 .5 6 7 8 9 10 11
Giun! ,
7 VUCO'V 11 3 166 H 3 166
',4 Mate Vucov 6 -5'.8: 6 58
14 Al1te Vuscovich 23 1 28 23 1 28
.,.,
5 Siine Vesilevich S 130 5 no
15 Mate Vulinovich 21 56 21 56
is 23. 2 95 4 27 2 95
carica di Gapiltano di
Pacostiane 4 2 46 4 2 46
_ch:i'esa dd Pacostiane 19 2 9:2 19 2 92
, " Pacostiane 2.7 1: 159 27
p;al':oto di 1 159
Antonio Basccvlch 4 4
8 Gasparo Bascovich 4 _, 146 8 16 146
13 Nkala Cazia, -,10 1 1:07 10 1 107
.
12 Zuaane Curtovich 10 1 J07 10 1 107
J2; Sime e Lovre. Curtovich 22· 1 172 2:2 '1 172
6 M;u-co Chiudina ·7 1~4 7 124
.3 Ghe:igo Chiudina 2 3 104 2 3 104
7 .7 1 74- . 7 1 '74
8; Ghergo Cherpetich 15 81 15 81
. .
10 Sima Drascovieh 18 10 1,8, 1'0
7 Sirne Dalaco., 10 3· 94 lQ ,3 94
2 Nicala. Dalaco 1 3 79 1 3 79
4 .ZQI:Zl Giurissieh 5 jJQ 5 10
\
5 Gllergo Giurnssleh '7 '2 75 1 2 1S
, 101 ------ - ----

~~~----

1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7 Ghergo Giurls~ich 6 78 - 6' 78
10 Sime Gasparcvich 20 1 'l~Q 2.0 1 160
5 Misco Gaspatoyich 5 3 601 s '3 6.0
t5 Toma Gas:parovic.h 7 7
"8 Bare Lasman 7 J 7" 3
10 Illia LdchiGh 11 2 pO~ U 2 UO
4 Zuafie Lochich 1 1
- .....
9 Matie Maxanovich -15 i18 15 118
12 Marco .Maxanovich 14- 2 122. 14 2 122
6 G.eTg,o Miosevicli 5 43 5 43
4 SiIDe Miesevleh 3 76 3 "76
'11 Michel Mircetich 19. .3 86' "19 3 86
9 Zuanne Nicolin U 3 2· j~ 11 3 2
'7 SiIne Pansich 7 1 61- -7 j 61
~----"
...3 Doimo Pansich 2. 1 74 2 1 74
-,-
11 Bare Plachiar 14 . 2 32 14· 2 32
8 lorna Placmar 11 123
--~-- ....... - -
B Mate Punos 14 :3 U7 - 1'4 3 117
.(
CORLAi' (KORLAI')
Numero Disposizione delle; pu._bliche terre
delle sUille anime senza
anime con .laudemio laudemlo in tutto
,2 Vasil Secu1irb campi 9 2 5 i;! !;r 21
13- Vucen Tintor 25 3 122 25 3 122 1. 2 3 4 '5 6. 7 8 .9 ]0 11
:3 ,Alexa Tintor. 6 164 . 6 164
13 Anton VllUe(m' 26 56 -_ 2.6. 56
17 Toma Vulletin 34 16 34. 16
!1 Nicola - .52
Koden 2~ ~2 - , 22
10 )van Xorich ----}201 ,14 18 L 18 t .-
L8 MatiaS Xorich 16 1 202 22 5S l' 202
12 Stoian Tintor 23 3 266 23 3 206·.
5 MiaJo Tintor 10 'l08 9 19 108
:2 Sierco Tintor 24 124 2~ 124
5 Jure, Tintor 10 55 10 5
2 ruste 'Pintor ~ 4 2 103 4 2 103
24 "64 2 26 - - 64
-
Giovan Tinter 24 1 121 ;4. 2~ 1 121
1!l Sirrien Xor:i,ch J,8 • 189 38 ].g5 .
11 Duio Xorleh .22 17- 22 17
9, Miseo Zorich, 18 I W· ,·18 1 19
q, .!::uca Zupadh 14 94 14 94
7- Giovo :Zapach 14 10 -, 14 10
Bozo ZU]laz 12 10'8 " 12 108
'64 1 19 §4 .3 19
Perpar 14 ;55 14 5.5
Xo'rich 22 35 14 35 35
10. 164 Ii() 164
eapitanio B 1 8 1
!l)3 ..

1 2, 3 4 s 6 7' 8' 9 I 10 J.1
chiesa 251 s 65 29 3 6S
paroeo 30 1 53 30 1 5~
cello-nello Wetro . Possidazia 92 3 161 92 :, 161
sardaro cont~ Chiri~J,;o
Dede e fratello 19 1 19 1
Lorenzo Rusten 16 1 1.6 1
8 Marco Arbanas. 16 - 36 16 36
IS. VU1e Athanas i9- 3 91 6 L 3(j 91
.
6 lOVD AE'DanaS 12 '76 3 1 15 1 7~
4 Todor Arbanas 8 - 1 145 8' 1 145-
4 Sime Antunovich 8 2 8 2
5 Maxin BQbich 10 1 -~Q3 5 3 14 10
$ Simon BGbich 's;j 3 87 17. 1 27 87
5 Simon ~u1ich 10 • .1 1-43 10 1 143
12 Euea, Bazoeca 24 1 127 14 2 ~'8 ]2
15 Ivan Cilinazer ;9 .3 6.6 1:6 1 .26 66'
13 Peter fratell!
e nipot! eUS-aT 26 84 26' 84
'4- Ivan Calagn 8 1 29- 8 -1 29
7 Sdrne e 'f:rat¢Ui Draganicb 14= 14
16 Giacome ]j}raia 31 .3 80 3 1 35 89
6 Martil;l Dudieh 12 28 3 2 15 2 28
10 Tema Giocnich 20 196' 20 196
4 Marco Gerbich .1 8 46 8 46
,;
1"3- Vido Galich 26 2 72 26 .i 72.
lQ4 F, ..._
'I 2 3 4 .'5 6 1" JI· 9 to 11
6 1.2 62' 1 . :2 13 2 62
'9 Mit~r e fratelfi M.aglov.- ~g 128 4 .2 :22 2 62
9' Vucman Maglev 18 63 3 25, 63
.7' Vuja:tin MHe}ta 14. 1 78 11 2' 25 ;3 78,
5 Stojan Mi1eca fO' 911 10 90
It UWa MuguaZ 11 3 iss 4 25. 3 158
3 P;.nt.on • .MagHssa 6 :2 185 6 2 85
.. _- - - -
!'i Luca - Me'do$' ill l 62 2:
5 ·N-ku]a lrechlanich 9 3 7 " .2 "]4 1,6
19 M:iat Eavlo'ii'lich 38>' 1 ][60 14 51, 1 160
- -
.5: L.azo Rade.nich 10 - ·43 5 J6; 43
1\ .. Lazo Rascovich 16 39 '4 20 39
-~ --
.5 Gios~p Sichich I 10. . [ 34- ]0- 1 34
--------- ... S-EGUONO LllvlQUI DECRE.'TJ DA BIGLTANE S.UPERIOR CHE f(A,NNO 'QUALCHE PORZIONE -DEL LORO ACCOMODANIE'NlrI IN CORLAI"

- ". - ." - ."_

1

1

3

1

3

Q, Vassil Ostoich

Jl

2

2

GALWVAZ (GALOVAC)

Disposizione de-He_ -publiche terce

N:umero' ,MIt: amme

5u11e,al:):ime :con Ial,1dep1iQI

~eIIza 1~uld,t::mJ9

in tutto

'9' '2 92
lS, 2' lla 9

2: 92

18,' :2 U8

9 Nicola, . B'4rzl,tl

.~

I '

105

./
1 2 3 4 5' '6 "1 8 9 10 1]
21 Giacov Bursul 44 2'6 ,44 26
- .J, Marttn Busieh ,6 42 6 42
7' Ante 'B:is:tr1ch 14 1 9.8 14 .1 98
J] -Sime Cosul 22 152 22 152
16 ..Ante 'Cosul 32 116 32 116
6 .St,i'pe Cosul 12 16 12 16
3 Bare CoS-ill 7 -206 7 ' -
- . 206
6 Giitu:e Cas telanovi oh -lQ 10 10
7 Nicola Citnrila 14 187 14 187
..
8. Giadre €larisich 15 .3 106 15 3 1:06
to Mia Drasich 2.0 U6 20 116
15 Giacon Devich 29 .3 16 r-' 29, :3' ltl
12 Frane De\1ich 24 197 24 "1 197
7 Bare Devich lA 85 14' 85
4 Ante Letiza - 8 8
3 'U1ia Modrich 6 3 6 3', ~.
t7 1llia -Maltese 34 . 14 34 14
~
5' Marco Matich 10 70 10 7Q
n Giacon Matich 2,2 69 22 69
9 Sim.on Matich 18 97 -,-- 18 97
'4 Nicola Morovich 8 24 8 24
4, Batis$,a Medaausa 8 8
14 Ivan Nadinich 28 84 28 80t
.
J Ante Novocelich 6 6
lQ6 ]. 2 3 4 5 6 1 8 I) 10 H
9 Gioslp Pl e tiCQ's.icll 18 115 18 115
S I vall Vuxa 10 10
3, Niecla Vtixat 6 .3 3 l
5 Stipan Ves,iloviGh 10 149 10 149
6 11 3 8.2 u 3 82
5 '9 1 147 '!l 1 t47
10 Mate' Ctalun 20 20
8 Mate MatJ~b ,
detto Cevaeevieb 16 103 16 1 103
15 Ivan Vnievi,ch 301 42 7 2 L24 30 42
earica dl capitanio 7 2 '124
chiesa 30 301 Disposizlone U!eUe publiche terre

Numero delle anime

stlile anirne con ]audemio

senza

I au demic

in tutte
6
1·4
10 710
16
14 103
20 2 101
6 19'8
107 3 Pave lBabkh

6

7 Giacomo Babich

-14

Marco' ,CQz-aga

70

Nicolo Dogii,;m,az

16

7

14 103-

10

- 20 2 101

GiureGuica

:3

M-a,rlin Giurissich

5 - 198

1 2 :3 4: 5 6 1 8 9 10 11
1.2 Pere Gionich - 24 59 23 59
7 Vule Galesich ' 14 2 186 ~A 2 186
5 Sime Minlovich 12 94 12 94
'8 Frane -Mlovilovich 16 34 l6 34
7 Mate Mi,I)iVilO-VlCh
detto Picunich 14 9 H· 9
1 Torna Tuxaga 14 ~ 34 14 39
5 Miia Tomas 10 2 31 10< 2 ,31
g Dw-man Stermotich 16 1 196 16 1 196
9 Giute Stermorich t8 941 18 '94
10 IlJia Zolicb 20 1 44 20 I 44
10 Nicola Zolich- 20 -85 20 85
6 Stanco Duirnovich 12 12.
] Mattie Zopra -2 36 36 38' 36
5 Sjme Matesslch t8 10
2. Mio rowiano ich 4 4
capitanlo deUa vHla 8 . 80 8 80
Giov8i:ni Battista Strati<:o 106 ~26 106 U6
redl Derrico 177 34 177 34
Giacomo Bargarnln 8 1 7 81 7
capitan Pietro
Stanicich e fratelll 1'-0 130
capitan Pidro e
fratelli Craine 100 100
Tomaso A2alin, 33 33
108 __ .-

2 3 4 5 6- 7 8 9 to 11
Giuseppe Velitutra 19 19
capitan Girolamo Vdsrnoni '100 100
Gaetano Pasini 48, 66 48 66
Mint Midlo'Vich 12 94 12 94 BAGNEtrAZ (BANJEVAC)
Disposizlone delle publlche terre
Numero ,
ddle .sUV~ nnime senza
anirne con lauderoio laudemio in tutto
18 Frane Baconich campi 56 ]27 19 3 75 3, 12
'1 NicoJa Baradich 14 31ll 14 30
4 Mate Bk-an 8 190 8 190
4 Mate Barcovich '8 1008 8, 108
8 Frane 'Barcovich 16 152 16 152
]4 Bose Bareovich 28 2 151 5 1 33 3, 151
7 Mkhjel Bareovieh IS 112 t5 lU
8 Lovre Bareocich 16 2 16 z
18 Michel Cherpina e Jtipo1i 18 46 4 22 46,
5 Mate Calicn 9 1 18'9 1 10 3 ]189
9 Pere C;;ilich .18 ] 11 1 19 1 11
J9 Pave e fratell! Gi.acheUch 38 1 36 .38 36
13 Ante Erssec,h 12 127 12 12'1
22 Ante Nachissea 44 40 44 40
15 Nicola Pavich 30 1 103 30 1 103,
109 CERA_NGE (cERANJE)
Dis:PQ,siztone d. tie publlche terre
Numero
delle sulle anirne senza
anime con iaudemio Iaudemlo in tune
t 2 3 4 .5 ;6 7 8, 9 [0 II
10 VUS'CQ Berbar camp] 21J 81 .2 3 22 3 81
10 M.ariCQ Buglie ich 20 3 48! 5 .3 25 J, 48
5 . IUia Buglievich 10 JO 1
10 Lovre Cabanizm 20 5 20 "
13 ~QSO Cubrilo 26 50 26 50
1 Petar CiLlach l4 89 14 89
6 IlIlia Citlaeh 1-1 3 201 11 3 zer
6 Petar Citlach
q?ondnm Stanidch 12 .1 65 12 ,&5
5 TIifon CitIach 10 1 61 10 1 6~
5 Nicola Cit.lnch 10 1. 194 10 1 194
9 Lu.ca CWIDGh llS 1Il) ]8 10
2 Gia:n Ctllblllr .it 4 L
IS Nicola e fratelli
Chiubriilovicb 30 30
4 Gim;e, 'C~ranovi~ 8 8' 160
10 Grubissa El'ceg 20 (60 20 160
13 Mato G.asplU'ovich 26 2 26 2
12 Sllnf! Ga_spaTOvlc"h. . 24 89 13 2, 34 2 89
12 Ivan Gasparosdeh 23 3 200 23 3 200·
HI 1 2 3 41 5- 6 7 g 9 10 11
n2 Sripan G.asparovicn .24 II] 2'l "10
l,6 Miat Giacov 30 2 162 30 60 2. 162
s Stanco Giecov 18 1- 164- 18 1 164
u Grime Giacov 24 UKI 24 100
- 8 Vassil Giacov 16 14 16 14
5 P tar Gjac.ov [0 ·48 10 48
...
.5 1Uia GiacQov 110 95 10 '95
12 Ginan Orugovich 23 J 150 23 3 150
J I. Ivan e fratelli Gieea
dettc Chiosich 22 196 22 L96
II StoiM Siowch 22 119' l2 l 119
4 Sava Neiepa 8 140 8 140
9 Sava Mtmimaga:l'az 18 4-5 18 45
6 Ivan Muuim,agara:z 1 89 12 1 8-9
15 ho Malbassa 30 27 30 00 27
5 Lazo e frateUi Mp_drb:rlch 10 40 10 40
5 10 10
9 Stipan PoHch 18 1 IS
'7 Mm"Co. Pru lOvlc.b 14 18 14 18
10 IlIia Ratcovich 20 155 201 155
5 Lazo Rateovich 10 171 ]0 1 171
J6 BQse Radooich (nama podataka)
5 Giandre Raccovich 10 1 66 10 5 M
il3 Stanco Vudrach (nema podataka)
112 1 2 3 4 5 6 7 8 9 to 11
.10 Sava Subassieh 20 1 190 20 [ 190
carica di capltanio g 8
Don Gerotamo, RoCta 41 41
Don ,Andrea MoraJj 45 45
Domenico Sala - 100 lOH
Francesco e Simon Bortolazzi 184 2 1.84 Z
Iseppo UD e nipoti
Spingarcli as, 3 ,88 3,
Capitan [lena Cortese, 45 82 45 82 ZEMONICO V.JUICI (ZEMUNIK, saoxcn

Disposizione delle publiehe terre

Nllmerv delle arazne

sulle mime con Iaudsrnio

seaza Iaudemio

in tuttn

6

Dume Goich

12,

5

Mate Gflima e .fratelli

o

1 180

10

1 180

4

Stip,atll derto Stanco Giachich

B

150,
85
in
II 51
48 1.50

Peter lGignicb

18

85

18

8

Lovre Krencevich

16

131

16

Sime Krecevich

6

Paval Lessalch

[2

12

Ante Luehich

8

Sava Luchich

3 100

.3 100

11

11

Lues Ze:cusa

10

m

113

2 3 4 .5 6 7 S 9 10 J1
_,
9 Shne Latinich 18 , ] 68 tIS 1 68
8. Staneo Martinov iCh 16 Hill 16 11.4
IS: capitanio Zorzi Mozivuna 36 , 110 ,80 ~A 36 110
14 Sb;ne Rapan 34 H] 4. 38 1.1L1
~ Mlaello Stelii:o 18 18
4 Law Sfello 8 8
6 Marro Sferllach 12 135 l2 135
'1 Nicola Sferlilacb 13 3 B 3
7 Peter e nipoti Sfe:rliach 13 3 US L3 3 118
1 [van Sferglievich Pupilla .4 135 4 13S.
n NkOJa Saban 21 3 110 21 3 00.
17 Stanco' Sarich 34 34
6 Giut-to Sadch 12 102 ]2 102
'} F~ppo Milcovicb 14 49 14
4- Ohergo Milc:ov.iCh 8 81 8 81
3_ IVan: Milosich
derto Romlto 6 132 6 ]32
'9 Marco Marghic;h 11 2 132 17 2 13-2
6 Vule Marghich 1.2 1401 U 140
9 Ville e Giiure MUas 18 lo.s: HI, 105
4 Marco Persut 8 , 166 8 tOO
-
15 Vid Paravigna ,301 1 36 30 1 36
~ Mate Berzerma 10 i 57 10 1 51
3 Miio Bichliache fratelli 6 40 6 40
U4
" I 2 3 4 5 6 1 8 9 10 u
10 Ma:rOQ Bercliaz:~ 28 t 80 28" 1 801
ban Bercliaza 10' 100 10 ] ]00
.
5 Vuj'e Berzamio
detto Brainovich 10 26, = - 10 26
10 Sava Borgogna 10 8 20 8
8 Rocco ~ Simon
quondam
Bileusovich ,12. pu:pilij 6 2 ]6 ~ 16 2 11"
-
4 Sime lB:radara. 8 8
4 Mile Llase icJ[J 8 1 73 8 73
S Mate Blasevlch 16 1 - 35 1'6 ] 3$
15 Mate Bigleglich .30 30
1 Nicola Bilnglava 14 1 46 14 1 46
7 Bose Buhi¢h ]4 142 6 20 142
9 Gergo e Sdppe Bosich 18 1,8-
4 Ivan Casap 8 178 8 1 178,
4 Si:me Casap 8 8,
S Stipan Casap 19 0
3 Vassil Chiosich 6 (,
10 Marco Knesevich 20 164 2{) 1641
21 Jadre e fratelli Cossevich 42 34 42 34
3 Ivan Carabua 6 2 118 6- 2 118
7 Toma Catarich 14 164 - - 14 iL64
,
MaLe e Ghe:rgo Cat ari ch 10 10
4 Uose Catarich 7 3 1:73 '7 3 173
10 Pere Catadch 20. 55 201 .55
115 11. 2 3 4 5 "6 7 8 9 )0 1l
9 Glacon Duduch 18 18
7' 1 van D.ragice"vlch 14 1501 ~ I 14 iL.56
4 Mio Dobrecina 8 1901 8 19Q
18 :Ivan Dresich 34 5 3 106 1139 J 106
9 Fab~1 Fabienovich 18 127 . 18 127
12 Maxin Gniat'OoVith- 24 z 142 24 2 142,
9 rQhel.;go Pastrovieh 18 082 18 82
5 HIla Radmadeh to U4 10 114
IS Giwe Dunich 36 7.5 ,36 75
4 Martin Tochieh 8 '100 8, tOO
7 TQ'IlJa e Gergo Vu6Qv;ich 13 100 13 1®,0
7' Bose e nipote Verbii..zZa 14 1,80 l4 180
• 26 64
\3 Mate Zarevich 26 M
5 Luca Zancovieh 9 l41 9 JIl41
chiesa 30 166 3D 166
paroco 30 30
carlca di capitanle S 8
Leonaroo e frat. Uo Giusti 149 2 80 149 .2 80
Gerolama Messmese 16 16
V entura e Iratello Fontana 27 164 21 164
Reverendt padri
ill SaD Zuanne 1 I
Vidala Spingarol! 61) :2 3'4 60 2 34
dettor O.c;izio Pinelli 278 6,78 31 - .. 286 J
11,6 ----~~~=-

1 3 4 5 6 7 a 9 10 11
sardar Pietro Smilianich 106 t 189 106 1 ]80
Lorenzo Zizim 40 4P
maggior' Marco Draganich 47 7 2. 194 54 2 194
Bartolo CQstianopol'Q 473 3 47 3
Lnrenzo Rusten ::U 2 200 31 2 200
Gaggio . Pascas
da Bucoric~ 8 8
dotter Giovani
'Battista Ferrari 30 3 30 3 ZEMONICQ ALJ34NESl (ZEMl.JNIK,ALBANGT)

DisJ;losizione delle pubUche terre

Numero delle: anhne

sulle anlme con 1 a.lldemi 01

senza laudemio

.ln tutto
12
20 40
21 t 41
2l 100
24 1 82
33 1 134
[2. - _1901
21 J34
27
15
U.7 4

Nicolo e frateUi Bergella

campi,

1 ;2,
20 40
21 J 41
21 ], 100
24 1 .82
,33 i 134
Il2 190
21 134
27
15 ,......,. IQ Luica Bitri

• '7 Gioch Marco B'i tri

'1 Paval Palecha Chiurcovich Vecchio

8' Peter- P:ali Chiurcovich

USer Luoa Chiureevieh

4, Simon Chiufcoovi:tll detto Marlm

7 capitan leola Chlureovich

9 Nicola Chl:ureovich

5 Marco COVal Chhrrcovieh

1 2 3 4 5 6 '1 8, 9. 10 H
S Alexa Cbiurcov]ch 24 3 13 23 3 113
7 Mfur1:a Prens Perna
Ch-j_urcovkh 2:1 157 21 1 lS1
6 luca Chiurcovich 15 15
5 Sime Gens Pa-Ul e
rJ:l'u:elli Chiureovich 15 174 15 n4
4 • Pre ns Ies] Cbl,u:rE:ovicb m2 lOQi 12 loo
5 Gjovani Chiurcowch.
de no Pepa 1..5 60 _. - 15 61)
5 Luca Ante Sensa
detto Collar 15 139 ]5 13~
5 Giovani Calmetich 15 194 15 194
:2 Peter Co~acicb 6 ,6
15 Glo.vani Covacich U8 18
.5 Giovani Duca r
derto Ctoba t5 ~ 170 15 170
I
7 Pettar OUCH
derto Crob.a 21 ' 138 21 138
2 Alld::J:"ea Duca 6 6
7 Marco Duca 21 2J J
7 Luea Duea 21 1 2J I
3 Marco e fratello
Prens Ducca 9 9
8 AJe:x_a Giura 24 70 24 70
9 Nicb Peli Jov' 21 19,5c ~ 27 195
3 Jl4a:rco Jovi I) 2 [92 9 2 192
5 Simon Jovi 16 60 ]6 60
lH3 1 2 .3 4 5 6 7 8 9 10 U
4 ·Ni.c0ia 10\ i 12 ,12
3 Giuro Gelencovlch 8 3 60 8 3 160
7 Mia Gelenco ich 2:1 21
5 Marco Gelen:eovkh 15 59 15 59
J,'a.t1 Kr8~e lS 15
7 Pl"em M~oo,
Masiga Zotto 2L 1 66 21 1 66
9 Petar Marco Masiga 27 J95 27· 19'5
L5 Paval Maro~ch
detto Jonl 44 3 2.0 44 3 20
6 Paulo Marsani IS ... 15 ta: LS
4 Marco Marsani 12 190 12 190
7 Pem Duca Nica 21 211
2 Stipan Nicagi ,6 6
'9 allier Piel:ro Pettam 26 3 83 26 3 83
12 Peter Pettaa] 36 66 36, - 66,
3 Luca Pettani ~ 82 9 82
8 Martin Pettani 24 155 24 155
5 Peter Plnsich 15 1 1& 15 1&1
#
-----
114 Ghergo Pezzi 4] 3 .149 41 3 149
7 Rade Scopelia 21 U8 11. u.s
4, Alexa Sestani U .61 [2 61
7 Petru: e fral'elli Sestani 21 1.18 21 118
7' Marco Smira 21 21
III Ste.Hano Snrlra
deUa Pera 12 2 ]2 2
119 ] 2 3 4- -5 6 7 a 9 10 11
4: Illia Smira 12 U
.3 Nicola e nlpote Smira 9 100 9 lQO
7 Giiuro e fi"atelli Stiepo .21 lit
5 Andrea Tocbich 15 15
2 Nicola Vuca 6 6
7 Petar Vuca 21 1 149. - 2'J/ 149
2 Luca Viadagai 6 lOa 6 100
9 Marco Vladagn] 2.7 U6 27 illS
2 Nioola Vladagni 6 6
6 Peter vtada:gni 18 18
8 Prens Vuca e
Stanco V]acia,gni 24 24
5 Stefano Vladagni 15 15
10 Visco Zaneovich 30 100,. 30 100
carica di capifarllo 8 8
chiesa 19 3 177 29 3
paroco 29 .2 .._ 29 .2
~
tutto
ani- Nich Petrin Chiurcovich anime 5, Nicola Ma:rcov anime 3
mt: Ivan Zorzi. Minr-eov mime 1, Nicola quondam Pietro Pettanl anlme 1.
10
NUOVr ABITANTI
Summa 31 1 1
Marco Radosceeich Neofitto 15 15
dotter Gio'l1anl e fratello Pettani 20 20
120 PRI TECH (PRISTEK)
Djspesizione dell llubLiche terre
rsumero
delle salle anlme senza
anime con laudemic laudcmio in tuttu
1 3, 4 5 '7 .8 9 ~ 11
2, Mate Ararnbas ida campi 4 198 4 19.8
11 22 2 68 30 52 2 68
10 20 29 2 22 79
:3 Ivan e fratelli Blllich IS . 23 0.- 6 23
10 O:~toia BllUch 20 79 4- 241 19
Ivan e fratelli 'BiLich 6 2.3 6 23
,3 Stamco Budimir 6 na 6 1'78
.3 Maroo Besirevich 6 6
'S Gioan Cernocrat 10 2 138 10 2 US
6 Nh:;ola Cernocrat 12. 12
6 Jerco Chia letich 12 84 ]2 84
7 Nicola CeLizza 14 1 I' 141 1 11
8 'Sime Cuman 16 1 20 1I 27 2 20
3 I an Cuman 6 156 6 J56
,7 Sime Cemocret 14 136 14 136
14 Mial Drasina 2'8 121 28 121
15 Antonio Drasina 31 3"1
7 Sime Dub ravizz a 14 45 - 14 45
fi Lovr e fratelle
Dnbravizza 10 86 10 1 86
~ Ostoia Glamos 10 109 10 109
121 ·
,
r 2 3 4 5 6 '7 8 I} 10 H
4 Luca Glamos 8 25 8 25
5 'VOilrll Glamcs 10 32 10 32
3 Bose GheI'CI)v1clJ !6, so - 6' 5'0
7 Ante, Gherccvich 14 3 23 27 4'1 3
22 Lovro Lemlch 44 100 24 68
13 Ivan Lemicl:l 16 49 19' 1 45 1 49
- 3 II.lia Laldch (;, J 114 6 ! 114
IJ 22 1:54 22 1 134
'1 Gimran Marianovich '14 80 14 &01
11 'Slme Ma'ri~oyieb 22 55 22 55<
7' Petar Odosin L4 lr65 14 165
() Jure Milco".1]cl1. ][0 3 .90 10 :3 9.0
7 Arue rmteUl Perlch ~S 2 14 15 2, 14
3 Mate 'Perich (] 2 36 6 2, 36
S Stipan Pintur 16 3 207 16 3 207
14 Peter Pansieh 28 126 28 1126
7 Giurn Selach 14 ] 5:8. 14 l- .51!
11 Gioan 8ela.ch 22 '7 22 '7
t Sava Savtina 14 23 L4 23
3 StQ~1] SavLma 6 168 6 16'8
9 Miart Semer'ic.h 18 98 48, 98
8 Male Semer:iclti. 16 188 j,6 1S8
.5 Mate Sladacovich 9 3. 144 9 '3 144
S lv® Serach to R JO 27
122 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4 Marco Serach 8 7 8 7
10 Marco Tadicll 1ill 74 20 74
12 Petar e fTatello Vrancovich 24 L 60 3 1 1:7 ·2 60
(, Gl01'l Oclouia· 9' .3 58 9 3 ,.58
4 Dzaghich .Matich 8 78 :8 78,
.3 Glacemo Remich I) 6
.
6 10 48 ]0 48
ehiesa 29 3 10. 29 1 10
carica oi caprtanio S a
paroc:o 30 76 30 1 76
argooje maggiore
e Iratello Kerlianoi\deh 138- 2' 8] 138 2 81
Antonio Albergeti 3:5 t 28 35 1 ·28
Giovanni Battista Soppe 134 ttl 134 LIt BI.Q£lANB SVPERIORE (GORNJE HII.JANE)

Dispo.sizloD,e delle pubUc.h.e terre

Numero delle

sulle anime con laudemio

senza
Iaudemio in tuttc
~ 2: 3,2 :3 86
26 129
26 . :2 ]0
14 S
" 2.01 4 3
123 [3

26

86

IJ

26

n Laze Bugovaz

26- 2 10
14 5_
20- 4 J '1 Toma Bugovaz

10 Todor e fratello Bogovaz

l .2 3 4 5 () '1 8 9 10 U
7 Petar' Caran 14 1.00 U. 100
:5 Ivan Oal'an 10 158 2 12 15.8
3 Marco Caussa 6 2 ]84 6 .2 aS4!
3 Luca c ,ioola Ohlaich 6 133 ...!... 6 133
11 22 L 22 .22 212'
10 Sava Duchich 20 1'1, .5 :3 25 :3 16
8 rma Duchicll 16 UB 16 183,
10 Marco Duehielr 20 162 5 1 25 1 162
15 Stipan Duchich 30 17 1 J 31 3 17
110 [Uia Graovaz 20 .2 20 :2
11 Luca Gagieh 22 80 2: 2.3 2 80
il M:ilp_r Gagich '£2 1 ro U 10
9 Damian. 'Gagich 1'7 3 40 17 3, 40
I 14 Gloan Gaglch 28 lOll 28
104
6 lV1iat Gagi,ch, 12 1 7.3 12 1 73
17 Tomissa Run 3.4 96 22 1 56 1 96
112 Marco Hcovich 24 38 24 38
10 levan Ifcovieh 20 100 20 WO
,5 l'IILo'l. Ifcovich 10 23 2 11 2 23
'1 Gloslt Maestrovlch ]4 ~ 14 9
19 Ivan Migl1evich 38 133, 1 39 133
10 Male .Mlglievichl 20 2 :2 2 22 2 2
7 Nicola III ft'ateUe, Cemovoda 14 42 14 28 42
124 1 2- 3 4 5 6 7 8 9 1'0 1]
'9 Vessil Dstoica 17 2 198 4 1 2J 3 l~S,
32 Luca Opa,cjch 64 82 2 116 2
z Sime Ostoleh 2 1 15 ]2 14 2 is
12 Ante Ostoieh 24 48 25 119 25
~
7 Lazo Ostoich l4 33 14 33
22 TQma. Ostoich 44 161 44 161
9 1 an Ostoich J8 14 22 40 14
,
5 Peter Brasaich ]0 55 10 55
6 Nicola Runcevich U i8 12 , 18
22 Giovan Radmanovich 44 ~1 51 95
8" Lazo Runeevieh 16. l40 ]6 1 1I.40
8 GiurQ Radnlovieh 16 180 16 ] 18'0
10 1llia e niponi Radulovich .20 40 .3 2:0 3 40 ~ B!GLl~1N.E INFERlOR (GORNJ . BrLJANE)

Dtsposizione delle publlche terre

Numepo de:J1e anime

sulle anlme COIl laudemio

senza laudemio

in ttrtto
12 1501
20 140
12 1,89
3 3'1 3 l54 12

J50

20

10 TrUfon Tepsa

140

6 Lnca Tepsa

12

189

15 Obrad Vessellnovich

30

154

1

z 3 4 5 (3 7 8 9 10 11
Jo'Vo Vesselino, iell 12 1113 12 103
Chlro Graovaz 12 135 12 Ji3,S
I'Ilru:t Viemirovich 14 142 14 14-2
9 Paulo 'ZQdan 16 124 116 124
..
5 Paulo Zesel 10 [79 10- 179
9' P'a;u,[o Svitan 18 - L40 118 ]40
4 Lucia relicta quondam
Sarear Mitrovich ·8 1 14- .) -]1 i 7\4
Chiesa 30. S 3Q 5
parow 30 161 90. 161 90 1,6'1
quondam Antonio Tdali JOO 111)0
Giaoomo Ber:gamin ,39 2 16 39- 2 16
Sardar ClIriiaraco Dedich 125 3 108 12S 3 JOS
Tomaso Azalin U 11
Lorenzo Rustell 12 12 ~ 1

126