Anda di halaman 1dari 38

Versi 2019_01

Dasar dan Hala Tuju


2018 – 2020

Sekolah Menengah
Kebangsaan Sri Terbilang

Contoh Hasil Perbengkelan


Fasilitator Pembelajaran Profesional
Abdul Razak bin Alias
Institut Aminuddin Baki
abdulrazakal@iab.edu.my / 0199810618
srikemuningindah.blogspot.com
Kumpulan
NPQEL Ambilan 2/2013
Kumpulan SB3
Untuk
IPG Keningau, Sabah
22 – 25 Julai 2013
______________________________________
[nama peserta]

1
RANGKA KERJA MEMBINA PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI

Misi Visi Nilai

JANGKA MASA PANJANG JANGKA MASA PENDEK


(3 – 5 TAHUN) (1 TAHUN)
Matlamat / Bidang Pelan Operasi 1
Keberhasilan Utama Objektif 1 … Inisiatif / Strategi 1 (Program, Projek,
(KRA) 1 Aktiviti, Tindakan)

Matlamat / Bidang Pelan Operasi 2


Keberhasilan Utama Objektif 2 … Inisiatif / Strategi 2 Pelan Taktikal (Program, Projek,
Aktiviti, Tindakan)
(KRA) 2
Operasi 1
Operasi 2
Matlamat / Bidang
Inisiatif /Strategi 3 Operasi 3 Pelan Operasi 3
Keberhasilan Utama Objektif 3 …
(KRA) 3
dan … Operasi 4 (Program, Projek,
Aktiviti, Tindakan)

Pelan Operasi 4
(Program, Projek,
Aktiviti, Tindakan)

2
MISI

“Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti


Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi
Memenuhi Aspirasi Negara”

VISI

“Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik


Negara Sejahtera”

Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 – 2025

3
Sebelas Anjakan Untuk Transformasi Sistem

1  Menanda aras pembelajaran bahasa, Matematik dan Sains dengan


standard antarabangsa. Melancarkan Kurikulum Standard Sekolah
Menyediakan
Menengah (KSSM) dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)
Kesamarataan Akses
yang disemak semula pada 2017
Kepada Pendidikan
 Merombak peperiksaan kebangsaan dan pentaksiran berasaskan sekolah
Berkualiti Bertaraf (PBS) untuk meningkatkan secara berperingkat peratusan soalan yang
Antarabangsa mentaksir kemahiran berfikir aras tinggi pada 2016.
 Meningkatkan kualiti pendidikan Sains, Teknologi, Kejuruteraan, dan
Matematik
 Memperluas akses dan meningkatkan kualiti laluan pendidikan, bermula
dengan pendidikan vokasional
 Meningkatkan kualiti prasekolah dan menggalakkan enrolmen sejagat
menjelang 2020
 Meningkatkan pelaburan dalam sumber fizikal dan sumber pengajaran
untuk murid berkeperluan khusus
 Melanjutkan pendidikan wajib daripada 6 tahun kepada 11 tahun bermula
pada umur 6 tahun
2  Melaksanakan KSSR Bahasa Malaysia untuk Sekolah Jenis Kebangsaan
dengan sokongan pemulihan yang intensif bagi murid yang memerlukan
Memastikan Setiap
 Memperluas program LINUS supaya meliputi literasi bahasa Inggeris
Murid Menguasai
 Meningkatkan kemahiran guru bahasa Inggeris
Kemahiran Dalam
Bahasa Malaysia Dan  Menjadikan mata pelajaran Bahasa Inggeris kertas wajib lulus peringkat
SPM dan memperluaskan peluang bagi pendedahan terhadap bahasa
Bahasa Inggeris Dan
Inggeris
Digalakkan Mempelajari
 Menggalakkan setiap murid mempelajari bahasa tambahan menjelang
Bahasa Tambahan
2025
3  Mengukuhkan Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Moral dengan
lebih tumpuan kepada perpaduan dan memupuk persefahaman yang erat
Melahirkan Rakyat Yang
antara murid
Menghayati Nilai
 Membangunkan murid secara holistik dengan mengukuhkan keperluan
penyertaan murid dalam 1Sukan, 1Kelab, dan 1Badan Beruniform
 Mengukuhkan dan memperluaskan RIMUP mulai 2016 untuk memudah
cara interaksi antara jenis sekolah
4  Mengetatkan syarat kemasukan guru mulai 2013 supaya terdiri daripada
kalangan graduan 30% teratas
Mentransformasi
 Merombak IPG setanding dengan standard bertaraf dunia menjelang 2020
Profesion Keguruan
 Meningkatkan kualiti program Pembangunan Profesional Berterusan
Menjadi Profesion
(CPD) mulai 2013
Pilihan
 Memastikan guru memberi tumpuan kepada fungsi teras pengajaran mulai
2013
 Melaksanakan laluan kerjaya guru berasaskan kompetensi dan prestasi
menjelang 2016
 Memperluas laluan guru untuk peranan kepimpinan, pakar pengajaran,
dan pakar bidang khusus menjelang 2016
 Membudayakan kecemerlangan berasaskan teladan rakan setugas dan
proses pensijilan mulai 2025
5  Memperkukuh kriteria pemilihan dan proses perancangan penggantian
bagi pengetua/guru besar mulai 2013
Memastikan Kepimpinan
 Melaksanakan Pakej Kerjaya Pengetua / Guru Besar yang baharu secara
Berprestasi Tinggi
berperingkat, dengan lebih sokongan dan kebertanggungjawaban yang
Ditempatkan Di Setiap
tinggi bagi meningkatkan keberhasilan murid
Sekolah
6  Mempercepat penambahbaikan prestasi sekolah melalui program yang
sistematik dan dipimpin oleh PPD di semua negeri menjelang 2014
Mengupaya JPN, PPD

4
Dan Sekolah Untuk  Memberi lebih kuasa melalui pengurusan berasaskan sekolah dan
Menyediakan autonomi kepada sekolah yang memenuhi kriteria prestasi minimum
Penyelesaian Khusus  Memastikan 100% sekolah memenuhi keperluan infrastruktur asas
Berasaskan Keperluan menjelang 2015, bermula dengan Sabah dan Sarawak
 Memastikan semua sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan menerima
sokongan kewangan yang saksama
7  Menyediakan akses Internet dan persekitaran pembelajaran maya melalui
1BestariNet bagi kesemua 10,000 sekolah
Memanfaatkan ICT Bagi
 Menambahkan kandungan dalam talian untuk perkongsian amalan terbaik
Meningkatkan Kualiti
bermula dengan perpustakaan video guru terbaik menyampaikan
Pembelajaran Di
pengajaran dalam Sains, Matematik, Bahasa Malaysia, dan Bahasa
Malaysia Inggeris
 Memaksimumkan penggunaan ICT bagi pembelajaran jarak jauh dan
pembelajaran kadar kendiri untuk memperluas akses kepada pengajaran
berkualiti tinggi tanpa mengira lokasi atau tahap kemahiran murid
8  Mengupaya JPN dan PPD dengan memberi lebih hak membuat keputusan
tentang bajet dan personel mulai 2013, serta meningkatkan
Mentransformasi
kebertanggungjawaban bagi menambah baik keberhasilan murid
Kebolehan Dan
 Sekurang-kurangnya 2,500 personel daripada Kementerian dan JPN
Keupayaan
ditempatkan di PPD untuk memberi lebih sokongan kepada sekolah
Penyampaian menjelang 2014
Kementerian  Memperkukuh kebolehupayaan kepimpinan bagi 150-200 jawatan
kepimpinan utama mulai 2013
 Merangka fungsi dan struktur baharu Kementerian menjelang 2013, dan
pelaksanaan mulai 2016
9  Melengkapkan setiap ibu bapa bagi membantu pembelajaran anak mereka
melalui sarana pelibatan ibu bapa dan akses dalam talian kepada
Bekerjasama Dengan Ibu
kemajuan anak di sekolah
Bapa, Komuniti, Dan
 Mendapatkan maklum balas daripada setiap PIBG mengenai pelaksanaan
Sektor Swasta Secara
kurikulum setempat dan kualiti guru mulai 2016
Meluas
 Menambah bilangan model Sekolah Amanah kepada 500 menjelang 2025
dengan melibatkan kumpulan alumni dan NGO yang berpotensi sebagai
penaja
10  Mengaitkan setiap program kepada keberhasilan murid yang jelas dan
merasional program berimpak rendah pada setiap tahun
Memaksimumkan
 Memanfaatkan peluang kecekapan, dengan mengagihkan peruntukan
Keberhasilan Murid Bagi
kepada bidang paling penting seperti peningkatan kemahiran dan latihan
Setiap Ringgit
guru
11  Menerbitkan laporan tahunan awam tentang kemajuan sasaran dan
inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia mulai 2013
Meningkatkan Ketelusan
 Melaksanakan semakan komprehensif pada 2015, 2020 dan 2025
Untuk
Kebertanggungjawaban
Awam Secara Langsung

ASPIRASI SISTEM

5
Akses 100% enrolmen merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga
menengah atas menjelang tahun 2020

Setiap kanak-kanak warganegara Malaysia berhak mendapat kesamarataan peluang


pendidikan bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing. Kementerian
berhasrat memastikan kadar akses sejagat dalam kalangan kanak-kanak dari peringkat
prasekolah hingga ke peringkat menengah atas (Tingkatan 5) menjelang 2020.

Kualiti Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti
TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun

Semua kanak-kanak akan berpeluang mendapat pendidikan cemerlang berdasarkan


keunikan sistem pendidikan di Malaysia, dan setanding dengan sistem pendidikan
antarabangsa. Aspirasi sistem pendidikan negara adalah untuk meletakkan Malaysia
dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa mengikut
pengukuran TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun yang akan datang (TIMSS dan
PISA menguji Bacaan, Matematik dan Sains sahaja). Pentaksiran tambahan yang
menangani dimensi kualiti lain yang relevan dengan konteks Malaysia boleh dimasukkan
apabila dimensi itu dibangunkan dan diterima di peringkat antarabangsa.

Ekuiti 50% pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar-luar bandar, sosioekonomi,


gender) menjelang tahun 2020

Sistem pendidikan berprestasi tinggi menyediakan pendidikan yang terbaik kepada


setiap kanak-kanak tanpa mengira kedudukan geografi, gender atau latar belakang
sosioekonomi. Kementerian berhasrat untuk merapatkan lagi jurang pencapaian antara
murid bandar dengan luar bandar, tahap sosioekonomi dan pencapaian antara gender
sehingga 50% menjelang 2020.

Perpaduan Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada
kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian

Murid yang berusia antara 7 hingga 17 tahun menghabiskan lebih satu perempat
daripada masa mereka di sekolah. Melalui interaksi bersama murid lain daripada
pelbagai latar belakang sosioekonomi, agama dan etnik, murid belajar memahami,
menerima dan menghayati perbezaan. Keadaan ini mewujudkan suatu perkongsian
pengalaman dan aspirasi bagi membina masa hadapan Malaysia. Kementerian
berhasrat menjana suatu sistem pendidikan yang memberi peluang kepada murid
berkongsi pengalaman dan aspirasi demi membentuk dan memperkukuhkan lagi asas
perpaduan rakyat Malaysia.

Kecekapan Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada

Sistem pendidikan Malaysia telah menerima peruntukan yang tinggi, namun peningkatan
keberhasilan murid masih tidak sepadan dengan sumber yang telah disalurkan ke dalam
sistem. Walaupun Kerajaan akan terus mengekalkan tahap pelaburan semasa,
Kementerian berhasrat untuk memaksimumkan keberhasilan murid mengikut tahap
peruntukan semasa.

ASPIRASI MURID

6
Pengetahuan Di peringkat paling asas, setiap kanak-kanak perlu menguasai sepenuhnya
kemahiran literasi dan numerasi. Selain itu, penting bagi setiap murid menguasai
mata pelajaran teras seperti Matematik dan Sains. Murid juga perlu didedahkan
kepada pengetahuan am yangmenyeluruh tentang Malaysia, Asia, dan dunia dari
aspek sejarah, manusia, dan geografi. Murid juga digalakkan mengembangkan
pengetahuan dan kemahiran dalam bidang lain seperti seni, muzik, dan sukan.

Kemahiran Setiap murid akan belajar cara memperoleh ilmu pengetahuan sepanjang kehidupan
Berfikir mereka (menerapkan perasaan ingin tahu dan mengamalkan pembelajaran
sepanjang hayat) untuk membolehkan mereka menghubungkan pelbagai disiplin
ilmu dan mencipta ilmu yang baharu. Setiap murid perlu menguasai pelbagai
kemahiran kognitif termasuk penaakulan dan pemikiran kritis, kreatif, serta inovatif.
Bidang ini kurang diberi perhatian, menyebabkan murid kurang berupaya untuk
mengaplikasi ilmu pengetahuan dan berfikir secara kritis di luar konteks akademik.

Kemahiran Dalam dunia yang semakin saling berhubung kait, kebolehan untuk memimpin dan
Memimpin bekerja dengan orang lain secara berkesan adalah amat penting. Sistem pendidikan
negara akan membantu setiap murid mencapai potensi sepenuhnya dengan
mewujudkan peluang yang formal dan tidak formal untuk bekerja dalam pasukan
dan mengamalkan ciri kepimpinan. Dalam konteks sistem pendidikan, kepimpinan
merangkumi empat dimensi, iaitu keusahawanan, berdaya tahan, kecerdasan emosi,
dan kemahiran berkomunikasi dengan berkesan.

Kemahiran Setiap kanak-kanak akan menguasai bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan
Dwibahasa dan bahasa perpaduan serta bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi
antarabangsa sekurang-kurangnya pada tahap minima. Dengan tahap penguasaan
bahasa ini selepas menamatkan persekolahan, murid sepatutnya berupaya
menggunakan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dalam persekitaran kerja. Di
samping itu, Kementerian akan menggalakkan semua murid mempelajari bahasa
lain sebagai bahasa tambahan.

Etika dan Sistem pendidikan akan memupuk etika dan kerohanian dalam diri setiap murid bagi
Kerohanian mendepani cabaran yang akan ditempuhi dalam kehidupan dewasa, agar mereka
boleh menyelesaikan konflik secara harmoni, bijak membuat pertimbangan,
berpegang kepada prinsip ketika berada dalam situasi yang kritikal, serta berani
melakukan sesuatu yang betul. Sistem pendidikan juga berhasrat untuk membentuk
individu penyayang yang dapat menyumbang kepada kesejahteraan komuniti dan
negara.

Identiti Identiti nasional yang kukuh melalui penghayatan prinsip Rukun Negara, diperlukan
Nasional untuk kejayaan dan masa depan Malaysia. Setiap murid akan berbangga dikenali
sebagai rakyat Malaysia tanpa mengira etnik, agama atau status sosio ekonomi.
Semangat patriotik perlu dipupuk dalam diri setiap murid dengan cara memahami
sejarah negara, dan berkongsi aspirasi yang sama untuk masa depan negara. Demi
mewujudkan identiti nasional yang sebenar, semangat keterangkuman yang teguh
amat diperlukan. Identiti nasional akan dapat dicapai bukan hanya belajar
memahami dan menerima kepelbagaian, tetapi juga menghayati kepelbagaian.

7
8
PROGRAM TS25
(TRANSFORMASI SEKOLAH 2025)

9
KEMENJADIAN MURID SEKOLAH BERKUALITI
[BERFOKUSKAN MURID] [BERFOKUSKAN BUKAN MURID]

Pencapaian prestasi Pencapaian sahsiah Pencapaian prestasi Pencapaian prestasi kepimpinan dan
akademik yang tinggi terpuji oleh semua kokurikulum yang pengurusan sekolah yang cemerlang
oleh semua murid murid. tinggi oleh semua
murid.

• Pentaksiran • Ujian • Pentaksiran • Penarafan Sekolah berdasarkan


Bilik Darjah Aptitud, Aktiviti Jasmani SKPMg2
Tahun 6 Psikometrik Sukan dan • Pengajaran dan Pemudahcaraan
• Ujian (PPsi) Kokurikulum (PdPc) oleh Guru
Penilaian Sekolah • Sikap dan (PAJSK) • Penilaian Pusat Sumber Sekolah
Rendah (UPSR) Perlakuan Positif • Pentaksiran • Prestasi Kewangan
• Pentaksiran Murid Standard • Penarafan Prestasi Keselamatan
Bilik Darjah (Pembangunan Kecergasan Makanan Kantin / Dapur Asrama
Tingkatan 3 Kemahiran Fizikal • Penarafan Prestasi Kebersihan
• Pentaksiran Insaniah - soft Kebangsaan Tandas
Pusat Tingkatan skill) (SEGAK) • Penarafan Prestasi Sekolah
3 (PT3) • Salah Laku • Pencapaian Selamat
• Sijil Disiplin Sukan dan • Kepuasan Pelanggan
Pelajaran • Kehadiran Permainan • Penglibatan Ibu Bapa
Malaysia (SPM) – Ke Sekolah • Pencapaian • Hubungan Luar (Jaringan / Jalinan)
Tingkatan 5 • Ujian PAFA Ko-Akademik • Sarana Sekolah
• Literasi dan • Pencapaian • Sarana Ibu Bapa
Numerasi Badan Beruniform • Suara-suara Guru, Murid dan Ibu
• Kemahiran Bapa Terhadap Iklim Sekolah (Teachers,
Dwibahasa Students, Parents Voice)
• dll.

AMALAN SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI

STRATEGI / INISIATIF ditentukan dan dipilih berdasarkan apa dan bagaimana amalan sekolah
berprestasi tinggi lakukan. Amalan-amalan (spesifikasi) inilah yang sekolah rancang,
laksanakan, pantau dan ambil tindakan seterusnya bagi mencapai keberhasilan prestasi yang
tinggi berterusan.

10
BERFOKUSKAN PENGURUSAN-
BERFOKUSKAN MURID
PENTADBIRAN

1 Pemimpin Di Sekolah Sebagai Pemimpin 6 Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah


dan Pengurus Berkesan (soft skill) Murid
2 Guru Berkualiti Dalam PdPc, Pengurusan
Kokurikulum, Pengurusan Hal Ehwal Murid. 6.1 Tanggungjawab Sosial
3 Kurikulum, Pengajaran Dan Penilaian 6.2 Menghargai Alam Sekitar
Selaras Dengan Standard 6.3 Etika, Moral dan Profesionalisme
4 Persekitaran Pengajaran dan Pembelajaran 6.4 Kerohanian / Spiritual
Bermakna 6.5 Komunikasi
5 Sokongan PIBG Dan Komuniti 6.6 Berfikiran Kritikal &
Menyelesaikan Masalah
6.7 Kepimpinan
6.8 Kerja Sepasukan
6.9 Keusahawanan
6.10 Pengurusan
6.11 Teknologi Maklumat dan
Komunikasi
6.12 Pembelajaran Sepanjang Hayat
6.13 Globalisasi

11
VISI
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik
Negara Sejahtera

MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

KECEMERLANGAN
KECEMERLANGAN KECEMERLANGAN
KECEMERLANGAN AKADEMIK KEPIMPINAN DAN
SAHSIAH KOKURIKULUM
PENGURUSAN

KEMENJADIAN KEMENJADIAN KEMENJADIAN KEMENJADIAN SEKOLAH


MURID MURID MURID MURID BERKUALITI
Pentaksiran Bilik Pentaksiran Pusat Psikometrik (PPsi); Pentaksiran Aktiviti Standard Kualiti
Darjah (PP) Kehadiran; Salah Jasmani Sukan Dan Pendidikan Malaysia
(PBD) Laku Disiplin Kokurikulum (SKPMg2)
(PAJSK);
Pentaksiran
Standard
Kecergasan Fizikal
Kebangsaan
(SEGAK)

6. Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) Murid


1 Kualiti Kepimpinan dan Pengurusan
Tanggungjawab Sosial
Menghargai Alam Sekitar
Etika, Moral dan Profesionalisme 2 Kualiti Guru
Kerohanian / Spiritual
Komunikasi
Berfikiran Kritikal & Menyelesaikan Masalah 3 Kesejajaran antara Pedagogi dengan Dokumen Standard
Kepimpinan (Kurikulum) dan Pentaksiran
Kerja Sepasukan
Keusahawanan
4 Persekitaran Pengajaran dan Pembelajaran Bermakna
Pengurusan
Teknologi Maklumat dan Komunikasi
Pembelajaran Sepanjang Hayat
Globalisasi 5 Sokongan PIBG dan Komuniti

12
MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi
Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Melestarikan Membiarkan atau memelihara sesuatu supaya kekal

Sistem Keteraturan, teratur

Pendidikan Ilmu pengetahuan. Latihan atau ajaran Ilmu didik, ilmu mendidik, pengetahuan
mendidik

Berkualiti Melebihi yang lain. Baik kualitinya; tinggi nilainya

Membangun Usaha atau kegiatan membangun (memajukan atau mengembangkan) murid

Potensi Kemampuan murid untuk mencapai, menghasilkan, atau melakukan sesuatu;


keupayaan

Individu Murid

Memenuhi Mencapai sesuatu yang diperlukan

Aspirasi Keinginan yang kuat (untuk mencapai, mengadakan, dll sesuatu), cita-cita

Aspirasi Negara Merujuk kepada Aspirasi Negara dalam Pendidikan

5 ASPIRASI SISTEM (Aspirasi = Cita-cita, Hasrat)

1. Akses: 100% enrolmen (murid yang berdaftar) merentas semua


peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas
menjelang tahun 2020.
2. Kualiti: Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran
antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun.
3. Ekuiti: 50% pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar-luar
bandar,sosioekonomi,gender) menjelang tahun 2020.
4. Perpaduan: Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian
pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai
kepelbagaian.
5. Kecekapan: Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut
peruntukan sedia ada.

6 ASPIRASI MURID

1. Pengetahuan: Setiap kanak-kanak akan dapat membaca, menulis dan


mengira, menguasai mata pelajaran teras seperti Matematik dan Sains
dan mempunyai pengetahuan kukuh mengenai Malaysia, Asia dan
Dunia.
2. Kemahiran Berfikir: Setiap kanak-kanak akan belajar cara mendapat
pendidikan sepanjang hayat, cara untuk menghubung kait pelbagai
pengetahuan yang berbeza dan cara untuk menjana pengetahuan baru.
3. Kemahiran Memimpin: Setiap kanak-kanak akan dapat mencapai
potensi diri sepenuhnya melalui peluang bekerja berkumpulan dan
memegang peranan kepimpinan formal dan informal.

13
4. Kemahiran Dwibahasa: Setiap kanak-kanak pada tahap minimum akan
dapat menguasai Bahasa Malaysia dan Bahasa Ingggeris, digalakkan
mempelajari bahasa tambahan.
5. Etika Kerohanian: Setiap kanak-kanak akan mempunyai asas moral
yang kukuh untuk mendepani pelbagai cabaran kehidupan dan
membantu mereka, dengan berani membuat keputusan yang tepat.
6. Identiti Nasional: Setiap kanak-kanak tanpa mengira agama, etnik atau
status sosio ekonomi akan berasa bangga dikenali sebagai anak
Malaysia.

Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Terbilang (SMKST) berusaha atau giat membangun (memajukan
atau mengembangkan) kemampuan setiap murid untuk mereka mempunyai pengetahuan, kemahiran
berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian dan identiti nasional.
Kemampuan ini akan dibangunkan oleh SMKST dengan pengekalan keteraturan Ilmu didik yang baik
kualitinya; tinggi nilainya.

VISI
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera
Pendidikan Ilmu pengetahuan. Latihan atau ajaran Ilmu didik, ilmu mendidik, pengetahuan
mendidik

Berkualiti Melebihi yang lain. Baik kualitinya; tinggi nilainya

Insan Manusia (murid)

Terdidik Mendapat latihan (asuhan, pengajaran dll) yang sempurna; terlatih

Negara Malaysia

Sejahtera Bebas daripada segala macam kesusahan dll; aman sentosa dan makmur;
selamat

SMKST adalah institusi yang memberi ilmu pengetahuan yang baik kualitinya; tinggi nilainya yang akan
menghasilkan atau mengeluarkan kumpulan murid yang mendapat asuhan, pengajaran yang sempurna
ke arah membina negara Malaysia yang aman sentosa dan makmur.

14
NILAI
Kolaboratif;
Kepelbagaian;
Kecemerlangan;
Inovasi;
Integriti;
Hormat
Kolaboratif Semua warga SMKST mengamalkan pendekatan yang melibatkan kerjasama
dan interaksi dua atau lebih individu dalam merancang, melaksana dan
menyelesaikan sebarang masalah secara berkesan.

Kepelbagaian Semua warga SMKST akan menggunakan berbagai-bagai pendekatan dalam


amalan pengajaran, pembelajaran dan pengurusan.

Kecemerlangan Semua warga SMKST akan memastikan setiap perkara yang dilakukan adalah
elok / indah / gemilang.

Inovasi Semua warga SMKST akan menghasilkan dan menggunakan sesuatu yang baru
dalam pendekatan pengajaran, pembelajaran dan pengurusan.

Integriti Semua warga SMKST menjadi sifat kejujuran dan ketulusan sebagai amalan.

Hormat Semua warga SMKST mengamalkan sifat untuk beralah atau menerima
kehendak atau pendapat orang lain

PIAGAM PELANGGAN
Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Terbilang komited dan berjanji akan memberikan perkhidmatan yang
baik kepada semua pelanggan kami

Murid

1. Pengajaran dan pembelajaran akan bermula dalam tempoh 5 minit waktu jadual bermula.
2. Latihan akan disemak dan dikembalikan dalam tempoh 2 hari selepas latihan diserahkan.

Kepada Guru Dan Kakitangan

3. Buku Rekod Mengajar yang disahkan akan dikembalikan dalam tempoh 1 hari selepas diserahkan.
4. Bahan dan peralatan yang telah diluluskan pembelian akan serahkan kepada pemohon dalam
tempoh 1 minggu selepas pesanan diterima.

Kepada Waris (Ibu Bapa / Penjaga)

5. Setiap aduan akan diberi maklumbalas dalam tempoh 1 minggu aduan diterima.
6. Laporan ujian, pentaksiran dan peperiksaan akan diserahkan dalam tempoh 2 minggu selepas
dilaksanakan.

15
16
MATLAMAT STRATEGIK

1. Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.


2. Pencapaian sahsiah terpuji oleh semua murid
3. Pencapaian prestasi sukan dan kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.
4. Pencapaian prestasi pengurusan dan kepimpinan yang cemerlang.

KRA1
Pencapaian
prestasi
akademik
yang tinggi
oleh semua
KRA3 murid KRA2
Pencapaian Pencapaian
prestasi sukan sahsiah terpuji
& kokurikulum oleh semua
yang tinggi murid
KRA4
oleh semua
Pencapaian
murid
prestasi
kepimpinan
dan
pengurusan
sekolah yang
cemerlang

Empat (4) Bidang Keberhasilan Utama Sekolah

17
OBJEKTIF
1. Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

1A Pentaksiran Biik Darjah Tahun 6 (PBD)

1.1. 100.00 peratus murid mencapai tahap penguasaan minimum sekurang-kurangnya


‘Tahap 3’ semua mata pelajaran dalam Pentaksiran Bilik Darjah Tahun 6 pada
tahun 2020.
1.2. Sifar murid belum mencapai tahap penguasaan minimum Sekurang-kurangnya
‘Tahap 2’ atau ‘Tahap 1’ Satu Mata Pelajaran’ dalam Pentaksiran Bilik Darjah
Tahun 6 pada tahun 2020.
1.3. Lebih daripada 20.00 peratus murid mencapai ‘Tahap 6’ semua mata pelajaran
dalam Pentaksiran Bilik Darjah Tahun 6 pada tahun 2020.

1B Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR)

1.3 Lebih daripada 74.00 peratus murid mencapai tahap penguasaan minimum
sekurang-kurangnya ‘D’ semua mata pelajaran dalam Ujian Pencapaian Sekolah
Rendah pada tahun 2020.
1.4 Kurang daripada 24.60 peratus murid belum mencapai tahap penguasaan
minimum sekurang-kurangnya satu mata pelajaran ‘E’ dalam Ujian Pencapaian
Sekolah Rendah pada tahun 2020.
1.5 Kurang daripada 1.40 peratus murid belum mencapai tahap penguasaan minimum
semua mata pelajaran ‘E’ dalam Ujian Pencapaian Sekolah Rendah pada tahun
2020.
1.6 Lebih daripada 2.60 peratus murid memperoleh ‘A’ semua mata pelajaran dalam
Ujian Pencapaian Sekolah Rendah pada tahun 2020.
1.7 Kurang daripada 2.40 Gred Purata Sekolah dalam dalam Ujian Pencapaian
Sekolah Rendah pada tahun 2020.

1C Pentaksiran Bilik Darjah Tingkatan 3 (PBD)

1.8. 100.00 peratus murid mencapai tahap penguasaan minimum sekurang-kurangnya


‘Tahap 3’ semua mata pelajaran dalam Pentaksiran Bilik Darjah Tingkatan 3 pada
tahun 2020
1.9. Sifar murid belum mencapai tahap penguasaan minimum sekurang-kurangnya
‘Tahap 2’ atau ‘Tahap 1’ Satu Mata Pelajaran’ dalam Pentaksiran Bilik Darjah
Tingkatan 36 pada tahun 2020.
1.10. Lebih daripada 20.00 peratus murid mencapai ‘Tahap 6’ semua mata pelajaran
dalam Pentaksiran Bilik Darjah Tingkatan 3 pada tahun 2020

1D Pentaksiran Pusat Tingkatan 3 (PT3)

1.10 Lebih daripada 96.00 peratus murid mencapai tahap penguasaan minimum
sekurang-kurangnya ‘E’ semua mata pelajaran dalam Pentaksiran Pusat Tingkatan
3 pada tahun 2020.
1.11 Kurang daripada 2.50 peratus murid belum mencapai tahap penguasaan minimum
sekurang-kurangnya satu mata pelajaran ‘F’ dalam dalam Pentaksiran Pusat
Tingkatan 3 pada tahun 2020.
1.12 Kurang daripada 1.50 peratus murid belum mencapai tahap penguasaan minimum
semua mata pelajaran ‘F’ dalam dalam Pentaksiran Pusat Tingkatan 3 pada tahun
2020.
1.13 Lebih daripada 4.25 peratus murid memperoleh pencapaian ‘A’ (Tahap Cemerlang)
semua mata pelajaran dalam Pentaksiran Pusat Tingkatan 3 pada tahun 2020.

18
1.14 Kurang daripada 5.19 Gred Purata Sekolah dalam Pentaksiran Pusat Tingkatan 3
pada tahun 2020.

1E Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) – Tingkatan 5

1.15 Lebih daripada 96.00 peratus murid layak mendapat sijil (lulus Bahasa Melayu,
Sejarah) dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia pada tahun 2020.
1.16 Lebih daripada 1.75 peratus murid memperoleh ‘A’ semua mata pelajaran dalam
peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia pada tahun 2020.
1.17 Kurang daripada 4.75 Gred Purata Sekolah dalam peperiksaan Sijil Pelajaran
Malaysia pada tahun 2020.

1F Literasi dan Numerasi (LINUS)

1.18 100.00 peratus murid menguasai literasi Bahasa Melayu pada tahun 2020.
1.19 Lebih daripada 99.00 peratus murid menguasai literasi Bahasa Inggeris pada
tahun 2020.
1.20 100.00 peratus murid menguasai numerasi pada tahun 2020.

1G Kemahiran Dwibahasa

1.21 Lebih daripada 73.00 peratus murid menguasai tahap minimum mata pelajaran
bahasa Melayu dan bahasa Inggeris pada tahun 2020.

2. Pencapaian sahsiah terpuji oleh semua murid.

2A Pentaksiran Psikometrik, Ujian Aptitud (Inventori Kecerdasan Pelbagai, IKeP)

2.1 Lebih daripada 60.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi atau sederhana
dalam konstruk Verbal Lingustik Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2020.
2.2 Lebih daripada 88.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi atau sederhana
dalam konstruk Logik Matematik Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2020.
2.3 Lebih daripada 97.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi atau sederhana
dalam konstruk Intrapersonal Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2020.
2.4 Lebih daripada 83.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi dan sederhana
dalam konstruk Visual Ruang Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2020.
2.5 Lebih daripada 93.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi atau sederhana
dalam konstruk Naturalistik Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2020.
2.6 Lebih daripada 96.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi atau sederhana
dalam konstruk Interpersonal Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2020.
2.7 Lebih daripada 89.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi atau sederhana
dalam konstruk Kinestetik Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2020.
2.8 Lebih daripada 59.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi atau sederhana
dalam konstruk Muzik Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2020.
2.9 Lebih daripada 96.00 peratus murid memperoleh tahap tinggi atau sederhana
dalam konstruk Eksistensial Inventori Kecerdasan Pelbagai pada tahun 2020.

2B Sikap dan Perlakuan Positif Murid (Pembangunan Kemahiran Insaniah - soft skill)

2.10 Lebih daripada 98.00 peratus murid mengamalkan sekurang-kurangnya 8 daripada


13 sikap dan perlakuan positif yang terpuji dan boleh diteladani (berdasarkan
senarai semak Pembangunan Kemahiran Insaniah – Soft Skill) pada tahun 2020.
[1 - Tanggungjawab Sosial; 2 - Menghargai Alam Sekitar; 3 - Etika, Moral dan Profesionalisme; 4 -
Kerohanian / Spiritual; 5 - Komunikasi; 6 - Berfikiran Kritikal & Menyelesaikan Masalah; 7 -
Kepemimpinan; 8 - Kerja Sepasukan; 9 - Keusahawanan; 10 – Pengurusan; 11 - Teknologi Maklumat
dan Komunikasi; 12 - Pembelajaran Sepanjang Hayat; 13 - Globalisasi;.]

19
2.11 100.00 peratus murid menunjukkan Amalan Baik (Berdasarkan SSDM) pada
tahun 2020.

2C Salah Laku Disiplin

2.12 Lebih daripada 97.75 peratus murid tidak tercatat melakukan kes ringan pada
tahun 2020.
2.13 Lebih daripada 98.75 peratus murid tidak tercatat melakukan kes sederhana pada
tahun 2020.
2.14 Lebih daripada 99.50 peratus murid tidak tercatat melakukan kes berat pada tahun
2020.

2D Kehadiran Ke Sekolah

2.15 Lebih daripada 96.00 peratus kehadiran murid ke sekolah pada tahun 2020.
2.16 Lebih daripada 96.00 peratus murid hadir ke sekolah melebihi 95.00 peratus
kehadiran setahun setiap murid pada tahun 2020.

2E Ujian PAFA

2.17 100 peratus murid lulus ujian PAFA pada tahun 2020.

3. Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.

3A Pentaksiran Aktiviti Jasmani Sukan dan Kokurikulum, PAJSK

3.1 Lebih daripada 99.00 peratus murid mencapai gred A atau B atau C pada tahun
2020.

3B Pentaksiran Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan, SEGAK

3.2 Lebih daripada 98.50 peratus murid memperoleh Indeks Jisim Badan (BMI) tahap
normal pada tahun 2020.
3.3 Lebih daripada 94.00 peratus murid memperoleh tahap Kecergasan Sangat Tinggi
atau Tinggi atau Cergas dalam Ujian Kecergasan Fizikal Murid pada tahun 2020.

3C Pencapaian Sukan dan Permainan

3.4 9 atau lebih pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah


dalam sukan dan permainan pada tahun 2018 – 2020.
3.5 5 atau lebih pencapaian tempat pertama di peringkat daerah dalam sukan dan
permainan pada tahun 2018 – 2020.

3D Pencapaian Ko-Akademik

3.6 9 atau lebih pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah


dalam ko-akademik pada tahun 2018 – 2020.
3.7 4 atau lebih pencapaian tempat pertama di peringkat daerah dalam ko-akademik
pada tahun 2018 – 2020.

3E Pencapaian Badan Beruniform

3.8 4 atau lebih pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah


dalam badan beruniform pada tahun 2018 – 2020.
3.9 2 atau lebih pencapaian tempat pertama di peringkat daerah dalam badan
beruniform pada tahun 2018 – 2020.

20
4 Pencapaian prestasi kepimpinan dan pengurusan sekolah yang cemerlang

4A Penarafan Sekolah berdasarkan SKPMg2

4.1 Lebih daripada 91.20 peratus skor Taraf Sekolah berdasarkan SKPMg2 pada
tahun 2020.
4.2 Taraf Sekolah Cemerlang berdasarkan SKPMg2 pada tahun 2020.

4B Pengajaran dan Pemudahan Cara (PdPc) oleh Guru

4.3 95.00 peratus guru memperolehi Taraf Cemerlang dalam PdPc (berdasarkan
instrumen pencerapan PdPc atau Standard 4 SKPMg2 pada tahun 2020.

4C Penilaian Pusat Sumber Sekolah

4.4 Pusat Sumber Sekolah memperoleh markah penilaian lebih daripada 90.00
peratus markah berdasarkan Instrumen Penilaian Pusat Sumber Sekolah
Kebangsaan pada tahun 2020.

4D Prestasi Kewangan

4.5 Sekolah menerima Laporan Audit Tanpa Teguran Sangat Baik pada tahun 2020.

4E Penarafan Prestasi Keselamatan Makanan Kantin / Dapur Asrama

4.6 Sekolah memperolehi Status Keselamatan Makanan Kantin pada tahap Baik pada
tahun 2020.
4.7 Sekolah memperolehi Status Keselamatan Makanan Dapur Asrama pada tahap
Baik pada tahun 2020.

4F Penarafan Prestasi Kebersihan Tandas

4.8 Sekolah memperolehi Status Kebersihan Tandas pada tahap Baik pada tahun
2020.

4G Penarafan Prestasi Sekolah Selamat

4.9 Sekolah memperolehi Status Sekolah Selamat pada tahap Baik pada tahun 2020.

4H Kepuasan Pelanggan

4.10 Kurang daripada 5 bilangan aduan pelanggan yang diterima sekolah pada tahun
2020.
4.11 Skor Tahap Kepuasan Pelanggan melebihi skor 3.90 pada tahun 2020.

4I Penglibatan Ibu Bapa

4.12 Lebih daripada 70.00 peratus kehadiran ibu bapa ke program sekolah pada tahun
2020.

4J Hubungan Luar

4.13 Lebih daripada 4 sekolah luar hadir melaksanakan penandaarasan pada tahun
2020.

21
4K Sarana Sekolah

Sekolah memperolehi ...

4.14 Tahap Cemerlang aspek Iklim Sekolah pada tahun 2020.


4.15 Tahap Cemerlang aspek Komunikasi Berkesan pada tahun 2020.
4.16 Tahap Cemerlang aspek Sokongan Terhadap Kejayaan Murid pada tahun 2020.
4.17 Tahap Cemerlang aspek Tanggungjawab Bersama pada tahun 2020.
4.18 Tahap Cemerlang aspek Keputusan Bersama pada tahun 2020.
4.19 Tahap Cemerlang aspek Kerjasama Dengan Komuniti pada tahun 2020.

4L Sarana Ibu Bapa

Sekolah memperolehi ...

4.20 Kurang daripada 5.00 peratus tahap Asas penglibatan ibu bapa dalam
pembelajaran anak-anak pada tahun 2019.
4.21 45.00 peratus tahap Sederhana penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-
anak pada tahun 2019.
4.22 Lebih daripada 50.00 peratus tahap Cemerlang penglibatan ibu bapa dalam
pembelajaran anak-anak pada tahun 2020.

4M Suara-suara Guru, Murid dan Ibu Bapa Terhadap Iklim Sekolah (Teachers, Students,
Parents Voice)

4.23 Lebih daripada 4.50 skor Persepsi Guru Terhadap Iklim Sekolah pada tahun 2020
4.24 Lebih daripada 4.50 skor Persepsi Murid Terhadap Iklim Sekolah pada tahun 2020
4.25 Lebih daripada 4.50 skor Persepsi Ibu Bapa Terhadap Iklim Sekolah pada tahun
2020

22
Jadual 1_2018 - 2020

SMK SRI TERBILANG 2018 – 2020

ASPIRASI SISTEM Akses; Kualiti; Ekuiti; Perpaduan; Kecekapan

Pengetahuan; Kemahiran Berfikir; Kemahiran Memimpin; Kemahiran Dwibahasa; Etika dan


ASPIRASI MURID
Kerohanian; Identiti Nasional

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI / INISIATIF

Petunjuk Prestasi Sasaran


Matlamat
Objektif Utama TOV 2018 2019 2020 Strategi / Inisiatif
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]

1. Pencapaian 1A Pentaksiran % Murid Mencapai 94.00 96.00 98.00 100.00 STRATEGI UTAMA
prestasi Bilik Darjah Tahap Penguasaan [ ] [ ] [ ]
akademik yang Tahun 6 (PBD) Minimum Sekurang- S1 Meningkatkan Kualiti Kepimpinan dan Pengurusan
tinggi oleh * PBD tak pasti kurangnya ‘Tahap 3’ [Memimpin Organisasi; Mengurus Diri; Mengurus Orang;
semua murid. bagaimana nak Semua Mata Mengurus Projek; Mengurus Kewangan]
buat sasaran Pelajaran
sebab tiada S2 Meningkatkan Kualiti Guru
satu skor yang % Murid Belum 6.00 4.00 2.00 - [Penyampaiaan Pengajaran; Pengurusan Bilik Darjah; Penilaian
diberikan untuk Mencapai Tahap [ ] [ ] [ ] Formatif; Kompetensi Pekerti]
satu-satu Penguasaan
subjek Minimum Sekurang- S3 Menjajarkan antara Pedagogi dengan Kurikulum dan
kurangnya ‘Tahap 2’ Pentaksiran
atau ‘Tahap 1’ Satu
Mata Pelajaran’ S4 Mewujudkan Persekitaran Pengajaran dan Pembelajaran
Bermakna
% Murid Mencapai 17.00 18.00 19.00 20.00 [Dimensi Fizikal, Dimensi Sosial; Dimensi Akademik]
‘Tahap 6’ Semua [ ] [ ] [ ]
Mata Pelajaran S5 Meningkatkan Sokongan PIBG dan Komuniti
[Komunikasi; Perkongsian; Kerjasama Komuniti’; Membuat
1B Ujian % Murid Mencapai 68.13 70.00 72.00 74.00 Keputusan; Budaya Sekolah – Hormat Menghormati dan
Pencapaian Tahap Penguasaan [ ] [ ] [ ] Galakan Pembelajaran]
Sekolah Minimum Sekurang-
Rendah (UPSR) kurangnya ‘D’ S6 Membangunkan Kemahiran Insaniah (soft skill) Murid
Semua Mata [Tanggungjawab Sosial; Menghargai Alam Sekitar; Etika, Moral
Pelajaran dan Profesionalisme; Kerohanian / Spiritual; Komunikasi;
Berfikiran Kritikal & Menyelesaikan Masalah; Kepimpinan; Kerja
Sepasukan; Keusahawanan; Pengurusan; Teknologi Maklumat
dan Komunikasi; Pembelajaran Sepanjang Hayat; Globalisasi]

% Murid Belum

23
Petunjuk Prestasi Sasaran
Matlamat
Objektif Utama TOV 2018 2019 2020 Strategi / Inisiatif
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]
Mencapai Tahap 30.32 28.50 26.55 24.60
Penguasaan [ ] [ ] [ ] NOTA TAMBAHAN
Minimum Sekurang-
kurangnya Satu S1 MENINGKATKAN KUALITI KEPIMPINAN DAN
Mata Pelajaran ‘E’ PENGURUSAN

% Murid Belum S1.1 Memimpin Organisasi (Leading Organizations)


Mencapai Tahap 1.55 1.50 1.45 1.40
Penguasaan [ ] [ ] [ ]  Kesedaran Luaran: Memahami dan sentiasa terkini
Minimum Semua mengenai dasar dan trend tempatan dan antarabangsa
Mata Pelajaran ‘E’ yang mempengaruhi organisasi dan membentuk pandangan
pihak berkepentingan; menyedari impak organisasi terhadap
% Murid persekitaran luaran .
Memperoleh ‘A’ 2.08 2.50 2.55 2.60  Visi: Mengambil pandangan jangka panjang dan membina
Semua Mata [ ] [ ] [ ] visi bersama dengan yang lain; bertindak sebagai
Pelajaran pemangkin kepada perubahan organisasi. Mempengaruhi
orang lain untuk menerjemahkan visi ke dalam tindakan.
Gred Purata  Pemikiran Strategik: Menetapkan objektif dan keutamaan,
Sekolah 3.00 2.80 2.60 2.40 dan melaksanakan pelan yang konsisten dengan
[ ] [ ] [ ] kepentingan jangka panjang organisasi dalam persekitaran
% Murid Mencapai global, mengambil kesempatan daripada peluang dan
1C Pentaksiran Tahap Penguasaan 94.00 96.00 98.00 100.00 menguruskan risiko.
Bilik Darjah Minimum Sekurang- [ ] [ ] [ ]  Keusahawanan: Meletakkan organisasi untuk kejayaan
Tingkatan 3 kurangnya ‘Tahap 3’ masa depan dengan mengenal pasti peluang-peluang baru;
(PBD) Semua Mata membina organisasi dengan mengembangkan atau
Pelajaran meningkatkan produk atau perkhidmatan. Mengambil kira
risiko untuk mencapai objektif organisasi.
% Murid Belum
Mencapai Tahap 6.00 4.00 2.00 - S1.2 Mengurus Diri (Managing Self)
Penguasaan [ ] [ ] [ ]
Minimum Sekurang-  Integriti / Kejujuran: Bertindak / berkelakuan dengan jujur,
kurangnya ‘Tahap 2’ adil, dan beretika. Menunjukkan ketekalan dalam perkataan
atau Tahap 1’ Satu dan tindakan. Menjadi model standard etika yang tinggi.
Mata Pelajaran’  Kemahiran Interpersonal: Melayan orang lain dengan budi
bahasa (sopan santun), kepekaan, dan rasa hormat.
% Murid Mencapai Memikirkan dan memberi respon dengan sewajarnya
‘Tahap 6’ Semua 17.00 8.00 19.00 20.00 kepada keperluan dan perasaan orang yang berbeza dalam
Mata Pelajaran [ ] [ ] [ ] situasi yang berbeza.
 Pembelajaran Berterusan: Menilai dan mengakui kekuatan
% Murid Mencapai
dan kelemahan sendiri; mengejar pembangunan diri.
1D Pentaksiran Tahap Penguasaan 93.00 94.00 95.00 96.00
 Semangat yang Tidak Mudah Luntur: Bertindak secara
Pusat Minimum [ ] [ ] [ ]
berkesan dengan tekanan; tetap optimistik dan berterusan,
Tingkatan 3 Sekurang-
walaupun dalam kesulitan. Pulih dengan pantas dari
(PT3) kurangnya ‘E’
masalah dan halangan.
Semua Mata
Pelajaran  Komunikasi Lisan: Membuat persembahan lisan yang jelas
dan meyakinkan. Mendengar dengan berkesan;
menjelaskan maklumat seperti yang diperlukan.

24
Petunjuk Prestasi Sasaran
Matlamat
Objektif Utama TOV 2018 2019 2020 Strategi / Inisiatif
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]
% Murid Belum  Komunikasi bertulis: Menulis dengan cara yang jelas,
Mencapai Tahap 5.20 4.30 3.40 2.50 ringkas, teratur dan meyakinkan untuk audien yang
Penguasaan [ ] [ ] [ ] disasarkan
Minimum Sekurang-  Fleksibiliti: Terbuka kepada perubahan dan maklumat
kurangnya Satu baru; cepat menyesuaikan diri dengan maklumat baru,
Mata Pelajaran ‘F’ mengubah keadaan, atau halangan yang tidak dijangka.
 Penyelesaian Masalah: Mengenal pasti dan menganalisis
% Murid Belum masalah; mempertimbang relevan dan ketepatan maklumat;
Mencapai Tahap 1.80 1.70 1.60 1.50 menjana dan menilai penyelesaian alternatif; membuat
Penguasaan [ ] [ ] [ ] cadangan.
Minimum Semua
Mata Pelajaran ‘F’ S1.3 Mengurus Orang (Managing People)

% Murid  Pengurusan Modal Insan: Membina dan mengurus tenaga


Memperoleh ‘A’ 3.50 3.75 4.00 4.25 kerja berdasarkan matlamat organisasi, pertimbangan
Semua Mata [ ] [ ] [ ] belanjawan, dan keperluan kakitangan. Memastikan pekerja
Pelajaran direkrut, dipilih, dinilai, dan diberi ganjaran dengan
sewajarnya; mengambil tindakan untuk menangani masalah
Gred Purata prestasi. Menguruskan tenaga kerja pelbagai sektor dan
Sekolah 5.25 5.23 5.21 5.19 pelbagai situasi kerja.
[ ] [ ] [ ]  Memanfaatkan Kepelbagaian: Menempatkan tempat kerja
% Murid Layak inklusif (terangkum) di mana perbezaan kepelbagaian dan
1E Sijil Mendapat Sijil 95.00 95.50 95.75 96.00 individu dinilai dan dimanfaatkan untuk mencapai visi dan
Pelajaran (Lulus BM, SJ) [ ] [ ] [ ] misi organisasi.
Malaysia,  Pengurusan Konflik: Menggalakkan ketegangan kreatif
Tingkatan 5 % Murid dan perbezaan pendapat. Memikirkan terlebih dahulu dan
(SPM) Memperoleh ‘A’ 1.00 1.25 1.50 1.75 mengambil langkah-langkah untuk mencegah konfrontasi
Semua Mata [ ] [ ] [ ] tidak produktif . Mengurus dan menyelesaikan konflik dan
Pelajaran perselisihan dengan cara yang konstruktif.
 Motivasi Perkhidmatan Awam: Menunjukkan komitmen
Gred Purata
untuk berkhidmat kepada orang ramai. Memastikan bahawa
Sekolah 5.50 5.25 5.00 4.75
tindakan memenuhi keperluan awam; menyelaraskan
[ ] [ ] [ ]
objektif organisasi dan praktis dengan kepentingan awam.
% Murid Menguasai
 Membangunkan Orang Lain: Membangunkan kebolehan
1F Linus Literasi Bahasa 97.00 98.00 99.00 100.00
orang lain untuk melaksanakan dan menyumbang kepada
Melayu [ ] [ ] [ ]
organisasi dengan memberikan maklum balas yang
berterusan dan dengan menyediakan peluang untuk belajar
% Murid Menguasai
melalui kaedah formal dan informal.
Literasi Bahasa 96.00 97.00 98.00 99.00
Inggeris [ ] [ ] [ ]
S1.4 Mengurus Projek (Managing Projects)
% Murid Menguasai
Numerasi 98.00 100.00 100.00  Membina Pasukan: Memberi inspirasi dan memupuk
99.00 komitmen, semangat, kebanggaan dan kepercayaan
[ ] [ ] [ ]
pasukan. Memudahkan kerjasama dan memotivasi ahli
% Murid Menguasai pasukan untuk mencapai matlamat kumpulan.
1G Kemahiran Bahasa Melayu dan  Perkhidmatan Pelanggan: Menjangka dan memenuhi
keperluan pelanggan dalaman dan luaran. Menyampaikan

25
Petunjuk Prestasi Sasaran
Matlamat
Objektif Utama TOV 2018 2019 2020 Strategi / Inisiatif
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]
Dwibahasa Bahasa Inggeris 70.00 71.00 72.00 73.00 produk dan perkhidmatan berkualiti tinggi; komited untuk
(Tahap Minimum) [ ] [ ] [ ] peningkatan yang berterusan.
 Kredibiliti Teknikal: Memahami dan mematuhi prinsip,
% Murid prosedur, keperluan, peraturan, dan dasar berkaitan dengan
2A Pentaksiran Memperoleh Tahap kepakaran khusus.
2. Pencapaian Psikometrik,  Akauntabiliti: Memegang tanggungjawab diri dan orang
sahsiah terpuji Ujian Aptitud 1 Verbal Linguistik lain untuk keputusan yang berkualiti, tepat pada masanya
oleh semua (Inventori Tinggi dan kos yang berkesan yang boleh diukur. Menentukan
murid Kecerdasan objektif, menentukan keutamaan, dan mewakilkan kerja.
Pelbagai, IKeP) Sederhana 24.20 26.00 28.00 30.00 Menerima tanggungjawab terhadap kesilapan. Mematuhi
[ ] [ ] [ ] sistem dan peraturan kawalan yang mantap.
Rendah 29.00 30.00 30.00 30.00  Ketegasan: Menjadikan keputusan bermaklumat, berkesan,
[ ] [ ] [ ] dan tepat pada masanya, walaupun data adalah terhad atau
2 Logik Matematik 44.00 42.00 40.00 penyelesaian menghasilkan kesan yang tidak
Tinggi 46.80 [ ] [ ] [ ] menyenangkan; melihat impak dan implikasi keputusan.
 Mempengaruhi / Berunding: Membujuk orang lain;
Sederhana 52.00 54.00 56.00 membina konsensus melalui memberi dan mengambil;
50.30 [ ] [ ] [ ] memperoleh kerjasama daripada orang lain untuk
Rendah 32.00 32.00 32.00 mendapatkan maklumat dan mencapai matlamat.
[ ] [ ] [ ]
31.10
3 Intrapersonal 16.00 14.00 12.00 S1.5 Mengurus Program (Managing Programs)
Tinggi [ ] [ ] [ ]
18.60
 Pengurusan Teknologi: Memastikan perkembangan
Sederhana 79.00 81.00 83.00 teknologi terkini. Menggunakan teknologi secara berkesan
[ ] [ ] [ ] untuk mencapai hasil. Memastikan kebolehan akses dan
Rendah 77.30 16.00 15.00 14.00 keselamatan, sistem teknologi.
[ ] [ ] [ ]  Pengurusan Kewangan: Memahami proses kewangan
4 Visual Ruang 5.00 4.00 3.00 organisasi. Menyediakan, membenarkan, dan mentadbir
Tinggi 16.70 [ ] [ ] [ ] belanjawan program. Mengawasi perolehan dan kontrak
untuk mencapai hasil yang diinginkan. Memantau
Sederhana 6.00 45.00 47.00 49.00 perbelanjaan dan menggunakan pemikiran kos-manfaat
[ ] [ ] [ ] untuk menetapkan keutamaan.
Rendah 34.00 34.00 34.00
 Kreativiti / Inovasi: Membangunkan pandangan baru
43.40 [ ] [ ] [ ]
dalam situasi; mempersoalkan pendekatan konvensional;
5 Naturalis 1.00 19.00 17.00
menggalakkan idea dan inovasi baru; merekabentuk dan
Tinggi [ ] [ ] [ ]
33.60 mengimplementasikan program / proses baru atau canggih.
 Perkongsian: Membangunkan rangkaian dan membina
Sederhana 65.00 67.00 69.00
perikatan; menjalinkan kerjasama merentas sempadan
23.00 [ ] [ ] [ ]
untuk membina hubungan strategik dan mencapai matlamat
Rendah 24.00 24.00 24.00
bersama.
[ ] [ ] [ ]
11.00 9.00 7.00  Memahami Politik: Mengenal pasti politik dalaman dan
63.20 luaran yang memberi kesan kepada kerja organisasi.
[ ] [ ] [ ]
[ ] Melihat realiti organisasi dan politik dan bertindak dengan
22.90 sewajarnya.
[ ]
13.90
6 Interpersonal
[ ]

26
Petunjuk Prestasi Sasaran
Matlamat
Objektif Utama TOV 2018 2019 2020 Strategi / Inisiatif
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]
Tinggi S2 MENINGKATKAN KUALITI GURU

Sederhana 70.00 72.00 74.00 S2.1 Penyampaian Pengajaran (Instructional Delivery)


[ ] [ ] [ ]
Rendah 22.00 22.00 22.00  Pengajaran yang direka dengan baik dan dirancang:
[ ] [ ] [ ] Pengajaran yang dirancang dengan baik akan
7 Kinestetik 68.90 8.00 6.00 4.00 menggerakkan murid dari tahap kompetensi mereka
Tinggi [ ] [ ] [ ] [ ] sekarang ke arah kriteria kejayaan yang jelas .
20.50  Reka bentuk pengajaran dengan objektif pengajaran
Sederhana [ ] 56.00 58.00 60.00 yang jelas: Guru harus menyatakan dan
10.60 [ ] [ ] [ ] membentangkan objektif ini kepada murid untuk setiap
Rendah [ ] 29.00 29.00 29.00 pelajaran.
[ ] [ ] [ ]  Skop dan penjujukan: Guru harus mengajar pelbagai
8 Muzik 54.40 15.00 13.00 11.00 kemahiran berkaitan, dan susunan yang perlu dipelajari.
Tinggi [ ] [ ] [ ] [ ]  Pengajaran yang menawarkan peluang yang cukup
27.90 untuk pemerolehan kejayaan:
Sederhana [ ] 30.00 32.00 34.00  Kadar memberi gerak balas yang tinggi untuk setiap
17.70 [ ] [ ] [ ] murid praktis kemahiran: Guru harus memberikan
Rendah [ ] 25.00 25.00 25.00 peluang yang mencukupi untuk setiap kesalahan dan
[ ] [ ] [ ] pengukuhan yang cukup untuk kejayaan.
9 Eksistensial 28.60 45.00 43.00 41.00  Kuantiti pengajaran yang mencukupi: Guru perlu
Tinggi [ ] [ ] [ ] [ ] memperuntukkan masa yang cukup untuk mengajar
24.10 topik.
Sederhana 79.00 81.00 83.00
[ ]  Pengajaran untuk menguasai: Murid perlu mempelajari
47.30 [ ] [ ] [ ]
pengetahuan / kemahiran terhadap kriteria yang disahkan
Rendah [ ] 15.00 14.00 13.00
oleh guru atau rakan-rakan murid.
[ ] [ ] [ ]
 Mengajar pengetahuan / kemahiran asas yang menjadi
77.70 6.00 5.00 4.00
asas untuk mengajar idea-idea besar: Pelajaran semasa
% Murid [ ] [ ] [ ] [ ]
perlu dibina berdasarkan pengetahuan masa lalu untuk
2B Sikap dan mengamalkan 14.70 meningkatkan kefasihan dan mengekalkan penguasaan
Perlakuan sekurang- [ ] 94.00 96.00 98.00
bahan. Guru harus mengaitkan pelajaran dengan isu-isu
Positif Murid kurangnya 8 7.60 [ ] [ ] [ ]
rumit dan idea-idea besar yang memberikan makna yang
(Pembangunan daripada 13 sikap [ ] lebih mendalam dan memberi pemahaman pelajar tentang
Kemahiran dan perlakuan
kandungan.
Insaniah - soft positif yang terpuji 92.00
skill) dan boleh diteladani
S2.2 Pengurusan Bilik Darjah (Classroom Management)
(berdasarkan
senarai semak
Pembangunan  Pengajaran bilik darjah yang berkesan: Kunci untuk
Kemahiran Insaniah mengekalkan iklim bilik darjah yang diinginkan adalah untuk
- soft skill) menyediakan murid dengan penyampaian pengajaran yang
1. Tanggungja- berkualiti sejajar dengan tahap kemahiran setiap murid. Ini
wab Sosial membolehkan murid mengalami kejayaan dan membuat
2. Menghargai mereka memberi penuh perhatian.
Alam Sekitar  Pengurangan tingkah laku: Amalan ini direka untuk
3. Etika, Moral mengurangkan masalah dan tingkah laku yang tidak dapat
dan diterima. Strategi pengurangan tingkah laku termasuk
memberikan maklum balas pembetulan kepada murid pada

27
Petunjuk Prestasi Sasaran
Matlamat
Objektif Utama TOV 2018 2019 2020 Strategi / Inisiatif
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]
Profesional- masa pelanggaran berlaku, meminimumkan pengukuhan
isme tingkah laku yang tidak dapat diterima oleh murid dan
4. Kerohanian / membimbing murid bagaimana untuk bersikap sesuai.
Spiritual;  Peraturan dan prosedur: Peraturan dan prosedur yang
5. Komunikasi; berkesan mengenal pasti tingkah laku harapan dan yang
6. Berfikiran sesuai untuk murid. Untuk menjadi berkesan, amalan ini
Kritikal & mesti diperhatikan dan boleh diukur.
Menyelesai-kan  Peraturan dan prosedur di seluruh sekolah: Secara
Masalah; jelas peraturan dinyatakan, didefiniskan dan
7. Kepimpinan; mengoperasionalkan tingkah laku yang boleh diterima
8. Kerja sekolah. Peraturan ini terpakai kepada semua murid,
Sepasukan; direka untuk membina tingkah laku pro-sosial dan
9. Keusaha- mengurangkan tingkah laku masalah di sekolah. Mereka
wanan; membezakan yang sesuai dari tingkah laku masalah
10. Pengurusan; serta menentukan akibat pelanggaran.
11. Teknologi  Peraturan dan prosedur kelas: Satu set peraturan lain
Maklumat dan yang dinyatakan dengan jelas menetapkan tingkah laku
Komunikasi; yang boleh diterima dalam kelas. Peraturan ini perlu
12. Pembelajar-an konsisten dengan peraturan sekolah, tetapi mungkin
Sepanjang unik untuk memenuhi keperluan di kelas.
Hayat;  Pengurusan kelas proaktif: Ini adalah amalan yang boleh
13. Globalisasi;. digunakan oleh guru dan pentadbir untuk mengajar dan
membina tingkah laku yang diterima positif dan membantu,
% Murid menggalakkan penerimaan sosial, dan membawa kepada
2C Salah Laku Menunjukkan kejayaan yang lebih besar di sekolah. Kunci pengurusan
Disiplin Amalan Baik 98.00 99.00 100.00 bilik darjah proaktif adalah pengawasan guru aktif. Unsur-
(Berdasarkan [ ] [ ] [ ] unsur amalan yang menjadi penyeliaan aktif memerlukan
SSDM) kakitangan untuk memerhatikan dan berinteraksi dengan
pelajar secara tetap. Matlamatnya ialah membina hubungan
% Murid Tidak 97.00 guru-pelajar yang positif dengan menyediakan maklum
Tercatat Melakukan balas positif yang tepat pada masanya dan kerap untuk
Kes Ringan 97.25 97.50 97.75 tingkah laku yang sesuai, dan bertindak pantas dan
[ ] [ ] [ ] konsisten terhadap tingkah laku yang tidak sesuai.
% Murid Tidak
Tercatat Melakukan S2.3 Penilaian Formatif (Formative Assessment)
Kes Sederhana 97.00 98.25 98.50 98.75
[ ] [ ] [ ]  Penilaian: Menilai prestasi murid sepanjang pelajaran
% Murid Tidak disampaikan memberikan gambaran kepada n guru tentang
Tercatat Melakukan siapa yang berjaya dan yang tertinggal. Adalah penting
Kes Berat 98.00 99.00 99.25 99.50 bahawa guru mengumpul dan menyelenggara data yang
[ ] [ ] [ ] diperolehi melalui penilaian informal dan formal.
% Kehadiran  Paparan data: Memaparkan data dalam bentuk grafik
2D Kehadiran * Indeks KPM mempunyai kesan yang hebat pada kegunaan penilaian
Ke Sekolah 98.75 92.00 94.00 96.00 formatif sebagai alat.
*95.00 *95.00
*95.00  Analisis data diikuti peraturan yang ditetapkan: Penilaian
[ ] [ ] [ ]
formatif adalah paling berharga apabila guru menggunakan
% Murid Hadir Ke
penyelidikan berasaskan bukti dan pertimbangan

28
Petunjuk Prestasi Sasaran
Matlamat
Objektif Utama TOV 2018 2019 2020 Strategi / Inisiatif
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]
Sekolah Melebihi 90.23 profesional mereka sendiri untuk membangunkan intervensi
95.00 Peratus *95.00 95.50 95.75 96.00 pemulihan khusus, sebelum terlambat, bagi mereka yang
Kehadiran Setahun [ ] [ ] [ ] tertinggal.

% Lulus S2.4 Kompetensi Pekerti (Personable Competency)


2E PAFA 95.00
100.00 100.00 100.00  Menetapkan harapan yang tinggi tetapi boleh dicapai
% Murid Mencapai [ ] [ ] [ ]  Menggalakkan cinta untuk belajar
3A Pentaksiran Gred A, B atau C  Mendengar orang lain
3. Pencapaian Aktiviti Jasmani 97.60 97.80 98.00  Menjadi fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan
prestasi Sukan dan >Penglibatan; 98.00 [ ] [ ] [ ] situasi baru
kokurikulum Kokurikulum >Penyertaan  Menunjukkan empati
yang tinggi oleh (PAJSK) >Prestasi  Menjadi sensitif terhadap budaya
semua murid. >Nama Jawatan 97.40
 Menanamkan dan menggalakkan pemikiran aras tinggi
Sukan / >Anugerah Khas
bersama-sama dengan kemahiran asas pengajaran
Permainan; >Khidmat Masy.
 Mempunyai anggapan positif untuk murid
Kelab / >Program Nilam
Persatuan;
S3 MENJAJARKAN ANTARA PEDAGOGI DENGAN
Badan Gred A
KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN
Beruniform
Ekstra Gred B 5.80 6.00 6.20
S3.1 Pelaksanaan kurikulum di sekolah sejajar dengan
Kurikulum [ ] [ ] [ ]
standard kebangsaan (kurikulum kebangsaan).
Gred / Markah Gred C 68.90 68.90 69.10
S3.2 Guru-guru memahami dengan baik standard kebangsaan
[ ] [ ] [ ]
(kurikulum kebangsaan) dalam bidang yang mereka mengajar.
A 80 - 100 Gred D 5.60 22.90 22.90 22.70
S3.3 Bahan-bahan pengajaran yang sejajar dengan standard
B 60 - 79 [ ] [ ] [ ]
kebangsaan (kurikulum kebangsaan) disediakan untuk guru.
C 40 - 59 Gred E 68.90 2.40 2.20 2.00
S3.4 Pengajaran diasaskan kepada apa yang murid-murid
D 20 - 39 [ ] [ ] [ ]
sudah tahu.
E 00 – 19 TL 22.90 - - -
S3.5 Kerja sekolah adalah bermakna kepada murid-murid.
[ ] [ ] [ ]
S3.6 Guru-guru menggunakan pelbagai pendekatan dan aktiviti
2.40 - - -
untuk membantu murid belajar.
% Murid [ ] [ ] [ ]
S3.7 Aktiviti-aktiviti di bilik darjah merangsang intelektual.
3B Pentaksiran Memperoleh Indeks 0.20 S3.8 Guru tahu penyelidikan yang menjadi asas strategi
Standard Jisim Badan (BMI) 65.00 70.00 75.00
pengajaran yang digunakan.
Kecergasan Tahap Normal - [ ] [ ] [ ]
S3.9 Guru menggunakan keputusan penilaian pembelajaran
Fizikal
murid untuk membantu merancang aktiviti pengajaran.
Kebangsaan % Murid
SEGAK Memperoleh Tahap 63.40 S4 Mewujudkan Persekitaran Pengajaran dan Pembelajaran
Kecergasan Sangat 93.20 93.40 93.60
Bermakna
Tinggi atau Tinggi [ ] [ ] [ ]
atau Cergas Ujian
S4.1 Dimensi Fizikal (The Physical Dimension)
Kecergasan Fizikal
92.20  Penampilan bangunan sekolah dan bilik darjahnya;
 Saiz sekolah dan nisbah murid kepada guru di dalam kelas;
 Susunan dan organisasi bilik darjah di sekolah;
Kecergasan STg  Ketersediaan sumber; dan

29
Petunjuk Prestasi Sasaran
Matlamat
Objektif Utama TOV 2018 2019 2020 Strategi / Inisiatif
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]
Gred / Markah  Keselamatan dan keselesaan.
A 18 – 20 KcST Kecergasan Tg 9.70 9.90 10.10
B 15 – 17 KcT [ ] [ ] [ ] S4.2 Dimensi Sosial (The Social Dimension)
C 12 – 14 C Cergas 38.80 38.80 38.80
D 08 – 11 KC [ ] [ ] [ ]  Kualiti hubungan interpersonal di antara murid, guru, dan
E 04 – 07 TC Kurang Cergas 9.50 44.70 44.70 44.70 kakitangan;
[ ] [ ] [ ]  Layanan yang adil dan saksama terhadap murid oleh guru
Tidak Cergas 38.80 6.20 6.20 6.20 dan kakitangan;
[ ] [ ] [ ]  Tahap persaingan dan perbandingan sosial antara murid;
Tidak Lengkap 43.90 0.60 0.40 0.20 dan
[ ] [ ] [ ]  Tahap murid, guru, dan kakitangan menyumbang kepada
6.20 - - - membuat keputusan di sekolah
Bilangan [ ] [ ] [ ]
3C Pencapaian Pencapaian 0.80 S4.3 Dimensi Akademik (The Academic Dimension)
Sukan dan Sekurang- 3 3 3
Permainan kurangnya Tempat 0.80 [ ] [ ] [ ]  Kualiti pengajaran;
(Ruj. Lamp. XX) Ke Tiga Di
 Harapan guru untuk pencapaian murid; dan
Peringkat Daerah
 Memantau perkembangan murid dan melaporkan hasilnya
Dalam Tempoh 3 8
kepada murid dan ibu bapa.
Tahun Bola
Sepak
S5 Meningkatkan Sokongan PIBG dan Komuniti
Bilangan Bola
Pencapaian Tempat Jaring
Pertama Di Hoki 1 2 2  Komunikasi - Komunikasi yang berkesan adalah pertukaran
Peringkat Daerah Sepak [ ] [ ] [ ] antara murid, ibu bapa, komuniti dan sekolah yang inklusif
Dalam Tempoh 3 Takraw dan melibatkan perkongsian maklumat dan peluang untuk
Tahun belajar dari satu sama lain.
1  Perkongsian dengan ibu bapa - Perkongsian antara ibu
Bilangan Sepak bapa, murid dan sekolah menggalakkan pembelajaran
3d Pencapaian Pencapaian Takraw murid kesejahteraan dan harapan yang tinggi untuk
Ko-Akademik Sekurang- 3 3 3 kejayaan murid.
(Ruj. Lamp. XX) kurangnya Tempat [ ] [ ] [ ]  Kerjasama komuniti - Hubungan antara sekolah dan
Ke Tiga Di komuniti yang lebih luas mengukuhkan keupayaan sekolah
Peringkat Daerah dan keluarga untuk menyokong pembelajaran murid,
Dalam Tempoh 3 2 kesejahteraan dan hasil pembangunan.
Tahun Pantun  Membuat keputusan - Ibu bapa, pelajar dan ahli komuniti
Bahas BI memainkan peranan yang bermakna dalam membuat
Bilangan Pidato keputusan sekolah.
Pencapaian Tempat Bahas  Budaya sekolah - Hubungan yang hormat menghormati
Pertama Di BM 1 1 2 antara murid, ibu bapa dan komuniti sekolah dinilai dan
Peringkat Daerah [ ] [ ] [ ] meningkatkan galakan pembelajaran murid dan
Dalam Tempoh 3 kesejahteraan.
Tahun
Bahas
BM

Bilangan 6 Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft

30
Petunjuk Prestasi Sasaran
Matlamat
Objektif Utama TOV 2018 2019 2020 Strategi / Inisiatif
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]
3E Pencapaian Pencapaian skill) Murid
Badan Sekurang- 1 1 2
Beruniform kurangnya Tempat [ ] [ ] [ ] 6.1 Tanggungjawab Sosial
(Ruj. Lamp. XX) Ke Tiga Di
Peringkat Daerah a. Bertanggungjawab terhadap diri sendiri.
Dalam Tempoh 3 1 b. Bertanggungjawab terhadap orang lain.
Tahun Penga- c. Prihatin terhadap masalah sendiri.
kap d. Prihatin terhadap masalah orang lain.
Bilangan e. Bersemangat patriotik dengan menyertai aktiviti yang
Pencapaian Tempat berkaitan.
Pertama Di - 1 1 f. Menghormati orang lain.
Peringkat Daerah [ ] [ ] [ ] g. Toleransi terhadap kepelbagaian budaya.
Dalam Tempoh 3
Tahun 6.2 Menghargai Alam Sekitar
-
Penarafan Sekolah a. Menyokong aktiviti-aktiviti berkaitan dengan penghargaan
4A Penarafan Berdasarkan alam sekitar.
4. Pencapaian Sekolah SKPMg2 b. Memberi respons positif terhadap keperluan menjaga alam
prestasi Berdasarkan sekitar.
kepimpinan dan SKPMg2 Taraf Sekolah c. Menunjukkan tingkah laku menjaga alam sekitar.
pengurusan d. Melibatkan diri dengan aktiviti menjaga alam sekitar secara
sekolah yang Cemerlang Baik Baik Cem. berterusan.
cemerlang (90 – 100%) 87.20 89.20 91.20
Baik [ ] [ ] [ ] 6.3 Etika, Moral dan Profesionalisme
(80 – 89%) % Standard 1 – [ ] [ ] [ ]
Sederhana Kepimpinan Baik a. Menampilkan pemakaian santun dan sesuai dengan
(50 – 79%) 85.20 92.00 94.00 96.00 keperluan.
Lemah % Standard 2 – [ ] [ ] [ ] b. Menunjukkan tingkah laku profesional sesuai dengan etika
(20 – 49%) Pengurusan kerjaya.
Sangat Lemah Oganisasi 88.00 90.00 92.00 c. Melaksanakan tanggungjawab dengan integriti dan
(00 – 19%) 90.00 [ ] [ ] [ ] amanah.
% Standard 3 – d. Menerima teguran secara positif dan memperbaiki diri.
Pengurusan Kuri., e. Mengurus dan menepati masa.
Koku. dan HEM 86.00 89.00 91.00 93.00
[ ] [ ] [ ] 6.4 Kerohanian / Spiritual;
% Standard 4 –
Pembelajaran dan a. Mengikuti aktiviti kerohanian yang diluluskan oleh pihak
Pemudahcaraan 87.00 85.00 87.00 89.00 sekolah.
[ ] [ ] [ ] b. Bertingkah laku selaras dengan nilai kerohanian agama
% Standard 5 – (contoh: sabar, bersopan, lemah lembut dan tabah)
Kemenjadian Murid c. Bertingkah laku secara jujur dalam semua keadaan.
83.00 82.00 84.00 86.00 d. Memberi respons secara positif terhadap aktiviti kerohanian.
[ ] [ ] [ ]

80.00
% Peratus Guru 6.5 Komunikasi;

31
Petunjuk Prestasi Sasaran
Matlamat
Objektif Utama TOV 2018 2019 2020 Strategi / Inisiatif
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]
4B PdPc Guru Memperolehi Tahap
Cemerlang PdPc 85.00 90.00 95.00 a. Menunjukkan kemahiran bukan lisan yang berkesan (gerak
(berdasarkan [ ] [ ] [ ] tubuh dan nada suara).
instrumen b. Memberi maklum balas terhadap isu-isu yang dikemukakan
pencerapan PdP) pada setiap peringkat melalui saluran yang sedia ada
80.00 (melalui peti aduan dll.)
% Markah c. Menyampaikan idea secara lisan dengan berkesan.
4C Penilaian (Berdasarkan d. Menyampaikan idea secara bertulis dengan berkesan.
Pusat Sumber Instrumen Penilaian 70.00 80.00 90.00 e. Membuat pembentangan secara menyakinkan dan
Sekolah Pusat Sumber [ ] [ ] [ ] berkesan.
Sekolah f. Melakukan perundingan sehingga mencapai matlamat yang
Kebangsaan) dikehendaki.
65.00 g. Menunjukkan kebolehan berinteraksi secara berkesan.
Laporan Audit h. Membuat rumusan dengan berkomunikasi.
4D Prestasi
Kewangan T_TM – Berteguran, TT_M TT_B TT_SB 6.6 Berfikiran Kritikal & Menyelesaikan Masalah;
Tidak Memuaskan [ ] [ ] [ ]
T_KM – Berteguran, a. Mengenal pasti dan mensintesiskan (proses menyatukan
Kurang Memuaskan pelbagai unsur, bahagian, bahan, dsb menjadi suatu
TT_M – Tanpa T_TM kesatuan atau keseluruhan yg kompleks, penyatuan,
Teguran, penggabungan, pemaduan;) masalah dengan tepat.
Memuaskan b. Menjana bukti dan data yang menyokong dengan tepat dan
TT_B – Tanpa menyeluruh.
Teguran, Baik c. Membezakan dengan jelas fakta dengan pendapat.
TT_SB – Tanpa d. Mengenal pasti konteks serta skop isu / permasalahan yang
Teguran, Sangat dikaji dengan jelas.
Baik e. Mengenal pasti kemungkinan berlaku ketidakadilan atau
bias.
Status Keselamatan f. Membuat keputusan dengan tepat.
4E Penarafan Makanan Kantin g. Menjelaskan implikasi keputusan yang dibuat.
Prestasi Memuas. Baik Baik h. Mempersembahkan maklum balas terhadap keputusan
Keselamatan Status Keselamatan [ ] [ ] [ ] secara objektif.
Makanan Kantin Makanan Dapur
/ Dapur Asrama Asrama Memuas. Baik Baik 6.7 Kepimpinan;
Bahaya [ ] [ ] [ ]
Status Kebersihan a. Bersedia menerima tanggungjawab (melaksanakan
4F Penarafan Tandas tanggungjawab yang diberikan sehingga selesai).
Prestasi Berisiko Baik Baik Baik b. Menerima dan mengambil kira pandangan orang lain.
Kebersihan [ ] [ ] [ ] c. Berkebolehan merancang dan mengurus dengan cekap dan
Tandas berfokus pada matlamat kumpulan organisasi.
Status Sekolah d. Kebolehan memberi arahan dengan jelas dan mengagihkan
4G Penarafan Selamat Memuas. tugas dengan baik.
Prestasi Memuas. Baik Baik e. Kebolehan memimpin perundingan secara bijaksana
Sekolah [ ] [ ] [ ] sehingga mencapai persetujuan.
Selamat f. Berkebolehan membuat keputusan untuk kepentingan
bersama.
Bilangan Aduan Berisko g. Berkebolehan mengenal pasti dan mengembangkan potensi

32
Petunjuk Prestasi Sasaran
Matlamat
Objektif Utama TOV 2018 2019 2020 Strategi / Inisiatif
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]
4H Kepuasan Pelanggan ahli yang dipimpin.
Pelanggan 15 10 5 h. Melaksanakan tugasan kumpulan atau menyelesaikan
Skor Tahap [ ] [ ] [ ] masalah multi dimensi.
Kepuasan
Pelanggan 3.80 3.85 3.90 6.8 Kerja Sepasukan;
20 [ ] [ ] [ ]
% Kehadiran a. Kebolehan membina kerja sepasukan untuk mencapai
4I Penglibatan Ibubapa Ke matlamat yang disepakati.
Ibubapa Program Sekolah 3.75 50.00 60.00 70.00 b. Berkebolehan menjadi pemimpin atau menjadi pengikut
[ ] [ ] [ ] mengikut kesesuaian konteks.
Bil. Sekolah Luar c. Menghormati pandangan, pendirian dan kepercayaan orang
4J Hubungan Hadir lain.
Luar Penandaarasan 40.00 2 3 4 d. Boleh menerima kepelbagaian ahli kumpulan atau pasukan.
[ ] [ ] [ ] e. Berkebolehan menyumbang kepada perancangan serta
Tahap Pencapaian menyelaraskan usaha kumpulan atau pasukan.
4K Sarana Aspek Iklim Sekolah f. Bertanggungjawab terhadap keputusan kumpulan.
Sekolah Tiada Seder. Seder. Baik g. Membantu rakan-rakan secara proaktif (bersikap positif
Tahap Pencapaian [ ] [ ] [ ] dengan merangka dan mengawal tindakan yang dilakukan
Aspek Komunikasi jauh lebih awal daripada jangkaan akan berlakunya sesuatu
Berkesan Seder. Seder. Baik perkara atau kejadian).
Asas [ ] [ ] [ ]
Tahap Pencapaian 6.9 Keusahawanan;
Aspek Sokongan
Terhadap Kejayaan Asas Seder. Seder. Baik a. Mencambahkan idea atau cadangan atau perancangan
Murid [ ] [ ] [ ] setelah meneliti pelbagai pilihan.
b. Mencadangkan idea atau inovasi baharu.
Tahap Pencapaian c. Memilih maklumat yang sesuai dan mengaplikasikannya
Aspek Asas dalam kertas cadangan.
Tanggungjawab Seder. Seder. Baik d. Membentangkan cadangan yang menyakinkan berasaskan
Bersama [ ] [ ] [ ] fakta dan penghujahan.
e. Mempamerkan kebabasan dalam mengurus sumber dan
Tahap Pencapaian melaksanakan perancangan.
Aspek Keputusan Asas f. Menilai pulangan atau hasil kepada cadangan dan
Bersama Seder. Seder. Baik perancangan yang dibuat.
[ ] [ ] [ ]
Tahap Pencapaian 6.10 Pengurusan;
Aspek Kerjasama
Dengan Komuniti Asas Seder. Seder. Baik a. Pempamerkan kemampuan untuk membuat perancangan
[ ] [ ] [ ] aktiviti secara sistematik.
% Tahap Asas b. Mempamerkan kemampuan untuk menyusun aktiviti dan
4L Sarana Ibu Penglibatan Ibu tugasan yang diberi.
Bapa Bapa Dalam Asas 40.00 30.00 20.00 c. Penurunan kuasa dan kebertanggungjawaban kepada
Pembelajaran Anak- [ ] [ ] [ ] individu lain.
anak. d. Memastikan pelaksanaan tugasan secara konsisten
bersesuaian dnegan perancangan atau objektif.
% Tahap 50.00 e. Mengkoordinasi aktiviti atau individu untuk membolehkan
Sederhana pelaksanaan tugasan secara berkesan.

33
Petunjuk Prestasi Sasaran
Matlamat
Objektif Utama TOV 2018 2019 2020 Strategi / Inisiatif
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]
Penglibatan Ibu 45.00 45.00 45.00 f. Membentangkan idea atau cadangan atau perancangan
Bapa Dalam [ ] [ ] [ ] secara yegas berasaskan fakta serta penghujahan.
Pembelajaran Anak-
anak. 6.11 Teknologi Maklumat dan Komunikasi;
45.00
% Tahap a. Menggunakan istilah teknologi maklumat dan komunikasi.
Cemerlang b. Mengamalkan penggunaan komputer secara berkesan.
Penglibatan Ibu 15.00 25.00 35.00 c. Menguruskan fial elektronik secara cekap dan berkesan.
Bapa Dalam [ ] [ ] [ ] d. Menggunakan internet secara cekap dan berkesan.
Pembelajaran Anak- e. Menggunakan teknik yang berkesan semasa melakukan
anak. penyelidikan elektronik.
5.00 f. Menghasilkan dokumen atau bahan menggunakan perisian-
Skor Persepsi Guru perisian Microsoft.
4M Suara- Terhadap Iklim g. Menghasilkan penerbitan menggunakan prisian penerbitan
suara Guru, Sekolah 4.00 4.25 4.50 mesa (Microsoft Publisher).
Murid dan Ibu [ ] [ ] [ ] h. Menjelaskan isu kesahihan, sosial dan etika berkaitan
Bapa Terhadap Skor Persepsi Murid teknologi maklumat dan komunikasi.
Iklim Sekolah Terhadap Iklim
(Teachers, Sekolah 3.74 4.00 4.25 4.50 6.12 Pembelajaran Sepanjang Hayat;
Students, [ ] [ ] [ ]
Parents Voice) Skor Persepsi Ibu a. Merancang strategi untuk mendapatkan bahan-bahan
Bapa Terhadap rujukan.
Iklim Sekolah 3.90 4.00 4.25 4.50 b. Meneroka isu atau masalah yang memerlukan penyelesaian
[ ] [ ] [ ] masalaah secara kendiri.
1 – Sangat Rendah c. Mengaitkan keperluan maklumat dengan sumber.
2 – Rendah d. Memilih sumber yang berkualiti dengan cekap secara
3 – Sederhana 3.93 kendiri.
4 – Tinggi e. Menentukan maklumat yang diperoleh mencukupi utuk
5 – Sangat Tinggi menyokong kesimpulan.
f. Mengumpul dan mengurus maklumat secara kendiri.
g. Membina struktur koheren (ada kesinambungan; keterikatan
antara satu ayat dengan ayat yang lain supaya mudah
difahami) dan berfokus.
h. Menggabungkan maklumat untuk membut keputusan dan
penyelesaian.
i. Menyusun semula maklumat penting supaya mudah dicapai
bagi meningkatka kefahaman.

6.13 Globalisasi;

a. Kecekapan pertuturan dalam Bahasa Inggeris dan selesa


berhadapan dengan khalayak.
b. Membina struktur ayat yang bermakna dalam penulisan.
c. Segera menyesuaikan diri dalam persekitaran pelbagai
budaya.
d. Gigih meneroka ilmu baharu secara kendiri.
e. Menyatakan pendapat sendiri sepenuhnya secara bebas

34
Petunjuk Prestasi Sasaran
Matlamat
Objektif Utama TOV 2018 2019 2020 Strategi / Inisiatif
Strategik
(KPI) [2017] [AR] [AR] [AR]
tanpa gentar dan gementar.
f. Menjangkakan tekanan pada maa akan datang dan
menyesuaikan perancangan untuk menghadapinya.

35
PEMIKIRAN STRATEGIK

“Menjelaskan dan Mempermudahkan Pemikiran Anda” – Tentang Projek Anda

__________________________________________________________
(Nama Organisasi – Isu – Masalah – Projek – Usaha Perubahan (dll.)
PELAN JANGKAMASA PANJANG IMBASAN PERSEKITARAN LUARAN
PELAN JANGKAMASA PELAN JANGKAMASA PELAN JANGKAMASA MASA DEPAN E
PENDEK PENDEK PENDEK Apakah yang akan berubah di masa depan
kita? Persekitaran luaran yang akan
__________________ memberi kesan kepada kita
C TARIKH MASA KINI KENDALIAN SISTEM / PROSES D ____________________
INPUT Bagaimanakah kita sampai ke sana (merapatkan jurang dari C ke A ? TARIKH MASA DEPAN A
Di manakah kita
sekarang? OUTPUT/ OUTCOMES

TINDAKAN
PENILAIAN SEMASA STRATEGI UTAMA KEUTAMAAN HASIL YANG DIINGINI
(dan bajet)

S W MISI
VISI
Di manakah kita
B mahu menjadi?
GELUNG MAKLUM BALAS
O C
Ukuran Kejayaan Utama / Matlamat dan Objektif
Bagaimanakah kita akan tahu apabila kita sampai ke
sana?
Kemenjadian Murid
PP, PBD, Psikometrik, PAJSK, SEGAK, Pencapaian dll.
Kualiti Sekolah
SKPMg2, Penarafan yang Mengukur Kualiti Sekolah dll.

36
PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI ______ - ______
[Tahun] [Tahun]
___________________________________________
[Organisasi]

MISI VISI NILAI


 Mengapakah sekolah wujud?  Visi mengandungi pernyataan tertinggi yang  Faktor kemanusiaan yang akan mendorong
 Menggambarkan apakah yang organisasi lakukan sekarang hendak dicapai oleh sesebuah organisasi dan pekerjaan.
(apakah perkhidmatan yang ditawarkan?) DAN bagaimanakah lazimnya mengandungi maklumat mengenai  Set panduan, prinsip, kepercayaan, atau
cara melakukannya? Menggambarkan kepada siapakah cita-cita organisasi. pernyataan yang akan menyokong mematuhi janji
perkhidmatan tersebut diberikan.  Pernyataan visi adalah gambaran keunggulan dan sebagai panduan mencapai visi.
 Menggambarkan hasil akhir pelanggan yang diingini. prestasi organisasi yang dikongsi bersama.

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI / INISIATIF


Petunjuk Sasaran Strategi / Inisiatif
Matlamat OBJEKTIF Prestasi Utama TOV THN 1 THN 2 THN 3
(KPI) [AR] [AR] [AR]
Matlamat adalah Objektif Key Performance Take Sasar- Sasar- Sasar- Satu kaedah atau pelan yang dipilih untuk membawa masa depan yang
ukuran kejayaan merupakan Indicators (KPI) – off an an an diingini, seperti pencapaian matlamat atau penyelesaian terhadap masalah.
yang perlu ukuran Petunjuk-petunjuk Value untuk untuk untuk Inisiatif atau strategi adalah usaha yang kena buat bagi menyelesaikan
dicapai bagi kejayaan prestasi utama (Nilai tahun tahun tahun masalah yang wujud. Strategi / inisiatif boleh dilihat berdasarkan apakah
mengukur sesuatu yang ditentukan Titik 1 2 3 amalan-amalan terbaik yang telah dilakukan oleh organisasi yang hebat.
kejayaan misi matlamat. sebagai asas Mula) – Sehingga membolehkan mereka mencapainya.
dan visi, tetapi Seterusnya mengukur Titik di [Actual [Actual [Actual
ia masih bersifat menunjukkan prestasi; Sasaran mana Result Result Result Pastikan TOV adalalah tahun terahir
umum dan sama ada misi Prestasi – memu- – – – sebelum memulakan perancangan.
kabur. dan visi Sasaran yang lakan Kepu- Kepu- Kepu- Bukan purata atau bukan
tercapai. ditetapkan kepada lang- tusan tusan tusan pencapaian tertinggi 3 tahun
Cth.: Objektif setiap KPI bagi kah Sebe- Sebe- Sebe- sebelum.
Pencapaian sesuatu yang membolehkan nar] nar] nar]
prestasi SMART prestasi diukur. REKOD LEPAS SASARAN KE HADAPAN
akademik yang Di sini, TAHUN 3 TAHUN 2 TAHUN 1 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3
tinggi oleh S = Specific / Apabila dibaca titik TOV
semua murid. Spesifik; sekali, KPI dengan ter- 91.00 94.00 89.00 2. 91.00 3. 93,00 1. 95.00
M = Measur- Sasaran dan akhir 90.00 91.00 94.00 1. 95.00 2. 96.00 3. 97.00
able / Boleh Di Masa yang ingin peran-
Ukur; dicapai ianya cang-
A= dinamakan an KES 1: Pencapaian tertinggi KES 2: Pencapaian tertinggi
Attainable / sebagai objektif pada tahun tahun sebelum. pada tahun sebelum. Sasaran
Boleh Di Capai; Sasaran kita pada tahun ke 3 pencapaian terus meningkat
R = Reason- perancangan melebihi pada tahun berikutnya.
able / Wajar- pencapaian sebelum.
Munasabah;
T = Timeline /
Tempoh Masa Cth.: Lebih daripada 96.00 peratus murid layak mendapat sijil (lulus Bahasa Melayu,
Sejarah) dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia pada tahun 2020.

Anda mungkin juga menyukai