Anda di halaman 1dari 40

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 1 1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi 1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat tunggal
bahasa,iaitu abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.
yang betul. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal
Tema :Keluarga Bahagia 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata,diftong,vokal
Tajuk : Saya dan Keluarga daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan
Sistem Bahasa: 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.
-kata nama am lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang
Ilmu: 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku
-Pend.Moral,DM,DST diberi dengan betul dan kemas. kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan
Nilai Murni: 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu bergabung dengan sebutan yang betul.
Kasih sayang,baik melalui nyanyian secara didik hibur. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,sebutan
hati,kerajinan,kerjasama,hormat- 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan yang jelas,intonasi yang betul dan berjeda.
menghormati betul mengikut konteks. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang
KBT : mengandungi perkataan dua atau lebih suku
KB-mengenal pasti kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan
-mengumpulkan dan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang
mengelaskan kemas.
-menjana idea 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian
BCB-mendengar dengan secara didik hibur.
berkesan 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup
- bacaan luncuran manusia dengan betul mengikut konteks.
-bacaan intensif
Kontekstual-menghubungkait
KP-muzik
EMK:
-kreativiti dan inovasi
-TMK –belajar melalui TMK
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 2 1.3 Mendengar,mengecam dan menyebut bunyi bahasa, 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberi respon yang
iaitu abjad,suku kata, perkataan,frasa dan ayat sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan
Tema :Keluarga Bahagia dengan betul. berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat perintah
Tajuk :Riang Ria di Taman Tema 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat jenis larangan dengan betul.
Air daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal
Sistem Bahasa: 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan yang mengandungi dua atau tiga suku kata,diftong,vokal
-kata nama khas lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan
-digraf dan diftong 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang sebutan yang betul.
Ilmu: diberi dengan betul dan kemas. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang
-Pend.Moral,DM,DST 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu mengandungi perkataan dua atau tiga suku
Nilai Murni: melalui nyanyian secara didik hibur. kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan
Kasih sayang,hormat- 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan bergabung dengan sebutan yang betul.
menghormati,bertanggungjawab, betul mengikut konteks. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,sebutan
hemah-tinggi yang jelas,intonasi yang betul dan berjeda.
KBT : 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang
KB-menghubungkaitkan mengandungi perkataan dua atau lebih suku
-menjana idea kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan
BCB-mendengar dengan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang
berkesan kemas.
-bacaan intensif 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian
Kontekstual-menghubungkait secara didik hibur. B1 DL1 E2
KP-interpersonal 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup
EMK: manusia dengan betul mengikut konteks. B1 DL1 E1
-kreativiti dan inovasi
-TMK –belajar melalui TMK
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 3 1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi 1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat tunggal
bahasa,iaitu abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.
Tema :Keluarga Bahagia yang betul. 1.3.2 Mendengar ,memahami dan memberikan respons
Tajuk : Gambar Keluarga dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan
Sistem Bahasa: 1.3 Mendengar,memahami dan memberi respons bercapah.
-kata nama khas terhadap sesuatu arahan,soalan dan pesanan yang 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal
Ilmu: didengar dengan betul. yang mengandungi dua atau tiga suku kata,diftong,vokal
-Pend.Moral,Kem.Hidup berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan
Nilai Murni: sebutan yang betul.
Rajin,jujur,kerjasama, 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang
bertanggungjawab daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. mengandungi perkataan dua atau tiga suku
KBT : kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan
KB-mengenal pasti bergabung dengan sebutan yang betul.
-mengumpulkan dan 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada
mengelaskan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.
-menghubungkait 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,sebutan
KP- interpersonal yang jelas,intonasi yang betul dan berjeda.
BCB-mendengar dengan 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan
berkesan diberi dengan betul dan kemas. lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
-bacaan luncuran mengikut tanda baca.
Kontekstual-mengaplikasikan 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang
EMK: 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu mengandungi perkataan dua atau lebih suku
-kreativiti dan inovasi melalui nyanyian secara didik hibur. kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan
-keusahawanan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang
kemas.
5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.
betul mengikut konteks. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian
secara didik hibur.
5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup
manusia dengan betul mengikut konteks.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 4 1.3 Mendengar,memahami dan memberi respons 1.3.2 Mendengar,memahami dan memberikan respons
terhadap sesuatu arahan,soalan dan pesanan yang dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan
didengar dengan betul. bercapah.
Tema :Keluarga Bahagia 1.3.3 Mendengar,memahami dan memberikan respons
Tajuk :Gambar Keluarga 1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan tentang secara
Sistem Bahasa: sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut
Simpulan bahasa situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. urutan dengan betul.
Ilmu: 1.4.3 Bertutur tentang sesuatu perkara menggunakan kata
-Pend.Moral,PSV,DST 2.2. Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak
Nilai Murni: daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang formal secara bertatasusila.
Kebersihan,bertanggungjawab,kasih betul. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada
sayang pelbagai vahan bacaan dengan sebutan yang betul.
KBT : 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk
KB-mengenal pasti dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi Mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam
-menyusun mengikut urutan respons dengan betul. bahan multimedia dengan tepat.
-menjana idea 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang
BCB-bacaan luncuran, 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku
-tulisan mekanis diberi dengan betul dan kemas. kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan
KP-verbal linguistik bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang
-interpersonal 3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat kemas.
dengan betul. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.
EMK: 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan
-kreativiti dan inovasi 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan cara yang betul dan kemas.
-keusahawanan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul,intonasi
-TMK –belajar melalui TMK secara yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan
didik hibur. secara didik hibur.
5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri
5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan ketiga dengan betul mengikut konteks. B1 DB1 E1
betul mengikut konteks. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan
betul mengikut konteks.

TEMA PKJR:
UNIT 1 1.7.1 Mengenal pasti jenis-jenis pengguna jalan raya yang berbeza.

PELBAGAI PENGGUNA JALAN RAYA

TAJUK 1 –
MENGGENALI PENGGUNA JALAN 1.7 Pengguna jalan raya
RAYA
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 5 1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi 1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat tunggal
bahasa,iaitu abjad,suku kata,perkataan,frasa dan ayat dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.
yang betul. 1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan
Tema : Hidup Harmoni 1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan tentang ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi
Tajuk : Marilah Rasa sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam tidak formal secara bertatasusila.
Sistem Bahasa: situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,sebutan
-Diftong dan vocal berganding 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan yang jelas,intonasi yang betul dan berjeda.
Ilmu: lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang
-Pend.Kesihatan,P.Moral 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan mempunyai perkataan dengan betul.
Nilai Murni: maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang
Kebersihan,kerjasama,kerajinan 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku
KBT : diberi dengan betul dan kemas. kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan
KB-mencirikan 3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang
-menjana idea dengan betul. kemas.
-menghubungkaitkan 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.
BCB -mendengar dengan melalui nyanyian secara didik hibur. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara
berkesan 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan yang betul dan kemas.
-tulisan mekanis betul mengikut konteks. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk
Kontekstual-menghubungkait berdasarkan bahan grafik dengan betul.
KP-muzik,interpersonal 4.1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam
EMK: seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara
-kreativiti dan inovasi didik hibur.
-TMK –belajar melalui TMK 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal
dengan betul mengikut konteks.

TEMA PKJR: 1.7 Pengguna jalan raya


UNIT 1
1.7.2 Memahami bahawa semua pengguna jalan raya ialah
PELBAGAI PENGGUNA JALAN pejalan kaki pada suatu masa dalam setiap perjalanan, dan
RAYA kemahiran sebagai pejalan kaki adalah penting.

TAJUK 2 –

MENJADI PENGGUNA JALAN


RAYA YANG BERBEZA
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 6 1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi 1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat tunggal
bahasa,iaitu abjad,suku kata,perkataan,frasa dan dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.
Tema :Hidup Harmoni ayat yang betul. 1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan
Tajuk :Kraf Tangan Kita 1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan tentang ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi
Sistem Bahasa: sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam tidak formal secara bertatasusila.
-kata kerja tunggal situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,sebutan
Ilmu: 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat yang jelas,intonasi yang betul dan berjeda.
-Pend.Kesihatan,P.Moral dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal
Nilai Murni: respons dengan betul pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan
Kebersihan,kerjasama,kerajinan 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan multimedia dengan tepat
KBT : maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang
KB-menjana idea 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang mempunyai perkataan dengan betul.
-menghubungkaitkan diberi dengan betul dan kemas. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang
BCB -bacaan mekanis 3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat mengandungi perkataan dua atau lebih suku
Kontekstual-menghubungkait dengan betul. kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan
KP-muzik,interpersonal 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang
EMK: melalui nyanyian secara didik hibur. kemas.
-kreativiti dan inovasi 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.
-TMK –belajar melalui TMK betul mengikut konteks. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara
yang betul dan kemas.
4.1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam
seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara
TEMA PKJR: didik hibur.
UNIT 1 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal
dengan betul mengikut konteks.
PELBAGAI PENGGUNA JALAN
RAYA

TAJUK 3: 7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas.

SEMUA ORANG PEJALAN KAKI 7.2.2 Mengetahui lima langkah untuk menyempurnakan tugas
melintas dengan selamat.

7.2.3 Menggambarkan prosedur melintas dengan selamat dan


menerangkan setiap langkah.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 7 1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata
tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber panggilan dengan tepat bagi keluarga bukan kalangan
Tema :Hidup Harmoni dalam situasi formal dan tidak formal secara keluarga asas dalam situasi tidak formal secara
Tajuk :Kraf tangan Kita bertatasusila. bertatasusila.
Sistem Bahasa: 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang
-kata kerja tunggal daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku
Ilmu: betul. kata,diftong,vokal berganding,digrafdan konsonan
-Pend.Kesihatan,P.Moral 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat bergabung dengan sebutan yang betul.
Nilai Murni: dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal
Kebersihan,tolong- respons dengan betul. pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan
menolong,kekemasan,teliti,bersyukur 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang multimedia dengan tepat.
KBT : diberi dengan betul dan kemas. 3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam
KB-mengenal pasti 3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat bentuk tulisan berangkai dengan betul.
-membuat urutan dengan betul. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan
-menjana idea 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan cara yang betul dan kemas.
BCB -tulisan mekanis bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang
KP-verbal linguistik didik hibur. betul,intonasi yang jelas dan diksi yang tepat dan
-kinestetik 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik
-interpersonal dengan betul mengikut konteks. hibur.
EMK: 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal
-kreativiti dan inovasi dengan betul mengikut konteks.
-TMK –belajar melalui TMK
1.7.2 Memahami bahawa semua pengguna jalan raya ialah pejalan
kaki pada suatu masa dalam setiap perjalanan, dan
kemahiran sebagai pejalan kaki adalah penting.
TEMA PKJR:
UNIT 1
1.7 Pengguna jalan raya
PELBAGAI PENGGUNA JALAN RAYA

TAJUK 4:

BERJALAN DENGAN SELAMAT DI


TEMPAT LETAK KERETA
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 8 1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan 1.4.3 Bertutur tentang sesuatu perkara menggunakan kata
tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi
Tema :Hidup Harmoni dalam situasi formal dan tidak formal secara tidak formal secara bertatasusila.
Tajuk :Skim Rondaan Sukarela bertatasusila. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada
Sistem Bahasa: 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.
-Kata nama khas daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.
Ilmu: betul. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan
-Pend.Kesihatan,P.Moral,DST 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang cara yang betul dan kemas.
Nilai Murni: diberi dengan betul dan kemas. 3.3.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi
- Kerjasama, bertanggungjawab 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal
KBT : sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa bergabung,digraf dan konsonan bergabung dengan
KB-mengkonsepsikan yang santun. betul.
-mengenalpasti 3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul
-menjana idea dengan betul. menggunakan perkataan, diksi, frasa, dan ayat
BCB –bacaan intensif 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan dengan menegaskan kesantunan berbahasa.
KP-verbal linguistik menggunakan bahasa badan dengan kreatif 4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul
-interpersonal semasa bercerita secara didik hibur. ,intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta
Kontekstual-menghubungkaitkan 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata menggunakan mimik muka yang sesuai melalui
EMK: dengan betul mengikut konteks. penceritaan secara didik hibur.
-kreativiti dan inovasi 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup
-keusahawanan manusia dengan betul mengikut konteks

TEMA PKJR:
UNIT 2 3.1.1 Menerangkan mengapa peraturan dan undang-undang jalan
raya itu perlu untuk keselamatan semua pengguna jalan
PERATURAN JALAN RAYA raya.

TAJUK 1 –
3.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang
PATUHI PERATURAN JALAN RAYA jalan raya serta menggunakannya.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 9 1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan 1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan
tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang
dalam situasi formal dan tidak formal secara betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.
Tema : Sihat dan Bersih bertatasusila. 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi
Tajuk : Menu Saya Berkhasiat 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi
Sistem Bahasa: semula dengan tepat menggunakan sebutan yang tidak formal secara bertatasusila.
-kata tanya, kata ganti nama diri jelas dan intonasi yang betul. 1.5.1 Bercerita sesuatu perkara dengan tepat,sebutan yang
Ilmu: 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat
Pend.Jasmani,P.Moral,Pend.Kesihatan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang majmuk.
Nilai murni: betul. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat
Bertanggungjawab,kesederhanaan 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku
KBT : dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk member kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan
KB -menjana idea respons dengan betul. bergabung dengan sebutan yang betul.
-menghubungkaitkan 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
BCB –bacaan mekanis maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. dengan tepat daripada bahan mutimedia yang
KP -interpersonal 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sesuai.
Kontekstual-menghubungkaitkan sastera yang sesuai bagi memupuk minat 2.5.2 Membaca,memahami dan menaakul bahan grafik dan
Kontruktivisme-menghubungkaitkan membaca. bahan bukan grafik dengan betul.
EMK: 3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan
-kreativiti dan inovasi dengan betul. berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan
-TMK –belajar melalui TMK 4.1 Menyebut dan memahami unsure seni dalam lagu kosa kata.
melalui nyanyian secara didik hibur. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan
5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata cara yang betul dan kemas.
dengan betul mengikut konteks. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk
berdasarkan bahan grafik dengan betul .
4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian
secara didik hibur.
5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif
pancaindera dengan betul mengikut konteks.
B1 DTI E2

TEMA PKJR: 3.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang


UNIT 2 jalan raya serta menggunakannya. 3.1.3 Menghuraikan bagaimana dan mengapa peraturan dan
undang-undang jalan raya diaplikasikan kepada: pejalan kaki,
PERATURAN JALAN RAYA penumpang, penunggang basikal, pemandu, penunggang.

TAJUK 2:
AMALKAN PERATURAN JALAN RAYA
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 10 1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan 1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan
tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang
Tema : Sihat dan Bersih dalam situasi formal dan tidak formal secara betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila.
Tajuk : Badan Saya Sihat bertatasusila. 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi
Sistem Bahasa: 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi
-kata tunggal semula dengan tepat menggunakan sebutan yang tidak formal secara bertatasusila.
Ilmu: jelas dan intonasi yang betul. 1.5.1 Bercerita sesuatu perkara dengan tepat,sebutan yang
Pend.Jasmani,P.Moral,Pend.Kesihatan 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat
Nilai murni: sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara majmuk.
Cergas, hemah tinggi,kerajinan bertatasusila 1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pandangan tentang
KBT : 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara
KB -menjana idea daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang bertatasusila.
-mentafsir betul. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat
BCB –bacaan luncuran,tulisan 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku
mekanis dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan
KP -interpersonal memberi respons dengan betul. bergabung dengan sebutan yang betul.
Kontekstual-menghubungkaitkan 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk
Kontruktivisme-menghubungkaitkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. Mengenal pasti idea utama dan idea sampingan
EMK: 3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat dalam bahan multimedia dengan tepat.
-kreativiti dan inovasi dengan betul. 2.5.1 Membaca , memahami dan menaakul bahan grafik
-TMK –belajar melalui TMK 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu yang mempunyai perkataan dengan betul
melalui nyanyian secara didik hibur. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan
5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata cara yang betul dan kemas.
dengan betul mengikut konteks. 3.3.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi
perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vocal
bergabung,digraph dan konsonan bergabung dengan
betul.
3.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat
mudah dengan betul berdasarkan soalan.
4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian
secara didik hibur.
5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal
TEMA PKJR:
UNIT 2 dengan betul mengikut konteks.
B1 DTI E1, B1 DT1 E2, B1 DT1 E3
PERATURAN JALAN RAYA 3.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang
jalan raya serta menggunakannya. 3.1.4 Mengenal pasti peraturan jalan raya, undang-undang jalan
TAJUK 3: raya dan lain-lain prosedur keselamatan yang relevan di
KENAL PASTI PERATURAN JALAN persekitaran mereka.
RAYA DI KAWASAN KAMU
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 11 1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan tentang 1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi
Tema : Sihat dan Bersih situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. tidak formal secara bertatasusila.
Tajuk : Badan Saya Sihat 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula 1.5.1 Bercerita sesuatu perkara dengan tepat,sebutan yang
Sistem Bahasa: dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat
-ayat tunggal intonasi yang betul. majmuk.
Ilmu: 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada
-P.Moral,DST daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.
Nilai murni: 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan
-kejiranan,toleransi tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut
KBT : respons dengan betul. urutan dengan betul.
KB -menjana idea 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang 3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam
KP –verbal linguistik diberi dengan betul dan kemas bentuk tulisan berangkai yang betul
-interpersonal 3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat 3.3.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi
Kontruktivisme- dengan betul. perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal
menghubungkaitkan 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bergabung,digraf dan konsonan bergabung dengan
BCB- bacaan mekanis bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara betul.
-tulisan mekanis didik hibur. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat
EMK: 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam mudah dengan betul berdasarkan soalan.
-kreativiti dan inovasi pelbagai situasi. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk
-TMK –belajar melalui TMK berdasarkan bahan grafik dengan betul. B1 DT1 E3
4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul,intonasi
yang jelas dan diksi yang tepat dan mimik muka yang
sesuai melalui lakonan secara didik hibur.
5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan
TEMA PKJR: pola ayat FN + FN, FN + FK, FN + FA dan FN + FS
UNIT 2 dengan betul dalam pelbagai situasi.
PERATURAN JALAN RAYA

TAJUK 4:

PATUHI PERATURAN JALAN 3.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang 3.1.1 Menerangkan mengapa peraturan dan undang-undang jalan
RAYA jalan raya serta menggunakannya. raya itu perlu untuk keselamatan semua pengguna jalan raya.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 12 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan
dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan tepat,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
Tema : Sihat dan Bersih intonasi yang betul. menggunakan ayat majmuk.
Tajuk : Amboi, Wanginya! 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang
Sistem Bahasa: daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata,
-kata tunggal 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan diftong,vockal berganding,digraf dan konsonan
Ilmu: lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. bergabung dengan sebutan yang betul.
-P.Moral, Pend Kesihatan 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan
Nilai murni: tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
-,bekerjasama,berhati-hati respons dengan betul. mengikut tanda baca.
KBT : 3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan
KB -membuat urutan dengan betul. multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut
-menjanakan idea 3.4 Menulis imlak dengan tepat. urutan dengan betul.
-membuat keputusan 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
-mengenalpasti melalui nyanyian secara didik hibur. dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.
BCB-bacaan mekanis 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk
-kemahiran mencatat betul mengikut konteks. berdasarkan bahan grafik dengan betul.
KP - visual-ruang,Muzik, 3.4.1 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi
logik- matematik perkataan dua atau lebih suku kata ,digraf dan konsonan
EMK: bergabung dengan tepat.
-kreativiti dan inovasi 4.1.2 Memahami perkataan dalam seni kata lagu melalui
-TMK –belajar melalui TMK nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.
5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal
dengan betul mengikut konteks.

1.4 Isyarat jalan raya, tanda jalan dan isyarat trafik 1.4.1 Memahami bahawa tanda jalan, penenda jalan dn isyarat
TEMA PKJR: trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk
UNIT 3 meningkatkan keselamatan.

PAPAN TANDA, ISYARAT DAN 1.4.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan
PENANDA JALAN raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas.

TAJUK 1:

KENALI PAPAN TANDA, ISYARAT


DAN PENANDA JALAN

Cuti Pertengahan Penggal 1 23/3/2013 - 31/3/2013


MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 13 1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi 1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat tunggal
bahasa,iaitu abjad,suku kata,perkataan,frasa dan dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.
Tema : Waspada Selalu ayat yang betul. 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan
Tajuk : Beginilah Caranya 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
Sistem Bahasa: dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan menggunakan ayat majmuk.
-kata adjektif intonasi yang betul. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal
Ilmu: 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat yang mengandungi dua atau tiga suku kata,diftong,vokal
-P.Moral,DSV daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang berganding,digrafdan konsonan bergabung dengan
Nilai murni: betul. sebutan yang betul.
Bekerjasama,bertanggungjawab 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
KBT : dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.
KB - membuat gambaran mental respons dengan betul. 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul sesuatu bahan
- mencirikan 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan untuk memindahkan maklumat dalam bentuk grafik dan
BCB-tulisan mekanis maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. bukan grafik.
-mendengar dengan berkesan 3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk
KP: Muzik dengan betul. berdasarkan bahan grafik dengan betul. B1 DT1 E2
Kontruktivisme:menerangkan dan 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.4.2 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi
menjelaskan 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai perkataan dua atau lebih suku kata,digraf dan konsonan
EMK: genre dengan betul. bergabung dengan tepat.
-kreativiti dan inovasi 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dengan betul
-TMK –belajar melalui TMK menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa secara separa terkawal .
bercerita secara didik hibur. 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang jelas dan
5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata intonasi yang betul tentang sesuatu perkara melalui
TEMA PKJR: dengan betul mengikut konteks. penceritaan secara didik hibur.
UNIT 3 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif
pancaindera dengan betul
PAPAN TANDA, ISYARAT DAN 1.4 Isyarat jalan raya, tanda jalan dan isyarat trafik
PENANDA JALAN
1.4.1 Memahami bahawa tanda jalan, penenda jalan dn isyarat
TAJUK 2:
trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk
meningkatkan keselamatan.
KATEGORI PAPAN TANDA JALAN
1.4.6 Mengklasifikasikan tanda jalan mengikut tujuan utamanya.

1.4.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan


raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 14 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi 1.2.6 Mendengar, memahami, menyebut frasa, ayat
bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.
Tema : Waspada Selalu dan ayat dengan betul. 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan
Tajuk : Beginilah Caranya 1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam
Sistem Bahasa: tentang sesuatu perkara daripada pelbagai situasi tidak formal secara bertatasusila.
-kata adjektif sumber dalam situasi formal dan tidak formal 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang
Ilmu: secara bertatasusila. sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan
-P.Moral,P.Jasmani 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang tepat dan jelas secara bertatasusila.
Nilai murni: sesuatu perkara daripada pelbagai sumber 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk
Menghargai,kerjasama,kerajinan dengan tepat secara bertatasusila. mengenal pasti idea utama dan idea sampingan
KBT : 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dalam bahan multimedia dengan tepat.
KB –menghubungkaitkan dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan
-membandingkan dan membezakan memberi respons dengan betul. multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut
BCB-mendengar dengan berkesan 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan urutan dengan betul.
-tulisan mekanis maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.5.2 Membaca,memahami dan menaakul bahan grafik
KP: 3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat dan bahan bukan grafik dengan betul.
- verbal ruang dengan betul. 2.5.3 Membaca,memahami dan menaakul bahan bukan
- Muzik 3.4 Menulis imlak dengan tepat. grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk
Kontruktivisme:menerangkan dan 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu grafik serta ayat yang betul.
menjelaskan melalui nyanyian secara didik hibur. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan
Kontekstual:mengaplikasikan 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata cara yang betul dan kemas.
EMK: dengan betul mengikut konteks. 3.4.2 Menulis imlak perkataan dan frasa yang
-keusahawanan mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,
-kreativiti dan inovasi digraf dan konsonan bergabung dengan tepat.
4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui
nyanyian secara didik hibur.
TEMA PKJR: 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif
UNIT 3 pancaindera dengan betul mengikut konteks.
PAPAN TANDA, ISYARAT DAN PENANDA
JALAN

TAJUK 3: 1.4 Isyarat jalan raya, tanda jalan dan isyarat trafik 1.4.1 Memahami bahawa tanda jalan, penenda jalan dn isyarat
trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi
untuk meningkatkan keselamatan.
AMBIL LANGKAH BIJAK
1.4.6 Mengklasifikasikan tanda jalan mengikut tujuan utamanya.

1.4.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna


jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 15 1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan
tentang sesuatu perkara daripada pelbagai intonasi yang betul tentang sesuatu perkara dalam
Tema : Waspada Selalu sumber dalam situasi formal dan tidak formal situasi tidak formal secara bertatasusila.
Tajuk : Beringat Selalu secara bertatasusila. 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang
Sistem Bahasa: 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan
-kata hubung sesuatu perkara daripada pelbagai sumber tepat dan jelas secara bertatasusila.
Ilmu: dengan tepat secara bertatasusila. 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang
-P.Moral,P.Jasmani 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara
Nilai murni: tentang sesuatu perkara daripada pelbagai bertatasusila.
Menghargai,kerjasama,gembira,menolong sumber secara bertatasusila 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk
KBT : 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat mengenal pasti idea utama dan idea sampingan
KB –membuat rumusan dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk dalam bahan multimedia dengan tepat.
-membandingkan dan mebezakan memberi respons dengan betul. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan
-menganalisis 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut
-mengitlak maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. urutan dengan betul.
-mengenal pasti 3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat 2.5.2 Membaca,memahami dan menaakul bahan grafik
-membuat pilihan dengan betul. dan bahan bukan grafik dengan betul.
BCB-mencatat nota 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu 2.5.3 Membaca,memahami dan menaakul bahan bukan
-bacaan intensif perkara daripada pelbagai sumber. grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk
KP: 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan grafik serta ayat yang betul.
- verbal linguistik menggunakan bahasa badan dengan kreatif 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan
-interpersonal melalui lakonan secara didik hibur. cara yang betul dan kemas.
Kontruktivisme:menerangkan dan 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata 3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada
menjelaskan dengan betul mengikut konteks. pelbagai sumber .
Kontekstual:mengaplikasikan 4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul
EMK: ,intonasi yang jelas,diksi yang tepat dan mimik muka
-keusahawanan yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur.
-kreativiti dan inovasi 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan
betul mengikut konteks.

TEMA PKJR:
UNIT 3
1.4 Isyarat jalan raya, tanda jalan dan isyarat trafik 1.4.1 Memahami bahawa tanda jalan, penenda jalan dn isyarat
PAPAN TANDA, ISYARAT DAN PENANDA trafik digunakan untuk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi
JALAN untuk meningkatkan keselamatan.

TAJUK 4:
1.4.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna
JOM, JALAN-JALAN jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan asas.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 16 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons 1.3.3 Mendengar, memahami, dan memberikan respons
terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan
didengar dengan betul. mengikut urutan dengan bercapah.
Tema : Waspada Selalu 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi
Tajuk : Melintas dengan Selamat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber yang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak
Sistem Bahasa : dalam situasi formal dan tidak formal secara formal secara bertatasusila.
- Kata tanya bertatasusila. 1.6.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang
Ilmu : Kajian Tempatan, Pend. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan
Moral, Dunia Seni Visual sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.
Nilai Murni : tepat secara bertatasusila. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang yang
-Bertanggungjawab,hormat- 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata,
menghormati,hemah tinggi, kasih daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan
sayang 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat bergabung dengan sebutan yang betul.
KBT : dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan
KB – menjanakan idea, respons dengan betul. multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut
- menghubungkaitkan, 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang urutan dengan betul.
- menyusun maklumat diberi dengan betul dan kemas 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
BCB – mencatat maklumat 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.
- bacaan luncuran sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang
KP – interpersonal santun mengandungi perkataan dua atau lebih suku
visual-ruang 4.1 menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu kata, diftong, vokal berganding, digraf dan kosonan
Konstruktivisme – melalui nyanyian secara didik hibur. bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang
mengembangkan idea 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan kemas.
EMK : betul mengikut konteks. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul
Keusahawanan, menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan
Kreativiti dan inovasi menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.
TMK 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian
secara didik hibur. B3 DL1 E3
5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul
mengikut konteks.
B2 DL1 E1, B2 DT1 E1
TEMA PKJR:
UNIT 4 2.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 2.1.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di
jalan raya dan terhadap pejalan kaki.
KEBOLEHLIHATAN DI JALAN
RAYA 4.3.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam
4.3 Darjah penglihatan
keadaan selamat dan boleh dilihat.
TAJUK 1:

BOLEH DILIHAT DAN LEBIH


SELAMAT
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 17 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons 1.3.3 Mendengar, memahami, dan memberikan respons
terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan
didengar dengan betul. mengikut urutan dengan bercapah. B3 DL1 E1
Tema : Hidup Bersatu padu 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat
Tajuk : Cantiknya Kolam Kami sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
Sistem Bahasa : tepat secara bertatasusila. secara bertatasusila.
-Kata ganti nama diri 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat 1.6.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang
Ilmu : Kajian Tempatan, Pend. daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan
Moral, Dunia Seni Visual 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat tepat dan jelas secara bertatasusila.
Nilai Murni : dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada
- Hormat-menghormati, respons dengan betul. pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.
Kerajinan, 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan
Kepercayaan kepadaTuhan, maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut
toleransi, bertanggungjawab 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu urutan dengan betul.
KBT : perkara daripada pelbagai sumber. 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan bukan
KB – menjanakan idea, 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk
menghubungkaitkan, mengenal sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang grafik serta ayat dengan betul.
pasti, menyusun maklumat santun. 3.5.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada
BCB – Bacaan luncuran 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan pelbagai sumber.
tulisan mekanis bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul
KP – interpersonal secara didik hibur. menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan
verbal-linguistik 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.
EMK : betul mengikut konteks. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang
Keusahawanan, betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui
Kreativiti dan inovasi lakonan secara didik hibur. B3 DL1 E2 M/S 18
TMK - belajar melalui TMK 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri
dengan betul mengikut konteks.

TEMA PKJR:
UNIT 4 2.1.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di
jalan raya dan terhadap pejalan kaki.
KEBOLEHLIHATAN DI JALAN 2.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan
RAYA 4.3.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam
keadaan selamat dan boleh dilihat.
TAJUK 2: 4.3 Darjah penglihatan
4.3.3 Menerangkan bagaimana keadaan cuaca tertentu dan
CUACA DAN WAKTU pencahayaan boleh member kesan terhadap keselamatan pejalan
kaki dan penunggang basikal.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 18 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan 1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan
tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber frasa yang betul dalam situasi tidak formal secara
Tema : Hidup Bersatu padu dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila.
Tajuk : Majlis Hari Lahir Datuk bertatasusila. 1.6.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang
Sistem Bahasa : 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan
-Imbuhan awalan sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila.
Ilmu : tepat secara bertatasusila. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang
Kajian Tempatan, Pend. Moral 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan mempunyai perkataan dengan betul.
Nilai Murni : maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan
-Kerjasama, 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera bukan grafik dengan betul. B1DB1 E1 M/S 20
bertanggungjawab,hormat- yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk
menghormati,hemah 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran
tinggi,kerajinan diberi dengan betul dan kemas. bacaan.
KBT : 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang 3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam
KB – menghubungkaitkan, sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang bentuk tulisan berangkai yang betul
menjanakan idea, santun 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara
BCB – bacaan luncuran 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang yang betul dan kemas.
tulisan mekanis betul menggunakan bahasa yang indah secara didik 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk
KP - interpersonal,verbal- hibur. puisi dengan menegaskan kesantunan berbahasa.
linguistik 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata 4.4.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan
EMK : yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik
Kreativiti dan inovasi hibur.
Keusahawanan 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan, akhiran
TMK- belajar dengan TMK dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.

1.3.1 Mendefinisikan apa yang dimaksudkan demgam perabot jalan


TEMA PKJR: raya.
UNIT 4
1.3.2 Mengenal pasti perabot jalan yang berlainan jenis dan
KEBOLEHLIHATAN DI JALAN bagaimana ia memberi impak atas keselamatan mereka yang
1.3 Perabot jalan raya berjalan kaki dan berbasikal.
RAYA

TAJUK 3: 2.1.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di


PERABOT JALAN 2.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan jalan raya dan terhadap pejalan kaki.

4.3.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam


4.3 Darjah penglihatan keadaan selamat dan boleh dilihat.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 19 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi 1.2.6 Mendengar, memahami, menyebut frasa, ayat tunggal
bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.
Tema : Hidup Bersatu padu ayat dengan betul. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat,
Tajuk : Jamuan di Rumah 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
Aiman semula dengan tepat menggunakan sebutan yang menggunakan ayat majmuk.
Sistem Bahasa : jelas dan intonasi yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan
- Ayat tunggal 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.
Ilmu : Pend. Moral, lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar,
Pend Kesihatan 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.
Nilai Murni : dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
- Hormat-menghormati, hemah memberi respons dengan betul. dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.
tinggi, kerjasama,toleransi,kasih 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang
sayang diberi dengan betul dan kemas. mengandungi perkataan dua atau lebih suku
KBT : 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu kata, diftong, vokal berganding, digraf dan kosonan
KB – menjanakan idea,menaakul perkara daripada pelbagai sumber. bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang
BCB –bacaan luncuran 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai kemas.
KP – interpersonal genre dengan betul. 3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada
verbal- linguistik 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu pelbagai sumber.
Muzik,Kinestetik melalui nyanyian secara didik hibur. 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara
EMK : 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam separa terkawal dengan betul.
Kreativiti dan inovasi pelbagai situasi. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian
Keusahawanan secara didik hibur.
5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan
pola ayat FN+FN, FN+FK, FN+FA dan FN+FSN dengan
betul dalam pelbagai konteks.

TEMA PKJR:
UNIT 4 2.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 2.1.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di
jalan raya dan terhadap pejalan kaki.
KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA
4.3 Darjah penglihatan 4.3.1 Menunjukkan kesedaran kesan saiz badan mereka yang kecil
TAJUK 4: ke atas keselamatan mereka.

KEBOLEHLIHATAN DI ANTARA DUA 4.3.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam
BUAH KERETA YANG DILETAKKAN keadaan selamat dan boleh dilihat.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 20 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat,
dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
Tema : Hidup Bersatu padu intonasi yang betul. menggunakan ayat majmuk.
Tajuk : Jamuan di Rumah 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang 1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang
Aiman sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara
Sistem Bahasa : bertatasusila. bertatasusila.
- Ayat tunggal 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang
Ilmu : Pend. Moral, maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. mempunyai perkataan dengan betul.
Pend Kesihatan 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera 2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk
Nilai Murni : yang sesuai bagi memupuk minat membaca. menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran
- Hormat-menghormati, hemah 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan bacaan.
tinggi, kerjasama,toleransi,kasih betul. 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan
sayang 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan
KBT : sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang kosa kata.
KB – menjanakan idea,menaakul santun 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara
BCB –bacaan luncuran 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan yang betul dan kemas.
KP – interpersonal bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita 3.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat
verbal- linguistik secara didik hibur. mudah dengan betul berdasarkan soalan.
Muzik,Kinestetik 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk diksi
EMK : pelbagai situasi. dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara
Kreativiti dan inovasi berpandu.
Keusahawanan 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul, intonasi
TMK - belajar melalui TMK yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan
secara didik hibur.
5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan
pola ayat FN+FN, FN+FK, FN+FA dan FN+FSN dengan
betul dalam pelbagai konteks.
TEMA PKJR:
UNIT 5 1.1 Jenis-jenis jalan raya
1.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang
MENGIMBAS LALU LINTAS kompleks dan berbahaya.

TAJUK 1:
1.5 Aliran lalu lintas – arah lalu lintas
1.5.1 Kenal pasti arah datangnya lalu lintas.

JALAN RAYA ADALAH 7.3 Pemilihan ruang dan pengimbasan 7.1.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas
KOMPLEKS DAN BERBAHAYA jalan.

Cuti Pertengahan Tahun 25/5/2013 - 9/6/2013


MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 21 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons 1.3.1 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa, ayat
terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.
didengar dengan betul. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat yang
Tema : Budaya Malaysia 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal
Tajuk : Seronoknya Bermain daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan
Yoyo Cina 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul.
Sistem Bahasa : lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan
- pola ayat 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.
Ilmu : Pend. Moral, DSV dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar,
Nilai Murni : respons dengan betul. sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.
- Hormat-menghormati, 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal
bertanggungjawab,kerajinan diberi dengan betul dan kemas. pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan
KBT : 3.4 Menulis imlak dengan tepat. multimedia dengan tepat.
KB – menjana idea, 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.
BCB – mendengar dengan dengan betul. 3.4.1 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi
berkesan, 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan perkataan dua atau lebih suku kata, diftong dan vokal
bacaan mentalis, bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita berganding dengan tepat.
KP - verbal-linguistik secara didik hibur. 3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan
EMK : 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam naratif secara separa terkawal dengan betul.
Kreativiti dan inovasi pelbagai situasi. 4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul, intonasi
Keusahawanan yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan
TMK - belajar melalui TMK mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara
didik hibur.
5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan
pola ayat FN+FN, FN+FK, FN+FA dan FN+FSN dengan
betul dalam pelbagai konteks. B3 DT1 E1
TEMA PKJR:
UNIT 5

MENGIMBAS LALU LINTAS 7.3 Pemilihan ruang dan pengimbasan 7.3.1 Memahami apa yang dimaksudkan dengan mengimba lalu
lintas untuk mengenal pasti risiko dan bahaya.

TAJUK 2:

MENGIMBAS LALU LINTAS


MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 22 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons
terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan
Tema : Budaya Malaysia didengar dengan betul. bercapah.
Tajuk : Seronoknya Bermain 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan
Yoyo Cina lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.
Sistem Bahasa : 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal
- pola ayat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan
Ilmu : Pend. Moral, DSV respons dengan betul. multimedia dengan tepat.
Nilai Murni : 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan
- Kerajinan, kerjasama, kasih betul. multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut
sayang,hormat-menghormati 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre urutan dengan betul. B4 DB1 E1
KBT : dengan betul. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
KB – menjanakan idea, 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.
mengenal pasti melalui nyanyian secara didik hibur. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat
BCB – kemahiran menulis 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam mudah dengan betul berdasarkan soalan.
bacaan luncuran pelbagai situasi. 3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan
KP - interpersonal naratif secara separa terkawal dengan betul.
Kontekstual - menghubungkaitkan 4.1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam
EMK : Kreativiti dan inovasi seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara
Keusahawanan didik hibur.
5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan
pola ayat FN+FN, FN+FK, FN+FA dan FN+FSN dengan
betul dalam pelbagai konteks.

TEMA PKJR:
UNIT 5 7.2.6 Menggunakan pelbagai kemahiran dan pancaindera mereka
7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas. untuk mengumpul maklumat mengenai lalu lintas.
MENGIMBAS LALU LINTAS

TAJUK 3:
MENCARI PETUNJUK

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


MINGGU 23 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons
terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan
Tema : Budaya Malaysia didengar dengan betul. bercapah.
Tajuk : Bunyi Kompang 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan
Sistem Bahasa : dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
- pola ayat intonasi yang betul. menggunakan ayat majmuk. 2.3.1 Membaca kuat ayat
Ilmu : Pend. Moral, 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat penyata dengan lancar, sebutanyang jelas, intonasi
Nilai Murni : daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang yang betul dan berjeda.
- Hormat-menghormati, betul. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar,
rasional,hormat- 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.
menghormati,rasional lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5.1 Membaca , memahami dan menaakul bahan grafik
KBT : 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan yang mempunyai perkataan dengan betul.
KB – menjanakan idea, maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan berdasarkan soalan
mengecam,menghubungkaitkan 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat berpandukan gambar dengan betul.
BCB – bacaan dengan betul. 3.8.1 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat
luncuran,mendengar dengan 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan dan tanda baca.
berkesan 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul, intonasi
Kontekstual - menghubungkaitkan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan
KP - interpersonal secara didik hibur. secara didik hibur.
EMK : Kreativiti dan inovasi 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif
Keusahawanan betul mengikut konteks. pancaindera dengan betul mengikut konteks.

7.2.6 Menggunakan pelbagai kemahiran dan pancaindera mereka


untuk mengumpul maklumat mengenai lalu lintas.

TEMA PKJR:
UNIT 5

MENGIMBAS LALU LINTAS 7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas.

TAJUK 4 :
PEMERHATIAN LALU LINTAS

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


MINGGU 24 1.3 Mendengar,memahami dan memberi respons 1.3.3 Mendengar, memahami dan memberikan respons
terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan
Tema : Budaya Malaysia didengar dengan betul. mengikut urutan yang betul.
Tajuk : Bunyi Kompang 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan
Sistem Bahasa : pola ayat dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
Ilmu : Pend. Moral, Perdagangan intonasi yang betul. menggunakan ayat majmuk.
Nilai Murni: 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada
-Bertanggungjawab,hormat- lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. pelbagai bahan bacaan dengan debutan yang betul.
menghormati,keberanian 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan
KBT : maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.
KB – menjanakan idea, mengenal 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang 2.5.1 Membaca , memahami dan menaakul bahan grafik
pasti, membuat diberi dengan betul dan kemas. yang mempunyai perkataan dengan betul.
infrens,membandingkan dan 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan
membezakan betul. berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan
BCB – mendengar dengan 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang kosa kata.
berkesan, bacaan betul menggunakan bahasa yang indah secara didik 3.2.5 Menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau
luncuran,bacaan mentalis hibur. lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan
Kontekstual - menghubungkaitkan 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam kosonan bergabung dengan cara yang betul dan
KP – naturalis, interpersonal pelbagai situasi. tulisan yang kemas.
EMK : Kreativiti dan inovasi 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk
Keusahawanan berdasarkan bahan grafik dengan betul.
6.1 Tingkah laku yang selamat dan bertanggungjawab 3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada
seseorang penumpang. pelbagai sumber. B4 DT1 E1
4.4.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan
6.2 Penggunaan alat penahan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi
yang jelas secara didik hibur.
5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan
TEMA PKJR: pola ayat FN+FN, FN+FK, FN+FA dan FN+FSN dengan
UNIT 6 betul dalam pelbagai konteks.
MENJADI PENUMPANG YANG 10.1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko. 6.1.1 Menerangkan kepentingan untuk menjadi penumpang yang
SELAMAT DAN selamat dan bertanggungjawab.
BERTANGGUNGJAWAB
6.2.4 Membincangkan tanggungjawab dari segi undang-undang
TAJUK 1: untuk penumpang supaya memakai tali pinggang keledar dengan
betul.
TALI PINGGANG KELEDAR
10.1.3 Mengenal pasti tingkah laku pengguna jalan raya yang
bertanggungjawab.

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


MINGGU 25 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat,
dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
Tema : Tanah Airku intonasi yang betul. menggunakan ayat majmuk.
Tajuk : Perwiraku 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat
Sistem Bahasa : sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
- Imbuhan akhiran tepat secara bertatasusila. secara bertatasusila.
Ilmu : Pend. Moral, Perdagangan 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat 2.2.2 Membacadan memahamifrasa dalam ayat yang
Nilai Murni : daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata,
Keberanian,bertanggungjawab,kasih betul. diftong,vokal berganding, digraf dan konsonan
sayang,kerajinan 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan bergabung dengan sebutan yang betul.
KBT : lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5.1 Membaca , memahami dan menaakul bahan grafik
KB – menjanakan idea, mengenal 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang yang mempunyai perkataan dengan betul.
pasti, menaakul diberi dengan betul dan kemas. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.
BCB –bacaan luncuran, tulisan 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan
mekanis betul. cara yang betul dan kemas.
Kontekstual - menghubungkaitkan 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu 3.5.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada
KP – verbal-linguistik perkara daripada pelbagai sumber. pelbagai sumber.
EMK : Kreativiti dan inovasi 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang 4.4.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat
Keusahawanan betul menggunakan bahasa yang indah secara didik dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas
hibur. secara didik hibur.
5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan
yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. imbuhan akhiran dengan betul dalam pelbagai situasi.

6.1.1 Menerangkan kepentingan untuk menjadi penumpang yang


selamat dan bertanggungjawab.
TEMA PKJR:
UNIT 6 6.2.4 Membincangkan tanggungjawab dari segi undang-undang
untuk penumpang supaya memakai tali pinggang keledar dengan
6.1 Tingkah laku yang selamat dan bertanggungjawab betul.
MENJADI PENUMPANG YANG seseorang penumpang.
SELAMAT DAN
BERTANGGUNGJAWAB 6.2.6 Menerangkan akibat kepada penumpang dan objek di dalam
6.2 Penggunaan alat penahan kenderaan apabila kenderaan tersebut membelok dselekoh tajam
TAJUK 2: atau melanggar objek.

MENJADI PENUMPANG YANG 10.1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko. 10.1.3 Mengenal pasti tingkah laku pengguna jalan raya yang
BERTANGGUNGJAWAB bertanggungjawab.

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


MINGGU 26 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang
sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara
bertatasusila. bertatasusila.
Tema : Tanah Airku 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat yang
Tajuk : Gunakanlah Barangan Kita daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal
Sistem Bahasa : betul. berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan
- ayat penyata 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sebutan yang betul
Ilmu : Pend. Moral, DST sastera yang sesuai bagi memupuk minat 2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk
Nilai Murni : membaca. menambah ilmu pengetahuan dan kosa kata serta
rajin, menghormati, kasih sayang, 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang meningkatkan kelancaran bacaan.
kesederhanaan,berterima kasih diberi dengan betul dan kemas. 3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam
KBT : 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang bentuk tulisan berangkai yang betul
KB – menghubungkaitkan, sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul
mengenal pasti, menaakul, yang santun. menggunakan percatan, diksi, frasa dan ayat dengan
membandingkan dan membezakan 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.
BCB – mencatat maklumat, 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu 3.8.1 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat
bacaan luncuran melalui nyanyian secara didik hibur. daripada aspek ejaan dan tanda baca.
Kontekstual - menghubungkaitkan 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian
KP –muzik,kinestik pelbagai situasi. secara didik hibur.
EMK : Kreativiti dan inovasi 5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan
Keusahawanan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai
TMK – belajar melalui TMK konteks.

TEMA PKJR:
UNIT 7 1.6 Laluan kaki dan laluan kongsi untuk pejalan kaki dan
penunggang basikal. 1.6.3 Mengenal pasti pengguna jalan raya yang mana mungkin
MENJADI PENGGUNA JALAN RAYA berkongsi laluan secara sah atau tidak sah, serta kemungkinan
YANG BERHEMAH bahayanya kepada pejalan kaki dan penunggang basikal.

TAJUK 1: 1.6.4 Membandingkan penggunaan yang bertanggungjawab dan


bertimbang rasa di laluan/lorong pejalan kaki dan /atau laluan kongsi
PENGGUNA JALAN RAYA YANG dengan kemungkinan berlakunya aktiviti berbahawa dan berisiko.
BERHEMAH

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan
MINGGU 27 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan menggunakan ayat majmuk.
Tema : Tanah Airku intonasi yang betul. 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat
Tajuk : Lambang Negara 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
Sistem Bahasa : kata tanya, sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan secara bertatasusila.
kata hubung tepat secara bertatasusila. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar,
Ilmu : Pend. Moral, DST 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.
Nilai Murni : lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk
-gigih, kasih sayang, kerajinan, 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran
KBT : yang sesuai bagi memupuk minat membaca. bacaan.
KB – menjanakan idea, mengenal 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara
pasti, menghubungkaitkan dengan betul. yang betul dan kemas.
BCB – mencatat nota, bacaan 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul dan membanding beza
luncuran,mendengar dengan perkara daripada pelbagai sumber. maklumat daripada pelbagai sumber.
berkesan 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi
KP – verbal-linguistik sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara
EMK : Kreativiti dan inovasi santun. berpandu.
Keusahawanan 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan 4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang
bahasa badan secara kreatif semasa bercerita betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta
secara didik hibur. menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui
5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan penceritaan secara didik hibur.
betul mengikut konteks. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan
betul mengikut konteks.
TEMA PKJR: 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul
UNIT 7 mengikut konteks.
MENJADI PENGGUNA JALAN
RAYA YANG BERHEMAH

TAJUK 2: 1.6 Laluan kaki dan laluan kongsi untuk pejalan kaki dan 1.6.3 Mengenal pasti pengguna jalan raya yang mana mungkin
penunggang basikal. berkongsi laluan secara sah atau tidak sah, serta kemungkinan
bahayanya kepada pejalan kaki dan penunggang basikal.
BERHEMAH DI JALAN RAYA
1.6.4 Membandingkan penggunaan yang bertanggungjawab dan
bertimbang rasa di laluan/lorong pejalan kaki dan /atau laluan kongsi
dengan kemungkinan berlakunya aktiviti berbahawa dan berisiko.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN
1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat,
MINGGU 28 dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
intonasi yang betul. menggunakan ayat majmuk.
1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang 1.6.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang
Tema : Tanah Airku sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan
Tajuk : Lambang Negara tepat secara bertatasusila. tepat dan jelas secara bertatasusila.
Sistem Bahasa : 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
- ayat penyata dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.
Ilmu : Pend. Moral respons dengan betul. 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan bukan
Nilai Murni : gigih, rajin, 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk
peramah, jujur,hemah tinggi maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. grafik serta ayat dengan betul.
berhati-hati 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan
KBT : yang sesuai bagi memupuk minat membaca. berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan
KB – menyusun maklumat, 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan kosa kata.
mengenal pasti, membandingkan betul. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat
dan membezakan 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu mudah dengan betul berdasarkan soalan.
BCB – bacaan luncuran perkara daripada pelbagai sumber. 3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada
Konstruktivisme – 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan pelbagai sumber.
mengembangkan idea, menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa 4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang
menghubungkaitkan bercerita secara didik hibur. betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta
EMK : Kreativiti dan inovasi 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui
TMK – belajar melalui TMK pelbagai situasi. penceritaan secara didik hibur.
5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan
menggunakan tanda baca yang betul mengikut konteks.
4.2 Arah yang paling selamat untuk pejalan kaki
4.2.1 Menerangkan kenapa berjalan menghadap lalu lintas adalah
7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas lebih selamat daripada berjalan mengikut arah yang sama dengan
kenderaan.
TEMA PKJR: 7.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang berbahaya,
UNIT 8 melintas jalan raya adalah kompleks dan orang dewasa boleh
membantu kanak-kanak untuk melintas dengan selamat.
MELINTAS DENGAN SELAMAT 7.1.2 Mengenal pasti dan menerangkan bahagian-bahagian
persekitaran jalan raya yang dapat meningkatkan keselamatan
TAJUK 1 sewaktu melintas.
7.1.3 Mengenal pasti tempat yang paling selamat untuk melintas
MELINTAS DENGAN SELAMAT jalan.
7.1.5 Membincangkan kelebihan dan keburukan dari aspek
keselamatan jika menggunakan atau tidak menggunakan tempat
melintas yang ditentukan.

Cuti Pertengahan Penggal 2 7/8/2013 - 18/8/2013

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


MINGGU 29 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata
tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak
Tema : Bumi Bertuah dalam situasi formal dan tidak formal secara formal secara bertatasusila. B4 DL1 E1
Tajuk : Anggur di Malaysia bertatasusila. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat,
Sistem Bahasa : 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
- imbuhan awalan dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan menggunakan ayat majmuk.
Ilmu : Pend. Moral, PSK intonasi yang betul. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada
Nilai Murni : semangat patriotik, 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat pelbagai bahan bacaan dengan debutan yang betul.
bersyukur, berhemah tinggi daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan
KBT : betul. multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut
KB – menyusun maklumat, 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat urutan dengan betul. B5 DB1 E1
mengenal pasti, menaakul, dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang
menjanakan idea, respons dengan betul. mempunyai perkataan dengan betul.
BCB – bacaan mentalis, 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan
Kontekstual - menghubungkaitkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. bukan grafik dengan betul.
KP – Muzik, verbal-linguistik 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan 3.3.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi
EMK : Kreativiti dan inovasi betul. perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal
TMK – belajar melalui TMK 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre berganding dan konsonan bergabung dengan betul.
dengan betul. 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara
4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu separa terkawal dengan betul.
melalui nyanyian secara didik hibur. 4.1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam
5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara
yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. didik hibur.
5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan, akhiran
TEMA PKJR: dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.
UNIT 8

MELINTAS DENGAN SELAMAT 7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas 7.2.1 Memahami bahawa melintas jalan adalah lebih selamat apabila
langkah tertentu diambil untuk menyempurnakan tugas tersebut.
TAJUK 2:
7.2.2 Mengetahui lima langkah untuk menyempurnakan tugas
LANGKAH CERMAT JIWA melintas jalan dengan selamat.
SELAMAT
7.2.3 Menggambarkan prosedur melintas dengan selamat dan
menerangkan setiap langkah.

7.2.4 Menunjukkan pengetahuan dan kemahiran lima langkah


melintas dengan selamat dalam situasi yang dikawal dan diselia.

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


MINGGU 30 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata
tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber ganti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak
Tema : Bumi Bertuah dalam situasi formal dan tidak formal secara formal secara bertatasusila.
Tajuk : Anggur di Malaysia bertatasusila. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat,
Sistem Bahasa : 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
- pola ayat dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan menggunakan ayat majmuk. B5 DL1 E1
Ilmu : Pend. Moral, PSK intonasi yang betul. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat yang
Nilai Murni : 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal
- semangat patriotik, daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan
bersyukur, hemah tinggi betul. sebutan yang betul.
KBT : 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang
KB – menyusun maklumat, maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. mempunyai perkataan dengan betul.
mengenal pasti, menaakul, 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan
menjanakan idea, yang sesuai bagi memupuk minat membaca. bukan grafik dengan betul. B5 DB1 E2
BCB – mencatat maklumat, 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan
Kontekstual - menghubungkaitkan betul. berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan
KP – Muzik, verbal-linguistik 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre kosa kata.
EMK : Kreativiti dan inovasi dengan betul. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara
TMK – belajar melalui TMK 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan yang betul dan kemas.
bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara
secara didik hibur. separa terkawal dengan betul.
5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang
pelbagai situasi. betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan
secara didik hibur.
5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan
pola ayat FN + FN, FN + FK, FN + FA dan FN + FS
dengan betul dalam pelbagai situasi.

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


MINGGU 31 1.3 Mendengar,memahami dan memberi 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons
respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan
Tema : Bumi Bertuah pesanan yang didengar dengan betul. bercapah.
Tajuk : Penternak Itik 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat
Sistem Bahasa : sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
- Ayat penyata tepat secara bertatasusila. dengan menggunakan ayat yang mengandungi
Ilmu : Pend. Moral, PSK 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat perkataan dan rangkai kata yang sesuai secara
Nilai Murni : daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang bertatasusila. B5 DL1 E2
- Kerajinan,kasih betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang yang
sayang,bertanggungjawab 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata,
KBT : lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan
KB – mengenal pasti 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat bergabung dengan sebutan yang betul.
BCB – bacaan intensif dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
Kontekstual – respons dengan betul. dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai.
menghubungkaitkan, 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat 3.3.3 Membina dan menulis jawapan berdasarkan soalan
mengaplikasikan dengan betul. berpandukan gambar dengan betul.
EMK : Kreativiti dan inovasi 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dengan betul
TMK – belajar melalui TMK dengan betul. secara separa terkawal . B5 DT1 E1
4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang 4.4.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan
betul menggunakan bahasa yang indah secara didik melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi
hibur. yang jelas secara didik hibur.
5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam 5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan
pelbagai situasi. menggunakan tanda baca yang betul mengikut konteks.

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


MINGGU 32 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan
dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
Tema : Bumi Bertuah intonasi yang betul. menggunakan ayat majmuk.
Tajuk : Enaknya Teh 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang
Sistem Bahasa : sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara
- Kata tunggal bertatasusila. bertatasusila.
Ilmu : Pend. Moral, PSK 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar,
Nilai Murni : lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut
menghargai, 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat tanda baca.
bertanggungjawab,kerjasama, dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
kasih sayang respons dengan betul. dengan tepat daripada bahan mutimedia yang sesuai.
KBT : 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas.
KB – menganalisis, mengenal diberi dengan betul dan kemas. 3.3.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi
pasti, menjanakan idea 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal
BCB – perbincangan betul. berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan
Kontekstual - mengaplikasikan 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu betul.
KP – verbal-linguistik,naturalis melalui nyanyian secara didik hibur. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian
EMK : 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan secara didik hibur.
Kreativiti dan inovasi betul mengikut konteks. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal
TMK – belajar melalui TMK dengan betul mengikut konteks.

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


MINGGU 33 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, 1.2.6 Mendengar, memahami, menyebut frasa, ayat tunggal
iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.
Tema : Hargai Alam dengan betul. 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan
Tajuk : Udara Bersih 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
Sistem Bahasa : dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan menggunakan ayat majmuk.
- Kata ganti nama diri intonasi yang betul. 1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang
Ilmu : Pend. Moral, PSK, KT 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara
Nilai Murni : sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila.
-menghargai, patuh,hormat bertatasusila. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan
menghormati, mengenang jasa 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.
KBT : lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal
KB – menghubungkaitkan, 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan
menganalisis, menjanakan idea dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi multimedia dengan tepat.
BCB – bacaan intensif, respons dengan betul. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk
perbincangan 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan berdasarkan bahan grafik dengan betul.
Kontekstual - menghubungkaitkan betul. 3.5.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada
KP – verbal-linguistik 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu pelbagai sumber.
EMK : perkara daripada pelbagai sumber. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi
Kreativiti dan inovasi 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara
TMK – belajar melalui TMK sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang berpandu.
santun 3.8.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan
3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. dan tanda baca.
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan 4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang
bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan
secara didik hibur. betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta
5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui
betul mengikut konteks. lakonan secara didik hibur.
5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri
dengan betul mengikut konteks.

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


MINGGU 34 1.3 Mendengar,memahami dan memberi 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons yang
respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan
Tema : Bumi Bertuah pesanan yang didengar dengan betul. berdasarkan ayat perintah jenis silaan dan ayat
Tajuk : Taman Negara 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang perintah jenis larangan dengan betul.
Sistem Bahasa : sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat
- ayat penyata tepat secara bertatasusila. tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
Ilmu : Pend. Moral, PSK, KT 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang dengan menggunakan ayat yang mengandungi
Nilai Murni : sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara perkataan dan rangkai kata yang sesuai secara
-menghargai, patuh bertatasusila. bertatasusila.
hormat menghormati 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan 1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang
KBT : lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara
KB – menghubungkaitkan, 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat bertatasusila.
menganalisis, menjanakan idea dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar,
BCB – bacaan luncuran, respons dengan betul. sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut
perbincangan 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan tanda baca.
Kontekstual - menghubungkaitkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal
KP – verbal-linguistik 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan
EMK : diberi dengan betul dan kemas. multimedia dengan tepat.
Kreativiti dan inovasi 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan
TMK – belajar melalui TMK perkara daripada pelbagai sumber. bukan grafik dengan betul.
3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang 3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam
sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang bentuk tulisan berangkai yang betul
santun 3.5.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada
3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. pelbagai sumber.
4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi
betul menggunakan bahasa yang indah secara didik dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara
hibur. berpandu.
5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam 3.8.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan
pelbagai situasi. dan tanda baca.
4.4.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan
sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik
hibur.
5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan
menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai
konteks. B5 DT1 E2
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 35 1.3.1 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa, ayat


1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.
Tema : Hargai Alam sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan 1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat
Tajuk : Hari Tanpa Beg Plastik tepat secara bertatasusila. tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
Sistem Bahasa : ayat penyata 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai
Ilmu : Pend. Moral, PSK, KH sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara kata yang sesuai secara bertatasusila. B6 DL1 E1
NM : menghargai, patuh bertatasusila. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan
hormat, mengenang jasa 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda.
KBT : dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal
KB – menghubungkaitkan, respons dengan betul. pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan
menganalisis, menjanakan idea 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan multimedia dengan tepat.
BCB – bacaan intensif, mencatat maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan bukan
nota 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk
KP – interpersonal perkara daripada pelbagai sumber. grafik serta ayat dengan betul.
EMK : 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang 3.5.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada
Kreativiti dan inovasi sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang pelbagai sumber.
TMK – belajar melalui TMK santun 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul
Keusahawanan 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan
dengan betul. menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.
4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara
melalui nyanyian secara didik hibur. separa terkawal dengan betul.
5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui
betul mengikut konteks. nyanyian secara didik hibur.
5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul
pelbagai situasi. mengikut konteks.
5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan
menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai
konteks.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 36 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat,
dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
Tema : Hargai Alam intonasi yang betul. menggunakan ayat majmuk.
Tajuk : Hari Tanpa Beg Plastik 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang 1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang
Sistem Bahasa : sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara
- Kata kerja tunggal bertatasusila. bertatasusila.
Ilmu : Pend. Moral, DST, KH, 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan
DSV dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut
Nilai Murni : respons dengan betul. urutan dengan betul.
-kerjasama, berani, tekun, 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
kesederhanaan, maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai
bertanggungjawab 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang
KBT : betul. mempunyai perkataan dengan betul.
KB – menghubungkaitkan 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk
menyatakan rasional, sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang berdasarkan bahan grafik dengan betul.
menjanakan idea santun 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk diksi
BCB – bacaan luncuran 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara
Kontekstual - menghubungkaitkan dengan betul. berpandu.
KP – verbal-linguistik 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara
KMD – meramal betul menggunakan bahasa yang indah secara didik separa terkawal dengan betul.
Konstruktivisme – hibur. 3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan
mengembangkan idea 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan naratif secara separa terkawal dengan betul.
EMK : betul mengikut konteks. 4.4.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan
Kreativiti dan inovasi melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi
Keusahawanan yang jelas secara didik hibur.
5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal
dengan betul mengikut konteks.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 37 & 38 1.3 Mendengar, memahami dan memberi 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons
respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan
Tema : Dunia Sains pesanan yang didengar dengan betul. bercapah.
Tajuk : Ciptaan Sains 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang 1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang
Sistem Bahasa : sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara
- pola ayat bertatasusila. bertatasusila.
Ilmu : Pend. Moral, DST, KH, 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan
DSV dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut
Nilai Murni : kerjasama, berani, respons dengan betul. urutan dengan betul.
tekun, bertanggungjawab 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai
KBT : 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang
KB – menghubungkaitkan, betul. mempunyai perkataan dengan betul.
menyusun mengikut urutan, 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk
menyatakan rasional, perkara daripada pelbagai sumber. berdasarkan bahan grafik dengan betul.
menjanakan idea 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul dan membanding beza
BCB – bacaan intensif, sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang maklumat daripada pelbagai sumber.
perbincangan santun 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul
Kontekstual - menghubungkaitkan 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre menggunakan perkataan, diksi, frasa, dan ayat dengan
KP – verbal-linguistik dengan betul. menegaskan kesantunan berbahasa.
KMD – meramal 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara
Konstruktivisme – betul menggunakan bahasa yang indah secara didik separa terkawal dengan betul.
mengembangkan idea hibur. 3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan
EMK : 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan naratif secara separa terkawal dengan betul.
Kreativiti dan inovasi betul mengikut konteks. 4.4.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan
Keusahawanan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi
yang jelas secara didik hibur.
5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul
mengikut konteks.
MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 39 & 40 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat,
dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
intonasi yang betul. menggunakan ayat majmuk.
Tema : Dunia Sains 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat
Tajuk : Wah,Lajunya! sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
Sistem Bahasa : tepat secara bertatasusila. secara bertatasusila. B6 DL1 E1, B6 DL1 E2
- Kata hubung 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
Ilmu : Pend. Moral, DST, KH, dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai
Nilai Murni : respons dengan betul. 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul sesuatu bahan
Berterima kasih , kerjasama, 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan untuk memindahkan maklumat dalam bentuk grafik
bertanggungjawab, Sabar maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. dan bukan grafik. B6 DB1 E1
KBT : 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera 2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk
KB – menghubungkaitkan, yang sesuai bagi memupuk minat membaca. menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran
membandingkan dan 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu bacaan.
membezakan, menjanakan idea perkara daripada pelbagai sumber. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul dan menghubung kaitkan
BCB – mencatat maklumat 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang maklumat daripada pelbagais sumber.
Kontekstual - menghubungkaitkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul
KP – verbal-linguistik santun menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan
Konstruktivisme – menerangkan 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.
dan menjelaskan dengan betul. 3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan
EMK : Kreativiti dan inovasi 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang naratif secara separa terkawal dengan betul.
Keusahawanan betul menggunakan bahasa yang indah secara didik 4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat dengan intonasi yang
hibur. betul serta memahami maksud pantun yang dilafaz
5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.
betul mengikut konteks. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan
betul mengikut konteks. B6 DL2 E1

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN


MINGGU 41 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat,
dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul
Tema : Dunia Sains intonasi yang betul. menggunakan ayat majmuk.
Tajuk : Sains dan Hidupan 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang 1.6.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang
Sistem Bahasa : sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan
- Kata tanya tepat secara bertatasusila. tepat dan jelas secara bertatasusila.
Ilmu : Pend. Moral, DST, KH, 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat
Nilai Murni : dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai
kerjasama, berani, gigih, respons dengan betul. 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan
Sabar 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan bukan grafik dengan betul. B6 DB1 E2
KBT : maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk
KB – menghubungkaitkan, 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran
mengenal pasti, membandingkan yang sesuai bagi memupuk minat membaca. bacaan.
dan membezakan, menjanakan 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu 3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada
idea perkara daripada pelbagai sumber. pelbagai sumber.
BCB – bacaan luas, 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul
Kontekstual - menghubungkaitkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan
KP – verbal-linguistik santun menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu.
Konstruktivisme – menerangkan 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre 3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan
dan menjelaskan dengan betul. naratif secara separa terkawal dengan betul.B6 DT1 E1
EMK : 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang jelas dan
Kreativiti dan inovasi bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita
Keusahawanan secara didik hibur. intonasi yang betul tentang sesuatu perkara melalui
5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan penceritaan secara didik hibur.
betul mengikut konteks. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan
betul mengikut konteks. B6 DT2 E2

MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 42 PEMULANGAN DAN PEMINJAMAN BUKU TEKS

PENGAGIHAN KELAS

PERMAINAN BAHASA

Anda mungkin juga menyukai