Anda di halaman 1dari 3

TUGASAN (60%)

SEMESTER SEPTEMBER 2020

KOD SUBJEK : SSI 122

TAJUK SUBJEK : SIRAH TARBIYYAH

PERINGKAT : IJAZAH SARJANA MUDA

NAMA PELAJAR :

NOMBOR MATRIK :

PROGRAM :

FASILITATOR AKADEMIK :

PUSAT PEMBELAJARAN :

ARAHAN KEPADA PELAJAR

1) Jawab semua soalan.

2) Plagiat adalah dilarang sama sekali. Pelajar yang dibuktikan melakukan plagiat akan diambil
tindakan.

3) Tugasan ini membawa 60% dari jumlah keseluruhan markah gred akhir.

4) Tugasan ini mesti dihantar SEBELUM atau PADA 30 NOVEMBER 2020.

KERTAS INI DICETAK TIGA (3) MUKA HALAMAN TERMASUK HALAMAN INI
BAHAGIAN A (30%)

Soalan

Semasa zaman pemerintahan Nabi Muhammad SAW, baginda bijak menyusun strategi dakwah
terhadap masyarakat Arab pada waktu itu. Bincangkan dengan teperinci strategi dakwah yang telah
dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW sehingga berjaya menakluki kota Makkah dan Madinah.

Jumlah perkataan: minimum 2000 patah perkataan

(30 Markah)

BAHAGIAN B (30%)

Soalan

Zaman pemerintahan Saidina Abu Bakar telah banyak memberi impak kepada masyarakat Islam di
Makkah dan Madinah. Bincangkan sumbangan dan cabaran yang dihadapi oleh beliau semasa
menjadi Khalifah pertama dalam sejarah Islam.

Jumlah perkataan: minimum 2000 patah perkataan

(30 Markah)

Format APA seperti terpapar di pautan berikut:

http://ur.aeu.edu.my/7/1/APA%20Citation%20Format.setara.pdf

SOALAN TAMAT

RUBRIK TUGASAN

Page 2
Rendah Sederhana Baik Cemerlang Markah
Kriteria
0 1 2 3 4 Penuh
Pengenalan. Tiada pengenalan Pengenalan topik yang Pengenalan topik yang Pengenalan topik agak Pengenalan topik 4
diberikan. sangat umum dan tidak ringkas dan kurang jelas dengan huraian yang yang baik dan
menjurus kepada objektif menjurus kepada ringkas berkaitan topik menyeluruh,
tugasan. objektif tugasan. berserta rujukan/fakta yang serta menyatakan
tepat. objektif dan isi
kandungan
tugasan dengan
baik berserta
rujukan/fakta
yang terperinci.

Huaraian Tiada penjelasan Menjelaskan isi secara Menjelaskan isi Menjelaskan isi dengan Menjelaskan isi 16
berkaitan dibuat. umum berserta contoh dan dengan baik berserta jelas berserta contoh dan secara
persoalan gambar yang relevan. contoh dan gambar gambar yang relevan. terperinci
tugasan yang relevan. berserta contoh
dan gambar yang
relevan.

Kesimpulan. Tiada Kesimpulan yang lemah Kesimpulan yang Kesimpulan yang agak Kesimpulan yang 8
kesimpulan dengan penjelasan yang ringkas dengan baik dengan penjelasan menyeluruh
diberikan. tidak berkaitan dengan isu penjelasan yang yang berkaitan dengan isu dengan
keseluruhan. berkaitan dengan isu tetapi tidak memberikan penjelasan yang
keseluruhan. sebarang hubung kait berkaitan dengan
antara isu-isu. isu keseluruhan
dan memberikan
hubung kait
antara isu-isu.

Mengikut Tiada format Format penulisan tidak Format penulisan yang Format penulisan yang Format penulisan 2
format yang penulisan atau mengikut kriteria ditetapkan. agak baik dan baik dan mengikut kriteria, yang amat baik
betul (Muka tidak berkaitan. mengikut kriteria serta susunan yang baik dan mengikut
hadapan tetapi kurang tersusun. dan lengkap. kriteria, serta
tugasan, Isi susunan yang
kandungan, baik dan lengkap
muka surat, serta mengikut
rujukan format gaya APA.
APA, dll).

JUMLAH 30

Page 3