Anda di halaman 1dari 1

‫حي ْم ِ‬

‫ن الّر ِ‬ ‫حمـ ِ‬ ‫سم ِ اللهِ الّر ْ‬ ‫بِ ْ‬


‫ل وَت َأ ْل ِي ًْفــا‬‫مــا ل ِل ْعُُق ـوْ ِ‬ ‫ش ـوَْرى ت َك ْرِي ْ ً‬
‫َ‬
‫م ـد ُ لل ـهِ ال ّـذِيْ أ َ‬
‫مَرن َــا ِبال ّ‬ ‫َال ْ َ‬
‫ح ْ‬
‫ن ال ْ َ َ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬
‫خطـإ ِ‬ ‫مـ َ‬ ‫مـوْرِ ِ‬ ‫حْفظ ًــا ل ِل ُ‬ ‫ي وَ ِ‬ ‫حّري ّـةِ الـّرأ ِ‬ ‫ب وَت َْقـدِي ًْرا ل ِ ُ‬ ‫ل ِل ُْقل ُـوْ ِ‬
‫َوالّزل َ ِ‬
‫ل‪.‬‬
‫ن وَعَل َــى‬ ‫َ‬
‫سـل ِي ْ َ‬ ‫مْر َ‬‫مــام ِ ال ْ ُ‬ ‫سي ّدِ ا ْلن ْب ِي َــاِء وَإ ِ َ‬ ‫م عََلى َ‬ ‫سل َ ُ‬ ‫صل َةُ َوال ّ‬ ‫َوال ّ‬
‫ن‪.‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬
‫عا ب ِد َعْوَت ِهِ إ ِلى ي َوْم ِ الد ّي ْ ِ‬ ‫ن دَ َ‬‫م ْ‬‫ن وَ َ‬ ‫معِي ْ َ‬‫ج َ‬ ‫حب ِهِ أ ْ‬ ‫ص ْ‬
‫َءال ِهِ وَ َ‬
‫ت‬‫جا ِ‬ ‫حا َ‬ ‫ى ال ْ َ‬ ‫ض َ‬‫ت وََقا ِ‬ ‫كائ َِنا ِ‬ ‫ب ال ْ َ‬ ‫م َيا َر ّ‬ ‫َالل ّهُ ّ‬
‫‪Ya Allah kami memohon agar pertemuan hari ini dianugerahkan hidayah dan taufik agar urusan‬‬
‫‪harian kami berjalan dengan lancar, beroleh kejayaan dan keberkatan.‬‬

‫‪Ya Allah, kami dipertanggungjawabkan dengan amanah yang berat, maka anugerahkanlah‬‬
‫‪kepada kami keupayaan dan kemampuan untuk melaksanakan amanah dan tanggungjawab‬‬
‫‪tersebut.‬‬

‫م َيا َالله‬
‫َالل ّهُ ّ‬
‫‪Jadikanlah program/kursus ini sentiasa mendapat pertunjuk ke jalan yang diredhai serta‬‬
‫‪hindarkanlah hati-hati kami dari sifat-sifat buruk yang boleh merosakkan keharmonian dan‬‬
‫‪perpaduan.‬‬

‫ة‬
‫م ِ‬ ‫ل ال ْب ََرك َةِ َوالّر ْ‬
‫ح َ‬ ‫من ْزِ َ‬ ‫سع َ ا ل ْ َ‬
‫مغِْفَرةِ وََيا ُ‬ ‫َالل ّهُ ّ‬
‫م َيا َوا ِ‬
‫‪Selamatkanlah kami dan jadikanlah zaman ini zaman yang bertambah-tambah aman dan‬‬
‫‪tenteram semoga negara kami terus maju lagi makmur dan rakyat dapat hidup bersatu, bantu-‬‬
‫‪membantu di antara satu sama lain demi kesejahteraan bersama.‬‬

‫ن ب َعْدِهِ ت ََفّرًقا‬
‫م ْ‬‫ما وَت ََفّرقََنا ِ‬
‫حو ْ ً‬‫مْر ُ‬
‫مًعا َ‬‫ج ْ‬
‫ذا َ‬‫هَ َ‬ ‫معََنا‬ ‫ج ْ‬ ‫ل َ‬ ‫جع َ ْ‬ ‫ما ْ‬ ‫َالل ّهُ ّ‬
‫دا وَل َ‬‫مط ُْروْ ً‬
‫شِقّيا وَل َ َ‬ ‫فِي َْنا وَل َ َ‬
‫معََنا َ‬ ‫جع َ ْ‬
‫ل‬ ‫ما وَل َ ت َ ْ‬ ‫صو ْ ً‬ ‫مع ْ ُ‬ ‫َ‬
‫ما‬
‫حُروْ ً‬ ‫م ْ‬ ‫‪َ .‬‬
‫ة إ ِل َــى‬ ‫ة وَا ْل ِ ْ‬ ‫ْ‬
‫عي ّـ َ‬
‫ما ِ‬ ‫جت ِ َ‬ ‫صــادِي ّ َ‬‫ة وَا ْل ِقْت ِ َ‬ ‫س ـي ّ َ‬‫سَيا ِ‬ ‫حال َت ََنا ال ّ‬ ‫ن َ‬ ‫س ْ‬ ‫ح ّ‬ ‫م َ‬ ‫َالل ّهُ ّ‬
‫أَ‬
‫جدِي ٌْر‪.‬‬ ‫جاب َةِ َ‬ ‫يٍء قَدِي ٌْر وَب ِا ْل ِ َ‬ ‫ش ْ‬ ‫ل َ‬ ‫ك عََلى ك ُ ّ‬ ‫ل إ ِن ّ َ‬ ‫حا ٍ‬ ‫ن َ‬ ‫ِ‬ ‫س‬
‫َ‬ ‫ح‬
‫ْ‬
‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬
‫ت ب َي ْن ِن َــا وَوُلةََ‬ ‫ذا َ‬ ‫ح َ‬ ‫ص ـل ِ ْ‬ ‫والَنا وَأ ْ‬ ‫ح َ‬‫حأ ْ‬ ‫صل ِ ْ‬
‫فى وَطن َِنا َوَأ ْ‬ ‫مّنا ِ‬ ‫م َءا ِ‬ ‫َالل ّهُ ّ‬
‫خي ْـُر وَط َن ِن َــا‬ ‫َ‬ ‫ُ‬
‫خي ُْرن َــا وَ َ‬ ‫مــافِي ْهِ َ‬ ‫م إ ِل َــى َ‬ ‫خذ ْ ب ِأي ْـدِي َْنا وَب ِأي ْـدِي ْهِ ْ‬ ‫موْرَِنا وَ ُ‬ ‫أ ُ‬
‫م ـدٍ‬ ‫ح ّ‬‫م َ‬‫سـي ّدَِنا ُ‬ ‫م عَل َــى َ‬ ‫س ـل ّ َ‬
‫صّلى اللــه وَ َ‬ ‫سل َم ِ وَ َ‬ ‫ل ال ّ‬ ‫سب ُ َ‬ ‫َواهْدَِنا ُ‬
‫َ‬
‫ن‪.‬‬‫مي ْ َ‬‫ب ال َْعال َ ِ‬ ‫مد ُ للهِ َر ّ‬ ‫ح ْ‬‫ن َوال ْ َ‬ ‫معِي ْ َ‬‫ج َ‬‫حب ِهِ أ ْ‬ ‫ص ْ‬ ‫وَعََلى َءال ِهِ وَ َ‬