0 1 2 3 4

(a) Jawatankuasa Hal Ehwal Murid (HEM)
berfungsi dengan:

i. menetapkan dasar pelaksanaan hal ehwal
murid
ii. mengadakan mesyuarat dari semasa ke
semasa

iii. menyediakan minit mesyuarat (PKPA Bil.
2/1991)

iv. melibatkan Guru Besar atau Pengetua,
semua Guru Penolong Kanan, Penyelia
Petang dan semua guru yang terlibat
dengan pengurusan Hal Ehwal Murid

v. menyediakan belanjawan tahunan bagi
bidang HEM dengan mengambil kira kos
faedah dan penglibatan semua murid
vi. merancang program, projek, dan aktiviti
HEM selaras dengan perancangan
strategik sekolah

vii. menyelaras pelaksanaan program, projek,
dan aktiviti HEM
viii. memantau dan menilai keberkesanan
program, projek, dan aktiviti HEM

ix. melaksanakan penambahbaikan
terhadap program, projek, dan aktiviti HEM

JumIah Kekerapan Aspek 1.1

Skor
JumIah Skor Aspek 1.1
(a) Sekolah menyediakan perkhidmatan
bimbingan dan kaunseling dengan:
i. mengadakan bilik atau ruang bimbingan
dan kaunseling
ii. menyediakan kelengkapan yang
diperlukan
iii. melaksanakan program, projek, dan
aktiviti bimbingan dan kaunseling murid
iv. merancang program, projek, dan aktiviti
bimbingan dan kaunseling selaras dengan
perancangan sekolah
v. melaksana program, projek, dan aktiviti
bimbingan dan kaunseling selaras dengan
perancangan
vi. memantau dan menilai keberkesanan
program, projek, dan aktiviti bimbingan
dan kaunseling

vii. melaksanakan penambahbaikan
terhadap program, projek, dan aktiviti
bimbingan dan kaunseling(a) Sekolah mempunyai ciri-ciri asas
keselamatan dengan:
i. meletakkan alat pemadam api yang
berfungsi di tempat strategik
ii. mempamerkan pelan laluan kecemasan
di setiap kelas dan bilk khas
iii. menjalankan kawad kebakaran
(fire drill)
(b) Sekolah mempunyai sistem kawalan
keselamatan murid:
i. di dalam bilik darjah (termasuk makmal,
bengkel dan bilik-bilik khas)
ii. di luar bilik darjah di kawasan sekolah
iii. semasa mengikuti aktiviti pendidikan di
luar sekolah (seperti lawatan sambil
belajar dan perkhemahan)
(c) Sekolah memberi penekanan terhadap
keselamatan murid di luar kawasan
sekolah dengan:
i. menekankan langkah-langkah
keselamatan murid semasa dalam
perjalanan pergi dan balik sekolah
1.3 SISTEM
KAWALAN
KESELAMATAN
MURID
( SURAT
PEKELILING
IKHTISAS
BIL.08/1999 )
1.1 JAWATANKUASA
HAL EHWAL
MURID
1.2 PERKHIDMATAN
BIMBINGAN
DAN
KAUNSELING
1.2 PERKHIDMATAN
BIMBINGAN
DAN
KAUNSELING
Skor
JumIah Skor Aspek 1.2
SEKTOR PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
INSTRUMEN PEMANTAUAN
1. UNIT HAL EHWAL MURID
No.
Aspek
Aspek No. Item Item
Skor SekoIah


JumIah Kekerapan Aspek 1.2
ii. mengadakan kerjasama dengan ibu bapa
dan pihak berkuasa yang lain untuk
memantapkan keselamatan murid
iii. memastikan kawasan laluan murid
selamat dengan kerjasama pihak
berkuasa yang lain


(a) Sekolah menyediakan perkhidmatan
kesihatan murid dengan:
i. menyediakan ruang, atau bilik rawatan,
atau klinik untuk Klinik Bergerak Jabatan
Kesihatan
ii. menyediakan ruang, atau bilik rawatan,
atau bilik kecemasan, dan peralatan untuk
murid yang sakit
iii. memastikan kekemasan dan kebersihan
bilik rawatan, atau bilik kecemasan, dan
klinik (jika ada)
iv. melaksanakan pengesanan awal tahap
kesihatan murid
v. merancang program, projek, dan aktiviti
peningkatan taraf kesihatan murid selaras
dengan perancangan sekolah
vi. melaksana program, projek, dan aktiviti
peningkatan taraf kesihatan murid selaras
dengan perancangan
vii. memantau dan menilai keberkesanan
program, projek, dan aktiviti peningkatan
taraf kesihatan murid
viii. mengambil tindakan penambahbaikan
program, projek, dan aktiviti peningkatan
taraf kesihatan murid
JumIah Kekerapan Aspek 1.4
Skor
JumIah Skor Aspek 1.4
(a) Sekolah mengurus skim pinjaman buku
teks dengan:
i. memastikan BOSS (Bilik Operasi SPBT
Sekolah) kemas dan bersih
ii. memproses permohonan dan pinjaman
SPBT
iii. menyelenggara stok SPBT dengan kemas
kini
iv. membuat hapus kira dan pelupusan buku
teks mengikut keperluan


(a) Sekolah mengurus disiplin murid dengan:
i. menyediakan peraturan-peraturan dan
panduan tatatertib murid sekolah
ii. menentukan prosedur tindakan kes disiplin
murid
iii. memastikan pengawas sekolah atau
pemimpin murid berfungsi


(a) Sekolah mengurus hal-hal yang berkaitan
dengan biasiswa dan bantuan lain dengan:
i. mengenal pasti murid yang layak
ii. memproses permohonan biasiswa murid
(mengedar borang, menyemak, menilai
dan memperaku permohonan)
1.5
1.4
SKIM
PINJAMAN
BUKU TEKS
( SPBT )
1.4 PERKHIDMATAN
KESIHATAN
MURID
JumIah Kekerapan Aspek 1.3
Skor
JumIah Skor Aspek 1.3
Skor


PERKHIDMATAN
KESIHATAN
MURID
JumIah Kekerapan Aspek 1.5
Skor
1.6
1.7 BIASISWA
DAN
BANTUAN
LAIN


JumIah Skor Aspek 1.5
JumIah Kekerapan Aspek 1.6
PENGURUSAN
DISIPLIN
MURID
JumIah Skor Aspek 1.6
iii. mengagih dan mengawal penggunaan
biasiswa atau bantuan kepada murid yang
berkenaan
iv. memantau prestasi pemegang biasiswa
dan mengambil tindakan yang sewajarnya
sesuai dengan syarat penajaan


(a) Sekolah mengurus RMT dengan:
i. mengenal pasti murid yang layak
ii. memantau pelaksanaan RMT (program,
kualiti makanan, dan impak program)


RANCANGAN
MAKANAN
TAMBAHAN
( RMT )
JUMLAH SKOR KESELURUHAN
1.8


Skor
JumIah Skor Aspek 1.8
JumIah Skor Aspek 1.7
JumIah Kekerapan Aspek 1.8
JumIah Kekerapan Aspek 1.7
Skor
0 1 2 3 4
(a) 1. Mesyuarat Pengurusan (Sekurangnya dua kaIi
setahun)

2. Jawatankuasa PPDa
i. Jawatankuasa Induk

ii. Jawatankuasa Pelaksana

III. Carta Organisasi

3. Perancangan Tahunan PPDa
4. Perkembangan Staff
5. Program Gerak Sedar Bersepadu
6. BuIan Anti Dadah
JumIah Kekerapan Aspek 4.1
Skor
JumIah Skor Aspek 4.1
0 1 2 3 4
KUR|KULUH (b)
Aktiviti PPDa dalam Kurikulum
4 markah} i. Mesej Jauhi Dadah
ii. PPDa dalam KBSM / KBSR
iii. PROSÌDAR

iv. Ceramah Antidadah/Ujian Urin

;. Pameran AntiDadah
JumIah Kekerapan Aspek 4.2

Skor

JumIah Skor Aspek 4.2
0 1 2 3 4
(c) 1. Skim Lencana Anti Dadah SLAD (SM) /Tunas PPDa
2. Perkhemahan
3. Aktiviti Pendidikan Pencegahan Dadah

i. Dikir Barat

ii. Melukis Poster Antidadah

iii. Penulisan Sajak Antidadah
iv. Deklamasi Sajak Antidadah

v. Boria Antidadah
vi. Nasyid Antidadah
vii. Buku Skrap Antidadah

viii. e PPDa
JumIah Kekerapan Aspek 4.3

Skor
JumIah Skor Aspek 4.3
0 1 2 3 4
(d) Aktiviti PPDa DaIam Pembentukan Sahsiah
i. Kemahiran Personal dan Ìnterpersonal
ii. Kaunseling PPDa
iii. Program Ìntervensi Pelajar PÌP(SM)
iv. Kolokium Kepimpinan PPDa(SM)

v. Nafas Segar (SR)

vi. Seminar PPDa (SM)
vii. Program Keibubapaan

viii. Program PPDa Selepas UPSR/PMR
JumIah Kekerapan Aspek 4.4
Skor

JumIah Skor Aspek 4.4
0 1 2 3 4
(e) Bilik/Sudut / Lorong
i - Lokasi dan susun atur
ii- Visi dan Misi
iii - Struktur Organisasi
iv - Pengurusan dan Penggunaan Bilik/Sudut
JUMLAH
JumIah Kekerapan Aspek 4.5
Skor

48 markah}
JumIah Skor Aspek 4.5
4.5 RUANCAN
|NF0HA8| PP0a
4 markah}

4.4 PEHßENTUKAN
8Ah8|Ah
ANT|0A0Ah
4 markah}

o.
Aspek
Aspek
o.
Item
Item
Skor SekoIah
4.3 K0KUR|KULUH
markah}

o.
Aspek
Aspek
o.
Item
Item
Skor SekoIah
4.2

o.
Aspek
Aspek
o.
Item
Item
Skor SekoIah
4.1 PENCURU8AN
0AN
KEP|HP|NAN
4 markah}
o.
Aspek
Aspek
o.
Item
Item
Skor SekoIah
SEKTOR PEGURUSA PEMBAGUA KEMAUSIAA
ISTRUME PEMATAUA
4. PEDIDIKA PEEGAHA DADAH
o.
Aspek
Aspek
o.
Item
Item
Skor SekoIah
LAMPIRAN
STATISTIK PENGLIBATAN PELAJAR DALAM SUKAN DAN PERMAINAN DALAM DASAR 1M1S
NAMA SEKOLAH :...........................
TAHUN:........
BIL PERMAINAN JUMLAH PELAJAR TERLIBAT CATATAN
1 BOLA SEPAK
2 BOLA BALÌNG
3 BOLA JARÌNG
4 BOLA TAMPAR
5 BOLA KERANJANG
6 GÌMNASTÌK
7 GÌMRAMA
8 AKUATÌK
9 KRÌKET
10 PÌNG PONG
11 SKUASY
12 BOLÌNG TENPÌN
13 GOLF
14 BADMÌNTON
15 SEPAK TAKRAW
16 TENÌS
17 HOKÌ
18 CATUR
19 MEMANAH
20 RAGBÌ
21 SOFBOL
LAIN-LAIN PERMAINAN
22
23
24
25
26
JUMLAH
PENGLIBATAN MENYELURUH
27 BALAPAN & PADANG
28 MERENTAS DESA
29 SUKAN TARA
JUMLAH
JUMLAH PELAJAR DI SEKOLAH
TANDATANGAN PENGETUA / GURU BESAR :.............
& COP
TARIKH:
JUMLAH PELAJAR TERLIBAT
( DARI NO.1 HINGGA NO.26 )
PENGURUSAN SUKAN DAN DASAR 1M1S
BIL ASPEK
Buku Panduan Pengurusan Balapan & Padang
Buku Panduan Dasar 1M1S
1.1.3 Notis Mesyuarat
Jawatankuasa ( Minit )
1.1.4 Takwim/Perancangan
1.1.5 Taklimat Dasar 1M 1S
kepada staff
1.2.1 KP.BSSK.302-02/03/002(13) 27 Ogos 2009
Penubuhan Jawatankuasa
Pembangunan Sukan Sekolah
1.2.2 KP.BSSK.302-02/03/002(16) 30 Okt 2009
1.2.3 KP.BSSK.302-02/03/002(17) 14 Jan 2010
Jadual Pelaksanaan Program Sukan dan Permainan
Sekolah
Sepanjang Tahun
1.2.4 KP.BSSK.302-02/03/002(22) 19 Feb 2010
1.2.5 KP.BSSK.201-01/03/001(20) 24 Feb 2010
1.2.6 KP/KPP/5(49) 26 Julai 2010
Kebenaran Khas kepada Guru-Guru dan murid-
murid yang melaksanakan mata pelajaran
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan ( PJK ) memakai
pakaian rasmi sukan sepanjang hari berkenaan
1.2.7 KP(BPSH-SPDK)201/005/01/Jld3(14) 1 Dis
2010
Pelaksanaan Dasar 1 Murid 1 Sukan
a. Peraturan Permainan/ Perlembagaan
b. Sukatan / Rancangan Sepanjang Tahun/ Jadual
c. Jenis Permainan yang terlibat.
d. Senarai Nama Guru Penasihat/Guru Pemimpin
e. AJK dan Keahlian
f. Anggaran Perbelanjaan
a. Surat Menyurat
b. Surat Lantikan Jawatankuasa
c. Minit Mesyuarat Jawatankuasa
d. Minit Mesyuarat Agung
a. Laporan aktiviti yang telah dijalankan
b. Kehadiran ahli bagi setiap perjumpaan / aktiviti
c. Penilaian / Pemantauan
( Buku Kokurikulum )
d. Pelaksanaan Kejohanan Balapan & Padang
Sekolah
e. Pelaksanaan Kejohanan Merentas Desa Sekolah
1
FAIL 2
0 1 2 3 4 CATATAN FAIL 1
FAIL 3
SKOR SEKOLAH
PENGURUSAN SUKAN 0 4 CATATAN 1 2 3
1.1 FAIL PENYELARASAN KELAB SUKAN
& PERMAINAN
1.2 FAIL PEKELILING IKHTISAS /
SURAT SIARAN
1.1.1 Carta Organisasi
Jawatankuasa
Pembangunan Sukan
Sekolah
1.2.8 Pekeliling Kewangan
SPK Bil.( 8 ) 2010
24 Disember 2010
Garis Panduan Pengurusan Kewangan Peruntukan
Bantuan Persekolahan kepada sekolah berdasarkan
per kapita murid
1.1.2 Carta Organisasi
Jawatankuasa Majlis
Sukan Sekolah
( Aktiviti Elit )
f. Pelaksanaan Sukan Tara Sekolah
g. Pelaksanaan Karnival 1M1S.
a. Buku Rekod Perbelanjaan
b. Pengurusan Aset dan Stok
c. Data Sukan
d. Data i-KEPs Tahun
f. Kewangan
UMLAH
:2, Keker,5,3 As5ek
Skor
:2, Skor As5ek
kumusan Þemantauanť
ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ
ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ
ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ
ŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦŦ
e. Data Penglibatan Pelajar 1M1S Tahun Semasa
( rujuk lampiran )
FAIL 4 ( BUKU / FAIL ) 0 1 2 3 4 CATATAN
0 1 2 3 4
Keadaan fizikal sekolah adalah:
3.1.1 Padang dan gelanggang sesuai digunakan pada setiap masa
3.1.2 Rumput dipotong dan dijaga dengan baik
3.1.3 Gelanggang diselenggaran dengan baik
3.1.4 Semua peralatan sesuai dan selamat digunakan
3.1.5 Peralatan disusun dengan rapi di tempat yang dikhaskan
3.1.6 Buku daftar pinjaman peralatan dikemaskini
3.1.7 Stok peralatan sukan sentiasa dikemaskini
3.1.8 Peraturan pengunaan padang ada dan dipamerkan
JUMLAH
Sekolah merancang program sukan dengan mengambil kira:
3.2.1 Perancangan strategik sekolah
3.2.2 Perancangan sukan sepanjang tahun
3.2.3 Potensi dan bakat pelajar
3.2.4
undanaŴundana dan peraLuran permalnan
3.2.5 Sukantara
3.2.6 Merentas Desa
3.2.7 Kejohanan Balapan & Padang Sekolah
JUMLAH
Sekolah melaksanakan program sukan dengan:
3.3.1 Memastikan semua pelajar mengambil bahagian dalam sukan
/ permainan
3.3.2 Melaksanakan program mengikut jadual yang ditetapkan
3.3.3 Memanfaatkan kemudahan secara optimum
3.3.4 Mengambil kira sahsiah dan disiplin pelajar
JUMLAH
Sekolah memantau program sukan dengan:
3.4.1 Merancang program latihan secara terancang
3.4.2 Merekodkan hasil pemantauan
3.4.3 Menyediakan laporan pencapaian sekolah
JUMLAH
Penilaian program sukan:
3.5.1 Sekolah menilai semula program yang dijalankan
3.5.2 Penilaian program dibentangkan untuk penambahbaikan
3.5.3 Tindakan susulan dilakukan oleh pemantau
JUMLAH
JumIah Kekerapan Aspek 3
Skor
JumIah Skor Aspek 3
3.5
PENILAIAN
PROGRAM
( 12 markah )
SEKTOR PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
INSTRUMEN PEMANTAUAN
3. UNIT SUKAN
No.
Aspek
Aspek
3.1
FIZIKAL SEKOLAH
( 12 markah )
3.2
3.4
PEMANTAUAN
PROGRAM
( 24 markah )
3.3
PELAKSANAAN
PROGRAM
( 16 markah )
PERANCANGAN
PROGRAM
( 16 markah )
No.
Item
Item
Skor SekoIah
a
Lembaga
Tadbir Asrama
>
Ada minit mesyuarat bulanan berkaitan
pelaksanaan aktiviti, disiplin, prestasi
pembekal makanan dan prestasi kewangan
b
$istem Fail >
Ada 9 jenis fail asrama, ada daftar fail,
lengkap dan kemaskini
c
:: T:3ai >
Lengkap, kemaskini dan diimbang setiap
akhir bulan.

>
Bangunan, bilik-bilik dan peralatan memasak
bersih.
>
Makanan mengikut menu, berkualiti,
>
Penilaian Kendiri dibuat setiap hari oleh
kontraktor
>
Penilaian Kendiri diperiksa setiap hari oleh
Penyelia Asrama
>
Semua pekerja menjalani pemeriksaan
kesihatan
0 1 2 3 4
>
Selamat dan kemudahan mencukupi.
>
Persekitaran bersih dan ceria
b amar-amar >
Selamat, bersih, ceria dan kondusif sebagai
tempat tinggal
c Ta3das / ili
Ma3di /
>
Selamat untuk digunakan, kemudahan asas
mencukupi, bekalan air memuaskan dan
tiada kerosakan
>
Alat pemadam api berfungsi dan mencukupi
>
Ada Pelan Kawad Kebakaran
>
Latihan kebakaran / Kecemasan diadakan 3
kali setahun
>
Loceng kecemasan / penggera berfungsi
>
Pendawaian elektrik selamat dan sempurna
>
Lampu kecemasan berfungsi dan mencukupi
>
Ada Pondok Pengawal
0 1 2 3 4
a Aademi >
Ada kelas tambahan dan seminar
peperiksaan
b 4:ri:l:m >
Ada aktiviti sukan dan persatuan antara
kamar
c Agama/Pe3didi
a3 M4ral
>
Ada Kelas Fardhu 'Ain / Moral Mingguan
>
Ada Kaunselor berkhidmat di asrama
>
Ada Program Pembimbing Rakan Sebaya
>
Ada Kursus Motivasi Sahsiah sekurang-
kurangnya 2 kali setahun
>
Ada Kursus Kepimpinan sekurang-kurangnya
2 kali setahun
>
Mentor-Mentee ATAU Sistem Merit / Demerit
ada dijalankan
0 1 2 3 4
a Pr4e-Pr4e
A3gat
>
Ada projek angkat yang diurus dengan
sempurna
b P43d4-
P43d4
>
Ada pondok bacaan dan pondok rehat yang
mencukupi
c Per3ataa3
:aliti Ya3g
Dipamera3
>
Visi, Misi, Objektif, Piagam Pelanggan serta
Moto asrama ada ditempat yang sesuai dan
bersaiz besar
d M:ral >
Ada mural dan bermesej.
e Papa3 Ta3da >
Ada papan tanda penunjuk arah, papan tanda
maklumat keselamatan dan papan tanda
peraturan khas
JumIah Kekerapan Aspek1.9
Skor
JumIah Skor Aspek 1.9
Dewan Makan
1.9.2 PENGURUSAN FIZIKAL ASRAMA
a a3g:3a3
Asrama
d
1.9.4. KECERIAAN ASRAMA

1.9.1 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN ASRAMA
0 1 2
1.9.3. PENGURUSAN & PELAKSANAAN AKTIVITI ASRAMA
SEKTOR PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
1.9 UNIT HAL EHWAL MURID (ASRAMA)
No.
Aspek
Aspek
No.
Item
Item
Skor SekoIah
INSTRUMEN PEMANTAUAN
3 4
d $ahsiah
eselamata3 d
0 1 2 3 4
2.1.1 Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah
berfungsi dengan:
i. menetapkan dasar pelaksanaan
kokurikulum
ii. mengadakan mesyuarat dari semasa ke
semasa
iii. menyediakan minit mesyuarat (PKPA Bil.
2/1991)
iv. melibatkan Guru Besar atau Pengetua,
semua Guru Penolong Kanan, Penyelia
Petang, Penyelaras Sukan & Permainan,
Penyelaras Unit Beruniform dan
Penyelaras Kelab & Persatuan
v. menyediakan belanjawan tahunan bagi
bidang kokurikulum dengan mengambil
kira kos faedah dan penyertaan murid
secara beramai-ramai
vi. membuat ketetapan dari semasa ke
semasa bagi menyelesaikan masalah-
masalah kokurikulum
vii. merancang program, projek, dan aktiviti
kokurikulum selaras dengan perancangan
strategik sekolah
viii. menyelaras pelaksanaan program, projek,
dan aktiviti kokurikulum
ix. memantau dan menilai keberkesanan
program, projek, dan aktiviti kokurikulum
sekolah
x. melaksanakan penambahbaikan ke atas
program, projek, dan aktiviti kokurikulum
sekolah
2.2.1 FaiI Jawatankuasa KokurikuIum
SekoIah
a Carta Organisasi
b Notis Mesyuarat Jawatankuasa
c Takwim
d Laporan
2.2.2 FaiI PenyeIaras KeIab/Persatuan
2.2.3 FaiI Pasukan Badan Beruniform
2.2.4 FaiI KeIab Sukan dan Permainan
a Carta Organisasi
b Notis Mesyuarat Jawatakuasa
c Senarai Jawatan kuasa dan keahlian
d Minit mesyuarat
e Takwim/perancangan tahunan
FaiI PekeIiIing Ikhtisas
2.3.1 Kandungan faiI/buku Pasukan Badan
Beruniform
2.3.2 Kandungan faiI/buku KeIab dan
Persatuan
2.3.3 Kandungan faiI/buku KeIab Sukan dan
Permainan
a Surat Permohonan menubuhkan Pasukan
Pakaian Seragam, Kelab/ Persatuan dan
Kelab: Sukan/Permainan daripada
guru/murid disertakan bersama
i. Draf perlembagaan
ii. Draf aktiviti utama
iii.Senarai Jawatankuasa Penaja
b Surat kelulusan penubuhan daripada
Pengetua/Guru Besar selaku Penolong
Pendaftar Sekolah. Ada penyataan
kelulusan penubuhan.
c Surat pelantikan sebagai Guru
Pemimpin/Penasihat. Ada penyataan
penurunan kuasa pengelolaan dan
penyeliaan.
d Minit Mesyuarat Agung penubuhan
e Perlembagaan yang disahkan oleh
Pengetua/Guru Besar.
f Senarai jawatankuasa yang disahkan oleh
Pengetua/Guru Besar.
g Perancangan aktiviti asas yang disahkan
oleh Pengetua/Guru Besar.
h Jadual aktiviti tahunan yang disahkan oleh
Pengetua/Guru Besar.
i Senarai keahlian yang disahkan oleh Guru
Pemimpin
j Surat permohonan Bendahari mengutip
derma keahlian daripada Setiausaha
kepada Pengetua/Guru Besar.
2.1 JAWATANKUASA
KOKURIKULUM
SEKOLAH
Item
Skor
2. UNIT KOKURIKULUM
2.2 PENGURUSAN FAIL
KOKURIKULUM
JumIah Kekerapan Sub EIemen 2.2
2.3 KANDUNGAN
FAIL / BUKU
Skor
JumIah Skor Aspek 2.1
Pekeliling Ìktisas 1/1985, 2/1986, 6/1988,
24/1998, 9/2000, 17/2000, 18/2000,
20/2000, 6/2006, 7/2006, 2/2007, 8/2007,
SPK 4/2008
SEKTOR PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
INSTRUMEN PEMANTAUAN
No.
Aspek
Aspek
No.
Item
2.2.5
Skor
JumIah Skor Sub EIemen 2.2
JumIah Kekerapan Aspek 2.1
k Surat kelulusan mengutip derma daripada
Pengetua/Guru Besar.
l Akaun kewangan/belanjawan yang
disahkan.
m Surat permohonan untuk menjadi ahli
gabungan daripada persatuan melalui
Guru Pemimpin kepada Pengetua/Guru
Besar.
n Surat kelulusan untuk menjadi ahli
gabungan daripada Pengetua/ Guru Besar
melalui Guru Pemimpin.
o Surat permohonan untuk menjadi ahli
gabungan kepada Badan Ìnduk.
p Surat penerimaan menjadi ahli gabungan
daripada Badan Ìnduk.
q Minit-minit mesyuarat yang diadakan.
r Surat-surat pekeliling yang berkaitan
daripada:
ri Kementerian Pendidikan Malaysia.
rii Jabatan Pendidikan Negeri.
riii Sekolah.
s Dokumen pencapaian cemerlang ahli-ahli.
t Laporan setiap aktiviti.
u Laporan tahunan.
v Daftar penilaian bagi setiap ahli.
w Surat penyerahan kembali kuasa dan
perlantikan sebagai Guru Pemimpin
daripada Guru Pemimpin kepada
Pengetua/Guru Besar.
x Stok dan inventori.
y Sampel-sampel Sijil/Surat Penghargaan
JumIah Kekerapan Sub EIemen 2.3
JumIah Skor Sub EIemen 2.3
0 1 2 3 4
2.2 Papan kenyataan/ Sudut Kokurikulum
2.2.1 Carta organisasi
2.2.2 Agihan Aktiviti (Badan Beruniform/Kelab
Persatuan/kelab sukan dan permainan)
2.2.3 Jadual aktiviti (harian/mingguan/bulanan)
2.2.4 Paparan kejayaan
2.2.5 Maklumat/Gambar terkini
2.3 Sistem Maklumat Murid / Data
Kokurikulum
2.3.1 Dilengkapkan
2.3.2 Dikemaskini
2.3.4 Kesahihan data
2.3.5 Dokumentasi data (hard copy)
2.3.6 Maklumat penghantaran ke PPD/JPN
2.4 Pengurusan Peralatan Kokurikulum
2.4.1 Peralatan disimpan di tempat yang
selamat
2.4.2 Buku stok diselanggara dengan sempurna
2.4.3 Peralatan mencukupi
2.4.4 Rekod keluar masuk
2.4.5 Pemantauan pentadbiran
2.5 Penggunaan Peruntukan Kokurikulum
2.5.1 Agihan dibelanjakan mengikut ketetapan
(4:1)
2.5.2 Perbelanjaaan menyeluruh
2.5.3 Prosedur kewangan dipatuhi
2.5.4 Rekod/Buku Vot diselanggara dengan
betul
2.5.5 Pelaporan disediakan
2.6 Pemantauan Aktiviti Kokurikulum
Peringkat sekolah
2.6.1 Jawatankuasa pemantauan
2.6.2 Perancangan pemantauan
2.6.3 Borang pemantauan
2.6.4 Rekod pemantauan
2.6.5 Penilaian dan penambahbaikan
2.7 Rekod-Rekod Kejayaan
2.7.1 Didokumenkan
2.7.2 Dipaparkan
0 1 2 3 4
2.8 Pengurusan Penilaian Kokurikulum
2.8.1 Buku penilaian kokurikulum
2.8.2 Pelaksanaan penilaian
2.8.3 Rekod dan dokumentasi dikemaskini
2.8.4 Analisa prestasi kokurikulum (mengikut
tingkatan, bangsa dan jantina)
2.8.5 Pelaporan penilaian
2.9 Pelaksanaan hari Kokurikulum Sekolah
2.7
2.9
2.8
Skor
2.7.3
PENGURUSAN
PENILAIAN
KOKURIKULUM
REKOD-REKOD
KEJAYAAN
Dikemaskini
PELAKSANAAN
HARI
KOKURIKULUM
2.3
2.5
2.6
2.4
2.2
SISTEM
MAKLUMAT MURID
/ DATA
KOKURIKULUM
PAPAN
KENYATAAN /
SUDUT
KOKURIKULUM
PENGURUSAN
PERALATAN
KOKURIKULUM
PENGGUNAAN
PERUNTUKAN
KOKURIKULUM
PEMANTAUAN
AKTIVITI
KOKURIKULUM
PERINGKAT
SEKOLAH
Skor
Jum Kekerapan Sub EIemen 2.2 hingga 2.7
JumIah Skor Sub EIemen 2.2 hingga 2.7
2.9.1 Dijalankan atau tidak/dalam perancangan
2.9.2 Terancang (mencapai objektif)
2.9.3 Memberi Ìmpak
2.9.4 Ìnstrumen penilaian
2.9.5 Tindakan Penambahbaikan
2.10.1 Pasukan Badan Beruniform
2.10.2 Kelab dan Persatuan
2.11.1 Pasukan Badan Beruniform
2.11.2 Kelab dan Persatuan
2.11.3 Kelab Sukan dan Permainan
2.12.1 Pasukan Badan Beruniform
a Perkhemahan
b Pertandingan Kawad
c Kursus ketua platun/kenaikan pangkat
d Perbarisan Hari Sukan/Hari Kokurikulum
2.12.2 KeIab dan Persatuan
a Pengelolaan aktiviti/Pertandingan
b Kursus/bengkel/seminar
c Menyertai pertandingan
2.12.3 KeIab Sukan dan Permainan
a
Pengelolaan aktiviti/Pertandingan
b
Kursus/bengkel/seminar
c Menyertai pertandingan
a Pasukan Badan Beruniform
b Kelab dan Persatuan
a Pasukan Badan Beruniform
b Kelab dan Persatuan


0 1 2 3 4
a Pasukan Badan Beruniform
b Kelab dan Persatuan
a Pasukan Badan Beruniform
b Kelab dan Persatuan
a Pasukan Badan Beruniform
b Kelab dan Persatuan
a Pasukan Badan Beruniform
b Kelab dan Persatuan
a Pasukan Badan Beruniform
b Kelab dan Persatuan
a Pasukan Badan Beruniform
b Kelab dan Persatuan


2.21 PROGRAM INOVASI
KOKURIKULUM
SEKOLAH
JUMLAH SKOR KESELURUHAN
JumIah Skor Sub EIemen 2.15 hingga 2.21
KEJAYAAN DALAM
AKTIVITI
KOKURIKULUM
PERINGKAT
ANTARA BANGSA
2.20
Kelab Sukan dan Permainan c
KEJAYAAN DALAM
AKTIVITI
KOKURIKULUM
PERINGKAT
NEGERI
Skor
2.18
2.19
c Kelab Sukan dan Permainan
Kelab Sukan dan Permainan
2.17
c Kelab Sukan dan Permainan
KEJAYAAN DALAM
AKTIVITI
KOKURIKULUM
PERINGKAT
DAERAH
2.16
c Kelab Sukan dan Permainan
2.15 PENYERTAAN
AKTIVITI
KOKURIKULUM DI
PERINGKAT
KEBANGSAAN
2.14 PENYERTAAN
AKTIVITI
KOKURIKULUM DI
PERINGKAT
NEGERI
Skor
JumIah Skor Sub EIemen 2.8 hingga 2.14
2.11
2.12
2.13
2.10
2.10.3

PENYERTAAN
AKTIVITI
KOKURIKULUM DI
PERINGKAT
ANTARA BANGSA
KEJAYAAN DALAM
AKTIVITI
KOKURIKULUM
PERINGKAT
KEBANGSAAN
Jum Kekerapan Sub EIemen 2.15 hingga 2.21
c
ANALISA
PENGLIBATAN
MURID DALAM
SETIAP AKTIVITI
KOKURIKULUM
ANALISA
PENGLIBATAN
GURU DALAM
SETIAP AKTIVITI
KOKURIKULUM

PENGELOLAAN
AKTIVITI
KOKURIKULUM DI
PERINGKAT
SEKOLAH
PENYERTAAN
AKTIVITI
KOKURIKULUM DI
PERINGKAT
DAERAH
Kelab Sukan dan Permainan
Kelab Sukan dan Permainan
Kelab Sukan dan Permainan
c
HARI
KOKURIKULUM
SEKOLAH
Contoh: Projek Kokurikulum
Jum Kekerapan Sub EIemen 2.8 hingga 2.14
Kelab Sukan dan Permainan
c
c
$ JPN / SPPK
$#
JABATAN PELAJARAN KEDAH
PEMANTAUAN
SEKTOR PENGURUSAN PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN
%&N: 2011
MAKLUMAT SEKOLAH:
Sekolah : .......................... Gred Sekolah: .............
Daerah : ....................................................... Kod Sekolah: ........................ .....
lamat : ........................................................................................................ ......
No. %elefon : . ............. No. Fax Sekolah :.........
e-mail :................................................... Kod P%J Sekolah: ..........................
Jumlah Guru: ................orang
Lelaki : ..... orang
Perempuan: ..... orang
Jan/Bangsa Melayu Cina Ìndia Lain-Lain Jumlah
Lelaki
Perempuan
Jumlah
dalah diperakui bahawa segala butiran dan maklumat yang diberikan adalah benar.
............. .............
(Pengetua/ Guru Besar) (Pegawai Pemantau)
Cop:
%arikh:
Bandar / Luar Bandar
Bandar / Luar Bandar
EnroImen Murid/PeIajar

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful