Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 3 2021

SK PUSAT LAWAS
KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PENDIDIKAN KHAS (KSSRPK)
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (PPKI)

STANDARD STANDARD
KANDUNGAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF
MINGGU TAJUK
(murid dibimbing (murid berupaya ( murid boleh…..)
untuk…) untuk …)
1. Mengenal unsur-unsur seni.
MINGGU 1 1.1.1
2. Menyatakan unsur-unsur seni.
Mengenal unsur-
3. Membezakan unsur-unsur seni.
MINGGU 2 1.0 1.1 unsur seni
4. Meenghubungkait unsur-unsur
MENGGAM- Pengenalan unsur- i. garisan
MINGGU 3 seni.
BAR unsur seni ii. jalinan
5. Mencirikan unsur-unsur seni.
iii. rupa
6. Mempraktikkan unsur-unsur
iv. bentuk
seni secara kreatif.

1. Mengecam 2 jenis garisan.


2. Menyatakan alatan dan media
yang digunakan untuk
menghasilkan garisan.
3. Menghasilkan garisan dengan
MINGGU 4 menyambung titik-titik.
1.2.1
4. Menghasilkan garisan lurus
1.0 Menghasilkan
MINGGU 5 1.2 atau garisan beralun dengan
MENGGAM- garisan
Unsur seni garisan menggunakan pelbagai media.
BAR i. garisan lurus
MINGGU 6 5. Menghasilkan garisan lurus dan
ii. garisan beralun
garisan beralun dengan
menggunakan pelbagai media.
6. Menghasilkan gambar dengan
gabungan garisan
menggunakan pelbagai media
secara kreatif.

1. Mengecam 2 jenis jalinan.


2. Menyatakan alatan dan media
yang digunakan untuk
menghasilkan jalinan.
3. Membezakan jalinan tampak
dan jalinan sentuh.
MINGGU 7 4. Menghasilkan jalinan tampak
1.3.1
1.0 atau jalinan sentuh.
1.3 Menghasilkan jalinan
MENGGAM- 5. Menghasilkan jalinan tampak
Unsur seni jalinan i. jalinan tampak
MINGGU 8 BAR dan jalinan sentuh dengan
ii. jalinan sentuh
menggunakan pelbagai media.
6. Menghasilkan gambar dengan
gabungan jalinan
menggunakan pelbagai media
secara kreatif.
STANDARD STANDARD
KANDUNGAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF
MINGGU TAJUK
(murid dibimbing (murid berupaya ( murid boleh…..)
untuk…) untuk …)

1. Mengecam 2 jenis rupa.


2. Menyatakan rupa organik dan
rupa geometri.
3. Melakar rupa organik dan rupa
geometri.
MINGGU 9
1.4.1 4. Menghasilkan rupa organik
1.0
1.4 Menghasilkan rupa atau rupa geometri.
MENGGAM-
Unsur seni rupa i. rupa organik 5. Menghasilkan corak dengan
MINGGU 10 BAR
ii. rupa geometri gabungan rupa organik dan
rupa geometri.
6. Menghasilkan corak dengan
gabungan rupa menggunakan
pelbagai teknik dan media
secara kreatif.

1. Mengecam bentuk 2D (dua


dimensi) dan 3D (tiga
dimensi).
2. Menyambung titik-titik bentuk
2D (dua dimensi) dan 3D (tiga
dimensi).
3. Menekap bentuk 2D (dua
MINGGU 11
dimensi) dan 3D (tiga
1.5.1
dimensi).
1.0 Menghasilkan
1.5 4. Menghasilkan satu bentuk 2D
MINGGU 12 MENGGAM- bentuk ilusi
Unsur seni bentuk (dua dimensi) atau 3D (tiga
BAR i. 2D (dua dimensi)
dimensi).
ii. 3D (tiga dimensi)
5. Menghasilkan gabungan
MINGGU 13
bentuk 2D (dua dimensi) dan
3D (tiga dimensi).
6. Menghasilkan gambar mudah
menggunakan gabungan
bentuk 2D (dua dimensi) dan
3D (tiga dimensi) secara
kreatif.

1. Mengenal bahan dan alatan


yang digunakan.
2. Menyatakan kegunaan bahan
dan alatan yang digunakan.
MINGGU 14
3. Menghasilkan gambar dengan
dengan menggunakan unsur
MINGGU 15
1.6.1 seni.
1.0 Menghasilkan karya 4. Menghasilkan gambar dengan
1.6
MENGGAM- menggunakan gabungan unsur seni.
MINGGU 16 Projek seni
BAR unsur-unsur seni 5. Menghasilkan gambar bertema
yang telah dipelajari dengan gabungan unsur seni.
6. Menghasilkan gambar bertema
MINGGU 17
dengan gabungan unsur seni
dan media secara kreatif.
STANDARD STANDARD
KANDUNGAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF
MINGGU TAJUK
(murid dibimbing (murid berupaya ( murid boleh…..)
untuk…) untuk …)

1. Mengecam dan menamakan


teknik untuk menghasilkan
corak tidak terancang.
2.1.1
Menamakan teknik 2. Menyatakan alatan dan bahan
untuk menghasilkan yang digunakan untuk
corak tidak menghasilkan corak tidak
terancang terancang.
i. resis
i. pualaman 3. Mengaplikasikan teknik corak
ii. ikat dan celup tidak terancang.
MINGGU 18
2.0 2.1 2.1.2 4. Menghasilkan corak tidak
MINGGU 19 CORAK DAN Corak tidak Mengaplikasikan terancang dengan
REKAAN terancang teknik corak tidak menggunakan pelbagai teknik
MINGGU 20 terancang. yang dipelajari.

2.1.3 5. Menghasilkan corak tidak


Menghasilkan corak terancang dengan
tidak terancang menggunakan pelbagai teknik
dengan dan bahan secara kreatif.
menggunakan
pelbagai teknik yang 6. Menghasilkan corak tidak
dipelajari. terancang dengan
menggunakan pelbagai teknik
dan bahan secara kreatif dan
berhemah.

1. Mengecam dan menamakan


teknik untuk menghasilkan
corak terancang.
2.2.1
Menamakan teknik 2. Menyatakan alatan dan bahan
untuk menghasilkan yang digunakan untuk
corak terancang menghasilkan corak terancang.
i. stensilan
MINGGU 21 ii. gurisan 3. Mengaplikasikan teknik corak
terancang.
2.2.2
2.0
MINGGU 22 2.2 Mengaplikasikan 4. Menghasilkan corak terancang
CORAK DAN
Corak terancang teknik corak dengan menggunakan pelbagai
REKAAN
terancang teknik yang dipelajari.
MINGGU 23
2.2.3 5. Menghasilkan corak terancang
Menghasilkan corak dengan menggunakan pelbagai
terancang dengan teknik dan bahan secara
menggunakan kreatif.
pelbagai teknik yang
dipelajari 6. Menghasilkan corak terancang
dengan menggunakan pelbagai
teknik dan bahan secara kreatif
dan berhemah.
STANDARD STANDARD
KANDUNGAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF
MINGGU TAJUK
(murid dibimbing (murid berupaya ( murid boleh…..)
untuk…) untuk …)

1. Mengecam bahan dan alatan


yang digunakan.
MINGGU 24
2. Mengenal dan menamakan
2.3.1
teknik yang digunakan.
Mengenalpasti
MINGGU 25 produk rekaan
3. Merancang projek yang dipilih.
menggunakan hasil
MINGGU 26 2.0 2.3 corak yang telah
4. Menghasilkan projek
CORAK DAN Projek corak dan dipelajari
menggunakan teknik yang
REKAAN rekaan
dipelajari.
MINGGU 27 2.3.2
Menghasilkan
5. Membuat kemasan akhir projek
produk rekaan yang
secara kreatif.
MINGGU 28 kreatif
6. Menghasilkan projek lain
menggunakan pelbagai teknik
yang dipelajari secara kreatif.

1. Mengecam doh.

2. Membentuk doh secara bebas.


3.1.1
Menyatakan cara
3. Mengenal cara :
membentuk model
i. meramas
menggunakan doh
ii. menguli
i. meramas
iii. menggentel
ii. menguli
iv. memicit
MINGGU 29 iii. menggentel
iv. memicit
4. Membentuk doh dengan cara
3.0 yang dipelajari.
MINGGU 30 3.1.2
MEMBENTUK 3.1
Mengaplikasikan
DAN Binaan mudah 5. Menghasilkan bentuk binaan
cara membentuk
MEMBUAT  Model mudah bertema
MINGGU 31 doh yang dipelajari
BINAAN i. Kuih - muih
ii. Buah - buahan
3.1.3
iii. Haiwan
MINGGU 32 Menghasilkan
bentuk binaan
6. Membuat kemasan pada
mudah
bentuk binaan mudah dengan
i. Kuih - muih
menggunakan pelbagai alatan
ii. Buah - buahan
secara kreatif dan berhemah.
iii. Haiwan
STANDARD STANDARD
KANDUNGAN PEMBELAJARAN OBJEKTIF
MINGGU TAJUK
(murid dibimbing (murid berupaya ( murid boleh…..)
untuk…) untuk …)

1. Mengenal mobail.

2. Mengenal dan mengetahui


kemahiran:
i. merenyuk
ii. mencantum
iii. menampal
MINGGU 33 iv. menggunting
3.2.1
v. menebuk
Mengenal pasti
MINGGU 34 mobail
3. Mengaplikasikan kemahiran:
i. merenyuk
3.2.2
MINGGU 35 3.0 ii. mencantum
Menghasilkan mobail
MEMBENTUK 3.2 iii. menampal
menggunakan
DAN Binaan mudah iv. menggunting
MINGGU 36 bahan kitar semula
MEMBUAT  Mobail v. menebuk
dengan kemahiran
BINAAN
i. merenyuk
4. Merancang mobail dengan
MINGGU 37 ii. mencantum
menggunakan bahan kitar
iii. menampal
semula.
iv. menggunting
MINGGU 38 v. menebuk
5. Menghasilkan mobail
menggunakan bahan kitar
semula dengan kemahiran
yang dipelajari.

6. Membuat kemasan akhir


secara kreatif dan secara
berhemah.

1. Mengenal dan menamakan


gasing.

4.1.1 2. Mewarna gambar gasing.


Mengenal dan
MINGGU 39 menamakan gasing 3. Merancang projek
menggunakan bahan kitar
MINGGU 40 4.0 4.1.2 semula.
MENGENAL 4.1 Mewarna gambar
MINGGU 41 KRAF Gasing gasing 4. Menghasilkan gasing
TRADISIONAL menggunakan bahan kitar
MINGGU 42 4.1.3 semula.
Menghasilkan gasing
menggunakan 5. Menghias gasing secara kreatif.
bahan kitar semula
6. Membuat kemasan akhir pada
gasing secara kreatif dan
berhemah.