Anda di halaman 1dari 111

GARIS PANDUAN

MENYEDIAKAN
DASAR DAN
HALA TUJU SEKOLAH

Pelan Pembangunan Organisasi


MISI

“Melestarikan Sistem Pendidikan Yang


Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi
Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara”

VISI

“Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara


Sejahtera”
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 – 2025 Sebelas Anjakan Untuk
Transformasi Sistem

1  Menanda aras pembelajaran bahasa, Matematik dan Sains dengan


Menyediakan standard antarabangsa. Melancarkan Kurikulum Standard Sekolah
Kesamarataan Akses Menengah (KSSM) dan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)
Kepada Pendidikan yang disemak semula pada 2017
Berkualiti Bertaraf  Merombak peperiksaan kebangsaan dan pentaksiran berasaskan
Antarabangsa sekolah (PBS) untuk meningkatkan secara berperingkat peratusan
soalan yang mentaksir kemahiran berfikir aras tinggi pada 2016.
 Meningkatkan kualiti pendidikan Sains, Teknologi, Kejuruteraan, dan
Matematik
 Memperluas akses dan meningkatkan kualiti laluan pendidikan,
bermula dengan pendidikan vokasional
 Meningkatkan kualiti prasekolah dan menggalakkan enrolmen sejagat
menjelang 2020
 Meningkatkan pelaburan dalam sumber fizikal dan sumber pengajaran
untuk murid berkeperluan khusus
 Melanjutkan pendidikan wajib daripada 6 tahun kepada 11 tahun
bermula pada umur 6 tahun
2  Melaksanakan KSSR Bahasa Malaysia untuk Sekolah Jenis
Memastikan Setiap Kebangsaan dengan sokongan pemulihan yang intensif bagi murid
Murid Menguasai yang memerlukan
Kemahiran Dalam  Memperluas program LINUS supaya meliputi literasi bahasa Inggeris
Bahasa Malaysia Dan  Meningkatkan kemahiran guru bahasa Inggeris
Bahasa Inggeris Dan  Menjadikan mata pelajaran Bahasa Inggeris kertas wajib lulus
Digalakkan Mempelajari peringkat SPM dan memperluaskan peluang bagi pendedahan
Bahasa Tambahan terhadap bahasa Inggeris
 Menggalakkan setiap murid mempelajari bahasa tambahan menjelang
2025
3  Mengukuhkan Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Moral dengan
Melahirkan Rakyat Yang lebih tumpuan kepada perpaduan dan memupuk persefahaman yang
Menghayati Nilai erat antara murid
 Membangunkan murid secara holistik dengan mengukuhkan
keperluan penyertaan murid dalam 1Sukan, 1Kelab, dan 1Badan
Beruniform
 Mengukuhkan dan memperluaskan RIMUP mulai 2016 untuk
memudah cara interaksi antara jenis sekolah
4  Mengetatkan syarat kemasukan guru mulai 2013 supaya terdiri
Mentransformasi daripada kalangan graduan 30% teratas
Profesion Keguruan  Merombak IPG setanding dengan standard bertaraf dunia menjelang
Menjadi Profesion 2020
Pilihan  Meningkatkan kualiti program Pembangunan Profesional Berterusan
(CPD) mulai 2013
 Memastikan guru memberi tumpuan kepada fungsi teras pengajaran
mulai 2013
 Melaksanakan laluan kerjaya guru berasaskan kompetensi dan
prestasi menjelang 2016
 Memperluas laluan guru untuk peranan kepimpinan, pakar
pengajaran, dan pakar bidang khusus menjelang 2016
 Membudayakan kecemerlangan berasaskan teladan rakan setugas
dan proses pensijilan mulai 2025

3
5  Memperkukuh kriteria pemilihan dan proses perancangan
Memastikan Kepimpinan penggantian bagi pengetua/guru besar mulai 2013
Berprestasi Tinggi  Melaksanakan Pakej Kerjaya Pengetua/ Guru Besar yang baharu
Ditempatkan Di Setiap secara berperingkat, dengan lebih sokongan dan
Sekolah kebertanggungjawaban yang tinggi bagi meningkatkan keberhasilan
murid
6  Mempercepat penambahbaikan prestasi sekolah melalui program
Mengupaya JPN, PPD yang sistematik dan dipimpin oleh PPD di semua negeri menjelang
Dan Sekolah Untuk 2014
Menyediakan  Memberi lebih kuasa melalui pengurusan berasaskan sekolah dan
Penyelesaian Khusus autonomi kepada sekolah yang memenuhi kriteria prestasi minimum
Berasaskan Keperluan  Memastikan 100% sekolah memenuhi keperluan infrastruktur asas
menjelang 2015, bermula dengan Sabah dan Sarawak
 Memastikan semua sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan menerima
sokongan kewangan yang saksama
7  Menyediakan akses Internet dan persekitaran pembelajaran maya
Memanfaatkan ICT Bagi melalui 1BestariNet bagi kesemua 10,000 sekolah
Meningkatkan Kualiti  Menambahkan kandungan dalam talian untuk perkongsian amalan
Pembelajaran Di terbaik bermula dengan perpustakaan video guru terbaik
Malaysia menyampaikan pengajaran dalam Sains, Matematik, Bahasa
Malaysia, dan Bahasa Inggeris
 Memaksimumkan penggunaan ICT bagi pembelajaran jarak jauh dan
pembelajaran kadar kendiri untuk memperluas akses kepada
pengajaran berkualiti tinggi tanpa mengira lokasi atau tahap
kemahiran murid
8  Mengupaya JPN dan PPD dengan memberi lebih hak membuat
Mentransformasi keputusan tentang bajet dan personel mulai 2013, serta meningkatkan
Kebolehan Dan kebertanggungjawaban bagi menambah baik keberhasilan murid
Keupayaan  Sekurang-kurangnya 2,500 personel daripada Kementerian dan JPN
Penyampaian ditempatkan di PPD untuk memberi lebih sokongan kepada sekolah
Kementerian menjelang 2014
 Memperkukuh kebolehupayaan kepimpinan bagi 150-200 jawatan
kepimpinan utama mulai 2013
 Merangka fungsi dan struktur baharu Kementerian menjelang 2013,
dan pelaksanaan mulai 2016
9  Melengkapkan setiap ibu bapa bagi membantu pembelajaran anak
Bekerjasama Dengan Ibu mereka melalui sarana pelibatan ibu bapa dan akses dalam talian
Bapa, Komuniti, Dan kepada kemajuan anak di sekolah
Sektor Swasta Secara  Mendapatkan maklum balas daripada setiap PIBG mengenai
Meluas pelaksanaan kurikulum setempat dan kualiti guru mulai 2016
 Menambah bilangan model Sekolah Amanah kepada 500 menjelang
2025 dengan melibatkan kumpulan alumni dan NGO yang berpotensi
sebagai penaja
10  Mengaitkan setiap program kepada keberhasilan murid yang jelas dan
Memaksimumkan merasional program berimpak rendah pada setiap tahun
Keberhasilan Murid Bagi  Memanfaatkan peluang kecekapan, dengan mengagihkan peruntukan
Setiap Ringgit kepada bidang paling penting seperti peningkatan kemahiran dan
latihan guru

11  Menerbitkan laporan tahunan awam tentang kemajuan sasaran dan


Meningkatkan Ketelusan inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia mulai 2013
Untuk  Melaksanakan semakan komprehensif pada 2015, 2020 dan 2025
Kebertanggungjawaban
Awam Secara Langsung
ASPIRASI SISTEM

Akses 100% enrolmen merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga
menengah atas menjelang tahun 2020

Setiap kanak-kanak warganegara Malaysia berhak mendapat kesamarataan peluang pendidikan


bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing- masing. Kementerian berhasrat
memastikan kadar akses sejagat dalam kalangan kanak-kanak dari peringkat prasekolah hingga
ke peringkat menengah atas (Tingkatan 5)menjelang 2020.

Kualiti Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti
TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun

Semua kanak-kanak akan berpeluang mendapat pendidikan cemerlang berdasarkan keunikan


sistem pendidikan di Malaysia, dan setanding dengan sistem pendidikan antarabangsa. Aspirasi
sistem pendidikan negara adalah untuk meletakkan Malaysia dalam kelompok sepertiga teratas
dalam pentaksiran antarabangsa mengikut pengukuran TIMSS dan PISA dalam tempoh 15
tahun yang akan datang (TIMSS dan PISA menguji Bacaan, Matematik dan Sains sahaja).
Pentaksiran tambahan yang menangani dimensi kualiti lain yang relevan dengan konteks
Malaysia boleh dimasukkan apabila dimensi itu dibangunkan dan diterima di peringkat
antarabangsa.

Ekuiti 50% pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar-luar bandar,


sosioekonomi, gender) menjelang tahun 2020

Sistem pendidikan berprestasi tinggi menyediakan pendidikan yang terbaik kepada setiap
kanak-kanak tanpa mengira kedudukan geografi, gender atau latar belakang sosioekonomi.
Kementerian berhasrat untuk merapatkan lagi jurang pencapaian antara murid bandar dengan
luar bandar, tahap sosioekonomi dan pencapaian antara gender sehingga 50% menjelang 2020.

Perpaduan Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada
kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian

Murid yang berusia antara 7 hingga 17 tahun menghabiskan lebih satu perempat daripada masa
mereka di sekolah. Melalui interaksi bersama murid lain daripada pelbagai latar belakang
sosioekonomi, agama dan etnik, murid belajar memahami, menerima dan menghayati
perbezaan. Keadaan ini mewujudkan suatu perkongsian pengalaman dan aspirasi bagi membina
masa hadapan Malaysia. Kementerian berhasrat menjana suatu sistem pendidikan yang memberi
peluang kepada murid berkongsi pengalaman dan aspirasi demi membentuk dan
memperkukuhkan lagi asas perpaduan rakyat Malaysia.

Kecekapan Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada

Sistem pendidikan Malaysia telah menerima peruntukan yang tinggi, namun peningkatan
keberhasilan murid masih tidak sepadan dengan sumber yang telah disalurkan ke dalam sistem.
Walaupun Kerajaan akan terus mengekalkan tahap pelaburan semasa, Kementerian berhasrat
untuk memaksimumkan keberhasilan murid mengikut tahap peruntukan semasa.
ASPIRASI MURID
Pengetahuan Di peringkat paling asas, setiap kanak-kanak perlu menguasai sepenuhnya kemahiran literasi dan
numerasi. Selain itu, penting bagi setiap murid menguasai mata pelajaran teras seperti
Matematik dan Sains. Murid juga perlu didedahkan kepada pengetahuan am yangmenyeluruh
tentang Malaysia, Asia, dan dunia dari aspek sejarah, manusia, dan geografi. Murid juga
digalakkan mengembangkan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang lain seperti seni, muzik,
dan sukan.

Kemahiran Setiap murid akan belajar cara memperoleh ilmu pengetahuan sepanjang kehidupan mereka
Berfikir (menerapkan perasaan ingin tahu dan mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat) untuk
membolehkan mereka menghubungkan pelbagai disiplin ilmu dan mencipta ilmu yang baharu.
Setiap murid perlu menguasai pelbagai kemahiran kognitif termasuk penaakulan dan pemikiran
kritis, kreatif, serta inovatif. Bidang ini kurang diberi perhatian, menyebabkan murid kurang
berupaya untuk mengaplikasi ilmu pengetahuan dan berfikir secara kritis di luar konteks
akademik.

Kemahiran Dalam dunia yang semakin saling berhubung kait, kebolehan untuk memimpin dan bekerja
Memimpin dengan orang lain secara berkesan adalah amat penting. Sistem pendidikan negara akan
membantu setiap murid mencapai potensi sepenuhnya dengan mewujudkan peluang yang formal
dan tidak formal untuk bekerja dalam pasukan dan mengamalkan ciri kepimpinan. Dalam
konteks sistem pendidikan, kepimpinan merangkumi empat dimensi, iaitu keusahawanan,
berdaya tahan, kecerdasan emosi, dan kemahiran berkomunikasi dengan berkesan.

Kemahiran Setiap kanak-kanak akan menguasai bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa
Dwibahasa perpaduan serta bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi antarabangsa sekurang-kurangnya
pada tahap minima. Dengan tahap penguasaan bahasa ini selepas menamatkan persekolahan,
murid sepatutnya berupaya menggunakan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dalam
persekitaran kerja. Di samping itu, Kementerian akan menggalakkan semua murid
mempelajari bahasa lain sebagai bahasa tambahan.

Etika dan Sistem pendidikan akan memupuk etika dan kerohanian dalam diri setiap murid bagi
Kerohanian mendepani cabaran yang akan ditempuhi dalam kehidupan dewasa, agar mereka boleh
menyelesaikan konflik secara harmoni, bijak membuat pertimbangan, berpegang kepada prinsip
ketika berada dalam situasi yang kritikal, serta berani melakukan sesuatu yang betul. Sistem
pendidikan juga berhasrat untuk membentuk individu penyayang yang dapat menyumbang
kepada kesejahteraan komuniti dan negara.

Identiti Identiti nasional yang kukuh melalui penghayatan prinsip Rukun Negara, diperlukan untuk
Nasional kejayaan dan masa depan Malaysia. Setiap murid akan berbangga dikenali sebagai rakyat
Malaysia tanpa mengira etnik, agama atau status sosio ekonomi. Semangat patriotik perlu
dipupuk dalam diri setiap murid dengan cara memahami sejarah negara, dan berkongsi aspirasi
yang sama untuk masa depan negara. Demi mewujudkan identiti nasional yang sebenar,
semangat keterangkuman yang teguh amat diperlukan. Identiti nasional akan dapat dicapai
bukan hanya belajar memahami dan menerima kepelbagaian, tetapi juga menghayati
kepelbagaian.
PERANCANGAN STRATEGIK

Membina Pelan Pembangunan Organisasi memerlukan Perancangan Strategik.


Perancangan strategik adalah “usaha yang berhati-hati dan berdisiplin bagi
menghasilkan keputusan serta tindakan asas yang membentuk dan memandu
organisasi, apa yang dilakukannya dan mengapa ia melakukannya” (Bryson, 2011).
Perancangan strategik adalah pendekatan yang berurusan dengan cabaran yang
dihadapi organisasi. Cabaran ini memerlukan pemimpin berhati-hati dan berdisiplin jika
ia ingin diurus secara efektif.

Semua organisasi adalah dalam keadaan perubahan yang berterusan dan berubah-
ubah – walaupun mereka merasakan ianya stabil adalah secara tipikal berubah dalam
berbagai cara. Orang akan datang dan pergi, mandat bertukar, bajet berubah,
keperluan dan harapan pemegang taruh adalah juga berubah dan sebagainya.
Organisasi yang diurus secara strategik mendefinisikan di mana mereka mahu menjadi
dan mengurus perubahan secara efektif menerusi agenda tindakan bagi mencapai
masa depan berkenaan.

• Perancangan strategik adalah cara berfikir, bertindak dan belajar.


• Ia sering kali mengambil pandangan yang komprehensif dengan memberi
fokus terhadap gambaran yang besar atau “big picture”, ia juga membawa
tindakan yang spesifik, disasarkan dalam masa kini dan memberi kesan
jangka masa panjang.
• Ianya berkaitan dengan berwawasan dan sering kali proaktif berbanding
reaktif bagi menangani isu keperluan untuk berubah.
• Ianya fleksibel dan praktikal.
• Ianya panduan membuat keputusan dan pengagihan peruntukan;
perancangan strategik adalah panduan membuat bajet.

7
Perancangan strategik bukanlah satu perkara tersendiri tetapi sebagai pilihan set
konsep, prosedur, metodologi dan alat yang boleh membantu organisasi bukan
berasaskan keuntungan dan awam menjadi lebih berjaya dalam mendefinisi dan
mencapai misi dan visi mereka dan dalam mencipta nilai yang signifikan dan bertahan.

Menerusi perancangan strategik, organisasi boleh

• Membincang dan mendokumen tentang persekitaran di mana mereka


berada dan beroperasi dan meneroka faktor dan trend yang
mempengaruhi cara mereka melakukan urusan dan melakukan peranan
meraka.
• Memperjelas dan merangka isu atau cabaran yang dihadapi organisasi.
• Memperjelas misi, matlamat dan nilai organisasi dan menyatakan dengan
jelas visi, di mana organisasi mahu berada.
• Membangun strategi bagi melaksanakan mandat, memenuhi misi,
merealisasi visi, mencapai matlamat dan mencipta nilai dengan mengenal
pasti dan melaksanakan semula mandat, misi, nilai, matlamat, peringkat
hasil dan perkhidmatan, klien, pengguna atau pembayar, kos, kewangan,
struktur, proses dan pengurusan.

Untuk lebih efektif, perancangan strategik mesti berorientasikan tindakan dan


keputusan dan mesti dihubungkan kepada perancangan operasi. Ia mesti juga
dihubungkan kepada pelbagai jenis fungsi perancangan - teknologi maklumat, sumber
manusia, kewangan, pelan urusan dan sebagainya. Perancangan untuk semua jenis
mesti dilakukan dengan implementasi perkara yang ada dalam fikiran, dan
implementasi proses sendiri mesti diuruskan secara efektif; sebaliknya, harapan dan
impian lebih sedikit daripada fantasi.
RANGKA KERJA MEMBINA PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI

Misi Visi Nilai

PELAN JANGKA MASA PANJANG PELAN JANGKA MASA


PENDEK (3 – 5 TAHUN) (1 TAHUN)

Pelan Operasi 1

Pelan
Matlamat / Bidang Taktikal Pelan
Keberhasilan Utama Objektif 1 … Strategi 1 Operasi 2
(KRA) 1
Operasi 1
Operasi 2
Matlamat / Bidang Operasi 3
Keberhasilan Utama Objektif 2 … Strategi 2 Operasi 4
(KRA) 2 Pelan Operasi 3

Matlamat / Bidang Pelan Operasi 4


Keberhasilan Utama Objektif 3 … Strategi 3 dan …
(KRA) 3

abdulrazakal@iab.edu.my
Mengapakah sekolah wujud?
MISI Perkhidmatan, Produk & Pelanggan
Maklumat

1 Menggambarkan apakah 2 Menggambarkan ke


yang organisasi lakukan siapakah perkhidmata
sekarang (apakah tersebut diberikan. Ian
perkhidmatan yang menjawab soalan siap
ditawarkan?) DAN pelanggan utama
bagaimanakah cara organisasi?
melakukannya

Perkhidmatan, Produk & Pelanggan


Maklumat

Melestarikan Sistem Individu – Murid


Pendidikan Yang Berkualiti

"Misi kami adalah untuk


menyediakan ... (pelanggan)
dengan ... (perkhidmatan
dan produk) dalam rangka
mencapai ... (mengapa kita
wujud / ciri-ciri keunikan,
nilai atau prinsip
pegangan utama sekolah
dalam memenuhi tujuan
kewujudannya).”

10
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bag

Huraian

[Kata kunci dalam Misi]

Membangun Usaha atau kegiatan membangun (memajukan atau


mengembangkan) murid

Potensi Kemampuan murid untuk mencapai, menghasilkan, atau


melakukan sesuatu; keupayaan

Individu Murid

Melestarikan Membiarkan atau memelihara sesuatu supaya kekal

Sistem Keteraturan, teratur

Pendidikan Ilmu pengetahuan. Latihan atau ajaran Ilmu didik, ilmu


mendidik, pengetahuan mendidik

Berkualiti Melebihi yang lain. Baik kualitinya; tinggi nilainya

Memenuhi Mencapai sesuatu yang diperlukan

Aspirasi Keinginan yg kuat (utk mencapai, meng•adakan, dll


sesuatu), cita-cita

Aspirasi Negara Merujuk kepada Aspirasi Negara dalam Pendidikan

SMKST berusaha atau giat membangun (memajukan atau mengembangkan)


kemampuan setiap murid untuk mereka mempunyai pengetahuan, kemahiran
berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian dan
identiti nasional. Kemampuan ini akan dibangunkan oleh SMKST dengan
pengekalan keteraturan Ilmu didik yang baik kualitinya; tinggi nilainya.

VISI
Visi mengandungi pernyataan tertinggi yang hendak dicapai oleh sesebuah
organisasi dan lazimnya mengandungi maklumat mengenai cita-cita organisasi.

Pernyataan visi adalah gambaran keunggulan prestasi organisasi yang dikongsi


bersama.

Ia adalah panduan gambaran kejayaan dan menjawab soalan:

 "Apakah yang ingin kita ciptakan?"

 "Bagaimanakah kita ingin dikenali?"

Proses pembinaan visi;

 Berfikir mengenai masa hadapan yang ingin dicapai dalam masa 3 -5 tahun.

 Membentuk halatuju yang jelas berdasarkan aktiviti organisasi.

 Memberi inspirasi kepada anggota organisasi.

 Memutuskan Siapa Kita, Apa Kita Buat, dan Ke Mana Hendak Kita Tuju.
Apakah yang sekolah ingin capai?

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Huraian

[Kata kunci dalam Visi]

Pendidikan Ilmu pengetahuan. Latihan atau ajaran Ilmu didik, ilmu


mendidik, pengetahuan mendidik

Berkualiti Melebihi yang lain. Baik kualitinya; tinggi nilainya

Insan Manusia (murid)

Terdidik Mendapat latihan (asuhan, pengajaran dll) yang


sempurna; terlatih

Negara Malaysia

Sejahtera Bebas daripada segala macam kesusahan dll; aman sentosa


dan makmur; selamat

SMKST adalah institusi yang cemerlang dalam memberi ilmu pengetahuan yang
baik kualitinya; tinggi nilainya yang akan menghasilkan atau mengeluarkan
kumpulan murid yang mendapat asuhan, pengajaran yang sempurna ke arah
membina negara Malaysia yang aman sentosa dan makmur.

NILAI SEKOLAH

Nilai merupakan

 Faktor kemanusiaan yang akan mendorong pekerjaan.

 Set panduan, prinsip, kepercayaan, atau pernyataan yang akan menyokong


mematuhi janji dan sebagai panduan mencapai visi.
Kolaboratif

Hormat Kepelbagaian

NILAI

Integriti Kecemerlangan

Inovasi
Huraian berkaitan nilai:

Semua warga sekolah mengamalkan pendekatan yang


melibatkan kerjasama dan interaksi dua atau lebih individu
Kolaboratif
dalam merancang, melaksana dan menyelesaikan sebarang
masalah secara berkesan.

Semua warga sekolah akan menggunakan berbagai-bagai


Kepelbagaian pendekatan dalam amalan pengajaran, pembelajaran dan
pengurusan.

Semua warga akan memastikan setiap perkara yang


Kecemerlangan
dilakukan adalah elok / indah / gemilang.

Semua warga sekolah akan menghasilkan dan


Inovasi menggunakan sesuatu yang baru dalam pendekatan
pengajaran, pembelajaran dan pengurusan .

Semua warga sekolak mengamalkan sifat untuk beralah


Hormat
atau menerima kehendak atau pendapat orang lain
PIAGAM PELANGGAN

Komitmen bertulis, dipamerkan, jaminan penyampaian perkhidmatan mengikut


standard dan memberitahu hak-hak pelanggan.

Komitmen - 1. sikap (pendirian atau perbuatan) memberikan sepenuh tenaga


dan perhatian dsb atau menunjukkan sokongan dan azam yg sepenuhnya
kpd sesuatu, iltizam: semuanya dihasilkan oleh barisan pekerja yg
bersemangat tinggi, bermotivasi, dan mempunyai ~ yg tinggi terhadap kerja;
Malaysia mengulangi ~nya terhadap projek ini; 2. perjanjian (persetujuan, kata
putus, dsb) utk melakukan sesuatu yg menjadikan sesuatu pihak itu teri
kat utk melaksanakannya: buat sementara ini ~ sudah dibuat utk
mengekalkan askar-askarnya di sana.

Ikrar - Ar 1. lafaz janji, pengakuan dsb; 2. janji yg sungguh-sungguh,


biasanya disertai dgn sumpah, pengakuan: kami membuat ~ akan tetap setia
antara satu sama lain; membaca ~; 3. ark piagam: ~ Pertubuhan Bangsa-
Bangsa Bersatu; berikrar berjanji dgn sungguh-sungguh hati secara lisan:
orang kampung itu telah ~ akan bersatu padu utk menentang musuh;
mengikrarkan 1. melafazkan janji, pengakuan dsb: berjuta-juta rakyat negeri
ini ~ kesediaan mereka utk membela ibu pertiwi; 2. mengakui, menetapkan
sah, membenarkan: ~ syarat-syarat perjanjian itu; 3. menetapkan niat;
pengikraran perbuatan mengikrarkan; pengikrar orang (kumpulan orang dsb)
yg berikrar atau mengikrarkan sesuatu.

(Dewan Bahasa dan Pustaka, 2008 – 2013)


Ditulis berdasarkan kaca mata pelanggan. Ditetapkan standard – satu ukuran
kejayaan kuantitatif.

Fokus – Pelanggan, standard dan sikap

Ciri-ciri – Jelas, senang disebarkan, praktikal, khusus, mempunyai


kebolehpercayaan, dan boleh ditambah baik.

[SJKC SENTUL PASAR ]komited dan berjanji akan memberikan perkhidmatan


yang baik kepada semua pelanggan kami

KEPADA MURID

1. Pengajaran dan pembelajaran akan bermula dalam tempoh 5 minit waktu


jadual bermula.
2. Latihan akan disemak dan dikembalikan dan tempoh 2 hari selepas latihan
diserahkan.

KEPADA GURU DAN KAKITANGAN

3. Buku Rekod Mengajar yang disahkan akan dikembalikan dalam tempoh 1 hari
selepas diserahkan.
4. Bahan dan peralatan yang telah diluluskan pembelian akan serahkan kepada
pemohon dalam tempoh 1 minggu selepas pesanan diterima.

KEPADA WARIS

5. Setiap aduan akan diberi maklumbalas dalam tempoh 1 minggu aduan


diterima.
6. Laporan ujian, pentaksiran dan peperiksaan akan diserahkan dalam tempoh 2
minggu selepas dilaksanakan.

KEPADA PEMEGANG TARUH

4. Tidak
INDIKATOR KEJAYAAN berfokuska
n murid
SEKOLAH

Indikator kejayaan sekolah boleh dibahagikan kepada dua:

3. Berfokuskan murid
Indikator menyediakan standard untuk sekolah atau murid dilihat dan boleh
diukur. Tanpanya, ianya susah, ataupun mustahil untuk mengukur kejayaan
murid atau keberkesanan sekolah atau cuba menambahbaik pembelajaran.
Indikator juga mengukur sejauh mana misi dan visi sekolah dicapai.

Indikator Kejayaan Murid adalah keputusan yang boleh diukur berfokuskan


murid yang sekolah ada keupayaan, berhasrat atau perlu mempengaruhi dan
baginya ia sanggup atau dikehendaki dipertanggungjawabkan. Manakala indikator
tidak berfokuskan murid tertumpu kepada ukuran kejayaan sekolah yang boleh
digunakan selain daripada pencapaian murid sendiri.

Indikator Kejayaan
Yang Diukur Oleh
Berfokuskan Murid

1. Pencapaian Prestasi Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR)


Akademik
 Peratus murid lulus
 Peratus murid memperolehi 5A
 Gred Purata Sekolah (GPS)

Pentaksiran Pusat (PP) Tahun 6

 Peratus murid memperoleh pencapaian


sekurang-kurangnya D (Tahap Minimum) dalam
semua mata pelajaran
 Peratus murid memperoleh pencapaian A (Tahap
Cemerlang) dalam semua mata pelajaran.
Indikator Kejayaan
Yang Diukur Oleh
Berfokuskan Murid

Pentaksiran Sekolah (PS) Tahun 6

 Peratus murid memperoleh pencapaian sekurang-


kurangnya D (Tahap Minimum) dalam semua mata
pelajaran.
 Peratus murid memperoleh pencapaian A (Tahap
Cemerlang) dalam semua mata pelajaran.

Pentaksiran Pusat (PP) Tingkatan 3

 Peratus murid memperoleh pencapaian sekurang-


kurangnya D (Tahap Minimum) semua mata
pelajaran.
 Peratus murid memperoleh pencapaian A (Tahap
Cemerlang) dalam semua mata pelajaran.

Pentaksiran Sekolah (PS) Tingkatan 3

 Peratus murid memperoleh pencapaian sekurang-


kurangnya D (Tahap Minimum) semua mata
pelajaran.
 Peratus murid memperoleh pencapaian A (Tahap
Cemerlang) dalam semua mata pelajaran.

Sijil Pelajaran Malaysia

 Peratus murid layak mendapat sijil


 Peratus murid memperoleh ‘A’ dalam semua mata
pelajaran
 Gred Purata Sekolah (GPS)

Literasi dan Numerasi

 Peratus murid mencapai standard literasi Bahasa


Melayu
 Peratus murid mencapai standard literasi Bahasa
Inggeris
 Peratus murid mencapai standard numerasi

Kemahiran Dwibahasa

 Peratus menguasai tahap minimum kemahiran


dwibahasa
Indikator Kejayaan
Yang Diukur Oleh
Berfokuskan Murid

2. Pencapaian Prestasi Pencapaian Markah Kokurikulum Murid


Kokurikulum
 Peratus murid mencapai purata nilai gred kumulatif
sekurang-kurang 7.0

Aspek Pentaksiran Sukan dan Kokurikulum

 Peratus murid memperoleh markah 30 (daripada 50)


dan ke atas dalam penglibatan aktiviti sukan dan
kokurikulum.
 Peratus murid memperoleh markah 24 (daripada 40)
dan ke atas dalam penyertaan aktiviti sukan dan
kokurikulum.
 Peratus murid memperolehi markah 12 (daripada
20) dan ke atas dalam prestasi aktiviti sukan dan
kokurikulum.

Aspek Pentaksiran Aktiviti Ekstra Kurikulum

 Peratus murid memperolehi skor 6 (daripada 10)


dan ke atas dalam aspek perkhidmatan aktiviti
ekstra kurikulum.
 Peratus murid memperolehi skor 6 (daripada 10)
dan ke atas dalam aspek anugerah aktiviti ekstra
kurikulum.
 Peratus murid memperolehi skor 6 (daripada 10)
dan ke atas dalam aspek khidmat masyarakat
aktiviti ekstra kurikulum.
 Peratus murid memperolehi skor 6 dan ke atas
dalam aspek nilam aktiviti ekstra kurikulum.

Indeks Jisim Badan / Body Mass Index (BMI)

 Peratus murid memperoleh Indeks Jisim Badan


(Body Mass Index – BMI) pada tahap normal.

Pencapaian Sukan dan Permainan

 Bilangan penyertaan yang mencapai sekurang-


kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah dalam
tempoh 3 tahun.
 Bilangan penyertaan yang mencapai tempat
pertama di peringkat daerah dalam tempoh 3 tahun.
Indikator Kejayaan
Yang Diukur Oleh
Berfokuskan Murid

Pencapaian KoAkademik

 Bilangan penyertaan yang mencapai sekurang-


kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah dalam
tempoh 3 tahun.
 Bilangan penyertaan yang mencapai tempat
pertama di peringkat daerah dalam tempoh 3 tahun.

Pencapaian Unit Pakaian Seragam

 Bilangan penyertaan yang mencapai sekurang-


kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah dalam
tempoh 3 tahun.
 Bilangan penyertaan yang mencapai tempat
pertama di peringkat daerah dalam tempoh 3 tahun.

3. Pencapaian sahsiah Sikap dan Tingkah Laku Positif Murid


terpuji oleh semua
murid.  Peratus murid Memperlihatkan Sikap dan Perlakuan
Positif (Instrumen Mengukur Berdasarkan SKPM)

 Memperlihatkan Kekemasan Diri.


 Memperlihatkan Keyakinan Diri.
 Memperlihatkan Kemesraan, Kesopanan
Dan Sikap Hormat-Menghormati.
 Mengamalkan Ketepatan Masa Dan
Kesegeraan
 Menjaga Kebersihan Sekolah.
 Menjaga Harta Benda Sekolah Dengan
Tidak Melakukan Vandalisme.

Salah Laku Disiplin

 Peratus murid tidak tercatat melakukan kes ringan


 Peratus murid tidak tercatat melakukan kes sederhana
 Peratus murid tidak tercatat melakukan kes berat

Kehadiran Ke Sekolah

 Peratus murid hadir sekolah melebihi 98.00 peratus


kehadiran setahun.

Penilaian Asas Fardhu Ain (PAFA)

 Peratus murid lulus PAFA


Indikator Kejayaan
Tidak Berfokuskan Yang Diukur Oleh
Murid

4. Pencapaian prestasi Penarafan sekolah berdasarkan SKPM


kepimpinan dan
pengurusan sekolah  Band Sekolah

Pengurusan Kewangan

 Sekolah menerima Laporan Audit Cemerlang

Kepuasan Pelanggan

 Bilangan aduan yang diterima sekolah


 Skor Tahap Kepuasan Pelanggan melebihi 4.00

Penglibatan Ibu Bapa

 Peratus kehadiran ibu bapa ke program sekolah

Hubungan Luar

 Bilangan sekolah luar hadir melaksanakan penanda


arasan

Sarana Sekolah

 Tahap aspek Iklim Sekolah (berdasarkan soal


selidik aspek yang menyokong sistem pembelajaran
dan amalan terbaik).
 Tahap aspek Komunikasi Berkesan (berdasarkan
soal selidik aspek yang menyokong sistem
pembelajaran dan amalan terbaik).
 Tahap aspek Sokongan Terhadap Kejayaan Murid
(berdasarkan soal selidik aspek yang menyokong
sistem pembelajaran dan amalan terbaik).
 Tahap aspek Tanggungjawab Bersama
(berdasarkan soal selidik aspek yang menyokong
sistem pembelajaran dan amalan terbaik).
 Tahap aspek Keputusan Bersama (berdasarkan
soala selidik aspek yang menyokong sostem
pembelajaran dan amalan terbaik).
 Tahap aspek Kerjasama Dengan Komuniti
(berdasarkan soal selidik aspek yang menyokong
sistem pembelajaran dan amalan terbaik).
Indikator Kejayaan
Tidak Berfokuskan Yang Diukur Oleh
Murid

Sarana Ibu Bapa

 Peratus tahap Asas penglibatan ibu bapa dalam


pembelajaran anak-anak (berdasarkan soal selidik
penglibatan ibu bapa dalam sarana ibu bapa.
 Peratus tahap Sedang penglibatan ibu bapa dalam
pembelajaran anak-anak (berdasarkan soal selidik
penglibatan ibu bapa dalam sarana ibu bapa.
 Peratus tahap Cemerlang penglibatan ibu bapa
dalam pembelajaran anak-anak (berdasarkan soal
selidik penglibatan ibu bapa dalam sarana ibu
bapa).

MATLAMAT DAN
OBJEKTIF

Kejayaan misi dan visi dilihat kepada pencapaian matlamat. Matlamat


merupakan kejayaan yang ingin dicapai yang masih bersifat umum. Ianya diukur
berdasarkan pencapaian objektif.

Objektif merupakan ukuran kejayaan sesuatu matlamat. Ianya sesuatu yang


boleh diukur. Memiliki ciri-ciri SMART.

SMART
S = Specific / Spesifik;
M = Measurable / Boleh Di
Ukur; A = Attainable / Boleh Di
Capai;
R = Reasonable / Wajar-
Munasabah; T = Timeline / Ada
Tempoh Masa)

Objektif merupakan Petunjuk Prestasi Utama (Key Performance Indicator – KPI)


yang perlu dicapai. Terkandung di dalamnya juga adalah sasaran.
MATLAMAT OBJEKTIF

1. Pencapaian prestasi Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR)


akademik yang tinggi oleh
semua murid.  100 peratus murid lulus dalam Ujian Penilaian
Sekolah Rendah pada tahun 2015.
 2.00 peratus murid memperolehi 5A dalam Ujian
Penilaian Sekolah Rendah pada tahun 2015.
 2.50 Gred Purata Sekolah dalam dalam Ujian
Penilaian Sekolah Rendah pada tahun 2015.

Pentaksiran Pusat (PP) Tahun 6

 100 peratus murid memperoleh pencapaian


sekurang-kurangnya D (Tahap Minimum) semua
mata pelajaran dalam Pentaksiran Pusat Tahun 6
pada tahun 2017.
 5.00 peratus murid memperoleh pencapaian A
(Tahap Cemerlang) semua mata pelajaran dalam
Pentaksiran Pusat Tahun 6 pada tahun 2017.
MATLAMAT OBJEKTIF

Pentaksiran Sekolah (PS) Tahun 6

 100 peratus murid memperoleh pencapaian


sekurang-kurangnya D (Tahap Minimum) semua
mata pelajaran dalam Pentaksiran Sekolah Tahun
6 pada tahun 2017.
 5.00 peratus Murid memperoleh pencapaian A
(Tahap Cemerlang) semua mata pelajaran dalam
Pentaksiran Sekolah Tahun 6 pada tahun 2017.

Pentaksiran Pusat (PP) Tingkatan 3

 100 peratus murid memperoleh pencapaian


sekurang-kurangnya D (Tahap Minimum) semua
mata pelajaran dalam Pentaksiran Pusat Tingkatan
3 pada tahun 2017.
 5.00 peratus murid memperoleh pencapaian A
(Tahap Cemerlang) dalam semua mata pelajaran
dalam Pentaksiran Pusat Tingkatan 3 pada tahun
2017.

Pentaksiran Sekolah (PS) Tingkatan 3

 100 peratus murid memperoleh pencapaian


sekurang-kurangnya D (Tahap Minimum) semua
mata pelajaran dalam Pentaksiran Pusat Tingkatan
3 pada tahun 2017.
 5.00 peratus murid memperoleh pencapaian A
(Tahap Cemerlang) dalam semua mata pelajaran
dalam Pentaksiran Pusat Tingkatan 3 pada tahun
2017.

Sijil Pelajaran Malaysia

 100 peratus murid layak mendapat sijil dalam


peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia pada tahun
2017.
 2.00 peratus murid memperoleh ‘A’ semua mata
pelajaran dalam peperiksaan Sijil Pelajaran
Malaysia pada tahun 2017.
 4.50 Gred Purata Sekolah dalam peperiksaan Sijil
Pelajaran Malaysia pada tahun 2017.

Literasi dan Numerasi

 100 peratus murid mencapai standard literasi


Bahasa Melayu pada tahun 2017
MATLAMAT OBJEKTIF
 100 peratus murid mencapai standard literasi
Bahasa Inggeris pada tahun 2017
 100 peratus murid mencapai standard numerasi
pada tahun 2017

Kemahiran Dwibahasa

 73.00 peratus menguasai tahap minimum


kemahiran dwibahasa pada tahun 2017.

Pencapaian Markah Kokurikulum Murid

 90.00 peratus murid mencapai purata nilai gred


kumulatif sekurang-kurang 7.0

2. Pencapaian Prestasi Aspek Pentaksiran Sukan dan Kokurikulum


Kokurikulum Yang Tinggi
Oleh Semua Murid  100 peratus murid memperoleh markah 30
(daripada 50) dan ke atas dalam penglibatan
aktiviti sukan dan kokurikulum pada tahun 2017.
 100 peratus murid memperoleh markah 24
(daripada 40) dan ke atas dalam penyertaan
aktiviti sukan dan kokurikulum pada tahun 2017.
 100 peratus murid memperolehi markah 12
(daripada 20) dan ke atas dalam prestasi aktiviti
sukan dan kokurikulum pada tahun 2017.

Aspek Pentaksiran Aktiviti Ekstra Kurikulum

 100 peratus murid memperolehi skor 6 (daripada


10) dan ke atas dalam aspek perkhidmatan aktiviti
ekstra kurikulum pada tahun 2017.
 100 peratus murid memperolehi skor 6 (daripada
10) dan ke atas dalam aspek anugerah aktiviti
ekstra kurikulum pada tahun 2017.
 100 peratus murid memperolehi skor 6 (daripada
10) dan ke atas dalam aspek khidmat masyarakat
aktiviti ekstra kurikulum pada tahun 2017.
 100 peratus murid memperolehi skor 6 dan ke atas
dalam aspek nilam aktiviti ekstra kurikulum pada
tahun 2017.

Indeks Jisim Badan / Body Mass Index (BMI)

 100 peratus murid memperoleh Indeks Jisim Badan


(Body Mass Index – BMI) pada tahap normal pada
tahun 2017.
MATLAMAT OBJEKTIF

Pencapaian Sukan dan Permainan

 10 pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga


di peringkat daerah dalam sukan dan permainan
pada tahun 2015 – 2017
 5 pencapaian tempat pertama di peringkat daerah
dalam sukan dan permainan pada tahun 2015 –
2017.

Pencapaian KoAkademik

 10 pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga


di peringkat daerah dalam ko-akademik pada tahun
2015 – 2017
 5 pencapaian tempat pertama di peringkat daerah
dalam ko-akademik pada tahun 2015 – 2017.

Pencapaian Unit Pakaian Seragam

 4 pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di


peringkat daerah dalam unit pakaian seragam pada
tahun 2015 – 2017.
 2 pencapaian tempat pertama di peringkat daerah
dalam unit pakaian seragam pada tahun 2015 –
2017.

3. Pencapaian sahsiah Sikap dan Tingkah Laku Positif Murid


terpuji oleh semua murid.
 100.00 peratus murid memperoleh skor 5 dan ke
atas dalam memperlihatkan sikap dan perlakuan
positif pada tahun 2017.

 Memperlihatkan Kekemasan Diri.


 Memperlihatkan Keyakinan Diri.
 Memperlihatkan Kemesraan, Kesopanan Dan
Sikap Hormat-Menghormati.
 Mengamalkan Ketepatan Masa Dan
Kesegeraan
 Menjaga Kebersihan Sekolah.
 Menjaga Harta Benda Sekolah Dengan Tidak
Melakukan Vandalisme.
MATLAMAT OBJEKTIF

Salah Laku Disiplin

 98.00 peratus murid tidak tercatat melakukan kes


ringan pada tahun 2017.
 99.00 peratus murid tidak tercatat melakukan kes
sederhana pada tahun 2017.
 99.50 peratus murid tidak tercatat melakukan kes
berat pada tahun 2017.

Kehadiran Ke Sekolah

 100 peratus murid hadir ke sekolah melebihi 98.00


peratus kehadiran setahun setiap murid pada tahun
2017.

Penilaian Asas Fardhu Ain (PAFA)

 100 peratus murid lulus ujian PAFA pada tahun


2017.

4. Pencapaian prestasi Penarafan sekolah berdasarkan SKPM


kepimpinan dan
pengurusan sekolah yang  Sekolah berada dalam band 3 pada tahun 2017
cemerlang
Pengurusan Kewangan

 Sekolah menerima Laporan Audit Cemerlang pada


tahun 2017.

Kepuasan Pelanggan

 Kurang daripada 10 bilangan aduan yang diterima


sekolah pada tahun 2017.
 Skor Tahap Kepuasan Pelanggan melebihi skor
4.00 pada tahun 2017.

Penglibatan Ibu Bapa

 80.00 peratus dan lebih kehadiran ibu bapa ke


program sekolah pada tahun 2017

Hubungan Luar

 5 dan lebih bilangan sekolah luar hadir


melaksanakan penanda arasan pada tahun 2017.
MATLAMAT OBJEKTIF

Sarana Sekolah

 Tahap Cemerlang aspek Iklim Sekolah pada


tahun 2017.
 Tahap Cemerlang aspek Komunikasi Berkesan.
 Tahap Cemerlang aspek Sokongan Terhadap
Kejayaan Murid pada tahun 2017.
 Tahap Cemerlang aspek Tanggungjawab
Bersama pada tahun 2017.
 Tahap Cemerlang aspek Keputusan Bersama
pada tahun 2017.
 Tahap Cemerlang aspek Kerjasama Dengan
Komuniti pada tahun 2017.

Sarana Ibu Bapa

 5.00 peratus tahap Asas penglibatan ibu bapa


dalam pembelajaran anak-anak.
 45.00 peratus tahap Sedang penglibatan ibu bapa
dalam pembelajaran anak-anak.
 50.00 peratus tahap Cemerlang penglibatan ibu
bapa dalam pembelajaran anak-anak.

Empat (4) Skala Pengukuran

5. Nominal Menamakan sesuatu (contoh,


(Kurang dipercayai, samar- cemerlang, cantik, sejuk, panas)
samar dan mungkin keliru)
6. Ordinal Menentukan sesuatu lebih hebat Matlamat
(Samar-samar dan kabur daripada yang lain (contoh,
tetapi lebih dipercayai pasukan ini lebih hebat daripada
daripada nominal pasukan tersebut)
7. Interval – Sela Berkaitan item sepanjang skala
(Lebih dipercayai, tepat) dengan selang yang sama yang
mempunyai titik sifar secara
rambang (contoh, darjah celsius)
Objektif
8. Ratio – Nisbah Berkaitan item sepanjang skala
(Lebih dipercayai, tepat) pada satu titik sifar diketahui
dengan selang yang sama. (contoh,
berat, jarak)
MENGENAL PASTI ISU / MASALAH / PERSOALAN POKOK

Analisis Persekitaran (Keperluan)

Analisis persekitaran adalah proses untuk mengenal pasti semua elemen dalaman
dan luaran yang boleh memberi kesan kepada prestasi organisasi dan menilai tahap
kekuatan, kelemahan, peluang dan cabaran / ancaman yang hadir. Penilaian
kekuatan, kelemahan, peluang dan cabaran / ancaman kemudiannya dimasukkan ke
dalam proses membuat keputusan untuk menyelaraskan strategi yang lebih baik
dengan persekitaran organisasi.

Aspek Ketara
Strategi Objektif
Polisi dan Prosedur Struktur Teknologi
Rantaian Arahan Autoriti Formal

Aspek Tersembunyi
Sikap Persepsi
Norma Kumpulan Interaksi Formal Konflik Interpersonal Konflik Interkumpulan

Apakah cara dan alat mengumpul data bagi tujuan analisis persekitaran?
Untuk mencari penyelesaian yang sesuai bagi peningkatan pencapaian murid
secara khususnya dan pencapaian sekolah amnya, mereka yang bekerja untuk
menyelesaikan masalah mesti menentukan apa masalah yang mereka cuba untuk
menyelesaikannya, dan sebab sebenar masalah berkenaan.

Mana-mana perangkap yang mudah untuk jatuh ke dalamnya sering untuk


seseorang itu terus melompat kepada penyelesaian sebelum memastikan masalah
sebenarnya. Menggali jauh di bawah gejala masalah akan mendedahkan punca
supaya penyelesaian yang sesuai boleh digunakan untuk meningkatkan pencapaian
murid dan keberkesanan sekolah. Banyak alat yang boleh digunakan untuk tujuan
ini, antara alat-alat berkenaan

 Analisis SWOT

 Percambahan Fikiran (Brainstorming)

 Teknik Kumpulan Nominal

 Diagram Sebab_Akibat

 Matriks Keputusan

 Diagram Kesamaan Dan Saling Berhubungan

 Analisis Force Field

 Matriks ‘Adalah / Bukanlah’

 Pemetaan Minda

 Diagram
Pokok

 Perbandingan Berpasang

 Kajian-kajian (Profil Sekolah), laporan dan aduan dll.


ANALISIS KEPERLUAN

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

- Keperluan Sekolah / Guru / Murid / ... untuk Hebat +


Dalaman
(Dalam Konteks Sekolah)

5. Apakah yang perlu untuk hebat?

6. Sekarang ini, adakah ia penggerak

atau penghalang?

7. Berapakah skalanya?

8. Manakah yang perlu dahulu dihapuskan, dikurangkan,


ditingkatkan, atau dicipta yang baru?

Luaran Dalaman
(Luar Konteks Sekolah)

Jumlah

ara
ANALISIS KEPERLUAN

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

- Keperluan Sekolah / Guru / Murid / ... untuk Hebat +


Dalaman
(Dalam Konteks Sekolah)

Murid

1. Kesedaran kepentingan belajar 2


2. Keyakinan belajar murid. 2
3. Semangat cintakan sekolah oleh murid. 1
1 4. Motivasi belajar murid. 1
1 5. Kecukupan latihan kepada murid.
1 6. Tahap kecergasan dan kesihatan murid.
7. Kecukupan masa pembelajaran murid.
8. Insentif dan pengiktirafan kepada kejayaan murid 1
9. Murid mengambil berat tanggungjawab sosial. 2
10. Murid menghargai alam sekitar. 2
11. Etika, moral dan profesionalisme murid. 2
12. Kerohanian (spiritual) di kalangan murid. 1
13. Kemahiran berkomunikasi di kalangan murid. 2
2 14. Murid menjadi pemimpin.
2 15. Semangat kerja sepasukan di kalangan murid.
1 16. Murid untuk berfikiran kritikal dan menyelesaikan masalah.
1 17. Murid memiliki kemahiran teknologi dan komunikasi.
1 18. Murid dengan kemahiran pembelajaran sepanjang hayat.
1 19. Murid untuk bersifat globalisasi.
3 20. Murid berkemahiran keusahawanan.
2 21. Murid dengan kemahiran pengurusan.
22. Murid dengan kemahiran belajar.
23. Penglibatan murid dalam aktiviti sukan dan permainan. 1
24. Penyertaan murid dalam pertandingan sukan dan permainan di 1
peringkat daerah. 1
25. Murid memperlihatkan kekemasan diri.
26. Murid memperlihatkan keyakinan diri. 2
27. Murid memperlihatkan kemesraan, kesopanan dan sikap 1
hormat-menghormati. 1
28. Murid mengamalkan ketepatan masa dan kesegeraan
29. Murid menjaga kebersihan sekolah. 1
30. Murid menjaga harta benda sekolah dengan tidak melakukan 1
vandalisme. 1

Guru

31. Kompetensi guru dalam pengajaran dan pembelajaran 3


32. Kompetensi guru dalam pengurusan bilik darjah 2
- Keperluan Sekolah / Guru / Murid / ... untuk Hebat +
33. Budaya kerja cemerlang di kalangan guru dan kakitangan 2
34. Kesedaran kendiri dan kesedaran sosial di kalangan guru 2
35. Kompetensi guru dalam penggunaan ICT 1
2 36. Kompetensi guru dalam kajian tindakan. `
37. Kompetensi guru dalam pengurusan murid. 1
38. Kompetensi guru menggunakan KBAT dalam PdP. 2
39. Tanggjungjawab guru terhadap pembelajaran murid. 2

Kepimpinan dan Pengurusan

40. Kompetensi guru dan staf sokongan dalam pengurusan 1


kewangan.
41. Kompetensi guru dan staf sokongan dalam pengurusan aset. 1
42. Kerja-kerja penyelenggaraan dan penyenggaraan peralatan 1
dan bangunan sekolah.
43. Kompetensi kepimpinan dan pengurusan sekolah. 3

Persekitaran

44. Budaya membaca di sekolah 2


45. Persekitaran pembelajaran yang kondusif 1
46. Budaya penyayang di kalangan warga sekolah 1
1 47. Prasarana yang membolehkan murid berehat / mengadakan
perbincangan di luar bilik darjah.
48. Sekolah selamat. 2
49. Sekolah yang ceria. 1
50. Warga sekolah yang pentingkan kesihatan. 1
51. Semangat patriotik di kalangan warga sekolah. 1
2 52. Hubungan jaringan dan jalinan.
3 53. Etos / watak sekolah

Luaran Dalaman
(Luar Konteks Sekolah)

Hubungan Luar (Ibu Bapa – Komuniti dll)

54. Kerjasama antara sekolah dan rumah 2


55. Kerjasama antara sekolah dan agensi luar / komuniti 1
56. Penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak di dalam 2
dan di luar sekolah

-24 Jumlah +62


INISIATIF /
STRATEGI
Inisiatif atau strategi adalah usaha yang kena buat bagi menyelesaikan isu / masalah
/ persoalan pokok yang wujud. Permasalahan adalah kesulitan yang dirasakan oleh
seseorang. Permasalahan dapat juga diertikan sebagai sesuatu yang menghalangi
tercapainya tujuan[1]. Secara umum, suatu masalah didefinisikan sebagai keadaan
atau jurang antara harapan dan kenyataan. Masalah sebagai jurang antara
keperluan yangdiinginkan dan keperluan yang ada[2].

ISU / MASALAH DLL. INISIATIF / STRATEGI

1. Keyakinan belajar murid. 1. Meningkatkan keyakinan belajar murid.


2. Semangat cintakan sekolah oleh 2. Meningkat semangat cintakan sekolah
murid. oleh murid.
3. Motivasi belajar murid. 3. Meningkatkan motivasi belajar murid.
4. Kecukupan latihan kepada murid. 4. Menyediakan kecukupan latihan
kepada murid.
5. Tahap kecergasan dan kesihatan 5. Meningkat tahap kecergasan dan
murid. kesihatan murid.
6. Kecukupan masa pembelajaran murid. 6. Menyediakan kecukupan masa
pembelajaran murid.
7. Insentif dan pengiktirafan kepada 7. Menyediakan insentif dan pengiktirafan
kejayaan murid kepada kejayaan murid
8. Masalah disiplin murid 8. Mengurangkan masalah disiplin murid
9. Kehadiran murid ke sekolah 9. Meningkatkan kehadiran murid ke
sekolah
10. Murid mengambil berat tanggungjawab 10. Membolehkan murid untuk mengambil
sosial. berat tanggungjawab sosial.
11. Murid menghargai alam sekitar. 11. Membolehkan murid menghargai alam
sekitar.
12. Etika, moral dan profesionalisme 12. Membangunkan etika, moral dan
murid. profesionalisme murid.
13. Kerohanian (spiritual) di kalangan 13. Meningkatkan kerohanian (spiritual) di
murid. kalangan murid.
14. Kemahiran berkomunikasi di kalangan 14. Meningkatkan kemahiran
murid. berkomunikasi di kalangan murid.
15. Murid menjadi pemimpin. 15. Membolehkan murid menjadi
pemimpin.
16. Semangat kerja sepasukan di 16. Mewujudkan semangat kerja
kalangan murid. sepasukan di kalangan murid.
17. Murid berfikiran kritikal dan 17. Membolehkan murid untuk berfikiran
menyelesaikan masalah. kritikal dan menyelesaikan masalah.
18. Murid memiliki kemahiran teknologi 18. Membolehkan murid memiliki
dan komunikasi. kemahiran teknologi dan komunikasi.
ISU / MASALAH DLL. INISIATIF / STRATEGI

19. Murid berkemahiran pembelajaran 19. Menyediakan murid dengan kemahiran


sepanjang hayat pembelajaran sepanjang hayat.
20. Murid bersifat globalisasi. 20. Membolehkan murid untuk bersifat
globalisasi.
21. Murid berkemahiran keusahawanan. 21. Membolehkan murid berkemahiran
keusahawanan.
22. Murid kemahiran pengurusan. 22. Menyediakan murid dengan kemahiran
pengurusan.
23. Murid kemahiran belajar. 23. Menyediakan murid dengan kemahiran
belajar.
24. Kompetensi guru dalam pengajaran 24. Meningkatkan kompetensi guru dalam
dan pembelajaran pengajaran dan pembelajaran
25. Kompetensi guru dalam pengurusan 25. Meningkatkan kompetensi guru dalam
bilik darjah pengurusan bilik darjah
26. Budaya kerja cemerlang di kalangan 26. Mewujudkan budaya kerja cemerlang
guru dan kakitangan di kalangan guru dan kakitangan
27. Kesedaran kendiri dan kesedaran 27. Meningkat kesedaran kendiri dan
sosial di kalangan guru kesedaran sosial di kalangan guru
28. Kompetensi guru dalam penggunaan 28. Meningkatkan kompetensi guru dalam
ICT penggunaan ICT
29. Kompetensi guru dalam kajian 29. Meningkatkan kompetensi guru dalam
tindakan. kajian tindakan.
30. Kerjasama antara sekolah dan rumah 30. Meningkatkan kerjasama antara
sekolah dan rumah
31. Kerjasama antara sekolah dan agensi 31. Meningkatkan kerjasama antara
luar / komuniti sekolah dan agensi luar / komuniti
32. Budaya membaca di sekolah 32. Mewujudkan budaya membaca di
sekolah
33. Persekitaran pembelajaran yang 33. Menyediakan persekitaran
kondusif pembelajaran yang kondusif
34. Budaya penyayang di kalangan warga 34. Mewujudkan budaya penyayang di
sekolah kalangan warga sekolah
35. Prasarana yang membolehkan murid 35. Menyediakan prasarana yang
berehat / mengadakan perbincangan membolehkan murid berehat /
di luar bilik darjah. mengadakan perbincangan di luar bilik
darjah.
36. Sekolah selamat. 36. Memastikan sekolah selamat.
37. Sekolah ceria. 37. Mewujudkan sekolah yang ceria.
38. Warga sekolah pentingkan kesihatan. 38. Mewujudkan warga sekolah yang
pentingkan kesihatan.
39. Kompetensi guru dalam pengurusan 39. Memantapkan kompetensi guru dalam
murid. pengurusan murid.
40. Penglibatan murid dalam aktiviti sukan 40. Meningkatkan penglibatan murid
dan permainan. dalam aktiviti sukan dan permainan.
41. Penyertaan murid dalam pertandingan 41. Meningkatkan penyertaan murid dalam
sukan dan permainan di peringkat pertandingan sukan dan permainan di
daerah. peringkat daerah.
ISU / MASALAH DLL. INISIATIF / STRATEGI

42. Semangat patriotik. 42. Meningkatkan semangat patriotik.


43. Kompetensi guru dan staf sokongan 43. Meningkatkan kompetensi guru dan
dalam pengurusan kewangan. staf sokongan dalam pengurusan
kewangan.
44. Kompetensi guru dan staf sokongan 44. Meningkatkan kompetensi guru dan
dalam pengurusan aset. staf sokongan dalam pengurusan aset.
45. Kerja-kerja penyelenggaraan dan 45. Meningkatkan kerja-kerja
penyenggaraan peralatan dan penyelenggaraan dan penyenggaraan
bangunan sekolah. peralatan dan bangunan sekolah.
46. Hubungan jaringan dan jalinan. 46. Mewujudkan hubungan jaringan dan
jalinan.
47. Etos / watak sekolah 47. Membina etos / watak sekolah
PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI (JANGKAMASA PANJANG):
MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, INISIATIF / STRATEGI Matlamat Strategik Objektif

Penarafan Sekol
Berdasarkan
SKPM
1. Pencapaian
prestasi 1A Ujian Penilaia
akademik yang Sekolah Rendah
tinggi oleh (UPSR)
semua murid.

1B Pentaksiran P
(PP) Tahun 6

1C Pentaksiran
Sekolah (PS) Tah

38

abdulrazakal@iab.edu.my
Petunjuk Sasaran Pegawai
Matlamat Strategik Objektif Prestasi TOV 2015 2016 2017 Inisiatif / Strategi Bertanggung-
Utama [AR] [AR] [AR] jawab
(KPI)
23. Meningkatkan penyertaan murid PK KoKu
% Murid T/S T/S 4.50 5.00 dalam pertandingan sukan dan
Memperoleh permainan di peringkat daerah.
Pencapaian 24. Menyediakan murid untuk PK HEM
A (Tahap memperlihatkan kekemasan diri.
Cemerlang) 25. Menyediakan murid untuk PK KoKu
Semua Mata memperlihatkan keyakinan diri.
Pelajaran 26. Menyediakan murid untuk PK HEM
memperlihatkan kemesraan, kesopanan
1D Pentaksiran % Murid 93.00 95.00 97.00 100.00 dan sikap hormat- menghormati.
Pusat (PP) Memperoleh 27. Menyediakan murid untuk PK KoKu
Tingkatan 3 Pencapaian mengamalkan ketepatan masa dan
Sekurang- kesegeraan PK HEM
kurangnya 28. Menyediakan murid untuk
D (Tahap menjaga kebersihan sekolah. PK HEM
Minimum) 29. Menyediakan murid untuk menjaga
Semua harta benda sekolah dengan tidak
Mata melakukan vandalisme.
Pelajaran
3.50 4.00 4.50 5.00 Guru
% Murid PK Akademik
Memperoleh 30. Meningkatkan kompetensi guru
Pencapaian A dalam pengajaran dan pembelajaran PK HEM
(Tahap 31. Meningkatkan kompetensi guru
Cemerlang) dalam pengurusan bilik darjah PK Akademik
Dalam Semua 32. Mewujudkan budaya kerja cemerlang
Mata di kalangan guru dan kakitangan PK HEM
Pelajaran 93.00 95.00 97.00 100.00 33. Meningkat kesedaran kendiri dan
1E kesedaran sosial di kalangan guru PK Akademik
Pentaksiran % Murid 34. Meningkatkan kompetensi guru
Sekolah (PS) Memperoleh dalam penggunaan ICT PK Akademik
Tingkatan 3 Pencapaian 35. Meningkatkan kompetensi guru dalam
Sekurang- kajian tindakan. PK HEM
kurangnya 36. Memantapkan kompetensi guru
D (Tahap dalam pengurusan murid.
Minimum)
Semua Kepimpinan dan Pengurusan
Mata 3.50 4.00 4.50 5.00 Pengetua
Pelajaran 37. Meningkatkan kompetensi guru dan staf
sokongan dalam pengurusan Pengetua
% Murid kewangan.
Memperoleh 38. Meningkatkan kompetensi guru dan Pengetua
Pencapaian A staf sokongan dalam pengurusan aset.
(Tahap 39. Meningkatkan kerja-kerja penyelenggaraan
Cemerlang) dan penyenggaraan peralatan dan
Dalam Semua bangunan sekolah.
Mata
Pelajaran
Petunjuk Sasaran Pegawai
Matlamat Strategik Objektif Prestasi TOV 2015 2016 2017 Inisiatif / Strategi Bertanggung-
Utama [AR] [AR] [AR] jawab
(KPI)
1F Sijil Pelajaran % Murid 95.00 97.00 99.00 100.00 Hubungan Luar (Ibu Bapa – Komuniti dll)
Malaysia (SPM) Layak
– Tingkatan 5 Mendapat Sijil 40. Meningkatkan kerjasama antara sekolah PK HEM
1.00 1.50 1.75 2.00 dan rumah
% Murid 41. Meningkatkan kerjasama antara sekolah PK KoKu
Memperoleh dan agensi luar / komuniti
‘A’ Dalam 42. Meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam PK Akademik
Semua Mata pembelajaran anak-anak di dalam dan di
Pelajaran luar sekolah
5.50 5.00 4.75 4.50
Gred Purata Persekitaran
1G Linus Sekolah
97.00 98.00 99.00 100.00 43. Memperkukuhkan budaya membaca PK Akademik
% Murid di sekolah
Menguasai 44. Menyediakan persekitaran pembelajaran PK Akademik
Literasi Bahasa yang kondusif
Melayu 45. Mewujudkan budaya penyayang di PK HEM
96.00 97.00 98.00 100.00 kalangan warga sekolah
% Murid 46. Menyediakan prasarana yang membolehkan Pengetua
Menguasai murid berehat / mengadakan perbincangan
Literasi Bahasa di luar bilik darjah.
Inggeris 47. Memastikan sekolah selamat. Pengetua
98.00 99.00 100.00 100.00 48. Mewujudkan sekolah yang ceria. Pengetua
% Murid 49. Mewujudkan warga sekolah yang PK Koku
Menguasai pentingkan kesihatan.
1H Kemahiran Numerasi 50. Meningkatkan semangat patriotik di PK HEM
Dwibahasa 70.00 71.00 72.00 73.00 kalangan warga sekolah.
% Murid 51. Mewujudkan hubungan jaringan dan jalinan. Pengetua
Berupaya 52. Membina etos / watak sekolah Pengetua
(Tahap
Minimum) Kajian Semula 2015
2. Pencapaian Pencapaian
prestasi sukan & Markah 80.00 85.00 85.75 90.00 53. Memantapkan pengurusan bilik PK HEM
kokurikulum yang Kokurikulum % Murid darjah dikalangan guru
tinggi oleh Mencapai 54. Meningkatkan tahap keupayaan murid PK Akademik
semua murid. Purata Nilai dalam penggunaan dwi bahasa
Gred Kumulatif
Sekurang-
kurangnya 7.00 97.00 98.00 99.00 100.00
2B Aspek
Pentaksiran Sukan % Murid
dan Kokurikulum Memperoleh
Markah 30 dan
Ke Atas
Dalam
Penglibatan
40
abdulrazakal@iab.edu.my
Petunjuk Sasaran Pegawai
Matlamat Strategik Objektif Prestasi TOV 2015 2016 2017 Inisiatif / Strategi Bertanggung-
Utama [AR] [AR] [AR] jawab
(KPI)
% Murid 97.00 98.00 99.00 100.00
Memperoleh
Markah 24 dan
Ke Atas
Dalam
Penyertaan
97.00 98.00 99.00 100.00
% Murid
Memperoleh
Markah 12 dan
Ke Atas
Dalam
2C Aspek Prestasi 97.00 98.00 99.00 100.00
Pentaksiran Aktiviti
Ekstra Kurikulum % Murid
Memperoleh
Skor 6 dan
Ke Atas
Dalam Aspek
Perkhidmatan 97.00 98.00 99.00 100.00

% Murid
Memperoleh
Skor 6 dan Ke
Atas Dalam
Aspek
Anugerah 97.00 98.00 99.00 100.00

% Murid
Memperoleh
Skor 6 dan Ke
Atas Dalam
Aspek 97.00 98.00 99.00 100.00
Khidmat
Masyarakat

% Murid
Memperoleh
2D Indeks Jisim Skor 6 dan 97.00 98.00 99.00 100.00
Badan / Body Ke Atas
Mass Index (BMI) Dalam Aspek
Nilam

% Murid
Memperoleh
BMI Tahap
Normal
Petunjuk Sasaran Pegawai
Matlamat Strategik Objektif Prestasi TOV 2015 2016 2017 Inisiatif / Strategi Bertanggung-
Utama (KPI) [AR] [AR] [AR] jawab

2E Pencapaian Sukan Bilangan 2 4 3 3


dan Permainan Pencapaian
Tempat Ke Tiga
Di Peringkat
Daerah

Bilangan - 1 2 2
Pencapaian
Tempat Pertama
Di Peringkat
Daerah

2F Pencapaian Ko Bilangan
Akademik Pencapaian 1 3 3 4
Tempat Ke Tiga
Di Peringkat
Daerah

Bilangan
Pencapaian 1 2 1 2
Tempat Pertama
Di Peringkat
Daerah

2G Pencapaian Unit Bilangan 1 2 1 1


Beruniform Pencapaian
Tempat Ke Tiga
Di Peringkat
Daerah

Bilangan - - 1 1
Pencapaian
Tempat Pertama
Di Peringkat
Daerah

42
Petunjuk Sasaran Pegawai
Matlamat Strategik Objektif Prestasi TOV 2015 2016 2017 Inisiatif / Strategi Bertanggung-
Utama [AR] [AR] [AR] jawab
(KPI)
3. Pencapaian 3A Sikap dan % Murid 98.00 99.00 100.00 100.00
sahsiah terpuji Tingkah Laku Positif Memperoleh
oleh semua murid Murid Skor 5 dan
Ke Atas
a. memperlihatkan
kekemasan diri.
b. memperlihatkan
keyakinan diri.
c. memperlihatkan
kemesraan,
kesopanan dan sikap
hormat-menghormati.
d. mengamalkan
ketepatan masa
dan kesegeraan
e. menjaga
kebersihan
sekolah.
f. menjaga
harta benda
sekolah
dengan tidak
melakukan
vandalisme.
(Skor 5: Hampir % Murid Tidak 97.00 97.50 97.75 98.00
Keseluruhan) Tercatat
Melakukan
3B Salah Kes Ringan
Laku Disiplin
% Murid Tidak 98.00 98.50 98.75 99.00
Tercatat
Melakukan
Kes
Sederhana
98.75 99.00 99.25 99.50
% Murid Tidak
Tercatat
Melakukan
Kes Berat
95.00 96.00 98.00 100.00
% Murid Hadir
Ke Sekolah
3C Kehadiran Ke Melebihi
Sekolah 98.00 Peratus
Kehadiran
Setahun
Petunjuk Sasaran Pegawai
Matlamat Strategik Objektif Prestasi TOV 2015 2016 2017 Inisiatif / Strategi Bertanggung-
Utama [AR] [AR] [AR] jawab
(KPI)
3D PAFA % Lulus 98.00 100.00 100.00 100.00

4. Pencapaian 4A Prestasi Laporan Audit Berte- Tanpa Baik Cemer-


prestasi kepimpinan Kewangan guran Tegur- lang
dan pengurusan an
sekolah yang ‘
cemerlang 4B Bilangan 20 15 12 10
Kepuasan Aduan
Pelanggan Pelanggan
3.75 3.80 3.90 4.00
Skor
Tahap
Kepuasan
Pelanggan 40.00 60.00 70.00 80.00
4C
Penglibatan %
Ibubapa Kehadiran
Ibubapa Ke
Program T/S 2 3 5
Sekolah
4D Hubungan Luar
Bilangan
Sekolah Luar
Hadir
Melaksanakan Asas Se- Sed- Cemer-
Penanda dang ang lang
4E Sarana Sekolah Arasan

Tahap
Pencapaian Asas Se- Se- Cemer-
Aspek Iklim dang dang lang
Sekolah

Tahap
Pencapaian
Aspek Asas Se- Se- Cemer-
Komunikasi dang dang lang
Berkesan

Tahap
Pencapaian
Aspek
Sokongan
Terhadap
Kejayaan Murid
Petunjuk Sasaran Pegawai
Matlamat Strategik Objektif Prestasi TOV 2015 2016 2017 Inisiatif / Strategi Bertanggung-
Utama [AR] [AR] [AR] jawab
(KPI)
Tahap Asas Se- Se- Cemer-
Pencapaian dang dang lang
Aspek
Tanggung-jawab
Bersama

Tahap Asas Se- Se- Cemer-


Pencapaian dang dang lang
Aspek
Keputusan
Bersama

Tahap Asas Se- Se- Cemer-


Pencapaian dang dang lang
Aspek
Kerjasama
Dengan
Komuniti

4E Sarana Ibu Bapa % Tahap Asas 50.00 30.00 10.00 5.00


Penglibatan
Ibu Bapa
Dalam
Pembelajaran
Anak-anak.
45.00 45.00 45.00 45.00
% Tahap
Sedang
Penglibatan
Ibu Bapa
Dalam
Pembelajaran
Anak-anak.
5.00 25.00 45.00 50.00
% Tahap
Cemerlang
Penglibatan
Ibu Bapa
Dalam
Pembelajaran
Anak-anak.
TOV: Take Of Value (Nilai Titik Mula)
AR: Actual Results (Keputusan Sebenar)
PERANCANGAN JANGKA MASA PENDEK
(PELAN TAKTIKAL, PELAN OPERASI)

abdulrazakal@iab.edu.my
47
Matlamat Strategik Objektif
PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI (JANGKAMASA PENDEK):
MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN TAHUNAN, INISIATIF / Penarafan Seko
STRATEGI Berdasarkan
SKPM
1. Pencapaian
prestasi 1A Ujian Penila
akademik yang Sekolah Renda
tinggi oleh (UPSR)
semua murid.

1B Pentaksiran
(PP) Tahun 6

1C Pentaksiran
Sekolah (PS) T

48
abdulrazakal@iab.edu.my
Petunjuk Sasara n 2015 Pegawai
Matlamat Strategik Objektif Prestasi TOV OTI1 OTI2 ETR Inisiatif / Strategi Bertanggung-
Utama [AR] [AR] [AR] jawab
(KPI)
% Murid T/S T/S T/S T/S
Memperoleh
Pencapaian
A (Tahap
Cemerlang)
Semua Mata
Pelajaran

1D Pentaksiran % Murid 93.00 - - 95.00


Pusat (PP) Memperoleh
Tingkatan 3 Pencapaian
Sekurang-
kurangnya
D (Tahap
Minimum)
Semua
Mata
Pelajaran
3.50 - - 4.00
% Murid
Memperoleh
Pencapaian A
(Tahap
Cemerlang)
Dalam Semua
Mata
Pelajaran 93.00 - - 95.00
1E
Pentaksiran % Murid
Sekolah (PS) Memperoleh
Tingkatan 3 Pencapaian
Sekurang-
kurangnya
D (Tahap
Minimum)
Semua
Mata 3.50 - - 4.00
Pelajaran

% Murid
Memperoleh
Pencapaian A
(Tahap
Cemerlang)
Dalam Semua
Mata
Pelajaran
Petunjuk Sasara n 2015 Pegawai
Matlamat Strategik Objektif Prestasi TOV OTI1 OTI2 ETR Inisiatif / Strategi Bertanggung-
Utama [AR] [AR] [AR] jawab
(KPI)
1F Sijil Pelajaran % Murid 95.00 97.00 99.00 97.00
Malaysia (SPM) Layak
– Tingkatan 5 Mendapat Sijil
1.00 1.50 1.75 1.50
% Murid
Memperoleh
‘A’ Dalam
Semua Mata
Pelajaran 5.50 5.00 4.75 5.00

Gred Purata
1G Linus Sekolah 97.00 98.00 99.00 98.00

% Murid
Menguasai
Literasi Bahasa
Melayu 96.00 97.00 98.00 97.00

% Murid
Menguasai
Literasi Bahasa
Inggeris 98.00 99.00 100.00 99.00

% Murid
Menguasai
1H Kemahiran Numerasi 70.00 71.00 72.00 71.00
Dwibahasa
% Murid
Berupaya
(Tahap
Minimum)
2. Pencapaian Pencapaian 80.00 85.00 85.75 85.00
prestasi sukan & Markah
kokurikulum yang Kokurikulum % Murid
tinggi oleh Mencapai
semua murid. Purata Nilai
Gred Kumulatif
Sekurang-
kurangnya 7.00 97.00 98.00 99.00 98.00
2B Aspek
Pentaksiran Sukan % Murid
dan Kokurikulum Memperoleh
Markah 30 dan
Ke Atas
Dalam
Penglibatan

50
abdulrazakal@iab.edu.my
Petunjuk Sasara n 2015 Pegawai
Matlamat Strategik Objektif Prestasi TOV OTI1 OTI2 ETR Inisiatif / Strategi Bertanggung-
Utama [AR] [AR] [AR] jawab
(KPI)
% Murid 97.00 98.00 99.00 98.00
Memperoleh
Markah 24 dan
Ke Atas
Dalam
Penyertaan
97.00 98.00 99.00 98.00
% Murid
Memperoleh
Markah 12 dan
Ke Atas
Dalam
2C Aspek Prestasi 97.00 98.00 99.00 98.00
Pentaksiran Aktiviti
Ekstra Kurikulum % Murid
Memperoleh
Skor 6 dan
Ke Atas
Dalam Aspek
Perkhidmatan 97.00 98.00 99.00 98.00

% Murid
Memperoleh
Skor 6 dan Ke
Atas Dalam
Aspek
Anugerah 97.00 98.00 99.00 98.00

% Murid
Memperoleh
Skor 6 dan Ke
Atas Dalam
Aspek 97.00 98.00 99.00 98.00
Khidmat
Masyarakat

% Murid
Memperoleh
2D Indeks Jisim Skor 6 dan 97.00 98.00 99.00 98.00
Badan / Body Ke Atas
Mass Index (BMI) Dalam Aspek
Nilam

% Murid
Memperoleh
BMI Tahap
Normal
Petunjuk Sasaran 2015 Pegawai
Matlamat Strategik Objektif Prestasi TOV OTI1 OTI2 ETR Inisiatif / Strategi Bertanggung-
Utama (KPI) [AR] [AR] [AR] jawab

2E Pencapaian Sukan Bilangan 2 4 3 4


dan Permainan Pencapaian
Tempat Ke Tiga
Di Peringkat
Daerah

Bilangan - 1 2 1
Pencapaian
Tempat Pertama
Di Peringkat
Daerah

2F Pencapaian Ko Bilangan 1 3 3 3
Akademik Pencapaian
Tempat Ke Tiga
Di Peringkat
Daerah

Bilangan 1 2 1 2
Pencapaian
Tempat Pertama
Di Peringkat
Daerah

2G Pencapaian Unit Bilangan 1 2 1 2


Beruniform Pencapaian
Tempat Ke Tiga
Di Peringkat
Daerah

Bilangan - - 1 -
Pencapaian
Tempat Pertama
Di Peringkat
Daerah
Petunjuk Sasara n 2015 Pegawai
Matlamat Strategik Objektif Prestasi TOV OTI1 OTI2 ETR Inisiatif / Strategi Bertanggung-
Utama [AR] [AR] [AR] jawab
(KPI)
3. Pencapaian 3A Sikap dan % Murid 98.00 99.00 100.00 99.00
sahsiah terpuji Tingkah Laku Positif Memperoleh
oleh semua murid Murid Skor 5 dan
Ke Atas
a. memperlihatkan
kekemasan diri.
b. memperlihatkan
keyakinan diri.
c. memperlihatkan
kemesraan,
kesopanan dan sikap
hormat-menghormati.
d. mengamalkan
ketepatan masa
dan kesegeraan
e. menjaga
kebersihan
sekolah.
f. menjaga
harta benda
sekolah
dengan tidak
melakukan
vandalisme.
(Skor 5: Hampir % Murid Tidak 97.00 97.50 97.75 97.50
Keseluruhan) Tercatat
Melakukan
3B Salah Kes Ringan
Laku Disiplin
% Murid Tidak 98.00 98.50 98.75 98.50
Tercatat
Melakukan
Kes
Sederhana
98.75 99.00 99.25 99.00
% Murid Tidak
Tercatat
Melakukan
Kes Berat
95.00 96.00 98.00 96.00
% Murid Hadir
Ke Sekolah
3C Kehadiran Ke Melebihi
Sekolah 98.00 Peratus
Kehadiran
Setahun
Petunjuk Sasara n 2015 Pegawai
Matlamat Strategik Objektif Prestasi TOV OTI1 OTI2 ETR Inisiatif / Strategi Bertanggung-
Utama [AR] [AR] [AR] jawab
(KPI)
3D PAFA % Lulus 98.00 100.00 100.00 100.00

4. Pencapaian 4A Prestasi Laporan Audit Berte- Tanpa Baik Tanpa


prestasi kepimpinan Kewangan guran Tegur- Tegur-
dan pengurusan an an
sekolah yang ‘ ‘
cemerlang 4B Bilangan 20 15 12 15
Kepuasan Aduan
Pelanggan Pelanggan
3.75 3.80 3.90 3.80
Skor
Tahap
Kepuasan
Pelanggan 40.00 60.00 70.00 60.00
4C
Penglibatan %
Ibubapa Kehadiran
Ibubapa Ke
Program T/S 2 3 2
Sekolah
4D Hubungan Luar
Bilangan
Sekolah Luar
Hadir
Melaksanakan Asas Se- Sed- Se-
Penanda dang ang dang
4E Sarana Sekolah Arasan

Tahap
Pencapaian Asas Se- Se- Se-
Aspek Iklim dang dang dang
Sekolah

Tahap
Pencapaian
Aspek Asas Se- Se- Se-
Komunikasi dang dang dang
Berkesan

Tahap
Pencapaian
Aspek
Sokongan
Terhadap
Kejayaan Murid
Petunjuk Sasara n 2015 Pegawai
Matlamat Strategik Objektif Prestasi TOV OTI1 OTI2 ETR Inisiatif / Strategi Bertanggung-
Utama [AR] [AR] [AR] jawab
(KPI)
Tahap Asas Se- Se- Se-
Pencapaian dang dang dang
Aspek
Tanggung-jawab
Bersama

Tahap Asas Se- Se- Se-


Pencapaian dang dang dang
Aspek
Keputusan
Bersama

Tahap Asas Se- Se- Se-


Pencapaian dang dang dang
Aspek
Kerjasama
Dengan
Komuniti

4E Sarana Ibu Bapa % Tahap Asas 50.00 30.00 10.00 30.00


Penglibatan
Ibu Bapa
Dalam
Pembelajaran
Anak-anak.
45.00 45.00 45.00 45.00
% Tahap
Sedang
Penglibatan
Ibu Bapa
Dalam
Pembelajaran
Anak-anak. 5.00 25.00 45.00 25.00
% Tahap
Cemerlang
Penglibatan
Ibu Bapa
Dalam
Pembelajaran
Anak-anak.

TOV: Take Of Value (Nilai Titik Mula) AR: Actual Results (Keputusan Sebenar)
ETR: Expected Targeted Result (Keputusan Sasaran Dianggarkan)
OTI: Operational Targeted Increment (Kenaikan Sasaran Operasi)
11a PEMILIHAN INISIATIF / STRATEGI / AKTIVITI
MENGGUNAKAN GRID IMPAK-BOLEH BUAT CATA
Tin TAN

Boleh
Buat
menga
gg S6 mbil
kira (a)
tahap
kesuka
i4 S1
ran
proses
kerja;
1 (b)
3 Kompe
tensi
staf
yang
S bertang
Impak
2 gungja
7 wab;
(c)Sum
ber
kewan
gan
1 dan
kos
pembia
yaan
terlibat;
(d)
Kemud
ahan
infrastr
uktur
dan
peralat
an /
keleng
kapan;
(e)And
aian
keupay
56
abdulrazakal@iab.edu.my
a objektif, araha
a halang matlam n;
n an; at/isu, (h) Re
(f) misi kod
m ndaian dan keberk
e hasil visi; esana
n yang (g) A n yang
g dijangk kur lepas;
a akan/i kepat (j)
t mpak uhan Kesesuaia
a untuk deng n dengan
s menca an persekitar
i pai man an terkini
dat /

Tinggi
0 1 2
4
Boleh Buat

57
abdulrazakal@iab.edu.my
SENARAI INISIATIF / STRATEGI / AKTIVITI MENGIKUT KEUTAMAAN

1 S4 Menyediakan kecukupan latihan kepada murid. (4.00 + 4.00 = 8.00)

2 S6 Menyediakan kecukupan masa pembelajaran murid. (4.00 + 3.50 = 7.50)

3 S3 meningkatkan motivasi belajar murid. (3.00 + 3.50 = 6.50)

4 S7 Menyediakan insentif dan pengiktirafan kepada kejayaan murid. (3.50 + 3.00 = 6.50)

5 S11 Meningkatkan kerohanian (spiritual) di kalangan murid. (2.50 + 3.50 = 6.00)


11 b PEMILIHAN INISIATIF / STRATEGI / AKTIVITI BERDASARKAN PEMBERATAN
Menggunakan skala likert 1 - Amat Rendah - 5*
2 - Rendah - 4
3 - Sederhana - 3
4 - Tinggi - 2
5 - Amat tinggi - 1

Bil Kriteria Pemilihan S11 S7 S6 S4 S3


1 Tahap kesukaran proses kerja* 2 3 5 4 4
2 Kompetensi staf yang bertanggungjawab 5 5 5 4 4
3 Sumber kewangan dan kos pembiayaan terlibat* 4 2 2 3 3
4 Kemudahan infrastruktur dan peralatan / kelengkapan 4 2 2 4 4
(tahap keperluan)*
5 Andaian keupayaan mengatasi halangan 4 5 5 5 5
6 Andaian hasil yang dijangkakan/impak untuk mencapai 4 5 5 4 4
objektif, matlamat / isu, misi dan visi
7 Akur kepatuhan dengan mandat/arahan 5 5 5 5 5
8 Rekod keberkesanan yang lepas 3 5 5 3 3
9 Kesesuaian dengan persekitaran terkini 4 4 4 4 4
Jumlah Skor 35 35 37 38 36
Keputusan 5 4 2 1 3

S4 Menyediakan kecukupan latihan kepada murid.


Ulasan S6 Menyediakan kecukupan masa pembelajaran
murid
Inisiatif / Strategi / Aktiviti mana didahulu?
SENARAI INISIATIF / STRATEGI / AKTIVITI MENGIKUT KEUTAMAAN

1 S4 Menyediakan kecukupan latihan kepada murid.

2 S6 Menyediakan kecukupan masa pembelajaran murid.

3 S3 meningkatkan motivasi belajar murid.

4 S7 Menyediakan insentif dan pengiktirafan kepada kejayaan murid.

5 S11 Meningkatkan kerohanian (spiritual) di kalangan murid.


11c PENJANAAN INISIATIF / STRATEGI / AKTIVITI MENGGUNAKAN MATRIKS
TOWS
KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W)
S1 Ada dewan yang boleh memuatkan semua W1 Laku musnah (vandalism) terhadap harta
Dalaman murid pada satu-satu masa benda sekolah pada tahap 2 (1, Amat Kritikal
S2 10% murid yang berupaya mencapai tahap dan 5 Amat Tidak Kritikal)
cemerlang dalam pelajaran. W2 Murid kurang cukup latihan dan masa belajar
di rumah.
W3 Kesedaran murid terhadap kepentingan
Luaran belajar pada tahap 3 (1, Amat Rendah dan 5
Amat Tinggi)

PELUANG (O) S1O3 W1O1


O1 PIBG bersedia membantu khidmat S11 Meningkatkan kerohanian (spiritual) di S2 Meningkat semangat cintakan sekolah oleh
motivasi kepada murid kalangan murid. murid.
O2 PIBG bersedia menyumbang peruntukan W2O2
O3 Ada wakil ibu bapa yang bersedia S4 Menyediakan kecukupan latihan kepada
memberi ceramah agama secara bulanan murid.
S6 Menyediakan kecukupan masa pembelajaran
murid.

CABARAN / ANCAMAN (C/T) S2C1 W3C1


C1 50% Tahap Asas Penglibatan Ibu Bapa S7 Menyediakan insentif dan pengiktirafan S3 meningkatkan motivasi belajar murid.
Dalam Pembelajaran Anak-anak. kepada kejayaan murid.

abdulrazakal@iab.edu.my
60

abdulrazakal@iab.edu.my
PROGRAM / AKTIVITI
INISIATIF / STRATEGI

S4 Menyediakan kecukupan latihan


kepada murid.
S6 Menyediakan kecukupan masa
pembelajaran murid.

S3 Meningkatkan motivasi belajar murid

S11 Meningkatkan kerohanian (spiritual)


kalangan murid.

S30 Memantapkan kompetensi guru


dalam pengurusan murid.

S37 Memperkukuhkan budaya membac


di sekolah

61
abdulrazakal@iab.edu.my
INISIATIF / STRATEGI PROGRAM / AKTIVITI

abdulrazakal@iab.edu.my
62

abdulrazakal@iab.edu.my
PELAN TAKTIKAL
S1 Meningkatkan keyakinan belajar murid.
INISIATIF / STRATEGI S3 Meningkatkan motivasi belajar murid.
S8 Menyediakan insentif dan pengiktirafan k

Bil Program, Projek dan Tanggung Tempoh/ Kos


Tindakan jawab Hari Sumb

1 Kem Motivasi Guru B & K 3 hari; RM 25,000.


PIBG
a. Tingkatan 1 3 – 5 Feb 14
b. Tingkatan 2 2 – 4 Mac 14
c. Tingkatan 3 6 – 8 Apr 14
d. Tingkatan 4 4 – 6 May 14
e. Tingkatan 5 1 – 3 Jun 14
2 Hari Anugerah Pembelajaran PK 13 Apr 14 RM 3,000.0
Cemerlang Pentadbiran / PIBG

3 Potret Gemilang Guru B & K Sepanjang Tiada


tahun

4 Hadiah dan Sijil Pencapaian Guru B & K Setiap kali RM 2,000.0

selepas ujian /
peperiksaan

63

abdulrazakal@iab.edu.my
PELAN OPERASI
Matlamat Strategik :

Pencapaian prestasi akademik yang


tinggi
o
l
e
h

s
e
m
u
a

m
u
r
i
d
.

: S1 Meningkatkan
keyakinan
belajar murid.
S3
Meningkatkan
motivasi belajar
murid.

Nama Program / Projek :


Kem
Motivasi

Objektif Program / Projek :

Keyakinan murid tingkatan 5 untuk


menghadapi
p
e
p
e
r
i
k
s
a
a
n

S
P
M
meningkat
dari 10%
kepada
90%
selepas
program

Tanggungjawab : Guru Bimbingan dan Kaunseling

Tempoh / Hari : 3 hari / 1 – 3 Jun 15

Tempat : Dewan Sekolah

Sasaran : Semua murid tingkatan 5

Kos /
Anggaran Perbelanjaan : RM 5,000.00

Sumber : Sumbangan PIBG

Jawatankuasa : Pengetua
Penolong Kanan Hal Ehwal
Guru Bimbingan & Kaunseling
Guru 1
Guru 2
Guru 3
Guru 4

Ringkasan Program : Murid-murid akan diberi


motivasi berkaitan dengan
hala tuju masa
depan dan langkah-
langkah yang perlu
diambil Menjelang
peperiksaan SPM.

abdulrazakal@iab.edu.my
Status/Pelan
Langkah Proses Kerja Tanggungjawab KPI Sasaran
Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: PK PTD 7 Mei 15 Kertas PK PTD
cadangan PK KOKU
- Bentang kertas kerja diluluskan Guru B & K
- Lantikan J/Kuasa GKMP
- Tetapkan tarikh Penyelaras
- Anggaran kos Program
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat Penyelaras Program 11 Mei 15 Penerangan Semua guru dan
program murid
disampaikan
3 Mempromosikan program Penyelaras Program 08 Mei 15 Surat makluman Pengerusi dan JK
diedarkan PIBG
- surat pemberitahuan Semua ibu bapa
- surat jemputan
Penceramah /
fasilitator luar
4 Penyediaan bahan AJK 28 Mei 15 Siap untuk Tiada
hingga 1 digunakan
Jun 15
5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK 30 – 21 Mei 15 Siap untuk Tiada
digunakan

6 Pelaksanaan Program Penyelaras Program 1 – 3 Jun 15 Keakuran jadual Jawatankuasa dan


murid

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem Penyelaras Program 1 dan 3 Jun 15 Kajian Murid
Keyakinan Murid
- Pra dan Post

65
abdulrazakal@iab.edu.my
MISI

“Melestarikan Sistem Pendidikan Yang


Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi
Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara”

VISI

“Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara


Sejahtera”

abdulrazakal@iab.edu.my
1
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan
Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Membangun Usaha atau kegiatan membangun (memajukan atau


mengembangkan) murid

Potensi Kemampuan murid untuk mencapai, menghasilkan, atau melakukan


sesuatu; keupayaan

Individu Murid

Melestarikan Membiarkan atau memelihara sesuatu supaya kekal

Sistem Keteraturan, teratur

Pendidikan Ilmu pengetahuan. Latihan atau ajaran Ilmu didik, ilmu mendidik,
pengetahuan mendidik

Berkualiti Melebihi yang lain. Baik kualitinya; tinggi nilainya

Memenuhi Mencapai sesuatu yang diperlukan

Aspirasi Keinginan yg kuat (utk mencapai, meng•adakan, dll sesuatu),


cita-cita

Aspirasi Negara Merujuk kepada Aspirasi Negara dalam Pendidikan

5 ASPIRASI SISTEM
1. Akses: 100% enrolmen merentas semua peringkat pendidikan
daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun
2020.
2. Kualiti: Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam
pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam
tempoh 15 tahun.
3. Ekuiti: 50% pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar-luar
bandar,sosioekonomi,gender) menjelang tahun 2020.
4. Perpaduan: Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian
pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai
kepelbagaian.
5. Kecekapan: Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid
mengikut peruntukan sedia ada.

6 ASPIRASI MURID
1. Pengetahuan: Setiap kanak-kanak akan dapat membaca,
menulis dan mengira, menguasai mata pelajaran teras seperti
Matematik dan Sains dan mempunyai pengetahuan kukuh
mengenai Malaysia, Asia da Dunia.
2. Kemahiran Berfikir: Setiap kanak-kanak akan belajar cara
mendapat pendidikan sepanjang hayat, cara untuk menghubung
kait pelbagai pengetahuan yang berbeza dan cara untuk
menjana pengetahuan baru.
3. Kemahiran Memimpin: Setiap kanak-kanak akan dapat
mencapai potensi diri sepenuhnya melalui peluang bekerja
berkumpulan dan memegang peranan kepimpinan formal dan
informal.

2
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

4. Kemahiran Dwibahasa: Setiap kanak-kanak pada tahap


minimum akan dapat menguasai Bahasa Malaysia dan Bahasa
Ingggeris, digalakkan mempelajari bahasa tambahan.
5. Etika Kerohanian: Setiap kanak-kanak akan mempunyai asas
moral yang kukuh untuk mendepani pelbagai cabaran kehidupan
dan membantu mereka, dengan berani membuat keputusan
yang tepat.
6. Identiti Nasional: Setiap kanak-kanak tanpa mengira agama,
etnik atau status sosio ekonomi akan berasa bangga dikenali
sebagai anak Malaysia.

SMKST berusaha atau giat membangun (memajukan atau mengembangkan) kemampuan


setiap murid untuk mereka mempunyai pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran
memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian dan identiti nasional. Kemampuan ini
akan dibangunkan oleh SMKST dengan pengekalan keteraturan Ilmu didik yang baik
kualitinya; tinggi nilainya.

VISI
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera
Pendidikan Ilmu pengetahuan. Latihan atau ajaran Ilmu didik, ilmu mendidik,
pengetahuan mendidik

Berkualiti Melebihi yang lain. Baik kualitinya; tinggi nilainya

Insan Manusia (murid)

Terdidik Mendapat latihan (asuhan, pengajaran dll) yang sempurna;


terlatih

Negara Malaysia

Sejahtera Bebas daripada segala macam kesusahan dll; aman sentosa


dan makmur; selamat

SMKST adalah institusi yang memberi ilmu pengetahuan yang baik kualitinya; tinggi nilainya
yang akan menghasilkan atau mengeluarkan kumpulan murid yang mendapat asuhan,
pengajaran yang sempurna ke arah membina negara Malaysia yang aman sentosa dan
makmur.
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

NILAI
Kolaboratif;
Kepelbagaian;
Kecemerlangan;
Inovasi;
Integriti;
Hormat
Kolaboratif Semua warga sekolah mengamalkan pendekatan yang melibatkan
kerjasama dan interaksi dua atau lebih individu dalam merancang,
melaksana dan menyelesaikan sebarang masalah secara berkesan.

Kepelbagaian Semua warga sekolah akan menggunakan berbagai-bagai


pendekatan dalam amalan pengajaran, pembelajaran dan
pengurusan.

Kecemerlangan Semua warga akan memastikan setiap perkara yang dilakukan


adalah elok / indah / gemilang.

Inovasi Semua warga sekolah akan menghasilkan dan menggunakan


sesuatu yang baru dalam pendekatan pengajaran, pembelajaran dan
pengurusan.

Integriti Semua warga sekolah menjadi sifat kejujuran dan ketulusan sebagai
amalan.

Hormat Semua warga sekolak mengamalkan sifat untuk beralah atau


menerima kehendak atau pendapat orang lain

PIAGAM PELANGGAN
Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Terbilang komited dan berjanji akan memberikan perkhidmatan
yang baik kepada semua pelanggan kami

Murid

1. Pengajaran dan pembelajaran akan bermula dalam tempoh 5 minit waktu jadual bermula.
2. Latihan akan disemak dan dikembalikan dan tempoh 2 hari selepas latihan diserahkan.

Kepada Guru Dan Kakitangan

3. Buku Rekod Mengajar yang disahkan akan dikembalikan dalam tempoh 1 hari selepas
diserahkan.
4. Bahan dan peralatan yang telah diluluskan pembelian akan serahkan kepada pemohon
dalam tempoh 1 minggu selepas pesanan diterima.

Kepada Waris (Ibu Bapa / Penjaga)

5. Setiap aduan akan diberi maklumbalas dalam tempoh 1 minggu aduan diterima.
6. Laporan ujian, pentaksiran dan peperiksaan akan diserahkan dalam tempoh 2 minggu
selepas dilaksanakan.
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

MATLAMAT STRATEGIK

1. Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.


2. Pencapaian prestasi sukan dan kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.
3. Pencapaian sahsiah terpuji oleh semua murid
4. Pencapaian prestasi pengurusan dan kepimpinan yang cemerlang.

KRA1
Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid

KRA3 KRA2
Pencapaian sahsiah terpuji oleh semua murid Pencapaian prestasi sukan
& kokurikulum yang tinggi oleh semua murid

KRA4
Pencapaian prestasi kepimpinan dan pengurusan sekolah yang cemerlang

Empat (4) Bidang Keberhasilan Utama Sekolah


BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

OBJEKTIF
Sekolah berada dalam band 3 pada tahun 2017.

1. Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.

1A Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR)

1.1 100 peratus murid lulus dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah pada tahun
2015.
1.2 2.00 peratus murid memperoleh 5A dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah
pada tahun 2015.
1.3 2.50 Gred Purata Sekolah dalam dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah
pada tahun 2015.

1B Pentaksiran Pusat (PP) Tahun 6

1.4 100 peratus murid memperoleh pencapaian sekurang-kurangnya D (Tahap


Minimum) semua mata pelajaran dalam Pentaksiran Pusat Tahun 6 pada
tahun 2017.
1.5 5.00 peratus murid memperoleh pencapaian A (Tahap Cemerlang) semua
mata pelajaran dalam Pentaksiran Pusat Tahun 6 pada tahun 2017.

1C Pentaksiran Sekolah (PS) Tahun 6

1.6 100 peratus murid memperoleh pencapaian sekurang-kurangnya D (Tahap


Minimum) semua mata pelajaran dalam Pentaksiran Pusat Tahun 6 pada
tahun 2017.
1.7 5.00 peratus murid memperoleh pencapaian A (Tahap Cemerlang) semua
mata pelajaran dalam Pentaksiran Pusat Tahun 6 pada tahun 2017.

1D Pentaksiran Pusat (PP) Tingkatan 3

1.8 100 peratus murid memperoleh pencapaian sekurang-kurangnya D (Tahap


Minimum) semua mata pelajaran Pentaksiran Pusat Tingkatan 3 pada tahun
2017.
1.9 5.00 peratus murid memperoleh pencapaian A (Tahap Cemerlang) semua
mata pelajaran dalam Pentaksiran Pusat Tingkatan 3 pada tahun 2017.

1E Pentaksiran Sekolah (PS) Tingkatan 3

1.10 100 peratus murid memperoleh pencapaian sekurang-kurangnya D (Tahap


Minimum) semua mata pelajaran Pentaksiran Sekolah Tingkatan 3 pada
tahun 2017.
1.11 5.00 peratus murid memperoleh pencapaian A (Tahap Cemerlang) semua
mata pelajaran dalam Pentaksiran Sekolah Tingkatan 3 pada tahun 2017.

1F Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) – Tingkatan 5

1.12 100 peratus murid layak mendapat sijil dalam peperiksaan Sijil Pelajaran
Malaysia pada tahun 2017.
1.13 2.00 peratus murid memperoleh A semua mata pelajaran dalam peperiksaan
Sijil Pelajaran Malaysia pada tahun 2017.
1.14 4.50 Gred Purata Sekolah dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia pada
tahun 2017.
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

1G Literasi dan Numerasi

1.15 100 peratus murid mencapai standard literasi Bahasa Melayu pada
tahun 2017.
1.16 100 peratus murid mencapai standard literasi Bahasa Inggeris pada tahun
2017.
1.17 100 peratus murid mencapai standard numerasi pada tahun 2017.

1H Kemahiran Dwibahasa

1.18 73.00 peratus menguasai tahap minimum kemahiran dwibahasa pada tahun
2017.

2. Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.

2A Pencapaian Markah Kokurikulum Murid

2.1 90.00 peratus murid mencapai purata nilai gred kumulatif sekurang-kurang
7.00.

2B Aspek Pentaksiran Sukan dan Kokurikulum

2.2 100 peratus murid memperoleh markah 30 (daripada 50) dan ke atas dalam
penglibatan aktiviti sukan dan kokurikulum pada tahun 2017.
2.3 100 peratus murid memperoleh markah 24 (daripada 40) dan ke atas dalam
penyertaan aktiviti sukan dan kokurikulum pada tahun 2017.
2.4 100 peratus murid memperolehi markah 12 (daripada 20) dan ke atas dalam
prestasi aktiviti sukan dan kokurikulum pada tahun 2017.

2C Aspek Pentaksiran Aktiviti Ekstra Kurikulum

2.5 100 peratus murid memperolehi skor 6 (daripada 10) dan ke atas dalam
aspek perkhidmatan aktiviti ekstra kurikulum pada tahun 2017.
2.6 100 peratus murid memperolehi skor 6 (daripada 10) dan ke atas dalam
aspek anugerah aktiviti ekstra kurikulum pada tahun 2017.
2.7 100 peratus murid memperolehi skor 6 (daripada 10) dan ke atas dalam
aspek khidmat masyarakat aktiviti ekstra kurikulum pada tahun 2017.
2.8 100 peratus murid memperolehi skor 6 dan ke atas dalam aspek nilam
aktiviti ekstra kurikulum pada tahun 2017.

2D Indeks Jisim Badan / Body Mass Index (BMI)

2.9 100 peratus murid memperoleh Indeks Jisim Badan (Body Mass Index
– BMI) pada tahap normal pada tahun 2017.

2E Pencapaian Sukan dan Permainan

2.10 10 pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah dalam


sukan dan permainan pada tahun 2015 – 2017.
2.11 5 pencapaian tempat pertama di peringkat daerah dalam sukan dan
permainan pada tahun 2015 – 2017.

2F Pencapaian KoAkademik

2.12 10 pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah dalam


ko-akademik pada tahun 2015 – 2017.
2.13 5 pencapaian tempat pertama di peringkat daerah dalam ko-akademik pada
tahun 2015 – 2017.
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

2G Pencapaian Unit Beruniform

2.14 4 pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah dalam


unit pakaian seragam pada tahun 2015 – 2017.
2.15 2 pencapaian tempat pertama di peringkat daerah dalam unit pakaian
seragam pada tahun 2015 – 2017.

5. Pencapaian sahsiah terpuji oleh semua murid.

3A Sikap dan Tingkah Laku Positif Murid

5.1 100.00 peratus murid memperoleh skor 5 dan ke atas dalam memperlihatkan
sikap dan perlakuan positif pada tahun 2017.

3B Salah Laku Disiplin

5.2 98.00 peratus murid tidak tercatat melakukan kes ringan pada tahun 2017.
5.3 99.00 peratus murid tidak tercatat melakukan kes sederhana pada tahun
2017.
5.4 99.50 peratus murid tidak tercatat melakukan kes berat pada tahun

2017. 3C Kehadiran Ke Sekolah

5.5 100 peratus murid hadir ke sekolah melebihi 98.00 peratus kehadiran
setahun setiap murid pada tahun 2017.

3D Ujian PAFA

3.6 100 peratus murid lulus ujian PAFA pada tahun 2017.

6. Pencapaian prestasi kepimpinan dan pengurusan sekolah yang cemerlang

4A Prestasi Kewangan

6.1 Sekolah menerima Laporan Audit Cemerlang pada tahun 2017.

4B Kepuasan Pelanggan

6.2 Kurang daripada 10 bilangan aduan pelanggan yang diterima sekolah pada
tahun 2017.
6.3 Skor Tahap Kepuasan Pelanggan melebihi skor 4.00 pada
tahun 2017.

4C Penglibatan Ibu Bapa

6.4 80.00 peratus dan lebih kehadiran ibu bapa ke program sekolah pada tahun
2017.

4D Hubungan Luar

6.5 5 dan lebih bilangan sekolah luar hadir melaksanakan penanda arasan pada
tahun 2017.

4E Sarana Sekolah

6.6 Tahap Cemerlang aspek Iklim Sekolah pada tahun 2017.


6.7 Tahap Cemerlang aspek Komunikasi Berkesan pada tahun 2017..
6.8 Tahap Cemerlang aspek Sokongan Terhadap Kejayaan Murid pada tahun
2017.
6.9 Tahap Cemerlang aspek Tanggungjawab Bersama pada tahun 2017.
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

6.10 Tahap Cemerlang aspek Keputusan Bersama pada tahun 2017.


6.11 Tahap Cemerlang aspek Kerjasama Dengan Komuniti pada tahun 2017.

4F Sarana Ibu Bapa

6.12 5.00 peratus tahap Asas penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-
anak.
6.13 45.00 peratus tahap Sedang penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran
anak-anak.
6.14 50.00 peratus tahap Cemerlang penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran
anak-anak.
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

PERANCANGAN STRATEGIK 2015 – 2017


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SRI
TERBILANG
MISI

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti


Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi
Memenuhi Aspirasi Negara

VISI NILAI

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Kolaboratif; Kepelbagaian;


Sejahtera Kecemerlangan; Inovasi;
Integriti; Hormat

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI

Petunjuk Sasaran Pegawai


Matlamat Strategik Objektif Prestasi TOV 2015 2016 2017 Inisiatif / Strategi Bertanggung-
Utama (KPI) [AR] [AR] [AR] jawab

abdulrazakal@iab.edu.my
10
Penarafan Sekolah Band Sekolah 5 4 4 3 Murid
Berdasarkan [ 5]
SKPM 55. Meningkatkan keyakinan belajar murid. PK Akademik
1. Pencapaian % Murid Lulus 98.50 100.00 - - 56. Meningkat semangat cintakan sekolah PK KoKu
prestasi 1A Ujian Penilaian oleh murid.
akademik yang Sekolah Rendah % Murid 1.00 2.00 - - 57. Meningkatkan motivasi belajar murid. PK Akademik
tinggi oleh (UPSR) Memperoleh 58. Menyediakan kecukupan latihan PK Akademik
semua murid. 5A kepada murid.
2.35 2.50 - - 59. Meningkat tahap kecergasan dan PK KoKu
Gred Purata kesihatan murid.
Sekolah 60. Menyediakan kecukupan masa PK Akademik
T/S T/S 98.00 100.00 pembelajaran murid.
1B Pentaksiran Pusat % Murid (Tidak 61. Menyediakan insentif dan PK HEM
(PP) Tahun 6 Memperoleh Terse- pengiktirafan kepada kejayaan murid
Pencapaian dia) 62. Membolehkan murid untuk mengambil PK KoKu
Sekurang- berat tanggungjawab sosial.
kurangnya 63. Membolehkan murid menghargai alam sekitar. PK KoKu
D (Tahap 64. Membangunkan etika, moral PK HEM
Minimum) dan profesionalisme murid.
Semua Mata 65. Meningkatkan kerohanian (spiritual) PK HEM
Pelajaran di kalangan murid.
T/S T/S 4.00 5.00 66. Meningkatkan kemahiran berkomunikasi PK HEM
% Murid di kalangan murid.
Memperoleh 67. Membolehkan murid menjadi pemimpin. PK KoKU
Pencapaian 68. Mewujudkan semangat kerja sepasukan PK KoKU
A (Tahap di kalangan murid.
Cemerlang) 69. Membolehkan murid untuk berfikiran kritikal PK Akademik
Semua Mata dan menyelesaikan masalah.
Pelajaran 70. Membolehkan murid memiliki kemahiran PK Akademik

abdulrazakal@iab.edu.my
11
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Petunjuk Sasaran Pegawai


Matlamat Strategik Objektif Prestasi TOV 2015 2016 2017 Inisiatif / Strategi Bertanggung-
Utama [AR] [AR] [AR] jawab
1C Pentaksiran (KPI)
% Murid T/S T/S 100.00 100.00 teknologi dan komunikasi.
Sekolah (PS) Tahun 6 Memperoleh 71. Menyediakan murid dengan PK Akademik
Sekurang- kemahiran pembelajaran sepanjang
kurangnya hayat. PK KoKu
D (Tahap 72. Membolehkan murid untuk bersifat globalisasi. PK KoKu
Minimum) 73. Membolehkan murid
Semua Mata berkemahiran keusahawanan. PK KoKu
Pelajaran 74. Menyediakan murid dengan
kemahiran pengurusan. PK Akademik
% Murid T/S T/S 4.50 5.00
75. Menyediakan murid dengan
Memperoleh kemahiran belajar. PK KoKu
Pencapaian 76. Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti
A (Tahap sukan dan permainan. PK KoKu
Cemerlang) 77. Meningkatkan penyertaan murid
Semua Mata dalam pertandingan sukan dan
Pelajaran permainan di peringkat daerah. PK HEM
1D Pentaksiran 93.00 95.00 97.00 100.00 78. Menyediakan murid untuk
Pusat (PP) % Murid memperlihatkan kekemasan diri. PK KoKu
Tingkatan 3 Memperoleh 79. Menyediakan murid untuk
Pencapaian memperlihatkan keyakinan diri. PK HEM
Sekurang- 80. Menyediakan murid untuk
kurangnya memperlihatkan kemesraan, kesopanan
D (Tahap dan sikap hormat- menghormati. PK KoKu
Minimum) 81. Menyediakan murid untuk
Semua Mata mengamalkan ketepatan masa dan PK HEM
Pelajaran kesegeraan
3.50 4.00 4.50 5.00 PK HEM
82. Menyediakan murid untuk
% Murid menjaga kebersihan sekolah.
Memperoleh 83. Menyediakan murid untuk menjaga
Pencapaian A harta benda sekolah dengan tidak
(Tahap melakukan vandalisme.
Cemerlang)
Dalam Semua PK Akademik
Guru
Mata
93.00 95.00 97.00 100.00 PK HEM
1E Pelajaran 84. Meningkatkan kompetensi guru
Pentaksiran dalam pengajaran dan pembelajaran
% Murid 85. Meningkatkan kompetensi guru PK Akademik
Sekolah (PS)
Memperoleh dalam pengurusan bilik darjah
Tingkatan 3
Pencapaian 86. Mewujudkan budaya kerja cemerlang PK HEM
Sekurang- di kalangan guru dan kakitangan
kurangnya 87. Meningkat kesedaran kendiri dan PK Akademik
D (Tahap kesedaran sosial di kalangan guru
Minimum) 88. Meningkatkan kompetensi guru PK Akademik
Semua Mata dalam penggunaan ICT
Pelajaran 89. Meningkatkan kompetensi guru dalam PK HEM
kajian tindakan.
90. Memantapkan kompetensi guru
dalam pengurusan murid.
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Petunjuk Sasaran Pegawai


Matlamat Strategik Objektif Prestasi TOV 2015 2016 2017 Inisiatif / Strategi Bertanggung-
Utama [AR] [AR] [AR] jawab
(KPI) Kepimpinan dan Pengurusan
% Murid 3.50 4.00 4.50 5.00
Memperoleh 91. Meningkatkan kompetensi guru dan staf Pengetua
Pencapaian A sokongan dalam pengurusan
(Tahap kewangan. Pengetua
Cemerlang) 92. Meningkatkan kompetensi guru dan
Dalam Semua staf sokongan dalam pengurusan aset. Pengetua
Mata 93. Meningkatkan kerja-kerja penyelenggaraan
Pelajaran dan penyenggaraan peralatan dan
1F Sijil Pelajaran 95.00 97.00 99.00 100.00 bangunan sekolah.
Malaysia (SPM) % Murid Layak
– Tingkatan 5 Mendapat Sijil Hubungan Luar (Ibu Bapa – Komuniti dll)
1.00 1.50 1.75 2.00 PK HEM
% Murid 94. Meningkatkan kerjasama antara sekolah
Memperoleh dan rumah PK KoKu
‘A’ Dalam 95. Meningkatkan kerjasama antara sekolah
Semua Mata dan agensi luar / komuniti PK Akademik
5.50 5.00 4.75 4.50
Pelajaran 96. Meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam
pembelajaran anak-anak di dalam dan di
1G Linus Gred Purata 97.00 98.00 99.00 100.00 luar sekolah
Sekolah
Persekitaran
% Murid PK Akademik
Menguasai 97. Memperkukuhkan budaya membaca
PK Akademik
Literasi Bahasa 96.00 97.00 98.00 100.00 di sekolah
Melayu 98. Menyediakan persekitaran pembelajaran
PK HEM
yang kondusif
% Murid 99. Mewujudkan budaya penyayang di
Menguasai Pengetua
kalangan warga sekolah
Literasi Bahasa 98.00 99.00 100.00 100.00 100. Menyediakan prasarana yang membolehkan
Inggeris murid berehat / mengadakan perbincangan Pengetua
di luar bilik darjah. Pengetua
% Murid 101. Memastikan sekolah selamat.
1H Kemahiran 70.00 71.00 72.00 73.00 PK Koku
Menguasai 102. Mewujudkan sekolah yang ceria.
Dwibahasa Numerasi 103. Mewujudkan warga sekolah yang PK HEM
pentingkan kesihatan.
% Murid 104. Meningkatkan semangat patriotik di Pengetua
2. Pencapaian Berupaya kalangan warga sekolah.
Pencapaian 80.00 85.00 85.75 90.00 Pengetua
prestasi sukan & (Tahap 105. Mewujudkan hubungan jaringan dan jalinan.
Markah
kokurikulum yang Minimum) 106. Membina etos / watak sekolah
Kokurikulum
tinggi oleh
semua murid. % Murid Kajian Semula 2015 PK HEM
Mencapai
Purata Nilai 107. Memantapkan pengurusan bilik PK Akademik
Gred Kumulatif darjah dikalangan guru
Sekurang- 108. Meningkatkan tahap keupayaan murid
kurangnya 7.00 dalam penggunaan dwi bahasa
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Petunjuk Sasaran Pegawai


Matlamat Strategik Objektif Prestasi TOV 2015 2016 2017 Inisiatif / Strategi Bertanggung-
Utama [AR] [AR] [AR] jawab
(KPI)
2B Aspek % Murid 97.00 98.00 99.00 100.00
Pentaksiran Sukan Memperoleh
dan Kokurikulum Markah 30 dan
Ke Atas
Dalam
Penglibatan
97.00 98.00 99.00 100.00
% Murid
Memperoleh
Markah 24 dan
Ke Atas
Dalam
Penyertaan 97.00 98.00 99.00 100.00

% Murid
Memperoleh
Markah 12 dan
2C Aspek Ke Atas
97.00 98.00 99.00 100.00
Pentaksiran Aktiviti Dalam
Ekstra Kurikulum Prestasi

% Murid
Memperoleh
Skor 6 dan
Ke Atas 97.00 98.00 99.00 100.00
Dalam Aspek
Perkhidmatan

% Murid
Memperoleh
Skor 6 dan Ke 97.00 98.00 99.00 100.00
Atas Dalam
Aspek
Anugerah

% Murid
Memperoleh
Skor 6 dan Ke 97.00 98.00 99.00 100.00
Atas Dalam
Aspek
Khidmat
Masyarakat

% Murid
Memperoleh
Skor 6 dan
Ke Atas
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Petunjuk Sasaran Pegawai


Matlamat Strategik Objektif Prestasi TOV 2015 2016 2017 Inisiatif / Strategi Bertanggung-
Utama [AR] [AR] [AR] jawab
(KPI)
2D Indeks Jisim % Murid 97.00 98.00 99.00 100.00
Badan / Body Memperoleh
Mass Index (BMI) BMI Tahap
Normal
2E Pencapaian 2 4 3 3
Sukan dan Bilangan
Permainan Pencapaian
Tempat Ke
Tiga Di
Peringkat
Daerah - 1 2 2

Bilangan
Pencapaian
Tempat Pertama
Di Peringkat
1 3 3 4
Daerah
2F Pencapaian
Ko Akademik Bilangan
Pencapaian
Tempat Ke
Tiga Di 1 2 1 2
Peringkat
Daerah

Bilangan
Pencapaian
Tempat Pertama 1 2 1 1
2G Pencapaian Di Peringkat
Unit Beruniform Daerah

Bilangan
Pencapaian
Tempat Ke - - 1 1
Tiga Di
Peringkat
Daerah

Bilangan
Pencapaian
Tempat Pertama
Di Peringkat
Daerah
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Petunjuk Sasaran Pegawai


Matlamat Strategik Objektif Prestasi TOV 2015 2016 2017 Inisiatif / Strategi Bertanggung-
Utama [AR] [AR] [AR] jawab
(KPI)
3. Pencapaian 3A Sikap dan % Murid 98.00 99.00 100.00 100.00
sahsiah terpuji Tingkah Laku Positif Memperoleh
oleh semua murid Murid Skor 5 dan
Ke Atas
a. memperlihatkan
kekemasan diri.
b. memperlihatkan
keyakinan diri.
c. memperlihatkan
kemesraan,
kesopanan dan sikap
hormat-menghormati.
d. mengamalkan
ketepatan masa dan
kesegeraan
e. menjaga
kebersihan
sekolah.
f. menjaga
harta benda
sekolah
dengan tidak
melakukan
vandalisme. % Murid Tidak 97.00 97.50 97.75 98.00
(Skor 5: Hampir Tercatat
Keseluruhan) Melakukan
Kes Ringan
3B Salah Laku Disiplin
% Murid Tidak 98.00 98.50 98.75 99.00
Tercatat
Melakukan
Kes
Sederhana 98.75 99.00 99.25 99.50
% Murid Tidak
Tercatat
Melakukan
Kes Berat 95.00 96.00 98.00 100.00
% Murid Hadir
Ke Sekolah
Melebihi
3C Kehadiran Ke
98.00 Peratus
Sekolah
Kehadiran
Setahun
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Petunjuk Sasaran Pegawai


Matlamat Strategik Objektif Prestasi TOV 2015 2016 2017 Inisiatif / Strategi Bertanggung-
Utama [AR] [AR] [AR] jawab
3D PAFA (KPI)
% Lulus 98.00 100.00 100.00 100.00

4. Pencapaian 4A Prestasi Laporan Audit Berte- Tanpa Baik Cemer-


prestasi kepimpinan Kewangan guran Tegur- lang
dan pengurusan an
sekolah yang ‘
cemerlang 4B Bilangan 20 15 12 10
Kepuasan Aduan
Pelanggan Pelanggan
3.75 3.80 3.90 4.00
Skor
Tahap
Kepuasan
Pelanggan 40.00 60.00 70.00 80.00
4C
Penglibatan %
Ibubapa Kehadiran
Ibubapa Ke
Program T/S 2 3 5
Sekolah
4D Hubungan Luar
Bilangan
Sekolah Luar
Hadir
Melaksanakan Asas Sedang Sedang Cemer-
Penanda lang
4E Sarana Sekolah Arasan

Tahap
Pencapaian Asas Sedang Sedang Cemer-
Aspek Iklim lang
Sekolah

Tahap
Pencapaian
Aspek Asas Sedang Sedang Cemer-
Komunikasi lang
Berkesan

Tahap
Pencapaian 16
Aspek Asas Sedang Sedang Cemer-
Sokongan lang
Terhadap
Kejayaan Murid

Tahap
abdulrazakal@iab.edu.my
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Petunjuk Sasaran Pegawai


Matlamat Strategik Objektif Prestasi TOV 2015 2016 2017 Inisiatif / Strategi Bertanggung-
Utama [AR] [AR] [AR] jawab
(KPI)
Tahap Asas Sedang Sedang Cemer-
Pencapaian lang
Aspek
Keputusan
Bersama

Tahap Asas Sedang Sedang Cemer-


Pencapaian lang
Aspek
Kerjasama
Dengan
Komuniti
4E Sarana Ibu Bapa 50.00 30.00 10.00 5.00
% Tahap Asas
Penglibatan
Ibu Bapa
Dalam
Pembelajaran
Anak-anak. 45.00 45.00 45.00 45.00
% Tahap
Sedang
Penglibatan
Ibu Bapa
Dalam
Pembelajaran 5.00 25.00 45.00 50.00
Anak-anak.

% Tahap
Cemerlang
Penglibatan
Ibu Bapa
Dalam
Pembelajaran
Anak-anak.

17
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Pelan Taktikal
2015

19
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

PELAN TAHUNAN 2015


MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN TAHUNAN,
INISIATIF
Petunjuk Sasaran Pegawai
Matlamat Strategik Objektif Prestasi TOV OTI1 OTI2 ETR Inisiatif / Strategi Bertanggung-
Utama (KPI) [AR] [AR] [AR] jawab

abdulrazakal@iab.edu.my
20
Penarafan Sekolah Band Sekolah 5 - - 4 Murid
Berdasarkan
SKPM 1. Meningkatkan keyakinan belajar murid. PK Akademik
1. Pencapaian % Murid Lulus 98.50 99.00 99.50 100.00 2. Meningkat semangat cintakan sekolah PK KoKu
prestasi 1A Ujian Penilaian oleh murid.
akademik yang Sekolah Rendah % Murid 1.00 1.00 1.50 2.00 3. Meningkatkan motivasi belajar murid. PK Akademik
tinggi oleh (UPSR) Memperoleh 4. Menyediakan kecukupan latihan PK Akademik
semua murid. 5A kepada murid.
2.35 2.40 2.45 2.50 5. Meningkat tahap kecergasan dan PK KoKu
Gred Purata kesihatan murid.
Sekolah 6. Menyediakan kecukupan masa PK Akademik
T/S T/S T/S T/S pembelajaran murid.
1B Pentaksiran Pusat % Murid (Tidak 7. Menyediakan insentif dan PK HEM
(PP) Tahun 6 Memperoleh Terse- pengiktirafan kepada kejayaan murid
Pencapaian dia) 8. Membolehkan murid untuk mengambil PK KoKu
Sekurang- berat tanggungjawab sosial.
kurangnya 9. Membolehkan murid menghargai alam sekitar. PK KoKu
D (Tahap 10. Membangunkan etika, moral PK HEM
Minimum) dan profesionalisme murid.
Semua Mata 11. Meningkatkan kerohanian (spiritual) PK HEM
Pelajaran T/S T/S T/S di kalangan murid.
T/S PK HEM
12. Meningkatkan kemahiran berkomunikasi
% Murid di kalangan murid.
Memperoleh 13. Membolehkan murid menjadi pemimpin. PK KoKU
Pencapaian 14. Mewujudkan semangat kerja sepasukan PK KoKU
A (Tahap di kalangan murid.
Cemerlang) 15. Membolehkan murid untuk berfikiran kritikal PK Akademik
Semua Mata dan menyelesaikan masalah.
Pelajaran T/S T/S T/S T/S 16. Membolehkan murid memiliki PK Akademik
1C Pentaksiran kemahiran teknologi dan komunikasi.
Sekolah (PS) Tahun 6 % Murid 17. Menyediakan murid dengan PK Akademik
Memperoleh kemahiran pembelajaran sepanjang
Sekurang- hayat. PK KoKu
kurangnya 18. Membolehkan murid untuk bersifat globalisasi. PK KoKu
D (Tahap 19. Membolehkan murid
Minimum) berkemahiran keusahawanan. PK KoKu
Semua Mata 20. Menyediakan murid dengan
Pelajaran kemahiran pengurusan. PK Akademik
21. Menyediakan murid dengan
PK KoKu
kemahiran belajar.
22. Meningkatkan penglibatan murid dalam aktiviti
sukan dan permainan.

abdulrazakal@iab.edu.my
21
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Petunjuk Sasaran Pegawai


Matlamat Strategik Objektif Prestasi TOV OTI1 OTI2 ETR Inisiatif / Strategi Bertanggung-
Utama [AR] [AR] [AR] jawab
(KPI) 23. Meningkatkan penyertaan murid PK KoKu
% Murid T/S T/S 4.50 T/S dalam pertandingan sukan dan
Memperoleh permainan di peringkat daerah.
Pencapaian 24. Menyediakan murid untuk PK HEM
A (Tahap memperlihatkan kekemasan diri.
Cemerlang) 25. Menyediakan murid untuk PK KoKu
Semua Mata memperlihatkan keyakinan diri.
Pelajaran 26. Menyediakan murid untuk PK HEM
memperlihatkan kemesraan, kesopanan
1D Pentaksiran 93.00 - - 95.00
% Murid dan sikap hormat- menghormati.
Pusat (PP) Memperoleh PK KoKu
27. Menyediakan murid untuk
Tingkatan 3 Pencapaian mengamalkan ketepatan masa dan
Sekurang- kesegeraan PK HEM
kurangnya 28. Menyediakan murid untuk
D (Tahap menjaga kebersihan sekolah. PK HEM
Minimum) 29. Menyediakan murid untuk menjaga
Semua Mata harta benda sekolah dengan tidak
Pelajaran melakukan vandalisme.
3.50 - - 4.00
% Murid Guru
Memperoleh PK Akademik
Pencapaian A 30. Meningkatkan kompetensi guru
(Tahap dalam pengajaran dan pembelajaran PK HEM
Cemerlang) 31. Meningkatkan kompetensi guru
Dalam Semua dalam pengurusan bilik darjah PK Akademik
Mata 32. Mewujudkan budaya kerja cemerlang
Pelajaran 93.00 93.50 94.00 95.00 di kalangan guru dan kakitangan PK HEM
1E
33. Meningkat kesedaran kendiri dan
Pentaksiran % Murid PK Akademik
kesedaran sosial di kalangan guru
Sekolah (PS) Memperoleh 34. Meningkatkan kompetensi guru
Tingkatan 3 Pencapaian PK Akademik
dalam penggunaan ICT
Sekurang- 35. Meningkatkan kompetensi guru dalam
kurangnya kajian tindakan. PK HEM
D (Tahap 36. Memantapkan kompetensi guru
Minimum) dalam pengurusan murid.
Semua Mata 3.50 3.75 3.90 4.00
Pelajaran Kepimpinan dan Pengurusan
Pengetua
% Murid 37. Meningkatkan kompetensi guru dan staf
Memperoleh Pengetua
sokongan dalam pengurusan
Pencapaian A kewangan.
(Tahap 38. Meningkatkan kompetensi guru dan Pengetua
Cemerlang) staf sokongan dalam pengurusan aset.
Dalam Semua 39. Meningkatkan kerja-kerja penyelenggaraan
Mata dan penyenggaraan peralatan dan
Pelajaran bangunan sekolah.
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Petunjuk Sasaran Pegawai


Matlamat Strategik Objektif Prestasi TOV OTI1 OTI2 ETR Inisiatif / Strategi Bertanggung-
Utama [AR] [AR] [AR] jawab
(KPI) PK HEM
1F Sijil Pelajaran % Murid Layak 95.00 95.50 96.00 97.00 Hubungan Luar (Ibu Bapa – Komuniti dll)
Malaysia (SPM) Mendapat Sijil PK KoKu
– Tingkatan 5 40. Meningkatkan kerjasama antara sekolah
% Murid 1.00 1.00 1.25 1.50 dan rumah PK Akademik
Memperoleh 41. Meningkatkan kerjasama antara sekolah
‘A’ Dalam dan agensi luar / komuniti
Semua Mata 42. Meningkatkan penglibatan ibu bapa dalam
Pelajaran pembelajaran anak-anak di dalam dan di
5.50 5.50 5.25 5.00 luar sekolah
Gred Purata PK Akademik
Sekolah Persekitaran
1G Linus 97.00 97.50 - 98.00 PK Akademik
% Murid 43. Memperkukuhkan budaya membaca
Menguasai di sekolah PK HEM
Literasi Bahasa 44. Menyediakan persekitaran pembelajaran
Melayu yang kondusif Pengetua
96.00 96.50 - 97.00
45. Mewujudkan budaya penyayang di
% Murid kalangan warga sekolah
Menguasai 46. Menyediakan prasarana yang membolehkan Pengetua
Literasi Bahasa murid berehat / mengadakan perbincangan Pengetua
Inggeris di luar bilik darjah. PK Koku
98.00 98.50 - 99.00
47. Memastikan sekolah selamat.
% Murid 48. Mewujudkan sekolah yang ceria. PK HEM
Menguasai 49. Mewujudkan warga sekolah yang
1H Kemahiran Numerasi 70.00 70.00 70.50 71.00 pentingkan kesihatan. Pengetua
Dwibahasa 50. Meningkatkan semangat patriotik di Pengetua
% Murid kalangan warga sekolah.
Berupaya 51. Mewujudkan hubungan jaringan dan jalinan.
(Tahap 52. Membina etos / watak sekolah
Minimum) PK HEM
2. Pencapaian
Pencapaian 80.00 80.00 83.00 85.00 Kajian Semula 2015
prestasi sukan & PK Akademik
Markah
kokurikulum yang % Murid
Kokurikulum 53. Memantapkan pengurusan bilik
tinggi oleh
Mencapai darjah dikalangan guru
semua murid.
Purata Nilai 54. Meningkatkan tahap keupayaan murid
Gred Kumulatif dalam penggunaan dwi bahasa
Sekurang-
kurangnya 7.00 97.00 97.00 97.50 98.00
2B Aspek
Pentaksiran Sukan % Murid
dan Kokurikulum Memperoleh
Markah 30 dan
Ke Atas
Dalam
Penglibatan
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Petunjuk Sasaran Pegawai


Matlamat Strategik Objektif Prestasi TOV OTI1 OTI2 ETR Inisiatif / Strategi Bertanggung-
Utama [AR] [AR] [AR] jawab
(KPI)
% Murid 97.00 97.00 97.50 98.00
Memperoleh
Markah 24 dan
Ke Atas
Dalam
Penyertaan
97.00 97.00 97.50 98.00
% Murid
Memperoleh
Markah 12 dan
Ke Atas
Dalam
2C Aspek 97.00 97.00 97.50 98.00
Prestasi
Pentaksiran Aktiviti
Ekstra Kurikulum
% Murid
Memperoleh
Skor 6 dan
Ke Atas
Dalam Aspek 97.00 97.00 97.50 98.00
Perkhidmatan

% Murid
Memperoleh
Skor 6 dan Ke
Atas Dalam 97.00 97.00 97.50 98.00
Aspek
Anugerah

% Murid
Memperoleh
Skor 6 dan Ke
Atas Dalam 97.00 97.00 97.50 98.00
Aspek
Khidmat
Masyarakat

% Murid
2D Indeks Jisim 97.00 - - 98.00
Memperoleh
Badan / Body
Skor 6 dan
Mass Index (BMI)
Ke Atas
Dalam Aspek
Nilam

% Murid
Memperoleh
BMI Tahap
Normal
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Petunjuk Sasaran Pegawai


Matlamat Strategik Objektif Prestasi TOV OTI1 OTI2 ETR Inisiatif / Strategi Bertanggung-
Utama [AR] [AR] [AR] jawab
(KPI)
2E Pencapaian Bilangan 2 2 3 4
Sukan dan Pencapaian
Permainan Tempat Ke
Tiga Di
Peringkat
Daerah
- - 1 1
Bilangan
Pencapaian
Tempat Pertama
Di Peringkat
Daerah
1 1 2 3
2F Pencapaian Bilangan
Ko Akademik Pencapaian
Tempat Ke
Tiga Di
Peringkat
1 1 1 2
Daerah

Bilangan
Pencapaian
Tempat Pertama
Di Peringkat 1 1 1 2
2G Pencapaian Daerah
Unit Beruniform
Bilangan
Pencapaian
Tempat Ke
Tiga Di - - - -
Peringkat
Daerah

Bilangan
Pencapaian
3. Pencapaian Tempat Pertama
sahsiah terpuji Di Peringkat 98.00 98.00 98.50 99.00
3A Sikap dan Daerah
oleh semua murid Tingkah Laku Positif
Murid
% Murid
a. memperlihatkan Memperoleh
kekemasan diri. Skor 5 dan
b. memperlihatkan Ke Atas
keyakinan diri.
c. memperlihatkan
kemesraan,
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Petunjuk Sasaran Pegawai


Matlamat Strategik Objektif Prestasi TOV OTI1 OTI2 ETR Inisiatif / Strategi Bertanggung-
Utama [AR] [AR] [AR] jawab
kesopanan dan sikap (KPI)
hormat-menghormati.
d. mengamalkan
ketepatan masa dan
kesegeraan
e. menjaga
kebersihan
sekolah.
f. menjaga
harta benda
sekolah
dengan tidak
melakukan
vandalisme.
(Skor 5: Hampir % Murid Tidak 97.00 97.00 97.00 97.50
Keseluruhan) Tercatat
Melakukan
3B Salah Laku Disiplin Kes Ringan

% Murid Tidak 98.00 98.00 98.00 98.50


Tercatat
Melakukan
Kes
Sederhana
98.75 98.75 99.00 99.00
% Murid Tidak
Tercatat
Melakukan
Kes Berat 95.00 95.00 95.50 96.00
% Murid Hadir
3C Kehadiran Ke Ke Sekolah
Sekolah Melebihi
98.00 Peratus
Kehadiran
Setahun 98.00 - - 100.00

% Lulus
3D PAFA
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Petunjuk Sasaran Pegawai


Matlamat Strategik Objektif Prestasi TOV OTI1 OTI2 ETR Inisiatif / Strategi Bertanggung-
Utama [AR] [AR] [AR] jawab
(KPI)
4. Pencapaian 4A Prestasi Laporan Audit Berte- - - Tanpa
prestasi kepimpinan Kewangan guran Tegur-
dan pengurusan an
sekolah yang ‘ ‘
cemerlang 4B Bilangan 20 10 13 15
Kepuasan Aduan
Pelanggan Pelanggan
3.75 3.75 3.75 3.80
Skor
Tahap
Kepuasan
Pelanggan 40.00 40.00 50.00 60.00
4C
Penglibatan %
Ibubapa Kehadiran
Ibubapa Ke
Program T/S 1 1 2
Sekolah
4D Hubungan Luar
Bilangan
Sekolah Luar
Hadir -
Asas - Sedang
Melaksanakan
Penanda
4E Sarana Sekolah Arasan

Tahap Asas - - Sedang


Pencapaian
Aspek Iklim
Sekolah

Tahap
Pencapaian Asas - - Sedang
Aspek
Komunikasi
Berkesan

Tahap
Pencapaian Asas - - Sedang
Aspek
Sokongan
Terhadap
Kejayaan Murid

Tahap
Pencapaian
Aspek
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Petunjuk Sasaran Pegawai


Matlamat Strategik Objektif Prestasi TOV OTI1 OTI2 ETR Inisiatif / Strategi Bertanggung-
Utama [AR] [AR] [AR] jawab
(KPI)
Tahap Asas - - Sedang
Pencapaian
Aspek
Keputusan
Bersama

Tahap Asas - - Sedang


Pencapaian
Aspek
Kerjasama
Dengan
Komuniti
4E Sarana Ibu Bapa 50.00 45.00 35.00 30.00
% Tahap Asas
Penglibatan
Ibu Bapa
Dalam
Pembelajaran
Anak-anak. 45.00 45.00 45.00 45.00
% Tahap
Sedang
Penglibatan
Ibu Bapa
Dalam
Pembelajaran 5.00 10.00 20.00 25.00
Anak-anak.

% Tahap
Cemerlang
Penglibatan Ibu
Bapa Dalam
Pembelajaran
Anak-anak.

TOV: Take Of Value (Nilai Titik Mula) AR: Actual Results (Keputusan Sebenar)
ETR: Expected Targeted Result (Sasaran Keputusan Dianggarkan)
OTI: Operational Targeted Increment (Sasaran Kenaikan Operasional)
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

PELAN TAKTIKAL 1-2015

S1 Menyediakan masa tambahan pembelajaran murid.


INISIATIF / STRATEGI
S2 Memberi latihan tambahan mengikut aras pencapaian murid.

Tempoh/
Program/ Tanggung Kos/ Pelan
Bil Hari / Output / Outcome KPI Sasaran
Projek jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

1 Kelas Tambahan – Lanjutan Guru B & K Sepanjang RM10,000.00 / Pencapaian ujian Gred Purata Semua murid tingkatan
Petang tahun SUWA / PIBG bulanan Sekolah 3 dan 5 dalam
(mulai kelompok pencapaian
6 Feb 14) sederhana dan rendah

2 Kelas Tambahan – Hujung PK Akademik Sepanjang RM 5,000.00 / Pencapaian ujian Gred Purata Semua murid tingkatan
Minggu tahun / Sabtu PIBG bulanan Sekolah 3 dan 5 dalam
Minggu 1 & 3 kelompok pencapaian
(Mulai tinggi
10 Feb 14)

3 Modul Latihan – Kerja Rumah PK Akademik Sepanjang RM 10,000.00 Murid % pelajar Semua murid
tahun menyempurnakan menyempurna-kan
modul modul

4 e-Latihan PK Akademik Sepanjang Tiada Pelajar menggunakan % murid Murid yang mempunyai
tahun e-Latihan menggunakan kemudahan komputer
e-Latihan dan akses internet di
rumah

5 Mentor-mentee PK Akademik Sepanjang RM 10,000.00 Pencapaian ujian % markah ujian Murid yang pencapaian
Tahun khas post mata pelajaran di
bawah skor 40 %,
semua tingkatan
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

PELAN TAKTIKAL 2-2015

S4 Menyediakan murid untuk memperlihatkan keyakinan


INISIATIF / STRATEGI
diri. S9 Meningkatkan motivasi belajar murid.

Tempoh/
Program/ Tanggung Kos/ Pelan
Bil Hari / Output / Outcome KPI Sasaran
Projek jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

1 Kem Motivasi Guru B & K 3 hari; RM 25,000.00 / Peningkatan Skor Tahap Semua murid
PIBG keyakinan murid Keyakinan
f. Tingkatan 1 3 – 5 Feb 14 dalam Murid
g. Tingkatan 2 2 – 4 Mac 14 pembelajaran
h. Tingkatan 3 6 – 8 Apr 14
i. Tingkatan 4 4 – 6 May 14
j. Tingkatan 5 1 – 3 Jun 14

2 Hari Anugerah Pembelajaran PK Akademik 13 Apr 14 RM 3,000.00 Semua murid


Cemerlang / PIBG Pertambahan Bilangan Murid
bilangan murid Menerima
menerima Hadiah
3 Potret Gemilang Guru B & K Sepanjang Tiada anugerah Semua murid
tahun
Pertambahan Bilangan
bilangan pelajar Murid
4 Hadiah dan Sijil Pencapaian Guru B & K Setiap kali RM 2,000.00 kelompok gemilang Kelompok Semua murid
selepas ujian / bilangan murid menerima
Gemilang hadiah
peperiksaan menerima hadiah dan dan sijil
sijil
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

PELAN TAKTIKAL 3-2015

INISIATIF / STRATEGI S15 Memperkukuhkan budaya membaca di kalangan warga sekolah

Tempoh/
Program/ Tanggung Kos/ Pelan
Bil Hari / Output / Outcome KPI Sasaran
Projek jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

1 Meningkatkan keceriaan bilik Guru Pusat Februari RM 5,000.00 / Kehadiran murid dan % Kehadiran -
sumber / perpustakaan Sumber PIBG guru menggunakan
pusat sumber /
perpustakaan
meningkat

2 Mewujudkan mini perpustakaan Guru Kelas Januari – April Mohon sumbangan Tahap kepuasan Skor Tahap Semua murid
di setiap kelas daripada ibu bapa murid terhadap bahan Kepuasan
bacaan meningkat

3 Menggiatkan pelaksanaan GKMP Januari – Tiada Bilangan murid yang % Murid Mencapai Semua murid
program Nilam Bahasa November mencapai anugerah Anugerah Nilam
Nilam meningkat

4 Mengadakan kerjasama dengan Guru Pusat Januari - RM 1,000.00 Bilangan murid yang % Murid Meminjam Semua murid
Perpustakaan Daerah Sumber Disember meminjam buku Buku
meningkat
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

PELAN TAKTIKAL 4-2015

INISIATIF / STRATEGI S14 Menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif

Tempoh/
Program/ Tanggung Kos/ Pelan
Bil Hari / Output / Outcome KPI Sasaran
Projek jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

1 Membina Pondok Bacaan PK Akademik Jun RM 500.00 / Bilangan pondok Bilangan Semua warga sekolah
Peruntukan bacaan dIbina bacaam dibina
Kerajaan,
PIBG
2 Kebersihan dan Penyelaras Sepanjang Kesedaran murid Skor Tahap Semua warga sekolah
Keceriaan Tandas Kebersihan Tahun RM 5,000.00 / terhadap pentingnya Kepuasan
- Memantapkan Operasi dan Peruntukan menjaga kebersihan Murid Terhadap
Pengurusan Tandas Keceriaan Kerajaan, meningkat Kebersihan dan
Sekolah PIBG Keceriaan

3 Mewujudkan Ruang Informasi April Bilangan tempat Skor Tahap Semua warga sekolah
PK yang dikenal pasti Kepuasan Murid
Pentadbiran RM 5,000.00 / disediakan ruang Terhadap
Peruntukan untuk dilekatkan Ruang
Kerajaan, informasi Informasi
PIBG
4 Pertandingan Kebersihan Sepanjang Kelas Bersih dan Semua murid dan guru
dan Keceriaan Kelas PK HEM Tahun Ceria Kelas Memperolehi
Markah Melebihi
RM 1,200.00 90.00 %
/ PIBG
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

PELAN TAKTIKAL 5-2015

INISIATIF / STRATEGI S10 Meningkatkan kompetensi guru dalam pengajaran dan pembelajaran

Tempoh/
Program/ Tanggung Kos/ Pelan
Bil Hari / Output / Outcome KPI Sasaran
Projek jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

1 Melaksanakan Komuniti PK 1 Bulan Sekali Tiada Peningkatan Skor Tahap Semua guru
Pembelajaran Profesionalisme Pentadbiran (Januari – pengetahuan dan Keupayaan Guru
Berfokus Oktober) kemahiran guru
dalam penyelesaian
masalah

2 Menggunakan Pendekatan Pengetua Sepanjang Tiada Guru berupaya Skor Tahap Semua guru
Coaching dan Mentoring Dalam Tahun menyelesaikan Keupayaan Guru
Membangunkan masalah sendiri
Profesionalisme Guru

3 Lawatan Penanda Arasan PK Mac dan April RM 5,000.00 / Peningkatan Skor Tahap Semua guru
Pentadbiran Sumbangan Guru keupayaan guru Pencerapan
dalam PdP
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

PELAN TAKTIKAL 6-2015

S16 Meningkat tahap kecergasan dan kesihatan murid.


INISIATIF / STRATEGI S17 Membolehkan murid menjadi pemimpin.
S18 Mewujudkan semangat kerja sepasukan di kalangan murid.

Tempoh/
Program/ Tanggung Kos/ Pelan
Bil Hari / Output / Outcome KPI Sasaran
Projek jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

1 Kejohanan Olahraga Tahunan SU Sukan Februari RM 5,000.00 / Penglibatan murid % Penglibatan Semua murid
Sekolah (AM3, AM5) Peruntukan dalam kejohanan
Kerajaan, PIBG

2 Kejohanan Merentas Desa SU Sukan Mac RM 5,000.00 / Penglibatan murid % Penglibatan Semua murid
Peruntukan dalam kejohanan
Kerajaan, PIBG

3. Pertandingan Sukan dan SU Sukan April - Mei RM 10,000.00 / Penglibatan murid % Penglibatan Semua murid
Permainan Peruntukan dalam kejohanan
Kerajaan, PIBG

4. Kejohanan Olahraga Tahunan SU Sukan Mac RM 5,000.00 / Penglibatan murid % Penglibatan Semua murid
MSSD Peruntukan dalam kejohanan
Kerajaan, PIBG Pencapaian Emas;
Perak; dan Gangsa
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

PELAN TAKTIKAL 7-2015

S19 Membolehkan murid untuk mengambil berat tanggungjawab


INISIATIF / STRATEGI
sosial. S20 Meningkat tahap kesihatan murid.

Tempoh/
Program/ Tanggung Kos/ Pelan
Bil Hari / Output / Outcome KPI Sasaran
Projek jawab Sumber Kontingensi
Kekerapan

1 Bebas Denggi PK HEM Februari RM 500.00 / Kesedaran murid Skor Semua murid
Peruntukan terhadap Bahaya Tanggungjawab
Kerajaan, PIBG Denggi Sosial [Indikator
Kemahiran
Insaniah]

2 Anti Dadah Guru B & K Mac RM 500.00 / Kesedaran murid Skor Semua murid
Peruntukan terhadap Bahaya Tanggungjawab
Kerajaan, PIBG Dadah Sosial [Indikator
Kemahiran
Insaniah]

3 Anti Rokok Guru B & K April – Mei RM 500.00 / Kesedaran murid Skor Semua murid
Peruntukan terhadap Bahaya Tanggungjawab
Kerajaan, PIBG Rokok Sosial [Indikator
Kemahiran
Insaniah]

4 Penyakit Berjangkit PK HEM Ogos RM 500.00 / Kesedaran murid Skor Semua murid
Peruntukan terhadap Penyakit Tanggungjawab
Kerajaan, PIBG Berjangkit Sosial [Indikator
Kemahiran
Insaniah]

5 Pemeriksaan Kesihatan PK HEM Okt RM 500.00 / Kesedaran murid, Skor Semua murid, guru dan
Peruntukan guru dan kakitangan Tanggungjawab kakitangan
Kerajaan, PIBG terhadap pentingnya Sosial [Indikator
penjagaan kesihatan Kemahiran
Insaniah]
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

PELAN OPERASI

Matlamat Strategik : Pencapaian prestasi akademik yang tinggi


oleh semua murid.

Strategi : S1 Meningkatkan keyakinan belajar murid.


S3 Meningkatkan motivasi belajar murid.

Nama Program / Projek : Kem Motivasi

Objektif Program / Projek : Keyakinan murid tingkatan 5 untuk menghadapi


peperiksaan SPM meningkat dari 10% kepada 90% selepas
program

Tanggungjawab : Guru Bimbingan dan Kaunseling

Tempoh / Hari : 3 hari / 1 – 3 Jun 15

Tempat : Dewan Sekolah

Sasaran : Semua murid tingkatan 5

Kos / Anggaran Perbelanjaan : RM 5,000.00

Sumber : Sumbangan PIBG

Jawatankuasa : Pengetua Penasihat


Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Pengerusi
Guru Bimbingan & Kaunseling Penyelaras/SU
Guru 1
Guru 2
Guru 3
Guru 4

Ringkasan Program : Murid-murid akan diberi motivasi berkaitan dengan hala


tuju masa depan dan langkah-langkah yang perlu diambil
menjelang peperiksaan SPM.

abdulrazakal@iab.edu.my

35
BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Tarikh Status / Pelan


Langkah Proses Kerja Tanggung-jawab KPI Sasaran
Jangkaan Kontigensi
1 Mesyuarat Jawatankuasa: PK PTD 7 Mei 15 Kertas cadangan PK PTD
diluluskan PK
- Bentang kertas kerja KOKU
- Lantikan J/Kuasa Guru B &
- Tetapkan tarikh K GKMP
- Anggaran kos Penyelaras Program
- Agihan tugas
2 Taklimat kepada yang terlibat Penyelaras Program 11 Mei 15 Penerangan Semua guru dan murid
program
disampaikan

3 Mempromosikan program Penyelaras Program 08 Mei 15 Surat Pengerusi dan JK


makluman PIBG Semua ibu bapa
- surat pemberitahuan diedarkan
- surat jemputan Penceramah / fasilitator
luar
4 Penyediaan bahan AJK 28 Mei 15 hingga Siap untuk Tiada
1 Jun 15 digunakan

5 Penyediaan tempat dan peralatan AJK 30 – 21 Mei 15 Siap untuk Tiada


digunakan

6 Pelaksanaan Program Penyelaras Program 1 – 3 Jun 15 Keakuran jadual Jawatankuasa


dan murid

7 Penilaian, Pelaporan dan Post Mortem Penyelaras Program 1 dan 3 Jun 15 Kajian Murid
Keyakinan Murid
- Pra dan Post

36

Anda mungkin juga menyukai