Anda di halaman 1dari 1

DOA RASMI PROGRAM JOM KE SEKOLAH PERINGKAT SK SERI AMAN 2020

‫الر ِحْي ِم‬ ِ ‫بِس ِم‬


َّ ‫اهلل الرَّمْح َ ِن‬ ْ

ِ ِ ِِ ٍ ِ ِّ ‫اَحْلَ ْم ُد لِلَّ ِه َر‬


َّ ‫ َو‬  , َ ‫ب الْ َعالَ ِمنْي‬
َ ‫َص َحابِه أَمْج َعنْي‬
ْ ‫السالَ ُم َعلَى َسيِّدنَا حُمَ َّمد َو َعلَى آله َوأ‬
َّ ‫الصالَة َُو‬
Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim
Kami berhimpun pada pagi ini untuk mengisi seluruh ruang hidup kami dengan ibadah
kepada-Mu sesuai dengan firman mu yang mulia : sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku
dan matiku semata-mata hanya untuk Mu ya allah.

Ya Allah Ya Fa’aalullima Yurid


Kami bermohon kepada mu agar engkau memberkati majlis ini dengan limpahan ar-Rahman
dan ar-Rahim-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini memberi impak
yang besar terhadap anak-anak didik kami dengan limpahan keredhaan-Mu. Kami
melahirkan dan menzahirkan rasa kesyukuran kerana diberi peluang untuk terus menjadi
generasi yang bakal memartabatkan pendidikan dan ilmu seterusnya memimpin negara
malaysia yang tercinta ini.

Ya Allah, perkenankanlah majlis ini dengan doa dan munajat kami terhadap-Mu agar
PROGRAM JOM KE SEKOLAH 2020 PERINGKAT SK SERI AMAN ini dapat mencapai
matlamat dan hala tuju yang betul terhadap anak-anak didik kami. Bukakanlah hati dan
minda mereka supaya mereka dapat belajar dengan mudah dalam menggapai ilmu yang
bermanfaat serta sinarilah hati-hati mereka dengan nur hidayah-Mu.

Ya Allah Ya Ghaniyyu Ya Hamid,


Jadikanlah perhimpunan kami pagi ini, sebagai perhimpunan yang penuh barakah-Mu, dan
jadikanlah perpisahan kami ini sebagai perpisahan yang engkau pelihara daripada segala
bahaya dan kemudharatan.

َ‫ َوالَ جَتْ َع ِل اللَّ ُه َّم فِْينَا َوالَ َم َعنَا َوالَ َم ْن َيْتَبعُنَا َش ِقيًّا َوالَ َمطُْر ْو ًدا َوال‬، ‫ص ْو ًما‬ ِِ ِ
ْ ‫اَللَّ ُه َّم‬
ُ ‫ َوَت َفُّرقَـَنَا م ْن َب ْعده َت َفُّرقاً َم ْع‬، ‫اج َع ْل مَجْ َعنَا َه َذا مَجْ ًعا َم ْر ُح ْو ًما‬
َ ‫اخ ُرهُ َو َخْيَر أ َْع َمالِنَا َخ َوامِت ُهُ َو َخْيَر أيَّ ِامنَا َي ْو َم ألْ َق‬
‫اك فِْي ِه‬ ِ ‫ اللَّه َّم اجعل خير أ َْعما ِرنَا ء‬. ‫حَمْروما‬
َ َ ََْ ْ َ ْ ُ ً ُْ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
‫ف َرحْي ٌم‬ ٌ ‫َّك َرءُ ْو‬ َ ‫اللَّ ُه َّم ا ْغف ْرلَنَا ذُنُ ْو َبنَا َو ِإل ْخ َواننَا الَّذيْ َن َسَب ُق ْونَا با ِإلمْيَان َوالَ جَتْ َع ْل يِف ْ قـُلُ ْوبِنَا غالًّ للَّذيْ َن ءَ َامُن ْوا َربَّنَاإن‬

ِ ِ ُّ ‫َربَّنَا ءَاتِنَا يِف‬


َ ‫الد ْنيَا َح َسنَة ً َويِف األخَر ِة َح َسنَة ًَوقنَا َع َذ‬
ِ ‫اب النَّار‬
ِ ‫ب‬ ِِ ِ ‫وصلَّى اهلل علَى حُم َّم ٍد وعلَى ءالِِه و‬
َ ِّ ‫ه َر‬7 َّ‫ َواحْلَ ْم ُدلل‬، ‫ص ْحبِه َو َسلَّ َم‬
َ ‫العالَمنْي‬ َ َ َ ََ َ َ ُ َ َ