Anda di halaman 1dari 16

ISI KANDUNGAN

1.0 Pengenalan............................................................................................................................................1
2.1 Perancangan......................................................................................................................................1-4
2.2 Instrumen Pentaksiran...............................................................................4
2.3 Skema Pemarkahan.................................................................................4-5
3.0 Kepentingan Pentaksiran Autentik.....................................................................................................5-6
4.0 Kesimpulan............................................................................................................................................6
1.0 Pengenalan............................................................................................................................................7
2.0 Pengiraan Min, Sisihan Piawai dan Skor- Z.......................................................................................7-13
3.0 Perbincangan Pencapaian Pelajar A dan B......................................................................................13-14
4.0 Rumusan..............................................................................................................................................14
Rujukan ............................................................................................................................15
BAHAGIAN 1

1.0 PENGENALAN

Pendidikan berperanan dalam membangunkan modal insan yang mempunyai jati diri,
berketerampilan, berkeperibadian mulis, berpengetahuan dan berkemahiran tinggi. Terdapat
beberapa fokus utama dalam membangunkan modal insan yang telah menggariskan pelan
tindakan bagi merangka strategi pembaharuan kepada struktur kurikulum pendidikan
kebangsaan dan juga kepada sistem pentaksiran dan penilaian supaya lebih holistic serta
menggariskan beberapa strategi yang perlu dilaksanakan bagi memantapkan dan
memperkukuhkan pelaksanaan sistem pendidikan Negara (Ghani,2008).Pentaksiran Autentik
menjadi satu kaedah alternatif bagi menggantikan pentaksiran secara tradisional seperti ujian
peperiksaan yang menggunakan peralatan menulis seperti pensel dan kertas(Nurul Ain,
2021).Terdapat beberapa jenis pentaksiran autentik iaitu pentaksiran portfolio, pentaksiran
prestasi, penilaian rakan sebaya dan penilaian kendiri. Pentaksiran prestasi merupakan satu
pendekatan untuk mengukur prestasi murid melalui tugasan yang telah ditetapkan.Murid
perlu melakukan pentaksiran tersebut sendiri dan guru boleh mendapatkan maklumat tentang
penguasaan muridnya melalui pemerhatian (Yui Yin, 2021).

2.0 PERANCANGAN INSTRUMEN , PENTAKSIRAN & SKEMA PEMARKAHAN

Perancangan instrumen menjadi perkara yang tidak asing kepada guru.Guru akan
memberikan ujian kepada murid dan dari ujian ini para guru dapat membuat
keputusan.Contoh guru dapat mengelaskan kumpulan murid yang menguasai kemahiran
yang diajar, termasuk pelajar yang mencapai keputusan cemerlang, murid lemah dan
memerlukan latihan lebih banyak dan adakah teknik pengajaran guru itu telah disampaikan
dengan baik dan berkes

1
PERANCANGAN

MAKLUMAT GURU
Nama Guru Athirah Sufiah binti Abdul Rasid
Tahun Tahun 5 Mustaqim
Subjek Pendidikan Islam
Sekolah Sekolah Kebangsaan Paka 2
Maklumat Tugasan
Projek Praktikal dan amali
Tajuk Ibadah:Tayamum
Standard Kurikulum
Standard kandungan Standard pembelajaran
4.1 Merumus dan
4.1.5 Mengaplikasi cara tayamum
mengamalkan konsep
tayamum dengan betul
secara beradab

Objektif Pembelajaran Pada akhir tugasan ini, murid dapat


1. Murid dapat melakukan tayamum mengikut urutan yang
betul

Mata Pelajaran lain Moral (kebersihan)


(Merentas Kurikulum)
SOALAN

2
Soalan kandungan 1. Murid membuat simulasi tayamum

PROSES PEMBELAJARAN
Fasa perancangan o Murid diajar cara melakukan tayamum dengan betul
oleh guru.
o Murid duduk didalam kumpulan yang ditetapkan
o Murid turus dalam setiap kumpulan akan membantu
ahli kumpulannya sebelum penilaian dengan bimbingan
guru

Fasa pelaksanaan
o Murid melakukan amali tayamum

Fasa penilaian  Guru membuat pentaksiran dengan menilai murid


secara individu menggunakan instrumen
 Guru memberi maklum balas kepada murid untuk
ditambah baik.

Instrumen pentaksiran  Senarai semak

Sumber dan bahan yang  Buku teks


digunakan

debu tayamum kertas

Prosedur:
1. Tekap kedua tapak tangan pada debu suci
2. Nipiskan debu pada kedua-dua tapak tangan
3. Sapukan debu pada muka
4. Ulangi tekap tangan ke debu yang suci dan
dinipiskannya
5. Sapukan debu pada tangan kiri ke bahagian bawah
3
tangan kanan hingga ke siku
6. Sapukan debu yang suci pada tangan kanan
kebahagian bawah tangan kiri hingga kesiku
7. Kemudian sapu ibu jari kiri ke atas tangan bahagian
tangan kanan dan ulangi menyapu tangan kanan pada
tangan kiri

INSTRUMEN

Nama Murid :

Kelas :

Bil Tarikh Tahap peguasaan Catatan


Pentaksiran 1 2 3 4 5 6
1
2
3

SKEMA

NAMA MURID :

KELAS :--------------------------------------------------
BIL KOMPONEN TAYAMUM Tahap Catatan/
. Skor

Lemah Memuaskan Cemerlang

1. Membaca basmalah

2. Niat dalam hati

3. Lafaz niat

4. Merenggangkan jari ketika menepuk


debu tanah

5. Menipiskan debu dengan melaga-


lagakan kedua belah tangan
6. Menyapu debu tanah ke muka

7. Mendahulukan sebelah atas muka

8. Membuang debu musta’mal (yang telah


digunakan diluar tempat debu)
9. Merenggangkan jari tangan ketika
menepuk debu tanah
10. Menipiskan debu dengan melaga-
lagakan kedua belah tangan
11. Menyapu debu tanah ke tangan

12. Mendahulukan tangan sebelah kanan

13. Menyelati jari kiri dan kanan

4
14. Berturut-turut antara sapuan muka dan
tangan
15. berdoa dengan doa selepas
wudhuk/tayamum
16. Tertib

3.0 JUSTIFIKASI & KEPENTINGAN PENTAKSIRAN AUTENTIK

Pentaksiran autentik dapat mengukur tahap perkembangan murid secara menyeluruh seperti
melalui kaedah amali yang telah dinyatakan di atas.Hal ini jelas apabila guru dapat menilai
secara tepat samaada seseorang murid itu telah menguasai cara tayamum dengan betul
berbanding hanya melalui ujian bertulis.Murid turut mampu melakukannya secara kendiri
dengan melibatkan alam sekitar dan orang sekeliling.Justeru di sarankan agar pentaksiran
autentik ini digunakan dalam sistem pendidikan di Malaysia secara meluas.Tambahan pula
Pentaksiran ini boleh mencungkil bakat yang ada pada kanak- kanak khususnya kerana jenis
sifatnya yang merentasi pelbagai kaedah pentaksiran.Ini terbukti melalui kenyataan Ratcliff
dan Nancy (2002),kemahiran literasi kanak- kanak yang diukur menggunakan pentaksiran
autentik memberi kesan yang positif dalam mengenalpasti dan melapor proses
perkembangan kanak-kanak dalam kemahiran literasi di prasekolah.Seperti
diketahui,perkembangan literasi merangkumi beberapa aspek perkembangan iaitu,
membaca, menulis, mengeja dan mendengar.Ternyata,penggunaan pentaksiran autentik ini
dapat menilai keempat-empat aspek perkembangan literasi kanak-kanak itu. Disebabkan itu,
pentaksiran autentik disarankan oleh segelintir pakar psikologi sebagai satu sistem penilaian
yang berbentuk kontekstual, kolaboratif dan konstruktif.

Rudner dan Boston (1994) berpendapat pentaksiran autentik adalah satu proses yang
memerlukan kanak-kanak mendemonstrasikan pengetahuan, kemahiran dan strategi dengan
memberi maklum balas atau menghasilkan satu pengalaman sebenar yang bermakna
( Pathma Nathan, 2014).Dengan ini,ia dapat membuka minda kanak-kanak tentang
bagaimana ilmu pengetahuan dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian
mereka.Pendidikan di Malaysia memerlukan satu sistem pentaksiran yang holistik dan ini
selari dengan objektif pentaksiran autentik yang menyeluruh meliputi kehidupan dunia yang
sebenar. Pentaksiran menjadi sebuah pentaksiran telus yang dapat memberi maklumat terus
kepada ibu bapa berkenaan perkembangan anak-anak mereka.Pentaksiran ini menjadi
sebahagian proses pengumpulan data yang menerangkan sama ada hasil pembelajaran
murid itu mampu memberi perubahan kepada mereka sama ada dari segi kognitif, sosial,
emosi dan sebagainya.Pentaksiran autentik memberi pelbagai kebaikan kepada murid
sekaligus memberi peluang kepada mereka mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran
5
yang ada melalui cara yang berkaitan dengan kehidupan mereka dan tidak tertakluk kepada
kemahiran dan pengetahuan disekolah sahaja.

Selain itu, Pentaksiran autentik meliputi pentaksiran dari pelbagai aspek merangkumi
pengetahuan pelajar, pemahaman mendalam, kemahiran sosial,penyelesaian masalah, sikap
terhadap persekitaran, dan simulasi terhadap situasi dunia sebenar.Ia melibatkan pelbagai
bentuk pengukuran prestasi yang boleh mereflek tahap pembelajaran murid, kejayaan,
motivasi dan sikap pada aktiviti yang releven.Melalui pentaksiran autentik ini, peluang dapat
diberikan kepada murid untuk memperbaiki dan melakukan penambahbaikan melalui
pemikiran kritis dari masa ke semasa dalam memperoleh kejayaaan pada masa hadapan
serta dapat merangsang pelajar menggunakan kombinasi kemahiran, pengetahuan,
kemampuan yang ada dalam dunia sebenar.Contohnya melalui aktiviti perbincangan secara
berkumpulan dan aktiviti pembentangan.Ketika aktiviti ini dijalankan, pelajar dapat
berinteraksi dengan rakan- rakan mereka bagi menyelesaikan persoalan yang dibincangkan
serta menjawab persoalan-persoalan yang dikemukakan oleh rakan-rakan mereka dan
secara automatiknya, pelajar akan cuba menggunakan pemikiran kritis dan kreatif mereka
bagi menjawab persoalan-persoalan yang ditimbulkan.

6
4.0 KESIMPULAN

Kesimpulannya , jelaslah bahawa pentaksiran dalam pendidikan sangat penting sebagai


kaedah siasatan bagi menentukan tahap pembelajaran serta proses penilaian terhadap
murid dalam konteks pendidikan.Selain itu, pentaksiran juga merupakan proses yang
sentiasa berkitar dan berterusan bagi menilai pengajaran dan pembelajaran dengan
menggunakan pelbagai kaedah untuk menentukan hala tuju pengajaran dan pembelajaran
yang akan dilalui oleh murid.

BAHAGIAN 2

1.0 PENGENALAN

Min ialah purata yang digunakan untuk mengetahui pencapaian purata murid dalam sesuatu
ujian.Sisihan piawai pula merupakan ukuran yang lebih tepat berkaitan dengan sebaran satu
set skor.Skor piawai iaitu skor Z pula digunakan untuk perbandingan kedudukan seseorang
murid berbanding murid yang lain ( Boon Pong Ying & et.al, 2017 ).Sehubungan dengan itu,
satu ujian untuk subjek Sains dan Matematik telah diadakan bagi murid tahun 5 Mustaqim
dan data dikumpul berdasarkan ujian tersebut.

2.0 PENGIRAAN MIN, SISIHAN PIAWAI DAN SKOR- Z (SET G)

Bil Nama Sains Matematik


1 Pelajar A 60 80
2 Pelajar B 75 55
3 Pelajar C 60 80
4 Pelajar D 90 72
5 Pelajar E 90 75
6 Pelajar F 78 77
7 Pelajar G 80 83
8 Pelajar H 98 88
9 Pelajar I 75 96
10 Pelajar J 76 75
11 Pelajar K 88 77
12 Pelajar L 90 80
13 Pelajar M 22 78
14 Pelajar N 85 25
15 Pelajar O 80 72

7
SUBJEK SAINS

PENGIRAAN MIN BAGI DATA TAK TERKUMPUL

Pengiraan min bagi data tak terkumpul dapat dilihat dengan penggunaan formula seperti
dibawah.

𝑿
Formula min, x :
𝑵
𝑋 = jumlah skor individu
N = bilangan skor

22+60+60+75+75+76+78+80+80+85+88+90+90+90+98
Min: 15
=1147
15
= 76.47

Sisihan Piawai

Menurut Boon Pong Ying et.al (2017) sisihan piawai ialah ukuran yang berkaitan dengan
sebaran satu set skor. Selain ukuran kecenderungan. memusat, sisihan piawai juga penting
untuk diketahui oleh guru. Hal ini kerana, sisihan piawai mengambil kira skor semua murid.

Formula bagi pengiraan Sisihan Piawai

∑( x−x̃ )2
Sisihan piawai: σ =¿
√ N

8
x f x- x ̌ (x − 𝑥)̌ 2 f(x − 𝑥)̌ 2
22 1 22 – 76.47 = ( −54.47 )2 = 2966.98
-54.47 2966.98
60 2 60 – 76.47 = ( −16.47 )2 = 542.52
-16.47 271.26
75 2 75 – 76.47 = ( −1.47 )2 = 4.32
-1.47 2.16
76 1 76 – 76.47 = ( −0.47 )2 = 0.22
-0.47 0.22
78 1 78 – 76.47 = ( 1.53 )2 = 2.34
1.53 2.34
80 2 80 – 76.47 = ( 3.53 )2 = 24.92
3.53 12.46
85 1 85 – 76.47 = ( 8.53 )2 = 72.76
8.53 72.76
88 1 88 – 76.47 = ( 11.53 )2 = 132.94
11.53 132.94
90 3 90 – 76.47 = ( 13.53 )2 = 549.18
13.53 183.06
98 1 98 – 76.47 = ( 21.53 )2 = 463.54
21.53 463.54
Jumlah N=15 4759.72

4759.72
= √ 15

= √317.31
= 17.81

SUBJEK MATEMATIK:

25+55+72+72+75+75+77+77+ 78+80+80+ 80+83+88+ 96


Min :
15
9
1113
=
15

=74.2

Sisihan Piawai :
x F ( 𝑥 − 𝑥́) ( 𝑥 − 𝑥́)2 f( 𝑥 − 𝑥́)2
25 1 25 – 74.2 = ( −49.2 )2 = 2420.64
-49.2 2420.64
55 1 55 – 74.2 = ( −19.2)2 = 368.64
-19.2 368.64
72 2 72 – 74.2 = ( −2.2 )2 = 9.68
-2.2 4.84
75 2 75-74.2 = ( 0.8 )2 = 1.28
0.8 0.64

77 2 77 – 74.2 = ( 2.8 )2 =7.84 15.68


2.8

78 1 78 – 74.2 = ( 3.8 )2 =14.44 14.44


3.8

80 3 80 – 74.2 = ( 5.8 )2 =33.64 100.92


5.8

83 1 83 – 74.2 = ( 8.8 )2 =77.44 77.44


8.8

88 1 88 – 74.2 = ( 13.8 )2 190.44


13.8 =190.44

96 1 96 – 74.2 = ( 21.8 )2 475.24


21.8 =475.24

Jumlah N=15 3674.4

3674.4
=√
15
=√ 244 .96

=15.65

PENGIRAAN SKOR-Z BAGI DATA TAK TERKUMPUL

10
Guru perlu mengetahui dengan lebih lanjut tentang pencapaian murid secara individu untuk
membuat perbandingan antara murid.Justeru,guru perlu mengetahui skor piawai murid
terlebih dahulu kerana skor piawai menunjukkan kedudukan seseorang murid dari segi
bilangan sisihan piawai skor murid berada daripada min.

Formula bagi Pengiraan Skor-Z

( x−~x)
z=
σ

Skor Z bagi mata pelajaran Sains dan Matematik

Sains Matematik

Pelajar A
60-76.47 80-74.2
17.81 15.65
=-0.92
=0.37

Pelajar B 75 − 76.47 55-74.2

17.81 15.65

= −0.08 = -1.23

Pelajar C 60 − 76.47 80 – 74.2


17.81 15.65

11
= −0.92 = 0.37

Pelajar D 90 – 76.47 72 – 74.2


17.81 15.65

= 0.76 = −0.14

Pelajar E 90-76.47 75-74.2


17.81 15.65

= 0.76 = 0.05

Pelajar F 78 − 76.47 77 – 74.2


17.81 15.65

= 0.09 = 0.18

Pelajar G 80 − 76.47 83 – 74.2


17.81 15.65

= 0.20 = 0.56

Pelajar H 98 − 76.47 88 − 74.2


17.81 15.65

= 1.21 = 0.88

Pelajar I 75 − 76.47 96-74.2


17.81 15.65

= −0.08 = 1.39

Pelajar J 76 − 76.47 75 − 74.2


17.81 15.65

= −0.03 = 0.05

12
Pelajar K 88 – 76.47 77-74.2
17.81 15.65

= 0.65 = 0.18

Pelajar L 90-76.47 80 − 74.2


17.81 15.65

= 0.76 = 0.37

Pelajar M 22-76.47 78 − 74.2


17.81 15.65

= -54.47 = 0.24

Pelajar N 85 − 76.47 25-74.2


17.81 15.65

= 0.48 = 3.14

Pelajar O 80-76.47 72 − 74.2


17.81 15.65

= 0.20 = −0.14

3.0 PERBINCANGAN PENCAPAIAN PELAJAR A DAN B

Pelajar A Pelajar B
Sains 60-76.47 75 − 76.67

17.81 17.81

=-0.92 =-0.08
Matematik 80-74.2 55-74.2

15.65 15.65

=0.37 =-1.23

13
Jika dilihat dari segi skor Z,semakin tinggi nilai skor Z, maka semakin baik pencapaian
seseorang murid itu.Dalam subjek Sains, pelajar B mendapat pencapaian yang lebih baik
iaitu dengan markah 75 berbanding pelajar A dengan 60 markah.Hal ini terbukti kerana skor
Z pelajar B lebih tinggi berbanding pelajar A. Manakala dalam subjek Matematik pula, pelajar
A mendapat pencapaian yang lebih baik dengan markah 80 berbanding pelajar B dengan
markah 50 kerana skor Z pelajar A lebih tinggi berbanding pelajar B.

4.0 KESIMPULAN

Kesimpulannya, analisis data penting bagi memudahkan guru mengesan masalah yang
dihadapi oleh murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran dengan lebih cepat dan
berkesan seterusnya merancang tindakan selanjutnya untuk membaiki prestasi
murid.Apabila sesuatu ujian telah dijalankan terhadap murid, guru bertindak sebagai
pengumpul maklumat daripada jawapan murid. Data dapat diperoleh daripada jawapan
murid sama ada betul atau salah. Melalui jawapan tersebut, guru mampu membuat analisis
item soalan yang tidak dapat dijawab dengan betul oleh murid.Secara keseluruhannya,
peratus kesukaran item dapat dikesan daripada data yang diperoleh ( Rasiah Abd Rahman
& et.al, 2021 ).

14
RUJUKAN

Boom Pong Ying & et.al ( 2017 ). Pentaksiran dalam Pendidikan. Oxford Fajar Sdn. Bhd.
Selangor Darul Ehsan.

Kementerian Pendidikan Malaysia ( 2017 ). Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran


Pendidikan Islam Tahun 5

Nurul Ain ( 2021 ) Pentaksiran Autentik dalam Bahasa Melayu.


https://www.academia.edu/40494477/PENTAKSIRAN_AUTENTIK_DALAM_BAHASA_MEL
AY U
Pathma Nathan ( 2014 ). Pentaksiran Autentik.
https://www.slideshare.net/pathmanathan/pentaksiran-
autentik

Rasiah Abd Rahman & et.al ( 2021 ). Kepentingan Analisis Statistik dalam
Pendidikan. https://pdfcoffee.com/kepentingan-analisis-statistik-dalam-pendidikan-
pdf-free.html

Rudner, L. M., & Boston, C. (1994). Performance assessment. ERIC Review, 3(1), 2–12.

Yui Yin ( 2021 ) Pentaksiran Prestasi.


https://www.scribd.com/presentation/445013908/PENTAKSIRAN-
PRESTASI

15