Anda di halaman 1dari 31

DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR

C 2007 / UNIT 3 /1

DAYA TINDAKBALAS

OBJEKTIF AM :

 Memahami dan mengetahui lakaran gambarajah jasad


bebas dan kiraan daya tindakbalas.

OBJEKTIF KHUSUS:

Di akhir unit ini, pelajar diharap dapat :

 Melakar gambarajah jasad bebas bagi rasuk.


 Menentukan nilai dan arah tindakbalas rasuk.
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 3 /2

INPUT 3A

3.0 PENGENALAN

Dalam unit yang lepas, anda telah didedahkan mengenai asas rasuk,
penyokong dan tindakbalas pada penyokong rasuk. Di dalam Unit 3,
anda akan didedahkan berhubung penentuan nilai bagi daya tindakbalas.
Pengetahuan ini seterusnya akan digunapakai untuk Unit 4 dan Unit 5.
Pelajar dinasihatkan menyediakan kalkulator saintifik untuk mempelajari
unit ini dan seterusnya kerana ia melibatkan banyak kerja pengiraan.

Alamak…. tertinggal
di rumah……

Sekiranya anda telah membuat persediaan yang telah diberitahu,


bolehlah beralih ke halaman berikut untuk memulakan Unit 3.

SELAMAT MAJU JAYA


DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 3 /3

GAMBARAJAH JASAD BEBAS

Sebelum mengetahui dengan lebih lanjut berhubung dengan gambarajah jasad


bebas, imbas kembali pelajaran dalam Unit 1 berhubung daya luaran dan daya
dalaman. Anda perlu faham konsep daya dalaman bagi memudahkan
kefahaman berhubung gambarajah jasad bebas.

Pertimbangkan satu rasuk AB yang dibebankan seperti pada rajah 3.1(a).


Sekiranya rasuk tersebut dikerat pada satah XX dan terpisah dua; AX dan XB.
Maka untuk berada dalam keseimbangan, terbentuk daya dalaman; daya V
dan momen M yang bertindak seperti dalam gambarajah jasad bebas (rajah
3.1(b))

X
W

A X B

Rajah 3.1(a) : Rasuk dikerat pada satah XX

M M W

V
A x x B

W V W

Rajah 3.1(b) : Gambarajah Jasad Bebas

Daya pugak V ini disebut daya ricih, bertindak pada titik X. Akibat daripada
pasangan daya ricih, V ini; rasuk AB boleh terputus pada satah XX. Momen
M pula disebut momen lentur dan bertindak pada titik X. Akibat dari momen
lentur ini, rasuk tersebut akan melentur dalam satah pugak yang mengandungi
paksi memanjang rasuk.
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 3 /4

NILAI DAN ARAH TINDAKBALAS

Suatu rasuk yang disokong mempunyai beberapa nilai anu (nilai daya
tindakbalas yang tidak diketahui). Bilangan anu ini bergantung kepada jenis
tupang/penyokong sesebuah rasuk. Sila imbas kembali pelajaran dalam Unit
2 berhubung jenis penyokong dan daya tindakbalas.

Berikut disertakan panduan berkenaan tanda lazim. Tanda lazim ini


merupakan panduan arah dalam pengiraan; ianya sangat penting dalam
pengiraan daya tindakbalas.

Tanda lazim.

1. Daya kekanan positif dan daya kekiri negatif. ( + ve & -ve)

2.Daya ke atas positif dan daya ke bawah negatif. ( +ve & -ve)

3.Momen ikut jam positf dan momen lawan jam negatif. ( +ve & - ve)

3.3 PENGIRAAN DAYA TINDAKBALAS

Berikut dinyatakan garis panduan bagi memudahkan pengiraan daya


tindakbalas:

Tentukan bilangan daya tindakbalas pada setiap penyokong.


Lakarkan rasuk, beban dan andaian arah daya tindakbalas.
(iii) Tentukan nilai tindakbalas dengan menggunakan persamaan asas
statik.

Seterusnya ialah contoh pengiraan dan analisis untuk mendapatkan tindakbalas


pada penyokong rasuk yang dibeban. Setiap contoh mengemukakan jenis
rasuk dan agihan beban yang berlainan. Anda dinasihatkan meneliti dan
memahami setiap contoh yang diberi.
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 3 /5

3.3.1 Rasuk Ditupang Mudah Dengan Beban Titik

Rajah 3.2 menunjukkan sebuah rasuk yang ditupang mudah. Rasuk


ini disokong dengan penyokong pin dititik A dan penyokong rola
dititik B . Tentukan nilai tindakbalas pada penyokong tersebut.

10 kN

A B

2m 2m
Rajah 3.2 : Rasuk Tupang Mudah

Penyelesaian

Langkah 1:- Menentukan bilangan daya tindakbalas pada setiap


penyokong

Terdapat dua daya tindakbalas pada penyokong A dan satu tindakbalas


pada B. Rajah 3.3 menunjukkan sistem daya yang wujud.

Tips:- Daya tindakbalas pada


penyokong pin dan rola

Ax

Ay By

Rajah 3.3
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN
MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 3 /6

Langkah 2: Lakarkan kedudukan beban dan daya tindakbalas .


(rujuk rajah 3.4 )

10kN

Ax

Ay By
2m 2m
Rajah 3.4

Langkah 3: Menentukan daya tindakbalas dengan menggunakan


persamaan asas statik.

Tips:- Persamaan Asas Statik Tips :-Tanda Lazim

Σ Fy = 0  Daya kekanan positif dan daya kekiri negatif


 Daya ke atas positif dan daya ke bawah
Σ Fx = 0 negatif .
Σ M=0  Momen pusingan arah jam adalah positif dan
momen lawan arah jam adalah negatif.

Σ fx = 0
∴ Ax = 0

Σ fy = 0
Ay + By – 10 = 0
Ay + By = 10 ……....(i)

Tips:- Momen boleh di ambil pada mana-mana titik penyokong, A atau B.


Jika anda mengambil momen di A; anda akan memperolehi nilai By dan
sebaliknya

Ambil momen di titik A:

Σ MA = 0 +ve
10 (2) – By (4) = 0
20
By =
4
∴ By = 5 kN

sambungan....
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN
MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 3 /7

Dari persamaan (i):-

Ay + By = 10
Ay = 10 – 5
∴ Ay = 5 kN

Tips:- Sebagai semakan, ambil momen di titik B bagi mendapatkan


nilai Ay.

Ambil momen di titik B:


Σ MB = 0 +ve
Ay (4) - 10 (2) = 0
Ay = 20/4
∴ Ay = 5 kN (ok!)

Rasuk Ditupang Mudah Dengan Beban Titik Sendeng.

Rajah 3.5 menunjukkan sebuah rasuk yang ditupang mudah. Rasuk


ini disokong dengan penyokong pin dititik A dan penyokong rola
dititik B . Tentukan nilai tindakbalas pada penyokong tersebut.

10 kN 200 kN

60°

A C D B

3m 4m 3m

Rajah 3.5

Penyelesaian

Langkah 1: Menentukan bilangan daya tindakbalas pada setiap


penyokong.

Terdapat dua tindakbalas di A dan satu tindakbalas di B. Daya sendeng


200 kN perlu dipecahkan kepada dua komponen daya iaitu daya ufuk
dan daya pugak.(Rajah 3.6)
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN
MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 3 /8

Tips: Memecah komponen daya sendeng

200 kos 60°

200 sin 60°


θ

Rajah 3.6

Langkah 2: Lakarkan kedudukan beban dan daya tindakbalas.

100 kN 200 sin 60°

200 kos 60°


AX

AY BY
A C D B

3m 4m 3m
Rajah 3.7

Langkah 3: Menentukan daya tindakbalas dengan menggunakan


persamaan asas statik.

Σ fx = 0
Ax – 200 kos 60° = 0
Ax = 100 kN

Σ fy = 0
Ay – 100 – 200 sin 60° + By = 0
Ay + By = 17.32 + 100
Ay + By = 117.32 ……...(i)
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN
MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 3 /9

Momen boleh di ambil pada mana-mana titik penyokong A atau B


Jika anda mengambil momen di A anda mendapat nilai By dan
begitulah sebaliknya.

Ambil momen dititik B:

Σ MB = 0 +ve
Ay(10) – 100 (7) –200 sin 60° (3) = 0
Ay (10) = 873.21

873 .21
Ay =
10
∴ AY = 87.32 kN

Dari persamaan (i):

Ay + By = 117.32
By = 117.32 – 87.32
∴ By = 30 kN

Sekarang cuba pelajar ambil momen dititik A untuk mendapatkan nilai


By sebagai semakan.
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN
MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 3 /6

3.3.3 Rasuk Ditupang Mudah Dengan Beban Teragih Seragam

Rajah 3.8 menunjukkan sebuah rasuk yang ditupang mudah. Tentukan


daya tindakbalas pada rasuk tersebut.

20 kN/m

A C B

3m 4m
Rajah 3.8

Penyelesaian

Tips:
• Beban teragih seragam diberi dalam nilai beban per unit
jarak. Jadi untuk mendapatkan jumlah beban, nilai daya
per unit jarak perlu didarab dengan jarak yang
diwakilinya. (e/g: 20 kN/m x 4m = 80kN)
• Untuk analisis, kedudukan beban teragih seragam
dianggap terletak pada pertengahan bebanannya.
(e/g: 4m ÷ 2 = 2m iaitu 5m dari hujung A ataupun 2m
dari hujung B)
• Rajah 3.9 menunjukkan gambaran ini.

80 kN

Ax

Ay By

3m 2m 2m
Rajah 3.9
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN
MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 3 /7

Σ fx = 0
∴ Ax = 0

Σ fy = 0
Ay – 80 + By = 0
Ay + By = 80 kN ...............(i)

Σ MA = 0 +ve

4
80 ( + 3 ) – By (7) = 0
2
400
By =
7
∴ By = 57.14 kN

Dari persamaan (i):

Ay + By = 80
Ay = 80 – 57.14
∴ Ay = 22.86 kN

3.3.4 Rasuk Ditupang Mudah Dengan Beban Teragih Seragam Dan


Momen.

Rajah 3.10 menunjukkan sebuah rasuk yang ditupang mudah.


Dapatkan nilai tindakbalas bagi rasuk tersebut.

20kNm 5 kN/m

A C D B

2m 2m 2m

Rajah 3.10
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN
MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 3 /8

Penyelesaian Beban teragih seragam


telah ditukar ke bentuk
20kNm 10 kN beban tumpu

Ax •

Ay By

2m 2 m 1m 1m

Rajah 3.11

Σ fx = 0
∴ Ax = 0

Σ fy = 0
Ay - 10 + By = 0
Ay + By = 10kN .....................(i)

Σ MA = 0 + ve
2
20 + 5(2) ( + 4 ) – By (6) = 0
2
70
By =
6
Dari persamaan (i):
By = 11.67 kN
Ay + By = 80
Ay = 10 – 11.67
= -1.67 kN ( )

Nilai negatif bagi Ay menunjukkan arah sebenar daya


tindakbalas adalah ke bawah.
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN
MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 3 /9

AKTIVITI 3A

 SEBELUM MENERUSKAN KE INPUT YANG BERIKUTNYA, SILA


UJI KEFAHAMAN ANDA.
 SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI
HALAMAN BERIKUTNYA.

3.1 Lengkapkan rajah 3.12 dan 3.13 dengan nilai daya yang diperlukan bagi
menjadikannya seimbang .

a.

200 kN

b.

56 kN

Rajah 3.12
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN
MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 3 /10

c.

450 kN
ii.
120 kN

i. ? 200 kN

d.

i.
350 kN

60°

ii. 125 kN

e.
ii.

i. 65 kN

30°

25kN 75 kN

Rajah 3.13
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN
MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 3 /11

3.2 Tentukan daya tindakbalas bagi rasuk 3.14 dan 3.15

a.
15 kN 20 kN

A C D B

2m 2m 2m

b.
40 kN

30°

A C B
4m 1m

c.

30 kN 20 kN
15°

A C D B

3m 2m 3m

Rajah 3.14
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN
MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 3 /12

d.

30 kN/m

A C B

2m 5m

e.

25 kN/m

A B

6m

f.

30 kN/m 15 kN/m

A C D B

1.5 m 1.5 m 1.5 m

Rajah 3.15
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN
MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 3 /13

MAKLUMBALAS AKTIVITI 3A

3.1

a. 200 kN
b. 56 kN
c. i. 250 kN ii. 120 kN
d. i. 175 kN ii. 178.11 kN
e. i. 60.62 kN ii. 70 kN

3.2

a) Ax = 0 Ay =16.67 kN By =18.33 kN

b) Bx = 34.64 Kn Ay =4 kN By =16 kN

c) Bx = -28.98 kN Ay =12.35 kN By =15.41 kN

d) Bx = 0 Ay =51.43 kN By =8.57 kN

e) Bx = 0 Ay =225 kN By =225 kN

f) Bx = 0 Ay =41.25 kN By =26.25 kN
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN
MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 3 /18

INPUT 3B

3.3.5 Rasuk Juntai Dengan Beban Teragih Seragam dan Beban Titik

Rajah 3.16 menunjukkan satu rasuk juntai. Tentukan daya tindakbalas


bagi rasuk tersebut.

10 kN
5 kN/m

A C D E B

1m 3m 1m 2m

Rajah 3.16

Penyelesaian

15 kN 10 kN

Ax

Ay By

1m 1.5m 1.5 m 1 m 2m

Rajah 3.17

Tips….
Rajah 3.17 cuma membantu anda menggambarkan
kedudukan beban, anda tidak perlu melakar rajah
tersebut dalam penyelesaian.
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN
MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 3 /19

Σ fx = 0
∴ Ax = 0

Σ fy = 0
Ay – 15 + By -10 = 0

Ay + By = 25 kN ....................(i)

Ambil momen di B:

Σ MB = 0 + ve
3
Ay (5) - 15 ( + 1 ) + 10 (2)= 0
2
17 .5
By =
5
By = 3.5 kN

Dari persamaan (i):

Ay + By = 25
Ay = 25 – 3.5
= 21.5 kN

3.3.6 Rasuk Juntai Dengan Beban Teragih Seragam Dan Beban Titik

Rajah 3.18 menunjukkan satu rasuk juntai. Tentukan daya tindakbalas


pada rasuk tersebut.

25 kN
10 kN/m

1m 4m 2m

Rajah 3.18
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN
MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 3 /20

Penyelesaian

10 kN 40 kN 25 kN

Tips:
Pecahkan komponen daya
teragih seragam kepada dua
bahagian untuk memudahkan
Ax pengiraan tindakbalas.

• 10kN/m x 1m = 10kN
Ay By • 10kN/m x 4m = 40kN
1m 4m 2m

Rajah 3.19

Σ fx = 0
∴ Ax = 0

Σ fy = 0
– 10 +Ay – 40 + By -25 = 0
Ay + By = 75 kN ....................(i)

Ambil momen di titik A:

Σ MA = 0 + ve
– 10(1) (0.5) + 40 (2) – By (4) + 25 (6 ) = 0
4By = 225
By = 56.25 kN

Dari persamaan (i)

Ay + By = 75
Ay = 75 – 56.25
= 18.75 kN
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN
MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 3 /21

3.3.7 Rasuk Julur Dengan Beban Teragih Seragam Dan Beban Titik
Sendeng

Rajah 3.20 menunjukkan satu rasuk julur. Tentukan daya tindakbalas


pada rasuk tersebut.

 Rasuk julur ada tiga nilai anu.


20 kN  Daya ufuk, daya pugak dan
momen.
10 kN/m
30°

A B C D

3m 3m 4m

Rajah 3.20

Penyelesaian

Σ fx = 0 Tips: Memecah komponen daya


sendeng
Ax + 20 kos 30° = 0
Ax = - 17.32kN ( ) 20kos 30°

20 sin 30°

Σ fy = 0.
Ay – 20 sin 30° - 10(4) = 0 Rajah 3.17(b)
Ay = 50 kN ....................(i)

Ambil momen di A:

Σ MA = 0
-MA + 20 Sin 30° (3) + 40 (8) = 0
MA = 350 kNm
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN
MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 3 /22

Rasuk Julur Dengan Beban Teragih Seragam Dan Beban Titik

Rajah 3.21 menunjukkan sebuah rasuk julur. Tentukan daya


tindakbalas pada rasuk tersebut.

15 kN

20 kN/m

A B C
2m 2m

Rajah 3.21

Penyelesaian:

15kN – Beban tumpu 15kN


80kN – 20kN/m x 4m
80kN

Cx

MC
Cy
Rajah 3.22

Σ fx = 0
∴ Cx = 0

Σ fy = 0
– 80 – 15 + Cy = 0
Cy = 95 kN

Ambil momen di titik C:

Σ MC = 0 + ve
– 80(2) – 15 (2) + MC = 0
MC = 190 kNm
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN
MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 3 /23

AKTIVITI 3B

 SEBELUM MENERUSKAN KE INPUT YANG BERIKUTNYA, SILA


UJI KEFAHAMAN ANDA.
 SILA SEMAK JAWAPAN ANDA PADA MAKLUMBALAS DI
HALAMAN BERIKUTNYA.

3.3 Tentukan daya tindakbalas bagi rasuk dalam rajah 3.23 hingga 3.27 di bawah:

a.

10 kN 5 kN

A C B D

2m 3m 3.5 m

Rajah 3.23

b.

25 kN
10 kNm

C A D B

2m 2m 2m

Rajah 3.24
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN
MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 3 /24

c.

40 kN 20 kN

25 kNm 30°

C A D B E

1m 1m 3m 2m

Rajah 3.25

d.

20 kN/m
55 kNm

A C B D

4m 1m 3m

Rajah 3.26

e.

30 kN/m
40 kNm

A B C

4m 3m
Rajah 3.27
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN
MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 3 /25

3.4 Tentukan daya tindakbalas bagi rasukdalam rajah 3.28 hingga 3.30 di bawah:

a.

8 kN/m 20 kN/m

C A D B

2m 1m 2m

Rajah 3.28

b.

45 kN 30 kN

A B C

2m 3m

Rajah 3.29

c.

20 kN/m

A B C

1.5 m 3m

Rajah 3.30
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN
MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 3 /26

3.5 Sila isi tempat kosong berdasarkan rajah 3.31 di bawah.

P = 50 kN

W =30 kN/m
Q= 40 kNm
S T

A C D B

4m 3m 2m

Rajah 3.31

a. Beban tersebut disokong oleh rasuk :__________________________


b. Jenis Penatang S ialah :______________________
c. Jenis Penatang T ialah :______________________
d. Beban P ialah : ___________________
e. Beban Q ialah :___________________
f. Beban W ialah : __________________
g. Tentukan daya tindakbalas pada kedua-dua penatang rasuk tersebut.
i. Ax = _______________
ii. Ay = _______________
iii. By = _______________
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN
MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 3 /27

MAKLUMBALAS AKTIVITI 3B

3.3
Daya ufuk (fx) Daya Pugak (fy)

a Bx = 0 Ay = 2.5 kN
By = 12.5 kN
b Ax+ = 0 Ay = 35 kN
By = - 10 kN
c Ax = 17.32 kN Ay = 13.75 kN
By = 36.25 kN
d Ax = 0 Ay = 13 kN
By = 7 kN
e Ax = 0 Ay = 50 kN
By = -70 kN

3.4
Daya ufuk (fx) Daya Pugak (fy) Momen

a Ax = 0 Ay = 34.67 kN -
By = 21.33 kN
b Ax = 0 Ay = 75 kN MA = - 240 kNm

c Ax = 0 Ay = 60 kN MA = - 45 kNm

3.5
a. Terletak mudah
b. Pin
c. Rola
d. Daya tumpu
e. Daya momen
f. Daya teragih seragam
g.
i. Ax = 0
ii. Ay = 161.67 kN iii. By = 158.33 kN
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN
MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 3 /28

PENILAIAN KENDIRI

1. Tentukan nilai tindakbalas pada penatang bagi rasuk dalam rajah 3.32 hingga
3.34 di bawah.

a.
20 kN 15 kN

25° 30°

A C D B

2m 2m 2m
Rajah 3.32

b.

30 kN/m 25 kNm

A C D B

4m 1m 2m

Rajah 3.33

c.
10 kN

20 kN/m

A C B

3m 2m
Rajah 3.34
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN
MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 3 /29

2. Tentukan nilai tindakbalas pada penatang bagi rasukdalam rajah 3.35 hingga
3.37 di bawah.

a.

45 kN

60 kN/m

C A D B

2m 3m 2m
Rajah 3.35

b.

15 kN/m 20 kN/m

C A D B

1.5m 1m 2m

Rajah 3.36

c.
40 kN 60 kN

60°

A B C

2m 3m

Rajah 3.37
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN
MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 3 /30

3. Tentukan nilai tindakbalas pada penatang bagi rasuk dalam rajah 3.38 hingga
3.40 di bawah.

a.

5 kN/m 15 kN/m

A B C D

1m 1.5 m 2m
Rajah 3.38

b.

20 kN/m 50 kNm

A B C D

3m 1.5 m 2m

Rajah 3.39

c.
30 kN

20 kN/m 50 kNm

A B C

3m 5m

Rajah 3.40
DAYA KESEIMBANGAN, DAYA RICIH DAN
MOMEN LENTUR
C 2007 / UNIT 3 /31

MAKLUMBALAS PENILAIAN KENDIRI

• Anda digalakkan membuat rujukan tambahan dan menyemak


jawapan dengan pensyarah.

• Sekiranya anda hadapi kesukaran, anda boleh ikuti panduan


di bawah

Pergi ke perpustakaan Ulangkaji

Kumpulan perbincangan Jumpa pensyarah

___________________________________________________________________________________
SEKIRANYA ANDA TELAH BERJAYA MENJAWAB DENGAN
BETUL, MARILAH BERALIH KE UNIT 4