Anda di halaman 1dari 8

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN (P) RAJA ZARINA

42000 PELABUHAN KLANG

UJIAN SUMATIF 2 / 2020


REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI TINGKATAN 1
MASA : 1 JAM

NAMA : ______________________________ TINGKATAN : ___________

ARAHAN : Kertas soalan ini mengandungi tiga bahagian. Bahagian A, Bahagian B dan
Bahagian C. Jawab semua soalan.

BAHAGIAN A (7 Markah)
Jawab semua soalan pada bahagian ini pada ruang jawapan yang disediakan.

1. Lakaran merupakan lukisan awal atau lukisan draf yang dihasilkan dengan
A. Teknik lakaran bebas tanpa bantuan alat melukis
B. Tujuan membantu pelanggan memahami konsep rekaan
C. Menggunakan alatan dan aplikasi tertentu
D. Tujuan membandingkan dengan produk sedia ada di pasaran

2. Pilih pernyataan yang betul tentang peranan lakaran dalam reka bentuk
I. Menunjukkan komposisi komponen sesuatu produk
II. Medium komunikasi antara pereka bentuk dengan pelanggan
III. Digunakan sebagai catatan aktiviti dan eksplorasi pelanggan
IV. Memperincikan maklumat bagi memudahkan pembangunan reka bentuk

A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. I, II, III dan IV

3. Namakan jenis lakaran yang ditunjukkan pada rajah di bawah

A. Lakaran perspektif
B. Lakaran piktorial
C. Lakaran isometrik
D. Lakaran oblik

1
4. Rajah di bawah menunjukkan komponen utama dalam sistem fertigasi

Sumber Medium Alur Keluar

Apakah fungsi medium?


A. Tempat menyimpan bekalan nutrien
B. Laluan penyampaian nutrien
C. Tempat keluar nutrient ke tanaman
D. Mengepam air dari tangki nutrien

5. Pengurusan tanaman melibatkan kerja-kerja


A. Pengairan kos
B. Pengawalan tenaga kerja
C. Pemeriksaan kualiti air
D. Pengurusan dan penjagaan

6. Reka bentuk sistem fertigasi terdiri daripada teknik penyusunan __________________


dan ____________________.
I. jejari
II. bertingkat
III. gegelang
IV. terbuka

A. I dan II
B. II dan III
C. I dan III
D. III dan IV

7. Yang manakah bukan medium tanaman yang digunakan dalam sistem fertigasi?
A. Sekam padi
B. Peat moss
C. Coco peat
D. Tanah bakar

JAWAPAN BAHAGIAN A :

1. 3. 5. 7.

2. 4. 6.

2
BAHAGIAN B ( 33 Markah)
Jawab semua soalan pada bahagian ini pada ruang jawapan yang disediakan.

1. Tandakan ( √ ) bagi pernyataan yang betul dan ( × ) bagi pernyataan yang salah pada
petak yang disediakan.
Lakaran merupakan contengan berbentuk ........

Garisan

Gambar

Simbol lisan

Nombor

(4 markah)

2. Nyatakan tiga jenis lakaran piktorial.

i. ...............................................................................................................................
ii. ...............................................................................................................................
iii. ..............................................................................................................................
(3 markah)

3. Berikut adalah kenyataan tentang jenis-jenis Lakaran. Padankan dengan menulis jenis
garisan pada ruang yang disediakan.

A. Lakaran Digital
B. Lakaran Perkembangan Idea
C. Lakaran Peribadi atau Contengan

Kenyataan Jenis Garisan

Lakaran ini tidak kemas, tidak tersusun dan


dilukis di dalam buku lakaran

Lakaran ini digunakan untuk menunjukkan


semua lakaran objek bermula daripada idea
pertama hingga ke objek sebenar

Teknik melakar secara tradisional dengan


menggunakan pensel dan kertas

(3 markah)

3
4. Rajah di bawah menunjukkan lakaran topi

Nyatakan tiga elemen reka bentuk yang perlu ada pada lakaran topi tersebut

I ………………………………………………………………
II ………………………………………………………………
III ………………………………………………………………
(3 markah)

5. Berdasarkan gambar rajah di bawah, pilih dan tuliskan teknik lakaran piktorial di bawah.

A. Lakaran ......................... B. Lakaran ......................... C. Lakaran .........................


(3 markah)

6. Susun mengikut urutan yang betul langkah-langkah melukis bulatan.

A B C D

(4 markah)

4
7. Pilih dan tuliskan, sama ada lakaran di bawah lakaran 2D atau 3D pada ruang yang
disediakan.

A. Lakaran ........................... B. Lakaran ........................... C. Lakaran..................................

(3 markah)

8. Maklumat berikut merupakan komponen sistem fertigasi.

K Set penitis
L Alat pengatur masa
M Pam air

Padankan komponen sistem fertigasi tersebut dengan fungsi yang betul dengan menulis
K,L dan M pada ruang jawapan.

a. Mengepam larutan baja dan air ke sistem pengairan

b. Diletakkan di pangkal akar untuk menyalurkan larutan baja

c. Menyalurkan larutan baja mengikut masa yang ditetapkan

(3 markah)

9. Maklumat berikut adalah pengurusan tapak dan alatan untuk sistem fertigasi

Aktiviti meratakan tanah dilakukan sebelum meletakkan tanaman yang telah disemai

Tandakan ( ✓) bagi kesan aktiviti tersebut yang betul dan ( X ) bagi


kesan yang salah pada petak yang disediakan.

a. Untuk mendapatkan tumbesaran pokok yang seragam

b. Bertujuan untuk mendapatkan aliran baja yang sama

c. Untuk mengurangkan kualiti air yang bersih

d. Untuk mengelakkan serangan serangga

( 4 Markah)
5
10. Padankan nama komponen dengan gambar rajah yang betul dengan menulis A, B, dan
C pada ruang yang disediakan.

Paip ladang A
Penitis B
Tangki nutrien C

(3 Markah)

BAHAGIAN C (10 Markah)


Jawab semua soalan pada bahagian ini pada ruang jawapan yang disediakan.

1. Rajah yang berikut menunjukkan satu kaedah penanaman

a) Apakah nama sistem penanaman tersebut?

...........................................................................................................
( 1 markah )

6
b) Namakan dua jenis medium yang digunakan dalam sistem tersebut .

i. …………………………………………………………

ii. …………………………………………………………
( 2 markah )
c) Namakan dua jenis tanaman yang sesuai ditanam dengan cara ini .

i. ……………………………………………………………

ii. …………………………………………………………….
( 2 markah )
d) Nyatakan tiga kelebihan menggunakan sistem tersebut .

i. ……………………………………………………………

ii. ……………………………………………………………

iii. ……………………………………………………………
( 3 markah )
e) Nyatakan dua kelemahan menggunakan sistem itu .

i. ……………………………………………………………………

ii. ……………………………………………………………………
( 2 markah)

KERTAS SOALAN TAMAT

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh,

_________________ __ __________________ _____________________


(NORAZIDA AZNI BT ( ROHAZILA BT SANDIR) (SHARMILA BT ARAFAT)
ALZAHARI)
Guru Mata Pelajaran RBT Ketua Panitia RBT GKMP Teknik & Vokasional

7
8

Anda mungkin juga menyukai