Anda di halaman 1dari 6

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA


ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62604 PUTRAJAYA

PENILAIAN PRESTASI
(PERFORMANCE ASSESSMENT)

KOD UNIT KOMPETENSI HT-014-2:2011-C01

AMALAN KESELAMATAN, KESIHATAN DAN


TAJUK UNIT KOMPETENSI
KEBERSIHAN

NO. KOD HT-014-2:2011-C01/KA(1/1)

NAMA CALON

NO KAD PENGENALAN

MASA

TARIKH

MARKAH : % TERAMPIL / BELUM TERAMPIL

Arahan kepada calon :

1. Tuliskan nama dan nombor kad pengenalan pada ruangan yang disediakan.
2. Dilarang membuka kertas soalan sehingga dibenarkan.
3. Baca arahan soalan dengan teliti. Rujuk Pegawai Penilai (PP) sekiranya terdapat kekeliruan.
4. Sebarang kerosakan peralatan / bahan perlu dimaklumkan kepada Pegawai Penilai (PP).
5. Dilarang membawa keluar kertas soalan.
6. Calon dikehendaki melaksanakan tugasan yang diberikan dalam tempoh yang ditetapkan.

KERTAS PENILAIAN INI MENGANDUNGI ENAM (6) MUKA SURAT BERCETAK


A. TAJUK

Mempraktiikan kebersihan diri dan tempat kerja berpandukan prosedur yang betul.

B. TUGASAN

1. Anda diarahkan untuk melaksanakan prosedur pembersihan peralatan secara manual


dengan betul dalam masa yang ditetapkan.

2. Anda dikehendaki melaksanakan proses pembuangan sampah dengan betul dan


mematuhi langkah keselamatan yang ditetapkan.

C. LUKISAN, DATA DAN JADUAL

Jadual tugasan kebersihan kelas


D. PERALATAN, PERKAKASAN DAN BAHAN

KUANTITI
BIL BAHAN UKURAN
(Bahan : Calon)
1 Pencuci pinggan - 1 : 10

2 Pencuci lantai - 1 : 10

3 Pencuci serbaguna - 1 : 10

4 Span pembasuh pinggan - 1:5

5 Plastik sampah - 1:5

BIL KUANTITI
PERALATAN/ PERKAKASAN UKURAN
. (Peralatan : Calon)
1 Penyapu - 1:5

2 Berus dawai - 1:5

3 Penadah sampah - 1:5

4 Mop - 1:5

5 Baldi - 1:5

6 Kain dapur - 5:5

E. MASA : 3 JAM
F. KRITERIA PENILAIAN

Prestasi anda akan dinilai berasaskan kriteria berikut :-

1. Perkara Kritikal
Dapur dan ruang kerja dibersihkan dan dikemaskan dalam masa yang ditetapkan.

2. Proses Kerja
Proses kerja bermula dari perancangan selepas aktiviti memasak sehingga kawasan
kerja siap dikemaskan dengan mengambilkira aspek-aspek keselamatan.

3. Hasil Kerja
 Memakai pakaian perlindungan diri dengan betul.
 Tugasan dilaksanakan dalam tempoh yang ditetapkan.
 Prosedur kerja mencuci secara manual dilaksanakan dengan betul.
 Ruang kerja dan peralatan dibersihkan, dikemaskan, disusun dan disimpan
dengan betul.

4. Sikap / Keselamatan
 Perkakasan / peralatan
 Diri sendiri dan persekitaran
Skema Pemarkahan Penilaian Prestasi

NAMA CALON : NO. K/P :

MASA MULA :
TARIKH :
MASA SIAP :
MARKAH PENUH UNTUK SETIAP SOALAN ADALAH 3 MARKAH

Skala markah diberi :


0 = Tidak dilakukan/Salah; 1 = Tidak memuaskan; 2 = Memuaskan; 3 = Sangat memuaskan
BHG KRITERIA PENILAIAN MARKAH
Tandakan (/) pada
1. Perkara kritikal (60%)
ruangan Terima atau
Tidak Terima bagi
perkara kritikal berikut:
Tidak
Terima
Terima
1.1 Dapur dan ruang kerja dibersihkan dan dikemaskan
dengan betul dalam masa yang ditetapkan.*
(* Kriteria Kritikal : Markah 60 diberi sekiranya semua perkara kritikal di atas diterima
dan markah 0 sekiranya terdapat 1 atau lebih perkara kritikal tidak diterima)
Markah Diperolehi (%)
2. Proses kerja (25%)
2.1 Peralatan kotor dikumpulkan dan diasingkan.
2.2 Prosedur mencuci secara manual dilaksanakan.
2.3 Perkakasan/peralatan disusun dan disimpan.
2.4 Sampah dibuang dengan betul.
Jumlah markah diberi
Jumlah markah penuh 12
Jumlah Markah Bahagian 2 (%)
3. Hasil kerja (10%)
3.1 Prosedur mencuci dengan betul diaplikasikan.
3.2 Prosedur pembungan sampah diaplikasikan.
3.3 Peralatan bersih dan tersusun dengan rapi.
3.4 Ruang kerja dapur bersih dan kemas.
Jumlah markah diberi
Jumlah markah penuh 12
Jumlah Markah Bahagian 3 (%)
Sikap/Keselamatan (5%)
NAMA CALON : NO. K/P :

MASA MULA :
TARIKH :
MASA SIAP :
MARKAH PENUH UNTUK SETIAP SOALAN ADALAH 3 MARKAH

Skala markah diberi :


0 = Tidak dilakukan/Salah; 1 = Tidak memuaskan; 2 = Memuaskan; 3 = Sangat memuaskan
BHG KRITERIA PENILAIAN MARKAH
4. 4.1 Hadir penilaian tepat pada masa yang ditetapkan
4.2 Jadual tugasan dipatuhi.
4.3 Peralatan dikendalikan mengikut teknik yang betul dan
selamat serta disusun kemas selepas digunakan.
4.4 Berpakaian kemas mengikut prosedur keselamatan
4.5 Persekitaran kawasan kerja dibersih dan dikemaskan
selepas kerja dilaksanakan
Jumlah markah diberi
Jumlah markah penuh 15
Jumlah Markah Bahagian 4 (%)
JUMLAH MARKAH KESELURUHAN
(Bahagian 1 + Bahagian 2 + Bahagian 3 + Bahagian 4)

KEPUTUSAN PENILAIAN

MARKAH : % TERAMPIL / BELUM TERAMPIL

ULASAN PEGAWAI PENILAI

Tarikh :
__________________________________
Tandatangan Pegawai Penilai

Nama :

Anda mungkin juga menyukai