Anda di halaman 1dari 6

ARAHAN : JAWAB SEMUA SOALAN.

SOALAN 1 (10 markah)

Rajah 1

(a) Rajah 1 menunjukan gambar rajah satu perintang karbon. Nyatakan nilai
perintang tersebut berdasarkan had terima emas (±5%): (C3, CLO1)
i) Nilai minimum
ii) Nilai maksimum
(4 markah)

(b) Lengkapkan pernyataan Hukum Ohm di bawah: (C1, CLO1)

Hukum Ohm menyatakan bahawa arus adalah (i)……..……………… dengan voltan


dan berkadar songsang dengan (ii)……..……………… pada suhu tetap.
(2 markah)

Rajah 2

(c) Berdasarkan Rajah 2 di atas. Hitungkan: (C3, CLO1)


i) Jumlah perintang, RJ (2 markah)
ii) Jumlah arus, IJ (2 markah)
SOALAN 2 (10 markah)

(a) Nyatakan takrifan bagi Hukum Kirchoff Arus. (C1, CLO1)


(2 markah)

(b) Rajah 3 di bawah menunjukkan litar arus terus yang mengandungi dua gelung
dengan 2 punca voltan. (C3, CLO1)
Hitungkan arus I1, I2 dan I3 dalam litar tersebut.

Rajah 3
(8 markah)

SOALAN 3 (10 markah)

(a) Nyatakan DUA (2) fungsi perintang dalam litar. (C1, CLO1)
(4markah)

(b) Terangkan DUA (2) aplikasi perintang dalam alat semikonduktor. (A2, CLO3)
(6 markah)
PERATURAN PEMARKAHAN TEORI UJIAN 1

No. Jawapan Pecahan Jumlah


Soala Markah Markah
n
1
1 (a) Nilai perintang = 42Ω 1 4
5% dari 67Ω = 3.35Ω 1

i. nilai minimum = 67Ω – 3,35Ω 1


= 63.65Ω
ii. nilai maksimum = 67Ω + 3,35Ω 1
= 70.35Ω

1 (b) i. Berkadar terus 1 2


ii. Rintangan 1
1 (c) Berdasarkan rajah 1 2
i. jumlah perintang, Rj
R1 x R2 1
R1 + R2
= 100 x 150
100 + 150
= 60 Ω 1

ii. Jumlah arus , I = V/R 1


I = 12 / 60 2
= 0.2 A 1

Jumlah 10
2
2 (a) Menyatakan bahawa dalam satu litar lengkap,
jumlah algebra arus yang masuk dan keluar pada 1
satu titik / nod adalah sama dengan sifar. 2

Imasuk = Ikeluar 1
2 (b)
E1 = VR1 + VR3
Pada gelung 1
E1 = I1R1 + I3R3
Hukum Arus Kirchoff 12 = 4I1 +
2I3 ..........................(1)
[1m]
Gantikan
persamaan (1)
dengan HAK pada
nod A
Jadi,
12 = 4I1 + 2(I1 + I2)
12 = 4I1 + 2I1 + 2I2
12 = 6I1 +
I1 + I2 – I3 = 0 2I2 ...........................
(2) [1m]
I1 + I2 = I3 ..................... HAK 8
E2 = VR2 + VR3
Pada gelung 2 E1 = I2R2 + I3R3
6 = 4I2 +
2I3 ..........................
(3) [1m]
Gantikan
persamaan (3)
dengan HAK pada
nod A
Jadi,
6 = 4I2 + 2(I1 + I2)
6 = 4I2 + 2I1 + 2I2
Apabila dipermudahkan, maka 6 = 2I1 +
6I2 ...........................
persamaan-persamaan berikut diperolehi ( 4)

:
12 = 6I1 + 2I2 ...........................(2)
6 = 2I1 + 6I2 ...........................(4)
Selesaikan persamaan (2) dan (4) bagi
mendapatkan nilai I1, I2 dan I3 dengan
menggunakan persamaan serentak. Setiap 1
(4) x 3 jawapan betul
18 = 6I1 + 18I2 1 markah
…………………………(5)

(5) – (2)
6 = 16I2
I2= 0.375 A
Gantikan I2 = 0.375 A dalam persamaan
(2) untuk mendapatkan I1
12 = 6I1 + 2(0.375)
12 = 6I1 + 0.75
6I1 = 12 – 0.75
6I1 = 11.25
I1 = 1.875 A

Untuk mendapatkan I3 , gantikan I1 dan I2


dalam Hukum Arus Kirchoff (HAK) pada
nod A.
I3 = I1 + I2
I3 = 1.875 + 0.3
Jumlah 10
3
3 (a)  Mengehadkan aliran arus dalam litar. 2 4
 Mendapatkan voltan susut menrentasinya. 2
3 (b) 1. Perintang Termistor 1
 Nilai rintangan berubah berkadar
dengan suhu.
 Apabila suhu rendah, kerintangan 1
thermistor adalah tinggi maka LED
tidak menyala kerana tiada arus
mengalir ke tapak transistor.
 Apabila suhu tinggi, kerintangan 1 6
thermistor menjadi rendah, maka
LED menyala kerana terdapat arus Setiap 1
mengalir melalui tapak transistor. jawapan betul
Perintang preset digunakan untuk 1 markah
melaras kerintangan dan menjadikan
samada kurang atau lebih sensitive.
2. Perintang Foto (LDR)
 Nilai rintangan bergantung kepada
cahaya yang diterima. 1

 Apabila gelap, rintangan sel adalah


1
tinggi. Semakin banyak cahaya yang
diterima, rintangan akan
berkurangan. 1
 Apabila cahaya rendah, kerintangan
LDR menjadi tinggi. Ia menghalang Setiap 1
arus mengalir ke tapak transistor. jawapan betul
LED tidak menyala. 1 markah
 Apabila cahaya dikenalan pada LDR,
kerintangan LDR menjadi tinggi dan
terdapat arus yang mengalir ke tapak
transistor menyebabkan LED
mengeluarkan cahaya.
Jumlah 10

PERATURAN PERMARKAHAN TAMAT