Anda di halaman 1dari 10

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MELAYU TINGKATAN 4

2011

Tema / Objektif HP Sistem Bahasa Komsas KBT Ilmu Nilai


Minggu

( 1 – 3) Para pelajar dapat: Novel :


1. Membaca mengikut intonasi yang 2.0 Tatabahasa: Mencirikan Kemasyarakatan Kasih sayang
Senario betul - kata nama Melunas Rindu
Masyarakat Kita 2. Memahami petikan yang dibaca dan 4.0 - kata nama am Membuat Sastera Simpati
dapat menjawab soalan dari petikan. - kata nama Aspek: kaitan dan
Karangan Bentuk 3. Menyatakan maklumat tertentu 7.0 khas perhubunagan Bahasa Bekerjasama
Surat Kiriman seperti isi-isi penting, tema dan - ayat topik Sinopsis
Rasmi rumusan. 8.0 - ayat dasar Membuat Tolong-
4. Dapat membina ayat berdasarkan - ayat tunggal (Bab 1- bab 19) inferens menolong
Rumusan satu kata dasar 10.0
5. Dapat mengetahui penggunaan kata Kosa kata: Menjana idea Bertanggungja
3/1/2011 nama am dan kata nama khas 12.0 - saluran wab
- 6. Menulis karangan bentuk - kemasyarakat Menyusun atur
21/1/2011 perbincangan an Baik hati
7. Menyenaraikan isi-isi penting - emosi Menganalisis
8. Menyusun isi-isi penting - melentur
9. Melafazkan puisi dengan gaya yang - digugat Merumus
menunjukkan pemahaman dan - ganjaran
penghayatan
10. Menyenaraikan ciri-ciri puisi Sistem ejaan:
tradisional - ejaan kata
11. Menerangkan maksud pantun, syair, dasar
seloka dan gurindam - ejaan kata
12. Menyatakan pengenalan ,isi tersurat, terbitan
isi tersirat dan penutup.
13. Menghasilkan satu rumusan lengkap

(4 – 7) Para pelajar dapat: Tatabahasa : Novel : Sosial


1. Membaca mengikut intonasi yang 1.0 - kata nama Kejujuran
Ambang Remaja betul tunggal Melunas Rindu Sastera
2. Memahami petikan yang dibaca dan 2.0 Kasih sayang
Karangan Bentuk dapat menjawab soalan dari petikan. 7.0 - kata nama Aspek : Bahasa Keberanian
Surat Kiriman 3. Menyatakan maklumat tertentu terbitan
Tidak Rasmi seperti isi-isi penting, tema dan 8.0 - kata nama Kemanusiaan Kesyukuran
rumusan. ganda - watak
Rumusan 4. Dapat menukar ayat cakap ajuk 11.0 - kata hubung - perwatakan Alam sekitar Berdikari
kepada cakap pindah dan sebaliknya - ayat majmuk - tema
24/1/2011 5. Mengetahui penggunaan kata 12.0 - ayat penyata - persoalan
- akronim.
18/2/2011 6. Mengetahui penggunaan kata nama
majmuk ,kata kerja dan kata tugas
7. Menulis karangan bentuk surat Kosa kata:
kiriman tidak rasmi - amanat
8. Menyenaraikan isi-isi penting - membebani
9. Menyusun isi-isi penting - melayari
10. Melafazkan sajak dengan gaya yang - memperkotak
menunjukkan pemahaman dan an
penghayatan - sergah
11. Menyenaraikan ciri-ciri sajak
Intonasi;
12. Menerangkan maksud sajak - ayat tanya
13. Menyatakan pengenalan ,isi tersurat, - ayat penyata
isi tersirat dan penutup.
14. Menghasilkan satu rumusan lengkap

(8 – 11) Para pelajar dapat: Tatabahasa: Novel : Mencirikan Teknologi Keberanian


1. Membaca mengikut intonasi yang 2.0 - kata kerja
Dunia Semakin betul - kata kerja Melunas Rindu Membuat Internet Kerajinan
Canggih 2. Memahami petikan yang dibaca dan 3.0 transitif kaitan
dapat menjawab soalan dari petikan. - kata kerja tak Aspek : Sasatera Kesyukuran
Karangan Bentuk 3. Menyatakan maklumat tertentu 7.0 transitif Menganalisis
Laporan seperti isi-isi penting, tema dan - ayat pasif - jalan cerita Bahasa Menghargai
rumusan. 10.0 - ayat aktif - latar tempat Membuat
Rumusan 4. Membetulkan kesalahan-kesalahan - latar kesimpulan Alam sekitar Kebebasan
yang terdapat dalam ayat 12.0 Kosa Kata: masyarakat
5. Membetulkan istilah dalan ayat - IT - latar masa
21/2/2011
- 6. Membina ayat menggunakan kata - Bestari Membuat
25/3/2011 kerja transitif - Perintis analogi
7. Menulis karangan bentuk laporan - Jenama
8. Menyenaraikan isi-isi penting - Teknologi Menilai
7/3-11/3 9. Menyusun isi-isi penting - Pakatan
(Ujian 10. Menceritakan sinopsis cerita Merumus
Kemajuan 1) 11. Menghuraikan sesuatu berdasarkan Sistem ejaan:
bahan prosa - kata pinjaman
12. Menyatakan watak dan perwatakan, - kata terbitan
tema dan persoalan, nilai,
pengajaran.
13. Menyatakan pengenalan ,isi tersurat,
isi tersirat dan penutup.
14. Menghasilkan satu rumusan lengkap

(12 – 15) Para pelajar dapat: Tatabahasa: Novel : Mencirikan Patriotesme Patriotik
1. Membaca mengikut intonasi yang 1.0 - ayat perintah
Keranamu betul - ayat seruan Melunas Rindu Membuat Kenegaraan Tolong
Malaysia 2. Memahami petikan yang dibaca dan 2.0 - kata ganda kaitan menolong
dapat menjawab soalan dari petikan. - kata kerja Aspek : Kemanusian
Karangan Bentuk 3. Menyatakan maklumat tertentu 7.0 tuggal Menyusun atur Keberanian
Perbincangan seperti isi-isi penting, tema dan - kata kerja - gaya Sastera
rumusan. 10.0 terbitan bahasa Menganalisis Keadilan
Rumusan 4. Menyambung dan memisahkan ayat - kata kerja - nilai Bahasa
5. Menulis karangan bentuk surat 11.0 ganda - pengajaran Membuat Rasional
28/3/2011 kiriman rasmi inferens
- 6. Menyenaraikan isi-isi penting 12.0 Kosa kata: Baik hati
22/4/2011 7. Menyusun isi-isi penting - cetusan Menjana idea
8. Menceritakan sinopsis cerita - canggih Kasih sayang
9. Menghuraikan sesuatu berdasarkan - petanda Merumus
bahan prosa - globalisasi
10. Menyatakan watak dan perwatakan, - prasarana
tema dan persoalan, nilai, - luhur
pengajaran.
11. Menjawab soalan pemahaman Peribahasa:
berdasarkan bahan sastera
12. Menyatakan pengenalan ,isi tersurat, -Bersatu teguh
isi tersirat dan penutup. bercerai roboh
13. Menghasilkan satu rumusan lengkap - Keranamu
Malaysia
(16 – 18) Para pelajar dapat: Tatabahasa: Puisi Mengkategorik Alam sekitar Kesederhanaa
1. Membaca mengikut intonasi yang 1.0 - kata adjektif Tradisional : an n
Melestariakn betul - kata adjektif Goegrafi
Alam Sekitar 2. Memahami petikan yang dibaca dan 3.0 tuggal - Pantun Empat Menyusun Kebersihan
dapat menjawab soalan dari petikan. - kata adjektif Kerat (Budi) ataur Peribahasa fizikal dan
3. Menyatakan maklumat tertentu 6.0 terbitan mental
seperti isi-isi penting, tema dan - kata adjektif - Pantun Empat Mencirikan Sastera
Karangan Bentuk rumusan. 7.0 ganda Kerat (jenaka Kasih sayang
Peribahasa 4. Menentukan dan membetulkan - kata adjektif dan sindiran) Menjana idea Bahasa
dalam ayat 10.0 majmuk Patriotik
Rumusan 5. Membina ayat menggunakan kata - Syair Definisi Membuat Budaya
banyak makna dan kata ganda 12.0 Kosa kata: Orang Berakal kesimpulan Ketekunan
25/4/2011 6. Menulis karangan bentuk peribahasa - simulasi
- 7. Menyenaraikan isi-isi penting - melestari - Syair Siti Merumus Berdikari
13/5/2011 8. Menyusun isi-isi penting - kitar semula Sianah
9. Menceritakan sinopsis cerita - releven Keberanian
10. Menghuraikan sesuatu berdasarkan - malar - Gurindam 12
bahan prosa Fasal yang Kerajinan
11. Menyatakan watak dan perwatakan, Sistem ejaan: Keenam
tema dan persoalan, nilai, - kata dasar
pengajaran. - kata terbitan - Seloka Emak Si
12. Menyatakan pengenalan ,isi tersurat, Randang
isi tersirat dan penutup.
13. Menghasilkan satu rumusan lengkap Aspek :
- Tema
- Persoalan
- Maksud
- Rangkap
- Nilai
- Pengajaran
- Gaya
bahasa
(19 – 21) Para pelajar dapat: Tatabahasa: Puisi Moden : Mencirikan Kesihatan Kesyukuran
1. Membaca mengikut intonasi yang 2.0 - kata bantu
Riadah betul - kata nafi - Harga Remaja Membuat Alam sekitar Kasih sayang
2. Memahami petikan yang dibaca dan 4.0 - kata bilangan kaitan
Karangan Bentuk dapat menjawab soalan dari petikan. - kata penguat - Di Perpustakaan Pelancongan Kebebasan
Dialog 3. Menyatakan maklumat tertentu 6.0 - kata penegas Menyusun atur
seperti isi-isi penting, tema dan - kata sendi - Megintai Ruang Sastera Ketekunan
Rumusan rumusan. 7.0 nama Insaf Menjana idea
4. Mengenal pasti perkataan dalam - kata pemeri Bahasa Tanggungjawa
melengkapkan teks 11.0 - Mahsuri Merumus b
5. Mengenal pasti kesalahan istilah Kosa kata:
16/5/2011 dalam ayat 12.0 - ekspedisi - Adat Sezaman Semangat
- 6. Menulis karangan bentuk dialog - riadah kemasyarakata
17/6/2011 7. Menyenaraikan isi-isi penting - rekreasi - Tiba Waktunya n
8. Menyusun isi-isi penting
18/5-27/5 Intonasi: Aspek :
(Peperiksaan 9. Menceritakan sinopsis cerita - ayat aktif - tema
Penggal 1) 10. Menghuraikan sesuatu berdasarkan - ayat pasif - persoalan
bahan prosa - maksud
11. Menyatakan watak dan perwatakan, - rangkap
tema dan persoalan, nilai, - nilai
pengajaran. - pengajaran
12. Menyatakan pengenalan ,isi tersurat, - gaya bahasa
isi tersirat dan penutup.
13. Menghasilkan satu rumusan lengkap
(22 – 24) Para pelajar dapat: Tatabahasa: Prosa Mencirikan Kemasyarakatan Patriotik
1. Membaca mengikut intonasi yang 1.0 - frasa nama Tradisioanal :
Generasi Kita betul - frasa kerja Mengelaskan Kewartawanan Kejujuran
2. Memahami petikan yang dibaca dan 2.0 - ayat tanya - Pelayaran yang
Karangan Bentuk dapat menjawab soalan dari petikan. - ayat penyata penuh peristiwa Menyusun atur Kenegaraan Hemah tinggi
Wawancara 3. Menyatakan maklumat tertentu 4.0
seperti isi-isi penting, tema dan Kosa kata: - Merah Silu Membezakan Sastera
Rumusan rumusan. 7.0 - patriotik fakta dan Kerjasama
4. Membina pelbagai bentuk ayat - proaktif Aspek : pendapat Bahasa
20/6/2011 5. Memberikan jawapan secara lisan 10.0 - inovatif Keyakianan
- dan spontan - beriltizam - sinopsis Menganalisis
8/7/2011 6. Menulis karangan bentuk wawancara 11.0 - tema Kasih sayang
7. Menyenaraikan isi-isi penting Sistem ejaan: - persoalan Menjana idea
8. Menyusun isi-isi penting - kata pinjaman - watak Ketekunan
9. Menceritakan sinopsis cerita 12.0 - kata dasar - latar Merumus
10. Menghuraikan sesuatu berdasarkan - kata terbitan - plot Kesyukuran
bahan prosa - nilai
11. Menyatakan watak dan perwatakan, - pengajaran
tema dan persoalan, nilai, - gaya bahasa
pengajaran.
12. Menyatakan pengenalan ,isi tersurat,
isi tersirat dan penutup.
13. Menghasilkan satu rumusan lengkap

(25 – 27) Para pelajar dapat: Tatabahasa: Prosa Mencirikan Kesihatan Kesederhanaa
1. Membaca mengikut intonasi yang 3.0 - frasa adjektif Tradisional : n
betul - frasa sendi Membuat Alam sekitar
2. Memahami petikan yang dibaca dan 4.0 nama - Hikayat Indera kaitan Kesyukuran
Gaya Hidup Sihat dapat menjawab soalan dari petikan. - ayat perintah Nata Sosial
3. Menyatakan maklumat tertentu 7.0 - ayat seruan Membanding Kerjasama
Karangan Bentuk seperti isi-isi penting, tema dan - Hikayat Khoja beza Sastera
Fakta rumusan. 8.0 Maimun
4. Menulis karangan bentuk fakta
Rumusan 5. Menyenaraikan isi-isi penting 10.0 Kosa kata: Aspek : Menganalisis Bahasa Menghargai
6. Menyusun isi-isi penting - organ
11/7/2011 7. Menceritakan sinopsis cerita 12.0 - gusar - sinopsis Menjana idea Tanggungjawa
- 8. Menghuraikan sesuatu berdasarkan - rawatan - tema b
29/7/2011 bahan prosa - vitamin - persoalan Merumus
- pencegahan - watak
9. Menyatakan pengenalan ,isi tersurat, - tonik - latar Menyusun atur Kebersihan
isi tersirat dan penutup. - plot fizikal dan
10. Menghasilkan satu rumusan lengkap Sistem ejaan: - nilai mental
- pengajaran
- ejaan kata - gaya bahasa
dasar
- ejaan kata
pinjaman

(28 – 31) Para pelajar dapat: 2.0 Tatabahasa: Cerpen : Mencirikan Kerjaya Tanggungjawa
1. Membaca mengikut intonasi yang - ayat dasar b
Kerjaya betul 3.0 - ayat terbitan - Ibu dan Ceper Membuat Kemanusiaan
2. Memahami petikan yang dibaca dan - pola ayat kaitan Keberanian
Karangan Bentuk dapat menjawab soalan dari petikan. 5.0 - ayat aktif - Memori Pelancongan
Cerita 3. Menyatakan maklumat tertentu - ayat pasif Seorang Tua Menyusun atur Kasih sayang
seperti isi-isi penting, tema dan 7.0 Alam sekitar
Rumusan rumusan. Kosa kata: - Israk Mengesan Hemah tinggi
4. Menulis karangan bentuk cerita 8.0 - realistik kecondongan Budaya
1/8/2011 5. Menggunakan imaginasi untuk - penyiasatan Aspek : idea Kesyukuran
- membuat cerita - artistik Sastera
26/8/2011 6. Menyusun rangka cerita 10.0 - keusahawana - sinopsis Menganalisis Kerajinan
7. Menghuraikan sesuatu berdasarkan n - tema Bahasa
8/8-19/8 bahan prosa 12.0 - konvensional - persoalan Menjana idea Kerjasama
(Peperiksaan 8. Menyatakan watak dan perwatakan, - watak
Penggal 2) tema dan persoalan Sistem ejaan - latar Merumus Berdikari
9. Menyatakan pengenalan ,isi tersurat, - ejaan kata - plot
isi tersirat dan penutup. dasar - nilai Ketekunan
10. Menghasilkan satu rumusan lengkap - ejaan kata - pengajaran
terbitan - gaya bahasa

Cerpen : Patriotik
(32 – 36) Para pelajar dapat: 1.0 Tatabahasa: Mencirikan
1. Membaca mengikut intonasi yang - ayat tunggal - Pemain Catur Sejarah Keadilan
Warisan Bangsa betul 2.0 - ayat majmuk Mengelaskan
2. Memahami petikan yang dibaca dan - ayat majmuk - Mellisa Kenegaraan Hemah tinggi
Karangan Bentuk dapat menjawab soalan dari petikan. 4.0 pancangan Menyusun atur
Perbahasan 3. Menyatakan maklumat tertentu - ayat majmuk - Biarkan Sastera Hormat
seperti isi-isi penting, tema dan 7.0 campuran Samudera Menganalisis menghormati
Rumusan rumusan. Bahasa
5/9/2011 4. Menulis karangan bentuk perbahasan 9.0 Kosa kata: Aspek : Meramal Kesederhanaa
- 5. Menyenaraikan isi-isi penting - warisan n
7/10/2011 6. Menyusun isi-isi penting 10.0 - pemuliharaan - sinopsis Membuat
7. Menghuraikan sesuatu berdasarkan - topografi - tema inferens Menghargai
bahan prosa 11.0 - kolong - persoalan
8. Menyatakan jalan atau plot cerita - penghawaan - watak Menjana idea Berdikari
dan latar 12.0 - pelupuh - latar
9. Menyatakan pengenalan ,isi tersurat, - plot Merumus Rasional
isi tersirat dan penutup. Sistem ejaan - nilai
10. Menghasilkan satu rumusan lengkap - ejaan - pengajaran Kejujuran
pinjaman - gaya bahasa
- ejaan kata
dasar
- ejaan kata
terbitan

(37 – 42) Para pelajar dapat: Tatabahasa: Drama : Mencirikan Pelancongan Tanggungjawa
1. Membaca mengikut intonasi yang 2.0 - penerbitan b
Industri betul ayat - Gelanggang Membuat Sejarah
Pelancongan 2. Memahami petikan yang dibaca dan 4.0 - penyusunan Tuk Wali kaitan Kesyukuran
Malaysia dapat menjawab soalan dari petikan. semula ayat Alam sekitar
3. Menyatakan maklumat tertentu 6.0 - perluasan ayat - Forum Remaja Menyusun atur Kerjasama
Karangan Bentuk seperti isi-isi penting, tema dan pada subjek 2020 Sastera
Gambaran rumusan. 7.0 - perluasan ayat Menganalisis Hemah tinggi
4. Menulis karangan bentuk gambaran pada predikat - Cempaka Bahasa
Rumusan 5. Menggunakan imaginasi untuk 8.0 Berdarah Meramal Kerajinan
menggambarkan sesuatu perkara Kosa kata:
6. Menyusun isi-isi yang telah 10.0 - sektor Mensistesis Baik hati
10/10/2011 digambarkan - promosi Aspek :
- 7. Menghuraikan sesuatu berdasarkan 11.0 Menjana idea Keberanian
18/11/2011 bahan prosa - industri - sinopsis
- pelancongan - tema ketekunan
17/8-28/10 8. Menyatakan nilai dan pengajaran 12.0 - kategori - persoalan Merumus
(Peperiksaan 9. Menyatakan pengenalan ,isi tersurat, - pengaliran - watak
Akhir Tahun isi tersirat dan penutup. - latar
PP3) 10. Menghasilkan satu rumusan lengkap - plot
- nilai
- pengajaran
- gaya bahasa

Anda mungkin juga menyukai