Anda di halaman 1dari 10

BAHAGIAN A

JAWAB SEMUA SOALAN OBJEKTIF

1. Apakah kepentingan Sains Sukan?

A. Membantu meningkatkan ekonomi Negara dengan adanya tajaan dan kajian saintifik.
B. Membantu peluang kepada atlet bangga diri apabila meraih kemenangan.
C. Membantu atlet bersaing sesama sendiri dan menimbulkan rasa dendam
D. Membantu atlet mendapat ganjaran yang banyak apabila memenangi sesuatu pertandingan.

2. Maklumat di bawah menerangkan satu sistem pertandingan.

Pertandingan Ping Pong Tertutup

- Sebanyak 8 pasukan yang menyertai


- Pihak penganjur hanya dibekalkan 2 buah meja ping pong
- Masa pertandingan yang diperuntukkan adalah selama
seminggu

Nyatakan sistem pertandingan yang sesuai digunakan dalam pertandingan tersebut.

A. Liga 4 kumpulan
B. Liga 3 kumpulan
C. Liga 2 kumpulan
D. Liga 1 pusingan

3. Dalam pertandingan taekwando, Atlet Y telah menumbuk lawannya untuk memastikan dia
memenangi perlawanan tersebut. Apakah klasifikasi keagresifan Atlet Y?

A. Keagresifan Kasar
B. Keagresifan Asertif
C. Keagresifan Instrumental
D. Keagresifan Hostile

Ahli Psikologi sukan Klinikal

4. Apakah peranan dan tugas ahli psikologi di atas?

A. Mengajar kemahiran psikologi sukan


B. Merancang program latihan mental atlit
C. Membantu atlit menyelesaikan masalah yang bersifat peribadi
D. Melakukan kajian dan penyelidikan dalam bidang psikologi sukan

1
Encik X bertugas sebagai pegawai sukan negeri Perak.Sebelum menjawat
jawatan tersebut, beliau telah memperolehi ijazah sarjanamuda dalam
bidang pengurusan sukan di Universiti Pendidikan Sultan Idris.

5. Berdasarkan kenyataan tersebut, nyatalah Encik X mempunyai elemen

A. Perkembangan profesional
B. Sikap profesional
C. Persediaan profesional
D. Jurulatih profesional

6. Rasional Dasar Sukan negara dikaji dari aspek perkembangan sukan kepada
individu,masyarakat dan negara. Antara contoh sukan yang terlibat dengan kenyataan
diatas adalah:-
A. Larian Terbuka Jambatan Pulau Pinang
B. Sukan Rakyat
C. Majlis Sukan pahang
D. Majlis Kebajikan dan Sukan Anggota-Anggota Kerajaan

7. Dalam mengelolakan sesuatu kejohanan MSSM, apakah tindakan awal yang perlu diambil
oleh pengelola ?

A. Menyediakan kertas kerja


B. Menyediakan senarai semak
C. Menyediakan pelan tindakan
D. Pembentukan ahli jawatan kuasa

8. Penyediaan pelan tindakan di dalam mengelolakan sesuatu kejohanan adalah amat perlu.
Susunkan mengikut urutan yang betul bagi pelan tindakan sebelum pengelolaan sesuatu
kejohanan MSSM

I. mesyuarat jawatan kuasa induk


II. menyediakan kertas kerja
III. menubuhkan jawatan kuasa induk untuk menentukan tarikh dan tempat
IV. mesyuarat jawatan kuasa kerja untuk menentukan tugasan
V. menubuhkan jawatan kuasa kerja

2
A. I, II, III, IV & V
B. II, III, I, V & IV
C. IV, V, III, II & I
D. III, II, I, IV & V

N (N −1)
2

9. Formula di atas digunakan untuk mengira


A. Jumlah perlawanan dalam sesuatu pertandingan liga
B. Jumlah pasukan dalam sesuatu pertandingan liga
C. Jumlah perlawanan dalam sesuatu pertandingan kalah mati
D. Jumlah pasukan dalam sesuatu pertandingan kalah mati

Keputusan perlawanan hoki secara liga dalam kumpulan A

PASUKAN P M S K J
JOHOR 4 O 1 3 1
MELAKA 4 1 1 2 5
KELANTAN 4 3 1 0 21
PERAK 4 1 1 2 4
N.SEMBILAN 4 2 2 0 12
RAJAH 1

10. Berdasarkan pada rajah 1 pasukan manakah yang berjaya menjadi naib johan?

A. N.Sembilan
B. Melaka
C. Perak
D. Kelantan

3
11. Soalan 11 adalah berdasarkan jadual di bawah.

Keputusan perlawanan bola sepak MSSM secara liga dalam kumpulan A

Pasukan Per Mng Seri Klh Jar Bls Kddk


Kedah 4 0 1 3 1 24
Melaka 4 1 1 2 5 6
Perak 4 3 1 0 21 1
Johor 4 1 1 2 4 4
Perlis 4 2 2 0 12 5

Berapakah jumlah perlawanan yang diperlukan bagi mendapatkan keputusan keseluruhan


bagi kumpulan A

A. 20 B. 5 C. 10 D. 9

12. Fizikal

Afektif Kaunseling

Satu kajian secara saintifik dilakukan untuk melihat kesan dan pengaruh aktiviti sukan ke
atas fizikal, efektif dan kognitif terhadap mereka yang terbabit secara langsung dalam
sukan.

Perkaitan di atas menerangkan konsep ?.

A. Psikologi sukan
B. Fisiologi sukan
C. Psikologis sukan
D. Fisioterapi

4
13. Kejayaan atlit X didorong oleh faktor-faktor berikut:

i) Wang tunai
ii) Trofi Kristal
iii) Biasiswa Pendidikan

Dari pernyataan di atas apakah motivasi kejayaan X

A. Intrinsik
B. Ekstrinsik
C. Intrinsik dan Ekstrinsik
D. Motivasi dan ganjaran

14. Apakah badan yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program yang bertujuan
memenuhi konsep ‘Sukan Untuk Semua’?

A. Kementerian Belia dan Sukan


B. Majlis Sukan Negara
C. Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia
D. Bahagian Sukan, Kementerian Pelajaran Malaysia

15. Tarikh kelayakan umur yang diambil kira bagi setiap pertandingan MSSM ?

A. 1 Julai tahun pertandingan


B. Tarikh kejohanan diadakan
C.1 Januari tahun pertandingan
D.31 Disember tahun pertandingan

Encik X bertugas sebagai pegawai sukan negeri Perak.Sebelum menjawat


jawatan tersebut, beliau telah memperolehi ijazah sarjanamuda dalam
bidang pengurusan sukan di Universiti Pendidikan Sultan Idris.

16. Berdasarkan kenyataan tersebut, nyatalah Encik X mempunyai elemen


A. Perkembangan profesional
B. Sikap profesional
C. Persediaan profesional
D. Jurulatih profesional

5
17. Dalam satu perlawanan tinju, X telah menjatuhkan lawannya di pusingan kedua
dalam merebut kejuaraan tinju peringkat kebangsaan. Nyatakan klasifikasi
keagresifan yang ditunjukkan oleh X.
A. Asertif
B. Keagresifan Kasar
C. Keagresifan Ketara
D. Keagresifan instrumental

18. Kesan positif kepada negara yang terlibat di dalam sukan seperti pernyataan di bawah
merujuk kepada bidang?

 Semangat setia kawan menerusi penyertaan


 Kerjasama antarabangsa secara meluas

A. sosial
B. ekonomi
C. politik
D. perpaduan

19. Kesan positif yang boleh berlaku kepada seseorang individu yang melibatkan diri dalam
sukan.

i. Meningkatkan imej diri


ii. Membentuk perwatakan individu
iii. Membentuk daya kepimpinan
iv. Meningkatkan tahap kesihatan

A. i,ii, iii
B. i,ii,iv
C. ii, iii, iv
D. i,ii,iii,iv

20. Penglibatan negara dalam bidang sukan mendatangkan kesan positif seperti
i. Integrasi kaum
ii. Peningkatan sumber kewangan
iii. Semangat setia kawan
iv. Kerjasama antarabangsa
A. I sahaja C. I, III dan IV sahaja
B. I, II dan III sahaja D. I, II, III dan IV

6
Bahagian B ( Soalan Struktur )

Soalan 1

Keagresifan

Y X Z
Ketara Asertif

Rajah di atas menunjukkan


klasifikasi keagresifan.

a) Apakah X?

______________________________________
( 1 markah )

b) Berikan 1 contoh acara sukan yang selalu melibatkan klasifikasi tersebut?

______________________________________
( 1 markah )

c) Terangkan apakah yang dimaksudkan dengan klasifikasi Y.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

(1Markah)

7
Soalan 2

Pemain X sengaja menendang pemain Y


dalam permainan bola sepak

a) Namakan keagresifan yang dilakukan oleh pemain X

_______________________________________________________

(1 markah)

b) Berikan faktor psiko – fisiologi yang mempengaruhi pemain X

________________________________________________________

________________________________________________________

(1 markah)

c) Berikan satu faktor semasa yang menyebabkan pemain X melakukan


keagresifan

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

(1markah)

8
Soalan 3

Atlet X menggeletar dan kurang tumpuan


sebelum pertandingan

a) Nyatakan jenis kebimbangan yang dihadapi oleh atlet X

_________________________________________________________

(1 markah)

b) Siapakah psikologis sukan yang sepatutnya membantu atlet X

_________________________________________________________

(1 markah)

c) Cadangkan 2 teknik untuk menangani masalah atlet X

________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

( 2 Markah )

BAHAGIAN C

1.
a) Jelaskan peraturan yang berkaitan dengan kelayakan dalam Peraturan Am
pertandingan MSSM.

i. Peserta

9
ii. Sekolah

(4 markah)

b)
i. Senaraikan ahli lembaga tatatertib dalam satu pertandingan MSSM ?

(3 markah)

ii. Jelaskan tanggungjawab lembaga tatatertib MSSM?

(3 markah)

Disediakan Oleh :- Disemak Dan Disahkan Oleh :-

……………………………….. ……………………………………
( ZALI BIN MAT YASIN ) ( PN. LIM LAY NEO )
Guru Sains Sukan Tingkatan 4 GKMP Kemanusiaan

10

Anda mungkin juga menyukai