BIBLIOGRAFI buku Abdullah Hassan(1994) Bahasa Melayu untuk Maktab Perguruan.

Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Bhd. Abdullah Hassan, (2007), Linguistik Am:siri pengajaran dan pembelajaran

Bahasa Melayu, Ampang Press Sdn. Bhd, Kuala Lumpur. Abdullah Hassan(2006) Morfologi, Siri Pegajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. Nik Safiah Haji Karim (1986) Bahasa Melayu Tinggi, teori dan penerapan. Kuala Lumpur : Persatuan Linguistik Malaysia. Nik Safiah Karim,(2006) Tatabahasa Dewan, Edisi Baharu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nik Safiah Karim, Norliza Shamsudin(2008) Ace Head Teks Stpm Bahasa Melayu Kertas 1 dan 2. Selangor: Oxford Fajar Sdn. Bhd. Nik Safiah Karim, Farid M. Onn, Hashim Haji Musa dan Abdul Hamid Mahmood,(2008) Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur. Raminah Hj. Sabran, R.S (1984). Kajian Bahasa untuk pelatih Maktab Perguruan. Petaling Jaya, Selangor . Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. Siti Hajar Abdul Aziz, (2008), Bahasa Melayu 1: Siri Pendidikan Guru, Oxford Fajar Sdn. Bhd, Selangor. Sulaiman Masri(2008) Tatabahasa Melayu, Mesra Pengguna. Kuala Lumpur: Utusan Publication dan Distribution Sdn. Bhd. Zulkifley Hamid, Ramli Md. Salleh dan Rahim Aman, (2006), Linguistik Melayu, Percetakan Zafar Sdn. Bhd, Kuala Lumpur.

INTERNET http://ramlibinyahya.blogspot.com/2009/04/bidang-sintaksis-tingkatan-6-bmk1.html Diambil pada tarikh

http://www.tutor.com.my/stpm/sintaksis/Sintaksis.htm Diambil pada tarikh

http://en.wikipedia.org/wiki/Sintaksis Diambil pada tarikh

http://ms.wikipedia.org/wiki/Tatabahasa_bahasa_Melayu Diambil pada tarikh

http://witra.blogspot.com/2005/09/morfologi-bahasa-melayu.html

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful