Anda di halaman 1dari 14

Keupayaan Teras

Tahap 1
17
STANDARD STANDARD
KRITERIA PENCAPAIAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

1. ASAS KOMUNIKASI 1.1 Menggunakan bahasa 1.1.1 Mengenal pasti jenis bahasa kerja berdasarkan keperluan di
KERJA kerja yang bersesuaian tempat kerja.
(Inggeris/Bahasa
Kebangsaan dll.) 1.1.2 Mengenal pasti jargon yang relevan untuk komunikasi
berdasarkan keperluan di tempat kerja.

1.1.3 Menerangkan tanggungjawab komunikasi di tempat kerja


berdasarkan keperluan.

1.1.4 Mengenal pasti prosedur komunikasi berdasarkan situasi di


tempat kerja

1.1.5 Mengenal pasti prosedur kerja berdasarkan keperluan.

1.1.6 Mengaplikasi bahasa kerja berdasarkan keperluan di tempat


kerja.

1.1.7 Mematuhi amalan prosedur kerja berdasarkan keperluan di


tempat kerja.

1.2 Menggunakan 1.2.1 Mengenal pasti jenis komunikasi lisan berdasarkan situasi di
komunikasi lisan dan tempat kerja.
bertutur mengikut
kesesuaian. 1.2.2 Menentukan bahasa dan format yang sesuai untuk
komunikasi lisan berdasarkan situasi di tempat kerja.

18
STANDARD STANDARD
KRITERIA PENCAPAIAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

1.2.3 Menerangkan kaedah komunikasi asas berdasarkan situasi


di tempat kerja.

1.2.4 Mengenal pasti bahasa isyarat dan gaya badan berdasarkan


situasi tempat kerja.

1.2.5 Menjelaskan idea dan medium penyampaian maklumat


berdasarkan situasi di tempat kerja.

1.2.6 Menjelaskan keperluan kesedaran budaya berdasarkan


situasi di tempat kerja.

1.2.7 Mengenal pasti tujuan komunikasi lisan berdasarkan situasi


ditempat kerja.

1.2.8 Mengaplikasi bahasa dan format komunikasi lisan yang


sesuai berdasarkan situasi ditempat kerja.

1.2.9 Mengaplikasi kaedah komunikasi asas berdasarkan situasi di


tempat kerja.

1.2.10 Menggunakan bahasa isyarat dan gaya badan berdasarkan


situasi tempat kerja.

1.2.11 Menyampaikan idea dan maklumat dengan jelas


berdasarkan situasi di tempat kerja.

19
STANDARD STANDARD
KRITERIA PENCAPAIAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

1.2.12 Bertutur dengan jelas dan mendengar dengan betul


berdasarkan situasi ditempat kerja.

1.3 Memahami bahan-bahan 1.3.1 Menyatakan tujuan membaca berdasarkan keperluan kerja.
bacaan di tempat kerja.
1.3.2 Mengenal pasti jenis bahan bacaan:
i. Prosedur Operasi Standard
ii. Manual Kerja
iii. Arahan Kerja
iv. Prosedur Kerja
v. Buku Teks
vi. Kamus
vii. Jurnal
viii. Memo
ix. Brosur

1.3.3 Memilih jenis kandungan bacaan berdasarkan keperluan


kerja.

1.3.4 Memahami kandungan bahan bacaan yang relevan


berdasarkan keperluan kerja.

1.3.5 Menentukan maklumat daripada bahan bacaan berdasarkan


Keperluan kerja.

20
STANDARD STANDARD
KRITERIA PENCAPAIAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

2. KEMAHIRAN TINGKAH 2.1 Mempamerkan kejujuran 2.1.1 Menerangkan konsep kejujuran dan integriti berdasarkan
LAKU PERSONAL dan integriti. situasi di tempat kerja.

2.1.2 Mengenal pasti prinsip kerahsiaan berdasarkan situasi


ditempat kerja.

2.1.3 Mengenal pasti standard amalan integriti berdasarkan situasi


di tempat kerja.

2.1.4 Mengenal pasti garis panduan etika berdasarkan situasi di


tempat kerja.

2.1.5 Mematuhi standard amalan integriti berdasarkan situasi di


tempat kerja.

2.1.6 Mematuhi garis panduan etika berdasarkan situasi di tempat


kerja.

2.1.7 Mengamalkan interaksi integriti yang baik berdasarkan


situasi di tempat kerja.

2.2 Mengamalkan ketepatan 2.2.1 Mengenal pasti garis panduan disiplin kendiri berdasarkan
masa. situasi di tempat kerja.

2.2.2 Menyenaraikan tugas kerja dan tanggungjawab berdasarkan


keperluan di tempat kerja.

21
STANDARD STANDARD
KRITERIA PENCAPAIAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

2.2.3 Menentukan garis panduan kehadiran staf di berdasarkan


situasi tempat kerja.

2.2.4 Menentukan ketepatan masa penyerahan tugasan


berdasarkan situasi di tempat kerja.

2.2.5 Melaksanakan tugas kerja dan tanggungjawab


berdasarkan situasi di tempat kerja.

2.2.6 Mengamalkan sistem pendaftaran kehadiran staf


berdasarkan situasi di tempat kerja.

2.2.7 Mengamalkan prosedur ketepatan masa yang baik


berdasarkan situasi di tempat kerja.

2.2.8 Menyelesaikan tugas kerja dalam tempoh masa yang


ditetapkan berdasarkan situasi di tempat kerja.

2.3 Mempamerkan 2.3.1 Menyenaraikan jenis peranan personel dalam pasukan


kerjasama berpasukan. berdasarkan tugas di tempat kerja.

2.3.2 Menerangkan kepentingan perkongsian maklumat


berdasarkan keperluan di tempat kerja.

2.3.3 Menjelaskan maksud konsep kerja sepasukan berdasarkan


keperluan tugasan di tempat kerja.

22
STANDARD STANDARD
KRITERIA PENCAPAIAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

2.3.4 Mengenal pasti langkah dan proses asas penyelesaian


masalah berdasarkan situasi di tempat kerja.

2.3.5 Menjelaskan maksud komunikasi sosio budaya berdasarkan


keperluan di tempat kerja.

2.3.6 Mengamalkan perkongsian maklumat yang releven antara


ahli pasukan berdasarkan prosedur di tempat kerja.

2.3.7 Mendengar dan memberi respon yang membina terhadap


idea ahli pasukan lain berdasarkan keperluan di tempat
kerja.

2.3.8 Mengaplikasi proses asas penyelesaian masalah


berdasarkan situasi di tempat kerja.

3. KESEDARAN ETIKA DI 3.1 Memberi respon kepada 3.1.1 Mengenal pasti hierarki dan tahap autoriti berdasarkan
TEMPAT KERJA arahan. senarai tugas di tempat kerja.

3.1.2 Menerangkan carta organisasi berdasarkan kedudukan


perjawatan di tempat kerja.

3.1.3 Mengenal pasti prinsip turutan arahan berdasarkan hierarki


di tempat kerja.

23
STANDARD STANDARD
KRITERIA PENCAPAIAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

3.1.4 Mematuhi garis panduan kerja berdasarkan senarai tugas di


tempat kerja.

3.1.5 Mematuhi turutan arahan berdasarkan tahap autoriti di


tempat kerja.

3.1.6 Mengamalkan garis panduan kerja berdasarkan senarai


tugas di tempat kerja.

3.2 Mempamerkan disiplin. 3.2.1 Mengenal pasti garis panduan disiplin berdasarkan prosedur
kerja.

3.2.2 Mengenal pasti prinsip kerahsian berdasarkan prosedur


kerja.

3.2.3 Mengenal pasti standard dan kod amalan berdasarkan


prosedur kerja.

3.2.4 Mengenal pasti garis panduan kerja berkaitan disiplin kerja


berdasarkan senarai tugas.

3.2.5 Mengenal pasti prosedur interaksi sosial berdasarkan situasi


di tempat kerja.

3.2.6 Mengenal pasti garis panduan tindakan disiplin berdasarkan


peraturan di tempat kerja.

24
STANDARD STANDARD
KRITERIA PENCAPAIAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

3.2.7 Mengamalkan displin kendiri yang baik berdasarkan


peraturan di tempat kerja.

3.2.8 Mengaplikasi standard dan kod amalan berdasarkan


peraturan di tempat kerja.

3.2.9 Mematuhi garis panduan kerja berkaitan disiplin kerja


berdasarkan senarai tugas.

3.2.10 Mematuhi garis panduan tindakan displin berdasarkan


peraturan di tempat kerja.

4. KESEDARAN 4.1 Mematuhi aktiviti 4.1.1 Menerangkan konsep kesedaran kesihatan berdasarkan
KESIHATAN, kesedaran kesihatan. situasi di tempat kerja.
KESELAMATAN DAN
ALAM SEKITAR 4.1.2 Mengenal pasti perundangan keselamatan dan kesihatan
perkerjaan:
i. Kepentingan peruntukan Akta Keselamatan dan
Kesihatan Pekerjaan 1994
ii. Akta Keselamatan, Kesihatan Pekerjaan 1994 (Tugas –
Tugas Pekerja)
iii. Akta Kilang dan Mesin 1967 (Keselamatan, Kesihatan
dan Kebajikan)

4.1.3 Menamakan papan tanda dan maksudnya berdasarkan


keperluan di tempat kerja.

25
STANDARD STANDARD
KRITERIA PENCAPAIAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

4.1.4 Mengenal pasti jenis bahaya di tempat kerja:


i. Fizikal (jatuh, terpelanting, tergelincir, kerja di tempat
tinggi dan lain-lain)
ii. Bahan kimia, bahan mudah terbakar, toksik, menghakis,
teroksida dan lain-lain.
iii. Psikososial (stres, gangguan dan lain-lain)
iv. Biologi (mikro biologi, cecair, tisu binatang dan lain-lain)
v. Ergonomik (kecederaan dan gangguan, pergerakan
berulang)

4.1.5 Menentukan arahan kerja prosedur operasi keselamatan dan


pelan tindak balas kecemasan berdasarkan situasi di tempat
kerja.

4.1.6 Mengenal pasti peralatan perlindungan diri am berdasarkan


persekitaran tempat kerja.

4.1.7 Menerangkan operasi keselamatan mesin berdasarkan


prosedur di tempat kerja.

4.1.8 Menerangkan perundangan keselamatan dan kesihatan


perkerjaan berdasarkan keperluan di tempat kerja.

4.1.9 Memakai peralatan perlindungan diri yang sesuai dengan


betul berdasarkan keperluan di tempat kerja.

26
STANDARD STANDARD
KRITERIA PENCAPAIAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

4.1.10 Mengenal pasti konsep kesedaran keselamatan berdasarkan


keperluan di tempat kerja.

4.1.11 Mematuhi perundangan keselamatan dan kesihatan


perkerjaan berdasarkan keperluan di tempat kerja:
i. Kepentingan peruntukan Akta Keselamatan Dan
Kesihatan Perkejaan 1994
ii. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994
(Tugas-Tugas Pekerja)
iii. Akta Kilang dan Mesin 1967 (Keselamatan, Kesihatan
dan Kebajikan)

4.1.12 Mematuhi papan tanda dan maksudnya berdasarkan


keperluan di tempat kerja.

4.1.13 Memeriksa jenis bahaya berdasarkan keperluan di tempat


kerja

4.1.14 Melaksanakan arahan kerja prosedur operasi keselamatan


dan pelan tindak balas kecemasan berdasarkan situasi di
tempat kerja.

4.1.15 Menggunakan peralatan perlindungan diri am berdasarkan


persekitaran di tempat kerja.

27
STANDARD STANDARD
KRITERIA PENCAPAIAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

4.1.16 Melaksanakan operasi keselamatan mesin berdasarkan


prosedur di tempat kerja.

4.2 Mematuhi aktiviti 4.2.1 Memahami perundangan OSH berdasarkan situasi di tempat
kesedaran keselamatan. kerja.

4.2.2 Memakai peralatan perlindungan diri yang sesuai dengan


betul berdasarkan situasi di tempat kerja.

4.2.3 Mengenal pasti kemudahan kebersihan berdasarkan situasi


di tempat kerja.
i. Stesen cuci tangan
ii. Sabun nyah kuman

4.2.4 Mengenal pasti kemudahan kecemasan berdasarkan situasi


di tempat kerja.
i. Kotak pertolongan cemas
ii. Stesen cuci mata

4.2.5 Mengenal pasti arahan kerja, prosedur operasi keselamatan


dan pelan tindak balas kecemasan berdasarkan situasi di
tempat kerja.

4.2.6 Mengenal pasti operasi keselamatan mesin berdasarkan


situasi di tempat kerja.

28
STANDARD STANDARD
KRITERIA PENCAPAIAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

4.2.7 Mengamalkan prosedur kesedaran keselamatan berdasarkan


situasi di tempat kerja.

4.2.8 Mengenal pasti bahaya yang mungkin berlaku di tempat kerja


berdasarkan situasi di tempat kerja.

4.2.9 Memahami perundangan OSH berdasarkan situasi di tempat


kerja.

4.2.10 Mematuhi akta dan perundangan keselamatan dan


kesihatan pekerjaan berdasarkan situasi di tempat kerja.

4.2.11 Memakai peralatan perlindungan diri yang sesuai dengan


betul berdasarkan situasi di tempat kerja.

4.2.12 Menggunakan kemudahan kebersihan dengan betul


berdasarkan situasi di tempat kerja.

4.2.13 Menunjuk cara kegunaan kemudahan kecemasan.

4.2.14 Melaporkan sebarang kecederaan atau penyakit kepada


pihak atasan berdasarkan situasi di tempat kerja.

4.2.15 Mematuhi arahan kerja, prosedur operasi keselamatan dan


pelan tindak balas kecemasan berdasarkan situasi di tempat
kerja.

29
STANDARD STANDARD
KRITERIA PENCAPAIAN
KANDUNGAN PEMBELAJARAN

4.2.16 Mematuhi operasi keselamatan mesin berdasarkan situasi di


tempat kerja.

4.3 Mematuhi aktiviti 4.3.1 Mengenal pasti konsep kesedaran alam sekitar berdasarkan
kesedaran alam sekitar. situasi di tempat kerja.

4.3.2 Mengenal pasti akta dan perundangan alam sekitar


berdasarkan situasi di tempat kerja.

4.3.3 Mengenal pasti papan tanda dan maksudnya berdasarkan


situasi di tempat kerja.

4.3.4 Memahami konsep kesedaran alam sekitar berdasarkan


situasi di tempat kerja.

4.3.5 Mematuhi akta dan perundangan alam sekitar berdasarkan


situasi di tempat kerja.

30

Anda mungkin juga menyukai