Anda di halaman 1dari 19

GuruBesar.

my

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH


RANCANGANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 2020

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN


KANDUNGAN
TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
MINGGU 1 1.1 Murid boleh : 1 Menyatakan sumber moral. Cadangan nilai
Sumber Moral 1.1.1 Menamakan sumber moral. 2 Menerangkan sumber agama  Kepercayaan kepada Tuhan
1 Januari – 5 Berdasarkan 1.1.2 Menghuraikan sumber atau kepercayaan yang menjadi  Hormat
Agama, agamaataukepercayaanyang asas kepada prinsip moral.  Toleransi
Januari 2020 Kepercayaan menjadiasaskepada prinsipmoral.  Rasional
3 Menilai norma masyarakat
dan Norma 1.1.3 Menjelaskanmelalui Malaysia yang menjadi sumber  Kesederhanaan
MINGGU 2 Masyarakat contohnormamasyarakat moral.
Malaysiayang menjadi sumber moral. Cadangan isu atau situasi
6 Januari – 1.1.4 Merumuskan kepentingan sumber  Rukun Negara
12 Januari moral bagi membentuk insan 4 Menghubungkait sumber moral  Perpaduan dalam
2020 bermoral. dan kepentingannya. kepelbagaian agama atau
1.1.5 Mengekspresikan perasaan apabila kepercayaan
membuat tindakan berdasarkan 5  Kepelbagaian budaya dan
sumber moral. Menghayati dan mempamerkan norma masyarakat
1.1.6 Melaksanakan sikap berdasarkan perasaan apabila membuat
sumber moral dalam hidup tindakan berdasarkan sumber Cadangan aktiviti
bermasyarakat. moral dalam kehidupan  Menyatakan sumber moral
seharian. melalui peta minda.

1
GuruBesar.my

6 Menghayati danmengamalkan  Membuat pameran mini atau


sikap berdasarkan sumber tayangan video tentang adat
moral dalam hidup perkahwinan masyarakat
bermasyarakat secara tekal atau Malaysia dan mengaitkannya
boleh dicontohi. dengan sumber moral.
 Menghasilkan folio tentang
pelbagai sumber moral dan
kepentingannya.
MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN
TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
MINGGU 3 2.1 Murid boleh: 1 Cadangan nilai
Agama atau Menyatakan maksud  Kepercayaan kepada Tuhan
13 Januari – Kepercayaan 2.1.1 Mendefinisikan keperibadian diri. keperibadian diri  Harga diri
membentuk 2.1.2 Menghuraikan ciri individu yang  Hemah tinggi
19 Januari Keperibadian mempunyai pegangan agama atau 2  Kesederhanaan
2020 Diri kepercayaan. Menerangkan ciri individu yang  Bertanggungjawab
2.1.3 Mengkaji kesan jika tiada pegangan mempunyai pegangan agama
agama atau kepercayaan dalam atau kepercayaan. Cadangan isu atau situasi
MINGGU 4
membentuk keperibadian diri.  Agama sebagai panduan hidup
2.1.4 Menjelaskan kepentingan pegangan 3  Tokoh agama sebagai teladan
20 Januari – agama atau kepercayaan dalam diri
Menilai kesan jika tiada
26 Januari membentuk keperibadian diri.  Pengguguran atau
pegangan agama atau
2020 2.1.5 Memerihalkan perasaan apabila pembuangan bayi
kepercayaan dalam membentuk
melaksanakan ajaran agama atau keperibadian diri.  Anti Rasuah
kepercayaan dalam membentuk  Jenayah Juvana
keperibadian diri. 4 Cadangan aktiviti
2.1.6 Merealisasikan perlakuan berdasarkan Menghubungkait pegangan  Mengadakan perbincangan
ajaran agama atau kepercayaan dalam agama atau kepercayaan dalam kumpulan mengenai maksud
membentuk keperibadian diri. membentuk keperibadian diri keperibadian diri.
dan kepentingannya.  Membina peta pemikiran
5 tentang ciri individu yang

2
GuruBesar.my

Menghayati dan mempamerkan mempunyai pegangan agama


perasaan apabila melaksanakan atau kepercayaan.
ajaran agama atau kepercayaan  Mengadakan aktiviti Jelajah
dalam kehidupan seharian. Ilmu berkaitan kesan jika tiada
pegangan agama atau
6 kepercayaan dalam membentuk
Menghayati dan mengamalkan keperibadian diri.
perlakuan berdasarkan ajaran
agama atau kepercayaan secara
tekal atau boleh dicontohi.
MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN

TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
MINGGU 5 2.2 Murid boleh : 1 Cadangan nilai
Tanggungjawab Menyatakan tanggungjawab diri  Bertanggungjawab
27 Januari – Diri 2.2.1 Menyenaraikan tanggungjawab diri  Berdikari
2.2.2 Menjelaskan dengan contoh cara 2  Kasih sayang
2 Februari melaksanakan tanggungjawab diri. Menerangkan cara  Hemah tinggi
2020 2.2.3 Menaakul kepentingan menjalankan melaksanakan tanggungjawab  Harga diri
tanggungjawab diri. diri.
2.2.4 Menghuraikan kesan mengabaikan Cadangan isu atau situasi
MINGGU 6
tanggungjawab diri. 3  Sayangi diri
2.2.5 Mengekspresikan perasaan apabila Menilai kesan menjalankan  Keselamatan diri
3 Februari – dapat melaksanakan tanggungjawab  Kecelaruan minda
tanggungjawab diri.
9 Februari diri.  Gejala buli atau peras ugut
2020 2.2.6 Merealisasikan tanggungjawab diri 4
dalam kehidupan seharian. Menghubungkait pelaksanaan Cadangan aktiviti
tanggungjawab diri dan  Menulis diari tentang
kesanya. tanggungjawab diri.
 Membuat peta minda tentang

3
GuruBesar.my

5 kesan tanggungjawab diri.


Menghayati dan mempamerkan  Membuat aku janji mengenai
perasaan apabila melaksanakan tangggungjawab diri.
tanggungjawab diri dalam  Mereka cipta cogan kata yang
kehidupan seharian. menggambarkan
tanggungjawab diri.
6
Menghayati dan mengamalkan
perlakuan tanggungjawab diri
secara tekal atau boleh
dicontohi.

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN


KANDUNGAN
TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
MINGGU 7 2.3 Murid boleh : 1 Menyatakan tanggungjawab diri Cadangan nilai
Tanggungjawab sebagai anggota keluarga.  Bertanggungjawab
10 Februari Diri dalam 2.3.1 Menyenaraikan tanggungjawab diri  Kasih sayang
Keluarga sebagai anggota keluarga. 2 Menerangkan cara  Hormat
– 16 2.3.2 Menjelaskan cara melaksanakan melaksanakan tanggungjawab  Kerjasama
Februari tanggungjawab diri sebagai anggota diri sebagai anggota keluarga  Toleransi
keluarga. 3 Menilai kepentingan Cadangan isu atau situasi
2020 2.3.3 Merumus kepentingan melaksanakan menjalankan tanggungjawab  Penjagaan atau pengabaian
tanggungjawab diri dalam keluarga. diri dalam keluarga. anggota keluarga seperti warga
MINGGU 8 2.3.4 Menghuraikan kesan mengabaikan 4 Menghubungkait tua dan Orang Kurang Upaya.
tanggungjawab diri terhadap keluarga. tanggungjawab diri terhadap  Lari dari rumah
17 Februari 2.3.5 Mengekspresikan perasaan apabila keluarga dan kesannya.  Sumbang mahram
– 23 dapat melaksanakan tanggungjawab 5 Menghayati dan mempamerkan  Kerenggangan hubungan
Februari diri dalam keluarga. perasaan apabila melaksanakan keluarga akibat pengaruh dan
2.3.6 Merealisasikan tanggungjawab diri tanggungjawab diri terhadap penyalahgunaan teknologi

4
GuruBesar.my

2020 terhadap keluarga. keluarga dalam kehidupan moden


seharian. Cadangan aktiviti
6  Menghasilkan kad ucapan,
Menghayati dan mengamalkan album atau folio keluarga.
perlakuan tanggungjawab diri  Mengadakan forum tentang
terhadap keluarga secara tekal pandangan pelbagai agama atau
atau boleh dicontohi. kepercayaan tentang
tanggungjawab diri terhadap
keluarga.
 Membina pohonkeluarga.
 Mengadakan projek lawatan
ke rumah orang tua atau rumah
kebajikan masyarakat.

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN


KANDUNGAN
TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
MINGGU 9 2.4 Murid boleh : 1 Cadangan nilai
Adab Menyatakan perlakuan beradab  Kebebasan
24 Februari Persahabatan 2.4.1 Menyenaraikan perlakuan beradab dalam persahabatan.  Kejujuran
dalam persahabatan.  Toleransi
– 1 Mac 2.4.2 Menjelaskan melalui contoh  Hemah tinggi
2
2020 kepentingan adab dalam Menerangkan kepentingan adab  Hormat
persahabatan. dalam persahabatan.
2.4.3 Membezakan perlakuan beradab dan Cadangan isu atau situasi
MINGGU 10
tidak beradab dalam persahabatan. 3  Pembimbing rakan sebaya
2.4.4 Menghuraikan batasan adab Menilai perlakuan beradab dan  Pengaruh rakan sebaya
2 Mac – 8 persahabatan.  Persahabatan merentasi
tidak beradab dalam
Mac 2020 2.4.5 Mengekspresikan perasaan apabila persahabatan.
dapat menjalinkan persahabatan yang kepelbagaian kaum

5
GuruBesar.my

beradab. 4 Cadangan aktiviti


2.4.6 Mempraktikkan amalan hidup Menghubungkait adab  Menulis autobiografi atau
beradab dalam menjalin persahabatan persahabatan dan batasannya. memoir sahabat.
pelbagai kaum.  Menghantar emel atau
5 Menghayati danmempamerkan berkongsi maklumat dalam blog
perasaan apabila menjalinkan tentang pengalaman dalam
persahabatan yang beradab menjalin persahabatan.
dalam kehidupan seharian.  Mengadakan pameran
6 Menghayati dan mengamalkan tentang gambar, album, buku
hidup beradab dalam menjalin skrap mengenai kenangan
persahabatan pelbagai kaum bersama dengan kawan.
secara tekal atau boleh  Mengadakan perbahasan
dicontohi. bertajuk ‘Persahabatan Realiti
Lebih Bermanfaat daripada
Persahabatan Maya’.

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN


KANDUNGAN
TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
MINGGU 11 UJIAN 1

9 Mac- 15
Mac 2020
MINGGU 12 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

16 Mac – 22
Mac 2020

MINGGU 13 3.1 Murid boleh: 1 Cadangan nilai


Hidup Menyatakan konsep kejiranan.  Kerjasama
6
GuruBesar.my

23 Mac – 29 Berjiran 3.1.1 Menakrifkan konsep kejiranan.  Hormat


3.1.2 Menjelaskan manfaat hidup berjiran. 2  Toleransi
Mac 2020
3.1.3 Mencirikan sikap jiran yang positif dan Menerangkan manfaat hidup  Hemah tinggi
negatif berjiran.  Berterima kasih
MINGGU 14 3.1.4 Mencadangkan cara untuk Cadangan isu atau situasi
merapatkan hubungan sesama jiran. 3  Semangat kejiranan
30 Mac – 5 3.1.5 Mengekspresikan perasaan apabila Menilai sikap jiran yang positif (contoh: masalah sampah,
dapat hidup berjiran. dan negatif. parkir sebarangan, muzik kuat
April 2020
3.1.6 Merealisasikan hidup berjiran dalam 4 Menghubungkait cara untuk atau binatang peliharaan)
masyarakat pelbagai agama,bangsa, merapatkan hubungan hidup  Perpaduan antara jiran
budaya danbahasa. berjiran dengan kehamonia berlainan agama, bangsa,
setempat. budaya dan bahasa
5 Menghayati dan mempamerkan  Keselamatan dan kebajikan
perasaan apabila hidup berjiran jiran melalui Rukun Tetangga
dalam kehidupan seharian. Cadangan aktiviti
6 Menghayati dan mengamalkan  Mengadakan sketsa ‘Jiran
hidup berjiran dalam Sepakat Membawa Berkat’.
masyarakat pelbagai agama,  Menghasilkan buku skrap
bangsa, budaya dan bahasa tentang jiran dengan
secara tekal atau boleh menggunakan kaedah temu
dicontohi. bual, soal selidik atau
pemerhatian.
 Melaksanakan projek Hari
Kejiranan.

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN


KANDUNGAN
TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
MINGGU 15 3.2 Murid boleh: 1 Menyatakan ciri masyarakat Cadangan nilai
Masyarakat penyayang.  Kasih sayang
6 April – 12 Penyayang 3.2.1 Menyenaraikan ciri masyarakat  Kerjasama
2

7
GuruBesar.my

April 2020 penyayang. Menerangkan kepentingan  Baik hati


3.2.2 Memerihalkan kepentingan memperkukuh masyarakat  Hormat
MINGGU 16 memperkukuh masyarakat penyayang.  Toleransi
penyayang.
3.2.3 Menjana idea tentang cara 3 Cadangan isu atau situasi
13 April – 19
menyantuni masyarakat yang Menilai cara menyantuni  Semangat perpaduan dalam
April 2020
berkeperluan. masyarakat yang berkeperluan. masyarakat kepelbagaian
3.2.4 Mewajarkan keutamaan dalam agama, bangsa, budaya dan
membantu masyarakat yang 4 bahasa
berkeperluan bagi merealisasikan Menghubungkait keutamaan  Sikap individualistik dalam
masyarakat penyayang. dalam membantu masyarakat masyarakat
3.2.5 Mengekspresikan perasaan apabila yang berkeperluan untuk  Golongan yang tersisih dan
dapat membantu mewujudkan merealisasikan masyarakat terabai seperti pesakit HIV,
masyarakat penyayang. penyayang. bekas banduan, bekas penagih
3.2.6 Mempraktikkan amalan masyarakat dadah dan gelandangan
penyayang dalam konteks 5 Menghayati dan mempamerkan
kepelbagaian agama, bangsa, budaya perasaan apabila membantu Cadangan aktiviti
dan bahasa. mewujudkan masyarakat  Menjalankan aktiviti
penyayang dalam kehidupan mengumpul sumbangan untuk
seharian. individu yang ditimpa musibah.
6 Menghayati dan mengamalkan  Membuat kajian masa depan
amalan masyarakat penyayang mengenai model masyarakat
secara tekal atau boleh penyayang mengikut identiti
dicontohi. negara yang diimpikan

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN


KANDUNGAN
TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
MINGGU 17 3.3 Murid boleh: 1 Menyatakan agensi Cadangan nilai
Perkhidmatan perkhidmatan awam yang  Bertanggungjawab
Awam 3.3.1 Mengenal pasti agensi perkhidmatan terdapat di Malaysia.  Patriotisme
8
GuruBesar.my

20 April – 26 Menjamin awam yang terdapat di Malaysia 2  Berterima kasih


Kesejahteraan 3.3.2 Menerangkan kepentingan agensi Menjelaskan kepentingan  Hemah tinggi
April 2020
Hidup perkhidmatan awam kepada agensi perkhidmatan awam  Rasional
masyarakat. kepada masyarakat.
MINGGU 18 3.3.3 Menghuraikan cara menghargai Cadangan isu atau situasi
agensi perkhidmatan awam. 3  Kecekapan agensi
27 April – 3 3.3.4 Menjelaskan peranan agensi Menilai cara menghargai agensi perkhidmatan awam
Mei 2020 perkhidmatan awam yang efektif perkhidmatan awam .  Jenayah kolar putih seperti
untuk meningkatkan kesejahteraan rasuah dan pecah amanah
hidup. 4  Sambutan hari istimewa
3.3.5 Menyatakan perasaan terhadap Menghubungkait peranan seperti Hari Bomba dan
keberkesanan agensi perkhidmatan agensi perkhidmatan awam Penyelamat serta Hari Guru
awam yang disediakan. yang efektif dengan
3.3.6 Mengamalkan tingkah laku berhemah kesejahteraan hidup. Cadangan aktiviti
terhadap agensi perkhidmatan awam  Menganjurkan lawatan sambil
yang disediakan. 5 belajar ke mahkamah, penjara,
Menghayati dan mempamerkan pejabat pos atau balai polis.
perasaan terhadap agensi  Mengadakan projek pameran
perkhidmatan awam dalam perkhidmatan awam seperti
kehidupan seharian. Suruhanjaya Pencegahan
Rasuah Malaysia.
6  Main peranan tentang cara
Menghayati dan mengamalkan berurusan dengan agensi
tingkah laku berhemah perkhidmatan awam secara
terhadap agensi perkhidmatan berhemah.
awam secara tekal atau boleh
dicontohi

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN


KANDUNGAN
TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
MINGGU 19 3.4 Murid boleh : 1 Cadangan nilai
9
GuruBesar.my

4 Mei – 10 Lindungi Alam Menyatakan peranan  Kasih sayang


Sekitar 3.4.1 Mengenal pasti peranan masyarakat masyarakat dalam melindungi  Bertanggungjawab
Mei 2020
dalam melindungi alam sekitar. alam sekitar.  Rasional
3.4.2 Menghuraikan langkah-langkah badan  Kerjasama
MINGGU 20 kerajaan dalam melindungi alam 2  Kerajinan
sekitar. Menerangkan langkah-langkah
11 Mei – 17 3.4.3 Menjelaskan sumbangan badan badan kerajaan dalam Cadangan isu atau situasi
Mei 2020 bukan kerajaan untuk melindungi melindungi alam sekitar .  Bencana alam disebabkan
alam sekitar. tindakan manusia
3.4.4 Mengkaji kesan aktiviti manusia 3  Kontradiksi kepesatan
terhadap keseimbangan alam sekitar. Menilai sumbangan badan pembangunan dengan
3.4.5 Mengekspresikan perasaan apabila bukan kerajaan untuk perlindungan alam sekitar
melibatkan diri dalam aktiviti melindungi alam sekitar.  Kepupusan flora dan fauna
melindungi alam sekitar.
3.4.6 Mengamalkan tingkah laku ke arah 4 Cadangan aktiviti
melindungi alam sekitar. Menghubungkait kesan aktiviti  Projek Pembelajaran Luar Bilik
manusia dengan keseimbangan Darjah (PLBD) seperti lawatan
alam sekitar. ke taman rekreasi.
5 Menghayati dan mempamerkan  Menjalankan gotong-royong
perasaan apabila melibatkan membersihkan kawasan pantai
diri dalam aktiviti melindungi atau taman.
alam sekitar dalam kehidupan  Menyertai program kitar
seharian. semula.
6  Mewujudkan Sudut Lestari
Menghayati dan mengamalkan Alam di dalam kelas seperti
tingkah laku ke arah melindungi tanaman hidroponik.
alam sekitar secara tekal atau
boleh dicontohi.

MINGGU 21 20 Mei dan 21 Mei adalah cuti sempena


perayaan
18 Mei – 24

10
GuruBesar.my

Mei 2020

MINGGU 22 CUTI PERTENGAHAN TAHUN

25 Mei – 31
Mei 2020

MINGGU 23 CUTI PERTENGAHAN TAHUN

1 Jun – 7 Jun (6 Jun Hari Keputeraan Agong)


2020

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN


KANDUNGAN
TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
MINGGU 24 3.5 Murid boleh: 1 Cadangan nilai
Gaya Hidup Menyatakan gaya hidup sihat  Harga diri
8 Jun – 14 Sihat dan 3.5.1 Mendefinisikan gaya hidup sihat dan dan selamat.  Kerajinan
Selamat selamat.  Bertanggungjawab
Jun 2020 3.5.2 Menghuraikan aktiviti gaya hidup 2  Berdikari
sihat dan selamat. Menerangkan aktiviti gaya  Kesederhanaan
MINGGU 25 3.5.3 Mengkajikesan amalan gaya hidup hidup sihat dan selamat.
sihat dan selamat terhadap diri, Cadangan isu atau situasi
15 Jun – 21 komuniti dan masyarakat. 3  Amalan Pemakanan
Jun 2020 3.5.4 Mengenal pasti amalan gaya hidup Menilai kesan amalan gaya
sihat dan selamat demi kesejahteraan hidup sihat dan selamat. (contoh: Piramid makanan)
hidup.  Obesiti
3.5.5 Melahirkan perasaan apabila 4  Ketagihan seperti gajet dan
mengamalkan gaya hidup sihat dan Menghubungkait amalan gaya menghidu gam
selamat. hidup sihat dan selamat dengan  Kemurungan

11
GuruBesar.my

3.5.6 Mengamalkan gaya hidup sihat dan kesejahteraan hidup.


selamat dalam kehidupan seharian. Cadangan aktiviti
5  Membina jadual aktiviti harian
Menghayati dan mempamerkan seperti membina jadual
perasaan apabila mengamalkan pemakanan sihat.
gaya hidup sihat dan selamat  Mengadakan pameran mini
dalam kehidupan seharian. berkaitan pengurusan stress.
 Menjalankan pemeriksaan
6 kesihatan atau pergigian.
Menghayati dan mengamalkan  Menyertai sesi senamrobik.
gaya hidup sihat dan selamat Menyertai aktiviti rekreasi atau
secara tekal atau boleh riadah.
dicontohi.

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN


KANDUNGAN
TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
MINGGU 26 4.1 Murid boleh : 1 Cadangan nilai
Adab di Tempat Menyatakan tempat-tempat  Hemah tinggi
22 Jun – 28 Awam 4.1.1 Menyenaraikan tempat- tempat awam.  Kesederhanaan
awam.  Harga diri
Jun 2020 4.1.2 Menghuraikan cara beradab di tempat 2  Rasional
awam. Menerangkan cara beradab di  Kebebasan
MINGGU 27 4.1.3 Merumuskan kepentingan beradab di tempat awam.
tempat awam. Cadangan isu atau situasi
29 Jun – 5 4.1.4 Membanding beza amalan beradab 3  Budaya lepak atau
Julai 2020 dan tidak beradab ditempat awam Menilai kepentingan beradab di berpeleseran
4.1.5 Mengekspresikan perasaan beradab tempat awam.  Berkelakuan tidak sopan di
di tempat awam berdasarkan kepada tempat awam seperti meludah
situasi. 4 atau membuang sampah
4.1.6 Mempraktikkan amalan beradab di Menghubungkait amalan  Vandalisme
12
GuruBesar.my

tempat awam. beradab dan tidak beradab di  Budaya Hedonisme


tempat awam dengan
keharmonian masyarakat. Cadangan aktiviti
 Membuat ulasan tentang
5 keratan akhbar mengenai salah
Menghayati dan mempamerkan laku di tempat awam.
perasaan apabila beradab di  Melakar peta minda tentang
tempat awam dalam kehidupan adab di tempat awam.
seharian.  Mengadakan perbahasan
bertemakan pertentangan adab
6 dan budaya generasi lama dan
Menghayati dan mengamalkan baharu.
adab di tempat awam secara
tekal atau boleh dicontohi.

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN


KANDUNGAN
TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
MINGGU 28 4.2 Murid boleh : 1 Cadangan nilai
Etika dan Menyatakan etika  Bertanggungjawab
6 Julai – 12 Undang- 4.2.1 Menyenaraikan etika semasa berkomunikasi dalam siber.  Harga diri
undang berkomunikasi dalam siber.  Patriotisme
Julai 2020 Siber 4.2.2 Menjelaskan etika dan undang- 2  Hemah tinggi
undang siber. Menerangkan etika dan  Kesederhanaan
MINGGU 29 4.2.3 Memerihalkan kepentingan mematuhi undang-undang siber.
etika dan undang-undang siber. Cadangan isu atau situasi
13 Julai – 19 4.2.4 Mengkaji kesan penggunaan internet 3  Penyalahgunaan internet
Julai 2020 secara tidak beretika dan menyalahi Menilai kepentingan mematuhi  Jenayah siber seperti hasutan,
undang-undang siber. etika dan undang-undang siber. fitnah atau plagiat
4.2.5 Melahirkan perasaan apabila  Ketagihan gajet
mematuhi etika dan undang-undang 4  Penggodaman
13
GuruBesar.my

siber. Menghubungkait penggunaan


4.2.6 Mengamalkan tingkah laku berhemah internet secara tidak beretika Cadangan aktiviti
semasa berkomunikasi dalam siber. dan menyalahi undang-undang  Melayari laman web
siber dengan kesannya. Suruhanjaya Komunikasi dan
Multimedia Malaysia (SKMM)
5 untuk mencari maklumat
Menghayati dan mempamerkan tentang undang-undang siber.
perasaan apabila mematuhi  Menghasilkan kad interaktif
etika dan undang-undang siber mengikut peraturan SKMM.
dalam kehidupan seharian.  Menyertai pertandingan,
projek membina laman web
6 atau blog sendiri dengan
Menghayati dan mengamalkan mematuhi undang-undang
tingkah laku berhemah semasa siber.
berkomunikasi dalam
sibersecara tekal atau boleh
dicontohi.
MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN
TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
MINGGU 30 4.3 Murid boleh: 1 Menyatakan peraturan jalan Cadangan nilai
Keselamatan raya dan undang-undang jalan  Hormat
20 Julai – 26 Jalan Raya 4.3.1 Menyenaraikan peraturan jalan raya raya.  Bertanggungjawab
dan undang- undang jalan raya.  Toleransi
Julai 2020 4.3.2 Membanding beza peraturan jalan 2 Menerangkan perbezaan di  Kasih sayang
raya dan undang-undang jalan raya. antara peraturan jalan raya dan  Rasional
4.3.3 Menjelaskan kepentingan mematuhi undang-undang jalan raya.
peraturan dan undang-undang jalan Cadangan isu atau situasi
raya. 3 Menilai kepentingan mematuhi  Keselamatan jalan raya
4.3.4 Menghuraikan langkah- langkah untuk peraturan dan undang-undang  Pembuli jalan raya
meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya.  Pemanduan berhemah
jalan raya.  Operasi keselamatan jalan

14
GuruBesar.my

4.3.5 Mengekspresikan perasaan apabila 4 raya


mematuhi peraturan dan undang- Menghubungkait kesedaran  Lumba haram
undang jalan raya. mematuhi peraturan dan
4.3.6 Mengamalkan sikap mengutamakan undang-undang jalan raya Cadangan aktiviti
keselamatan ketika berada di jalan dengan keselamatan jalan raya.  Menayangkan video atau iklan
raya. mengenai kemalangan jalan
5 raya.
Menghayati dan mempamerkan  Mengadakan lawatan ke
perasaan apabila mematuhi akademi memandu.
peraturan dan undang-undang  Menyediakan brosur atau
jalan raya dalam kehidupan risalah untuk meningkatkan
seharian. kesedaran pengguna jalan raya.
 Menyertai ‘Rakan COP’.
6 Menghayati dan mengamalkan
sikap mengutamakan
keselamatan jalan raya secara
tekal atau boleh dicontohi.
MINGGU 31 Cuti pertengahan penggal 2

27 Julai - 2
Ogos 2020
MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN
TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
MINGGU 32 4.4 Murid boleh: 1 Cadangan nilai
Konflik Identiti Menyatakan maksud konflik  Rasional
3 Ogos – 9 Diri 4.4.1 Mendefinisikan konflik identiti diri identiti diri sebagai remaja.  Harga diri
sebagai remaja.  Keberanian
Ogos 2020 4.4.2 Menghuraikan faktor yang 2  Berdikari
mempengaruhi konflik identiti diri Menerangkan faktor yang  Kejujuran
MINGGU 33 sebagai remaja. mempengaruhi konflik identiti
4.4.3 Mencadangkan cara mengatasi diri sebagai remaja. Cadangan isu atau situasi
15
GuruBesar.my

10 Ogos – 16 konflik identiti diri yang dihadapi oleh  Konflik identiti diri yang
Ogos 2020 golongan remaja. 3 berkaitan dengan norma
4.4.4 Memerihalkan kepentingan Menilai cara mengatasi konflik masyarakat
menangani konflik identity diri identiti diri sebagai remaja.  Bunuh diri atau lari dari rumah
4.4.5 Menceritakan perasaan apabila  Pergaulan bebas
berjaya menangani konflik identiti diri 4 Cadangan aktiviti
sebagai remaja. Menghubungkait menangani  Mengadakan wawancara yang
4.4.6 Mengamalkan penyelesaian konflik konflik identiti diri dan bertemakan konflik identiti diri
identiti diri sebagai remaja mengikut kepentingannya. dalam kalangan remaja.
cara yang betul.  Mengadakan aktiviti Jelajah
5 Ilmu mengenai jenis-jenis
Menghayati dan mempamerkan penyelesaian konflik identiti diri.
perasaan apabila berjaya  Mendapatkan maklumat
menangani konflik identiti diri melalui internet tentang
dalam kehidupan seharian. penyelesaian konflik identiti diri.
 Menayangkan video berkaitan
6 isu-isu identiti diri.
Menghayati dan mengamalkan
sikap menangani konflik identiti
diri mengikut cara yang betul
secara tekal atau boleh
dicontohi.
MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN
TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
MINGGU 36 4.5 Murid boleh : 1 Menyatakan hak wanita, hak Cadangan nilai
MINGGU 34 Lindungi Hak pengguna, hak orang kurang  Hormat
Wanita, Hak 4.5.1 Menyenaraikan hak wanita, hak upaya dan hak pekerja.  Kasih sayang
17 Ogos – 23 Pengguna, Hak pengguna, hak orang kurang upaya 2 Menerangkan kepentingan  Keberanian
Orang Kurang dan hak pekerja. melindungi hak wanita, hak  Bertanggungjawab
Ogos 2020 Upaya dan Hak 4.5.2 Menjelaskan kepentingan melindungi  Kesederhanaan
pengguna, hak orang ku-rang
Pekerja demi hak wanita, hak pengguna, hak orang upaya dan hak pekerja.
16
GuruBesar.my

MINGGU 35 Kesejahteraan kurang upaya dan hak pekerja. 3 Menilai langkah yang di ambil Cadangan isu atau situasi
Bersama 4.5.3 Menghuraikan langkah yang diambil oleh badan kerajaan untuk  Undang-undang kemanusiaan
24 Ogos – 30 oleh badan kerajaan untuk melindungi melindungi hak wanita, hak  Penyeludupan atau
Ogos 2020 hak wanita, hak pengguna, hak orang pengguna, hak orang kurang pemerdagangan manusia
kurang upaya dan hak pekerja. upaya dan hak pekerja.  Penderaan atau pengabaian
4.5.4 Mencadangkan sumbangan yang 4 Menghubungkait sumbang- an  Keganasan rumah tangga
boleh diberikan oleh badan bukan yang boleh diberikan oleh  Pelarian
kerajaan untuk melindung hak badan bukan kerajaan dalam
wanita, hak pengguna, hak orang melindungi hak wanita, hak Cadangan aktiviti
kurang upaya dan hak pekerja. pengguna, hak orang kurang  Mengadakan Teater Forum
4.5.5 Menceritakan perasaan jika hak upaya dan hak pekerja tentang Hak Asasi Manusia.
wanita, hak pengguna, hak orang 5 Menghayati dan mempa-  Menghasilkan risalah yang
kurang upaya dan hak pekerja merkan perasaan apabila hak mengandungi maklumat
dilindungi. wanita, hak pengguna, hak tentang Suruhanjaya Hak Asasi
4.5.6 Mengamalkan sikap melindungi hak orang kurang upaya dan hak Manusia.
wanita, hak pengguna, hak orang pekerja dilindungi dalam Menyediakan Sudut Khas Hak
kurang upaya dan hak pekerja. kehidupan seharian. Asasi Manusia dalam kelas,
6 Menghayati dan mengamal-kan kantin, foyer atau papan
sikap melindungi hak wanita, hak kenyataan.
pengguna, hak orang kurang upaya
dan hak pekerja secara tekal atau
boleh dicontohi.

MINGGU STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN


KANDUNGAN
TAHAP TAFSIRAN
PENGUASAAN
MINGGU 36 ULANGKAJI

31 Ogos – 6
September

17
GuruBesar.my

2020

MINGGU 37

7
September –
13
September
2020
MINGGU 38 ULANGKAJI
PEPERIKSAAN TINGKATAN 3 (PT3)
14
September -
20
September
2020

MINGGU 39

21
September –
27
September
2020

18
GuruBesar.my

PEPERIKSAAN AKHIR TAHIN

19