Anda di halaman 1dari 15

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

RANCANGANGAN PELAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 2 2020

STANDARD STANDARD PRESTASI


MINGGU KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
TAFSIRAN
PENGUASAAN
MINGGU 1/2 1.1 Murid boleh : Cadangan nilai
Sumber Moral 1.1.1 Menamakan sumber moral.  Kepercayaan kepada Tuhan
1 – 13 Berdasarkan 1.1.2 Menghuraikan sumber  Hormat
Agama, agamaataukepercayaanyang 1 Menyatakan sumber moral.  Toleransi
Januari 2020 Kepercayaan menjadiasaskepada prinsipmoral.  Rasional
dan Norma 1.1.3 Menjelaskanmelalui  Kesederhanaan
Masyarakat contohnormamasyarakat Menerangkan sumber agama
Malaysiayang menjadi sumber moral. 2 atau kepercayaan yang menjadi Cadangan isu atau situasi
1.1.4 Merumuskan kepentingan sumber asas kepada prinsip moral.  Rukun Negara
moral bagi membentuk insan  Perpaduan dalam
bermoral. Menilai norma masyarakat kepelbagaian agama atau
1.1.5 Mengekspresikan perasaan apabila 3 Malaysia yang menjadi sumber kepercayaan
membuat tindakan berdasarkan moral.  Kepelbagaian budaya dan
sumber moral. Menghubungkait sumber moral norma masyarakat
1.1.6 Melaksanakan sikap berdasarkan 4
dan kepentingannya.
sumber moral dalam hidup Cadangan aktiviti
bermasyarakat.  Menyatakan sumber moral
Menghayati dan mempamerkan melalui peta minda.
perasaan apabila membuat  Membuat pameran mini atau
5
tindakan berdasarkan sumber tayangan video tentang adat
moral dalam kehidupan perkahwinan masyarakat
seharian. Malaysia dan mengaitkannya
dengan sumber moral.
Menghayati danmengamalkan  Menghasilkan folio tentang
sikap berdasarkan sumber pelbagai sumber moral dan
6 moral dalam hidup kepentingannya.
bermasyarakat secara tekal atau
boleh dicontohi.

1
STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
TAFSIRAN
PENGUASAAN
MINGGU 3/4 2.1 Murid boleh: Cadangan nilai
Agama atau 1 Menyatakan maksud  Kepercayaan kepada Tuhan
13 – 27 Kepercayaan 2.1.1 Mendefinisikan keperibadian diri. keperibadian diri  Harga diri
membentuk 2.1.2 Menghuraikan ciri individu yang  Hemah tinggi
Januari 2020 Keperibadian mempunyai pegangan agama atau Menerangkan ciri individu yang  Kesederhanaan
2
Diri kepercayaan. mempunyai pegangan agama  Bertanggungjawab
2.1.3 Mengkaji kesan jika tiada pegangan atau kepercayaan.
agama atau kepercayaan dalam Cadangan isu atau situasi
membentuk keperibadian diri. Menilai kesan jika tiada  Agama sebagai panduan hidup
2.1.4 Menjelaskan kepentingan pegangan 3 pegangan agama atau  Tokoh agama sebagai teladan
agama atau kepercayaan dalam kepercayaan dalam membentuk diri
membentuk keperibadian diri. keperibadian diri.  Pengguguran atau
2.1.5 Memerihalkan perasaan apabila pembuangan bayi
melaksanakan ajaran agama atau Menghubungkait pegangan  Anti Rasuah
kepercayaan dalam membentuk 4 agama atau kepercayaan dalam  Jenayah Juvana
keperibadian diri. membentuk keperibadian diri Cadangan aktiviti
2.1.6 Merealisasikan perlakuan berdasarkan dan kepentingannya.  Mengadakan perbincangan
ajaran agama atau kepercayaan dalam kumpulan mengenai maksud
membentuk keperibadian diri. Menghayati dan mempamerkan keperibadian diri.
5 perasaan apabila melaksanakan  Membina peta pemikiran
ajaran agama atau kepercayaan tentang ciri individu yang
dalam kehidupan seharian. mempunyai pegangan agama
atau kepercayaan.
Menghayati dan mengamalkan  Mengadakan aktiviti Jelajah
perlakuan berdasarkan ajaran Ilmu berkaitan kesan jika tiada
6
agama atau kepercayaan secara pegangan agama atau
tekal atau boleh dicontohi. kepercayaan dalam membentuk
keperibadian diri.
STANDARD
MINGGU STANDARD PEMBELAJARAN STANDARD PRESTASI CATATAN
KANDUNGAN

2
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
MINGGU 5/6 2.2 Murid boleh : Cadangan nilai
Tanggungjawab  Bertanggungjawab
28 Jan – 10 Diri 2.2.1 Menyenaraikan tanggungjawab diri 1
Menyatakan tanggungjawab diri
 Berdikari
2.2.2 Menjelaskan dengan contoh cara  Kasih sayang
Februari melaksanakan tanggungjawab diri.  Hemah tinggi
2020 2.2.3 Menaakul kepentingan menjalankan  Harga diri
tanggungjawab diri. Menerangkan cara
2.2.4 Menghuraikan kesan mengabaikan 2 Cadangan isu atau situasi
melaksanakan tanggungjawab
tanggungjawab diri. diri.  Sayangi diri
2.2.5 Mengekspresikan perasaan apabila  Keselamatan diri
dapat melaksanakan tanggungjawab 3 Menilai kesan menjalankan  Kecelaruan minda
diri. tanggungjawab diri.  Gejala buli atau peras ugut
2.2.6 Merealisasikan tanggungjawab diri
dalam kehidupan seharian. Menghubungkait pelaksanaan Cadangan aktiviti
4  Menulis diari tentang
tanggungjawab diri dan
kesanya. tanggungjawab diri.
 Membuat peta minda tentang
Menghayati dan mempamerkan kesan tanggungjawab diri.
5 perasaan apabila melaksanakan  Membuat aku janji mengenai
tanggungjawab diri dalam tangggungjawab diri.
kehidupan seharian.  Mereka cipta cogan kata yang
menggambarkan tanggungjawab
diri.
Menghayati dan mengamalkan
6 perlakuan tanggungjawab diri
secara tekal atau boleh
dicontohi.
STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
TAFSIRAN
PENGUASAAN
MINGGU 7 2.3 Murid boleh : Menyatakan tanggungjawab diri Cadangan nilai
Tanggungjawab 1 sebagai anggota keluarga.  Bertanggungjawab

3
10 Februari Diri dalam 2.3.1 Menyenaraikan tanggungjawab diri Menerangkan cara  Kasih sayang
Keluarga sebagai anggota keluarga. 2 melaksanakan tanggungjawab  Hormat
– 16
2.3.2 Menjelaskan cara melaksanakan diri sebagai anggota keluarga  Kerjasama
Februari tanggungjawab diri sebagai anggota Menilai kepentingan  Toleransi
keluarga. 3 menjalankan tanggungjawab Cadangan isu atau situasi
2020
2.3.3 Merumus kepentingan melaksanakan diri dalam keluarga.  Penjagaan atau pengabaian
tanggungjawab diri dalam keluarga. Menghubungkait anggota keluarga seperti warga
MINGGU 8 2.3.4 Menghuraikan kesan mengabaikan 4 tanggungjawab diri terhadap tua dan Orang Kurang Upaya.
tanggungjawab diri terhadap keluarga. keluarga dan kesannya.  Lari dari rumah
17 Februari 2.3.5 Mengekspresikan perasaan apabila Menghayati dan mempamerkan  Sumbang mahram
– 23 dapat melaksanakan tanggungjawab perasaan apabila melaksanakan  Kerenggangan hubungan
Februari diri dalam keluarga. 5 tanggungjawab diri terhadap keluarga akibat pengaruh dan
2020 2.3.6 Merealisasikan tanggungjawab diri keluarga dalam kehidupan penyalahgunaan teknologi
terhadap keluarga. seharian. moden
Cadangan aktiviti
Menghayati dan mengamalkan  Menghasilkan kad ucapan,
perlakuan tanggungjawab diri album atau folio keluarga.
terhadap keluarga secara tekal  Mengadakan forum tentang
atau boleh dicontohi. pandangan pelbagai agama atau
kepercayaan tentang
6
tanggungjawab diri terhadap
keluarga.
 Membina pohonkeluarga.
 Mengadakan projek lawatan
ke rumah orang tua atau rumah
kebajikan masyarakat.
STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
TAFSIRAN
PENGUASAAN
MINGGU 9 2.4 Murid boleh : Cadangan nilai
Adab Menyatakan perlakuan beradab  Kebebasan
1
25 Februari Persahabatan 2.4.1 Menyenaraikan perlakuan beradab dalam persahabatan.  Kejujuran
dalam persahabatan.  Toleransi
– 3 Mac 2.4.2 Menjelaskan melalui contoh  Hemah tinggi
2
kepentingan adab dalam Menerangkan kepentingan adab  Hormat
4
2020 persahabatan. dalam persahabatan.
2.4.3 Membezakan perlakuan beradab dan Cadangan isu atau situasi
MINGGU 10 tidak beradab dalam persahabatan.  Pembimbing rakan sebaya
2.4.4 Menghuraikan batasan adab Menilai perlakuan beradab dan  Pengaruh rakan sebaya
persahabatan. 3 tidak beradab dalam  Persahabatan merentasi
5 Mac – 10
2.4.5 Mengekspresikan perasaan apabila persahabatan.
Mac 2020
dapat menjalinkan persahabatan yang kepelbagaian kaum
beradab. Cadangan aktiviti
2.4.6 Mempraktikkan amalan hidup Menghubungkait adab  Menulis autobiografi atau
4
beradab dalam menjalin persahabatan persahabatan dan batasannya. memoir sahabat.
pelbagai kaum.  Menghantar emel atau
Menghayati danmempamerkan berkongsi maklumat dalam blog
perasaan apabila menjalinkan tentang pengalaman dalam
5 menjalin persahabatan.
persahabatan yang beradab
dalam kehidupan seharian.  Mengadakan pameran tentang
gambar, album, buku skrap
Menghayati dan mengamalkan mengenai kenangan bersama
hidup beradab dalam menjalin dengan kawan.
6 persahabatan pelbagai kaum  Mengadakan perbahasan
secara tekal atau boleh bertajuk ‘Persahabatan Realiti
dicontohi. Lebih Bermanfaat daripada
Persahabatan Maya’.
STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU
KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
TAFSIRAN
PENGUASAAN
MINGGU
11/12
UJIAN 1 / PERBINCANGAN / ULANG KAJI
11- 24 Mac
2020
MINGGU 13 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

25 Mac – 31

5
Mac 2020

MINGGU 14 3.1 Murid boleh: Cadangan nilai


1
Hidup Menyatakan konsep kejiranan.  Kerjasama
1 – 7 April Berjiran 3.1.1 Menakrifkan konsep kejiranan.  Hormat
3.1.2 Menjelaskan manfaat hidup berjiran. 2 Menerangkan manfaat hidup  Toleransi
2020 3.1.3 Mencirikan sikap jiran yang positif dan berjiran.  Hemah tinggi
negatif  Berterima kasih
3.1.4 Mencadangkan cara untuk 3 Menilai sikap jiran yang positif Cadangan isu atau situasi
merapatkan hubungan sesama jiran. dan negatif.  Semangat kejiranan
MINGGU 15 3.1.5 Mengekspresikan perasaan apabila Menghubungkait cara untuk (contoh: masalah sampah, parkir
dapat hidup berjiran. merapatkan hubungan hidup sebarangan, muzik kuat atau
3.1.6 Merealisasikan hidup berjiran dalam 4 binatang peliharaan)
8 April – 14 berjiran dengan kehamonia
masyarakat pelbagai agama,bangsa, setempat.  Perpaduan antara jiran
April 2020 budaya danbahasa. Menghayati dan mempamerkan berlainan agama, bangsa,
5 perasaan apabila hidup berjiran budaya dan bahasa
dalam kehidupan seharian.  Keselamatan dan kebajikan
Menghayati dan mengamalkan jiran melalui Rukun Tetangga
hidup berjiran dalam Cadangan aktiviti
masyarakat pelbagai agama,  Mengadakan sketsa ‘Jiran
bangsa, budaya dan bahasa Sepakat Membawa Berkat’.
secara tekal atau boleh  Menghasilkan buku skrap
6 dicontohi. tentang jiran dengan
menggunakan kaedah temu
bual, soal selidik atau
pemerhatian.
 Melaksanakan projek Hari
Kejiranan.
STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
TAFSIRAN
PENGUASAAN
3.2 Murid boleh: Cadangan nilai
Menyatakan ciri masyarakat
Masyarakat 1  Kasih sayang
penyayang.
MINGGU 16 Penyayang 3.2.1 Menyenaraikan ciri masyarakat  Kerjasama
2

6
15 April – 21 penyayang. Menerangkan kepentingan  Baik hati
April 2020 3.2.2 Memerihalkan kepentingan memperkukuh masyarakat  Hormat
memperkukuh masyarakat penyayang.  Toleransi
penyayang.
3.2.3 Menjana idea tentang cara 3 Menilai cara menyantuni Cadangan isu atau situasi
menyantuni masyarakat yang masyarakat yang berkeperluan.  Semangat perpaduan dalam
berkeperluan. masyarakat kepelbagaian
3.2.4 Mewajarkan keutamaan dalam Menghubungkait keutamaan agama, bangsa, budaya dan
MINGGU 17 membantu masyarakat yang dalam membantu masyarakat bahasa
4
berkeperluan bagi merealisasikan yang berkeperluan untuk  Sikap individualistik dalam
22 April – 28 masyarakat penyayang. merealisasikan masyarakat masyarakat
3.2.5 Mengekspresikan perasaan apabila penyayang.  Golongan yang tersisih dan
April 2020 dapat membantu mewujudkan Menghayati dan mempamerkan terabai seperti pesakit HIV,
masyarakat penyayang. perasaan apabila membantu bekas banduan, bekas penagih
3.2.6 Mempraktikkan amalan masyarakat 5 mewujudkan masyarakat dadah dan gelandangan
penyayang dalam konteks penyayang dalam kehidupan
kepelbagaian agama, bangsa, budaya seharian. Cadangan aktiviti
dan bahasa.  Menjalankan aktiviti
mengumpul sumbangan untuk
Menghayati dan mengamalkan
individu yang ditimpa musibah.
amalan masyarakat penyayang
6  Membuat kajian masa depan
secara tekal atau boleh
mengenai model masyarakat
dicontohi.
penyayang mengikut identiti
negara yang diimpikan
STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN
3.3 Murid boleh: Menyatakan agensi Cadangan nilai
Perkhidmatan 1 perkhidmatan awam yang  Bertanggungjawab
MINGGU 18 Awam 3.3.1 Mengenal pasti agensi perkhidmatan terdapat di Malaysia.  Patriotisme
Menjamin awam yang terdapat di Malaysia  Berterima kasih
Kesejahteraan 3.3.2 Menerangkan kepentingan agensi Menjelaskan kepentingan  Hemah tinggi
29 April – 5 2
Hidup perkhidmatan awam kepada agensi perkhidmatan awam  Rasional
Mei 2020
masyarakat. kepada masyarakat.
3.3.3 Menghuraikan cara menghargai 3 Cadangan isu atau situasi
7
agensi perkhidmatan awam. Menilai cara menghargai agensi  Kecekapan agensi
3.3.4 Menjelaskan peranan agensi perkhidmatan awam . perkhidmatan awam
perkhidmatan awam yang efektif  Jenayah kolar putih seperti
untuk meningkatkan kesejahteraan Menghubungkait peranan rasuah dan pecah amanah
hidup. 4 agensi perkhidmatan awam  Sambutan hari istimewa
3.3.5 Menyatakan perasaan terhadap yang efektif dengan seperti Hari Bomba dan
MINGGU 19 keberkesanan agensi perkhidmatan kesejahteraan hidup. Penyelamat serta Hari Guru
awam yang disediakan.
6 Mei – 12 3.3.6 Mengamalkan tingkah laku berhemah Menghayati dan mempamerkan Cadangan aktiviti
terhadap agensi perkhidmatan awam 5 perasaan terhadap agensi  Menganjurkan lawatan sambil
Mei 2020 yang disediakan. perkhidmatan awam dalam belajar ke mahkamah, penjara,
kehidupan seharian. pejabat pos atau balai polis.
 Mengadakan projek pameran
perkhidmatan awam seperti
Menghayati dan mengamalkan Suruhanjaya Pencegahan
tingkah laku berhemah Rasuah Malaysia.
6
terhadap agensi perkhidmatan  Main peranan tentang cara
awam secara tekal atau boleh berurusan dengan agensi
dicontohi perkhidmatan awam secara
berhemah.
STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
TAFSIRAN
PENGUASAAN
MINGGU 20 3.4 Murid boleh : Cadangan nilai
Lindungi Alam Menyatakan peranan  Kasih sayang
1
13 Mei – 19 Sekitar 3.4.1 Mengenal pasti peranan masyarakat masyarakat dalam melindungi  Bertanggungjawab
Mei 2020 dalam melindungi alam sekitar. alam sekitar.  Rasional
3.4.2 Menghuraikan langkah-langkah badan  Kerjasama
kerajaan dalam melindungi alam Menerangkan langkah-langkah  Kerajinan
2
sekitar. badan kerajaan dalam
3.4.3 Menjelaskan sumbangan badan melindungi alam sekitar . Cadangan isu atau situasi
bukan kerajaan untuk melindungi 3  Bencana alam disebabkan
MINGGU 21 alam sekitar. Menilai sumbangan badan tindakan manusia
3.4.4 Mengkaji kesan aktiviti manusia bukan kerajaan untuk  Kontradiksi kepesatan
terhadap keseimbangan alam sekitar. melindungi alam sekitar. pembangunan dengan
8
20 Mei – 26 3.4.5 Mengekspresikan perasaan apabila perlindungan alam sekitar
Mei 2020 melibatkan diri dalam aktiviti Menghubungkait kesan aktiviti  Kepupusan flora dan fauna
4
melindungi alam sekitar. manusia dengan keseimbangan
3.4.6 Mengamalkan tingkah laku ke arah alam sekitar. Cadangan aktiviti
20 Mei dan melindungi alam sekitar. Menghayati dan mempamerkan  Projek Pembelajaran Luar Bilik
21 Mei perasaan apabila melibatkan Darjah (PLBD) seperti lawatan ke
adalah cuti 5 diri dalam aktiviti melindungi taman rekreasi.
sempena alam sekitar dalam kehidupan  Menjalankan gotong-royong
perayaan seharian. membersihkan kawasan pantai
atau taman.
 Menyertai program kitar
Menghayati dan mengamalkan
semula.
6 tingkah laku ke arah melindungi
 Mewujudkan Sudut Lestari
alam sekitar secara tekal atau
Alam di dalam kelas seperti
boleh dicontohi.
tanaman hidroponik.
MINGGU CUTI PERTENGAHAN TAHUN
22/23

27 Mei – 7
JUN 2020

STANDARD STANDARD PRESTASI


MINGGU KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
TAFSIRAN
PENGUASAAN
MINGGU 24 3.5 Murid boleh: Cadangan nilai
Gaya Hidup 1 Menyatakan gaya hidup sihat  Harga diri
10 Jun – 16 Sihat dan 3.5.1 Mendefinisikan gaya hidup sihat dan dan selamat.  Kerajinan
Selamat selamat.  Bertanggungjawab
Jun 2020 3.5.2 Menghuraikan aktiviti gaya hidup sihat  Berdikari
2 Menerangkan aktiviti gaya
dan selamat.  Kesederhanaan
hidup sihat dan selamat.
3.5.3 Mengkajikesan amalan gaya hidup
3
sihat dan selamat terhadap diri, Cadangan isu atau situasi
Menilai kesan amalan gaya
komuniti dan masyarakat.  Amalan Pemakanan
hidup sihat dan selamat.

9
MINGGU 25 3.5.4 Mengenal pasti amalan gaya hidup
sihat dan selamat demi kesejahteraan Menghubungkait amalan gaya (contoh: Piramid makanan)
4
17 Jun – 23 hidup. hidup sihat dan selamat dengan  Obesiti
Jun 2020 3.5.5 Melahirkan perasaan apabila kesejahteraan hidup.  Ketagihan seperti gajet dan
mengamalkan gaya hidup sihat dan menghidu gam
selamat. Menghayati dan mempamerkan  Kemurungan
3.5.6 Mengamalkan gaya hidup sihat dan 5 perasaan apabila mengamalkan
selamat dalam kehidupan seharian. gaya hidup sihat dan selamat Cadangan aktiviti
dalam kehidupan seharian.  Membina jadual aktiviti harian
seperti membina jadual
pemakanan sihat.
Menghayati dan mengamalkan  Mengadakan pameran mini
gaya hidup sihat dan selamat berkaitan pengurusan stress.
6 secara tekal atau boleh  Menjalankan pemeriksaan
dicontohi. kesihatan atau pergigian.
 Menyertai sesi senamrobik.
Menyertai aktiviti rekreasi atau
riadah.
STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
TAFSIRAN
PENGUASAAN
MINGGU 26 4.1 Murid boleh : Cadangan nilai
Adab di Tempat Menyatakan tempat-tempat  Hemah tinggi
1
24 Jun – 28 Awam 4.1.1 Menyenaraikan tempat- tempat awam.  Kesederhanaan
awam.  Harga diri
Jun 2020 4.1.2 Menghuraikan cara beradab di tempat  Rasional
awam. Menerangkan cara beradab di  Kebebasan
2
4.1.3 Merumuskan kepentingan beradab di tempat awam.
tempat awam. Cadangan isu atau situasi
4.1.4 Membanding beza amalan beradab  Budaya lepak atau
dan tidak beradab ditempat awam Menilai kepentingan beradab di berpeleseran
3
4.1.5 Mengekspresikan perasaan beradab tempat awam.  Berkelakuan tidak sopan di
di tempat awam berdasarkan kepada tempat awam seperti meludah
situasi. 4 atau membuang sampah
MINGGU 27 4.1.6 Mempraktikkan amalan beradab di  Vandalisme
Menghubungkait amalan
10
29 Jun – 7 tempat awam. beradab dan tidak beradab di  Budaya Hedonisme
Julai 2020 tempat awam dengan
keharmonian masyarakat. Cadangan aktiviti
 Membuat ulasan tentang
keratan akhbar mengenai salah
Menghayati dan mempamerkan laku di tempat awam.
perasaan apabila beradab di  Melakar peta minda tentang
5
tempat awam dalam kehidupan adab di tempat awam.
seharian.  Mengadakan perbahasan
bertemakan pertentangan adab
dan budaya generasi lama dan
Menghayati dan mengamalkan baharu.
adab di tempat awam secara
6
tekal atau boleh dicontohi.

STANDARD STANDARD PRESTASI


MINGGU KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
TAFSIRAN
PENGUASAAN
MINGGU 28 4.2 Murid boleh : Cadangan nilai
Etika dan Menyatakan etika  Bertanggungjawab
1
8 Julai – 14 Undang- 4.2.1 Menyenaraikan etika semasa berkomunikasi dalam siber.  Harga diri
undang berkomunikasi dalam siber.  Patriotisme
Julai 2020 Siber 4.2.2 Menjelaskan etika dan undang-  Hemah tinggi
undang siber. Menerangkan etika dan  Kesederhanaan
2
4.2.3 Memerihalkan kepentingan mematuhi undang-undang siber.
etika dan undang-undang siber. Cadangan isu atau situasi
4.2.4 Mengkaji kesan penggunaan internet  Penyalahgunaan internet
secara tidak beretika dan menyalahi Menilai kepentingan mematuhi  Jenayah siber seperti hasutan,
3
undang-undang siber. etika dan undang-undang siber. fitnah atau plagiat
MINGGU 29
4.2.5 Melahirkan perasaan apabila  Ketagihan gajet
mematuhi etika dan undang-undang 4  Penggodaman
15 Julai – 21 siber. Menghubungkait penggunaan
Julai 2020 4.2.6 Mengamalkan tingkah laku berhemah internet secara tidak beretika Cadangan aktiviti
semasa berkomunikasi dalam siber. dan menyalahi undang-undang  Melayari laman web
11
siber dengan kesannya. Suruhanjaya Komunikasi dan
Multimedia Malaysia (SKMM)
untuk mencari maklumat
Menghayati dan mempamerkan tentang undang-undang siber.
perasaan apabila mematuhi  Menghasilkan kad interaktif
5
etika dan undang-undang siber mengikut peraturan SKMM.
dalam kehidupan seharian.  Menyertai pertandingan,
projek membina laman web
atau blog sendiri dengan
Menghayati dan mengamalkan mematuhi undang-undang siber.
tingkah laku berhemah semasa
6
berkomunikasi dalam
sibersecara tekal atau boleh
dicontohi.
STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
TAFSIRAN
PENGUASAAN
MINGGU 30 4.3 Murid boleh: Menyatakan peraturan jalan Cadangan nilai
Keselamatan raya dan undang-undang jalan  Hormat
1
22 Julai – 28 Jalan Raya 4.3.1 Menyenaraikan peraturan jalan raya raya.  Bertanggungjawab
dan undang- undang jalan raya.  Toleransi
Julai 2020 4.3.2 Membanding beza peraturan jalan Menerangkan perbezaan di  Kasih sayang
raya dan undang-undang jalan raya. antara peraturan jalan raya dan  Rasional
2
4.3.3 Menjelaskan kepentingan mematuhi undang-undang jalan raya.
peraturan dan undang-undang jalan Cadangan isu atau situasi
MINGGU 31 raya. Menilai kepentingan mematuhi  Keselamatan jalan raya
4.3.4 Menghuraikan langkah- langkah untuk peraturan dan undang-undang  Pembuli jalan raya
3
29 Julai - 4 meningkatkan kesedaran keselamatan jalan raya.  Pemanduan berhemah
Ogos 2020 jalan raya.  Operasi keselamatan jalan
4.3.5 Mengekspresikan perasaan apabila 4 raya
mematuhi peraturan dan undang- Menghubungkait kesedaran  Lumba haram
undang jalan raya. mematuhi peraturan dan
4.3.6 Mengamalkan sikap mengutamakan undang-undang jalan raya Cadangan aktiviti
keselamatan ketika berada di jalan dengan keselamatan jalan raya.  Menayangkan video atau iklan
raya. mengenai kemalangan jalan
12
raya.
Menghayati dan mempamerkan  Mengadakan lawatan ke
MINGGU 32 perasaan apabila mematuhi akademi memandu.
5 peraturan dan undang-undang  Menyediakan brosur atau
jalan raya dalam kehidupan risalah untuk meningkatkan
5 Ogos – 11
seharian. kesedaran pengguna jalan raya.
Ogos 2020  Menyertai ‘Rakan COP’.
Menghayati dan mengamalkan
sikap mengutamakan
6
keselamatan jalan raya secara
tekal atau boleh dicontohi.
MINGGU 33

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2


10 Ogos – 16
Ogos 2020

STANDARD STANDARD PRESTASI


MINGGU KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
TAFSIRAN
PENGUASAAN
4.4 Murid boleh: Cadangan nilai
Konflik Identiti Menyatakan maksud konflik  Rasional
1
MINGGU 34 Diri 4.4.1 Mendefinisikan konflik identiti diri identiti diri sebagai remaja.  Harga diri
sebagai remaja.  Keberanian
4.4.2 Menghuraikan faktor yang  Berdikari
17 Ogos – 23
mempengaruhi konflik identiti diri Menerangkan faktor yang  Kejujuran
Ogos 2020 sebagai remaja. 2 mempengaruhi konflik identiti
4.4.3 Mencadangkan cara mengatasi diri sebagai remaja. Cadangan isu atau situasi
MINGGU 35 konflik identiti diri yang dihadapi oleh  Konflik identiti diri yang
golongan remaja. berkaitan dengan norma
4.4.4 Memerihalkan kepentingan Menilai cara mengatasi konflik masyarakat
26 Ogos – 1 3
menangani konflik identity diri identiti diri sebagai remaja.  Bunuh diri atau lari dari rumah
SEPTEMBER 4.4.5 Menceritakan perasaan apabila  Pergaulan bebas
berjaya menangani konflik identiti diri 4 Cadangan aktiviti
2020
sebagai remaja. Menghubungkait menangani  Mengadakan wawancara yang

13
4.4.6 Mengamalkan penyelesaian konflik konflik identiti diri dan bertemakan konflik identiti diri
identiti diri sebagai remaja mengikut kepentingannya. dalam kalangan remaja.
MINGGU 36 cara yang betul.  Mengadakan aktiviti Jelajah
Ilmu mengenai jenis-jenis
Menghayati dan mempamerkan penyelesaian konflik identiti diri.
9 SEPT – 15
perasaan apabila berjaya  Mendapatkan maklumat
5
SEPTEMBER menangani konflik identiti diri melalui internet tentang
dalam kehidupan seharian. penyelesaian konflik identiti diri.
2020
 Menayangkan video berkaitan
isu-isu identiti diri.
Menghayati dan mengamalkan
sikap menangani konflik identiti
6
diri mengikut cara yang betul
secara tekal atau boleh
dicontohi.
STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
TAFSIRAN
PENGUASAAN
4.5 Murid boleh : Menyatakan hak wanita, hak Cadangan nilai
Lindungi Hak 1 pengguna, hak orang kurang  Hormat
MINGGU Wanita, Hak 4.5.1 Menyenaraikan hak wanita, hak upaya dan hak pekerja.  Kasih sayang
Pengguna, Hak pengguna, hak orang kurang upaya Menerangkan kepentingan  Keberanian
37/38/39 Orang Kurang dan hak pekerja. melindungi hak wanita, hak  Bertanggungjawab
2
Upaya dan Hak 4.5.2 Menjelaskan kepentingan melindungi pengguna, hak orang ku-rang  Kesederhanaan
9 – 29 Pekerja demi hak wanita, hak pengguna, hak orang upaya dan hak pekerja.
Kesejahteraan kurang upaya dan hak pekerja. Menilai langkah yang di ambil Cadangan isu atau situasi
SEPTEMBER
Bersama 4.5.3 Menghuraikan langkah yang diambil oleh badan kerajaan untuk  Undang-undang kemanusiaan
2020 oleh badan kerajaan untuk melindungi 3 melindungi hak wanita, hak  Penyeludupan atau
hak wanita, hak pengguna, hak orang pengguna, hak orang kurang pemerdagangan manusia
kurang upaya dan hak pekerja. upaya dan hak pekerja.  Penderaan atau pengabaian
4.5.4 Mencadangkan sumbangan yang 4 Menghubungkait sumbang- an  Keganasan rumah tangga
boleh diberikan oleh badan bukan yang boleh diberikan oleh  Pelarian
kerajaan untuk melindung hak badan bukan kerajaan dalam
wanita, hak pengguna, hak orang melindungi hak wanita, hak Cadangan aktiviti
kurang upaya dan hak pekerja. pengguna, hak orang kurang  Mengadakan Teater Forum
14
4.5.5 Menceritakan perasaan jika hak upaya dan hak pekerja tentang Hak Asasi Manusia.
wanita, hak pengguna, hak orang Menghayati dan mempa-  Menghasilkan risalah yang
kurang upaya dan hak pekerja merkan perasaan apabila hak mengandungi maklumat tentang
dilindungi. wanita, hak pengguna, hak Suruhanjaya Hak Asasi Manusia.
5
4.5.6 Mengamalkan sikap melindungi hak orang kurang upaya dan hak Menyediakan Sudut Khas Hak
wanita, hak pengguna, hak orang pekerja dilindungi dalam Asasi Manusia dalam kelas,
kurang upaya dan hak pekerja. kehidupan seharian. kantin, foyer atau papan
Menghayati dan mengamal-kan kenyataan.
sikap melindungi hak wanita, hak
6 pengguna, hak orang kurang upaya
dan hak pekerja secara tekal atau
boleh dicontohi.
STANDARD STANDARD PRESTASI
MINGGU KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN TAHAP CATATAN
TAFSIRAN
PENGUASAAN

MINGGU
40/41/42
43/44
ULANG KAJI
30 SEPT – 3
NOV

MINGGU
45/46
PEPERIKSAAN AKHIR TAHIN
2-12
NOVEMBER

MINGGU 47
18-22 PERBINCANGAN / ULANG KAJI
NOVEMBER

CUTI AKHIR TAHUN : 21 NOVEMBER – 1 JANUARI 2021

15